KIO 403/19 POSTANOWIENIE dnia 14 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski  

po rozpozna

niu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 14 marca 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 7 marca 2019 r. 

przez 

wykonawcę: LUBMEDICAL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Lublinie 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa strzykawek enteralnych 

do żywienia dojelitowego oraz łączników typu Enfit (nr postępowania ZP/CZD/35/19) 

p

rowadzonym  przez  zamawiającego:  Instytut  „Pomnik  –  Centrum  Zdrowia  Dziecka” 

siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego LUBMEDICAL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Lublinie kwoty 6750 zł 00 

gr 

(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

Przewodniczący: 

……………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”  z siedzibą  w Warszawie 

prowadzi  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych 

(t.j. Dz.  U.  z 2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie 

przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 

pn.  Dostawa  strzykawek  enteralnych 

do  żywienia  dojelitowego  oraz  łączników  typu  Enfit 

(nr 

postępowania  ZP/CZD/35/19).  Ogłoszenie  o tym  zamówieniu  26  lutego  2019  r.  zostało 

opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  nr  516466-N-2019.  Wartość 

przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

7  marca  2019  r. 

Odwołujący  LUBMEDICAL  sp.  z  o.o.  sp.  k.  z  siedzibą  w  Lublinie 

wniósł  w formie  pisemnej  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  (zachowując 

wymóg  przekazania  jego  kopii  Zamawiającemu)  od  wyjaśnień  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia {dalej również: „specyfikacja” lub „SIWZ”} z 5 marca 2019 r. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp: 

1.  Art.  7  ust.  1 

–  przez  naruszenie  zasady  dotyczącej  przeprowadzenie  postępowania 

udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie wykonawców. 

2.  Art.  29  ust.  2 

–  przez  naruszenie  zasady  dotyczącej  opisania  przedmiotu  zamówienia 

sposób nieutrudniający uczciwą konkurencję. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

Unieważnienia  czynności  udzielenia  wyjaśnień  treści  SIWZ  z  5  marca  2019  r.  (sygn. 

V/DZP/237/19). 

Powtórzenia  czynności  udzielenia  wyjaśnień  treści  SIWZ  dotyczących  przesłanych 

zapytań  w  zakresie  zadania  nr  1,  2,  3  i  wyrażenia  zgody  na  zaproponowane 

równoważne  rozwiązania  w  zakresie  wymagań  określonych  w  załączniku  nr  1  pkt  11 

dla pakietu nr 1, 2 oraz 3.  

Ponadto w uz

asadnieniu sprecyzowano powyższe zarzuty przez podanie okoliczności 

faktycznych i prawny

ch, które według Odwołującego uzasadniają wniesienie odwołania. 

W  piśmie  z  11  marca  2019  r.  Zamawiający  poinformował  Izbę,  że  w  tym  dniu 

zamieścił kopię odwołania na swojej stronie internetowej. 

Izba  ustaliła,  że  do  Prezesa  Izby  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia 

do 

postępowania odwoławczego w tej sprawie. 


 11 marca 2019 r. 

wpłynęło Izby pismo, w którym Odwołujący oświadczył, że wycofuje 

powyższe  odwołanie,  a  w  związku  z  tym  wnosi  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego 

i zwrot 90% wpisu. 

W tyc

h okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  ar

t.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z  tych  względów  –  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawi

e wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U. 

z 2018 r. poz. 972)

, nakazując zwrot 90% procent uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel