KIO 237/19 WYROK dnia 25 lutego 2019 r.

Data: 27 maja 2019

Sygn. akt: KIO 237/19 
 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  lutego  2019  r.  przez  Wykonawcę  – 

CertusVia 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul. 

Świętokrzyskiej  14  (00-050  Warszawa)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiających:  –  Powiat  Sochaczewski,  ul.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  65  (96-500 

Sochaczew), 

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul. 

Targowa  74  (03-

734  Warszawa),  w  imieniu  i  na  rzecz  których  postepowanie  prowadzi 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10 (96-500 Sochaczew) 

przy udziale 

Wykonawcy 

– YLE Inżynierowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie  przy  ul. 

Rakietników  32  (02-495  Warszawa)  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającym  unieważnić  czynność  z  dnia  1 

lutego 2019 r. polegającą na odrzuceniu oferty CertusVia Sp. z o.o., która powinna 

podlegać dalszej ocenie w postępowaniu.  

Kosztami  postępowania  obciąża  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Sochaczewie  prowadzący 

postępowanie  w  imieniu  i  na  rzecz  Powiatu  Sochaczewskiego  oraz  PKP  PLK  S.A  z 

siedzibą w Warszawie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Wykonawcę CertusVia Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 


str. 2 

zasądza od Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie na rzecz CertusVia Sp. z o.o. z 

siedzibą  w  Warszawie  kwotę  18.600  zł  00  gr.  (słownie:  osiemnaście  tysiące  sześćset 

złotych,  zero groszy), tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w  związku z  wpisem 

oraz wynagrodzeniem 

pełnomocnika zawodowego. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Płocku. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 3 

Sygn. akt: KIO 237/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Zamawiających 

wspólnych – Powiat Sochaczewski oraz PKP PLK SA z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na 

rzecz  których  postępowanie  prowadzi  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Sochaczewie,  na 

wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  budowę  skrzyżowania  wielopoziomowego  linii 

kolejowej z przejściem drogi pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-

Kunowice,  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  3837W  w  Teresinie  (nr  postępowania: 

PZD.DT3.252.24.2018

),  ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

18.09.2018 r., 2018/S 179-405881, wobec 

czynności odrzucenia oferty własnej, Wykonawca 

CertusVia Sp. z o.o. z/s w Warszawie 

(dalej jako Odwołujący), wniósł w dniu 11 lutego 2019 

r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO237/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art. 

89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego 

pomimo  tego,  że  nie  zawiera  ona  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia; 

2)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy YLE 

Inżynierowie Sp. z o.o. pomimo niezgodności jej treści z treścią siwz. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, dokonania czynności odrzucenia 

oferty  YLE  Inżynierowie  Sp.  z  o.o.  i  dokonania  czynności  badania  i  oceny  ofert  z 

uwzględnieniem oferty Odwołującego.  

Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o  czynności  odrzucenia  jego  oferty  oraz  wyniku 

oceny oferty YLE w dniu 1 lutego 2019 r. elektronicznie. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Odwołujący  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  4.12.2018  r.  złożył  wyjaśnienia  dotyczące 

wyceny  w  zakresie  składowych  oferty,  tj.  projektu  budowlanego  i  projektu  wykonawczego,  

które wydawały się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziły wątpliwości 

co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  zgodzie  z  wymaganiami 

Zamawiającego  oraz  odrębnymi  przepisami.  Złożone  wyjaśnienia  objęte  zostały  tajemnicą 

przedsiębiorstwa. 

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy 

Pzp, wskazując w uzasadnieniu, że w jego ocenie Odwołujący „przeważające koszty oferty 

przesunął na wstępny etap umowy, w szczególności na element dokumentacji, tj. koncepcję 

programowo-

sprzętową”. Dla tego etapu Zamawiający przewidział 90 dni i nierealnym jest, w 


str. 4 

jego ocenie, 

wykonanie w tym czasie części robót obejmujących etap projektu budowlanego i 

wykonawczego, w szczególności w przeważającej części elementów wymienionych w opisie 

przedmiotu zamówienia, pkt II „Zakres merytoryczny” ppkt 5, 6 i nie będzie miał podstaw do 

żądania wykonania większego zakresu prac projektowych zgodnie z wyjaśnieniami oferenta 

na etapie koncepcji. 

W  ocenie  Odwołującego  z  uzasadnienia  tego  nie  wynika,  aby  cena  zaoferowana  była 

nieadekwatna do cen rynkowych 

– Zamawiający nie precyzuje jakie są realne ceny rynkowe. 

Odrzucenie  oferty  b

yło  dopuszczalne  jedynie  w  sytuacji,  gdy  złożone  wyjaśnienia 

potwierdzałyby  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wystąpienia  rażąco  niskiej  ceny, 

możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  za  określoną  cenę.  Odnosząc  się  do 

przedmiotu  zamówienia  Odwołujący  wskazał  elementy  prac  składające  się  na  proces 

projektowania,  które  pozostają  ze  sobą  w  ścisłym  powiązaniu,  przy  którym  próba 

wyodrębnienia któregokolwiek w kontekście rażąco niskiej ceny i próba oceny w oderwaniu 

od  pozostałych  może  prowadzić  do  mylnej  oceny  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia. 

Zamawiający  błędnie przyjął,  iż  po  nowelizacji  z  28.07.2016  r.  art.  90  ustawy  Pzp,  badaniu 

podlegają  odrębne  poszczególne  części  składowe  i  w  stosunku  do  nich  dokonywana  jest 

ocena rażąco  niskiej  ceny,  w  zupełnym  oderwaniu od  przedmiotu  zamówienia,  pozostałych 

składników  zamówienia,  sposobu  spełnienia  świadczenia,  wzajemnych  powiązań  pomiędzy 

poszczególnymi  elementami  oraz  faktu,  że  poszczególne  składniki  przedmiotu  zamówienia 

tworzą de facto jedną całość. 

W ninie

jszym postępowaniu cena w przeważającej części oferty ma charakter ryczałtowy (tj. 

z wyłączeniem pełnienia nadzoru autorskiego), a elementy składają się na proces, w którym 

kolejność etapów nie jest możliwa do odwrócenia, jednak poszczególne czynności mogą być 

wykonywane  na  wcześniejszym  lub  późniejszym  etapie.  Zamawiający  w  zawiadomieniu  o 

odrzuceniu  oferty  nie  wskazał,  które  z  elementów  dokumentacji  projektowej  nie  zostały 

wycenione na tym etapie i jako ma to wpływ na cenę tego elementu. Odwołujący uwzględnił 

wszystkie elementy wyspecyfikowane w OPZ na etapie odpowiednio projektu budowlanego i 

projektu  wykonawczego.  Zamawiający  nie  określił  jakie  czynności  należy  wykonywać  na 

poszczególnych  etapach  realizacji  zamówienia.  Określił  tylko  co  powinno  składać  się  na 

projekt  budowalny  i  wykonawczy  oraz  jakie  decyzje  należy  pozyskać  i  jakie  uzgodnienia 

poczynić,  żeby  dany  etap  można  było  uznać  za  kompletny.  W  tabeli  opracowań 

projektowych, które składały się na ofertę należało wskazać wartość etapów oraz termin ich 

realizacji. 

Wykonawcy  wypełniali  tabelę  inaczej,  dostosowując  to  do  swojego  sposobu 

spełnienia  świadczenia  (przedstawione  w  zestawieniu  tabelarycznym  –  str.  9  odwołania). 

Przykładowo  różnie  wykonawcy  określili  etap  prac  przygotowawczych  i  ich  wycenę  w 


str. 5 

pr

zedziale od 5.000zł netto do 64.045 zł netto, co przy porównaniu z wartością szacunkową 

zamówienia jest pewnego rodzaju uproszczeniem, które nie może stanowić podstawy oceny, 

gdyż  zakłada,  że  wykonawcy  mogli  zaoferować  sposób  spełnienia  świadczenia  w  jeden 

ściśle  określony  sposób,  co  nie  znajduje  potwierdzenia  w  dokumentacji  postępowania. 

Zamawiający na tej podstawie nie odrzucił żadnej z ofert. 

Odwołujący  na  etapie  koncepcji  wykona  wiele  czynności,  które  są  niezbędne  do 

przygotowania  rzetelnej  i  szczegółowej  koncepcji  programowo-przestrzennej,  które  to 

czynności  zostaną  wykorzystane  na  etapie  wykonywania  projektu  budowlanego  i 

wykonawczego, co 

ułatwi cały proces projektowania. Wykonawca w wyjaśnieniach wskazał z 

jakiego powodu poszczególne prace zostaną wykonane na etapie koncepcji i wykorzystane 

w  dalszych  etapach.  Zamawiający  będzie  odbierał  pewien  efekt  poszczególnych  etapów 

wyrażony  w  dokumentach.  To  jakiego  wkładu  pracy  dokona  wykonawca  w  celu  ich 

sporządzenia  wynika  z  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  przyjętego  sposobu  spełnienia 

świadczenia.  Zamawiający  porównał  cenę  za  element  prac  projektowych  określonych  jako 

projekt budowlany i wykonawczy, które wydają się byś rażąco niskie w stosunku do wyceny 

koncepcji programowo-

przestrzennej (640.000,00 zł), stanowiącej 80% wartości zamówienia. 

Wykonawca  przedstawił  szczegółowe  zestawienie  prac  wykonywanych  na  poszczególnych 

etapach  realizacji  zamówienia,  które  uzasadniają  określenie  cen  wskazanych  elementów 

oferty, do czego Zamawiający w ogóle się nie odniósł odrzucając ofertę. 

Założenia,  jakimi  Zamawiający  kierował  się  szacując  wartość  projektu  budowlanego  (30% 

wartości zamówienia) oraz projektu wykonawczego (40% wartości zamówienia) pochodzą z 

2004  r., kiedy  nie  istniały  narzędzia,  jakimi  obecnie dysponują  projektanci.  Koszty  i  sposób 

wykonywania  prac  były  inne,  stąd  inna  była  relacja  pomiędzy  kosztami  wykonania 

poszczególnych  elementów.  Również  założenia  przyjęte  w  Środowiskowych  Zasadach 

Wyceny  Prac  Projektowych  z  2012  r.  nie  uwzględniają  wszystkich  okoliczności,  jakie 

decydują  o  sposobie  spełnienia  świadczenia,  przez  co  mogą  być  wykorzystywane  jako  pkt 

wyjścia nie zaś odniesienia (swoisty miernik), do którego należy przyrównywać poszczególne 

ceny elementów procesu projektowego. Niezależnie od powyższego Odwołujący podniósł, iż 

szacunkowe  wartości  poszczególnych  elementów  nie  zostały  wskazane  w  protokole 

postępowania,  gdzie  Zamawiający  ustalił  wartość  szacunkową  zamówienia.  Ponadto, 

Zamawiający nie wyraził w siwz intencji, aby wykonawcy przyjęli wartościową lub procentową 

relację  między  poszczególnymi  elementami,  jak  czyni  to  w  swoich  postępowaniach  PKP 

PLK.  Brak  takich  granic  oznacza,  iż  pozostawiono  wykonawcom  swobodę  w  doborze 

sposobu spełnienia świadczenia i relacji pomiędzy poszczególnymi składnikami ceny. 

Odw

ołujący  wskazał  również  na  niezgodności  w  ofercie  wybranej  YLE  dotyczące  terminów 

realizacji  p

oszczególnych  etapów,  co  wynika  braku  wskazania  dat  dziennych,  przez  co 


str. 6 

oświadczenie  woli  w  tym  zakresie  nie  jest  jednoznaczne,  a  oferta  podlega  odrzuceniu  na 

pod

stawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp. Gdyby do zawarcia umowy doszło 3 grudnia 2018 

r.,  a  wykonawca  przekazałby  koncepcję  10  marca  2019  r.,  to  wykonałby  przedmiot 

zamówienia  zgodnie  z  ofertą  w  terminie  tam  wskazanym  („02/03.2019”),  ale  niezgodnie  z 

siwz, bo z przekroczeniem terminu 

– 90 dni od dnia zawarcia umowy. 

Do  postępowania  odwoławczego  skutecznie  przystąpił  w  dniu  15  lutego  2019  r.  po  stronie 

Zamawiającego Wykonawca – YLE Inżynierowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (dalej zwany Przystępującym lub Uczestnikiem). 

Zamawiający w piśmie z dnia 22.02.2019 r. złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego 

oddalenie w całości. 

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publ

icznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U. z 2018 r.

, poz. 1986 z późn. zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 

czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych 

ustaw (Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego.

Z  uwagi  na  skutek,  jaki  ma  decyzja  o 

odrzuceniu  oferty, 

Odwołujący  posiadał  interes  we  wniesieniu  odwołania,  którym  dąży  do 

uchylenia  wyniku  oceny  oferty 

własnej,  która  dokonana  została  w  trybie  procedury 

odwróconej.  Następstwem  podjętej  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  było 

wezwanie Przystępującego do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  (jedyna  oferta 

nie  odrzucona)

.  Powyższe  oznaczało,  iż  dalsze  czynności  w  postępowaniu  zmierzają  do 

wyboru  oferty  konkurencyjnej,  co  czyni  złożone  odwołanie  jedynym  możliwym  środkiem 

mogącym  prowadzić  do  uzyskania  przedmiotowego  zamówienia  przez  Odwołującego.  W 

świetle powyższego spełnione zostały przesłanki określone w art. 179 ust. 1 Ustawy.

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania,  w  tym  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (siwz), oferty Odwołującego, a także jego wyjaśnień i dokumentów złożonych w 


str. 7 

toku postępowania, Izba dokonała ustaleń faktycznych stanowiących podstawę do wydania 

rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów. 

Przedmiot  zamówienia  stanowi  opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  budowę 

skrzyżowania  wielopoziomowego  linii  kolejowej  z  przejściem  drogi  pod  linią kolejową  w  km 

41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-

Kunowice. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

określony  został  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  (OPZ)  –  załącznik  nr  7  do  siwz.  Zakres 

zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z 

uzyskaniem  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  oraz  pełnienie  nadzoru 

autorskiego 

w trakcie realizacji robót budowlanych. Zamawiający w OPZ zawarł szczegółowy 

zakres  merytoryczny  zamówienia  w  podziale  na:  prace  przygotowawcze,  koncepcję 

programowo-

przestrzenną,  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  decyzję  o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, projekt budowlany, projekty wykonawcze. 

Zamawia

jący  ustalił  wartość  zamówienia  na  kwotę  netto  975.609,76  zł.  (1.200.00,00  zł 

brutto).  W  protokole  postępowania  Zamawiający  opisał  sposób  wyliczenia  tej  kwoty, 

uwzględniający  zasady  określone  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 

004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu 

inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych 

kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  (Dz.  U.  Nr 

,  poz.  1389)  oraz  środowiskowe  zasady  wyceny  prac  projektowych,  a  także  aktualną 

sytuację  na  rynku  branży  budowlanej.  Zamawiający  przyjął  wartość  prac  projektowych  w 

rozbiciu na k

oncepcję programowo –przestrzenną (15%), projekt budowlany (30%), projekty 

wykonawcze  (40%),  inne  elementy  prac  projektowych  (15%). 

Ze  względu  na  duży  zakres  i 

złożoność opracowania ustalony został maksymalny  próg procentowy. Wartość procentowa 

dla projektu budowlanego i projektów wykonawczych została ustalona odpowiednio na 30% 

dla PB oraz 40% dla PW. 

Ustalona wartość szacunkowa prac projektowych (1.200.00,00 zł) 

mieści  się  w  przedziale  4,5%-6%  wartości  robót  budowlanych  ustalonej  w  porozumieniu  z 

PKP PLK S.A oraz Powiatem Sochaczewskim. 

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w pkt XIV Opis sposobu 

obliczenia  ceny 

wskazał,  iż  Cenę  oferty  stanowi  suma  wartości  wszystkich  jej  elementów 

zawierająca  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  zamówienia  wynikające  wprost  z 

Opisu  Przedmiotu  Zamówienia,  jak  również  w  nim  nie  ujęte,  a  bez  których  nie  można 

wykonać przedmiotu zamówienia. Wykonawca oblicza cenę na podstawie Opisu Przedmiotu 

Zamówienia,  z  uwzględnieniem  wymagań  SIWZ  obowiązujących  przepisów  oraz  zasad 

wiedzy technicznej. Przy ustalaniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy. 


str. 8 

Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  zamówienia  nie 

może być podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (pkt 1.1).  

W formularzu ofert

y (załącznik nr 1 do siwz) Zamawiający wymagał podania ceny netto oraz 

brutto  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Cena  ta  uwzględniała  wycenę  prac 

wskazanych w załączniku nr 5 do siwz, tj. tabeli opracowań projektowych, obejmującej prace 

projektowe i inne 

elementy (dziewięć pozycji). 

We  wzorze  umowy  (

załącznik  nr  6  do  siwz)  Zamawiający  wskazał  na  wynagrodzenie 

ustalone zgodnie z tabelą opracowań projektowych (załącznik nr 5 do siwz). W § 3 ustępie 2 

cena została przedstawiona w rozbiciu na cenę jednostkową pełnienia nadzoru autorskiego i 

wyli

czoną na tej podstawie wartość przewidywanej liczby pobytów na budowie (40), a także 

łączną kwotę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy wraz 

z  nadzorami  autorskim. 

Kwoty  określone  w  ust.  1  zawierają  wszelkie  koszty  związane  z 

realizacją  zadania  a  niezbędne  do  jego  wykonania,  w  szczególności  wszelkie  opłaty 

niezbędne  do  uzgodnień  i  opinii,  zakup  map,  zakup  podkładów  geodezyjnych  i  inne w  tym 

miejscu niewyszczególnione (ust. 4). Zapłata za projekt budowlany nastąpi w wysokości 90% 

kwoty  wyspecyfikowanej  w  tabeli  opracowań  projektowych,  od  pkt  1  do  8  na  podstawie 

faktury  częściowej  w  oparciu  o  podpisany  przez  strony  protokół  odbioru.  Pozostałe  10% 

kwoty zostanie rozliczone fakturą częściową po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ust. 8).   

W  §  2  wzoru  umowy  Zamawiający  określił  termin  wykonania  prac,  tj.  18  miesięcy  od  dnia 

zawarcia  umowy,  w  tym:  przekazanie  koncepcji  programowo-przestrzennej 

–  do  90  dni  od 

dnia zawarcia umowy; uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

W terminie przewidzianym na składanie ofert zostały złożone 3 oferty z cenami: 963.213,00 

zł (CertusVia Sp. z o.o.), 1.011.367,00 zł. (YLE Inżynierowie Sp. z o.o.) oraz 1.488.300,00 zł. 

(Mosty Katowice So. Z o.o.). Jedna oferta została złożona po terminie (PBW Inżynieria Sp. z 

o.o.) 

– oferta zwrócona. 

W  tabeli  opracowań  projektowych  CertusVia  Sp.  z  o.o.  wartość  netto  poz.  2  (koncepcja 

programowo-przestrzenna)  st

anowi  ok.  81%  wartości  całości  przedmiotu  zamówienia,  tj. 

640.000,00  zł netto. W ofercie YLE również poz. 2  – koncepcja programowo-przestrzenna 

została  najwyżej  wyceniona  (403.650,00  zł.)  i  odpowiada  ok.  49%  wartości  całości 

przedmiotu zamówienia. W pozycji tej Wykonawca termin realizacji określił na 02/03.2019. W 

pozostałych pozycjach prac projektowych termin realizacji określony został przez wskazanie 

na  dany  miesiąc  roku  2019  lub  2020  r.  Do  wszystkich  z  terminów  odnosiła  się  uwaga  pod 

tabelą oznaczona „*” Przy założeniu, że data podpisania umowy to 12.2018. 


str. 9 

Pismem z dnia 04.12.2018 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy do 

Odwołującego o wyjaśnienie wyceny istotnych części składowych, tj. projektu budowlanego 

(32.100,00 zł. netto z terminem realizacji 15 m-cy) oraz projektów wykonawczych (35.000,00 

zł. netto z terminem realizacji 18 m-cy), wskazując na elementy prac wymagane w ramach 

tych  opracowań  wynikające  z  OPZ.  Zamawiający  wskazał  na  sposób,  w  jaki  szacował 

wartość  zamówienia  i  przyjęte  wskaźniki  dla  projektu  budowlanego  (30%),  projektów 

wykonawczych  (40%).  Wg  Zamawiającego  rażąco  niska  wydała  się  wycena  składowych 

elementów ceny, procentowo niższych o 89,03% dla projektu budowlanego oraz 91,03% dla 

projektów  wykonawczych  od  szacunkowej  wartości  zamówienia,  jak  również  znacząco 

niższa  w  zestawieniu  z  wyceną  koncepcji  programowo-przestrzennej  (640.000,00  zł  netto), 

która stanowi ponad 80% całości zamówienia. Na str. 5 wezwania Zamawiający wzywając na 

podstawie  art.  90  ust.  1  Ustawy  do 

udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów, 

dotyczących  wyliczenia  ceny  wskazał,  iż  oceniając  złożone  wyjaśnienia  będzie  brał  pod 

uwagę  obiektywne  czynniki,  w  szczególności  oszczędność  metody  wykonania  zamówienia, 

wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonania 

zamówienia dostępnych dla Państwa, oryginalności projektu, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). 

Wykonawca  w  piśmie  z  dnia  11.12.2018  r.  złożył  wyjaśnienia,  w  których  między  innymi 

zwrócił uwagę na ryczałtowy charakter ceny, jak również złożoność przedmiotu zamówienia 

wynikającą  z  procesu  stanowiącego  szereg  następujących  po  sobie  etapów,  których 

kolejności  nie  można  odwrócić,  jednak  poszczególne  czynności  mogą  być  wykonywane  na 

wcześniejszym  lub  późniejszym  etapie.  Przyjęte przez  Zamawiającego  założenia  na  etapie 

szacowania  kosztów  projektu  budowlanego  (30%  wartości  zamówienia)  oraz  projektów 

wykonawczych (40% wartości zamówienia) wynikają z wytycznych ujętych w rozporządzeniu 

sprzed 14 lat, kiedy sposób prowadzenia prac projektowych był znacząco inny niż obecnie, 

które  utraciły  aktualność.  Natomiast  Środowiskowe  Zasady  Wyceny  nie  uwzględniają 

wszystkich  okoliczności,  jakie  decydują  o  sposobie  spełnienia  świadczenia.  Wykonawca 

wskazał  na  znaczenie  elementu  najwyżej  wycenionego  –  koncepcji  programowo-

przestrzennej,  w  praktyce  nazywanej  projektem  w

stępnym,  w  niniejszym  zamówieniu 

uwzględniającym  koszty  część  prac,  które  Zamawiający  przyjął  do  wykonania  na  etapie 

wykonania  projektu  budowlanego  i 

projektów  wykonawczych.  W  załączeniu  Wykonawca 

przedstawił  szczegółowe  zestawienie  prac  wykonywanych  na  poszczególnych  etapach 

realizacji  zamówienia,  które  uzasadniają  wysokość  cen  wskazanych  elementów  oferty 

(zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa). Zgodnie z siwz wykonawcy mieli swobodę w 


str. 10 

zakresie kalkulacji ceny

, inaczej niż ma to miejsce w innych postępowaniach prowadzonych 

przez  PKP  PLK  SA  na  prace  projektowe,  w  których  określane  są  limity  wartości 

poszczególnych etapów, w szczególności w kontekście rozliczeń. 

piśmie z dnia 01.02.2019 r. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 

89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  Ustawy.  W  uzasadnieniu  Zamawiający  wskazał  na 

przyjęte  założenia  dla  szacowania  wartości  zamówienia,  a  także  zakresy  merytoryczne 

poszczególnych  elementów  dokumentacji  projektowej  i  terminy  ich  realizacji:  90  dni  na 

wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz 18 m-

cy na pozostałe elementy, w tym: 

projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  wraz  z  uzyskaniem  ZRID

,  które  podlegać  będą 

procedurze  odbior

u  na  zgodność  wykonanych  prac  z  opisem  przedmiotu  zamówienia. 

Według  Zamawiającego  nierealne  jest  wykonanie  w  terminie  90  dni  określonym  w  ofercie 

prac  związanych  ze  sporządzeniem  projektu  budowlanego  oraz  projektu  wykonawczego, 

które miałyby być wykonane na etapie koncepcji. Zamawiającej zakłada, że nie będzie miał 

możliwości uzyskania na etapie sporządzania i odbioru koncepcji programowo-przestrzennej 

zakresu  części  robót  obejmujących  etap  projektu  budowlanego  i  wykonawczego,  w 

szczególności w przeważającej części elementów wymienionych w OPZ pkt II, ppkt 5 i 6 i nie 

będzie miał podstaw do żądania wykonania większego zakresu prac projektowych zgodnie z 

wyjaśnieniami  oferenta  na  etapie  koncepcji.  Zamawiający  uznał,  iż  wycenione  elementy 

składowe  w  podanych  w  poz.  7  i  8  kwotach  są  nieadekwatne  do  realnych  cen  rynkowych, 

budzą  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

W dniu 1.02.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy (w procedurze 

odwróconej) zwrócił się do Wykonawcy YLE Inżynierowie Sp. z o.o. o złożenie w terminie do 

15  lutego  2019  r.,  godz.  11:00  aktualnych  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.  

W oparciu o poczynione ustalenia Izba uznała, iż odwołanie zasługiwało na uwzględnienie w 

zakresie dotyczącym zarzutu braku podstaw do odrzucenia oferty Odwołującego.  

W pierwszej kolejności Izba odniesie się do zarzutu uwzględnionego, tj. opisanego w pkt 1 

odwołania – naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 Ustawy poprzez odrzucenie oferty 

Odwołującego  pomimo  tego,  że  nie  zawiera  ona  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia.  W  dalszej  kolejności  przedstawione  zostanie  stanowisko,  które 

prowadziło  do  oddalenia  zarzutu  dotyczącego  zaniechania  odrzucenia  oferty 

Przystępującego, której zgodność z siwz stanowił podstawę zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 

pkt 2 Ustawy.  


str. 11 

Zasadniczą  dla  rozstrzygnięcia  pierwszego  z  zarzutów  pozostawała  ocena  wyjaśnień 

złożonych  Zamawiającemu  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  4.12.2018  r.  Zamawiający 

uznał  bowiem,  iż  wycena  elementów  składowych  ceny,  tj.  32.100,00  zł  netto  (projekt 

budowlany)  oraz  35.000,00  zł  netto  (projekty  wykonawcze)  jest  nieadekwatna  do  realnych 

cen rynkowych, budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia i na 

tej podstawie uznał, iż oferta zawiera rażąco niską cenę.  

Odnosząc  się  do  tak  zakreślonej  podstawy  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  Izba 

uznała, iż ocena wyjaśnień, jakiej dokonał Zamawiający nie uwzględniała istotnego aspektu 

kalkulacji

,  jakim  była  wycena  koncepcji  programowo-przestrzennej  i  tym  samym  nie  mogła 

być  oceniona  jako  poprawna.  Zamawiający  wprawdzie  w  piśmie  z  1  lutego  2019  r.  odniósł 

się do tego elementu wyceny, ale wyłącznie pod kątem terminu przewidzianego w projekcie 

umowy,  tj.  90  dni  na  realizację  koncepcji,  wskazując,  iż  w  terminie  tym  nie  jest  realne 

wykonanie  większości  prac  związanych  ze  sporządzeniem  projektu  budowlanego  oraz 

projektu wykonawczego, które miałyby być wykonane na etapie koncepcji. Powyższe miało 

ten  skutek,  iż  Zamawiający  uznał  cenę  za  rażąco  niską,  faktycznie  pomijając  wycenę 

koncepcji,  w  której  Wykonawca  uwzględnił  wycenę  elementów  dotyczących  projektu 

budowlanego  oraz  wykonawczych,  wskazując  na  ich  wysokość.  Zamawiający  przyjął,  jako 

rzeczywistą wartość elementów kalkulacji wskazaną wyłącznie w poz. 7 i 8 tabeli opracowań 

projektowych. 

Konsekwentnie na rozprawie Zamawiający prezentował stanowisko, w którym 

jako rażąco niską wskazywał wartość tych dwóch pozycji z pominięciem wartości elementów 

prac  uwzględnionych  w  pozycji  dotyczącej  opracowania  koncepcji  programowo-

przestrzennej.  

Stanowisko  Zamawiającego  było  niezasadne  z  tej  przyczyny,  iż  Zamawiający  nie  wykazał, 

aby przyjęta przez Odwołującego metoda rozkładu kosztów była niedopuszczalna w świetle 

zapisów  siwz,  czy  też  wymagań  wynikających  z  odrębnych  przepisów.  Słusznie  zauważył 

Odwołujący,  iż  w  siwz  Zamawiający  nie  wprowadził  żadnych  wytycznych  co  do  sposobu 

kalkulacji  kosztów,  wymagając  wyłącznie,  aby  cena  oferty  (cena  za  całość  przedmiotu 

zamówienia)  uwzględniała  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem  prac  objętych 

przedmiotem zamówienia. Konsekwencją takich zapisów siwz było wskazanie na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia Wykonawcy (z pominięciem wynagrodzenia za nadzory autorskie). 

Wykonawcy  mieli  zatem  swobodę  w  prezentacji  wyceny,  z  tym  zastrzeżeniem,  aby  cena 

całkowita za jaką oferują wykonać przedmiot zamówienia, uwzględniała całość prac ujętych 

w  OPZ. 

Porównanie  dwóch  ofert,  tj.  Odwołującego  i  Przystępującego  wskazuje,  iż  obaj 

Wykonawcy właśnie w wycenie elementu, jakim jest koncepcja uwzględnili zasadniczą część 

kosztów  prac  projektowych,  co  jak  ustalono  na  rozprawie,  wykraczało  poza  metodykę 

wyceny  wynikającą  z  założeń,  którymi  Zamawiający  się  kierował  szacując  wartość 


str. 12 

zamówienia.  Zamawiający  odrzucając  ofertę  Odwołującego  pominął  tą  część  wyjaśnień, 

która  zasadniczo  odnosiła  się  do  przedmiotu  zapytania,  czyli  sposobu  kalkulacji  kosztu 

wykonania  projektu  budowlanego  oraz  projektu  wykonawczego. 

Wnioski  jakie  powziął  nie 

uwzględniały  założeń  wskazanych  w  wyjaśnieniach,  w  tym  wartości  prac  projektowych 

przypisanych do etapu koncepcji 

i były podyktowane założeniami, jakie Zamawiający przyjął 

na etapie szacowania wartości zamówienia. Założenia Zamawiającego, którymi kierował się 

na potrzeby oszacowania wartości zamówienia nie mogły decydować o ocenie wyjaśnień po 

pierwsze  z  tej  przyczyny,  iż  nie  były  znane  na  etapie  przygotowania  oferty  (nie  były 

elementem  treści  siwz),  a  po  drugie  stały  w  sprzeczności  ze  sposobem  kalkulacji  kosztów, 

przyjętym  przez  Odwołującego.  Oceniając  wyjaśnienia  Zamawiający  powinien  uwzględnić 

odmienny sposób prezentacji kosztów przedstawiony  w tabeli (tajemnica przedsiębiorstwa), 

a  nie ograniczać się wyłącznie do ceny wskazanej w poz. 7 i 8 tabeli.  

W ocenie Izby wezwanie skierowane do Wykonawcy, chociaż obszerne pod względem ilości 

stron, sprowadzało się faktycznie do przywołania na stronie 5 przepisu art. 90 Ustawy. Nie 

było  w  nim  szczegółowych  pytań,  na  jakie  Wykonawca  powinien  był  odpowiedzieć,  a 

jedynym  wyrażonym  wprost  w  piśmie  oczekiwaniem  Zamawiającego  było  wyjaśnienie 

wątpliwości,  jakie  dotyczyły  elementów  wyceny  dwóch  pozycji  tabeli.  Do  tych  wątpliwości 

W

ykonawca  się  odniósł,  co  Zamawiający  streścił  zasadniczo  w  stwierdzeniu  o  braku 

możliwości wykonania elementów prac ujętych w pozycji 2 tabeli w terminie zakreślonym w 

siwz, tj. 90 dni.  

Podsumowując, wnioski Zamawiającego o rażąco niskiej wycenie prac dotyczących projektu 

budowlanego  oraz  wykonawczego

,  w  ocenie  Izby,  były  błędne  przede  wszystkim  z  tego 

powodu, iż Zamawiający nie uwzględnił okoliczności wskazanej w wyjaśnieniach, dotyczącej 

istotnego udziału kosztów części prac związanych z projektem budowlanym i wykonawczymi 

już na etapie koncepcji programowo-przestrzennej. Zamawiający pominął fakt, iż pozycja ta 

była  najwyżej  wycenioną  spośród  złożonych  ofert  i  jednocześnie  miała  najwyższy  udział  w 

cenie oferty. Kwestia dotycząca terminu 90 dni na wykonanie koncepcji, nie miała znaczenia 

ponieważ  wykraczała poza podstawę prawną decyzji o odrzuceniu oferty, jako zawierającej 

rażąco niską cenę. Analiza, czy  w terminie tym możliwe będzie wykonanie części prac, nie 

odnosiła  się  do  kosztów  i  nakładów  Wykonawcy  wpływających  na  wycenę  oferty.  Należy 

zauważyć,  iż  podstawą  odrzucenia  oferty  nie  była  niezgodność  oferty  z  siwz,  ale  rażąco 

niska  cena  dwóch  elementów  składowych  wyceny  ceny  ryczałtowej  obejmującej  koszty 

całości  prac.  Stąd  ewentualne  wątpliwości  dotyczące  sposobu  realizacji  prac  nie  miały 

bezpośredniego znaczenia dla niniejszej sprawy. Zasadniczym błędem Zamawiającego było 

pominięcie  przy  ocenie  oferty  -  ceny  całkowitej,  która  dla  tego  zamówienia  faktycznie 


str. 13 

oddawała  obraz  wyceny  prac  projektowych.  Przypisywanie  istotnego  znaczenia 

poszczególnym etapom, faktycznie nie miało przełożenia na sposób spełnienia świadczenia, 

gdyż  wykonawca  niezależnie  od  wskazanych  w  tabeli  kwot  otrzymać  miał  wynagrodzenie 

płatne w dwóch ratach, tj. za projekt budowlany w wysokości 90% kwoty wyspecyfikowanej w 

tabeli  opracowań  projektowych  (pkt  1-8)  oraz  pozostałe  10  %  po  uzyskaniu  decyzji  o 

zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej.  Powyższe  wskazuje,  iż  sposób  w  jaki 

wykonawcy  rozłożyli  koszty  poszczególnych  etapów  prac  nie  miały  finalnie  znaczenia  z 

punktu  widzenia  zakresu,  jak  i  ceny  wskazanej  w  ofercie

,  a  dla  otrzymania  zapłaty 

decydującym będzie przedstawienie projektu budowlanego, jako tego elementu zamówienia, 

które stanowi cel procesu projektowego.  

Odnosząc się do  drugiego zarzutu  należy  przede wszystkim  zaznaczyć,  iż  podstawa której 

dopatrywał 

się 

Odwołujący 

formułując 

zarzut 

zaniechania 

odrzucenia 

oferty 

Przystępującego,  tj.  niezgodność  treści  oferty  z  siwz,  została  faktycznie  wywiedziona  ze 

sposobu  wskazania  terminu 

w  załączniku  nr  5  do  siwz.  Wykonawca  określając  termin  na 

wykonanie  koncepcji  programowo-przestrzennej  (poz.  2) 

wskazał  na  02/03.2019. W ocenie 

Odwołującego  opis  ten może czynić  niejednoznacznym  ustalenie,  czy  na  etapie wykonania 

umowy, nie dojdzie do przekroczenia terminu 90 dni 

określonego przez Zamawiającego. W 

pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  iż  zapisy  siwz  nie  precyzowały,  w  jaki  sposób  termin 

należy  oznaczyć,  w  tym  nie  było  wymogu  wskazania  daty  dziennej,  której  brak  w  ocenie 

Odwołującego  czynić  miał  ofertę  niezgodną  z  siwz.  Jedynym  wiążącym  wykonawców  było 

wskazanie na przedziały czasu, w jakich Zamawiający oczekuje wykonania prac, tj. 90 dni od 

dnia  zawarcia  umowy  do  przekazania  koncepcji  programowo-

przestrzennej  i  ogólny  termin 

18  miesięcy  od  zawarcia  umowy  na  zakończenie  prac.  Powyższe  miało  ten  skutek,  że 

terminy  realizacji 

wskazywane  w  ofercie  nie  ilością  dni,  czy  miesięcy,  lecz  miesiącem,  w 

jakim  dane  prace  miałyby  się  zakończyć,  w  przypadku  wydłużonej  procedury  przetargowej 

mogły ulegać znacznemu skróceniu w stosunku do założeń przyjętych przy składaniu oferty. 

Nie  czyni  to jednak  oferty  niezgodną  z  siwz.  Do takiej  oceny  skłania  uwaga  zamieszczona 

pod  tabelą,  w  której  Przystępujący  zastrzegał,  iż  terminy  realizacji  przez  niego  wskazane 

pozosta

ją  aktualne  przy  założeniu,  że  data  podpisania  umowy  będzie  miała  miejsce  w 

miesiącu  grudzień  2018  r.  Oceny  oświadczenia  Wykonawcy  należało  zatem  dokonać  z 

perspektywy  czasu,  jaki  został  przyjęty  dla  poszczególnych  prac  przyjmując,  iż  ich 

rozpoczęcie  nastąpi  w  grudniu  2018  r.  Prezentowana  przez  Odwołującego  ocena  zakłada 

najmniej  korzystny  dla  wykonawcy  stan  sprawy,  który  nie  może  zaistnieć,  gdyż  termin  3 

grudnia  2018  r.  wskazany  w  odwołaniu,  jako  termin  zawarcia  umowy,  już  minął.  W  ocenie 

Izby  Zamawiający  nie  miał  podstaw  do  zakwestionowania  złożonego  oświadczenia,  tym 

bardziej iż dopiero wykonawca wybrany przedstawi harmonogram realizacji prac. Na etapie 


str. 14 

złożenia  oferty,  przy  braku  wyraźnej  dyspozycji  Zamawiającego  co  do  potrzeby  wskazania 

konkretnej  daty

,  wykonawcy  mogli  uznać  za  wystarczające  zakreślenie  orientacyjnego 

okresu,  w  którym  zakładają  wykonanie  poszczególnych  etapów  prac  projektowych.  Izba 

oddaliła odwołanie w tej części. 

W  świetle  powyższego  orzeczono  jak  w  sentencji.  Z  uwagi  na  wpływ  nieprawidłowej 

czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  na  możliwy  wynik  postępowania,  w  którym  to 

oferta  tego  Wykonawcy  może  być  najwyżej  oceniona,  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  2 

Ustawy uwzględniła odwołanie. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. oraz uzasadnione 

koszty 

Odwołującego, stwierdzone rachunkiem przedłożonym przed zamknięciem rozprawy i 

obciążyła nim Zamawiającego. 

Przewo

dniczący: ………………………. 


wiper-pixel