KIO 38/19 POSTANOWIENIE dnia 24 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant: 

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  24  stycznia  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

w dniu 11 stycznia  2019  r. 

przez  wykonawcę J. K.,  prowadzącego  działalność gospodarczą 

pod  firmą    Agregaty  Pex-Pool  Plus  J.  K.  w  Dębicy  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego -  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

J.  K.

,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą    Agregaty  Pex-Pool  Plus  J.  K.  w 

Dębicy  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie -  w terminie 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt KIO 38/19 

U z a s a d n i e n i e 

Instytut  Techniczny  Wojsk  Lotniczych  w  Warszawie 

(dalej:  Zamawiający)  prowadzi 

postępowanie  na  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest 

Zaprojektowanie,  wykonanie  oraz  dostarczenie  Bezpiecznego  Kontenerowego  Środowiska 

Pracy (BKŚP) w technologii TEMPEST klasy B. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.;  dalej: Prawo zamówień 

publicznych). 

tymże  postępowaniu,  w dniu 11 stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę  J.  K., 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą    Agregaty  Pex-Pool  Plus  J.K.  w Dębicy 

(dalej: Odwołujący), zostało wniesione odwołanie. 

W dniu 23 stycznia 2019 r., 

przed otwarciem rozprawy, Odwołujący cofnął odwołanie. 

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Prawa 

zamówień publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 

Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na 

rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel