KIO 37/19 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt: KIO 37/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna  Odrzywolska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be

z udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 21 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2019 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe 

RODEX 

Sp. 

o.o. 

restrukturyzacji  

061 Juchnowiec Kościelny, Kolonia Kopalny 11b 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  

Białymstoku 15-276 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A 

postanawia: 

1.  um

orzyć postępowanie odwoławcze;  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz           

wykonawcy 

Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowego 

RODEX  

Sp.  z  o.o.  w  restrukturyzacji  16-

061  Juchnowiec  Kościelny,  Kolonia  Kopalny  11b 

kwoty 10 000 

zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej kwotę 

uiszczonego wpisu. 


 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 37/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na 

dokończenie  budynku  E1  przy  ulicy  Żurawiej  14  -  znak  sprawy: 

124/2018  (dalej  „Postępowanie”  lub  „Zamówienie”),  o  wartości  poniżej  kwot  wskazanych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) - dalej „ustawa Pzp” zostało wszczęte 

ogłoszeniem  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  nr  664636  -  N  -2018  z  dnia  28  grudnia 

2018 r. przez 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-276 Białystok, ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie  24A  (dalej  „zamawiający”).  W  dniu  7  stycznia  2019  r.  zamawiający 

przekazał  odwołującemu  drogą  elektroniczną,  informację  o  zmianie  treści  projektu  umowy  

załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), stanowiący 

modyfikację SIWZ do przetargu ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2018 r. 

W dniu 11 stycznia 2019 r. wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe RODEX Sp. z o.o. w restrukturyzacji 16-

061 Juchnowiec Kościelny, Kolonia 

Kopalny  11b  (zwany  dalej 

„odwołującym”)  wniósł  odwołanie  wobec  czynności 

zamawiającego polegającej na modyfikacji SIWZ tj. Rozdziału IX pkt 1, Rozdziału XX pkt 2 

SIWZ oraz załącznika nr 4 do SIWZ - postanowienia §2 ust. 6 projektu umowy, w zakresie 

rozszerzenia fakult

atywnych przyczyn wykluczenia wykonawcy z naruszeniem przepisów art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp oraz Rozdziału IV pkt 2 SIWZ w związku z postanowieniami § 2 ust. 7 

projektu  umowy  naruszającymi  art.  139  ust.  1  w  związku  z  art.  647  i  art.  353

  Kodeksu 

Cywilnego. 

O

dwołujący zarzucił zamawiającemu obrazę następujących przepisów:  

art.  7  ust.  1,  art.  22  ust.  1  i  ust.  2,  art.  24  ust.  5  ustawy  Pzp  w  związku  z  art.  25  

ust.  5  ustawy  Pzp,  poprzez  wprowadzenie  w  §  2  ust.  6  projektu  umowy  zapisu  

o treści: „nie jest stroną w układzie z wierzycielami, jak również nie toczy wobec niego 

żadne  z  postępowań  określonych  w  ustawie  z  dnia  15  maja  2015  r.  Prawo 

Restrukturyzacyjne”, co skutkuje rozszerzeniem przyczyn ustawowego i fakultatywnego 

wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  a  tym  samym  następuje  ograniczenie  kręgu 

potencjalnych  wykonawców  zdolnych  do  należytego  wykonania  przedmiotowego 

zamówienia,  prowadzącego  do  świadomej  rezygnacji  z  możliwości  pozyskania  ofert 


konkurencyjnych  pod  względem  cenowym  od  innych  wykonawców  będących  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym w formie postępowania układowego; 

art.  139  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z  art.  647  i  art.  353

  Kodeksu  Cywilnego  

z  uwagi  na  wprowadzenie  do  projektu  umowy  postanowienia  §2  ust.  7  o  treści 

„dokonywania  płatności  w  terminach  późniejszych  niż  wynikające  z  Umowy”,  poprzez 

narzucenie  przez  zamawiającego  stosunku  prawnego  w  którym,  pomimo  właściwego 

wykonania prac  przez  wykonawcę,  wypłata  wynagrodzenia nie nastąpi w  terminie i  nie 

wiadomym jest jaki jest termin wymagalności płatności wynagrodzenia. 

Wskazując  powyższe  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości 

poprzez  nakazanie  zamawiającemu,  w  trybie  art.  192  ust.  3  pkt  1  ustawy  Pzp:  dokonania 

czynności  zmiany  treści  załącznika  nr  4  do  SIWZ  -  poprzez  wykreślenie  z  projektu  umowy 

zapisu  §2  ust  6  o  treści:  nie  jest  stroną  w  układzie  z  wierzycielami,  jak  również  nie  toczy 

wobec  niego  żadne  z  postępowań  określonych  w  ustawie  z  dnia  15  maja  2015  r.  Prawo 

Restrukturyzacyjne 

oraz  wykreślenie  z  projektu  umowy  §2  ust.  7  o  treści  „dokonywania 

płatności w

terminach późniejszych niż wynikające z Umowy”.  

Zamawiający w dniu 14 stycznia 2019 r., zgodnie z dyspozycją  art. 185 ust. 1 ustawy 

Pzp

,  poinformował  o  wniesieniu  odwołania,  zamieszczając  na  swojej  stronie  internetowej 

inf

ormację  o  wniesieniu  odwołania  oraz  jego  kopię,  wzywając  uczestników  postępowania  

do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym.  Termin  na  zgłoszenie  przystąpienia, 

zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, upłynął  w dniu  17 stycznia 2019 r. Do postępowania 

o

dwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Zamawiający,  wobec  wniesienia  odwołania  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

w dniu 17 stycznia 2019 r. 

poinformował o uwzględnieniu w całości zarzutów podniesionych 

w  odwołaniu  oraz  złożył  oświadczenie,  iż  dokona  zmian  w  SIWZ,  zgodnie  z  żądaniem 

odwołującego.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odpowiedź  na  odwołanie, 

zawierająca oświadczenie zamawiającego o uwzględnieniu złożonego odwołania w całości, 

została  podpisana  przez  osobę  umocowaną,  w  konsekwencji  czego  uznała,  że  zachodzą 

przesłanki  określone  w  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  

w sprawie o sygn. akt: KIO 37/ 19.  


Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  

ze zm.). 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy 

Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a) 

R

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  Izba  orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  o

dwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

całej kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel