KIO 370/19 WYROK dnia 20 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 370/19 

WYROK 

  z dnia 20 marca 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 marca 2019 r. przez wykonawcę Klaromed 

Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku

postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Białymstoku

orzeka:  

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  w  zakresie  Pakietu  nr  6: 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  unieważnienie  czynności 

odrzucenia  oferty  Odwołującego  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert 

i wyboru oferty najkorzystniejszej; 

Kosztami  postępowania  obciąża  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Białymstoku i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  18  600  zł  00  gr 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

uz

asadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986 

z  późn.  zm.)  na  niniejszy  wyrok  –  w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku.  

Przewodniczący:      ……………….. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku 

 prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury medycznej

W dniu 4 marca 2019 r. wykonawca Klaromed Sp. z 

o.o. wniósł odwołanie w zakresie 

Pakietu  nr  6,  wobec  odrzucenia  oferty  Odwołującego  z  uwagi  na  jej  niezgodność  z  treścią 

SIWZ. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

Odwołujący  wskazał,  że  pismem  z  22  lutego  2019  r.  został  poinformowany  przez 

Zamawiającego  o  odrzuceniu  jego  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

zakresie Pakietu nr 6 oraz o wyborze oferty złożonej przez Versamed B. G., Ł. G.(2) s.c. 

W  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Zamawiający  wskazał  ponownie  na  i niezgodność  oferty 

Odwołującego  z  SIWZ  w  zakresie,  na  który  powołał  się  uprzednio  dwukrotnie 

(zawiadomienie  o  odrzuceniu  oferty  z  3  grudnia  2018  r.  oraz  zawiadomienie  odrzuceniu 

oferty  z  22  stycznia  2019  r.).  Obecnie  Zamawiający,  pomimo  że  dwukrotnie  uwzględnił  w 

całości zarzuty Odwołującego (postępowania odwoławcze o sygn. akt: KIO 2563/18 oraz KIO 

186/19  zostały  umorzone),  po  raz  kolejny  odrzucił  ofertę  Odwołującego  na  tej  samej 

podstawie.  Zamawiający  podniósł,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  z  pkt.  29  i  23 

załącznika nr 1 do SIWZ. 1. Średnica pola roboczego.  

Odwołujący  podał,  że  Zamawiający  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  (Formularz 

asortymentowy), w pkt 29 dotyczącym pakietu nr 6 (lampy operacyjne) wskazał następujący 

parametr: „średnica pola roboczego w zakresie co najmniej 180 mm-300 mm lub obustronnie 

większa”. W toku postępowania, udzielając odpowiedzi na pytania, Zamawiający przyznał, że 

prawidłowym parametrem jest „średnica pola roboczego w zakresie co najmniej 180  mm-300 

mm lu

b obustronnie większa”). Dodatkowo, w odpowiedzi na wniesione w toku postępowania 

pytanie  „Czy  zamawiający  dopuści  lampę  operacyjną,  w  której  regulacja  średnicy  pola 

odbywa  się  w  zakresie  19-28  cm?”,  Zamawiający  w  piśmie  z  24  października  2018  r. 

odpowiedz

iał „Zamawiający dopuszcza”.  

Odwołujący podniósł, że w załączonym do oferty formularzu w kolumnie „wartości lub 

zakres wartości oferowanych” wpisał „TAK, średnica pola roboczego w zakresie 160 mm-320 

mm”,  co  jego  zdaniem  świadczy  o  tym,  że  nie  tylko  zaoferował  sprzęt  o  parametrze 

spełniającym  minimalne  wymagania  co  do  średnicy  pola  roboczego  180  mm-300  mm,  ale 

zaoferował  parametry  zdecydowanie  lepsze.  W  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty 


Odwołującego,  Zamawiający  wskazał,  że  zaoferowany  przez  Odwołującego  model  lampy 

plus LED 56ECO posiada średnicę pola roboczego, która wynosi 160-280 mm, co jest wbrew

SIWZ. Zdaniem Odwołującego nie jest zrozumiałe, skąd Zamawiający wysnuł taki wniosek, 

skoro dwukrotnie otrzymał wyjaśnienia Odwołującego wraz z katalogami, które potwierdzają 

dane  zawarte  w  formularzu  oferty,  że  średnica  pola  roboczego  wynosi  160mm-320mm. 

Odwołujący podkreślił, że jest producentem lamp operacyjnych, nie tylko ich dystrybutorem, 

co oznacza, że jest w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom Zamawiającego i wyprodukować 

sprzęt o dokładnie takich parametrach, jakich Zamawiający oczekuje.  Ponadto Odwołujący 

wskazał,  że Zamawiający  zarzuca  ponadto,  że oferowana lampa to „składak” gdyż  stanowi 

połączenie kilku czasz. Odwołujący podniósł, że taka możliwość nie była wykluczona przez 

Zamawiającego, nie wynika z OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, a więc obecnie nie 

może być podstawą odrzucenia oferty. Co więcej, błędne jest przekonanie Zamawiającego, 

że  oferowany  jest  produkt  stanowiący  połączenie  lamp  różnego  rodzaju.  Fakt,  że  lampa 

składa  się  z  kilku  czasz  emitujących  światło  nie  powoduje  gorszego  jej  działania,  wręcz 

przeciwnie. 

W  kwestii  spełniania  wymogu  konstrukcji  jednoogniskowej  Odwołujący  wskazał,  że 

Załączniku nr 1 do SIWZ, Pakiecie nr 6 pkt 23 w kolumnie pn. „nazwa i opis paramentu lub 

funkcji urządzenia” Zamawiający zawarł wymóg: „kopuła lampy wyposażona w 88 (+/-10%) 

diod w konstrukcji jednoogniskowej”. Z treści tego wymogu wynikają dwa parametry kopuły 

lampy:  1)  określona  ilość  diod,  2)  konstrukcja  jednoogniskowa.  Pierwszy  z  nich 

charakteryzuje  się  zmiennością,  gdyż  Zamawiający  pozostawił  wykonawcom  pewną 

swobodę  w  ilości  zaoferowanych  diod,  tj.  88  +/-  10  %,  zatem  nie  mniej  niż  79  diod  i  nie 

więcej  niż  97  diod.  Wobec  tego  to  do  wykonawcy  należało  skonkretyzowanie,  ile  diod 

lampie zaoferuje, w dopuszczonym przez Zamawiającego przedziale (i przy uwzględnieniu 

treści  odpowiedzi  na  pytanie  wniesione  w  toku  przetargu).  Drugi  z  ww.  parametrów  jest 

natomiast  stały.  Zatem,  sensem  pozostawionej  do  wypełnienia  wykonawcom  kolumny  pn. 

„wartości  lub  zakres  wartości  oferowanych”  było  potwierdzenie  spełniania  wszystkich 

wymaganych  „stałych”  parametrów  oraz  skonkretyzowanie  parametrów  „zmiennych”. 

Odwołujący więc wpisując w kolumnie tej „TAK, lampy, w których kopuła główna i satelitarna 

wyposażone są w 6 modułów świetlnych zawierających odpowiednio 108 i 72 diody LED, co 

zapewni  większą  bezcieniowość  urządzenia.  Rozwiązanie  dopuszczone  do  zaoferowana 

w odpowiedziach na pytania II z dnia 29.10.2018 r. 

– odpowiedź 4”, dał wyraz, że wymagane 

parametry  (w  tym  parametr  konstrukcji  jednoogniskowej)  są  spełnione  (wyraźnie  wpisał 

potwierdzające  „TAK”)  oraz  dokonał  konkretyzacji  parametru  „zmiennego”,  wskazując 

oferowaną  ilość  diod  (dopuszczoną  przez  Zamawiającego  w  odpowiedzi  na  pytania). 

Pomimo  jasnego  przekazu,  że  zaoferowane  lampy  spełniają  wymogi  określone  w  pkt  23, 


Zamawiający  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  wezwał  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień  w  tym  zakresie,  zadając  w  piśmie  z  16  stycznia  2019  r.  pytanie,  „czy  zgodnie  z 

pkt.  23  (opis  parametrów  urządzenia)  proponowana  przez  Wykonawcę  lampa  jest 

wyposażona  w diody  konstrukcji  jednoogniskowej”.  W  piśmie  z  17  stycznia  2019  r. 

Odwołujący  udzielił  jednoznacznej  odpowiedzi  „Oferowana lampa  jest  wyposażona  w  diody 

konstrukcji  jednoogniskowej  zgodnie  z  pkt.  23”.  Dodatkowo,  na  potwierdzenie  przekazał 

firmowe  materiały  informacyjne  dotyczące  produktów  zaoferowanych  w  przedmiotowym 

postępowaniu,  z  których  bezpośrednio  wynika,  że  w  zaoferowanych  lampach  zastosowane 

są  diody  konstrukcji  jednoogniskowej  (str.  2  i  7).  Tym  samym,  Odwołujący  potwierdził 

spełnienie  przez  oferowane  lampy  wszystkich  zawartych  w  pkt  23  parametrów,  w  tym 

parametru konstrukcji jednoogniskowej.  

W  zakresie  zarzutu  braku  uchwytów  sterylnych  kompatybilnych  z  lampami 

posiadanymi przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym, Odwołujący podniósł, że wymóg 

kompatybilności został wprowadzony do wyspecyfikowanych w formularzu asortymentowym 

parametrów w wyniku udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi z 24 października 2018 r. 

W piśmie tym Zamawiający dokonał uszczegółowienia parametru wynikającego z pkt 46 (dot. 

pakietu  nr  6)  formularza  asortymentowego,  wskazując,  że  wymienne  uchwyty  sterylne 

powinny  być  dodatkowo  kompatybilne  z  lampami  posiadanymi  przez  Zamawiającego  na 

Bloku  Operacyjnym.  Udzielając  powyższej  odpowiedzi,  Zamawiający  jednak  nie  dokonał 

jednoczesnej zmiany w formularzu asortymentowym, tj. nie dopisał w pkt 46 w kolumnie pn. 

„nazwa  i  opis  parametru  lub  funkcji  urządzenia”  wymogu  kompatybilności.  Nie  oznacza  to 

rzecz  jasna,  że  uszczegółowienie  dokonane  w  odpowiedzi  na  pytanie  nie  jest  skuteczne 

wiążące  dla  wykonawców,  jednakże  skoro  Zamawiający  zaniechał  odpowiedniej  zmiany 

opisie  przedmiotu  zamówienia  zawartym  w  formularzu  asortymentowym,  to  na  etapie 

oceny  ofert  nie  powinien  stawiać  wykonawcy  zarzutu,  że  wykonawca  samodzielnie  tej 

zmiany  nie  dokonał.  Nie  do  wykonawcy  bowiem  należy  sporządzanie  opisu  przedmiotu 

zamówienia.  To  Zamawiający  odpowiedzialny  jest  za  należyte  nazwanie  i  opis  wszystkich 

wymaganych  parametrów  i  funkcji  urządzenia,  a  także  przygotowanie  odpowiedniego 

formularza 

asortymentowego. 

Odwołujący 

sporządzając 

ofertę 

odnotował 

fakt 

uszczegółowienia  pkt  46  poprzez  treść  odpowiedzi  udzielonej  w  toku  postępowania 

uwzględnił  z  załączonym  do  oferty  formularzu  wszystkie  wymogi  postawione  przez 

Zamawiającego,  w  tym  kompatybilność  uchwytów.  Przy  tym  jednak  Odwołujący  podkreśla, 

że  nie  miał  obowiązku  ani  upoważnienia  do  dokonywania  samodzielnej  zmiany  opisu 

przedmiotu  zamówienia  zawartego  w  formularzu  asortymentowym,  gdyż  jest  to  wyłączna 

kompetencja i obowiązek Zamawiającego. Dodatkowo należy zauważyć, że w odpowiedzi na 

pismo  z  16  stycznia  2019  r.  o  udzielenie  wyjaśnienia,  czy  oferowane  przez  Odwołującego 


urządzenia  posiadają  wymienny  uchwyt  kompatybilny  z  lampami  posiadanymi  przez 

Zamawiającego,  Odwołujący  w  piśmie  udzielił  jednoznacznej  odpowiedzi,  że  oferowane

urządzenia posiadają taki uchwyt. Na potwierdzenie przekazał firmowy materiał informacyjny 

dotyczący  lamp  operacyjnych  zaoferowanych  przez  Odwołującego  w  przedmiotowym 

postępowaniu,  z  którego  wynika,  uchwyty  lamp  cechują  się  ww.  wymaganymi  parametrami 

(informacja ta wskazana jest na str. 3 i 7 dokumentu).  

Odwołujący  podniósł,  że  wbrew  twierdzeniom  Zamawiającego,  udzielając  wyjaśnień 

uzupełnień  w  toku  postępowania,  nie  dopuścił  się  zmiany  treści  oferty.  Wskazał,  że 

odpowiedzi  na  wezwanie  z  20  grudnia  2018  r.  Odwołujący  złożył  pismem  z  27  grudnia 

2018 r. m.in. firmowy materiał informacyjny dotyczący zaoferowanych lamp plusLED 96 ECO 

i 56 ECO. W materiale tym zawarty jest opis oferowanych lamp, ich zasadnicze właściwości 

parametry.  Odwołujący  przyznał,  że  materiał  ten  nie  zawiera  informacji  dotyczących 

konstrukcji  jednoogniskowej,  nie  wynika  z  niego  również  kwestia  kompatybilności  uchwytu 

lampami  posiadanymi  przez  Zamawiającego,  tym  niemniej  w  odpowiedzi  na  pytania 

Zamawiającego  z  16  stycznia  2019  r.  Odwołujący  pismem  z  17  stycznia  2019  r.  udzielił 

odpowiedzi potwierdzające ich spełnianie. Dodatkowo Odwołujący załączył materiał firmowy 

uzupełniony  o  informacje  dotyczące  ww.  wymagań.  Zdaniem  Odwołującego  uzupełnienie 

tego  dokumentu  o  powyższe  informacje  nie  stanowi  zmiany  treści  oferty,  co  ponownie 

zarzuca  Zamawiający,  mimo  że  uprzednio  uwzględnił  odwołanie.  Uzupełnienie  materiału 

firmowego  dotyczącego  oferowanego  produktu  o  powyższe  informacje  miało  na  celu 

wyłącznie potwierdzenie złożonych wyjaśnień, że zaoferowane w przedmiotowym przetargu 

lampy cechują się również konstrukcją jednoogniskową diod oraz są kompatybilne z lampami 

posiadanymi  przez  Zamawiającego.  Nie rozszerzało to natomiast  właściwości  oferowanego 

produktu,  te  bowiem  wynikały  z  załączonego  do  oferty  formularza  asortymentowego. 

Uzupełnienie  dokumentu  nie  polegało  także  na  zmianie  jakiegoś  parametru  na  inny, 

a jedy

nie  na  dodaniu  informacji  dotyczących  kwestii  (jednoogniskowości  diod  oraz 

kompatybilności  uchwytów),  które  nie  były  wyrażone  w  dokumencie  złożonym  17  stycznia 

2019 r. Tym samym, nie uległy zmianie właściwości zaoferowanego pierwotnie sprzętu, gdyż 

spełnienie wszystkich parametrów wynikało z treści samej oferty. Odwołujący podkreślił, że 

złożone przez niego dokumenty (materiały firmowe) nie kształtują same w sobie treści oferty, 

tj. produktu o określonych parametrach, jaki oferuje Odwołujący, gdyż ta wynika z formularza 

asortymentowego  załączonego  do  oferty.  Materiały  firmowe  złożone  zostały  natomiast 

wyłącznie  na  potwierdzenie  spełniania  przez  ofertowany  sprzęt  wymagań  Zamawiającego, 

aby  upewnić  go  co  do  należytej  realizacji  umowy.  Z  faktu,  że  wykonawca  zachował  się 

sposób gorliwy i rzetelny Zamawiający zdaje się wciąż wyciągać negatywne skutki wobec 

Odwołującego. Zdaniem Odwołującego błędne jest przyjęcie, że rzekoma zmiana dokonana 


w treści tych dokumentów oznacza zmianę treści oferty i stanowi podstawę do jej odrzucenia 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, że odrzuceniu podlega oferta, 

której treść nie odpowiada treści SIWZ, jest w nim zatem o sytuacji niezgodności treści oferty 

z SIWZ, nie zaś o sytuacji, w której w dokumentach składanych w trybie art. 26 ust. 1 ustawy 

na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy)  wystąpią  pewne  nieścisłości,  które  zresztą  podlegają  procedurze  wyjaśniania  przy 

zastosowaniu  instrumentów  służących  badaniu  ofert.  Udzielając  powyższych  wyjaśnień 

uzupełnień Odwołujący w żadnej mierze nie dokonał zmiany pierwotnej oferty. W dalszym 

ciągu  Odwołujący  oferuje  lampy  operacyjne  plusLED  96  ECO  i  plusLED  56  ECO, 

charakteryzujące  się  wszystkimi  wymaganymi  przez  Zamawiającego  parametrami, 

potwierdzonymi jednocześnie z załączonym do oferty formularzu.  

Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  treść  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  i  podniósł,  że  gdy 

wyniku  analizy  złożonych  przez  wykonawcę  dokumentów  Zamawiający  nabiera 

wątpliwości  co do  ich  treści,  powinien  wezwać do  ich wyjaśnienia.  Jeżeli  zatem  wątpliwość 

Zamawiającego wzbudziła treść materiałów firmowych przekazanych przez Odwołującego, to 

powinien  był  wezwać  go  do  wyjaśnienia  treści  tych  dokumentów.  Zamawiający  nie 

korzys

tając z wynikającego z art. 26 ust. 3 ustawy uprawnienia do żądania wyjaśnienia treści 

dokumentu  (materiału  firmowego),  poprzez  żądanie  wyjaśnienia  konkretnie  określonej 

wątpliwości,  stwierdził  natomiast,  że Odwołujący uzupełniając treść  złożonych dokumentów 

dokonał  niedozwolonej  zmiany  treści  oferty  i  odrzucił  ją  jako  niezgodną  z  SIWZ.  Zdaniem 

Odwołującego  jest  to  działanie  nieuprawnione,  gdyż  niezgodność  oferty  z  SIWZ  musi  mieć 

charakter  niepodważalny,  niebudzący  wątpliwości  i  musi  zostać  stwierdzona  po 

w

ykorzystaniu  wszelkich  wskazanych  w  ustawie  instrumentów  służących  badaniu  ofert. 

niniejszej  sprawie  nie  ma  podstaw  do  uznania,  że  oferta  Odwołującego  niezgodna  jest 

z SIWZ.  

Na  marginesie  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  Zamawiający  po  raz  trzeci  dokonał 

od

rzucenia  oferty  Odwołującego  na  tej  samej  podstawie  prawnej  i  faktycznej,  czym  naraził 

Odwołującego  na  dodatkowe  koszty.  Wydaje  się,  że  działanie  takie  jest  wbrew  interesowi 

publicznemu z uwagi na koszty, które generują poszczególne czynności również po stronie 

Zamawiającego, ale również z uwagi na przewlekłość procedury wyboru oferty.  

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności 

odrzucenia  oferty  Odwołującego,  powtórzenia  badania  i  oceny  oferty  Odwołującego, 

unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Versamed B. G. Ł. G.(2) s.c. 

oraz dokonania ponownej oceny ofert zgodnie z 

kryteriami przyjętymi w SIWZ. 


Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie, Izba 

ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  w  ramach  pakietu  nr  6  była  dostawa  lamp  operacyjnych. 

tabeli  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  SIWZ  Zamawiający  określił  m.in.  następujące 

wymagania dotyczące parametrów lamp: 

pkt 23: Kopu

ła lampy wyposażona w 88 (+/10%) diod w konstrukcji jednoogniskowej, 

pkt 29: 

Średnica pola roboczego w zakresie co najmniej 180mm-300mm lub obustronnie 

większa, 

pkt 46: Wymienne uchwyty sterylne 8 szt. w komplecie. 

W dniu 24 października 2018 r. Zamawiający udzielił m.in. następujących wyjaśnień 

do SIWZ: 

Pytanie: 

Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  dopuści  lampę  operacyjną,  w  której 

regulacja średnicy pola odbywa się w zakresie 19-28 cm.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie: 

Czy Zamawiający oczekuje aby wymienne uchwyty sterylne 8 szt. były kompatybilne 

z lampami posiadanymi przez Zamawiającego na bloku operacyjnym?  

Odpowiedź: Tak

Odwołujący zaoferował lampy operacyjne model: plusLED 96 ECO/56 ECO, produkcji 

własnej.  W formularzu ofertowym (załącznik nr 1) Odwołujący podał następujące parametry: 

pkt  23  (

Kopuła  lampy  wyposażona  w  88  (+/10%)  diod  w  konstrukcji  jednoogniskowej): 

Tak,  lampy,  w  których  kopuła  główna  i  satelitarna  wyposażone  są  w  6  modułów 

świetlnych  zawierających  odpowiednio  108  i  72  diody  LED,  co  zapewni  większość 

bezcieniowość 

urządzenia. 

Rozwiązanie 

dopuszczone 

do 

zaoferowania 

w odpowiedziach na pytania II z dnia 29.10.2018 r. 

– odpowiedź 4

Pkt 29 (

Średnica pola roboczego w zakresie co najmniej 180mm-300mm lub obustronnie 

większa): Tak, średnica pola roboczego w zakresie 160mm-320mm

Pkt  46  (Wymienne  uchwyty  sterylne  8  szt.  w  komplecie):  Tak,  wymienne  uchwyty 

sterylne 9 szt. w komplecie

Pismem  z  3  grudnia  2018  r. 

Zamawiający  poinformował  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  W  uzasadnieniu  odrzucenia 

Zamawiający powołał następujące okoliczności: 


  pkt 23 

– zaoferowano diody koloru żółtego i białego, wymagany kolor biały, 

  pkt  29 

–  zaoferowano  średnicę  pola  roboczego  160-280mm,  wymagano  180-300  mm. 

Zamawiający 

weryfikacji 

parametrów 

technicznych 

dokonał 

na 

podstawie 

ogólnodostępnych  firmowych  katalogów  –  strona  20,  21,  25  Katalog  firmy  Klaromed 

z 2018 r. 

Wykonawca  Klaromed  Sp.  z  o.o.  wniósł  12  grudnia  2018  r.  odwołanie  wobec  tego 

odrzucenia.  Zarzuty 

odwołania  zostały  przez  Zamawiającego  w  całości  uwzględnione, 

związku z czym Izba umorzyła postępowanie odwoławcze (sygn. akt: KIO 2563/18). 

Pismem  z  20  grudnia  2018  r. 

wezwał  Odwołującego  na  podstawie  art.  26  ust.  1 

ustawy  Pzp  do  złożenia  m.in.  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  zaoferowanego 

przedmiotu  do  obrotu  oraz  oryginalnych  materiałów  opisowych  pochodzących  od 

producenta:  ulotek,  katalog

ów  itp.,  potwierdzające  spełnianie  wymagań  SIWZ.  W  dniu  27 

grudnia 2018 r. Odwołujący przekazał Zamawiającemu ww. dokumenty. 

Pismem  z  16  stycznia  2019  r. 

Zamawiający  wezwał  Odwołującego  –  na  podstawie 

art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

– do złożenia wyjaśnień: 

1)  c

zy  zgodnie  z  pkt  23  proponowana  lampa  jest  wyposażona  w  diody  konstrukcji 

jednoogniskowej, 

2)  czy  zgodnie  z  pkt 

29  lampa  posiada  średnicę  pola  roboczego  w  zakresie  co  najmniej 

180mm-

300mm lub obustronnie większą, 

3)  c

zy  zaoferowane  urządzenia  posiadają  wymienny  uchwyt  sterylny  kompatybilny 

lampami posiadanymi przez Zamawiającego (pkt 46). 

W wyjaśnieniach z 17 stycznia 2019 r. Odwołujący podał: 

Ad 1 Oferowana lampa jest wyposażona w diody konstrukcji jednoogniskowej zgodnie z pkt 

23. Potwierdzenie na str. 2 i 7 firmowego materiału informacyjnego producenta. 

Ad 2 Oferowana lampa posiada średnicę pola roboczego 160mm-320mm, czyli obustronnie 

większą,  co  zostało  potwierdzone  w  pkt  29  opisu  parametrów  urządzenia  oraz 

uzupełnieniu  z  dnia 27 grudnia 2018  r.  na  stronach  14,15.  Potwierdzenie na  str.  4,  5 i  7 

firmowego materiału informacyjnego producenta. 

Ad  3  Oferowane  urządzenia  posiadają  wymienny  uchwyt  sterylny  kompatybilny  z  lampami 

posiadanymi  przez  Zamawiającego.  Potwierdzenie  na  str.  3  i  7  firmowego  materiału 

informacyjnego producenta.  

Na potwierdzenie 

Odwołujący przedłożył materiały informacyjne producenta. Na str. 2 

tych  materiałów  znajduje  się  informacja,  że  Zastosowanie w  konstrukcji  lamp  operacyjnych 


plusLED  ECO  białe  ciepłe  i  białe  neutralne  diody  konstrukcji  jednoogniskowej  są  zgodne 

normą  PN-EN  12464-1.  Na  str.  4  zamieszczono  informację:  średnica  pola  operacyjnego 

(roboczego) 160-320mm. 

W dniu 1 lutego 2019 r. 

Zamawiający ponownie odrzucił ofertę Odwołującego z uwagi 

na  jej  niezgodność  z  treścią  SIWZ,  a  następnie  uwzględnił  wniesione  wobec  tej  czynności 

odwołanie,  w  związku  z  czym  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  (sygn.  akt  KIO 

Pismem  z  22  lutego  2019  r.  Zamawiający  poinformował  o  ponownym  odrzuceniu 

oferty  Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  W  uzasadnieniu 

odrzucenia Zamawiający podał: 

Po ponownym przeanalizowaniu ofert firm Versamed s.c. i Klaromed Sp. z o.o., oraz analizie 

ofert  ww.  wykonawców  pod  kątem  spełnienia  przez  nich  wymogów,  stawianych  przez 

Zamawiającego, niniejszy stwierdzam, że oferta przedłożona nam przez firmę Klaromed Sp. 

z  o.o. jest 

niezgodna z SIWZ nie spełnia wymogów stawianych w niniejszym postępowaniu 

przez Zamawiającego. Zamawiający pozyskał informacje na temat ewentualnej niezgodności 

oferty  firmy  Klaromed  Sp.  z  o.o.  jest  niezgodna  z  treścią  Formularza  Ofertowego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie m.in. pkt 29 i 23 SIWZ. Należy podkreślić, 

że  zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  wymagał  sprzętu  o  średnicy  pola 

optycznego  w  zakresie  co  najmniej  od  180  mm  do  300  mm  lub  obustronnie  większą. 

przedłożonej  przez  firmę  Klaromed  Sp.  z.o.o.  ofercie,  wykonawca  ten  zaoferował

Zamawiającemu modele lamp plusLED 96 ECO i 56 ECO. Model plusLED 56ECO posiada 

średnicę pola roboczego, która wynosi od 160 mm do 280 mm. Powyższe rozwiązanie jest 

wbrew SIWZ oraz wymogom  stawianym 

w niniejszym postępowaniu przez Zamawiającego. 

Wykonawca Klaromed Sp. z o.o. w trakcie prowadzonego postępowania uznał niezgodność 

proponowanego przez siebie modelu do SIWZ. 

Dowód: oficjalne katalogi firmy Klaromed Sp. 

z o.o., przedłożone w nią w ofercie w aktach sprawy. 

Nie  sposób  jest  uznać  wyjaśnienia  wykonawcy  Klaromed  Sp.  z  o.o.  w  zakresie  tego, 

zaoferowane przez wykonawcę zamawiającemu lampy, zostaną dostosowane do wymogów 

specyfikacji.  Wykonawca  bowiem  na  etapie  składania  oferty  winien  ją  dostosować  do 

wymogów  stawianych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  nie  zaś  jak  czyni  to  firma  Klaromed 

Sp.  z  o.o.  modyfikować  ofertę  w  trakcie  prowadzonego  postępowania.  Powyższe  je 

niezgodne  z  prawem  i  zasadami  współżycia  społecznego.  Z  przedłożonych  do  sprawy 

dok

umentów,  a  także  z  uzyskanych  przez  Zamawiającego  informacji  wynika,  że 

zaoferowana  przez  wykonawcę  Klaromed  Sp.  z  o.o.  model  lampy  plusLED  56  ECO 

występuje  w  konfiguracji  ściennej,  sufitowej  pojedynczej,  mobilnej  i  mobilne  wraz 


akumulatorem  jako  połączenie  dwóch  lub  trzech  różnych  kopuł.  Kombinacja  ww.  kopuł 

składa  się  z  lamp  o  czaszach  plusLED  96  ECO  i  plusLED  56  ECO.  W  związku  z  czym 

oferowana przez wykonawcę Klaromed Sp. z o.o. lampa stanowi połączenie kilku czasz lamp 

i jest to tzw. „składak”. Nadto, w oferowanych przez wykonawcę lampach, zdani wykonawcy, 

istnieje możliwość zamontowania kamery HD w kopule, a także monitora na trzecim ramieniu 

zawieszenia.  Należy  podkreślić,  że  w  ofercie  przedłożonej  przez  Klaromed  Sp.  z  o.o., 

następnie w składanych przez tę firmę wyjaśnieniach, nigdzie nie ma informacji czy każda 

z  ww.  konfiguracji może  być  dalej rozwijana,  co dla Zamawiającego  stanowi  bardzo ważną 

rzecz. 

Zamawiający wymaga sprzętu, który  zapewni mu świadczenie usług medycznych na 

ja  najwyższym  poziomie.  Połączenie  lamp  różnego  rodzaju,  który  oferuje  w  niniejszy 

postępowaniu  Klaromed  Sp.  z  o.o.  stanowi  pewnego  rodzaju  „półprodukt”,  jest  niezgodna 

SIWZ  (pkt  29  formularza  Ofertowego,  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  SIWZ  )  oraz  nie 

spełnia wymogów Zamawiającego. 

Nadto, oferta przedstawiona 

Zamawiającemu przez wykonawcę Klaromed Sp. z o.o. narusza 

pkt.  23  Formularza  Ofer

towego,  stanowiący  załącznik  nr  I  do  SIWZ  poprzez  brak 

potwierdzenia  przez  wykonawcę  Klaromed  Sp.  z  o.o.  konstrukcji  jednoogniskowej  lampy, 

której  to  konstrukcji  Zamawiający  wymaga.  Wykonawca  odwołał  się  do  odpowiedzi 

Zamawiającego,  która  nie  dotyczyła  jednoogniskowości.  Dowód:  dokumentacja  w  aktach 

sprawy. 

Zgodnie  bowiem  z  treścią  załącznika  nr  1  do  SIWZ  Formularza  ofertowego,  Zamawiający 

wymagał w pkt. 23 załącznika „Kopuły lampy wyposażona w 88 (+/- 10%) diod w konstrukcji 

jednoogniskowej”. Firma Klaromed Sp.  z o.o. w swojej na stronie 7 w pkt. 23 wskazała,  że 

ramach  ww.  postępowania  oferuje:  „  Lampy  w  których  kopuła  główna  i  satelitarna 

wyposażone są w 6 modułów świetlnych, zawierających odpowiednio 108 i 72 diody LED, co 

zapewni  większą  bezcieniowość  urządzenia.  Rozwiązanie  dopuszczone  do  zaoferowania 

w odpowiedziach  na  pytania  II  z  dnia  29.10.2018r. 

—  odpowiedź  nr  4.”  Dowód: 

dokumentacja  w  aktach  sprawy. 

Niemniej  jednak  zarówno  w  pytaniu  Wykonawcy  ani 

odpowiedzi  Zamawiającego,  na  którą  powołuje  się  Wykonawca  w  swojej  ofercie,  nie 

wskazany został konkretny punkt SIWZ' którego pytanie dotyczy, stąd odpowiedzi nie można 

rozciągać  do  dowolnie  wybraneg0  zakresu.  Zgodnie  z  treścią  poniższego  pytania: 

Zamawiający  dopuścił  odmienną  od  wskazanej  w  SIWZ  liczbę  diod.  Natomiast  zgodnie 

przytoczonym  pkt.  23  załącznika  nr  1  do  SIWZ  —  Formularza  ofertowego,  poza  ilością 

diod, Zamawiający wymagał konstrukcji jednoogniskowej, której Wykonawca firma Klaromed 

Sp.  z  o.o.  nie  zaoferowała  Zamawiającemu  w  niniejszym  postępowaniu.  Dowód: 

dokumentacja  w  aktach  sprawy. 

Co  więcej,  Zamawiający  wymagał  lamp  wraz  uchwytami 

sterylnymi,  które  byłyby  kompatybilne  z  lampami  posiadanymi  przez  Zamawiającego  na 


Bloku  Operacyjnym  (vide:  odpowiedzi  na  pytania  Zamawiającego  z  dnia  24  października 

2018 r.), czemu oferta złożona przez Klaromed Sp. z o.o. uchybiła. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  16.01.2019  r,  wezwał  Wykonawcę  Klaromed  Sp.  z  o.o.  do 

wyjaśnienia  ww.  niezgodności  oferty  z  SIWZ.  Klaromed  Sp.  z  o.o.  pismem  z  dnia 

17.01.2019r.  złożyła  wyjaśnienia  oraz  załączyła  kolejną  wersję  materiałów  firmowych 

producenta  zmieniając  treść  złożonej  wcześniej  oferty  i  wyjaśnień.  Ani  w  uzupełnieniach 

dnia 27.12.2018 r. ani w pierwotnej ofercie, ani też z treści wyjaśnień z dnia 17.01.2019 r. 

nie wynika, że w/w parametry były ujęte w pierwotnej ofercie. Wykonawca dodał je natomiast 

do  treści  kolejnej  wersji  „materiałów  firmowych”,  które  przedłożył  w  dniu  17.01.2019  r., 

zmieniając  tym  samym  treść  wcześniejszych  uzupełnień.  W  związku  z  powyższym  nie  jest 

wiadome,  jaki  model  i  typ  Lamp  w  rzeczywistości  zaoferował  Wykonawca,  a  dokonana 

zmiana  treści  oferty  w  stosunku  do  pierwotnie  złożonego  załącznika  nr  7.  do  SIWZ 

(parametry techniczne) stanowi istotną zmianą treści oferty i jest niezgodna z prawem. 

Nadto,  zarówno  w  uzupełnianiach  oferty  z  dnia  27.12.2018r.  jak  i  wyjaśnieniach  z  dnia 

17.01.2019r.  Wykonawca  Klaromed  Sp.  z  o.o.  wskazał,  że  dostępne  są  inne  wersje 

oferowanych  Lamp  w  wersji  dostępnej  na  zamówienie.  Informacja  taka,  nie  została  jednak 

ujęta w pierwotnej ofercie gdzie wskazano, jako oferowany, standardowy model i typ Lampy: 

Plus Led 96ECO i Plus Led56 Eco. 

Izba zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poni

esienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.  

Izba  nie  dopuściła  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego 

wykonawcy  VERSAMED  B.  G. 

Ł.  G.(2)  s.c.  Odwołujący  złożył  na  posiedzeniu  Izby 

oświadczenie,  że  nie  otrzymał  kopii  przystąpienia,  a  wykonawca,  który  to  przystąpienie 

zgłosił,  nie  przedłożył  dowodu  doręczenia  tej  kopii  Odwołującemu.  W  związku  z  tym  Izba 

stwierdziła,  że  wykonawca  VERSAMED  B.  G.  Ł.  G.(2)  s.c.  nie  wykazał,  że  dopełnił 

obowiązku  wynikającego  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp,  zatem  zgłoszenie  przystąpienia 

należało uznać za nieskuteczne. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87 


ust.  2  pkt  3

.  Podstawą odrzucenia może więc być  merytoryczna  niezgodność oferowanego 

świadczenia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i wyrażonego w treści SIWZ, 

stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy Pzp. 

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że prawidłowość czynności odrzucenia 

oferty  podlega  ocenie  wyłącznie  pod  kątem  wymagań  wyrażonych  przez  zamawiającego 

w SIWZ

,  uwzględnienie  natomiast  na  etapie  oceny  ofert  oczekiwań  zamawiającego 

nieujętych  w  tym  dokumencie  godzi  w  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców,  określoną  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp.  Nie  mogą  więc  stanowić 

usprawiedliwienia  dla  odrzucenia  oferty  przedstawiane  w  niniejszej  sprawie  przez 

Zamawiającego  argumenty,  że  lekarze  nie  są  zadowoleni  z  lamp  określonego  wykonawcy, 

że na wyborze danej oferty ucierpi dobro pacjentów szpitala czy też że szpital narażony jest 

na  ryzyko 

utraty  dotacji.  Zamawiający  powinien  dbać  o  dobro  pacjentów  i  komfort  pracy 

personelu,  należycie  opisując  przedmiot  zamówienia,  z  uwzględnieniem  takich  jego  cech, 

które  są  istotne  z  punktu  widzenia  działalności  Zamawiającego.  Nie  może  natomiast 

odrzucać  oferty  stwierdzając,  że  nie  spełnia  ona  oczekiwań,  które  nie  zostały  wyrażone 

SIWZ czy też oceniając ofertę wbrew jej treści i bez uwzględnienia udzielonych wyjaśnień.  

W  rozpoznawanej  sprawie  Zamawiający  odrzucił  ofertę  Odwołującego,  mimo  braku 

podstaw d

o stwierdzenia, że jest niezgodna z SIWZ. 

Po  pierwsze 

stwierdzić  należy,  że  Zamawiający  bezpodstawnie  przyjął,  że  model 

lampy plusLED 56 ECO posiada średnicę pola roboczego, która wynosi od 160 do 280 mm. 

Teza  taka  jest  sprzeczna  z  informacjami  wynikającymi  wprost  z  oferty  Odwołującego,  

potwierdzonymi  w 

złożonych  przez  wykonawcę  wyjaśnieniach,  a  Zamawiający  oparł  ją  na 

własnych  ustaleniach  poczynionych  na  podstawie  informacji  uzyskanych  ze  strony 

internetowej  producenta. 

Zamawiający  nie  wziął  pod  uwagę,  że  Odwołujący  ma  możliwość 

jego  dostarczenia  w  różnych  konfiguracjach,  zwłaszcza  że  jest  producentem  oferowanego 

sprzętu,  brak  jest  natomiast  podstaw  do  stwierdzenia,  że  konfiguracja  standardowa 

wynikająca  z  materiałów  informacyjnych  na  stronie  internetowej  jest  jedyną  możliwą. 

ocenie  Izby  Odwołujący  mógł  zaoferować  lampę  dostosowaną  do  wymagań 

Zamawiającego, a jedynym warunkiem było poinformowanie już w treści oferty, że określony 

model lampy jest oferowany w takiej właśnie konfiguracji. Gdyby wykonawca tego nie zrobił, 

a dopiero w wyjaśnieniach powołał się na niestandardową konfigurację, Zamawiający byłby 

uprawniony  przyjąć,  że  doszło  do  zmiany  treści  oferty.  W  niniejszej  sprawie  jednak

Odwołujący  w  treści  oferty  poinformował  wyraźnie,  że  oferuje  lampę  o  średnicy  pola 

roboczego  w  zakresie  160-

320mm.  Jak  wynika ze stanowiska Zamawiającego  wyrażonego 

na  rozprawie,  taki  zakres  pola  roboczego  byłby  zgodny  z  SIWZ,  a  przyczyną  odrzucenia 

oferty było to, że Zamawiający ustalił, że zakres ten wynosi 160-280mm. Ocena taka została 


dokonana 

wbrew  treści  oferty,  dodatkowo  potwierdzonej  złożonymi  wyjaśnieniami.  Nie 

sposób  zgodzić  się  z  Zamawiającym,  że  wyjaśnienia  te  zmieniły  pierwotną  treść  oferty,  od 

początku  bowiem  przedmiotem  oferty  była  ta  sama  lampa  o  tych  samych  parametrach. 

Złożone  wyjaśnienia  nie  naruszały  więc  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  który  zakazuje 

p

rowadzenia  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz dokonywania 

zmiany w jej treści. 

Zauważenia  wymaga,  że  odrzucenie  oferty  Odwołującego  jest  tym  bardziej 

niezrozumiałe,  że  Zamawiający  udzielając  wyjaśnień  do  SIWZ  dopuścił  lampę  operacyjną, 

której regulacja średnicy pola odbywa się w zakresie 19-28 cm. W świetle tych wyjaśnień 

należy  stwierdzić,  że  nawet  lampa  w  konfiguracji  wskazanej  w  materiałach  pozyskanych 

przez  Zamawiającego  ze  strony  internetowej  producenta  musiałaby  być  uznana  za  zgodną 

z SIWZ. 

Za  całkowicie niezrozumiałe  i  naruszające  zasady  udzielania  zamówień  publicznych 

należy  uznać  podanie  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego  takich  okoliczności 

faktycznych,  jak  to,  że  lampa  stanowi  połączenie  kilku  czasz  i  jest  to  tzw.  „składak”,  jak 

również to, że w ofercie i wyjaśnieniach nie ma informacji, czy każda z ww. konfiguracji może 

być  dalej  rozwijana,  co dla  Zamawiającego  stanowi  bardzo  ważną  rzecz.  Odnosząc  się  do 

tych  elementów  uzasadnienia  odrzucenia  oferty  należy  stwierdzić,  że  Zamawiający  uczynił 

podstawami  odrzucenia  oferty  okoliczności,  które  nie  mają  żadnego  odzwierciedlenia 

wymaganiach określonych w SIWZ, co jest niedopuszczalne. 

Odnosząc  się  do  stwierdzenia  Zamawiającego,  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna  z  punktem  23 

załącznika  nr  1  do  SIWZ  poprzez  brak  potwierdzenia  przez 

wykonawcę  Klaromed  Sp.  z  o.o.  konstrukcji  jednoogniskowej  lampy,  zauważyć  należy,  że 

brzmienie  uzasadnienia  odrzucenia  w  tym  zakresie,  choć  nieprecyzyjne,  to  wskazuje,  że 

Zamawiający  niezgodności  upatrywał  w  braku  oświadczenia  wykonawcy  w  tym  zakresie 

formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Odnosząc się do tego stwierdzić należy, 

że Odwołujący w punkcie 23 tego formularza potwierdził spełnianie tego wymagania słowem 

„tak”, nie ma natomiast podstaw wymagać od wykonawcy, aby w przypadku tak określonego 

parametru  przepisywał  pełne  brzmienie  wymagania,  które  Zamawiający  zamieścił 

kolumnie  2  tabeli  (Nazwa  i  opis  parametru  lub  funkcji  urządzenia).  Jak  wskazał 

Odwołujący w treści odwołania, wymaganie określone w punkcie 23 formularza składało się 

dwóch  elementów,  z  których  jeden  –  dotyczący  konstrukcji  jednoogniskowej  –  miał 

charakter 

bezwzględny, a drugi określał minimalną i maksymalną liczbę diod, co wymagało 

określenia  tej  liczby  przez  wykonawcę.  Zatem  wypełnienie  formularza  w  taki  sposób,  że 

potwierdza  się  spełnianie  wymagania  słowem  „tak”,  a  opisuje  się  tylko  parametr,  który 

wymagał skonkretyzowania przez wykonawcę, jest w ocenie Izby prawidłowe.  


Jeśli  natomiast  przyczyną  odrzucenia  oferty  było  samodzielne  ustalenie  przez 

Zamawiającego,  że  wymóg  dotyczący  konstrukcji  jednoogniskowej  nie  jest  spełniony,  to 

zauważyć  należy,  że  taka  okoliczność  nie  wynika  z  uzasadnienia  odrzucenia,  a  została 

podniesiona  dopiero  na rozprawie

,  w związku z czym nie może być brana pod uwagę przy 

ocenie  prawidłowości  czynności  Zamawiającego.  Treść  informacji  o  odrzuceniu  oferty 

wskazuje,  że  Zamawiający  miał  na  myśli  niepotwierdzenie  przedmiotowego  parametru 

treści  oferty,  nie  zaś obiektywne  ustalenie,  że parametr  nie jest  spełniony.  Gdyby  jednak 

nawet 

przyjąć  taką  interpretację  informacji  o  odrzuceniu  oferty,  jak  to  przedstawił 

Zamawiający  na  rozprawie,  to  zauważyć  należy,  że  spełnianie  tego  wymogu  zostało 

potwierdzone  w  wyjaśnieniach  złożonych  przez  Odwołującego  i  załączonych  do  nich 

materiałach producenta, w związku z czym stanowisko Zamawiającego jest nieuprawnione. 

Jednocześnie  fakt,  że  parametr  ten  znalazł  odzwierciedlenie  w  materiałach  producenta 

załączonych  do  wyjaśnień  nie  powoduje,  że  doszło  do  jakiejkolwiek  zmiany  treści  oferty. 

Zamawiający w żadnej mierze nie wykazał, aby przedmiot tej oferty uległ zmianie na skutek 

złożonych  wyjaśnień,  wyjaśnienia  te  służyły  jedynie  wyeliminowaniu  wątpliwości 

Zamawiającego  co  do  oferowanego urządzenia i  –  w  ocenie Izby  –  powinny  te wątpliwości 

wyeliminować. Gdyby natomiast przyjąć sposób rozumowania Zamawiającego, to należałoby 

stwierdzić,  że każde  potwierdzenie  przez  wykonawcę  w  wyjaśnieniach  okoliczności  istotnej 

z punktu  widzenia  badania  ofert  jest  niedopuszczalne, 

a  to  stanowiłoby  zaprzeczenie  ratio 

legis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odnosząc  się  natomiast  rzekomej  niezgodności  polegającej  na  niespełnieniu 

wymagania  dostawy  lamp  wraz  z  uchwytami  sterylnymi,  które  byłyby  kompatybilne 

lampami  posiadanymi  przez  Zamawiającego  na  bloku  operacyjnym,  Zamawiający 

stwierdził,  że  oferta  uchybiła  temu  wymogowi,  nie  wiadomo  jednak,  czy  Zamawiający 

upatrywał tego w nieujęciu wprost tego wymogu w treści oferty, czy też Zamawiający ustalił, 

że  ten  wymóg  nie  jest  spełniony.  Również  w  tym  zakresie  uzasadnienie  odrzucenia  oferty 

jest  nieprecyzyjne. 

Zauważyć  należy,  że  wymóg  kompatybilności  nie  został  wprost 

wprowadzony  do 

załącznika  nr  1  do  SIWZ,  jedynie  w  udzielonych  wyjaśnieniach 

Zamawiający  potwierdził,  że  oczekuje  takiej  kompatybilności,  nie  dokonał  jednak  zmian 

treści  formularza.  Mogło  to  spowodować,  że  wykonawca  nie  czuł  się  uprawniony  do 

zmiany 

określonej przez Zamawiającego treści formularza, co samo w sobie nie uprawnia do 

wniosku,  że  wymóg  ten  nie  jest  spełniony.  Zamawiający  bezpodstawnie  pominął  fakt,  że 

złożonych  wyjaśnieniach  wykonawca  wyraźnie  potwierdził  spełnianie  tego  wymagania, 

Okoliczność  przeciwna  nie  została  przez  Zamawiającego  w  żadnej  mierze  wykazana.  Nie 

może być uznany za dowód przesądzający o prawidłowości odrzucenia oferty złożony przez 

Zamawiającego  protokół  z  pomiaru  kompatybilności  uchwytów  dostarczonych  przez 


Odwołującego  w  innym  postępowaniu,  nie  dowodzi  on  bowiem,  że  konkretne  uchwyty 

mające  być  przedmiotem  dostawy  w  obecnym  postępowaniu  przedmiotowego  wymagania 

nie spełniają. 

Na  koniec  wyraźnego  podkreślenia  wymaga,  że  wbrew  twierdzeniom 

Zamawiającego, Odwołujący nie wskazał  w ofercie, że oferuje określony model i typ lampy 

w wersji  standardowej.  Wykonawca  w

skazał  natomiast,  jaki  model  i  typ  lamp  oferuje  oraz 

określił jego parametry, które w ramach określonego modelu mogą być modyfikowane. Tym 

samym  złożone  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  nie  zmieniły  treści  oferty,  ale  służyły 

wyeliminowaniu wątpliwości Zamawiającego. 

Podsumowując, Zamawiający naruszył przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez 

bezpodstawne  odrzucenie  oferty  Odwołującego.  Ponieważ  naruszenie  to  miało  wpływ  na 

wynik  postępowania,  odwołanie  –  stosownie  do  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  –  podlegało 

uwzględnieniu. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

od

wołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………….. 


wiper-pixel