KIO 186/19 POSTANOWIENIE dnia 14 lutego 2019 r.

Data: 15 maja 2019

Sygn. akt KIO 186/19 

POSTANOWIENIE 

            z dnia 14 lutego 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  14  lutego  2019 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę 

Klaromed  Sp.  z  o.o.  w 

Sulejówku  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i 

Administracji w Białymstoku  

przy udziale wykonawcy VERSAMED B. G. 

Ł. G. S.C. w Białymstoku zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze;    

2.  nakazuje 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  kwoty 15.  000  zł  00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) poniesionej z tytułu wpisu od odwołania na rzecz Klaromed 

Sp. z o.o. w Sulejówku. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Białymstoku. 

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt KIO 186/19 

Uzasadnienie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 

Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  Białymstoku  n  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1987  ze  zm.,  dalej  jako 

„ustawa”  lub  „Pzp”),  którego 

przedmiotem  jest 

dostawa  aparatury  medycznej  wykonawca  Klaromed  Sp.  z  o.o.  w  Sulejówku 

wniósł  1  lutego  2019  r.  odwołanie  dotyczące  pakietu  nr  6.  Zachowane  zostały  warunki  formalne 

wniesienia odwołania.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu, że odrzucając jego ofertę naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp  i  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty złożonej przez VERSAMED B. G. Ł. G. S.C. w Białymstoku, odrzucenia oferty odwołującego 

oraz  o  ponownego  badania  i  oceny  ofert  na  podstawie  przyjętych  kryteriów  oceny  z 

uwzględnieniem oferty odwołującego. 

Wykonawca  VERSAMED  B.  G. 

Ł. G.  S.C.  w  Białymstoku  przystąpił do postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek 

przekazania  kopii  przystąpienia  zamawiającemu  i  odwołującemu.  Przystępujący  wniósł  o 

oddalenie odwołania. 

Zamawiający  przed  otwarciem  posiedzenia  Izby  pismem  z  13  lutego  2019  r.  złożył 

odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił w całości zarzuty odwołania oraz wniósł o umorzenie 

postępowania odwoławczego i wzajemne zniesienie kosztów postępowania odwoławczego.  

Przystępujący  pismem  z  13  lutego  2019  r.  oświadczył,  że  nie  zgłasza  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia zarzutów odwołania przez zamawiającego.  

Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  Pzp 

jeżeli  uczestnik  postępowania,  który  przystąpił  do 

postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesienie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego  Izba  umarza  postępowanie,  a 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W  sprawie  zaistniały  wszystkie  przesłanki  wskazane  w  powołanym  przepisie,  zatem  Izba 


na  podstawie  art.  186  ust.  3  Pzp 

postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. 

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz § 5 ust. 1 

pkt  2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu pobierania wpisu od  odwołania oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący: 

……………………………. 


wiper-pixel