KIO 331/19 WYROK dnia 12 marca 2019 r.

Data: 15 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 331/19 

WYROK 

  z dnia 12 marca 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

Członkowie:   

Katarzyna Brzeska 

Anna Wojciechowska 

 Protokolant:    

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  lutego  2019  r.  przez  Sygnity  S.A. 

siedzibą w Warszawie

postępowaniu prowadzonym przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

z siedzibą w Warszawie

przy  udziale  wykonawcy  Softiq  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Gliwicach,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka:  

Oddala odwołanie; 

Kosztami postępowania obciąża  Sygnity  S.A.  i zalicza  w poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986 

z  późn.  zm.)  na  niniejszy  wyrok  –  w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………….. 

Członkowie:   

……………….. 

…………………


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 prowadzi w trybie 

przetargu nieograniczonego  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zakup 

Usługi Utrzymania i rozwoju systemu informatycznego SI-Agencja*KI na okres 47 miesięcy

W  dniu  25  lutego  2019  r.  wykonawca  Sygnity  S.A.  wniósł  odwołanie  wobec  wyboru 

jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Softiq  Sp.  z  o.o.,  zaniechania  wezwania  tego 

wykonawcy  do  uzupełnienia  wykazu  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu 

zamówienia  oraz  zaniechania  wykluczenia  go  z  postępowania.  Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 91 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wskazał,  że 10  stycznia 2019  r.  otrzymał  od  Zamawiającego  informację 

wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  po  czym  wniósł  odwołanie,  w  wyniku  którego  KIO 

wyroku z dnia 8 lutego 2019 r. (sygn. akt: KIO 92/19) nakazała Zamawiającemu powtórzyć 

ocenę ofert i odtajnić wybrane fragmenty dotychczas zastrzeżonej części oferty wykonawcy 

Softiq  oraz  wyjaśnień  złożonych  przez  Softiq  w  toku  postępowania,  w  tym  część  wykazu 

usług  oraz  informacje  zawarte  w  wykazie  usług  za  wyjątkiem  danych  osobowych. 

wykonaniu tego wyroku Zamawiający przekazał Odwołującemu w dniu 15 lutego 2019 r. 

odtajnione  dokumenty  oraz  jednocześnie  informację  o  dokonaniu  ponownego  wyboru  jako 

oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Softiq. 

Zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12,  ewentualnie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  w  z

wiązku 

niekompletnym / błędnym wykazem osób 

Odwołujący podniósł, że zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 1.3.2. SIWZ Zamawiający 

wymagał od wykonawców, aby dysponowali osobami, które zostaną skierowane do realizacji 

zamówienia,  legitymującymi  się  odpowiednimi  kwalifikacjami  zawodowymi,  wykształceniem 

doświadczeniem  niezbędnym  do  wykonania  zamówienia.  W  ramach  szczegółowych 

wymagań  w  tym  względzie  zdefiniowano  wymagania  dla  16  ról,  dla  których  Zamawiający 

każdym  wypadku  sformułował  wymagania  w  zakresie  posiadania  określonego 

doświadczenia oraz dla części ról również wymagania w kwestii wykształcenia, lub poziomu 

wymaganych kwalifikacji (określone certyfikaty). Jak wynika z treści Rozdziału IV.2 ust. 2 pkt 

2  lit  b  SIWZ,  na  potwierdzenie  spełnienia  tych  wymagań  Zamawiający  oczekiwał 

przedłożenia  wykazu  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji  zamówienia, 


szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania umowy, 

a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do 

dysponowania  tymi  osobami.  Zamawiający  określił  również  wzór  takiego  oświadczenia, 

stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Ponadto liczba lat doświadczenia poszczególnych osób 

wskazanych w wykazie zgodnie z SIWZ była jednym z kryteriów oceny ofert. 

W ramach odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie przepisu art. 26 ust. 1 

ustawy Pzp wykonawca Softiq złożył wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia. 

Zdaniem  Odwołującego  wykaz  ten,  mimo  że  jest  zgodny  ze  wzorem  formularza  nr  5  do 

SIWZ,  nie  jest  dokumentem  zawierającym  informacje  potwierdzające  spełnienie  warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego potencjału kadrowego. Co prawda zawiera 

każdorazowo  ogólne  stwierdzenie  o  spełnieniu  warunku  udziału  w  postępowaniu,  tym 

niemniej  nie  wykracza  ono  poza  stwierdzenie,  jakie  wykonawca  złożył  już  wcześniej,  np. 

treści  JEDZ.  Wykaz  nie  zawiera  żadnych  szczegółowych  informacji  (poza  informacją 

o certyfik

atach) umożliwiających potwierdzenie spełnienia tych warunków.

Odwołujący podkreślił, że zgodnie z rozdz. IV.2 ust. 2 pkt 2 lit b SIWZ, przenoszącym 

normę rozporządzenia w sprawie dokumentów, wykaz osób powinien zawierać informacje na 

temat  kwalifikacji  z

awodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  osób  niezbędnych  do 

wykonania  umowy.  Wykaz  złożony  przez  Softiq  takich  informacji  nie  zawiera,  co 

uniemożliwia  Zamawiającemu  dokonanie  jakiejkolwiek  weryfikacji  prawdziwości  stwierdzeń 

zawartych  w  wykazie.  Bez  podan

ia  konkretnych  informacji  odnośnie  posiadanego 

doświadczenia,  w  szczególności  udziału  danej  osoby  w  odpowiedniej  roli  w  realizacji 

nazwanych  projektów,  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  rzetelnie  ocenić  zadeklarowanego 

doświadczenia,  a  przecież  ocena  dokonana  przez  wykonawcę  i  Zamawiającego  może  się 

różnić. Jest to o tyle istotne, że bez weryfikacji tych okoliczności nie da się z całą pewnością 

potwierdzić  prawidłowości  oceny  dokonanej  przez  Zamawiającego  w  kryterium: 

„doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia".  Brak  żądania 

uszczegółowienia  treści  wykazu  osób  poprzez  wskazanie  konkretnych  informacji  na  temat 

posiadanego  przez  każdą  z  wykazanych  osób  doświadczenia,  czy  też  wykształcenia 

doprowadził  do  sytuacji,  w  której  ocena  w  zakresie  istotnego  procentowo  kryterium  oceny 

ofert (waga: 25%) została dokonana wyłącznie na podstawie deklaracji wykonawcy. Zdaniem 

Odwołującego taka sytuacja z całą pewnością narusza naczelną zasadę systemu zamówień 

publicznych,  a  mianowicie  zasadę  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców.  Jest  to  również  sprzeczne  z  postanowieniami  SIWZ  i  §  2  ust.  4  pkt  10 

rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  które  wprost 


wymagają  wskazanie  w  treści  wykazu  informacji  dotyczących  kwalifikacji  zawodowych, 

doświadczenia  i  wykształcenia  osób  niezbędnych  do  wykonania  umowy.  Z  całą  pewnością 

wykaz  przedłożony  przez  Softiq  informacji  w  zakresie  doświadczenia  czy  wykształcenia 

wskazanych w nim osób nie zawiera, co obligować powinno Zamawiającego, do uznania, że

dokument  ten  jest  niekompletny  oraz  zawiera  błędy.  Wady  te  powinny  zostać  usunięte 

poprzez wezwanie do uzupełnienia w zakresie ww. okoliczności. Odwołujący zwrócił jednak 

uwagę,  że  w  kontekście  wcześniejszego  wezwania  do  uzupełnienia  wykazu  osób 

przedłożonego  przez  Softiq,  ponowne  poprawienie  wykazu  nie  powinno  być  dopuszczalne, 

co skutkować powinno wykluczeniem tego wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Zarzut  naruszenia art.  24 ust.  1 pkt 12  ustawy  Pzp  w  zakresie nieprawidłowego certyfikatu 

Programisty Java Spring 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  rozdz.  III  pkt  1.3.2  SIWZ  wykonawcy  ubiegający 

się o zamówienie powinni wykazać się dysponowaniem osobami, które zostaną skierowane 

przez  wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami 

zawodowymi,  wykształceniem  i  doświadczeniem  niezbędnymi  do  wykonania  zamówienia. 

szczególności  w  pkt.  1.3.2.9  Zamawiający  wymagał,  aby  wykonawca  wykazał  się 

dysponowaniem d

woma programistami, z których każdy posiada: 

minimum 3-

fetnie doświadczenie przy realizacji systemów wykonywanych w technologii 

Java Spring ze Spring Boot 

certyfikat  Spring  Professional  Certification  (Spring  Web  Application  Developer,  Spring 

Enterprise Integration Specialist) lub równoważny. 

Jednocześnie  w  uwagach  do  pkt  1.3.2  SIWZ  Zamawiający  wskazał  definicję 

równoważności certyfikatów, wskazując, że: „Przez certyfikaty równoważne, o których mowa 

powyżej Zamawiający rozumie certyfikat, który: 

1)  jest  analogiczny  co  do  zakresu  z  przykładowymi  certyfikatami  wskazanym  z  nazwy  dla 

danej roli, co jest rozumiane jako: 

analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat, 

  analogiczny sto

pień poziomu kompetencji, 

analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego 

certyfikatu, 

2)  potwierdzony  jest  egzaminem  (dotyczy  tylko  tych  ról,  których  przykładowe  certyfikaty 

muszą być potwierdzone egzaminem)”. 


Informacja o taki

m rozumieniu przez Zamawiającego równoważności dla certyfikatów 

została  dodatkowo  umieszczona  we  wzorze  załącznika  nr  5  do  SIWZ,  tj.  „Oświadczenie  – 

Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia"  dla  każdej  roli  dla  której 

Zamawiający wymagał wykazania posiadania certyfikatu. 

Zdaniem Odwołującego wydaje się jasne, że Zamawiający oczekiwał przedstawienia 

osoby posiadającej kompetencje w zakresie Java Spring potwierdzone zdobyciem w ramach 

programu certyfikacji „Spring Professional Certification" certyfikatów: Spring Web Application 

Developer,  Spring  Enterprise  Integration  Specialist, 

lub  certyfikatu  równoważnego  do  nich, 

zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zasadami określania równoważności.  

Odwołujący  podniósł,  że  z udostępnionych  mu  przez  Zamawiającego  materiałów, 

szczególności  z „Wykazu  osób"  wynikało,  że  Softiq  nie  wykazał  się  dysponowaniem 

dwiema osobami (Programistami) posiadającymi wymagany w SIWZ certyfikat lub certyfikat 

równoważny w rozumieniu określnym w SIWZ. W wykazie złożonym przez Softiq dla jednej 

wykazanych osób (Pozycja 9 Wykazu, osoba wskazana w punkcie 2) została umieszczona 

informacja  o  dysponowaniu  przez  tę  osobę  certyfikatem  Core  Spring  Certification. 

Przedstawiony  przez  Softiq  dla  programisty  certyfikat  nie  został  wskazany  przez 

Zamawiającego  w  punkcie  1.3.2  Rozdziału  III  SIWZ,  ani  również  nie  spełnia  określonych 

przez  Zamawiającego  kryteriów  równoważności,  ponieważ  certyfikat  ten  nie  reprezentuje 

analogicznego  poziomu  kompetencji  w  stosunku  do  certyfikatów  wskazanych  dla  tej  roli 

w SIWZ. 

Zdaniem  Odwołującego,  z  publicznie  dostępnych  informacji,  udostępnianych  przez 

firmę PivotaI prowadzącą program szkoleń i certyfikacji Spring  – szkolenie i certyfikat Core 

Spring  ma  charakter  bardziej  ogólny  od  certyfikacji  Web  Application  Developer  oraz 

Enterprise Integration Specialist i zgodnie z rekomendacją samego organizatora tj. Pivotal – 

szkolenie  i  egzamin  Core  Spring  powinien  poprzedzać  dalsze  specjalistyczne  szkolenie 

certyfikację  w  obszarach  Web  Application  Developer  i  Enterprise  Integration  Specialist. 

Powyższe jednoznacznie potwierdza informacja z serwisu prowadzonego przez firmę Pivotal 

(Odwołujący  przedstawił  schemat  Ścieżka  nauczania  Spring  pokazująca  kursy  i  powiązane 

Certyfikacje). 

Odwołujący stwierdził, że zasadne były działania Zamawiającego, który w piśmie do 

wykonawcy  Softiq  z  19  grudnia  2018  r.  uznał,  że  wykonawca  wykazał  dla  jednej  z  osób 

certyfikat  o  niższym  stopniu  kompetencji  w  stosunku  do  certyfikatu  wymaganego  w  SIWZ 

i w 

związku  z  tym  wezwał  wykonawcę  do  uzupełnienia  złożonego  wykazu  o  osobę 

spełniającą  wymagania  określone  w  Rozdziale  III  pkt.  1.3.2.9.  Wykonawca  Softiq 

odpowiedzi  z  7  stycznia  2019  r.  przedstawił  wyjaśnienie  dotyczące  równoważności 


certyfikatów Spring, własną interpretację wymagania określonego przez Zamawiającego oraz 

na  potwierdzenie  swoich  tez  dołączył  korespondencję  z  przedstawicielem  podmiotu 

odpowiedzialnego za program  szkoleń  i  certyfikacji  Spring (Pivotal.io).  Jednocześnie mając 

na  względzie słabość swojej  argumentacji  wykonawca uzupełnił Wykaz  poprzez  wskazanie 

kolejnej osoby, mającej spełniać wymagania określone w Rozdziale III pkt. I.3.2.9. Zgodnie 

oświadczeniem wykonawcy, osoba ta posiada certyfikat Spring Professional 5.0.  

Odnosząc  się  do  wyjaśnień  i  dokumentów  złożonych  przez  wykonawcę  Softiq 

Odwołujący podniósł, że dokonane na wezwanie Zamawiającego uzupełnienie wykazu osób 

jest  nieskuteczne,  zaś  Softiq  nie  wykazał  spełnienia  warunku  w  zakresie  dysponowania  2 

Programistami  spełniającymi  wymagania  określone  w  Rozdziale  III  pkt.  1.3.2.9 

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami. 

Odwołujący  stwierdził,  że  Softiq  w  wyjaśnieniach  nie  wykazał  równoważności 

certyfikatu  Core  Spring  z  certyfikatami  wskazanymi  przez  Zamawiającego  w  treści  SIWZ, 

w sz

czególności nie potwierdził, że uzyskanie certyfikatu Core Spring wymaga tego samego 

poziomu kompetencji, jak w przypadku certyfikatów wskazanych przez Zamawiającego. Sam 

fakt  wycofania  przez  firmę  Pivotal  szkoleń  i  certyfikacji  w  obszarze  Sprint Web  Application 

Developer  i  Enterprise  Integration  Specialist  nie  oznacza,  że  aktualnie  dostępny  w  ofercie 

tego  podmiotu  certyfikat  Core  Spring  odnosi  się  do  tego  samego  poziomu  kompetencji. 

Szkolenie  i  certyfikacja  w  obszarach  Web  Application  Developer  i  Enterprise  Integration 

przez  samego  organizatora  była  określona  jako  bardziej  specjalistyczna,  skoncentrowana 

bardziej szczegółowo na wybranych aspektach budowy oprogramowania przy zastosowaniu 

szkieletu aplikacyjnego (ang. Framework) Spring. Potwierdzają to przywołane informacje na 

serwisie/stronie  internetowej  prowadzonej  przez  firmę  Pivotal,  a  także  bezpośrednio 

korespondencja z firmą Pivotal jaką jako dowód/uzasadnienie do swoich wyjaśnień przesłał 

Zamawiającemu  wykonawca  Softiq.  W  szczególności  we  wskazanej  korespondencji 

konsultant  Pivotal  wskazał:  „The  Spring  Web  and  Spring  Enterprise  Certifications  are  not 

offered anymore. They were morę specialized and could be considered a 'higher' certifcation 

than  the  original  Core  Spring  certifkation  that  was  replaced  by  the  Spring  Professional 

Certification".  Wykonawca  Softiq  dołączył  do  wyjaśnień  własne  tłumaczenie  tego  tekstu, 

które  zawiera  fragmenty  niemające  odwzorowania  w  oryginalnej  treści,  co  może  mieć 

znamiona próby manipulacji treścią informacji stanowiącej uzasadnienie dla prezentowanych 

przez  wykonawcę  tez.  W  szczególności  w  drugim  zdaniu  tłumaczenia  pojawia  się 

sformułowanie  „jak  były  oferowane",  które  nie  znalazło  się  w  oryginalnej  treści  w  języku 

angielskim.  Zdaniem  Odwołującego  prawidłowe  tłumaczenie  tej  informacji  wygląda 

następująco:  „Certyfikacje  Spring  Web  i  Spring  Enterprise  nie  są  już  oferowane  na  rynku. 


Były bardziej specjalistyczne i można je było uznać za „wyższą" certyfikację niż certyfikację 

Core Spring, która została zastąpiona przez Spring Professional Certifcation". 

W  ocenie  Odwołującego  w  zestawieniu  z  informacją  ze  strony  prowadzonej  przez 

Pivotal, powyższe stanowisko przedstawione przez konsultanta PivotaI, że certyfikaty Spring 

Web  Application  Developer  oraz  Enterprise  Integration  Specialist 

nie  są  już  obecnie 

dostępne,  ale  były  bardziej  specjalistyczne  od  Core  Spring  i  powinny  być  uznawane  jako 

wyższe,  tj.  odnoszące  się  do  innego,  wyższego  poziomu  kompetencji.  Ponadto  obecnie 

dostępny  program  certyfikacji,  tj.  Spring  Professional  Certification  jest  następcą  programu 

certyfikacji  Core  Spring,  a  nie  wycofanych  programów  certyfikacji  Spring  Web  Application 

Developer oraz Enterprise Integration Specialists. Powyższe wskazuje, że wykonawca Softiq 

nie  wykazał  równoważności  certyfikatu  Core  Spring  dla  jednej  z  osób,  które  miały  spełniać 

warunek określony w Rozdziale III pkt. I.3.2.9. 

Odwołujący  podniósł,  że  zważywszy  na  treść  przedłożonej  przez  Softiq 

korespondencji  z  firmą  Pivotal  należałoby  też  dojść  do  wniosku,  że  ta  sama  argumentacja 

w zakresie  b

raku  równoważności  certyfikatów  znajdzie  swoje  zastosowanie  również 

przypadku  nowej  osoby,  która  została  wskazana  w  wyniku  dokonanego  przez  Softiq 

uzupełnienia. Wykonawca ten  uzupełniając bowiem  wykaz  osób,  wskazał  na  potwierdzenie 

spełnienia  warunku  określonego  w  Rozdziale  III  pkt.  1.3.2.9  osobę  posiadającą  certyfikat 

Spring  Professional  5.0,  co  w  aspekcie  już  samej  informacji  udzielonej  na  wniosek  Softiq 

przez  Pivotal  w  dalszym  ciągu  nie potwierdza spełniania warunku udziału w  postępowaniu. 

Certyfikat  S

pring  Professional  5.0  jest  następcą  certyfikatu  Core  Spring,  czyli  zgodnie 

przedstawioną 

powyżej 

argumentacją 

certyfikatu 

bardziej 

ogólnego, 

mniej 

specjalistycznego  niż  wskazane  przez  Zamawiającego  certyfikaty  w  SIWZ.  Powyższe 

znajduje  również  potwierdzenie  w  publicznie  dostępnej  dokumentacji  dotyczącej  zakresu 

szkoleń  w  ramach  certyfikacji  Spring  Professional  oraz  specjalistycznych  szkoleń  i 

certyfikacji Spring Web Application Developer i Enterprise Integration Specialist. 

Odwołujący  podkreślił,  że  ewentualne  kwestionowanie  w  tej  chwili  okoliczności 

dotyczącej niedostępności aktualnie w ofercie szkoleniowej Pivotal certyfikowanych szkoleń 

o poziomie  kompetencji wskazanym  w  treści  warunku,  nie może mieć miejsca, gdyż  każdy 

wykonawców  znających  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  miał  możliwość 

zakwestionowania  warunków  określonych  przez  Zamawiającego,  jeśli  uważał  je  za  zbyt 

wygórowane  lub  niemożliwe  do  spełnienia,  Skoro tego  nie  uczynił  należy  przyjąć,  że  uznał 

ten  warunek  jako  możliwy  do  spełnienia  i  uzasadniony  merytorycznie.  Takie  a  nie  inne 

określenie  przez  Zamawiającego  warunków  w  zakresie  konieczności  posiadania 

odpowiednich  certyfikatów,  w  tym  certyfikatów  jakimi  powinni  legitymować  się  członkowie 

zespołu  skierowanego  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  dla  potwierdzenia 


spełnienia wymagania określonego w Rozdziale III pkt. 1.3.2.9 mogło mieć wpływ na decyzję 

wykonawców  co  do  udziału  w  przedmiotowej  procedurze  zamówienia  publicznego. 

Zamawiający  określił  precyzyjne  oczekiwania  dotyczące  certyfikatów,  określił  warunki 

traktowania  danego  certyfikatu  jako  równoważny  i  obowiązkiem  wykonawców  było 

zapewnienie  mu  osób,  które  wymagane  kompetencje  potwierdzone  tymi  certyfikatami 

posiadają.  Jeśli  zaś  Softiq  nie  był  w  stanie  określić  w  prawidłowy  sposób  warunków 

równoważności wymaganych certyfikatów, to miał on przecież możliwość zadania w trakcie 

postępowania  stosownych  pytań  Zamawiającemu  w  tym  przedmiocie.  Co  warto  podkreślić, 

kilka  pytań  odnośnie  równoważności  certyfikatów  właśnie  dotyczących  tego  konkretnego 

wymagania  zostało  zadanych.  Konsekwentnie  zresztą  Zamawiający  we  wszystkich 

przypadkach  uznał  brak  równoważności  proponowanych  przez  wykonawców  certyfikatów 

certyfikatem wymaganym w treści Rozdziału III pkt 1.3.2.9 SIWZ. 

Zdaniem  Odwołującego nie  może  budzić  wątpliwości,  że  ani  wykazany  przez  Softiq 

dla  programisty  (określonego  w  Rozdziale  III  p.  1.3.2.9  SIWZ)  w  wykazie  osób  certyfikat 

Core Spring, ani też wykazany dla osoby wskazanej w uzupełnieniu, a posiadającej certyfikat 

Spring  Professional 

5.0,  nie  mogą  być  uznane  za  równoważne  z  wymaganymi  przez 

Zamawiającego  certyfikatami  Spring  Professional  Certification  (Spring  Web  Application 

Developer,  Spring  Enterprise  Integration  Specialist),  a  co  za  tym  idzie  wykonawca  Softiq 

z uwagi na to powinien 

zostać wykluczony z postępowania z uwagi na fakt, że nie potwierdził 

spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności  oceny 

ofert, w tym czynności wyboru oferty Softiq, wykluczenia Softiq z postępowania, ewentualnie 

wezwania  tego  wykonawcy  do  uzupełnienia  w  zakresie  wykazu  osób  oraz  dokonania 

powtórnej oceny  ofert  oraz  wyboru oferty  najkorzystniejszej  spośród  ofert  niepodlegających 

odrzuceniu. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod 

uwagę stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, 

co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.  


Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  skutecznie  przystąpił 

wykonawca Softiq 

Sp. z o.o., wnosząc o oddalenie odwołania. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

W zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12, ewentualnie art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp  w  związku  z niekompletnym/błędnym  wykazem  osób,  Izba  ustaliła,  że 

w rozdziale 

III  pkt  1.3.2.  SIWZ  Zamawiający  wymagał  od  wykonawców,  aby  dysponowali 

osobami,  które  zostaną  skierowane  do  realizacji  zamówienia,  legitymującymi  się 

odpowiednimi  kwalifikacjami  zawodowymi,  wykształceniem  i  doświadczeniem  niezbędnymi 

do  wykonania  zamówienia.  Zgodnie  w  rozdziałem  IV  pkt  2.2.2  lit.  b  SIWZ  Zamawiający 

wymagał  złożenia  wykazu  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji  zamówienia, 

szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 

ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania 

umowy, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania  tymi  osobami. 

Zamawiający  podał  w  ww.  postanowieniu  SIWZ,  że  wzór 

oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  5  do  SIWZ.  Wzór  ten  zawiera  wpisaną  przez 

Zamawiającego  treść  wymagań,  których  spełnienie  należało  potwierdzić  oraz  oznaczone 

miejsca na wpisanie przez wykonawcę imienia i nazwiska osoby oraz wymaganych danych 

(przykładowo:  wpisane  przez  Zamawiającego  oświadczenie,  że  wskazana  w  pkt  1)  osoba 

spełnia wymagania zdefiniowane w rozdziale III pkt 1.3.2.9 SIWZ  oraz miejsce na wpisanie 

nazwy posiadanego przez tę osobę certyfikatu, jego numeru i wystawcy oraz daty ważności). 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  na  podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp 

Przystępujący 

złożył  wykaz  osób,  sporządzony  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  5  do  SIWZ, 

uzupełniony informacjami w miejscach przeznaczonych do wypełnienia przez wykonawców. 

Zgodnie z art. 24 ust. 

1 pkt 12 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie 

wykazał  braku  podstaw  wykluczenia.  Stosownie  do  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  Jeżeli 

wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1,  oświadczeń  lub 

dok

umentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, 

zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. W ocenie Izby żaden z przytoczonych wyżej przepisów, 


które były podstawą sformułowanego w odwołaniu zarzutu, nie został przez Zamawiającego 

naruszony. 

W  pierwszej  kolejności  podkreślenia  wymaga,  że  określenie  warunków  udziału 

postępowaniu  oraz  wymaganych  od  wykonawców  środków  dowodowych  należy  do 

Zamawiającego,  który  komunikuje  wymagania  w  tym  zakresie  wykonawcom  w  ogłoszeniu 

zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 22 ust. 1a w zw. art. 41 

pkt 7 i 7a oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp). 

Zatem to treść tych dokumentów stanowi 

podstawę  oceny,  czy  wykonawca  złożył  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  a  wymagania  niewyartykułowane  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu 

SIWZ  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  stwierdzenia,  że  spełnianie  tych  warunków  nie 

zostało wykazane. 

W rozpoznawanej sprawie Zamawiający, opisując warunek dotyczący dysponowania 

osobami  o  określonych  kwalifikacjach,  określił  sposób  wykazania  spełniania  tego  warunku, 

formułując wzór wykazu osób stanowiący integralną część SIWZ. Wzór ten został częściowo 

wypełniony  treścią  przez  Zamawiającego  (wykonawca  miał  złożyć  jedynie  oświadczenie 

spełnianiu  wymagań  dotyczących  minimalnego  okresu  doświadczenia),  a  częściowo 

określał,  jakie  dane  wykonawca  ma  uzupełnić.  Wskazanie,  które  informacje  należy  podać 

w wykazie, 

było jednoznaczne i nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Wobec powyższego 

bezpodstawne  jest  wyciąganie  negatywnych  konsekwencji  wobec  wykonawców,  którzy  nie 

przedstawili informacji o 

większym stopniu szczegółowości, niż tego wymagał Zamawiający. 

Stanowisko  takie  nie  ma  oparcia  ani  w  przepisach  ustawy,  ani  w  postanowieniach  SIWZ, 

jego przyjęcie prowadziłoby do modyfikacji wymagań na etapie oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, co godziłoby w zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. 

W  związku  z  powyższym  zarzut  zaniechania  wykluczenia  Przystępującego 

 z 

postępowania  z  uwagi  na  sposób  wypełnienia  wykazu  osób,  jak  również  zarzut 

ewentualny 

–  zaniechania  wezwania  do  uzupełnienia  tego  wykazu,  należało  uznać  za 

bezzasadny. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  w  zakresie 

nieprawidłowego  certyfikatu  Programisty  Java  Spring  Izba  ustaliła  następujący  stan 

faktyczny: 

W  rozdziale  III  pkt  1.3.2.9 

Zamawiający  wymagał,  aby  wykonawcy  wykazali  się 

dysponowaniem 

dwoma programistami, z których każdy posiada: 


a)  minimum  3-

letnie  doświadczenie  przy  realizacji  systemów  wykonywanych  w  technologii 

Java Spring ze Spring Boot, 

b)  certyfikat  Spring  Professional  Certification  (Spring  Web  Application  Developer,  Spring 

Enterprise Integration Specialist) lub równoważny 

Zamawiający  podał,  że  przez  certyfikaty  równoważne,  o  których  mowa  powyżej, 

rozumie certyfikat, który: 

1)  jest  analogiczny  co  do  zakresu  z  przykładowymi  certyfikatami  wskazanym  z  nazwy  dla 

danej roli, co jest rozumiane jako: 

analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat, 

analogiczny stopień poziomu kompetencji, 

analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego 

certyfikatu, 

2)  potwierdzony  jest  egzaminem  (dotyczy  tylko  tych  ról,  których  przykładowe  certyfikaty 

muszą być potwierdzone egzaminem)”. 

Zamawiający udzielił w tym zakresie następujących wyjaśnień do SIWZ: 

Pytanie 102 

Prosimy o potwierdzenie, że certyfikat „Oracle Certified Expert, EE 6 Enterprise JavaBeans 

Developer”  można  traktować  jako  równoważny  z  certyfikatem  „Spring  Professional 

Certification” wymaganym dla stanowiska Programista (minimum 3-letnie doświadczenie). 

Odpowiedź: 

Dla  stanowiska  Programista  (minimum  3-

letnie  doświadczenie)  Zamawiający  wymaga 

potwierdzenia  kompetencji  programistycznych  w  technologii  Java  Spring  i  dlatego 

wymienione w pytaniu certyfikaty nie będą uznawane przez Zamawiającego za równoważne. 

Pytanie 103: 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  certyfikat  „Sun  Certified  Developer  for  Java  Web  Services” 

można  traktować  jako  równoważny  z  certyfikatem  „Spring  Professional  Certification” 

wymaganym dla stanowiska Programista (minimum 3-

letnie doświadczenie). 

Odpowiedź: 

Dla  stanowiska  Programista  (minimum  3-

letnie  doświadczenie)  Zamawiający  wymaga 

potwierdzenia  kompetencji  programistycznych  w  technologii  Java  Spring  i  dlatego 

wymienione w pytaniu certyfikaty nie będą uznawane przez Zamawiającego za równoważne. 


Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Przystępujący złożył wykaz osób, w którym 

w  poz.  9  jako  drugą  osobę  wskazał  osobą  posiadającą  certyfikat  Core  Spring  Certification 

oraz  Spring  Enterprise  Integration  Specialist  wydany  przez  Pivotal. 

Zamawiający  uznał,  że 

certyfikat 

Core  Spring  Certification  nie  został  wskazany  w  SIWZ,  nie  spełnia  również 

określonych  przez  Zamawiającego  kryteriów  równoważności,  gdyż  nie  reprezentuje 

analogicznego  poziomu  kompetencji  w  stosunku  do  certyfikatów  wskazanych  dla  tej  roli 

w SIWZ. 

W  związku  z  tym  pismem  z  19  grudnia  2018  r.  Zamawiający  wezwał 

Przystępującego – na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – do uzupełnienia wykazu o osobę 

spełniającą wymagania określone w rozdziale III pkt. I .3.2.9 SIWZ. 

W  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie  Przystępujący  złożył  wyjaśnienia,  w  których 

poinformował, że zdanie egzaminu Core Spring jest równoznaczne z posiadaniem certyfikatu 

Spr

ing  Professional  Certification,  którego  posiadania  wymaga  Zamawiający  (na  dowód 

czego  przedstawił  korespondencję  z  przedstawicielem  autoryzowanego  ośrodka 

egzaminacyjnego). 

Niezależnie  od  tych  wyjaśnień  Przystępujący  uzupełnił  wykaz  osób 

poprzez  wskazanie  osoby 

posiadającej  certyfikat  Spring  Professional  5.0.,  który  został 

uznany przez Zamawiającego za spełniający wymagania SIWZ. 

Odnosząc  się  do  argumentacji  przedstawionej  w  odwołaniu  po  pierwsze  zauważyć 

należy,  że  Zamawiający  uznał,  iż  Przystępujący  wykazał  spełnianie  warunku  udziału 

postępowaniu wykazem uzupełnionym na wezwanie skierowane na podstawie art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp, 

w którym wskazano osobę dysponującą certyfikatem Spring Professional 5.0, 

a Izba nie dopatrzyła się żadnych podstaw do uznania, że uzupełnienie to było nieskuteczne. 

W  związku  z  tym  cały  wywód  odwołania  dotyczący  certyfikatu  Core  Spring  Certification 

należy  uznać  za  bezprzedmiotowy,  gdyż  osoba  dysponująca  tym  certyfikatem  nie  została 

oceniona jako wykazująca spełnianie warunku. 

Oc

eniając  natomiast  kwestię  zgodności  certyfikatu  Spring  Professional  5.0  

wymaganiami  Zamawiającego,  ponownie  podkreślić  należy,  że  o  zakresie  wymagań 

Zamawiającego  decyduje  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu  i  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, a jakikolwiek brak jasności i precyzji w tym zakresie nie może usprawiedliwiać 

wyinterpretowania  z  tych  dokumentów  wymagań  bardziej  restrykcyjnych  i  prowadzić  do 

obciążania wykonawców skutkami wątpliwości interpretacyjnych. 

W ocenie Izby postanowienie rozdz. II

I pkt 1.3.2.9 SIWZ nie było do końca precyzyjne 

i  mogło  być  źródłem  wątpliwości.  Nie  wynika  z  niego  –  jak  twierdził  Zamawiający  –  że 

wymaganym  certyfikatem  był  certyfikat  Spring  Professional  Certification  lub  równoważny, 

albo  zamiast  niego  certyfikaty  Spring  Web  Application  Developer,  Spring  Enterprise 

Integration Specialist. 

Jednocześnie nieuprawniona jest interpretacja, jaka zdaje się wynikać 


ze 

stanowiska Odwołującego, że wykazanie spełniania warunku mogło nastąpić tylko przez 

przedstawienie  osoby  z  certyfikatem  Spring  Web  Application  Developer  i  Spring  Enterprise 

Integration Specialist lub z certyfikatem 

równoważnym. 

Odnosząc się do interpretacji prezentowanej przez Zamawiającego stwierdzić należy, 

że  z  literalnego  brzmienia  warunku  w  żadnej  mierze  nie  wynika,  aby  wymaganiem 

Zamawiającego  było  alternatywne  dysponowanie  albo  certyfikatem  Spring  Professional 

Certification albo łącznie certyfikatami Spring Web Application Developer i Spring Enterprise 

Integration  Specialist. 

Żadne  sformułowanie  zawarte  w  rozdz.  III  pkt  1.3.2.9  SIWZ  nie  daje 

podstaw do takiej interpretacji. Gdyby rzeczywiście intencja Zamawiającego była taka, jak to 

prezentował  w  postępowaniu odwoławczym,  to  postanowienie SIWZ brzmiałoby  inaczej,  ze 

wskazaniem  wprost  na  możliwość  potwierdzenia  spełniania  warunku  albo  certyfikatem 

Spring  Professional  Certification  albo  łącznie  certyfikatami  Spring  Web  Application 

Developer, Spring Enterprise Integration Specialist. 

W  ocenie  Izby  r

ównież  interpretacja  prezentowana  przez  Odwołującego  nie  ma 

oparci

a  w  brzmieniu  SIWZ.  Wbrew  temu,  co  twierdzi  Odwołujący,  Zamawiający  w  opisie 

warunku 

wskazał z nazwy trzy rodzaje certyfikatów, a twierdzenie, że można było wykazać 

spełnianie  warunku  tylko  certyfikatami  wymienionymi  w  nawiasie  lub  certyfikatami  do  nich 

równoważnymi, jest bezpodstawne. Teza, jakoby nazwa Spring Professional Certification nie 

wskazywała  rodzaju  certyfikatu,  po  pierwsze  nie  było  podstawą  zarzutów  odwołania,  a  po 

drugie nie ma oparcia w dokumentacji postępowania. Sam Zamawiający w SIWZ użył dla tej 

nazwy określenia certyfikat i tak samo była ona określenia w zadanych pytaniach do SIWZ. 

Co  więcej,  określenie  Spring  Professional  Certification  pojawia  się  w złożonej  przez 

Przystępującego  korespondencji  Odwołującego  z  firmą  Pivotal  w kontekście  wzajemnej 

relacji poszczególnych rodzajów certyfikatów. 

W  ocenie  Izby  b

rak  precyzji  postanowienia  SIWZ  polegał  na  tym,  że  Zamawiający 

podał w nim trzy nazwy certyfikatów, przy czym dwie z nich umieścił w nawiasie, co mogło 

wywołać  wątpliwości  interpretacyjne,  a  jednocześnie  Zamawiający  nie  doprecyzował  relacji 

między  tymi  wymaganiami.  Nie  wiadomo  co  oznacza  ujęcie  dwóch  nazw  certyfikatów 

w nawiasie, 

Zamawiający  nie  posłużył  się  też  stosownymi  spójnikami  czy  innymi 

określeniami doprecyzowującymi, czy każdy z tych certyfikatów samodzielnie będzie uznany 

za spełniający warunek, czy też oczekiwanie Zamawiającego jest inne. Jak się okazało, taki 

sposób  sformułowania  wymagań  stał  się  źródłem  sporów  na  etapie  oceny  spełniania 

warunków,  a  nic  nie  stało  na  przeszkodzie,  żeby  wymaganie  w  tym  zakresie  określić 

precyzyjnie, za pomocą sformułowań niepozostawiających żadnych wątpliwości.  


Wobec  powyższego,  dla  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców,  należy  przyjąć  interpretację,  która  nie  ogranicza  możliwość  wykazania 

spełniania  warunku  bez  podstawy  wyartykułowanej  w postanowieniu  SIWZ.  Zdaniem  Izby 

przedmiotowy  warunek  należy  intepretować  w  ten  sposób,  że  osoba  wskazana  wykazie 

powinna  legitymować  się  certyfikatem  Spring  Professional  Certification  lub  Spring  Web 

Application  Developer  lub  Spring  Enterprise  Integration  Specialist.  Oznacza  to,  że 

posiadanie  jednego  z  ww.  certyfikatów  jest  wystarczające  dla  spełnienia  warunku  udziału 

postępowaniu.  Należy  więc  zauważyć,  że  z  uwagi  na  to,  że  osoba  wskazana 

pierwotnym  wykazie  posiada  jeden  z  tych  certyfikatów  (Spring  Enterprise  Integration 

Specialist), 

Zamawiający  powinien  uznać  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  za 

wykazane

.  Ponieważ  jednak  kwestia  ta  nie  była  przedmiotem  sporu  w  postępowaniu 

odwo

ławczym,  oceny  wymaga  wykazanie  spełniania  warunku  poprzez  złożenie 

uzupełnionego wykazu.

Odnosząc  się  do  tej  kwestii  zauważyć  należy,  że  Przystępujący  w  uzupełnionym 

wykazie osób wskazał osobę, która posiada certyfikat Spring Professional 5.0, a więc jeden 

certyfikatów  wskazanych  w  warunku,  brak  jest  bowiem  jakichkolwiek  podstaw  do 

twierdzenia,  że  certyfikat  Spring  Professional  5.0  nie  jest  certyfikatem  Spring  Professional 

Certification

. W związku z tym bezprzedmiotowe są wywody Przystępującego kwestionujące 

równoważność tego certyfikatu do certyfikatów Web i Enterprise, jak również  złożone na tę 

okoliczność  dowody.  Podkreślenia  wymaga,  że  wykazanie  takiej  równoważności  byłoby 

konieczne  w  przypadku  wskazania  osoby  z  certyfikatem  innym  niż  podane  przez 

Za

mawiającego  w  opisie  warunku.  Ponieważ  jednak  Przystępujący  wskazał  osobę 

z certyfikatem  Spring  Professional, 

certyfikat  ten  nie  podlegał  ocenie  pod  względem 

równoważności, był to bowiem certyfikat wprost wskazany przez Zamawiającego. 

W  związku  z  powyższym  brak  było  podstaw  do  stwierdzenia,  że  Zamawiający 

naruszył  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

Przystępującego z postępowania. 

Wobec  niestwierdzenia  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy, 

odwołanie podlegało oddaleniu. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania    (t.j.  Dz.  U. 

z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………….. 

Członkowie:   

……………….. 

……………….


wiper-pixel