KIO 293/19 POSTANOWIENIE dnia 1 marca 2019 r.

Data: 6 czerwca 2019

KIO 293/19 

Sygn. akt: KIO 293/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be

z udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego    w  dniu  1  marca  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  lutego  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  firm  w  składzie:  

WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kielnarowej (36-020) oraz Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe  Bokka  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kielcach  (25-502)  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Politechnikę  Krakowską  im.  Tadeusza  Kościuszki  z  siedzibą  

w Krakowie (31-155) 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz                  

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  – konsorcjum firm 

w składzie: WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kielnarowej (36-020) oraz 

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Bokka  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kielcach  

(25-502) kwoty  7 500 

zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), 

stanow

iącej uiszczony wpis od odwołania. 


KIO 293/19 

Stosownie do art. 198 a  i 198 b ustawy z dnia 29 sty

cznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Pr

zewodniczący: 

……………………………… 


KIO 293/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonym  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Usługa  pośrednictwa  przy  zakupie  biletów  lotniczych  dla 

Politechniki  Krakowskiej”  przez  Politechnikę  Krakowską  im.  Tadeusza  Kościuszki  (dalej 

„zamawiający”)  wykonawcy  wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie zamówienia  – konsorcjum 

w  składzie:  WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  oraz  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Bokka  

Sp. z o.o. 

(dalej „odwołujący”) wniósł odwołanie wobec:    

odrzucenia oferty odwołującego, 

zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Albatros  Biuro  Podróży  s.c.  A.  Ś.,  A.  Ś. 

(dalej „wykonawca Albatros”), 

zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  Albatros  z  postępowania  i  w  konsekwencji 

wyboru oferty Albatros jako najkorzystniejszej, 

ewentualnie zaniechania unieważnienia postępowania. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia 

29  stycznia 2004  r.  Prawo zamówień  publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

[dalej „ustawa Pzp”], poprzez odrzucenie oferty 

odwołującego w sytuacji, gdy treść oferty odwołującego była zgodna z treścią SIWZ, 

2.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Albatros,  której  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  gdyż  przedstawił  więcej  niż  8 

biletów, 

art. 7 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż zamawiający odrzucił zgodną z zapisami 

SIWZ  ofertę  odwołującego,  a  nie  wziął  pod  uwagę  tak  oczywistej  niezgodności  

z  SIWZ  oferty  Albatros,  jak  zbyt  wiele 

biletów  przedstawionych  w  ramach  kalkulacji 

ceny  biletów,  a  jednocześnie  wybrał  ofertę  najgorszą  w  kryteriach  oceny  ofert, 

odrzucając aż 3 korzystniejsze oferty, w tym ofertę odwołującego, 

4.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Albatros, pomimo iż oferta ta zawiera błąd w obliczaniu ceny, 

5.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Albatros  

z  postępowania,  pomimo,  iż  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 

innych przepisów prawa, których naruszenie wynika z treści niniejszego odwołania.  

Jednocześnie,  z  uwagi  na  fakt,  iż  do  upływy  terminu  na  złożenie  odwołania 

dokumentacja p

ostępowania nie została udostępniona odwołującemu, odwołujący stwierdził, 


KIO 293/19 

że  zastrzega  możliwość  rozszerzenia  zarzutów  odwołania  o  nowe  okoliczności,  które  będą 

wynikały z przesłanych dokumentów w terminie 5 dni od powzięcia informacji. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,  

2.  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Albatros  oraz  wykluczenia  tego  wykonawcy  

z postępowania, 

przeprowadzenia  ponownego  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

odwołującego, a bez uwzględniania oferty Albatros. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  poprzez 

odrzucenie  oferty  odwołującego  w  sytuacji,  gdy  treść  oferty  odwołującego  była  zgodna  

z treścią SIWZ odwołujący wskazał, że zamawiający podał dwie przyczyny odrzucenia oferty 

jeg

o ze względu na niezgodność z treścią SIWZ:  

z  uwagi  na  fakt,  iż  odwołujący  nie  załączył  wydruków  biletów  elektronicznych 

wygenerowanych  z  globalnych  systemów  rezerwacyjnych  (GDS)  dla  trasy  Kraków-Porto-

Kraków, 

z uwagi na fakt, iż odwołujący przedstawił dużą ilość przesiadek na trasie Pekin-Kraków oraz 

bardzo długi czas podroży. 

W  odniesieniu  do  pierwszej  z  przyczyn  odwołujący    wyjaśnił,  że  bilet  na  trasie 

Kraków-Porto-Kraków  bilet  został  wystawiony  za  pośrednictwem  systemu  GDS  –  Global 

Distribution System 

(globalny system dystrybucji). Uzupełnił, że globalny system dystrybucji 

to  system  komputerowy,  który  umożliwia  dokonywanie  transakcji  (wystawianie  biletów 

lotniczych) między dostawcami usług z branży turystycznej a biurami podróży lub agentami 

IATA.  Oświadczył,  że  bilet  na  trasie  Kraków-Porto-Kraków  został  wystawiony  przez 

odwołującego  w  systemie  Spark,  który  jest  systemem  GDS.  Stwierdził,  że  na  światowym 

rynku  GDS  jest  dotychczas  czterech  liderów:  Amadeus,  Sabre,  Galileo,  Travelport  (world 

span), zaś system Spark jest systemem GDS mocno wspieranym przez niektóre europejskie 

linie lotnicze oraz  IATA z  uwagi  na fakt,  iż  już  obsługuje tak  zwany  NDC  (New  Distribution 

Capability),  czyli  nowy  sposób  dystrybucji.  Wskazał  nadto,  że  system  ten  jest  oparty  na 

po

wszechnie  stosowanych  bazach  XML  i  jest  w  posiadaniu  większości  agentów  IATA  na 

polskim rynku 

– posiada go zarówno wykonawca Albatros, jak i Odwołujący.  

W  odniesieniu  do  drugiej  z  przyczyn  odwołujący  (duża  ilość  przesiadek  na  trasie 

Pekin-

Kraków  oraz  bardzo  długi  czas  podroży)  odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  nie 

przedstawił  ograniczenia,  co  do  czasu  podróży  ani  do  ilości  przesiadek  na  trasie  Pekin-

Kraków. Uzupełnił, ze ograniczenie w tym zakresie w szczególności nie wynika z fragmentu 

przytoczonego  prz

ez  zamawiającego,  co  oznacza,  iż  zamawiający  nie  potrafi  znaleźć 


KIO 293/19 

fragmentu SIWZ, w którym rzekomo umieścił taki zakaz.  

Stwierdził  że  odrzucenie  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  jest  możliwe  wyłącznie  gdy  mowa  

o dość oczywistej niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, w żadnym wypadku nie można 

w celu odrzucenia oferty wykonawcy interpretować postanowień SIWZ rozszerzająco.  

Co  do  kosztów  pobytu  hotelu  w  Zurychu  –  przedstawienia  ewentualnych  kosztów, 

odwołujący podniósł, ze noclegu nie wymagał zamawiający w SWIZ i również nie przedstawił 

odpowiedniego fragmentu, który wskazywałby na taką konieczność. Zdaniem odwołującego 

jeżeli  zamawiający  chciał,  aby  takie  koszty  uwzględnić  w  zadaniu,  np.  po  przekroczeniu 

pewnego limitu czasu na przesiadkę to powinien był to ująć w SIWZ, czego nie uczynił.  

Wskazał,  ze  zamawiający  wymagał  połączeń  najkorzystniejszych  w  zakresie  ceny, 

dając temu czynnikowi prymat względem komfortu i czasu podróży.  

W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  poprzez 

zaniech

anie odrzucenia oferty wykonawcy Albatros, której treść nie odpowiada treści SIWZ, 

gdyż  wykonawca  przedstawił  więcej  niż  8  biletów  odwołujący  podał,  ze  zgodnie  

z  Załącznikiem  nr  2  do  SIWZ  –  formularzem  cenowym  wyceny  należało  dokonać  na  

„8 biletach lotniczych na (...) wymienionych trasach, wylot i powrót.”. Podał także, ze zgodnie 

z  załącznikiem  nr  2  do  SIWZ  –  formularzem  cenowym,  załącznikiem  nr  1  do  SIWZ  –  

formularzem  ofertowym  oraz  pkt  17.1.1)  SIWZ  i  pkt  18.1.1  SIWZ  kryterium  cenowe  

w  postępowaniu  stanowiło  kryterium  dotyczące  średniej  ceny  ośmiu  biletów  lotniczych, 

wobec  czego  nie  ma  wątpliwości,  iż  do  formularza  cenowego  należało  załączyć  8  biletów 

lotniczych.  Uznał,  ze  skoro  zamawiający  podał  8  tras  do  wyceny  należało  wystawić  jeden 

bilet na każdą podaną trasę.  

Stwierdził, że wykonawca Albatros wycenił swoją ofertę na 12 biletach: 12>8, a więc 

treść oferty wykonawcy Albatros nie odpowiada treści SIWZ.  

W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp,  poprzez 

zaniechanie  odrzuce

nia  oferty  wykonawcy  Albatros,  pomimo  iż  oferta  ta  zawiera  błąd  

w obliczaniu ceny stwierdził, ze z uwagi na fakt, iż niezgodność treści oferty z SIWZ dotyczy 

innego sposobu obliczenia ceny oferty niż narzucony przez  zamawiającego (na 12 biletach 

zamiast  n

a  8)  to  odwołujący  stawia  również  zarzut  błędu  w  obliczaniu  ceny,  uznając  za  

aktualną argumentacje dotyczącą zarzutu poprzedniego. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Albatros  z 

postępowania,  pomimo,  iż  nie  wykazał 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia 

oświadczył,  że co prawda nie otrzymał  dokumentacji  postępowania (poza ofertami),  jednak 


KIO 293/19 

już  z  oferty  wykonawcy  Albatros  wynika,  iż  traktuje  on  spółkę  cywilną  jako  jeden  podmiot, 

wobec  czego  z  tego  tytułu  prawdopodobnie  wynikają  liczne  błędy  podczas  składania  

i  uzupełniania  dokumentów.  Oświadczył  nadto,  że  skoro  odwołujący  nie  otrzymał 

dokumentacji postępowania to zakłada, iż wykonawca Albatros nie przedstawił odpowiednich 

dokumentów. 

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

W dniu 1 marca 2019 r. (pismem  z dnia 28 lutego 2019 r.), tj. przed wyznaczonym na 

5  marca  2019  r.  posiedzeniem 

z  udziałem  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo  zamawiającego,  

w  którym  zamawiający  oświadczył,  iż  „uwzględnia  w  całości  przedstawione  w  odwołaniu 

zarzuty  i  wnosi  o  umorzenie  postępowania”.  Zamawiający  oświadczył  nadto,  iż  „postanowił 

uni

eważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonać ponownej czynności badania 

i oceny ofert

”. 

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Wobec powyższego Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 2 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  postanowiła  postępowanie  odwoławcze 

umorzyć. 

Stosownie  do  wskazanego  przepisu  ustawy  Pzp  Izba  może  –  w  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, jeżeli 

w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca 

–  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz 

uczestników postępowania.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  działając  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie 

ustawy  Pzp  i  art.  186  ust.  2  w  zw.  z  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  orzeczono  jak  

w sentencji. 


KIO 293/19 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2)  lit.  b  ustawy  Pzp, 

orzekając      jednocześnie  o  konieczności  zwrotu  odwołującemu  kwoty  wpisu  uiszczonego 

przez odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel