KIO 272/19 WYROK dnia 4 marca 2019 roku

Data: 31 maja 2019

Sygn. akt: KIO  272/19 

WYROK 

z dnia 4 marca 2019  roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodn

iczący:     Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:             

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  27  lutego  2019  roku,  w  Warszawie,  od

wołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  15  lutego  2019  roku  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  BBC  Best  Building  Consultants 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz 

Ł.  Z.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  BBC  Best  Building  Consultants. 

Nadzory i doradztwo budowlane 

Ł. Z.  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Towarzystwo  Budownictwa 

Społecznego  Warszawa  Południe  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  TPF  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 

272/18 po stronie Zamawiającego 

orzeka 

Uwzględnia odwołanie. 

Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  Wykonanie 

kompleksowej  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej  remontu  kapitalnego  zespołu 

budynków  przy  ul.  Targowej  14  w  Warszawie  z  częściową  zmianą  sposobu 

użytkowania lokali wraz  z  pełnieniem  nadzoru  autorskiego w  okresie  realizacji  robót 

wykonywanych  na  podstawie  ww.  dokumentacji”    tj.  oferty  wykonawcy  TPF  spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 


Nakazuje  Zamawia

jącemu  wykluczenie  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pod  nazwą  Wykonanie  kompleksowej  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej  remontu  kapitalnego  zespołu  budynków  przy  ul.  Targowej  14  

w  Warszawie  z  częściową  zmianą  sposobu  użytkowania  lokali  wraz  z  pełnieniem 

nadzoru  autorskiego  w  okresie  realizacji  robót  wykonywanych  na  podstawie  ww. 

dokumentacji    wykonawcy 

TPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  Towarzystwo  Budownictwa 

Społecznego  Warszawa  Południe  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Warszawie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie BBC Best Building Consultants spółka z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie 

oraz 

Ł.  Z.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod firmą  BBC  Best  Building 

Consultants. Nadzory i doradztwo budowlane 

Ł. Z. tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od  Zamawiającego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa 

Południe  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  na 

rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  BBC  Best  Building 

Consultants  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z 

siedzibą  w  Warszawie  oraz  Ł.  Z.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą BBC Best Building Consultants. Nadzory i doradztwo budowlane Ł. Z. kwotę 

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych,  zero  groszy) 

stanowiącą  koszty  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  i  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………..……… 


Sygn. akt: KIO  272/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  –  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego Warszawa  południe  spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  -  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą 

Wykonanie  kompleksowej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  remontu  kapitalnego 

zespołu  budynków  przy  ul.  Targowej  14  w  Warszawie  z  częściową  zmianą  sposobu 

użytkowania  lokali  wraz  z  pełnieniem  nadzoru  autorskiego  w  okresie  realizacji  robót 

wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w dniu 

16 października 2018 roku pod numerem 2018/S 199-451618. 

15  lutego  2019 roku 

działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych    (Dz.  U.  z  2018  roku,  poz.  1986 

ze zm.; dalej: „Pzp”  lub „ustawa”) Odwołujący 

wniósł  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechania  Zamawiającego  w  zakresie postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  Wykonanie  kompleksowej  dokumentacji 

projektowo-

kosztorysowej  remontu  kapitalnego  zespołu  budynków  przy  ul.  Targowej  14  

w  Warszawie  z  częściową  zmianą  sposobu  użytkowania  lokali  wraz  z  pełnieniem  nadzoru 

autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  jego 

niezastosowanie 

i  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  TPF  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie (dalej: „TPF”) z postępowania pomimo, 

że  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełnia 

waru

nek  udziału  w  postępowaniu  lub  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, a mające 

istotny  wpływ  na  podejmowane  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny 

spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  -  wprowadzenie 

Zamawiaj

ącego  w  błąd  dotyczy  informacji  wskazanych  przez  TPF  odnośnie 

projektanta  w  specjalności  architektonicznej  (Pani  I.  L.)  i  projektanta w  specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej (Pan W. R.); 


ewentualnie 

2)  art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez jego niezastosowanie i 

zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  TPF,  mimo  iż  wykonawca  ten  nie  wykazał 

spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu  w  zakresie dysponowania  wymaganą 

zdolnością  techniczną  lub  zawodową  (osobami  zdolnymi  do  realizacji  zamówienia  

w  zakresie  projektanta  w  specjalności  architektonicznej  (Pani  I.  L.)  i  projektanta  

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (Pan W. R.); 

ewentualnie 

3)  art. 26 ust. 3 i 4 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez zaniechanie wezwania TPF  

do  uzupełnienia  (lub  ewentualnie  wyjaśnienia)  dokumentów  potwierdzających 

spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i 

zawodowej  - 

wykaz  usług,  wykaz  osób  (w  przypadku  nieuwzględnienia  zarzutów 

związanych z wykluczeniem TPF z postępowania). 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  zarzutów 

postawionych w odwołaniu, 

  wykluczen

ia TPF z postępowania, 

w  przypadku  nieuwzględnienia  zarzutu  dotyczącego  wykluczenia  TPF  z 

postępowania  wezwania  TPF  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających 

posiadanie przez ww. wykonawcę wymaganej w postępowaniu zdolności technicznej 

i zawodowej, 

  dokon

ania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący  podniósł,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania  ponieważ,  jest 

wykonawcą  biorącym  udział  w  postępowaniu,  a złożona  przez  niego  oferta  uplasowała  się  

na  drugiej  pozycji  w  rankingu  o

fert.  W  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  ww. 

przepisów  ustawy,  interes  Odwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  uszczerbku.  W 

przypadku prawidłowego działania Zamawiającego wykonawca TPF zostałby  wykluczony  z 

postępowania  lub  wezwany  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  natomiast  oferta  Odwołującego  zostałaby  uznana  

za ofertę najkorzystniejszą. Nie może zatem budzić wątpliwości fakt, że objęte odwołaniem 

czynności Zamawiającego prowadzą do możliwości poniesienia szkody przez Odwołującego 

polegającej na uniemożliwieniu uzyskania zamówienia. 


Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty: 

Zarzuty dotyczące wykazu osób: 

Zgodnie z pkt VIII ppkt 3.2) SIWZ o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający 

następujący warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: 

2)  wykonawca winien dysponować osobami, które zgodnie z wymogami art12 ustawy z 7 

lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  290  ze  zm.)  czy  odpowiednim 

wcześniejszym przepisom lub uprawnienia zagraniczne równoważne, uznane i na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (...) mogą pełnić samodzielną funkcją techniczną w budownictwie 

obejmującą  projektowanie  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia,  tj.  posiadają  uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: 

a)  architektonicznej; 

b)  konstrukcyjno-budowlanej; 

c)  instalacyjnej 

zakresie 

sieci, 

instalacji 

urządzeń 

elektrycznych  

i elektroenergetycznych; 

d)   instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 

instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

e)  telekomunikacyjnej; 

f)  drogowej; 

-  w  tym  projektanci  w 

specjalności  architektonicznej  i  konstrukcyjno-  budowlanej  muszą 

posiadać  co  najmniej  5-letnie  doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  projektowania  (wymiar 

wymaganego  doświadczenia  dotyczy  okresu  działalności  zawodowej  projektanta  po 

uzyskaniu przez niego przedmiotowych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych 

funkcji  technicznych  w  budownictwie).  Każdy  z  nich  -  jako  główny  projektant  w  swojej 

specjalności - winien w tym okresie opracować co najmniej jeden projekt budowlany budowy, 

przebudowy  lub  remontu  kapitalnego  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  z  lokalami 

użytkowymi  lub  budynku  zamieszkania  zbiorowego  o  powierzchni  użytkowej  co  najmniej 

5000 m2:  

oraz 

co  najmniej  jeden  projekt  budowlany  remontu  kapitalnego  (wraz  z  wymianą  stropów)  lub 

przebudowy  (wraz  z  wymianą  stropów)  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego,  budynku 

zamieszkania  zbiorowego  lub  budynku  u

żyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co 

najmniej 5000 m2, 

wpisanego do rejestru zabytków (...) 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w wykazie osób (złożonym na wezwanie 

Zamawiającego)  imion  i  nazwisk  osób  wykonujących  czynności  przy  realizacji  zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu i doświadczeniu tych osób.  


Odwołujący  wskazał,  że  z  dokumentacji  postępowania  wynika,  że  w  odpowiedzi  na 

wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy TPF złożył Zamawiającemu wykaz osób, który nie 

spełnia sformułowanego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający w dniu 28 grudnia 

2018 r. wezwał TPF na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentu wykazu 

osób, wskazując, że: 

a) 

Wykonawca  w  złożonym  w  dniu  24  grudnia  2018  r.  dokumencie  nie  wskazał  osoby 

posiadającej  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności 

konstrukcyjno  -  budowlanej  - 

TPF  w  złożonym  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26 

ust. 1 ustawy wykazie nie wskazał jakiejkolwiek osoby na przedmiotowe stanowisko, 

b) 

Osoba  posiadająca  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń  

w specjalności architektonicznej (Pan Z. T.) nie spełnia warunku w zakresie doświadczenia 

zawodowego (żaden ze wskazanych jako doświadczenie projektów nie obejmował projektu 

budowlanego  remontu  kapitalnego  (wraz  z  wymianą  stropów)  lub  przebudowy  (wraz  z 

wymianą  stropów)  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego,  budynku  zamieszkania 

zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, budynku wpisanego do rejestru zabytków 

powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m

W  dniu  31  grudnia  2018  r.  TPF  uzupełnił  wykaz  osób,  w  którym  jako  osobę  projektanta 

posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności 

architektonicznej  wskazano  Panią  I.  L.  (zamiast  Pana  Z.  T.),  jak  również  jako  osobę 

projektanta  posiadającego  uprawnienia  w  specjalności  konstrukcyjno  -  budowlanej 

wskazano  Pana  W.  R

.  Doświadczenie  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu dla ww. osób zostało opisane w sposób analogiczny i dotyczy następujących 

projektów: 

a) 

„Projekt  budowlany  przebudowy  (wraz  z  wymianą  stropów)  Hotelu  Król  Kazimierz  - 

Kazimierz  Dolny  -  budynek  zamieszkania  zbiorowego  o  pow

użytkowej  ponad  5  000  m

wpisany do rejestru zabytków, 

b) 

Projekt  budowlany  rozbudowy  i  przebudowy  hotelu  Airport  Okęcie  w  Warszawie  - 

budynek zamieszkania zbiorowego w pow. użytkowej ponad 5 000 m

”. 

Odwołujący podał, że z informacji posiadanych przez niego wynika, że Hotel Król Kazimierz 

wbrew  oświadczeniu  złożonemu  wprost  w  wykazie  i  jasnemu  wymaganiu  określonemu  

w dokumentacji przetargowej nie jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytków. Informacja 

zawarta  w  tym  zakresie  w  treści  uzupełnionego  wykazu  osób  jest  niezgodna  za  stanem 

rzeczywistym. 

Odwołujący  podał,  że  profesjonalny  charakter  działalności  wykonawcy  TPF  wskazuje  na 


rażące  niedbalstwo,  o  ile  nie  celowe  działanie  wykonawcy,  zmierzające  do  wprowadzenia 

Zamawiającego  w  błąd  co  do  spełniania  przez  wskazane  w  wykazie  osoby  projektanta 

specjalności  architektonicznej  i  projektanta  w  specjalności  konstrukcyjno  -  budowlanej 

wszystkich wymaganych elementów warunku udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 16 

ustawy).  Z 

treści  wykazu  wynika,  że  wskazane  w  uzupełnionym  wykazie  osoby  stanowią 

zasób  własny  wykonawcy  TPF  w  związku  z  czym,  należy  przyjąć,  że  wykonawca  posiadał  

w  odniesieniu  do  doświadczenia  tych  osób  pełne  informacje.  W  tym  przypadku,  podanie  

w  wykazie  osób  informacji  niezgodnych  ze  stanem  faktycznym  powinno  skutkować 

wykluczeniem  TPF  z  postępowania.  Nawet  jeśli  uznać,  że  wykonawca  opierał  się  na 

informacjach  o  zdobytym   

doświadczeniu  przekazanych  mu  przez  osoby  wpisane  do 

wykazu, to nie zwalnia TPF z obowiązku weryfikacji rzetelności przekazanych mu informacji. 

Z  całą  pewnością  działanie  TPF  wypełnia  znamiona  co  najmniej  lekkomyślności  i 

niedbalstwa  w  przedstawianiu  informacji  Zamawiającemu,  które  miały  istotny  wpływ  na 

decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu. Obowiązkiem wykonawcy jest 

bowiem  upewnienie  się,  czy  informacje  przekazane  Zamawiającemu  odpowiadają 

rzeczywistości, gdyż informacje składane w toku postępowania przetargowego zmierzają do 

udzielenia  zamówienia  właśnie  temu  wykonawcy,  który  je  składa  i  w  związku  z  tym  mają 

wpływ  na  podejmowane  przez  zamawiającego  decyzje  (por.  również  wyrok  KIO  z  dnia  9 

kwietnia 2018 r. KIO 531/18). 

Powyższe okoliczności w ocenie Odwołującego wypełniają dyspozycję zarówno art. 24 ust. 1 

pkt  16,  jak  i  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy,  powodując konieczność  wykluczenia  wykonawcy 

TPF  z  postępowania,  bez  możliwości  wezwania  go  do  uzupełnienia  nieprawdziwych 

informacji  przedstawionych  Zamawiającemu.  Odwołujący  wskazał  na  orzeczenia  Krajowej 

Izby Odwoławczej o sygn. akt sygn. akt KIO 596/18 oraz sygn. akt KIO 1319/18.   

Odwołujący,  jak  argumentował  z  ostrożności  podniósł,  że  w  przypadku  braku 

podzielenia  przez  Izbę  argumentacji  dotyczącej  zasadności  wykluczenia  TPF  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy, w okolicznościach opisanych 

powyżej  konieczne  jest  wykluczenie  ww.  wykonawcy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24 

ust. 1 pkt 12 ustawy, bowiem TPF nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu 

w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej.  Podkreślenia  wymaga,  że  TPF  uzupełnił 

wykaz  osób  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  i  w  odniesieniu  

do  kwestionowanego  w  niniejszym  odwołaniu  doświadczenia  osób  TPF  wskazał  

w uzupełnionym dokumencie zupełnie nową osobę projektanta specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej  (w  pierwotnie  złożonym  wykazie  osób  TPF  nie  wskazał  jakiejkolwiek  osoby  

na  ww.  stanowisko)  oraz  zmienił  osobę  wskazaną  w  pierwotnie  złożonym  wykazie  


w odniesieniu do projektanta w specjalności architektonicznej z uwagi na brak wymaganego 

doświadczenia  przez  osobę  pierwotnie  powołaną  w  wykazie  (w  nowym  wykazie  została 

wskazana  Pani  I.  L.  zamiast  Pana  Z.  T.

).  TPF  wykorzystał  zatem  szansę  na  uzupełnienie 

dokumentów, a tym samym wykazanie, że posiadany przez ten podmiot potencjał kadrowy 

spełnia warunek  udziału  w  postępowaniu sformułowany  przez  Zamawiającego.  Z uwagi  na 

jednokro

tność  możliwości  stosowania  art.  26  ust.  3  ustawy  brak  jest  zatem  podstaw  do 

kierowania  w  tym  zakresie  kolejnego  wezwania  w  tym  samym  trybie  w  odniesieniu  o  tych 

samych  osób.  Działanie  takie  stanowiłoby  naruszenie  zasady  równego  traktowania 

wykonawców  oraz  uczciwej  konkurencji  i  prowadziłoby  do  możliwości  wielokrotnego 

uzupełniania dokumentów w odniesieniu do tych samych osób. 

Odwołujący  podniósł  również  brak  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  

w  postępowaniu  w  odniesieniu  do  osób  projektanta  specjalności  architektonicznej  

i projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie, w jakim TPF w złożonym 

Zamawiającemu  wykazie  nie  określił,  czy  Pani  I.  L.  i  Pan W.  R.  posiadają  co  najmniej  5  - 

letnie 

doświadczenie 

zawodowe 

zdobyte 

po 

uzyskaniu 

uprawnień.  

W  złożonym  przez  TPF  wykazie  znajduje  się  wyłącznie  informacja  o  roku,  w  którym  ww. 

osoby  uzyskały  uprawnienia  (1990  r.)  jednak  nie  jest  to  równoznaczne  z  okresem 

posiadanego  przez  tego  osoby  doświadczenia  zdobytego  przy  projektowaniu  w  ramach 

konkretnych  projektów.  Zgodnie  ze  sformułowanym  przez  Zamawiającego  warunkiem 

doświadczenie  powinno  dotyczyć  okresu  działalności  zawodowej  projektanta  po  uzyskaniu 

uprawnień.  Podanie  daty  uzyskania  uprawnień  nie  oznacza,  że  osoby  te  po  uzyskaniu 

przedmioto

wych  uprawnień  prowadziły  działalność  projektową.  Sposób,  w  jaki  TPF 

sformułował  wykaz  w  tym  zakresie  nie  daje  podstaw  do  prawidłowej  weryfikacji 

Zamawiającemu czy osoby skierowane do realizacji zamówienia przez wykonawcę spełniają 

minimalne wymaganie post

awione w SIWZ. W ocenie Odwołującego, TPF powinien również 

podać konkretne daty (miesiąc-rok), nazwy  projektów/inwestycji  oraz  ich  odbiorców,  przy 

których  osoby  wskazane  w  wykazie  nabywały  doświadczenie  zawodowe  -  tylko  tak 

określone  informacje  co  do  doświadczenia  osób  umożliwiają  rzeczywistą  weryfikację  czy 

TPF  spełnia  postawiony  w  SIWZ  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej i zawodowej. Odwołujący wskazał orzeczenie sygn. akt KIO 1687/13. Jeżeli Izba 

uznałaby,  że TPF  nie  podlega  wykluczeniu,  to  zasadne  będzie  wezwanie  tego  wykonawcy 

na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  do  uzupełnienia  wykazu  o  informacje  dotyczącą  5- 

letniego doświadczenia ww. osób (lub co najmniej wyjaśnienia tej kwestii w trybie art. 26 ust. 

4 ustawy). 


Zarzuty dot

yczące wykazu usług. 

Odwołujący  podniósł,  na  wypadek  braku  uwzględnienia  zarzutów  dotyczących  zaniechania 

wykluczenia  TPF  z  postępowania  że  ww.  wykonawca  nie  wykazał  spełniania  warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  odniesieniu  do 

wymaganego  doświadczenia.  Zgodnie  z  pkt  VIII  ppkt  3.1)  SIWZ  o  udzielenie  zamówienia 

mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  następujący  warunek  udziału  w 

postępowaniu w zakresie doświadczenia: 

wykonawca  winien  wykonać  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie: 

a) 

co  najmniej  dwa  projekty  budowlane  i  wykonawcze  (obejmujące:  kosztorysy 

inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), dla których 

następnie  uzyskano  pozwolenia  na  budowę,  dotyczące  przebudowy, 

rozbudowy  lub  remontu  (wraz  z  wymianą  stropów)  budynków  wpisanych  do 

rejestru  zabytków  (zgodnie  z  ustawą  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami) o powierzchni użytkowej co najmniej 5000 

m2 oraz 

b) 

co  najmniej  jeden  projekt  budowlany  i  wykonawczy  (obejmujący:  kosztorysy 

inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), dla którego 

następnie  uzyskano  pozwolenie  na  budowę;  budowy,  przebudowy  lub 

remontu (wraz z wymianą stropów) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 

lokalami  użytkowymi  lub  budynku  zamieszkania  zbiorowego  o  powierzchni 

użytkowej co najmniej 5 000 m2; 

-  w  tym  co  najmniej  jeden  projekt  budowlany  i  wykonawczy  wykazany  w  lit.  a  lub  b  musi 

obejmować wzmocnienie fundamentów istniejącego budynku. 

Spełnienie  ww.  warunku  Zamawiający  oceniał  będzie  na  podstawie  wykazu  usług 

(sporządzonego  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  5do  SIWZ),  złożonego  na  wezwanie 

zamawiającego z załączeniem dowodów. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy 

TPF  przedłożył  wykaz  usług,  w 

którym zostały wskazane trzy zamówienia: 

a) 

Gładysze  sp.  z  o.o.  -  Projekt  budowlany  i  wykonawczy"  Odbudowa,  przebudowa  i 

rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku pałacu z przeznaczeniem na 

cele  mieszkalno  - 

hotelowe  i  muzealne,  czworaków  na  cele  gastronomiczne, 

konferencyjne  i  mieszkalno  - 

hotelowe  z  budową  drogi  wewnętrznej,  parkingów, 

dwóch  zbiorników  na  nieczystości  ciekłe  oraz  zewn.  i  wew.  instalacji  gazowej, 

usytuowanego  w  Gładyszach.  Projekt  obejmował  wzmocnienie  fundamentów  - 


projekt wykonany przez Decorum Architekci sp. z o.o., 

b)  PKP  S.A.  -  Opracowanie  dokumentacji  przedprojektowej, 

okołoprojektowej  oraz 

projektu  budowlanego  i  wykonawczego  branż  architektonicznej,  konstrukcyjnej, 

instalacji (sanitarnej,  HVAC, 

elektrycznej 

teletechnicznej) 

oraz 

drogowej  

dla  realizacji  zadania  pn.  "Przebudowa  dworca  kolejowego  Olsztynek  -  projekt 

wykonany przez konsorcjum TPF sp. z o.o. i Decorum Architekci sp. z o.o., 

c)  Bouygues  Immobilier  Polska  sp.  z  o.o.  -  Projekt  budowlany 

i  wykonawczy:  Zespół 

budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  z  usługami  w  parterze,  garażem 

podziemnym,  infrastrukturą  techniczną  i  drogą  wewnętrzną  przy  ulicy  Stalowej  

i Czynszowej w Warszawie - projekt wykonany przez Decorum Architekci sp. z o.o.. 

Odwołujący  wskazał,  że  opis  zakresu  wykonanej  dokumentacji  projektowej  wskazany  

w  wykazie  usług  TPF  nie  potwierdza  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu 

sformułowanego  przez  Zamawiającego.  Z  opisu  zamieszczonego  dla  przedmiotowych 

projektów  nie  wynika  w  żaden  sposób,  że  obejmowały  one  "kosztorysy  inwestorskie  

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót". Treść warunku udziału w postępowaniu 

nie pozostawia wątpliwości interpretacyjnych  - Zamawiający żądał, aby w  zakres projektów 

budowlanych  i  wykonawczych  wchodziło  wykonanie  zarówno  kosztorysów  inwestorskich,  

jak i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Brak wskazania w treści wykazu na 

dokładny zakres wykonanych dokumentacji projektowych powoduje, że TPF nie wykazał, że 

posiada wymagane w treści SIWZ doświadczenie. Należy wskazać, że spełnianie warunków 

udziału  w  postępowaniu  nie  jest  okolicznością,  którą  należy  domniemywać,  

a  to  na  wykona

wcy  spoczywa  ciężar  wykazania,  że  posiada  wymagane  w  postępowaniu 

zdolności techniczne i zawodowe. 

Niezależnie od powyższego, wedle najlepszej wiedzy Odwołującego usługi wskazane w poz. 

1 i 3 wykazu usług nie obejmowały w ogóle wykonania specyfikacji technicznych wykonania  

i  odbioru  robót.  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  jest  odrębnym 

dokumentem stanowiącym opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które 

są  niezbędne  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w  zakresie  sposobu 

wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny 

prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót  -  por.  §12  rozporządzenia  ministra 

infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

użytkowego  (t.j.  z  dnia  10  maja  2013  r.  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1129).  Brak  wykonania  

w ramach wskazanych powyżej pozycji wykazu usług wymaganych dokumentów potwierdza, 

że wykonawca TPF nie legitymuje się doświadczeniem określonym w SIWZ. 


W  związku  z  powyższym,  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  lub  ewentualnie  

do  ich  wyjaśnienia  na  podstawie  przepisu  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  jest  konieczne  

i uzasadnione (w przypadku braku uwzględnienia zarzutów związanych z wykluczeniem TPF 

z postępowania). 

Po  przeprowadzeniu  rozpra

wy  z  udziałem  Stron  na  podstawie  zebranego 

materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Stron  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

I. 

Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  

art.  189  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2017  roku,  poz.  1579  ze 

zmianami;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”),  skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Odwołanie 

zostało  złożone  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  15  lutego  2019  roku  oraz  została 

przekazana w ustawowym terminie kopia odwołania Zamawiającemu, co Strony potwierdziły 

na posiedzeniu z ich udziałem.  

II. 

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy– Środki 

ochrony  pra

wnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

III. 

Zgodnie z  brzmieniem  przepisu art.  192 ust  2 ustawy  Prawo zamówień  publicznych 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ 

lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

dokonawszy  oceny  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów,  biorąc  pod  uwagę  stanowiska 

Stron przedstawione na rozpr

awie stwierdziła, że odwołanie zostało uwzględnione. 

IV. 

Na  podstawie  art.  191  ust.  2  ustawy 

wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan 

rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania.  Na  podstawie  art.  190  ust.  1  ustawy  –  Strony  i 

uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody do stwierdzenia 


faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie  swych  twierdzeń  lub 

odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą 

przedstawiać  aż  do  zamknięcia  rozprawy.  Przepis  ten  nakłada  na  Strony  postępowania 

obowiązek, który zarazem jest uprawnieniem Stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie 

faktów, z których wywodzą skutki prawne.  

Podkreślenia  wymaga  w  tym  miejscu,  że  postępowanie  przed  Izbą  stanowi  postępowanie 

kontradyktoryjne,  czyli  sporne,  a  z 

istoty  tego  postępowania  wynika,  że  spór  toczą  Strony 

postępowania  i  to  one  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów,  z  których  wywodzą 

określone skutki prawne.  

Mając  na  uwadze,  że  stosunki  z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych  mają  charakter 

cywilnoprawny, pow

ołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku 

–  Kodeks  cywilny,  zgodnie  z  którym  kodeks  reguluje  stosunki  cywilnoprawne  między 

osobami  fizycznymi  i  osobami  prawnymi,  przechodząc  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego,  który 

stanowi,  że  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu  tego  wywodzi 

skutki prawne 

należy wskazać, że właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. 

Przepis  art.  6  Kodeksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie  wymaganie 

udowodnie

nia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie  określonych 

skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z 

faktu  tego  wywodzi  skutki  prawne;  e

i  incubit  probatio  qui  dicit  non  qui  negat  (na  tym  ciąży 

dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).  

Izba  wskazuje,  że  postępowanie  odwoławcze  jest  odrębnym  od  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  postępowaniem,  które  ma  na  celu  rozstrzygnięcie 

powstałego  pomiędzy  Stronami  sporu.  W  trakcie  postępowania  odwoławczego  

to  Odwołujący  kwestionuje  podjęte  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  

i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem 

określonych działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym 

ciąży ciężar dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe. Izba wskazuje 

w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn. akt 

X  Ga  32/09,  w  którym  to  orzeczeniu  Sąd  wskazał  między  innymi  Ciężar  udowodnienia 

takiego twierdzenia spoczywa na tym uczestniku postępowania, który przytacza twierdzenie 

o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (…) 

V.  


Skład  orzekający  Izby  rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  

w skład których zgodnie z par. 8 ust. 1 rozporządzenia z Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 

marca 2018 roku 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1092) 

wchodzą odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  także  inne  pisma  składane  w  sprawie  oraz  pisma 

przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem. 

Izba uwzględniła także stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie do protokołu, 

jak  również  stanowisko  Zamawiającego  zawarte  w  piśmie  z  dnia  27  lutego  2019  roku 

Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie.   

Izba dopuściła dowody zawnioskowane złożone na rozprawie przez Odwołującego: 

  d

owód  nr  1  –  pismo  z  dnia  14  lutego  2019  roku  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony 

Zabytków podpisane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

dowód  nr  2  –   Obwieszczenie nr  1/2019  Lubelskiego Wojewódzkiego  Konserwatora 

Zabytków  w  Lublinie  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Lubelskiego  z  14  stycznia 

2019 poz. 305) 

– wyciąg, 

dowód nr 3 – pismo z dnia 11 lutego 2019 roku skierowane przez Odwołującego do 

firmy  Gładysze  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 

wraz z odpowiedzią (email) z dnia 13 lutego 2019 roku.  

VI. 

W zakresie zarzu

tów odwołania: 

Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  sprawy  przedstawiony  przez  Odwołującego  odzwierciedla 

czynności  dokonywane  w  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego,  jak  również 

odzwierciedla  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej:  SIWZ). 

Izba  w  uzupełnieniu  dodaje,  że  w  wyniku  wezwania  z  dnia  28  grudnia  2019  roku 

skierowanego  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  do  wykonawcy  TPF  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: TPF), wykonawca ten w dniu 31 grudnia 

2019 roku przedstawił również Wykaz usług wraz z argumentacją zawartą w ww. piśmie.  

Izba zważyła: 

W  pierwszej  kolejności  Izba  uznała  za  niezasadny  wniosek  Zamawiającego  

o oddalenie odwołania w całości bez konieczności jego merytorycznego rozpoznania z uwagi 


na brak legitymacji czynnej do wniesienia odwołania – odwołujący nie jest związany złożoną 

przez siebie ofertą.  

Izba wskazuje, że w zakresie merytorycznej oceny odwołania, w pierwszej kolejności ocenie 

podlega  spełnienie  łączenie  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  ustawy,  zgodnie  z  którym  to 

przepisem 

– środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi  konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy.  W  przepisie  tym  określono  zarówno  katalog 

podmiotów  uprawnionych  do  złożenia  odwołania  jak  również  przesłanki  jakie  musi 

kumulatywnie spełnić Odwołujący. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy 

przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi. Ustawodawca w 

art.  2  pkt  11  ustawy  zdefiniował  pojęcie  wykonawcy  –  ilekroć  w  ustawie  jest  mowa  o:  (…) 

wykonawcy 

–  należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego,  złożyła  ofertę  lub  zawarła  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Tak 

wiec, wykonawcą w rozumieniu ustawy mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne i 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednakże niezależnie od formy 

organizacyjnej  zawsze  status  wykonawcy  łączy  się  z  jego  uczestnictwem  w  procedurze 

udzielania zamówienia publicznego. Nie jest więc możliwe uznanie za wykonawcę podmiotu, 

który  nie  jest  związany  z  danym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  

nie uczestniczy w danym zamówieniu w żaden sposób. Tak więc, warunkiem sine qua non 

uznania  danego  podmiotu  za  wykonawcę  jest  jego  powiązanie  z  danym,  konkretnym 

postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  powiązanie  nie  pozorne  oraz  

nie  takie, 

które  już  ustało  w  wyniku  innych  okoliczności  np.  skutecznego  wykluczenia 

wykonawcy z postępowania. Zgodnie z regulacją art. 179 ust. 1 uprawnionym do wniesienia 

odwołania jest wykonawca (i inne wskazane w przepisie podmioty), jeżeli ma lub miał interes 

uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę.  Niezbędnym  dla 

skuteczności wniesienia odwołania jest wykazanie kumulatywnego spełnienia wymienionych 

przesłanek. 

Ocenie  podlega  zatem  spełnienie  przez  Odwołującego  przesłanek  posiadania  interesu  

w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody.  Jednakże  aby 

możliwe  było  dokonanie  oceny  spełnienia  tych  przesłanek  Odwołujący  winien  się  do  nich 

odnieść w odwołaniu, w jego uzasadnieniu. Niezbędnym do wykazania interesu w uzyskaniu 

danego  zamówienia  na  etapie  składania  odwołania  jest  chociażby  potencjalna  możliwość 

uzyskania przez Odwołującego zamówienia,  a interes Odwołującego musi być utożsamiany 

z  doznanym  przez  wykonawcę  uszczerbkiem  interesu  własnego  w  uzyskaniu  zamówienia   


w  danym  postępowaniu  w  wyniku  naruszenia  przepisów  ustawy.  Drugą  przesłanką 

legitymacji czynnej, której spełnienie musi nastąpić kumulatywnie wraz z przesłanką interesu 

w uzyskaniu danego zamówienia jest wykazanie przez Odwołującego, że poniósł lub może 

p

onieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Przez szkodę 

rozumie  się  uszczerbek  majątkowy  lub  niemajątkowy,  jakiego  doznaje  poszkodowany  

w  wyniku  określonego  działania  lub  zaniechania.  W  świetle  art.  179  ust.  1  ustawy 

podkreślenia  wymaga,  że  szkoda  musi  być  wynikiem  naruszenia  przepisów  ustawy  przez 

zamawiającego,  co  oznacza,  iż  wykazywana przez  odwołującego szkoda musi  pozostawać 

w  adekwatnym  związku  przyczynowym  z  uchybieniem  przez  Zamawiającego  przepisom 

ustawy.  Konieczne  jes

t  tym  samym  wykazanie  przez  Odwołującego,  że  Zamawiający 

dokonał  albo  zaniechał  dokonania  czynności  wbrew  przepisom  ustawy,  czego  normalnym 

następstwem  w  okolicznościach  danej  sprawy  jest  poniesienie  lub  możliwość  poniesienia 

szkody przez wnoszącego odwołanie. 

Wykonawca składający odwołanie, aby możliwa była ocena spełnienia ww. przesłanek, musi 

jednoznacznie  wyartykułować  je  w  odwołaniu,  wykazać  ich  zaistnienie.  Ocena  spełnienia 

przesłanek  posiadania  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  możliwości 

p

oniesienia szkody w postępowaniu odwoławczym dokonywana jest przez Izbę na podstawie 

informacji  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  Odwołującego.  Materialno  prawny  charakter 

przesłanek  posiadania  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  możliwości 

poniesi

enia szkody w postępowaniu odwoławczym, w przypadku, gdy nie zostały przesłanki 

te wykazane przez Odwołującego, uniemożliwia dokonanie oceny spełnienia tych przesłanek 

przez Izbę, a co za tym idzie skutkuje oddaleniem odwołania.  

W  odniesieniu  do  argumenta

cji  zawartej  w  piśmie  procesowym  Zamawiającego  oraz 

argumentacji zgłoszonej i przedstawionej na posiedzeniu z udziałem stron przedstawionych 

przez  Zamawiającego,  a  dotyczących  podstaw  oddalenie  odwołania  z  uwagi  na  brak 

związania  oferty  Odwołującego  terminem  związania  ofertą  Izba  uznała,  że  podstawy  

do oddalenia odwołania w oparciu o tą argumentację nie zaistniały.  

Izba  zaznacza,  że  oferta  Odwołującego,  zgodnie  z  informacjami  pochodzącymi  

z  dokumentacji  postępowania i  wskazanymi  przez  Zamawiającego  –  ustalonymi  przez  Izbę 

jedynie  na  potrzeby  rozpoznania  wniosku  o  oddalenie  odwołania  z  uwagi  na  niemożliwość 

wykazania interesu  w  uzyskaniu zamówienia oraz  możliwości  poniesienia bądź  poniesienia 

szkody  z  powodu  braku  związania  oferty  Odwołującego  terminem  związania  ofertą  –  jest 

ofertą,  która  nie  została  przez  Zamawiającego  odrzucona  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Działania  jakie  może  podejmować  Zamawiający  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  czyli  działania  przyszłe  nieznane  na  moment 

wyrokowania w tym konkretnym postępowaniu odwoławczym wywołanym odwołaniem z dnia 


15  lutego 2019  roku,  nie mogą  stanowić  podstawy  do  pozytywnego rozpoznania  wniosków 

zgłaszanych  w  tym  postępowaniu  odwoławczym.  Uzasadnienie  Zamawiającego  zawarte  

w  piśmie  procesowym  jest  niespójne  z  faktycznie  podejmowanymi  czynnościami  

w postępowaniu odwoławczym, bowiem wskazuje Zamawiający, że termin związania ofertą 

wykonawcy  Odwołującego  upłynął  w  dniu  18  stycznia  2019  roku  jednocześnie  

w  uzewnętrznionej  czynności  z  dnia  5  lutego  2019  roku  w  stosunku  do  tego  wykonawcy  

nie  podejmuje  żadnych  czynności.  Izba  dokonuje  oceny  działań  Zamawiającego,  

nie  podejmuje  jednakże  czynności  zastępujących  działania  Zamawiającego,  a  do  tego 

sprowadzałoby  się  rozpoznanie  ww.  wniosku  o  oddalenie  odwołania.  Każda  czynność 

Zamawiającego  w  stosunku  do  oferty  wykonawcy  podlegać  może  ocenie,  również  

i ta czynność związana z oceną tej oferty w pryzmacie terminu związania ofertą.  Jednakże 

uprzednio  takich  czynności  musi  dokonać  Zamawiający,  bowiem  regulacje  ustawowe  

(art.  89  ust.  1  pkt  7a  ustawy)  nakładają  na  Zamawiającego  dokonywanie  określonych 

czynności w postępowaniu w odniesieniu do złożony ofert.  

Izba  wskazuje  również,  że  zgodnie  z  orzecznictwem  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii 

Europejskiej  niedopuszczalna  jest  eliminacja  z  postępowania  wykonawcy,  również 

odrzucenie  jego  oferty  w  przypadku,  gdy  z  przepisów  prawa  krajowego  lub  dokumentacji 

przetargowej  nie  wynika  taka  podstawa  wyraźnie.  Wykładnia  ustawy  lub  dokumentacji 

przetar

gowej,  jak  również  uzupełnienie  luk  dokumentacji  i  dokonywane  wykluczenie 

wykonawcy, lub odrzucenie oferty w oparciu o te wykładnie sprzeciwia się zasadzie równego 

traktowania  i  przejrzystości  postępowania  (Postanowienie  Trybunału  z  dnia  13  lipca  2017 

roku  w  sprawie  C-35/17  Saferoad  Grawil  sp.  z  o.o.  i  Saferoad  Kabex  sp.  z  o.o.  przeciwko 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu).  

W  zakresie  zarzutów  odwołanie  dotyczących  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy 

TPF z przedmiotowego post

ępowania o udzielenie zamówienia publicznego Izba zważyła: 

Na  wstępie  Izba  wskazuje,  za  ugruntowanym  w  orzecznictwie  stanowiskiem,  że  dla 

zastosowania  normy  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  muszą  zajść  następujące  przesłanki,  

a  mianowicie  (1)  przedstawienie 

informacji  przez  wykonawcę  niezgodnej  z  rzeczywistością 

(2) informacja ta wprowadziła w błąd Zamawiającego, (3) błąd ten polegał na przyjęciu przez 

Zamawiającego,  że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  a  (4)  przedstawienie  informacji 

musi  być  wynikiem  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa.  Natomiast  regulację 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  można  skutecznie  zastosować,  gdy  wypełnione  zostaną 

kumula

tywnie następujące przesłanki, a mianowicie doszło do: (1) przedstawienie informacji 

przez  wykonawcę  niezgodnej  z  rzeczywistością,  (2)  informacja  ma  mieć  istotny  wpływ  


na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  (3)  informacja  ta  wprowadziła  w  błąd 

Z

amawiającego,  a  (4)  przedstawienie  informacji  musi  być  wynikiem  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa. Wskazane przes

łanki muszą być stosowane łącznie, a niewykazanie zaistnienia 

jednej z nich jest wystarczające do stwierdzenia, że Zamawiający nie stosując art. 24 ust. 1 

pkt  16  lub  17  ustawy  nie  naruszył  tej  ustawy.  (podobnie:  wyrok  KIO  348/17,  wyrok  KIO 

2736/17, Wyrok KIO 836/17, wyrok KIO 1058/17, wyrok KIO 1257/17).  

Przedstawienie przez wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością stanowi pierwszą 

z  przesłanek  w  przypadku  zarówno  podstawy  wykluczenia  z  punktu  16  jak  i  17  ustawy. 

Informacja 

niezgodna 

rzeczywist

ością, 

informacja 

nieprawdziwa 

(informacja 

wprowadzająca  w  błąd)  to  złożone  przez  wykonawcę  oświadczenie  wiedzy  (lub 

przedstawienie  oświadczenia  wiedzy  podmiotu  trzeciego,  którego  treść  pozostaje  

w sprzeczności z rzeczywistym stanem rzeczy (tak też wyrok KIO 576/17).  

W  orzecznictwie  Izby  ugruntowane  jest  stanowisko  w  zakresie  tego  co  powinno  być 

traktowane  jako  informacja  nieprawdziwa,  niezgodna  z  rzeczywistością  (porównaj  wyrok  

KIO 1633/11). Dla oceny czy mamy do czynienie z informacją niezgodną z rzeczywistością, 

która  to,  jak  przed  nowelizacją  ustawy  z  22  czerwca  2016  roku,  „informacja  nieprawdziwa” 

(w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy sprzed nowelizacji) nie ma definicji legalnej zawartej 

w  ustawie 

pomocne  jest  orzecznictwo  sądowe.  W  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  dnia  5 

kwietnia  2002  r.  II  CKN  1095/99 

(za  sądem  apelacyjnym),  czytamy,  iż  pojęcie  "prawda", 

"prawdziwy", bądź ich zaprzeczenie występują wielokrotnie w aktach normatywnych, a wśród 

nich w kodeksie cywilnym (np. art. 780 § 1, art. 834, art. 815 § 3), w kodeksie postępowania 

cywilnego (np.  art.  3,  art.  103  § 2,  art.  252,  253,  254 §  1  i  2),  w kodeksie karnym  (np.  art. 

132, 213 § 1, 2 i 3, art. 297 § 1, art. 313 §) oraz w kodeksie postępowania karnego (np. art. 2 

§ 2, art. 188 § 1 i art. 312). Zdaniem Sądu Najwyższego, we wszystkich tych przypadkach 

pojęcie  "prawda"  rozumiane  jest  tak,  jak  w  języku  potocznym,  a  więc  jako  zgodność 

(adekwatność)  myśli  (wypowiedzi  -  w  znaczeniu  logicznym)  z  rzeczywistością (z  "faktami"  i 

"danymi"),  co  odpowiada  -  na  gruncie  filozoficznym  -  tzw.  klasycznej  koncepcji  prawdy  

i  w  tym  sensie  - 

zdaniem  Sądu  Najwyższego  - wypowiedź  o rzeczywistości  jest  prawdziwa 

tylko wtedy, gdy głosi tak, jak jest w rzeczywistości.  

Zaznaczenia  wymaga,  że  podanie  informacji  niezgodnych  z  rzeczywistością  odpowiada 

po

daniu  informacji  nieprawdziwych,  chodzi  tym  samym  o  obiektywną  niezgodność  treści 

podanego  oświadczenia  z  rzeczywistością.  Informacje  podawane  w  postępowaniu  

o  udzielenie 

zamówienie  publicznego  stanowią  oświadczenia  wiedzy  składane  w  sposób 

celowy,  stanowią  odpowiedź  na  ukształtowane  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz  SWIZ 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  dlatego  też  muszą  być  rozpatrywane  w  pryzmacie 


staranności  wymaganej  w  danych  okolicznościach,  z  uwzględnieniem  profesjonalnego 

cha

rakteru  postępowania  o  zamówienie  oraz  zawodowego  charakteru  powadzonej 

działalności  przez  wykonawców.  Do  czynności  Zamawiającego  i  wykonawców  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  zgodnie  z  art.  14  ustawy,  mają 

zastosowanie  przepisy  Kodeksu 

cywilnego.  Tym  samym  czynność  wykonawcy  polegająca 

na  przedstawieniu  informacji  wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego  należy  oceniać  

w  pryzmacie  cywilistycznym,  a  więc  dokonując  oceny  dochowania  przez  wykonawcę 

należytej  staranności  wymaganej  od  uczestnika  postępowania.  Sad  Najwyższy  w  wyroku  

z  dnia  23  października  2003  roku  sygn.  akt  V  CK  311/02  wskazał,  że  „wzorzec  należytej 

staranności  ma  charakter  obiektywny.  Jego  zastosowanie  w  praktyce  polega  najpierw  na 

dokonaniu  wyboru  modelu,  ustalającego  optymalny  w  danych  warunkach  sposób 

postępowania, odpowiednio skonkretyzowanego i aprobowanego społecznie, a następnie na 

porównaniu  zachowania  się  dłużnika  z  takim  wzorcem  postępowania.  O  tym,  czy  na  tle 

konkretnych  okoliczności  można  osobie  zobowiązanej  postawić  zarzut  braku  należytej 

staranności  w  dopełnieniu obowiązków,  decyduje nie tylko  niezgodność jego postępowania  

z  modelem,  lecz  także  uwarunkowana  doświadczeniem  życiowym  możliwość  /  powinność 

przewidywania  odpowiednich  następstw  zachowania.  Miernik  postępowania  dłużnika, 

którego  istota  tkwi  w  zaniechaniu  dołożenia  staranności,  nie  może  być  formułowany  

na  poziomie  obowiązków  nie  dających  się  wyegzekwować,  oderwanych  od  doświadczeń  

i konkretnych okoliczności”. Jak wskazuje się w orzecznictwie, należyta staranność dłużnika 

określana  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  prowadzonej  działalności 

gospodarczej  uzasadnia  zwiększone  oczekiwanie,  co  do  umiejętności,  wiedzy, 

skrupulatności  i  rzetelności,  zapobiegliwości  i  zdolności  przewidywania.  Obejmuje  także 

znajomość  obowiązującego  prawa  oraz  następstw  z  niego  wynikających  w  zakresie 

prowadzonej działalności. Uwzględniając cywilistyczny kontekst oceny czynności wykonawcy 

w  postepowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  powyższa  argumentacja  musi  być 

uwzgl

ędniona  przy  ocenie  spełnienia  kolejnej  z  przesłanek  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  jak  i  17 

ustawy. 

Izba  wskazuje,  że  stwierdzenie  niedbalstwa  danej  osoby  jest  uzasadnione  tylko 

wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od 

właściwego dla niej miernika należytej staranności (tak wyrok Sąd Najwyższego z 10 marca 

2004  r.,  sygn.  akt  IV  CK  151/03).  Dodatkowo  w  stosunku  do  profesjonalistów  miernik  ten 

ulega  podwyższeniu,  gdyż  art.  355  §  2  ustawy  Kodeks  cywilny  precyzuje,  że  należytą 

staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa 

się  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej  działalności.  Za  takiego  profesjonalistę 

należy również uznać, co do zasady, wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego.  Należyta  staranność  profesjonalisty  nakłada  na  wykonawcę,  który  składa 


ofertę,  dokumenty  i  oświadczenia  we  własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  

w  nich  stan  rzeczy  odpowiada  rzeczywistości.  W  tym  wypadku  Odwołujący  powinien 

dokonać  szczególnej  weryfikacji  prezentowanych  przez  siebie  danych,  mając  prawną 

świadomość, jako profesjonalista, konsekwencji ich nierzetelnej prezentacji.  

Przedstawione przez ETP informacja w 

Wykazie osób które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, którego przedmiotem jest (…) (dalej: Wykaz), uzupełnionym w trybie art. 26 ust. 

3  ustawy,  w  obliczu  zgromadzonego  w  postępowaniu  materiału  dowodowego,  stanowią 

informację nieprawdziwą. Wskazane w ww. wykazie doświadczenie Pani I. L. – projektant w 

specjalności 

architektonicznej 

oraz 

Pana 

W. 

R. 

– 

projektant  

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na potwierdzenie wykazania spełnienia warunku 

udziału  w  postępowaniu  doświadczenia  w  co  najmniej  jednym  projekcie  budowlanym 

remontu kapitalne

go (wraz z  wymianą stropów) lub przebudowy (wraz  z wymianą stropów) 

budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego,  budynku  zamieszkania  zbiorowego  lub  budynku 

użyteczności  publicznej  o  powierzchni  użytkowej  co  najmniej  5000  m2,  wpisanego  

do rejestru zabytków tj. Projektu budowlanego przebudowy (wraz z wymianą stropów) Hotelu 

Król  Kazimierz  -  Kazimierz  Dolny  -  budynek  zamieszkania  zbiorowego  o  pow.  użytkowej 

ponad  5  000  m

wpisany  do  rejestru  zabytków,  stanowi  przedstawienie  przez  wykonawcę 

informacji nieprawdziwej.  

Izba  wskazuje,  że  treść  ukształtowanego  przez  Zamawiającego  warunku  udziału  

w  postępowaniu  była  jednoznaczna,  natomiast  stanowisko  prezentowane  przez 

Zamawiającego  w  piśmie  procesowym  jak  również  w  trakcie  rozprawy,  w  ocenie  Izby, 

stanowi nieuprawnioną wykładanie rozszerzającą. Izba zaznacza, że doświadczenie jakiego 

oczekiwał  Zamawiający  zgodnie  z  treścią  warunku  dotyczyła  jednoznacznie  projektu 

budowlanego remontu kapitalnego lub przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 

budynku  zamieszkania  zb

iorowego  lub  budynku  użyteczności  publicznej  wpisanego  

do  rejestru  zabytków.  Tym  samym  to  budynek  miał  być  wpisany  do  rejestru  zabytków. 

Niedopuszczalnym  jest  na  etapie  prowadzenia  oceny  ofert  dokonywanie  wykładni 

rozszerzającej  postawionych  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia 

publicznego.  Warunki  muszą  być  interpretowane  ściśle,  bez  dokonywania,  jakichkolwiek 

wykładni  warunków,  należy  bowiem  pamiętać,  że  ocena  wykazania  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu determinuje udział danego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego  oraz  ma  wpływa  na  innych  wykonawców  biorących  udział  

w postępowaniu.  

Budynek,  Hotel  Król  Kazimierz  (adres:  ul.  Puławska  86,  Kazimierz  Dolny),  zgodnie  

z  informacją  wynikającą  z  dowodu  nr  1  „nie  został  wpisany  do  rejestru  zabytków.  

W  odniesieniu  do  nieruchomości  na  których  położony  jest  ww.  hotel  (ani  ich  części 


składowych)  aktualnie  nie  jest  planowane  ani  prowadzone  postępowanie  administracyjne  

w  sprawie  wpisu  do  rejestru  zabytków”.  Podkreślenia  wymaga,  że  informacja  ta  pochodzi  

od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zestawiając zatem informację jaka 

wynika  z  wyżej  wymienionego  dokumentu  oraz  treść  warunku  jakiego  wykazania  żądał 

Zmawiający,  stwierdzić  należy,  że  warunek  nie  został  wykazany,  a  na  potwierdzenie  jego 

spełnienia została przedstawiona informacja nieprawdziwa. W ocenie Izby niespornym było 

między  stronami  postępowania  –  co  wynika  z  argumentacji  na  rozprawie  i  pisma 

Zamawiającego  oraz  z  argumentacji  Odwołującego  popartej  dowodem  nr  2,  że  Kazimierz 

Dolny  stanowi 

„zespół  urbanistyczno  -  architektoniczno  -  krajobrazowy  miasta  Kazimierza 

Dolnego  wraz  ze  wszystkimi  placami,  ulicami,  drogami,  budynkami  murowanymi  

i  drewnianymi  (w  tym:  willa  z  ogrodem 

–  ul.  Zamkowa  8  i  ruiny  willi  tzw.  Szukalskiego  

na wzgórzu Albrechtówka – Męćmierz Okale – Okale) ruinami – wąwozami i drzewostanem 

w  granicach  określonych  na  załączonym  planie,  załącz.”  –  pozycja  403  wykazu  zabytków 

wpisanych do rejestru „A” zabytków nieruchomych województwa lubelskiego. Jednocześnie 

w  ww.  wykazie zabytków  nie znajduje się  Hotel  Król  Kazimierz  ul.  Puławska 86,  Kazimierz 

Dolny 

– co oznacza, zgodnie z informacją wynikającą z dowodu nr 1, że ww. budynek Hotel 

Król  Kazimierz  nie  został  indywidualnie  wpisany  do  rejestru  zabytków.  W  wyroku  z  dnia  7 

marca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że Wpisanie do rejestru zabytków 

układu urbanistycznego lub zespołu budowlanego oznacza, że ochronie podlega cały zespół 

budynków czy układ urbanistyczny, w tym budynki znajdujące się w tym zespole budynków 

lub układzie urbanistycznym, lecz jako elementy tego zespołu lub układu. Aby dany budynek 

podlegał odrębnej ochronie musiałby być indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. (sygn. 

akt  II  OSK  1187/16).  Natomiast  w  wyroku  z  dnia  7  marca  2018  roku  sygn.  akt  VII  SA/Wa 

1262/17  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Warszawie  uzasadnił,  że  w  ramach  układu 

urbanistycznego  i  zespołu  budowlanego,  ochronie  konserwatorskiej  podlega  historyczne 

rozplanowanie  oraz  kompozycja  przestrzenna  z

espołu,  relacje  pomiędzy  powierzchnią 

zabudowaną  oraz  zielenią,  gabaryty  budowli,  a  także  wygląd  ich  elewacji.  Tym  samym, 

gdyby  Zamawiający  w  warunku  udziału  w  postępowaniu  dopuścił  wykazanie  się  przez 

projektanta doświadczeniem wykonania co najmniej jednego projektu  budowlanego remontu 

kapitalnego lub przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania 

zbiorowego  lub  budynku  użyteczności  publicznej  wpisanego  do  rejestru  zabytków  

lub  wchodzącego  w  skład  zespołu  urbanistycznego-  to  dokonana  ocena  przez 

Zamawiającego  byłaby  prawidłowa.  Jednakże  Zamawiający  warunku  tak  nie  ukształtował,  

a  dokonana  przez  niego  ocena  stanowiła  nadinterpretację  warunku.  Inny  jest  oczywiście 

zakres  takiej  ochrony  jako  elementu  układu  urbanistycznego,  niż  w  przypadku 

indywidualnego  wpisu  budynku  do  rejestru  zabytków  (wyrok  Naczelnego  Sadu 


Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2018 roku sygn. akt II OSK 2684/18). 

W rozpoznawanej sprawie Zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy TPF, tym samym 

u  Zamawiającego  powstało  zatem  przekonanie,  wyobrażenie  o  wykazaniu  przez  TPF 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  czego  właśnie  efektem  jest  dokonanie  wyboru  oferty 

tego  właśnie  wykonawcy.  Przedstawiona  przez  ETP  informacja  w  Wykazie  wprowadziła  

w błąd Zamawiającego – w ocenie Izby niezależenie od przedstawionej na rozprawie przez 

Zamawiającego  rozszerzającej  interpretacji  sposobu  wykazania  spełnienia  warunku  udziału 

w  postępowaniu,  bowiem  ocena  odnoszona  jest  do  faktycznej  treści  warunku  –  a  błąd  ten 

polegał  właśnie  na  przyjęciu  przez  Zamawiającego,  że  wykonawca  wykazał  spełnienie 

w

arunków  udziału  w  postępowaniu  i  nie  podlega  wykluczeniu.  Ustawodawca  

w  regulacji  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  zaznaczył,  że  wykonawca  „wprowadził 

zamawiającego  w  błąd”,  zatem  ustawodawca  przesądził,  że  jest  to  czynność  dokonana 

wykonawcy.  Tym  samym 

działanie  wykonawcy  musi  prowadzić  do  faktycznego  wywołania  

u  Zamawiającego  mylnego  wyobrażenia  o  okolicznościach  odnoszących  się  do  podstaw 

wykluczenia wykonawcy z postępowania, spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji.  

W  ocenie  Izby  działanie  TPF,  w  tym  zakresie,  było  działaniem  zamierzonym,  bowiem 

wykonawca  będący  w  profesjonalistą  niewątpliwie  jest  w  stanie  zidentyfikować  różnice 

pomiędzy  wpisem  indywidualnie  budynku  do  rejestru  zabytków,  a  wpisaniem  do  rejestru 

zabytków  układu  urbanistycznego,  który  obejmuje  również  budynki  indywidualnie  

nie  wpisane  do  rejestru  zabytków.  Również  w  ocenie  Izby  nie  sposób,  mając  na  uwadze 

dochowanie  należytej  staranności  w  składaniu  przez  wykonawcę  oświadczeń,  tłumaczyć  w 

inaczej  niż  jako  celowe  działanie  złożenie  Wykazu  z  informacjami  niezgodnymi  

z rzeczywistością.  

Izba  podkreśla,  że  wykazanie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  jest  jednym  

z najistotniejszych elementów mających wpływ na udział wykonawcy w danym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza norm prawnych uregulowanych w art. 24 ust. 

1  pkt  16  i  17  ustawy  - 

których  naruszenie  wskazywał  Odwołujący  –  prowadzi  

do  wniosku,  że  hipoteza  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  stanowi  kwalifikowaną  formę 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd oraz konsumuje w swej regulacji hipotezę art. 24 ust. 

1  pkt  17  ustawy.  Izba  rozpoznała  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  i  uznała,  

że  Zamawiający  naruszył  dyspozycję  tego  przepisu,  tym  samym  skoro  przepis  konsumuje  

w  swej  treści  regulację  z  pkt  17,  to  i  w  tym  zakresie  doszło  do  naruszenia  tego  przepisu 

ustawy. 

W  wyniku  naruszenia  wskazanych  wcześniej  przepisów  doszło  również  


do  naruszenia  zasad  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  tym  samym 

Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 ustawy.  

Izba  zaznacza,  że  ugruntowany  jest  w  orzecznictwie  pogląd,  że  brak  jest  możliwości 

zastąpienia  informacji  nieprawdziwej  mającej  wpływ  na  wynika  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  –  a  z  takim  przypadkiem  mamy  do  czynienia  w  rozpoznawanej 

sprawie 

–  informacją  prawdziwą.  Zgodnie  z  orzecznictwem  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

złożenie  przez  wykonawcę  nieprawdziwych  informacji  wyłącza  możliwość  uzupełniania 

dokumentów  wymaganych  na  potwierdzenie spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu, 

w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  (podobnie  wyrok  KIO  734/17,  KIO  1004/17,  KIO  2003/17),  

a  następstwem  złożenia  przez  wykonawcę  nieprawdziwych  informacji  jest  konieczność 

wykluczenia  go  z  udziału  w  postępowaniu  w  oparciu  o  obligatoryjne  przepisy  art.  24  ust.  1 

pkt  16  lub  17  ustawy. 

Jednocześnie  należy  zaznaczyć,  że  Wykaz  w  odniesieniu  do  osób 

projektant  w  specjalności  architektonicznej  oraz  projektant  w  specjalności  konstrukcyjno  – 

budowlanej podleg

ał już uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, natomiast uzupełnienie 

w  tym  trybie  zgodnie  z  ugruntowanym  stanowiskiem  orzecznictwa  i  doktryny  dopuszczalne 

jest tylko jednorazowo.  

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Izba  uzn

ała  zarzut  ten  

jak  również  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy  za  zasadny.  Zgodnie  z  postawionym 

warunkiem  projektanci w 

specjalności architektonicznej i konstrukcyjno- budowlanej muszą 

posiadać  co  najmniej  5-letnie  doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  projektowania  (wymiar 

wymaganego  doświadczenia  dotyczy  okresu  działalności  zawodowej  projektanta  po 

uzyskaniu przez niego przedmiotowych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie). 

Zgodnie z wzorem Wykazu (załącznik nr 7 do SWIZ) 

wykonawca  w  tabeli  w  kolumnie  4,  powinien  zgodnie  z  określeniem  tej  kolumny,  podać 

informację  referujące  do  określonego  warunku  udziału  w  postępowaniu  czyli  okres 

doświadczenia  zawodowego,  data  uzyskania  uprawnień  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji 

technicznej w budownictwie w zakresie projektowania. 

Zestawiając ze sobą ww. wymagania 

oraz  mając  na  uwadze  obowiązek  ścisłego  odczytywania  postanowień  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  ocenie  Izby  TPF  nie  podał  wymaganych  danych.  Wykonawca  wymagany 

wymiar  doświadczenia  powinien  wykazać  przez  podanie  okresu  działalności  zawodowej 

projektanta  po  uzyskaniu 

przez  niego  uprawnień,  czego  w  sposób  jednoznaczny  i  wyraźny 

żądał  Zamawiający.  Natomiast  Zamawiający  winien  dokonać  oceny  przedstawionych 

informacj

i  zgodnie  z  tym  czego  sam  wymagał.  Za  słuszne  należy  uznać  stanowisko,  

że  podanie  daty  uzyskania  uprawnień,  jak  to  uczynił  TPF  nie  potwierdza  posiadania  


co  najmniej  5-

letniego  doświadczenia  w  zakresie  projektowania,  które  dotyczy  okresu 

działalności  zawodowej  projektanta  po  uzyskaniu  przez  niego  przedmiotowych  uprawnień 

budowlanych  do 

pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  

w  specjalności  architektonicznej  i  konstrukcyjno-  budowlanej.  W  ocenie  Izby  w  odniesieniu 

do  osoby  wskazanej  do 

pełnienia  funkcji  projektanta  w  specjalności  konstrukcyjno  – 

budowlanej,  która  został  wskazana  dopiero  w  wyniku  wezwania  do  uzupełnienia  Wykazu  

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

– ponieważ w pierwotnym wykazie nie była podana w ogóle – 

niemożliwym byłoby zastosowanie uzupełnienia informacji, bowiem procedura z art. 26 ust. 3 

ustawy 

została  już  wykorzystana  w  odniesieniu  do  osoby  o  tej  specjalności.  W  przypadku 

osoby  wskazanej  do  pełnienia  funkcji  projektanta  architektonicznej,  mając  na  uwadze 

szczegółowość  wezwania  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  jednocześnie  zestawiając  z  tym 

podanie  przez  wykonawcę  zupełnie  innej  osoby,  niż  wskazanej  w  pierwotnym  Wykazie, 

właściwym  wydaje  się  możliwość  uzupełnienia  danych  dotyczących  okresu  działalności 

zawodowej  projektanta 

po  uzyskaniu  przez  niego  uprawnień,  jednakże  z  uwagi  

na zasadność zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy jak również art. 24 ust. 1 

pkt  12  ustawy  bezzasadnym  byłoby  dokonywanie  takiego  uzupełnienia  w  tym  zakreślonym 

przedmiocie.  

W  zakres

ie  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  3  i  4    ustawy  Izba  uznała,  że  zarzuty  te 

częściowo się potwierdziły, jednakże z uwagi na stwierdzone naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 16 

i  17  ustawy  jak  również  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  bezzasadnym  byłoby  wzywanie  

do  złożenia  wyjaśnień  bądź  do  składania  dokumentów.  Mając  na  uwadze  powyżej 

zamieszczone stanowisko Izby, które  zasadne jest  również  w  tej  części uzasadnienia,  Izba 

wskazuje,  że  Odwołujący  wykazał,  że  Zamawiający  winien  był  wezwać  TPF  do  złożenia  

co  najmniej  w

yjaśnień  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy  w  odniesieniu  do  przedstawionego 

Wykazu  usług.  Warunek  udziału  w  postępowaniu  odnoszący  się  do  posiadanego 

doświadczenia wykonawcy wymagał wykazania się doświadczeniem w wykonaniu projektów 

obejmujących  kosztorysy  inwestorskie  oraz  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru 

robót. Zgodnie z przedstawionym przez Odwołującego dowodem nr 3 wskazana w Wykazie 

usługa Projekt budowlany i wykonawczyOdbudowa, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana 

sposobu  użytkowania  budynku  pałacu  z  przeznaczeniem  na  cele  mieszkalno  -  hotelowe  

i  muzealne,  czworaków  na  cele  gastronomiczne,  konferencyjne  i  mieszkalno  -  hotelowe  

z budową drogi wewnętrznej, parkingów, dwóch zbiorników na nieczystości ciekłe oraz zewn. 

i  wew.  instalacji  gazowej, 

usytuowanego  w  Gładyszach.  Projekt  obejmował  wzmocnienie 

fundamentów  -  projekt  wykonany  przez  Decorum  Architekci  sp.  z  o.o.  nie  obejmowała 

przygotowania specyfikacji wykonania i odbioru robót. Izba dopuściła dowód (dowód nr 3) i 


uznała  jego  prawidłowość,  bowiem  sam  fakt  kwestionowania  udzielonej  na  zapytanie 

Odwołującego odpowiedzi w postaci emaila prokurenta spółki, sprowadzający się do formy i 

podpisu  prokurenta  nie  stanowi  w  ocenie  Izby  przeszkody  do  dopuszczenia  tego  dowodu. 

Dane  prokurentów  spółek  są  danymi  jawnymi  i  ewentualne  kwestionowanie  przez 

Zamawiającego  powinno  dotyczyć  bądź  to  braku  ujawnienia  prokurenta  spółki  w  Krajowym 

Rejestrze Sądowym bądź wskazania na niedochowanie formy reprezentacji w imieniu spółki. 

Jednocześnie  dobie  powszechnej  komunikacji  elektronicznej  nie  sposób  odbierać 

wiadomości w postaci email wiarygodności.  

Ewentualne  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień,  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy,  w  zakresie 

wykazanych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  usług  mogłoby 

skutkować  koniecznością  wezwania  do  uzupełnienia  Wykazu  usług  w  trybie  art.  26  ust.  3 

ustawy 

– tak też wynika to z przedstawionego dowodu nr 3 przez Odwołującego. Jednakże z 

uwagi na zasadność zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy jak również art. 24 

ust.  1  pkt  12  ustawy  bezzasadnym  byłoby  dokonywanie  takiego  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  

w tym zakreślonym przedmiocie.  

Izba  podkreśla,  że  postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  nie  jest 

dowolnym,  nieskodyfikowanym,  luźnym  postępowaniem,  stanowi  ono  szczególną  formę 

prowadzącą  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  realizacji  danego  zamówienia,  kreowane  jest 

przez  obowiązujące  przepisy  prawa  dla  tej  dyscypliny  i  zobowiązuje  tymi  przepisami 

wszystkich  uczestników  tego  systemu  –  obowiązujące  regulacje  prawne  są  bardzo 

szczegółowe  i  nakładają  na  podmioty  starające  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

sztywną  regulację  postępowania,  w  zamian  natomiast  pozwalającą  zawrzeć  kontrakt  

z  podmiotem  publicznym,  czyli  podmiotem  istniejącym  i  gwarantującym  wypłatę  środków 

finansowych.  

Izba  zaznacza,  że  choć  samo  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

nie  powinno  być  formalizmem  samym  w  sobie,  a  jego  głównym  zadaniem  jest 

doprowadzenie  do  zawarcia  umowy 

–  to  odstąpienie  od  formalizmu  nie  może  być 

u

tożsamiane  z  modyfikacją  reguł  postępowania  określonych  ustawą  i  wymaganiami  SWIZ,  

a  w  konsekwencji  prowadzić  do  wyboru  w  postępowaniu  oferty,  która  nie  jest  zgodna  

z  wymaganiami  Zamawiającego,  które  to  sobie  sam  Zamawiający  zdefiniował  

dokumentacji 

p

ostępowania.  To  zadaniem  wykonawcy  składającego  ofertę  

w postepowaniu jest złożenie oferty zgodnej z wymaganiami SWIZ, natomiast Zamawiający 

winien  jest 

dokonać  oceny  złożonej  oferty.  Każdy  z  wykonawców  składających  ofertę  

w  postępowaniu  chce  wygrać  zamówienie,  chce  zawrzeć  kontrakt  ale  nie  jest  

to  wystarczającym  uzasadnieniem  dla  sanowania  błędów  w  ofercie  jednego  wykonawcy 


kosztem  możliwości  uzyskania  zamówienia  przez  innego  wykonawcę,  bowiem  naruszenie 

zasad  (w  tym  art.  7  ust.  1  ustawy) 

określonych  w  ustawie  zawsze  należy  odnosić  

do wszystkich podmiotów będących uczestnikami postępowania, bowiem wszystkich zasady 

te obowiązują.   

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 

3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący:    ………………………………………… 


wiper-pixel