KIO 2684/18 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  8  stycznia  2019  r.  w  W

arszawie  odwołania 

wniesionego 28 grudnia 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby O

dwoławczej  

przez  wykonawcę:  Badawczo-Rozwojowa  Spółdzielnia  Pracy  Mikroprocesorowych 

Systemów Automatyki „MIKRONIKA” z siedzibą w Poznaniu  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Wdrożenie  centralnego  systemu 

zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA (nr postępowania P/1/0121/2018) 

prowadzonym przez zamawiającego: Energa-Operator S.A  z siedzibą w Gdańsku 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Badawczo-R

ozwojowej  Spółdzielni  Pracy  Mikroprocesorowych  Systemów 

Automatyki  „MIKRONIKA”  z  siedzibą  w  Poznaniu  kwoty  15000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero groszy)  –  uiszczonej  przez  powyższego  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwo

ławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Energa-Operator  S.A    z  siedzibą  w  Gdańsku  prowadzi  na  podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

{dalej  również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w trybie  dialogu  konkurencyjnego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  sektorowego  na  usługi  pn.  Wdrożenie 

centralnego 

systemu 

zarządzania 

ruchem 

sieci 

elektroenergetycznej 

SCADA 

(nr 

postępowania P/1/0121/2018). Ogłoszenie o tym zamówieniu 18 grudnia 2018 r. zostało 

opublikowane w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  nr  2018/S_243  pod.  poz.  556915. 

Warto

ść  przedmiotowego  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

28  grudnia  2018 

r.  Odwołujący  Badawczo-Rozwojowa  Spółdzielnia  Pracy 

Mikroprocesorowych  Systemów  Automatyki  „MIKRONIKA”  z  siedzibą  w  Poznaniu    wniósł 

w stosownej  formie  elektronicznej 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie 

(zachowując  wymóg  przekazania  jego  kopii  Zamawiającemu)  od  treści  ogłoszenia 

zamówienie wraz z uzupełniającymi je dokumentami w zakresie postanowień zawartych w: 

(1) sekcji III.1.3.2 ogłoszenia, (2) sekcji 11.2.9.1 ogłoszenia, (3) sekcji III.1.2.1.1 ogłoszenia, 

(4)  rozdziale  V  pkt  11  dokumentu  pn.  „Opis  Potrzeb  i  Wymagań  Zamawiającego”, 

(5) w 

punkcie II ppkt 2 dokumentu „Opisu Przedmiotu Zamówienia”. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp: 

1.  Art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22 ust. 1 i 1b i art. 22c ust. 1 pkt c oraz art. 

31a ust. 2 

– przez określenie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie zdolności 

technicznej  i  zawodowej  oraz  zdolności  ekonomicznej  i  finansowej)  w  sposób 

niezwiązany  z  przedmiotem  zamówienia,  jak  i  nieproporcjonalny  do  przedmiotu 

zamówienia,  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania 

wykonawców i przejrzystości. 

2.  Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 60d ust. 3 oraz 31a ust. 2 

– przez określenie kryteriów selekcji 

w  

sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, 

zasady przejrzystości i proporcjonalności oraz mający charakter dyskryminacyjny. 

3.  Art.  7  ust.1  w  zw.  z  art  29  ust.  2  oraz  31a  ust.  2 

–  przez  dokonanie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania  następujących  zmian  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  dokumentach  je 

uzupełniających: 


Wykreślenia  sekcji  III.1.3.2  ogłoszenia  w  całości,  względnie  jego  zmianę,  polegającą 

na 

skreśleniu słów: w którym wartość wynagrodzenia dla wykonawcy wynosiła minimum 

00 zł netto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) w skali jednego roku. 

Wykreślenia sekcji II.2.9.1 ogłoszenia w całości. 

Zmiany  postanowień  sekcji  III.1.2.1.1  ogłoszenia  polegającej  na  obniżeniu  sumy 

gwarancyjnej  wymaganej  polisy  do  kwoty  10.000.000,00  PLN  (słownie:  dziesięć 

milionów złotych). 

Wykreślenia  w  rozdziale  V  pkt  11  dokumentu  pn.  „Opis  Potrzeb  i  Wymagań 

Zamawiającego”  zdania  drugiego  o  treści:  W  ramach  usługi  utrzymania  Systemu 

Wykonawca  zapewni  bezpłatne  wprowadzanie  zmian  do  systemu  w  zakresie 

dostosowania do wymogów prawa powszechnie obowiązującego. 

Wykreślenia  punktu  II  ppkt  2  w  dokumencie  pn.  „Opis  Przedmiotu  Zamówienia” 

całości. 

Ponadto  odwołanie  zawiera  uzasadnienie,  w  którym  Odwołujący  przedstawił 

okoliczności faktyczne i prawne, które jego zdaniem uzasadniają wniesienie odwołania. 

W piśmie z 7 stycznia 2019 r. Zamawiający poinformował Izbę, że 3 stycznia 2019 r. 

zamieścił  treść  odwołania  oraz  wezwanie  do  przystąpienia  do  niego  na  swojej  stronie 

internetowej. 

Izba  ustaliła,  że  do  Prezesa  Izby  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia 

do 

postępowania odwoławczego w tej sprawie. 

8  stycznia  2019  r. 

wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający 

oświadczył,  że  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  2  pzp  uwzględnia  w  całości  odwołanie 

jednocześnie wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego. 

W tych okolic

znościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego)  –  powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  pzp 

w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 


postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje 

powt

arza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wyraził 

wolę uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jednocześnie  żaden 

wykonawca 

nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego po jego stronie.   

Izba  zwa

żyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  w  tej  sprawie  konieczne  i  wystarczające  jest  uwzględnienie  przez 

Z

amawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w odwołaniu.  Natomiast  dalsze  czynności, 

które  Zamawiający  faktycznie  już  podjął  lub  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom 

o

dwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Tym  niemniej  przypomnieć  należy,  że  art.  186  ust.  2  zd. 

drugie  ustawy  pzp  nakazuje  w  takim  przypadku 

Zamawiającemu  w  prowadzonym 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  wykonać,  powtórzyć  lub  unieważnić  czynności 

zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

W

obec  stwierdzenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu,  a  po  jego  stronie  nie  przystąpił  żaden  wykonawca,  Izba  –  działając 

na podstawie  art.  186  ust.  2  w  zw.  z  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  pzp 

–  umorzyła 

postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron tego postępowania. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy 

art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  pzp 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując 

dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 

1  pkt  1  lit.  a  r

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel