KIO 2682/18 WYROK dnia 15 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

WYROK 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Konik 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Kra

jowej Izby  Odwoławczej  w  dniu  28 grudnia  2018 r.  przez  wykonawcę  A.  K. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Architekt K. MGR.INŻ.ARCH. 

A. K. i S. B. 

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna 

S.  B.

,  prowadzących  spółkę  cywilną  pod  firmą  Biuro  Architekt  K.  s.c.  w  Suchej 

Beskidzkiej

,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Sąd 

Okręgowy w Radomiu,  

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie w zakresie naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy 

Pzp i nakazuje zamawiającemu Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w Radomiu 
unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  odwołującego  A.  K. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Architekt K. MGR.INŻ.ARCH. 

A.  K.  i  S.  B. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Pracownia 

Architektoniczna S. B.

, prowadzących spółkę cywilną pod firmą Biuro Architekt K. s.c. 

w  Suchej  Beskidzkiej 

oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  z 

uwzględnieniem oferty Odwołującego. 


2.  Poz

ostałe zarzuty odwołania uznaje za niepotwierdzone.  

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  zamawiającego  -  Skarb  Państwa  – 

Sąd Okręgowy w Radomiu i: 

Zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

Z

asądza od zamawiającego Skarb Państwu – Sądu Okręgowego w Radomiu, na 

rzecz 

odwołującego A. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro 

Architekt  K. 

MGR.INŻ.ARCH. A. K. i S. B. prowadzącą działalność gospodarczą 

pod  firmą  Pracownia  Architektoniczna  S.  B.,  prowadzących  spółkę  cywilną  pod 

firmą Biuro Architekt K. s.c. w Suchej Beskidzkiej kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych,  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  wpisu  od 

odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Radomiu. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający,  Skarb  Państwa  –  Sąd  Okręgowy  w  Radomiu,  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

„Opracowanie  koncepcji  architektonicznej  oraz  wielobranżowej  dokumentacji  projektowo  — 

kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pt: Budowa 

budynku  Sądu  Rejonowego  w  Przysusze  i  Prokuratury  Rejonowej  w  Przysusze  przy  ul.  11 

Listopada, na działkach nr. 476/2, 476/3 i 476/4”, nr ZP 226-7/18. Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 11 października 2018 

r., pod numerem 2018/S 196-443664. 

W dniu 28 grudnia 2018 r. wykonawca A. K. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą Biuro Architekt K. MGR.INŻ.ARCH. A. K. i S. B. prowadząca działalność gospodarczą 

pod firmą Pracownia Architektoniczna S. B., prowadzący wspólnie spółkę cywilną pod firmą 

Biuro  Architekt  K.  s.c.  w  Suchej  Beskidzkiej 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego polegającej 

na  odrzuceniu  oferty  O

dwołującego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie niżej wskazanych przepisów ustawy Pzp: 

1.  Art. 7 pzp 

w związku z prowadzeniem Postępowania z naruszeniem zasady równości 

wykonawców i zasady uczciwej konkurencji. 

2.  Art.  89  ust.  1  pkt  4  pzp  poprzez  jego  wadliwe  zastosowanie  i  odrzucenie  oferty 

Odwołującego pomimo, iż Odwołujący przedstawił wyjaśnienia dotyczące ceny oferty 

wraz z dowodami potwierdzającymi, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (kosztu) 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3.  Art.  90  ust.  3  pzp  poprzez  jego  wadliwe  zastosowanie  i  odrzucenie  oferty 

Odwołującego  pomimo,  iż  oferta  Odwołującego  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub 

kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Art. 92 ust. 1 pkt 3 pzp poprzez nierzetelne wskazanie powodów odrzucenia oferty ze 

wskazaniem błędnego uzasadnienia faktycznego i prawnego. 

Wobec  powyższego  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie 

Zamawiającemu: 

Unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego. 

Nakazanie dokonania czynności oceny ofert z udziałem oferty Odwołującego. 

ewentualnie 


Nakazanie Zamawiającemu wezwanie Odwołującego złożenia wyjaśnień dotyczących 

ceny i sposobu jej kalkulacji z nakazaniem Zamawiającemu precyzyjnego określenia 

wymagań co do treści tych wyjaśnień. 

Nakazanie dokonania wyboru oferty Odwołującego. 

Odwołujący wskazał, że ma interes w uzyskaniu zamówienia i może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, zatem posiada legitymację 

czynną niezbędną do wniesienia odwołania. Odwołujący jest Wykonawcą biorącym udział w 

Postępowaniu. Jeżeli Zamawiający nie naruszyłby przepisów ustawy, to oferta Odwołującego 

nie  tylko  nie  zostałaby  odrzucona,  ale  zostałaby  uznana  za  najkorzystniejszą.  Odwołujący 

może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp. 

Szkoda  będzie  polegać  na  tym,  iż  pomimo  poniesionych  kosztów  przygotowania  oferty  i 

udziału w Postępowaniu, nie uzyska zamówienia, gdyż „przegra” z wykonawcą, który winien 

być wykluczony z Postępowania a jego oferta winna być odrzucona - czego Zamawiający tego 

nie uczynił.  

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, co następuje. 

Zgodnie  z  postanowieniami  Rozdziałów  6  i  12  SIWZ  (zawierających  m.in.  listę 

wymaganych  dokumentów)  Wykonawcy  nie  mieli  obowiązku  sporządzać  i  składać 

Zamawiającemu  jakiejkolwiek  formy  kalkulacji.  Wycena  była  pozostawiona  swobodzie 

Wykonawców. SIWZ Rozdział 16 traktujący o sposobie obliczania ceny. Postanowienia SIWZ 

są  w  tym  zakresie  lakoniczne  i  stanowią  powielenie  wzorców  praktykowanych  przez  wielu 

Zamawiających i tak, SIWZ podaje m.in. wymóg, iż w cenie oferty muszą zawierać się: 

• 

koszty wykonania dokumentacji, 

• 

koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji, 

• 

koszty wykonywanie nadzoru autorskiego, 

• 

wszelkie należne opłaty i podatki. 

Odwołujący  wskazał,  że  spełnia warunki  postawione w  SIWZ a  oferta jest  zgodna  z 

tymi wy

maganiami, czego Zamawiający nie podważa. 

Następnie  Odwołujący  skoncentrował  swoją  argumentację  na  wykazaniu,  że  jego 

oferta jest zgodna z treścią SIWZ, powołując w tym celu treść rozdziałów 17,  12 pkt 18 oraz 

19 pkt. 1 SIWZ

. Ponadto Odwołujący wskazał, że Zamawiający zawarł w SIWZ wzór umowy 

będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. Umowa nie przewiduje obowiązku składania kalkulacji i 

przyjmuje wy

nagrodzenie ryczałtowe, odwołujący przywołał treść § 9 wzoru umowy. 

Odwołujący wskazał, że jedyne wymagania co do sposobu prezentacji ceny zawiera 

załącznik  nr  1  do  SIWZ  -  formularz  oferty.  Zgodnie  z  tym  formularzem  Wykonawcy  byli 

zobowiązani  do  przedstawienia  oddzielnej  prezentacji  dla  budynku  sądu  i  dla  budynku 

prokuratury z podziałem na: 


• 

cenę wykonania koncepcji, 

• 

cenę wykonania projektu budowlanego, 

• 

cenę wykonania projektu wykonawczego 

• 

cenę za nadzór autorski 

Także w tym przypadku oferta jest zgodna z tymi wymaganiami, czego Zamawiający 

nie podważa. 

P

owyżej przywołany podział definiuje, w ocenie Odwołującego, istotne części składowe 

w rozumieniu art. 90 ust. 1 pzp - 

Zamawiający nie wskazał by cena którejkolwiek z tych części 

była rażąco niska i nie postawił takiego zarzutu. 

W  dalszej  części  odwołania  Odwołujący  uzasadniał,  że  cena  złożonej  przez  niego 

oferty n

ie jest rażąco niska i jest ceną rynkową.  

Wreszcie, odnosząc się do argumentacji Zamawiającego wskazanej w treści informacji 

o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  Odwołujący  wskazał,  że  stwierdzenie,  że  Odwołujący 

złożył niekompletną kalkulację wymaganych przez Zamawiającego elementów cenotwórczych 

jest nieprawdziwe, gdyż kalkulacja została złożona, a Zamawiający nigdy nie wskazał jakich 

elementów  cenotwórczych  wymaga,  trudno  zatem  mówić  o  niezgodności  pisma  z 

wymaganiami

.  Zamawiający  wskazał,  że  de  facto  przyczyną  odrzucenia  oferty  jest 

przedstawienie  niekompletnej  kalkulacji  wymaganych  przez  Zamawia

jącego  elementów 

cenotwórczych.  Ze  stwierdzenia  tego  wprost  wynika,  iż  wyjaśnienia  zostały  złożone,  a 

Zamawiający negatywnie ocenił ich treść. Przypomnieć jednak należy, że Zamawiający określił 

co  ma  być  wyjaśnione  i  co  mają  zawierać  kalkulacje.  Żądanie  Zamawiającego  zostało 

spełnione w takim zakresie w jakim je wyartykułował. Odwołujący podkreślił, że Zamawiający 

nie zakwestionował wysokości żadnej z kwot zawartych w przedstawionych kalkulacjach i in 

concreto nie wskazał, że cena oferty jest rażąco niska, nie wskazał też, że brakuje wyceny 

jakiegokolwiek wymaganego elementu - pozycje 1-

36 załącznika nr 1a do wyjaśnień z dnia 27 

września 2018r. zawierają wszystkie elementy składowe zamówienia. 

Ustawodawca  w  art.  90  ust.  2  pzp  wskazał,  iż  obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny  spoczywa na  wykonawcy,  ale nie oznacza to,  że Zamawiający 

może swobodnie stosować sankcję w postaci odrzucenia oferty. Żaden przepis, żadna norma 

prawna  nie zwolniła Zamawiającego z  obowiązku  podania powodów  odrzucenia oferty  -  co 

wynika  z  art.  92  ust.  1  pkt  3)  pzp.  Powód  odrzucenia  nie  może  być  pozornym  -  musi  być 

uzasadniony  i  zgodny  z  ustawą.  Zamawiający,  informując  o  odrzuceniu  oferty  przedstawił 

prawie  sześciostronicowe  uzasadnienie.  Jednak  mimo  obszerności  pismo  nie  wykazuje,  iż 

pismo Odwołującego z dnia 27 listopada 2018r. potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Następnie Odwołujący argumentował, 

że zaoferowana przez niego cena w przeliczeniu za 1m

jest ceną rynkową.  


Odwołujący podkreślił, że jedynym wymaganiem Zamawiającego w zakresie wyjaśnień 

co  do 

ceny  było  przedstawienie  wynagrodzenia  projektantów  z  podziałem  za  wykonanie 

dokumentacji  i  za  nadzory  autorskie.  Żądanie  Zamawiającego  zostało  spełnione.  Zdaniem 

Zamawiającego Odwołujący przedstawił „niekompletną kalkulację”, gdyż w załączniku nr  1a 

brak 

jest wyceny wynagrodzenia projektanta w specjalności „inżynieryjno drogowej” - pogląd 

ten  jest  błędny.  Do  wyjaśnień  złożonych  Zamawiającemu  w  dniu  27  listopada  2018  r. 

załączono tabelę stanowiącą załącznik nr 1a. Następnie Odwołujący wskazał, że wyceniając 

poz. 

8  tabeli  przedstawiono  wycenę  prac  projektowych  dla  wskazanego  tam  zakresu,  czyli 

wyceniono pracę projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej. Ponadto, w pozycjach 34 i 

35 tabeli 

przedstawiono wycenę innych nie wymienionych wcześniej elementów i tam również 

zwiera się koszt pracy spornego projektanta. 

Podsumowując,  zarzut  Zamawiającego  jest  niezasadny,  gdyż  wyjaśnienia  zawierają 

wycenę wynagrodzenia projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej. 

Zdaniem  Zamawiającego  Odwołujący  w  wycenie  prac  projektowych  nie  wycenił  w 

załączniku nr 1a wynagrodzenia nadzoru autorskiego projektanta w specjalności inżynieryjnej 

drog

owej” — pogląd ten jest błędny. W tym zakresie Odwołujący odesłał do załącznika 1a, 

poz. 36.  

Zdaniem  Zamawia

jącego  Odwołujący  w  załączniku  1b  nie  wycenił  wynagrodzenia 

projektanta w  specjalno

ści  inżynieryjnej  drogowej  oraz  projektanta  w  specjalności 

elektrycznej/telekomunikacyjnej”  —  pogląd  ten  jest  błędny.  Załącznik  1a  zawiera  wyceny 

projektów  poszczególnych  branż,  a  zatem  zawiera  też  wynagrodzenie  projektanta  w 

specjalności inżynieryjnej drogowej oraz projektanta w specjalności elektrycznej i projektanta 

w s

pecjalności telekomunikacyjnej. Załącznik 1a w uzupełnieniu (mała tabel na końcu strony) 

zawiera  stawki  roboczogodzin  dla  wsz

ystkich  projektantów  -  stawki  te  są  zróżnicowane  w 

zależności od branży. Zamawiający wskazał też, iż w załączniku 1b wadliwie wyliczono czas 

pracy  w  poz.  2, 

także  w  tym  przypadku  Zamawiający  jest  w  błędzie.  Odwołujący  dokonał 

prezentacji t

ego jak kalkulował cenę oferty. Odwołujący wyraźnie zaznaczył, iż dni i godziny w 

tej  tabeli  podano  z  zaokrągleniem  do  pełnych  liczb  -  konsekwencją  tych  zaokrągleń  jest 

wskazana przez Zamawiającego różnica.  

Pismem  z  dnia  9  stycznia  2019  r. 

Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie, 

domagając się oddalenia odwołania w całości.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie  

i  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  stanowiska  stron złożone  na  piśmie  i  podane  do  protokołu 

rozprawy, a także złożone dowody, ustaliła, co następuje.  


W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Odwołujący  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania,  o  którym  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy  Pzp.  Odwołujący  jest  podmiotem  zainteresowanym  o  ubieganie  się  o  udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny.  

Jak  wynika  z  treści  pkt  6  „warunki  udziału  w  postepowaniu”,  wykonawca  miał 

dysponować następującymi osobami, do realizacji zamówienia: 

1.  osobą  posiadającą  uprawnienia do  projektowania w  specjalności  architektonicznej  –  bez 

ograniczeń, 

2.  os

obą  posiadającą  uprawnienia  do  projektowania  w  specjalności  konstrukcyjno  – 

budowlanej 

– bez ograniczeń, 

3. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  - bez ograniczeń, 

osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, 

instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych 

– bez ograniczeń, 

5. osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności  inżynieryjnej drogowej – 

bez ograniczeń, 

6.  osobą  posiadającą  uprawnienia do  projektowana w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – bez ograniczeń. 

Za

mawiający zastrzegł, że ww. funkcji nie można ze sobą łączyć.  

Pismem  z  dnia  27  listopada  2018  r.  Zamawiający  zwrócił  się  do  Odwołującego  o 

udzielenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W treści wezwania Zamawiający odwołał 

się  do  brzmienia  przepisu  art.  90  ust.  1,  pkt  1  do  5  ustawy  Pzp  oraz  uściślił  następnie,  że 

„Zamawiający  wzywa  do  przesłania  szczegółowej  kalkulacji  ceny  ofertowej  uwzględniającej  

powyższe  aspekty  wraz  z  dowodami  –  odrębnie  wynagrodzenie  dla  projektantów  za 

wykonanie  dokumentac

ji  projektowej  i  odrębnie  za  czynności  nadzoru  autorskiego  (z 

uwzględnieniem częstotliwości pobytów na budowie zgodnie z SIWZ) (...).” 

Pismem z dnia 27 listopada 2018 r. Odwołujący złożył wyjaśnienia wraz z dowodami w 

postaci 

Załącznika  1a  Wycena  prac  projektowych,  Załącznika  1b  Stawki  roboczogodzin, 


Załącznika  1c  Marże.  Treść  wyjaśnień  od  pkt  III  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  stanowi 

tajemnice przedsiębiorstwa Odwołującego.  

Następnie pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. Zamawiający poinformował Odwołującego 

o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 90 ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp.  Zamawi

ający  wskazał, że Odwołujący  w  załączniku 1a zarówno  w  dużej tabeli jak i w 

małej  tabeli  nie  wycenił  wynagrodzenia  projektanta  w  instalacji  drogowej. W  załączniku  1a 

duża tabela, poz. 36 nie wycenił wynagrodzenia ww. projektanta za wskazane tam prace. W 

załączniku 1b  nie  wycenił  wynagrodzenia projektanta  w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej 

oraz projektanta w specjalności elektrycznej/telekomunikacyjnej. Ponadto w załączniku 1b w 

poz.  2  została  przez  Odwołującego  źle  wyliczona  suma.  W  związku  z  powyższym 

Zamawiający  uznał,  że  nie  została  złożona  przez  Odwołującego  kalkulacja  ceny  ofertowej 

biorąc pod uwagę zakres rzeczowy projektu. Ponadto Zamawiający zwrócił uwagę, że wezwał 

Odwołującego do złożenia wyjaśnień, które powinny być szczegółowe, obejmujące wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający wskazał, że 

Odwołujący  nie  wyjaśnił  powodów  zaoferowania  danej  ceny  oraz  nie  złożył  dowodów 

dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny  w  podanym  przez 

Zamawiającego zakresie pkt 1 do 5. W ocenie Zamawiającego złożone wyjaśnienia są ogólne, 

nie wskazują na wyjątkowe okoliczności charakterystyczne tylko dla Odwołującego.  

Izba zważyła co następuje. 

Jak wynika z treści uzasadnienia z dnia 18 grudnia 2018 r. powodem odrzucenia oferty 

Odwołującego  było  uznanie  przez  Zamawiającego,  że  Odwołujący  nie  złożył  wyjaśnień  w 

zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Następnie  Zamawiający  wskazał,  że  złożona  przez 

Odwołującego kalkulacja ceny jest niekompletna, w ocenie Zamawiającego nie zawiera ona 

takich  elementów  jak  wycena  prac  projektowych  projektanta  w  specjalności  inżynieryjnej 
drogowej  (załącznik  1a  do  pisma  z  dnia  18  grudnia  2018  r.,  stanowiący  tajemnicę 

przedsiębiorstwa),  brak  wyceny  nadzoru  autorskiego  prowadzonego  przez  tego  projektanta 

(również  załącznik  1a)  oraz  brak  wyceny  pracy  projektanta  w  specjalności    inżynieryjnej 

drogowej  oraz  w  s

pecjalności  elektrycznej/telekomunikacyjnej  w  załączniku  1b  (stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa Odwołującego). Ponadto Zamawiający wskazał, że w załączniku 

1b w poz. 2 Odwołujący błędnie wyliczył sumę, dodatkowo z przedstawionej kalkulacji wynika 

inna  wartość  niż  z  formularza  cenowego,  w  związku  z  czym  w  ocenie  Zamawiającego, 

Odwołujący złożył nieprawidłową kalkulację.  


Z powyższym stanowiskiem Zamawiającego nie sposób się zgodzić z następujących 

powodów.  

W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  że  zgodnie  z  treścią  wezwania  z  dnia  27 

listopada  2018  r.,  Zamawiający  zwrócił  się  do  Odwołującego  o  przesłanie  szczegółowej 

kalkulacji  ceny  ofertowej,  w  której  Zamawiający  wymagał  zaprezentowania  odrębnego 

wynagrodzenia  dla 

projektantów  za  wykonanie  dokumentacji  projektowej  i  odrębnie  za 

czynności nadzoru autorskiego z uwzględnieniem częstotliwości pobytów na budowie.  

W  prz

esłanej  przez  Odwołującego  kalkulacji  zawartej  w  załączniku  1a  Odwołujący 

wycenił poszczególne projekty w tym pozycję 8, a także usługi wskazane w poz. 35 i 36. Z 

uwagi  na  okoliczność,  że  załącznik  ten  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa  Odwołującego, 

Izba 

odniesie się do jego treści w sposób ogólny.  

Z faktu wyceny przez Odwołującego poszczególnych projektów, w tym przywołanych 

pozycji  Załącznika  1a  można  w  ocenie  składu  orzekającego  wywieźć,  że  Odwołujący 

odpowiadając na wezwanie Zamawiającego umieścił w swojej kalkulacji wszystkie wymagane 

w jego treści elementy. Skoro bowiem Odwołujący wycenił poszczególne pozycje załącznika 

1a, w tym poz. 8, 35 i 36 to nie sposób się zgodzić, że przesłana przez niego kalkulacja nie 

obejmuje  elementów  wskazanych  przez  Zamawiającego  w  informacji  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego  z  dnia  18  grudnia  2018  r.,  a  także  nie  sposób  pominąć  okoliczność,  że  tak 

sporządzona kalkulacja jest adekwatną odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego z dnia 27 

listopada 2018 r. Odwołujący wycenił poszczególne prace projektowe, tym samym w ocenie 

Izby 

wycenił  pracę  osób,  które  te  projekty  mają  wykonać.  Innymi  słowy,  skoro  w  osobnych 

pozycjach Załącznika 1a zostały wycenione poszczególne prace projektowe (ich zakres nie 

został  przez  Zamawiającego  zakwestionowany),  a  także  w  tym  załączniku  znajduje  się 

oddzielna pozycja dedykowana 

wynagrodzeniu za nadzór autorski, to nie sposób uznać, że 

Odwołujący nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego w sposób wystarczający. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie określonych dokumentacją przetargową prac 

projektowych, 

a  na  tego  rodzaju  usługi  składa  się  przede  wszystkim  praca  ludzka.  Izba 

dostrzega  pewną  niekonsekwencję  Odwołującego,  który  sporządził  zestawienie  stawek 

roboczogodzin  (

mała  tabela  w  załączniku  1a)  oraz  załącznik  1b  w  sposób  mogący  budzić 

wątpliwości Zamawiającego. Jednak stwierdzenie takiej okoliczności przez Zamawiającego, 

powinno  skutkować  ewentualnym  ponownym  wezwaniem  Odwołującego  do  złożenia 

dalszych, 

szczegółowych wyjaśnień, a nie odrzuceniem oferty Odwołującego. Należy bowiem 

pamiętać, że Zamawiający wezwał Odwołującego do „przesłania szczegółowej kalkulacji ceny 

ofertowej  uwzględniającej    (…)  –  odrębnie  wynagrodzenie  dla  projektantów  za  wykonanie 

dokumentacji projektowej i odrębnie za czynności nadzoru autorskiego (…)”. 

W tym miejscu należy odnieść się do stanowiska wyrażonego przez Zamawiającego 

podczas rozprawy, zgodnie z którym żądanie wyceny kosztów dojazdów należało wywieźć z 


żądana uwzględnienia w cenie za czynności nadzoru autorskiego częstotliwości pobytów na 

budowie, co wynika z ostatniego akapitu wez

wania do wyjaśnień z dnia 27 listopada 2018 r. 

Jak już wcześniej wskazano, w załączniku 1a została wyceniona poz. 35 i 36, co w ocenie Izby 

wypełnia  żądanie  Zamawiającego  w  zakresie  „odrębnej  wyceny  czynności  nadzoru 

autorskiego z uwzględnieniem częstotliwości pobytów na budowie zgodnie z SIWZ”. Jeśli więc 

intencją Zamawiającego było podanie ww. wartości w odniesieniu do każdego z projektantów 

osobno 

bądź też z podaniem konkretnej ilości pobytów na budowie – Zamawiający powinien 

był w tym zakresie precyzyjnie sformułować zapytanie.  

Ponadto,  jak  już  wskazano  wcześniej,  skoro  Zamawiający  żądał  szczegółowej 

kalkulacji w zakresie odrębnego wynagrodzenia dla projektantów, to w ocenie Izby już samo 

złożenie  załącznika  1a  stanowi  dostateczną  odpowiedź  na  takie  wezwanie.  Wezwanie  nie 

dotyczyło  kwestii  wykazania  stawki  za  roboczogodziny  wraz  z  podaniem  ich  ilości  i 

przypisaniem  ich  do  każdego  projektanta.  W  tym  miejscu  zwrócić  uwagę  należy,  że 

Zamaw

iający nie zdecydował się na odrzucenie oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy P

zp jako niezgodnej z treścią SIWZ, co w sytuacji stwierdzenia, że doszło w 

ofercie  Odwołującego  do  wskazania  jednej  osoby  w  celu  pełnienia  dwóch  różnych  funkcji, 

powinno mieć miejsce.  

Dodatkowo wskazać należy, że błędne wyliczenie sumy w załączniku 1b poz. 2 oraz 

okoliczność, że z przedstawionej kalkulacji wynika wartość inna niż z formularza cenowego 

nie są wystarczającymi okolicznościami do odrzucenia oferty w oparciu o podaną podstawę. 

Pierwsza nieprawidłowość wynikała z błędu w obliczeniu, co Zamawiający sam przyznał. W 

odniesieniu do drugiej nieścisłości zwrócić uwagę należy, że Odwołujący poczynił zastrzeżenie 

o  dokonaniu  zaokrąglenia.  Wątpliwości  Zamawiającego  powstałe  na  tym  tle  powinny  więc 

zostać wyjaśnione.  

Z tych względów Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp jest zasadny.  

Jednocześnie Izba wskazuje, że nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 

3 pzp poprzez nierzetelne wskazanie powodów odrzucenia oferty ze wskazaniem błędnego 

uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego. 

Jak  wynika  z  treści  ww.  przepisu,  odrzucając  ofertę 

wykonawcy, zamawiający ma obowiązek podać powody odrzucenia oferty. W ocenie składu 

orzekającego Odwołujący nie wykazał aby takie powody nie zostały podane. Okoliczność, czy 

uzasadnienie  podane  przez  Zamawiającego  jest  prawidłowe,  czy  nie  jest  w  ocenie  Izby 

oceniana  przez  pryzmat  okoliczności  faktycznych  i  prawnych  stanowiących  podstawę 

czynności zamawiającego, jakimi w przedmiotowej sprawie jest czynność odrzucenia oferty 

Odwołującego na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Odwołujący nie 


wykazał  też  aby  ewentualnie  uchybienia  w  treści  tego  uzasadnienia  uniemożliwiały  mu 

zaskarżenie czynności podjętej przez Zamawiającego w tym postępowaniu.  

Odnosząc się do dowodu złożonego na rozprawie przez Odwołującego Izba wskazuje, 

że  został  on  złożony  na  okoliczność  wykazania,  że  cena  oferty  Odwołującego  jest  ceną 

rynkową. Jednak zwrócić należy uwagę, że podstawą odrzucenia oferty Odwołującego nie była 

okoliczność, że cena oferty nie jest rynkowa, lecz okoliczność złożenia niekompletnej kalkulacji 

cenowej. 

W  związku  z  powyższym  dowód  ten  jest  bez  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia 

przedmiotowego sporu.  

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp 

oraz przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 972.), 

stosow

nie do wyniku postępowania.  

Przewodniczący: 

………………………………. 


Słowa kluczowe:
rażąco niska cena
wiper-pixel