KIO 2678/18 WYROK dnia 18 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2678/18 

WYROK 

z dnia 18 stycznia 2019 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:  

Marta Słoma 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez Odwołującego: M.T. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  M.T.  Usługi  leśne  w postępowaniu 

prowadzonym przez Z

amawiającego: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Podanin 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  A.Z 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  A.Z  Usługi  Leśne  „BOROWIK,  M.W. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  M.W.  Usługi  Leśne,  T.K.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą T.K. PPHU T., A.Z. prowadzący działalność gospodarczą 

pod  nazwą  „FOREST”

A.Z.,  M.K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Usługi 

leśne „KARLIM” M.K. i R.K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.K. Usługi leśne 

„KARLIM”, działający wspólnie w formie spółki cywilnej Usługi leśne „KARLIM” s.c. oraz E.B.

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

E.B. 

Usługi Leśne „RUNO”, J.P. prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą J.P. Usługi Leśne „RUNO” i J.K. prowadzący działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  J.K.  -  Usługi  Leśne  „RUNO”,  działający  wspólnie  w  formie  spółki 

cywilnej 

Usługi  Leśne  „RUNO”  s.c.  (Konsorcjum  „LIPA”),  zgłaszających  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

k

osztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 


zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: 

trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

Przewodniczący:         ….…………………………… 


Sygn. akt: KIO 2678/18 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  -  Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe 

Nadleśnictwo  Podanin  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na 

terenie  Nadleśnictwa  Podanin  w  roku  2019.  Wartość  ww.  zamówienia  przekracza  kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16 października 2018 r. w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 199-451567.  

I. W  dniu  28  grudnia  2018  r.  Odwołujący  -  M.T.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  M.T.  Usługi  leśne  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na 

czynności podjęte oraz zaniechane przez Zamawiającego w Postępowaniu, w ramach pakietu 

(części) I. Jak wynika z treści odwołania zostało ono wniesione wobec czynności odrzucenia 

oferty Odwo

łującego, czynności wyboru oferty Konsorcjum „LIPA” jako najkorzystniejszej oraz 

zaniechania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w pakiecie (części) I.   

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  niezgodne  z  przepisami  odrzucenie  oferty 

Odwołującego, 

art.  91  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej dla pakietu nr 1. 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie post

ępowania o udzielenie zamówienia 

w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz 

zasady proporcjonalności, polegające na tym, że dokonano wyboru oferty która nie była 

najkorzystniejsza,  zaś  ofertę  Odwołującego,  mimo  faktu  iż  była  najkorzystniejsza 

sklasyfikowano na poz. 2. 

art. 7 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wyboru 

oferty Odwołującego, mimo faktu iż była ofertą najkorzystniejszą. 

W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty Konsorcjum „Lipa” w pakiecie (części) nr 1, 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 

uznania oferty Odwołującego za ważną, 


dokonania wyboru oferty Odwołującego w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący w szczególności wskazał, co następuje: 

Podejmując  decyzję  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  w  przedmiotowym  postępowaniu 

Zamawiający  naruszył  zasadę  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  oraz 

proporcjonalności, określoną w art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dokonując 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  sposób  nie  zapewniający  obiektywizmu  przy  badaniu 

i ocenie ofert w 

zakresie pakietu nr 1. Odwołujący, którego ofertę odrzucono na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, złożył najkorzystniejszą ofertę w pakiecie nr 1, wykazując w toku 

postępowania iż jego oferta w pełni odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.  

W  pierwszej  kolejności  koniecznym  jest  analiza  treści  oferty  oraz  wyjaśnień  Odwołującego 

zakresie dokonanej wyceny, która potwierdza, iż Wykonawca nie zastosował rażąco niskiej 

ceny. Zamawiający w piśmie informującym o odrzuceniu oferty, wskazał argumentację, która 

w jego ocenie miała pozwolić na uznanie ceny Wykonawcy odwołującego się za rażąco niską. 

[Dowód  Nr  1:  informacja  o  odrzuceniu  oferty  z  dnia  21  grudnia  2018  r.  -  w  aktach  sprawy 

Zamawiającego]. Podkreślić należy, iż Zamawiający dokonał analizy wyjaśnień Odwołującego 

w  sposób  pobieżny,  a  wręcz  niedokładny.  Chociażby  stwierdzenie,  iż  „nawiązując  do 

wy

jaśnień  Zamawiający  zastrzega,  że  w  ramach  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia  nie  oferuje  świadczeń  niepieniężnych  w  postaci  umożliwienia  pracownikom 

Wykonawcy  odbycia  stażu  łowieckiego,  bądź  zaproszenia  do  wzięcia  udziału  w  polowaniu. 

Zamawiający zastrzega również, ze biorący, udział  w polowaniach myśliwi, jako komercyjni 

klienci  Nadleśnictwa  Podanin,  nie  mają  obowiązku  zapewniania  psów  myśliwskich”. 

Szczegółowa analiza wyjaśnień odwołującego pozwala stwierdzić, iż odwołujący się na żadne 

z  przywołanych  argumentów  nie  powoływał.  W  treści  wyjaśnień  z  dnia  16  grudnia  2018  r. 

Wykonawca  wskazał,  iż  „Organizacja  naganki  przy  wykorzystaniu  28  osób,  którymi  będą 

przede  wszystkim  pracownicy  zakładu  pracy,  którzy  są  myśliwymi  oraz  pracownicy  jako 

przyszli kandydaci chcący nabyć nowe doświadczenie przed wstąpieniem do koła łowickiego. 

Praca  myśliwych  celem  poznawania  przez  nich  nowych  terenów  łowieckich,  dające  im 

możliwości uzyskania zaproszenia do wzięcia udziału w polowaniu. W związku z powyższym 

organizacja  nagonki  nie  będzie  generowała  dodatkowych  kosztów  po  stronie  wykonawcy, 

bowiem zostały one skalkulowane w kosztach pracy pracownika. Zapewnienie obsady psów 

myśliwskich częściowo zabezpieczone będzie przez psy stanowiące własność Wykonawcy, 

przewidywany  jest  również  udział  psów  stanowiących  własność  myśliwych  (pracownicy). 

Wykonawca  nie  musi  zatem  dokonywać  najmu  psów”.  Wyjaśnienia  wyraźnie  wskazywały 

potencjał z jakiego korzystać będzie Wykonawca — będący w jego dyspozycji. [Dowód Nr 2: 

wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  odpowiednio  z  dnia  9  grudnia  2018r.  -  w  aktach  sprawy 


Zamawiającego; Dowód Nr 3: wyjaśnienia rażąco niskiej ceny odpowiednio z dnia 16 grudnia 

2018r. 

— w aktach sprawy Zamawiającego] 

Istotnym jest również, iż Zamawiający dokonał oceny oferty Odwołującego, a w szczególności 

ceny  oferowanej  za  wykonywane  usługi  w  odniesieniu  do  bliżej  nieokreślonych,  a  wręcz 

niemożliwych do przewidzenia na tym etapie postępowania sytuacji cyt. „zabieg taki, w sposób 

świadomy lub nie, utrudnia dochodzenie roszczeń Zamawiającego z tytułu naliczenia kary za 

brak wykonania przedmiotu zamówienia, ponieważ zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2) wzoru Umowy 

stanow

iącej  załącznik  nr  13  do  SIWZ  Zamawiający  jest  uprawniony  do  naliczenia,  kar 

umownych  „za  zwłokę  w  realizacji  prac  na  danej  pozycji  objętej  zleceniem  w  stosunku  do 

terminu  określonego  w  zleceniu  –  w wysokości  1  %  wartości  prac  brutto  na  danej  pozycji 

objętej zleceniem, w stosunku do których Wykonawca pozostaje w zwłoce, liczonej za każdy 

rozpoczęty  dzień  zwłoki".  Niska  stawka  jednostkowa  zaoferowana  przez  Wykonawcę 

gwarantuje  mu  niski  poziom  kar  umownych  z  tytułu  niewykonalna  przedmiotu  umowy,  w 

sytuacji  gd

y  rzeczywiste koszty  pozycji  są  wkalkulowane  w  cenie  ogólnej  oferty.  Powyższa 

argumentacja,  zdaniem  Zamawiającego  wskazywać  miała  na  zastosowanie  rażąco  niskiej 

ceny  ze  względu  na  fakt,  iż  przyszłe  kary  umowne  -  na  marginesie  warto  podkreślić,  iż 

Zamawiający na etapie oceny oferty Odwołującego założył, iż kary umowne wystąpią (sic!). 

Jednocześnie koniecznym jest podkreślenie, iż rażąco niska cena nie może być utożsamiana 

z  wysokością  kar  umownych  ustalonych  na  podstawie  procentowego  odniesienia  do  ceny 

ofertowej. 

W doktrynie podkreśla się, iż nie można z faktu zaoferowania ceny niższej niż inni wykonawcy 

wywodzić tezy o rażąco niskiej cenie w sytuacji, gdy cena ta nie odbiega w sposób istotny od 

realiów rynkowych.  

Zamawiający  uzasadniając  podstawy  odrzucenia  oferty  wskazał,  iż  -  z  analizy  złożonych 

wyjaśnień  wynika,  że  większość  kosztów  związanych  z  obsługą  polowań,  Wykonawca 

wkalkulował  w  cenę  ogólną  oferty,  czyli  cenę  innych  pozycji  kosztorysowych.  Wykonawca 

uszczegóławiając  wyjaśnienia  stwierdził,  iż  czynności  te  będą  wykonywali  osobiście 

pracownicy  oraz  właściciel  firmy,  w  ramach  kosztów  zatrudnienia  oraz  samozatrudnienia 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej na poziomie wymaganym przepisami prawa 

na  2019  r.,  z  uwzględnieniem  kosztu  dowozu  osób  i  zabezpieczenia  finansowego  na 

ewentualne zwyżki kosztów samozatrudnienia. Oczywistym zdaje się być, iż wynagrodzenie 

pracowników jest ustalane za cały zakres powierzonych obowiązków służbowych w ramach 

danego  miesiąca  rozrachunkowego.  To  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  usługi  będzie 

dokonywał  alokacji  pracowników  oraz  ustalał  harmonogram  własnej  pracy.  Zwrócić  należy 

uwagę, że drwal / pilarz zgodnie z wymogami BHP pracuje pilarką cztery godziny dziennie. 

Przez resztę czasu wykonuje inne prace, np. m.in. może wykonywać porządkowanie terenu 


leśnictwa,  prace  godzinowe  inne  przykładowo  -  zakres  prac  obejmuje  pozostałe  prace 

godzinowe  ręczne  w  ochronie  lasu,  dozorowanie  pożarzyska  oraz  porządkowanie  terenu, 

konserwację sprzętu przeciwpożarowego, orkę pożarzyska albo układa drewno, ostrzy pilarkę, 

czy też uczestniczy w nagonce w trakcie polowania. Tym samym wyjaśnienia Odwołującego 

w zakresie wykorzystania samozatrudnienia do obniżenia wysokości cen jednostkowych, są w 

pełni zasadne, jak również w żaden sposób nie kolidują z deklaracjami zawartymi w ofercie 

odwołującego. 

Odwołujący złożył wyczerpujące wyjaśnienia w zakresie zastosowanych stawek, nie sposób 

uznać,  aby  przeliczone  zakresy  czynności  w  wielkościach  godzin  podanych  przez 

Zamawiającego,  czy  też  realny  sposób  alokacji  czynności  i  pracowników  zastosowany  do 

kalkulacji  ofertowej  był  jakkolwiek  błędny  czy  pomylony.  [Dowód  Nr  2:  wyjaśnienia  rażąco 

niskiej ceny odpowiednio z dnia 9 grudnia 2018 r. 

— w aktach sprawy Zamawiającego; Dowód 

Nr 3: 

wyjaśnienia rażąco  niskiej  ceny  odpowiednio  z  dnia  16  grudnia  2018  r.  —  w aktach 

sprawy Zamawiającego]. Wykonawca oświadcza, iż podtrzymuje oraz wprowadza jako środek 

dowodowy  złożone  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  odpowiednio  z  dnia  9  oraz  16  grudnia 

2018r.,  których  z  uwagi  na  objecie  wyjaśnień  tajemnicą  przedsiębiorstwa  nie  powielamy  w 

całości treści niniejszego odwołania. 

Zamawiający podkreśla również, iż nie zgadza się ze stwierdzeniami, że pozycje kosztorysowe 

polowania  zbiorowego  wielkoobszarowego  ze  zwyżek  1  ambon  i  polowania  zbiorowego 

klasycznego,  stanowią  marginalną  część  przewidywanego  do  realizacji  zamówienia. 

Wykonawca  w  swoich  wyjaśnieniach  obliczył  procentowy  udział  pozycji  kosztorysowych  w 

całkowitej wartości zamówienia jego oferty. Przyjmując metodykę takich obliczeń Wykonawca 

jest  w  stanie  przedstawić  marginalny  udział  każdej  pozycji,  która  została  bardzo  nisko 

wyceniona.  Według  wyliczeń  Zamawiającego  udział  procentowy  przedmiotowych  pozycji 

wynosi 7,31 % szacowanej wartości ogólnej brutto pakietu (części) 1 zamówienia. Ponadto 

Zamawiający  ustalił  poziom  istotności  nie  tylko  na  podstawie  procentowego  udziału 

szacowanej wartości kosztów, ale również planowanych przychodów. Planowany przychód z 

tytułu sprzedaży polowań stanowi 23,04 % ogólnego przychodu wynikającego z realizacji 1 

pakietu (części) zamówienia. Poza mierzalnym aspektem finansowym warty podkreślenia jest 

fakt,  że  brak  wykonania  polowań  umożliwi  wykonanie  planu  łowieckiego,  w  tym  planu 

pozyskania  dzików.  Może  to  doprowadzić  do  rozprzestrzenienia  się  wirusa  afrykańskiego 

pomoru świń (African swine feyer ASF) - groźnej, zakaźnej i zaraźliwej choroby wirusowej świń 

domowych,  świniodzików  oraz  dzików.  Wystąpienie  ASF  skutkuje  przede  wszystkim 

narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami 

związanymi  ze  zwalczaniem  choroby  w gospodarstwach  gdzie  zostanie  stwierdzona 

(wiążącymi  się  m.  in.  z  zabiciem  zwierząt  z zapowietrzonego  stada  i  utylizacją  ich  zwłok, 


koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak 

również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny 

zarówno  w  kraju  jak  i poza  jego  granice.  Zastanawiającym  jest  analiza  uzasadnienia 

odrzucenia  w  stosunku do  przewidywanego  do  realizacji  prze

dmiotu zamówienia. SIWZ nie 

wskazywała  żadnych  dodatkowych  obowiązków  czy  wymogów  związanych  z  tak  daleko 

posuniętą analizą dotyczącą gospodarki łowieckiej. 

Kosztorysy ofertowe zostały ułożone wg kilka działów, obejmujących zakresy wykonywanych 

czynności,  kwestionowane  pozycje  dotyczą  dwóch  pozycji  —  polowania  zbiorowego 

wielkoobszarowego  ze  zwyżek  i  ambon  [Ł-POL-WLK  w  pakiecie  nr  I]  oraz  polowania 

zbiorowego  klasycznego  [Ł-POL-ZB  w  pakiecie  nr  I].  Obie  pozycje  w  skali  całości 

przewidywanego  zamówienia  stanowią  marginalną  wielkość  realizowanej  usługi  -  nie  ze 

względu na ich przyszłe dochody dla Nadleśnictwa, czy ze względu na ewentualne odniesienie 

do  planu  pozyskania  dzików  -  bowiem  są  one  częścią  usługi  z  zakresu  gospodarki  leśnej 

zleconego Wykonawcy na po

dstawie szczegółowo opisanego przedmiotu zamówienia - który 

na co warto zwrócić uwagę przewiduje dla pakietu nr I chociażby dla jednostki H (godziny) 

przewidziano dla Działu I - 86, działu II - 965, działu III - 489, działu IV - 368, działu V - 180, 

działu VI — 3.259, działu VII — 109, działu X — 99, działu XI 190, zaś ogółem prace godzinowe 

wynoszą  5.745.  [Dowód  Nr  4:  kosztorysy  ofertowe  dla  pakietu  nr  I  -  w  aktach  sprawy 

Zamawiającego.

Uzasadniając  swoje  stanowisko  Odwołujący  powołał  się  na  orzecznictwo  Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r., Data Medical Service, C-

568/13  oraz  wyrok  z  19  października  2017  r.  w  sprawie  C-198/16)  oraz  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (wyrok w sprawie KIO 68/15; wyrok z dnia 15 lipca 2010 r. KIO/UZP 1354/10, 

wyrok z dnia 1 marca 2009 r. KIO/UZP 1922/09, wyrok z dnia 23 czerwca 2017 r. KIO 1169/17, 

KIO 1170/17 oraz z dnia 26 lutego 2018 r. KIO 251/18). 

W zakresie pozostałych zarzutów dotyczących: „art. 91 uPzp poprzez niezgodne z przepisami 

usta

wy  Pzp  oraz  wytycznymi  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  działanie 

Zamawiającego  w  zakresie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  na  podstawie  określonych  w 

postępowaniu  kryteriów  oceny  ofert.  Niegodne  z  przepisami  ustawy  Pzp  oraz  wytycznymi 

specyfikac

ji istotnych warunków zamówienia dokonanie wyboru oferty Konsorcjum firm LIPA 

z siedzibą przy ul. Leśnej 62, 64-820 Szamocin, mimo iż nie była ofertą najkorzystniejszą w 

świetle  ustalonych  w  postępowaniu  kryteriów  oceny  oferty.  Zaniechanie  wyboru  oferty 

Od

wołującego  jako  najkorzystniejszej  dla  pakietu  nr  1  narusza  w sposób  bezzasadny 

dyrektywę  art.  91  ustawy  Pzp  spowodowało  pozbawienie  Odwołującego  prawa  uzyskania 

zamówienia  publicznego,  mimo  faktu  iż  jego  oferta  była  najkorzystniejsza  na  podstawie 

przyjętych  w  postępowaniu  kryteriów  oceny  oferty.  Art.  7  ust.  1  uPzp,  poprzez 


przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  niezapewniający 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, polegające na tym, że 

oferta  Odwołującego  została  podana  subiektywnej  ocenie  Zamawiającego.  Z  ostrożności 

procesowej należy podnieść, iż ewentualnie Zamawiający w przypadku nie uznania obu ofert 

za ważne winien był unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt. 1 

uPzp.” 

II. Pismem z dnia 14 stycznia 2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie wnosząc 

o jego oddalenie. 

III.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  3  stycznia  2019  r.  wykonawcy  wspólnie 

ubiegaj

ący się o udzielenie zamówienia: A.Z prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

A.Z 

Usługi Leśne „BOROWIK, M.W. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą M.W. 

Usługi Leśne, T.K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T.K. PPHU Taszkal, A.Z. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  „FOREST”  A.Z.,  M.K.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Usługi  leśne  „KARLIM”  M.K.  i  R.K.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą R.K. Usługi leśne „KARLIM”, działający wspólnie w formie 

spółki cywilnej Usługi leśne „KARLIM” s.c. oraz E.B. prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą E.B. Usługi Leśne „RUNO”, J.P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą J.P. 

Usługi  Leśne  „RUNO”  i J.K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  J.K.  -  Usługi 

Leśne  „RUNO”,  działający  wspólnie  w  formie  spółki  cywilnej  Usługi  Leśne  „RUNO”  s.c. 

(Konsorcjum  „LIPA”)  zgłosili  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  na 

podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk 

stron  oraz  uczestnika postępowania,  Krajowa Izba Odwoławcza  ustaliła i  zważyła,  co 

następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że Odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje legitymacja 

do  wniesienia  odwołania,  jeżeli  ma  (lub  miał)  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  może 


ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie 

Izby Odwołujący wykazał spełnienie powyższych przesłanek, co nie było też sporne. 

Izba  stwierdziła  skuteczność  przystąpienia  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia:  A.Z  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  A.Z  Usługi 

Leśne  „BOROWIK,  M.W.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  M.W.  Usługi 

Leśne,  T.K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  T.K.  PPHU  Taszkal,  A.Z. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  „FOREST”  A.Z.,  M.K.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Usługi  leśne  „KARLIM”  M.K.  i  R.K.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą R.K. Usługi leśne „KARLIM”, działający wspólnie w formie 

spółki cywilnej Usługi leśne „KARLIM” s.c. oraz E.B. prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą E.B. Usługi Leśne „RUNO”, J.P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą J.P. 

Usługi  Leśne  „RUNO”  i  J.K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod nazwą  J.K.  -  Usługi 

Leśne  „RUNO”,  działający  wspólnie  w  formie  spółki  cywilnej  Usługi  Leśne  „RUNO”  s.c. 

(Konsorcjum „LIPA”) (dalej jako „Przystępujący”) do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego.   

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału dowodowego dokumentację  Postępowania,  na  podstawie 

której ustaliła w szczególności, co następuje: 

Zgodnie  z  postanowieniami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  przedmiotem 

zamówienia, na które prowadzone jest Postępowanie, są usługi z zakresu gospodarki leśnej 

zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst 

jedn.:  Dz.  U.  z  2017  r., poz.  788  z  późn.  zm.  – dalej „Ustawa o  lasach”)  obejmujące  prace 

zakresu  hodowli  i  ochrony  lasu,  ochrony  przeciwpożarowej,  szkółkarstwa,  nasiennictwa 

selecji  drzew,  utrzymania  obiektów  turystycznych,  drogowych  i  edukacyjnych,  zakładania 

pielęgnacji  zadrzewień,  pozyskania  i  zrywki  drewna  oraz  gospodarki  łowieckiej  i  łąkowo 

rolnej,  do  wykonania  na  terenie  Nadleśnictwa  Podanin  w  roku  2019  [pkt  3.1.1)].  Przedmiot 

zamówienia  został  podzielony  na  części  (dalej:  Pakiet);  Pakiet  I  –  leśnictwa:  Smogulec, 

Jaktorówko,  Lipiny  oraz  zadania  z  zakresu  gospodarki  łowieckiej  i  łąkowo  rolnej  na  terenie 

obwodu  łowieckiego  nr  51  stanowiącego  OHZ  LP  [pkt  3.1.7)].  Ceny  jednostkowe  za 

poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład Pakietu powinny być podane na Kosztorysie 

Ofertowym. Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i 

ryzyka  Wykonawcy  związane  z  realizacją  czynności,  której  dotyczy.  Wykonawca  nie  może 

kosztów  realizacji  danej  czynności  doliczać  do  kosztów  realizacji  innych  czynności.  Cena 

łączna wynikająca z Kosztorysu Ofertowego za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w 

skład danego Pakietu powinna zostać przeniesiona do Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) [pkt 
13.2].  Określony  w  SIWZ  rzeczowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  oraz  postanowienia 


wynikające  z  wzoru  umowy  załączonego do  SIWZ (załącznik  nr  13) stanowią podstawę do 

obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty [pkt 13.6]. 

W ramach Pakietu I oferty złożyło dwóch wykonawców: Odwołujący oraz Przystępujący. 

Pismem  z  dnia  30  listopada  2018  r.  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  wyjaśnień 

istotnych  części  składowych  ceny  oferty.  Odpowiedzi  na  to  wezwanie  Odwołujący  udzielił 

pismem z dnia 9 grudnia 2018 r.  

Pismem  z  dnia  11  grudnia  2018 

r.  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  złożenia 

dodatkowych wyjaśnień dotyczących istotnych części składowych ceny oferty. Odpowiedzi na 

to  wezwanie  Odwołujący  udzielił  pismem  z  dnia  16  grudnia  2018  r.  (wyjaśnienia  zostały 

złożone 4 godziny po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego). 

Pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. Zamawiający zawiadomił Odwołującego o odrzuceniu jego 

oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

Pismem  z  dnia  21  grudnia  2018  r.  Zamawiający  zawiadomił  o  wyborze  oferty  Konsorcjum 

„Lipa” jako najkorzystniejszej w części I. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp uprawnienie jak i obowiązek zamawiającego 

do  wezwania  wyk

onawcy  do  złożenia  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  aktualizuje  się  także 

przypadku,  gdy  istotne  części  składowe  ceny  lub  kosztu  oferty  wydają  się  rażąco  niskie 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.  Możliwość,  a  jednocześnie 

konieczność,  odniesienia  się  do  istotnej  części  składowej  ceny  (kosztu)  oferty  jako 

okoliczności mającej znaczenie dla wszczęcia postępowania  wyjaśniającego wprost wynika 

z regulacji  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  i  kwestia  ta 

nie  była  sporna.  Spór  pomiędzy  stronami 

dotyczył  między  innymi  tego,  czy  za  taką  istotną  część  składową  ceny  oferty  można 

okolicznościach  niniejszej  sprawy  uznać  prace  dotyczące  przeprowadzenia  polowań 

(polowanie  zbiorowe  wielkoobszarowe  ze  zwyżek  i  ambon  oraz  polowanie  zbiorowe 

klasyczne). 

Przede wszystkim wymaga wskazania, iż w treści SIWZ zostało przewidziane, że 

wynagrodzenie należne wykonawcy obliczane będzie według cen jednostkowych podanych w 

kosztorysie  ofertowym  (§  10  ust.  3  wzoru  umowy).  Przewidzenie  tego  rodzaju  ustalania 

wynagrodzenia  wykonawcy  co  do  zasady  uprawnia  i  obliguje  z

amawiającego  do  badania 

również  cen  jednostkowych  przewidzianych  za  wykonanie  poszczególnych  prac  w  ramach 


przedmiotu 

zamówienia.  Niezależnie  od  powyższego,  odnosząc  się  do  stanowiska 

przedstawianego  przez  Odwołującego  oraz  Zamawiającego,  należy  wskazać  co  następuje. 

Uzasadn

iając swoje stanowisko Odwołujący w szczególności wskazywał na marginalny udział 

procentowy  ww.  pozycji  w  całkowitej  cenie jego oferty. W ocenie składu orzekającego Izby 

opieranie się wyłącznie na językowej wykładni ww. uregulowania i  stosowanie tego rodzaju 

porównania w celu ustalenia istotnych części składowych ceny (kosztu) oferty, bez odwołania 

się do innych kryteriów czy okoliczności, jest błędne. Wynika to z tego, że im bardziej dana 

część składowa ceny oferty jest zaniżona, tym mniejszy jest jej udział procentowy w całkowitej 

cenie oferty. Dokonanie oceny w 

ww. zakresie powinno zatem następować przy zastosowaniu 

różnych  kryteriów,  w  zależności  od  okoliczności  konkretnej  sprawy.  Należy  w tym  miejscu 

przywołać  uregulowanie  zawarte  w  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  fragment,  w którym 

ustawodawca  wskazał,  iż  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe,  mają  budzić 

wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

W  przypadku,  gdy  mam

y  do  czynienia  z  zamówieniami  o zróżnicowanym  przedmiocie 

zamówienia, na który składają się np. różnorodne usługi lub dostawy, ww. uregulowanie należy 

odnosić także do możliwości wykonania poszczególnych, wyodrębnionych części zamówienia. 

Tym  samym  pojęcie  „istotności”  części  składowej  ceny  lub  kosztu  należy  interpretować 

również poprzez odniesienie się do „istotności” części przedmiotu zamówienia, przynależnej 

danej  części  składowej  ceny  lub  kosztu.  Jeżeli  określone  prace  w ramach  realizacji 

zamówienia mają dla zamawiającego istotne znaczenie, to powinien on mieć prawo zbadania 

czy  za  prace  te  wykonawca  oferuje  cenę,  która  nie  została  przez  niego  rażąco  zaniżona. 

Wskazując ponownie na unormowanie zawarte w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp należy podkreślić, 

iż jest tam mowa o wątpliwościach zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z 

odrębnych przepisów. Nie chodzi jedynie o wątpliwości co do tego, czy zamówienie lub jego 

część w ogóle zostanie przez wykonawcę zrealizowana, ale także o wątpliwości co do tego, 

czy  realizacja  zamówienia  lub  jego  części  (za  daną  cenę)  będzie  należyta.  W  niniejszej 

sprawie  Zamawiający  uzasadniając  zakwalifikowanie  pozycji:  polowanie  zbiorowe 

wielkoobszarowe  ze  zwyżek  i  ambon  oraz  polowanie  zbiorowe  klasyczne  odwołał  się  do 

udziału procentowego ww. pozycji w szacowanej wartości ogólnej brutto pakietu (części) I – 

istotnego  znaczenia  tych  pozycji  wynikającego  z planowanego  przychodu  z  tytułu 

sprzedaży polowań – 23,04% ogólnego przychodu wynikającego z realizacji pakietu (części) 

I. 

Ponadto  Zamawiający  wskazał  na  skutki  niewykonania  ww.  prac,  tj.  niewykonanie  planu 

łowieckiego,  w  tym  pozyskania  dzików.  Jak  stwierdził  Zamawiający  powyższe  może 

doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń, co naraża kraj na 

olbrzymie  straty  finansowe  związane  w pierwszej  kolejności  z  kosztami  związanymi  ze 


zwalczaniem  choroby  w  gospodarstwach,  gdzie  zostanie  ona 

stwierdzona,  jak  również  z 

drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w 

kraju  jak  i poza  jego  granice. 

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  wskazane  przez 

Zamawiającego okoliczności dodatkowo uzasadniają zakwalifikowanie cen jednostkowych za 

prace dotyczące polowań zbiorowych wielkoobszarowych ze zwyżek i ambon oraz polowań 

zbiorowych klasycznych jako isto

tnych części składowych ceny, o których mowa w art. 90 ust. 

1 ustawy Pzp 

dalszej  kolejności  należy  wskazać,  iż  w  odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego 

wykonawca obowiązany jest udzielić przekonujących wyjaśnień. W ramach wyjaśnień należy 

odnieść się w szczególności do kwestii wskazanych przez zamawiającego w treści wezwania. 

Nieudzielenie 

wymaganych wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie 

art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp.  Nieudzielenie 

wyjaśnień  skutkujące  zaistnieniem  ww.  podstawy 

odrzucenia oferty ma miejsce zarówno wtedy, gdy wyjaśnień w ogóle nie złożono, wyjaśnienia 

zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu, jak i wyjaśnienia nie odpowiadają treści 

wezwania sprecyzowanego przez zamawiającego. W ocenie składu orzekającego w stosunku 

do oferty Odwołującego zaistniała przesłanka odrzucenia oferty, o której mowa w art. 90 ust. 

3 ustawy Pzp.  

Po  pierwsze,  jak  wskazano  w  treści  uzasadnienia  zawiadomienia  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego,  wyjaśnienia  zostały  złożone  po  upływie  wskazanego  przez  Zamawiającego 

terminu 

(okoliczność bezsporna). W tym zakresie skład orzekający Izby prezentuje stanowisko 

wyrażone  uprzednio  w wyroku  wydanym  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  282/18,  tj.  że  złożenie 

przez  wykonawcę  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  oferty  po  upływie  terminu 

wyznaczonego  przez  zamawiającego  należy  traktować  na  równi  z  sytuacją,  w  której 

wyjaśnienia  w  ogóle  nie  zostały  złożone  przez  wykonawcę.  Niewątpliwie  w  ustawie  Prawo 

zamówień  publicznych  brak  jest  regulacji  dotyczących  instytucji  przywrócenia  terminu. 

Zdaniem  Izby  powyższe  związane  jest  z  ogólnym  założeniem,  jakie  powinno  przyświecać 

wykładni przepisów tejże ustawy, wywodzonym z celu prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, jakim jest efektywne i sprawne udzielenie zamówienia publicznego. 

Działanie zamawiających nakierowane jest nie tylko na uzyskanie świadczenia odpowiedniego 

pod względem  jakości  i  ceny,  ale również  na  możliwie szybkie  zawarcie  umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego.  W  przypadku  upływu  terminu  wyznaczonego  na  udzielenie 

odpowiedzi na wezwanie zamawiający nie może pozostawać w niepewności wyrażającej się 

w  oczekiwaniu  na  doręczenie  przez  wykonawcę  wyjaśnień.  Gdyby  przyjąć  odmienne 

stanowisko, to należałoby odpowiedzieć na pytanie, jak długo zamawiający obowiązany byłby 

się wstrzymać z podjęciem następnym kroków w postępowaniu, w tym z podjęciem decyzji o 

odrzuceniu oferty takiego wykonawcy oraz dokonaniem  wyboru najkorzystniejszej oferty.  W 


związku z tym, iż zagadnienia te nie zostały uregulowane przez ustawodawcę, jak i mając na 

uwadze  podstawowe  zasady  udzielania  zamówień,  należy  zdaniem  Izby  uznać,  iż 

przekroczenie  wyznaczonego  przez  zamawiającego  terminu  na  złożenie  wyjaśnień  należy 

traktować tak jak sytuację zaniechania złożenia tychże wyjaśnień przez wykonawcę. 

Niezależnie  od  powyższego,  Izba  podziela  stanowisko  Zamawiającego  co  do  oceny  treści 

przedstawionych wyjaśnień. [Treść wyjaśnień została przez Odwołującego zastrzeżona jako 

zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w związku z tym odniesienie 

się do nich będzie miało ogólny charakter, przy uwzględnieniu informacji ujawnionych przez 

Odwołującego  w  ramach  odwołania  oraz  rozprawy.]  Jakkolwiek  same  wyjaśnienia  są 

obszerne,  to  w  istocie  w  niewielkim  stopniu  odpowiada

ją  na  wezwanie  Zamawiającego. 

wezwaniu  z  dnia  11  grudnia  2018  r.  Zamawiający  wyraźnie  zaznaczył,  iż  zwraca  się  do 

Odwołującego  o  przedstawienie  szczegółowej  kalkulacji  ceny  w  zakresie  polowania 

zbiorowego wielkoobszarowego ze zwyżek i ambon oraz polowania zbiorowego klasycznego. 

Dodatkowo  Zamawiający  wskazał,  jakie  czynności,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  4  do  SIWZ, 

obejmują ww. pozycje. Powyższe koresponduje z pkt 13.6 SIWZ, zgodnie z którym rzeczowy 

zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wynikające z wzoru umowy załączonego 

do  SIWZ  (załącznik  nr  13)  stanowią  podstawę  do  obliczenia  cen  jednostkowych  oraz  ceny 

łącznej wynikającej z oferty. Odpowiadając na ww. wezwanie Odwołujący powinien był zatem 

przedstawić 

szczegółowe 

kalkulacje 

wskazanych 

pozycji 

(polowanie 

zbiorowe 

wielkoobszarowe  ze  zwyżek  i  ambon  oraz  polowanie  zbiorowe  klasyczne),  zawierające 

konkretne wyliczenia oraz obejmujące co najmniej czynności wyszczególnione w załączniku 

nr  4  do  SIWZ  i  przytoczone  przez  Zam

awiającego  w  treści  wezwania.  W odpowiedzi  na 

wezwania  Zamawiającego  Odwołujący  przedstawił  wyjaśnienia,  które  są  bardzo  mało 

konkretne, w niektórych fragmentach wręcz lakoniczne. Przede wszystkim jednak Odwołujący 

nie  zadośćuczynił  obowiązkowi  przedstawienia  szczegółowej  kalkulacji  ceny  wskazanych 

pozycji  kosztorysowych. 

Informacje  udzielone  w  tym  zakresie  przez  Odwołującego  zostały 

przedstawione w s

posób wybiórczy oraz mało czytelny i z pewnością nie mogą zostać uznane 

za szczegółowe kalkulacje wyliczenia ceny.  

N

ie zasługuje na uwzględnienie przedstawiona przez Odwołującego argumentacja dotycząca 

planowanej 

–  w  ramach  realizacji  zamówienia  –  alokacji  pracowników.  Zgodnie  z  pkt  13.2 

SIWZ  ceny  jednostkowe  za  poszczególne  pozycje  (prace)  wchodzące  w  skład  Pakietu 

pow

inny  być  podane  na  Kosztorysie  Ofertowym.  Każda  cena  jednostkowa  musi  być  tak 

podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynności, 

której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów 

realizacji  innych  czyn

ności.  Cena  łączna  wynikająca  z Kosztorysu  Ofertowego  za 

poszczególne  pozycje  (prace)  wchodzące  w  skład  danego  Pakietu  powinna  zostać 


przeniesiona do Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Zgodnie z pkt 13.6 SIWZ rzeczowy zakres 

przedmiotu 

zamówienia oraz postanowienia wynikające z wzoru umowy załączonego do SIWZ 

(załącznik  nr  13)  stanowią  podstawę  do  obliczenia  cen  jednostkowych  oraz  ceny  łącznej 

wynikającej  z  oferty. Odwołujący  obowiązany  był  zatem  obliczyć  ceny  jednostkowe pozycji: 

polowanie zbiorowe 

wielkoobszarowe ze zwyżek i ambon oraz polowanie zbiorowe klasyczne 

uwzględniając wszelkie koszty i ryzyka składające się na czynności wchodzące w skład tych 
pozycji,  zgodnie  z  rzeczowym  zakresem  przedmiotu  zamówienia  oraz  postanowienia 

wynik

ającymi  ze  wzoru  umowy.  Niedozwolone  było  przenoszenie  kosztów  pomiędzy 

poszczególnymi  pozycjami.  Odwołujący  obowiązany  był  zatem  przedstawić  szczegółowe 

kalkulacje obejmujące koszty przynależne poszczególnym czynnościom wchodzących w skład 

wskazanych  pozy

cji  kosztorysowych,  bez  możliwości  przeniesienia  tych  kosztów  do  innych 

pozycji.  Planowany  przez  wykonawcę  sposób  realizacji  zamówienia  nie  mógł  stanowić 

podstawy  zwolnienia  go  z  konieczności  spełnienia  wymogów  określonych  przez 

Zamawiającego w SIWZ, w tym dotyczących wyliczenia i przedstawienia ceny oferty oraz cen 

jednostkowych.  Niezależenie  od  powyższego  należy  stwierdzić,  że  w świetle  postanowień 

SIWZ oraz wyjaśnień przestawionych przez Zamawiającego co do sposobu przeprowadzania 

polowań,  możliwość  zatrudnienia  do  prac  związanych  z polowaniami  osób  pracujących  na 

stanowisku  pilarza  czy  drwala 

–  w  ramach  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  -  budzi 

poważne wątpliwości. 

Podsumowując:  wyjaśnienia  w  odpowiedzi  na  drugie  wezwanie  Zamawiającego  zostały 

złożone  po  upływie  wyznaczonego  terminu,  co  należy  traktować  jak  sytuację  zaniechania 

złożenia wyjaśnień, stanowiącą podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy 

Pzp.  Również  w  sytuacji,  w  której  nie  miałoby  miejsce  uchybienie  terminowi  do  złożenia 

wyjaśnień,  należałoby  zająć  takie  samo  stanowisko  co  do  wystąpienia  ww. podstawy 

odrzucenia  oferty.  Wyjaśnienia  przedstawione  przez  Odwołującego  są  mało  konkretne,  a 

przede  wszyst

kim  Odwołujący  wbrew  treści  wezwania  Zamawiającego  nie  przedstawił 

szczegółowej  kalkulacji  cenowych  wskazanych  pozycji  kosztorysowych.  Mając  na  uwadze 

powyższe  Izba  doszła  do  przekonania,  iż  decyzja  Zamawiającego  co  do  odrzucenia  oferty 

Odwołującego była prawidłowa. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak 

w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 


kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

stosownie do wyniku postępowania. 

Przewo

dniczący:    …..…………………………… 


Słowa kluczowe:
rażąco niska cena
wiper-pixel