KIO 2645/18 POSTANOWIENIE dnia 9 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt KIO 2645/18 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski    

Jan Kuzawiński 

                                                                                     Lubomira Matczuk-

Mazuś 

                                                                 Protokolant: 

Marta Słoma 

po  rozpozn

aniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestnika 

postępowania odwoławczego w dniu 9 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 
do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  grudnia  2018r.  przez  wykonawcę 

Comarch  Healthcare  S.A.  z  siedzi

bą  w  Krakowie,  Al.  Jana Pawła II  39a,  31-864  Kraków  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Szpital  Wojewódzki  im.  Prymasa  Kardynała  Stefana 
Wyszyńskiego, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachun

ku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na 

rzecz  wykonawcy  Comarch  Healthcare  S.A. 

z  siedzibą  w  Krakowie,  Al.  Jana  Pawła  II  39a, 

864  Kraków  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajo

wej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu. 

Przewodniczący…………………… 

…………………… 

…………………… 


Sygn. akt KIO 2645/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Szpital  Wojewódzki  im.  Prymasa  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego, 

98-200  Sieradz,  ul.  Armi

i  Krajowej  7  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest:  Realizacja  projektu  pn.  „Rozwój  e-zdrowia  w 
Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu”, znak sprawy: SZP.215 - 58/18. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu  12  grudnia  2018r.  pod  numerem:  2018/S  239-

545549,  w  tej  samej  dacie  została 

opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ.  

Nie  zgadzając  się  z  niektórymi  postanowieniami  ogłoszenia  i  SIWZ    Odwołujący: 

Comarch  Healthcare  S.A. 

z  siedzibą  w  Krakowie,  Al.  Jana Pawła II  39a,  31-864  Kraków  

dniu  24  grudnia  2018r.  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wobec niezgodnych 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp czynności Zamawiającego, polegających na: 

opisaniu przedmiotu zamówienia i sformułowaniu treści SIWZ niezgodnie 

z  przepisami  ustawy  Pzp,  w  sposób  niejednoznaczny,  niewyczerpujący,  bez  uwzględnienia 
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także w 
sposób, który mógłby naruszać uczciwą konkurencję, 

z  ostrożności  procesowej  -  ustaleniu  kryteriów  oceny  ofert  niezgodnie  z 

przepisami ustawy Pzp, w oderwaniu od przedmiotu zamówienia, w sposób niejednoznaczny 
i  niezrozumiały,  a  także  antykonkurencyjnie  -  w  sposób  bezzasadnie  forujący 
dotychczasowego dostawcę oprogramowania funkcjonującego u Zamawiającego, 

zaniechaniu  podziału  zamówienia  na  części  i  niedopuszczenia  możliwości 

składania ofert częściowych, czego skutkiem jest naruszenie zasady uczciwej konkurencji, a 
z  daleko  posuniętej  ostrożności  procesowej  także  zgodnego  z  wymogami  ustawy  Pzp 
uzasadnienia braku podziału zmówienia na części, 

ustaleniu  warunku  udziału  w  postępowaniu  -  Zdolność  techniczna  lub 

zawodowa - niezgodnie z przepisami ustawy Pzp - 

bez związku z przedmiotem zamówienia, 

nieproporcjonalnie  do  przedmiotu  zamówienia,  w  sposób  ograniczający  konkurencję  w 
niniejszym  postępowaniu,  zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie  (szerzej  opisane  w 
uzasadnieniu odwołania): 

INTEGRACJA 

art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 


zaniechanie  podania  wyczerpującej  i  precyzyjnej  informacji  w  zakresie  integracji,  jakiej  ma 
dokonać  Wykonawca,  a  także  podania  informacji  potrzebnych  Wykonawcy  do 
przeprowadzenia integracji oraz przerzucenie na Wykonawcę kosztów i ryzyka współpracy z 
osobami  trzecimi  przy  integracji,  przez  co  Zamawiający  bezzasadnie  foruje 
dotychczasowego dostawcę funkcjonującego u Zamawiającego oprogramowania, 

MIGRACJA 

art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie podania wyczer

pujących i jednoznacznych informacji dotyczących danych, jakie 

Wykonawca ma obowiązek zmigrować do systemu, systemu i baz danych, jakie istnieją i są 
wykorzystywane  przez  Zamawiającego,  a  także  innych  informacji,  które  są  niezbędne  do 

identyfikacji  zakresu 

zamówienia  w  zakresie  w/w  zobowiązania  i  prawidłowego 

skalkulowania oferty, przez co Zamawiający bezzasadnie foruje dotychczasowego dostawcę 
funkcjonującego u Zamawiającego oprogramowania, a w powiązaniu z tym zarzutem art. 36 

ust.  1  pkt  13  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  91  ust.  2,  2c  i  2d  ustawy  Pzp  poprzez  niezgodnie  z 

ustawą  PZP  sformułowanie kryterium  oceny  ofert  w  zakresie kryterium  Oprogramowanie  w 
części  medycznej  (wraz  z  e-usługami)  i  radiologia  działają  na  jednej  bazie  danych  i 
pochodzą od jednego producenta, 

PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

3)  art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 w zw. z art 7 ust. 1 w zw. z art. 

36aa ust. 1 i art. 7 ust. 1 w zw. z art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie 

postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego 
traktowania wykonawców poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie 
ograniczający  krąg  podmiotów  uprawnionych  do  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  w 
postępowaniu,  polegające  na  zaniechaniu  podziału  zamówienia  na  części,  jak  również 
niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych, a także zaniechaniu uzasadnienia 
braku podziału zamówienia na części zgodnie z ustawą Pzp, 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

art.  22  ust.  1a  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  poprzez  postawienie 

warunku  w  zakresie  Zdolność  techniczna  lub  zawodowa  -  niezgodnie  z  przepisami  ustawy 

Pzp  - 

bez  związku  z  przedmiotem  zamówienia,  nieproporcjonalnie  do  przedmiotu 

zamówienia,  w  sposób  ograniczający  konkurencję  w  niniejszym  postępowaniu,  w 
szczególności  poprzez  żądanie  w  pkt  10  i  11  posiadania  dodatkowo  przez  osoby  tam 

opisane Certyfikatu ATD lub CDCP. 

Biorąc  pod  uwagę  powołane  zarzuty  i  ich  uzasadnienie  zawarte  w  dalszej  części 

odwołania,  Odwołujący  wnosił  o  nakazanie  Zamawiającemu  modyfikacji  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zgodnie z żądaniem określonym w uzasadnieniu odwołania. 


W tym stanie rzeczy Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

W  dniu    8  stycznia  2019

r.,  przed  wyznaczoną  rozprawą,  do  siedziby  Krajowej  Izby 

Odwoławczej wpłynęło pismo Odwołującego z tej samej daty o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), postanowiła 
postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.2  ustawy  Pzp  Izba  postanowiła  zwrócić  na  rzecz 

Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na  podstawie 

przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt. 3 

lit.  a  i  ust.  

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 
wraz ze zm.).  

Przewodniczący…………………… 

…………………… 

…………………… 


wiper-pixel