KIO 2640/18 WYROK dnia 07.01.2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2640/18 

WYROK 

z dnia 07.01.2019  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07.01.2019 r w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24.12.2018 r. przez wykonawcę Zakład Usług 

Komunalnych K. 

Sp. z o.o. Sp. komandytowa  ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin, w 

postępowaniu prowadzonym przez Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 

Ruda 

Śląska, 

przy udziale wykonawców I. i A. N. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą 

P.P.U. Hebex s.c. I. i A. N., ul. Wyzwolenia 111, 41-

707 Ruda Śląska, zgłaszających swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

                                                             orzeka 

1 oddala odwołanie 

2. kosztami postępowania obciąża odwołującego Zakład Usług Komunalnych L. K. Sp. z o.o. 

Sp.  komandytowa,  ul.  Wolności  28a,  42-500  Będzin  i  zalicza  w  poczet  kosztów 

postępowania  kwotę  7500,00  (siedem  tysięcy  pięćset)  złotych  uiszczonych  przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok- w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego  w Gliwicach.  

Przewodniczący …………..…………….. 


akt KIO 2640/18 

UZASADNIENIE 

Miasto  Ruda  Śląska  Plac  Jana  Pawła  II  nr  6  41-709  Ruda  Śląska,  dalej  zwany 

„Zamawiającym”  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego pn. 

„Przycinka drzew na terenie Miasta Ruda Śląska - przycinka 

drzew w dzielnicach: Bykowina, Wirek, Nowy Bytom i Chebzie” nr ref.  AP.271.114.2018 

Zamawiający  w  dniu  20.12.2018  roku  poinformował  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty, za która została uznana oferta złożona przez P.P. U. Hebex S. C. I. 

i  A.  N.  ul. Wyzwolenia  111,  41-

707 Ruda Śląska, który to wykonawca skutecznie przystąpił 

do postepowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Od  takiej  czynności  Zamawiającego  wykonawca  Zakład  Usług  Komunalnych  K.  Sp.  z  o.o. 

Sp.  komandytowa  (dawnej: 

Zakład  Usług  Komunalnych  L.  K.  Sp.  z  o.o,  Sp.  komandytowa) 

500  Będzin,  ul.  Wolności  28  a  (dalej  „Odwołujący”),  złożył  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej.  

We wniesionym odwołaniu zarzucił Zamawiającemu działanie niezgodne z przepisami 

ust

awy poprzez zaniechanie następujących czynności w postępowaniu: 

Zaniechania czynności zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1; 

Art. 90 ust, 1, ust. 3, ust. 4. 

Podnosząc powyższe wskazał na naruszenie przez Zamawiającego: 

Art. 90.1 ust. 1a; 

Art. 90.1 ust. 1, ust. 3, ust. 4. 

oraz  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia  oferty  wybranego  oferenta  P.P.U. 

Hebex  S.C.  I.  i  A.  N. 

jako  zawierającej  składniki  jednostkowe  z  rażąco  niską  ceną  i 

dokonania powtórnego wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W  uzasadnien

iu  powyższego  podał,  że  w  dniu  03.12.2018  r.  na  otwarciu  ofert 

Zamawiający  odczytał  kwotę,  którą  przeznaczył  na  w/w  zadanie  (245.637,10  zł  brutto)  i 

otworzył złożone do postępowania oferty. Złożono trzy oferty z cenami ofertowymi brutto: 

Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o. o. Sp. k. - cena ofertowa: 1.774.000,00 zł  

-  P.P. U. Hebex S. C. I. i A. N. 

cena ofertowa: 241.950,00 zł 

Zakład Usług Komunalnych L. K. Sp. z o. o. Sp. k. - cena ofertowa: 242.700,00 zł. 

 W  dniu  10.12.2018  r.  pis

mem  nr  L.dz.  2/12/2018  Odwołujący  zapytał 

Zamawiającego, czy ten zwrócił się do oferentów  z  wnioskiem o wyjaśnienie rażąco niskiej 

ceny,  ponieważ  oferta  P.P.U.  Hebex  S.C.  I.  i  A.  N.  jest  niższa  o  67,86%  od  średniej 

arytmetycznej  cen  złożonych  ofert. W  odpowiedzi  na  powyższe  pismo  Zamawiający  podał, 

że  w  niniejszym  postępowaniu  „Zamawiający  odstąpił  od  wezwania  Wykonawców 


(składających  oferty  2  i  3)  od  wezwania  o  udzielenie  wyjaśnień  dotyczących  zaoferowanej 

ceny” argumentując to tym, że „cena Wykonawcy ELITELAS Sp. z o.o. Sp. k. z miejscowości 

Durdy (składającego ofertę nr 1) ewidentnie odbiega od cen pozostałych Wykonawców i tym 

samym  sztucznie  zawyża  średnią  arytmetyczną  cen  pozostałych  ofert”.  Zamawiający  w 

podsumowaniu  treści  przesłanej  odpowiedzi  podał,  że  „Żadna  z  zaoferowanych  przez 

Wykonawców  cen  w  niniejszym  postępowaniu  nie  budzi  wątpliwości  Zamawiającego  co  do 

możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

Zamawiającego”.  

Powyższe Odwołujący  skwitował,  cyt.  że  „Skoro  Zamawiający  nie badając  ofert  doszedł  do 

takiego  wniosku  to  musi  być  skorumpowany”.  Nadto  podał,  że  jego  zdaniem  oferta  P.P.U. 

Hebex  S.C.  I.  i  A.  N. 

jest  ofertą  z  rażąco  niską  ceną  uniemożliwiającą  wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 

Przedstawiając argumentacje mająca uzasadnić prezentowane stanowisko, podał, że 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ „opis przedmiotu zamówienia” strona 27 przy kalkulacji 

cen należy uwzględnić: 

Przycinkę koron drzew przy użyciu sprzętu specjalistycznego; 

- Transport o

raz utylizację odpadów stałych powstałych podczas wykonywania prac zgodnie 

z obowiązującym stanem prawnym: 

Uporządkowanie  przejętego  terenu  z  grubizny  i  gałęzi  i  naprawienie  ewentualnych  szkód 

powstałych  podczas  realizacji  zadania.  Przywrócenie  terenu  do  stanu  poprzedniego  w 

terminie 3 dni, licząc od dnia, w którym rozpoczęto prace; 

Zabezpieczenie  przejezdności  wraz  z  regulacją  ruchu  (Wykonawca  opracuje  na  własny 

koszt  tymczasową  organizację  ruchu  drogowego  na  czas  trwania  robót,  uzgodni  ją  i 

zatwierdzi 

z właściwymi organami); 

Ewentualne  wyłączenie,  zabezpieczenie przed  uszkodzeniami  linii  napowietrznych (w  tym 

stosowne uzgodnienia).  

Wskazał,  że  tak  postawione  wiele  wymagań  generuje  koszty.  Ponadto  odnosząc  się  do 

kosztów  wykonania  zamówienia  wskazał  na  koszt    wykonania  cięć  technicznych  jednego 

drzewa  w  z

ależności  od  średnicy  (pozycja  1  „fi  41  -60  cm”  w  kosztorysie  ofertowym). 

Przedmiotowe  wyliczenia  zostały  wykonane  na  podstawie  Katalogu  Nakładów  Rzeczowych 

(skrót KNR 2-21) pod nazwą „Tereny zieleni”: 

Katalog KNR 2-21 - 

tab. 0104 poz. 06 drzewa o średnicy powyżej 41 cm: 

stawka r-g od 01.01.2019 - 

14,70 zł 

norma czasowa - 

ogrodnicy grupa I i III Pilarze; 1,1661 x 14,70 = 17,15 zł Kierujący 

ruchem: 1,1661 x 14,70 = 17,15 zł 


Praca sprzętu: zapis w poz. 1 „przycinka koron drzew przy użyciu sprzętu specjalistycznego” 

(ponieważ  na  rynku  istnieją  rozbieżności  w  cenie  1  mtg  pracy  sprzętu  zadzwoniliśmy  do 

F.H.U.  Media-Pamer  T.  P. 

i  otrzymaliśmy  odpowiedź,  że  przy  wynajmie  długoterminowym 

stosują stawkę 65 zł netto za 1 mtg. 

Ze  względu na fakt,  iż  praca  podnośnika  będzie trwała tyle samo  czasu co pilarzy  przyjęto 

normę  KNRu:  1,1661  X  (65+23%  VAT)  =  93,23  zł  W  podpunkcie  2  w  „opisie  przedmiotu 

zamówienia”  (załącznikiem  nr  4  do  SIWZ)  jest  mowa  o  tym,  że  przy  kalkulacji  cen  należy 

uwzględnić  „transport  oraz  utylizację  odpadów  stałych  powstałych  podczas  wykonywania 

prac zgodnie z obowiązującym stanem prawnym”. Transport wg KNR 2-21 tab. 0102 poz. 04 

wyliczony  za  pomocą  tablicy  opracowanej  przez  Ministerstwo  Gospodarki  Terenowej  i 

Ochrony  Środowiska  z  roku  1972  nazwanej  „Wskaźnikiem  Kosztów  Inwestycyjnych  - 

Elementy Terenów Zieleni” i tak tablica (kserokopia w załączeniu) w pozycji średnica do 45 

cm (czyli powyżej 41 cm) w rubryce 4 - „gałęzie” widnieje zapis 1,06 m , a ze względu na to, 

że  Ustawa  o Ochronie Przyrody  umożliwia  jednorazowo  tylko  wykonanie  cięć  w  ilości  30% 

korony to ilość odpadów jaka powstanie wynosi: 

l,06m3 x 30% = 0,32 m3 odpadów 

- transport - 

załadunek: 

załadunek: 1,2702 x 0,32 m3 x 14,70 = 5,98 zł 

samochód ciężarowy (przyjęto 10 km): 

(0,294 + (0,017 x 18)) x 32 

x (65+23%VAT) = 15,35 zł 

utylizacja: 0,32 m3 x 130 zł/m3= 41,60 zł 

Razem koszt, tylko i wyłącznie koszt, wykonania pielęgnacji 1 szt. drzewa wynosi 190,46 zł. 

Porównując to z ceną zaoferowaną przez P.P.U. Hebex S.C. (89,00 zł) w przedziale średnic 

fi  41-

60  cm  różnica  pomiędzy  ceną  ofertową  a  ceną  wykonania  liczona  po  cenach 

umiarkowanych  na  rynku  wynosi:  101,46  zł,  co  przy  ilości  500  sztuk  drzew  jakie 

Zamawiający zamierza zrealizować wynosi 50.730,00 zł. 

Odnosząc się do pozycji kosztorysu ofertowego wybranego wykonawcy stwierdził, że 

wskazana cena nie pokryje kosztów wykonania danych prac. 

Ponadto  w  uzasadnieniu  zarzutu  rażąco  niskiej  ceny  –  gdyż  tylko  taki  zarzut  został 

podniesiony

,  wskazał  na  okoliczność  nieprawidłowości  zobowiązania  podmiotu  trzeciego 

udostepniającego  zasoby  wybranemu  wykonawcy.  Podał,  że  we  wszystkich  pozycjach 

zobowiązania jest wymieniony podmiot F.H.U. Media-Pamer T. P., ul. Pawła 1, 41-709 Ruda 

Śląska, z którego wynika, iż w/w firma użycza podnośnika montażowego T-205 H25 m nr rej. 

SL 88964. 

Podał, że na stronie internetowej wynajmującego / udostępniającego zwyżki, czyli 

F.H.U.  Media-  Pamer  T.  P. 

jest  zapis  o  wynajmie  zwyżek  bez  operatora  a  dokument 


„Zobowiązanie  innego  podmiotu”  z  dnia  03.12.2018  r.  nie  zawiera  żadnego  zapisu  na  ten 

temat.  

Wskazał, że „Zobowiązanie innego podmiotu” w pozycji nazwa sprzętu (narzędzi/urządzenia) 

parametry  -  opis  - 

widnieje następujący  zapis:  „Podnośnik montażowy  T-205 H25 m  nr  rej. 

SL 88964”. Na stronie 5 w SIWZ w pozycji 3.13 podpunkt 3 Zamawiający określił parametry 

podnośnika  koszowego  jako  „minimum  24  metry”.  Natomiast  na  stronie  internetowej 

udostepniającego  zasób  są  dwa  zdjęcia  podnośnika  o  numerze  rejestracyjnym  SL  88964, 

czyli tego, który zostanie udostępniony / wynajęty oferentowi P.P.U. Hebex S.C. I. i A. N. w 

przedmiotowym postępowaniu.  

Na  zdjęciu  na  ramieniu  podnoszącym  widnieje  wyraźnie  „22  m”.  Na  tej  podstawie  można 

jednoznacznie  stwierdzić,  że  P.P.U.  Hebex  S.C.  przedstawiła  fałszywy  dokument  w  celu 

osiągnięcia  korzyści,  co  jest  niewątpliwie  karalne  a  zakres  sprawdzenia  i  badania 

dokumentów  złożonych  do  postępowania  przetargowego  ciąży  na  Zamawiającym.  Dzięki 

przedmiotowemu przetargowi podnośnik nagle urósł o 3 metry.  

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł o odrzucenie odwołania, a 

w  przypadku  braku  stwierdzenia  przestanek  do  jego  odrzucenia,  o  oddalenie  odwołania  w 

całości, jako całkowicie bezzasadnego.  

Wskazał,  że  zdaniem  Zamawiającego  odwołanie  podlega  odrzuceniu,  ponieważ  zostało 

wniesione  po  upływie  terminu  określonego  w  ustawie,  ewentualnie  należy  uznać,  a  takze 

dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 ustawy. 

W  tym  zakresie  podał,  że  w  przypadku  postępowań  o  wartości  zamówienia  poniżej  tzw, 

kwoty unijnej, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy, odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 

jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie.  

Wskazał,  iż  w  dniu  10.12.2018  r.  Odwołujący  zwrócił  się  do  Zamawiającego  o 

przesłanie  informacji  –  wyjaśnienia  dotyczącej  rażąco  niskiej  ceny  -  złożonej  przez 

Wykonawcę Hebex s.c, I. i A. N. - wskazując jako podstawę prawną przepis art. 90 ust. 1a 

ustawy oraz wskazując, iż cena ofertowa firmy Hebex s.c. I. i A. N. jest niższa o 67,86% od 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  przekazał  Odwołującemu  w  dniu  11.12,2018  r.  za 

pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej  informację,  iż  na  podstawie  art.  90  ust. 

1a  ustawy  odstąpił  od  wezwania  o  udzielenie  wyjaśnień  dotyczących  zaoferowanej  ceny 

argumentując  swoją  decyzję,  iż  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie 

wymagają  wyjaśnienia.  Zamawiający  poinformował  wówczas  Odwołującego,  iż  żadna  z 

zaoferowanych  cen  nie  budzi  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez  Zamawiającego. 


Mając na uwadze powyższe, Zamawiający podnosił, iż informację o czynności (zaniechaniu 

dokonania  czynności)  stanowiącej  podstawę  do  wniesienia  odwołania  Odwołujący  otrzymał 

już  w  dniu  11.12.2018  r.,  a  zatem  odwołanie  w  tym  zakresie  należało  wnieść  najpóźniej  w 

dniu  17.12.2018  r.  (5  dzie

ń  upływa  w  dniu  ustawowo  uznanym  za  dzień  wolny  od  pracy). 

Tymczasem  Zamawiający  otrzymał  kopię  odwołania  w  dniu  21.12.201  br.,  a  zatem  po 

upływie ustawowego terminu do wniesienia odwołania.  

Podkreślił jednak, że odwołanie zostało wniesione przed upływem 5 dni od dnia przekazania 

przez  Zamawiającego  zawiadomienia  o  wyniku  postępowania  (wyborze  najkorzystniejszej 

oferty), jednak zdaniem Zamawiającego kwestionowana jest czynność (zaniechanie), o której 

Odwołujący wiedział wcześniej i mimo tej wiedzy nie skorzystał ze środków ochrony prawnej. 

Wskazał  także  na  występująca  drugą  podstawę  prawną  do  odrzucenia  odwołania 

podając, że kolejną podstawą do odrzucenia odwołania, która  znajduje zastosowanie w tym 

postepowaniu  jest  art.  189  ust.  2  pkt  6  ustawy  -   

gdyż  w  postępowaniu  o  wartości 

zamówienia poniżej tzw. kwoty unijnej, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w 

art. 180 ust. 2 Pzp.  

Odwołujący  według  Zamawiającego  utrzymuje,  iż  cena  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę 

P.P.U.  Hebex  s.c,  I.  i  A.  N.  jest  ce

ną  rażąco  niską  i  zarzucił  Zamawiającemu  zaniechanie 

zbadania tej ceny, wskazując naruszenie art. 90 ust. 1a pkt 1 oraz art. 90 ust. 1, ust. 3 i ust. 

4  ustawy.  Wprawdzie  jeden  z  przepisów,  które  rzekomo  miałby  naruszyć  Zamawiający 

odnosi  się  do  odrzucenia  oferty,  to  jednak  zdaniem  Zamawiającego  istotą  podnoszonych 

zarzutów  i  całego  odwołania,  jest  zaniechanie  wezwania  Wykonawcy  PPU  Hebex  s.c.  do 

wyjaśnienia ceny, w oparciu o art. 90 ust. 1 i art. 90 ust. 1a ustawyPzp. Tym samym zwrócił 

uwagę na fakt, iż czynności te nie zostały objęte przedmiotem odwołania w postępowaniach 

o wartości poniżej tzw. kwoty unijnej co sprawia, iż wniesione odwołanie podlega odrzuceniu. 

Na  wypadek  nieuwzględnienia  wniosku  o  odrzucenie  odwołania  wniósł  o  jego 

oddalenie  wskazując,  że  oferta  złożona  przez  Wykonawcę  P.P.U.  Hebex  s.c.  I.  i  A.  N.  nie 

posiada w ogóle znamion ceny rażąco niskiej. 

Wskazał, że zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o znamionach wystąpienia ceny rażąco niskiej 

można  mówić  wyłącznie  wówczas,  gdy  zaoferowana  cena  lub  koszt  lub  ich  istotne  części 

składowe  wydają  się  rażąco  niskie  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

zamawiającego  lub  wynikającego z  odrębnych przepisów.  Należy  podkreślić,  iż  przepis  ten 

nie  uzależnia  pojęcia  ceny  rażąco  niskiej  od  różnicy  procentowej  ceny  w  stosunku  do 

określonych  wartości.  Jedynymi  zatem  przestankami  warunkującymi  zwrócenie  się  o 

wyjaśnienia  zaoferowanej  ceny,  jest  przekonanie  co  do  tego,  że  cena  wydaje  się  rażąco 

niska i budzi wątpliwości zamawiającego. 


Od początku w niniejszej sprawie zaoferowana przez Wykonawcę P.P.U. Hebex s.c. 

I. i A. N. 

cena ofertowa i jej istotne części składowe nie wydają się Zamawiającemu rażąco 

niskie  i  nie  budzi  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  jego 

wymaganiami  oraz  wymaganiami  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.  Opierając  się  na 

opinii  prawnej  UZP  podał,  iż  regulacja  zawarta  w  przepisie  art.  90  ust.1  Pzp  stanowi 

generalną  zasadę  wskazującą  na  podstawę  wystąpienia  przez  zamawiającego  do 

konkretnego wykonawcy z żądaniem udzielenia wyjaśnień co do podejrzenia rażąco niskiej 

ceny lub kosztu. Przepis ten - 

w odróżnieniu od obowiązującej dotychczas regulacji (art. 90 

ust.  1  w  brzmieniu  nadanym  nowelizacj

ą  ustawy  Pzp  z  dnia  29  sierpnia  2014  r.  ustawa  o 

zmianie  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  1232)  -  nie  określa 

sztywnych,  matematycznych  reguł,  kształtujących  podstawę  do  wystąpienia  z  takim 

żądaniem do wykonawcy przez zamawiającego. W świetle powyższego zatem zamawiający 

będzie  miał  obowiązek  występowania  do  wykonawcy  z  żądaniem  złożenia  wyjaśnień  w 

sprawie  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  w  sytuacji  gdy  zostanie  stwierdzona 

rozbieżność pomiędzy ceną ofertową (kosztem) w ofercie wykonawcy a wyceną przedmiotu 

zamówienia  dokonywaną  przez  zamawiającego  z  należytą  starannością  w  konkretnych 

warunkach gospodarczych i konkretnych okolicznościach sprawy.  

Wspomniane 

powyżej  okoliczności  sprawy  wydają  się  szczególnie  istotne  w 

nini

ejszym  sporze.  Otóż  przedmiotowe  postępowanie  jest  powtórzeniem  uprzednio 

unieważnionej  części  postępowania  o  identycznym  przedmiocie  zamówienia.  Zamawiający 

wszczął  w  dniu  09.10.2018r.  postępowanie  pn.  „Przycinka  drzew  na  terenie  Miasta  Ruda 

Śląska"  -  nr  ogłoszenia:  633085-N-2018  z  dnia  09.10.2018r.  oznaczenie  postępowania: 

AP.271.102.2018.  Wskazane  postępowanie  zostało  podzielone  na  3  części,  z  czego 

Zamawiający udzielił zamówienia na dwie z nich - a jedną część unieważnił na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 4 - 

złożono wówczas jedną ofertę (ofertę złożył Odwołujący). Na sfinansowanie 

każdej  z  części  zamówienia  Zamawiający  zamierzał  wówczas  przeznaczyć  kwotę  202 

841,33  zł.  Wartość  ofert  z  najniższymi  cenami  w  poszczególnych  częściach  zamówienia 

kształtowała się następująco: 

część 1: 245 594,20 zł część 2: 291 200,00 zł część 3: 245 680,00 zł 

Zamawiający  zwrócił  się  wówczas  do  wszystkich  trzech  wykonawców  (w  tym  do 

Odwołującego) oferujących te ceny, o wyjaśnienie zaoferowanej ceny. Wezwanie to poprzez 

analogię  do  badania  ceny  rażąco  niskiej  można  nazwać  mianem  „wezwania  o  wyjaśnienia 

ceny rażąco wysokiej". Złożone wyjaśnienia miały pomóc Zamawiającemu w podjęciu decyzji 

czy  podjąć  próbę  zwiększenia  środków  finansowych  na  realizację  zamówienia,  czy  też 

unieważnić postępowanie w poszczególnych częściach. 


W  odpowiedźi  wszyscy  wykonawcy  przedstawili  stosowne  wyjaśnienia.  Odwołujący 

przedstawił  wówczas  kalkulację,  z  której  wynikało  iż  łączna  kwota  tylko  wynagrodzenia 

pracowników oddelegowanych do realizacji zadania wyniesie w ciągu dwóch lat 268 500 zł. 

Kwota ta, obejmująca tylko koszty utrzymania pracowników  - jest znacznie wyższa od ceny 

ofertowej Odwołującego w przedmiotowym postępowaniu na identyczny zakres zamówienia. 

W  odpowiedzi  na  wyjaśnienia  Wykonawcy  Zamawiający  unieważnił  przedmiotową  część 

postępowania  i  jednocześnie  dokonał  wyboru  najkorzystniejszych  ofert  w  pozostałych 

częściach uznając, że zaoferowane ceny mimo, że -przekraczają kwoty, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to jednak są cenami adekwatnymi do 

sytuacji rynkowej i nie są zawyżone. 

Podał,  że  po  unieważnieniu  jednej  z  części  zamówienia  w  poprzednim  ww. 

postępowaniu Zamawiający niezwłocznie przystąpił do ogłoszenia kolejnego postępowania w 

tym  zakresie.  Postępowanie  to  stanowi  przedmiot  obecnego  odwołania.  Mając  na  uwadze 

bieżącą  sytuację  gospodarczą  i  aktualne  ceny  rynkowe  usług  stanowiących  przedmiot 

zamówienia, Zamawiający zaktualizował wartość zamówienia i zwiększył kwotę na realizację 

powtórzonego (czyli bieżącego) zamówienia do wartości 245 637,10 zł. (kwota ta jest także 

wartością szacunkową niniejszego zamówienia powiększoną o wartość brutto). 

Wskazał, że w postępowaniu złożono trzy oferty przy czym cena trzeciej była rażąco wysoka 

i tym samym nie mogła wpływać na średnia cen pozostałych ofert. Średnia arytmetyczna cen 

złożonych ofert wynosi 752 883,33 zł. 

Od samego początku, czyli od otwarcia ofert, dwie najniższe ceny zaoferowane przez dwóch 

różnych  wykonawców  nie  wydawały  się  Zamawiającemu  rażąco  niskie  i  nie  budziły  jego 

wątpliwości,  co  do  możliwości  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  jego  wymaganiami  oraz  z 

wymaganiami wynikającymi z określonych przepisów. 

Nie  ulega  wątpliwości  wg.  Zamawiającego,  iż  ceny  ofertowe  ofert  nr  2  i  nr  3  są 

zbliżone  do  wartości  szacunkowej  zamówienia  powiększonej  o  wartość  należnego  podatku 

od towarów i usług. Nie ulega wątpliwości także, iż ceny ofertowe ofert nr 2 i nr 3 znacznie 

odbiegają  od  średniej  arytmetycznej  cen  złożonych  ofert.  Wreszcie  nie  ulega  wątpliwości 

fakt, iż cena ofertowa oferty nr 1 znacznie odbiega od wszystkich wymienionych tutaj kwot, w 

tym wartości zamówienia oszacowanej przez Zamawiającego. Już na pierwszy rzut oka (bez 

konieczności  dokonywania  dodatkowych  analiz)  da  się  zauważyć,  iż  kwota  ta  jest  mocno 

zawyżona. Stanowi to przesłankę do uznania, iż rozbieżność zaoferowanych cen  wynika z 

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.  

Także  we  wcześniej  organizowanym  postępowaniu  (AP.271.102.2018  -  wspomnianym 

wyżej)  -  zakres  zamówienia  rozstrzygniętych  części  1  i  3  byt  tożsamy  z  zakresem 

unieważnionej  części  2  a  zaproponowane  ceny  ofertowe  przez Wykonawców  za  wyjątkiem 


jednej  oferty  opiewały  na  kwoty  mniejsze  niż  300  000  zł  (średnia  arytmetyczna  wszystkich 

złożonych ofert na wszystkie części/zadania to 285 518,55 zł). 

Odnosząc  się  do  wyliczeń  wskazanych  przez  Odwołującego  w  odwołaniu 

Zamawiający  wskazuje,  iż  nie  są  one  w  żaden  sposób  miarodajne  i  nie  mogą  stanowić 

dowodu na to, iż zaoferowana przez Wykonawcę P.P.U. Hebex s.c, I. i A. N. cena jest ceną 

rażąco  niską.  Wynika  to  z  tego,  że  żaden  z  przepisów  prawa  nie  nakłada  obowiązku 

stosowania  Katalogów  Nakładów  Rzeczowych.  Również  Zamawiający  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przedmiotowego zamówienia nie wymagał, aby 

Wykonawcy dokonali kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o wspomniane Katalogi, W związku 

z  tym  każdy  Wykonawca  zobowiązany  był  do  ustalenia  ceny  ofertowej  na  podstawie 

własnych kalkulacji.  

Zarzut  Odwołującego  dotyczący  naruszenia  art.  90  ust.  3  jest  błędny,  ponieważ 

przepis  ten  znajduje  zastosowanie  wyłącznie  w  przypadku  wcześniejszego  wezwania  do 

złożenia  wyjaśnień  dotyczących  zaoferowanej  ceny,  co  w  niniejszym  przypadku  nie  miało 

miejsca. Zarzut Odwołującego dotyczący naruszenia art. 90 ust. 4 - także nie jest właściwy, 

ponieważ przepis ten odnosi się do postępowań o wartości zamówienia o wartości równej lub 

wyższej od kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  - tymczasem 

wartość  zamówienia  przedmiotowego  postępowania  jest  mniejsza  od  kwoty  określonej  w 

przepisach  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy.  Wskazany  przepis  nie  ma  zastosowania  w 

niniejszym postępowaniu. 

Jednocześnie  zauważył,  że  pomimo  niepodniesienia  innego  zarzutu  poza  brakiem 

wezwania  p

rzystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  ceny  ofertowej  podał,  że  część 

uzasadnienia  wniesionego  odwołania  odnosi  się  do  wykazanego  przez  Wykonawcę  P.P.U. 

Hebex s.c. I. i A. N. 

potencjału technicznego. Zamawiający oświadczył, że mając na uwadze 

należytą  staranność  oraz  podstawowe  zasady  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, a w szczególności zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji,  dokona 

unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  i  powtórzy  czynność  badania 

oferty Przystępującego Wykonawcy pod kątem wykazania spełniania postawionych w SIWZ 

warunków udziału w postępowaniu.  

Na etapie rozprawy oświadczył, że takiej czynności Zamawiający już dokonał.  

Do post

ępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca I. i 

A.  N. 

prowadzących  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  P.P.U.  Hebex  s.c.  I.  i  A.  N.,  ul. 

Wyzwolenia  111,  41-

707  Ruda  Śląska.  Jednakże  wykonawca  ten  nie  ustosunkował  się  na 

piśmie do zarzutów odwołania, jak również jego pełnomocnik nie stawił się na posiedzeniu w 

KIO. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  i 

uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  stanowiska  stron  postępowania  zaprezentowane  na  piśmie  i  do 

protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.  

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Na  wstępie  ocenie  Izby  podlegały  wnioski  Zamawiającego  o  odrzucenie  odwołania. 

Izba oddaliła oba wnioski uznając je za niezasadne. 

W  zakresie  wniosku  o  odrzucenie  odwołania  z  powodu  niezachowania  terminu  na 

jego  wniesienie  Izba  stwierdza,  że  odwołanie  wnosi  się  od  dokonania  czynności  lub 

zaniechania  jej  dokonania  przez  Zamawiającego.  W  przedmiotowej  sprawie  sam  fakt 

poinformowania  wykonawcy  o  braku  wystąpienia  z  wezwaniem  do  wykonawcy  – 

P

rzystępującego  o  złożenie  wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  ceny  nie  tworzy 

jednoznacznie sytuacji, iż Zamawiający w toku dalszych czynności badania i oceny ofert nie 

mógł  takiej  czynności  podjąć.  Niewątpliwym  jest,  że  to  dopiero  wybór  najkorzystniejszej 

oferty  jednozna

cznie  wskazuje  uczestnikom  postępowania,  że  Zamawiający  zakończył 

czynności  badania  i  oceny  ofert  i  tym  samym  data  wybory  najkorzystniejszej  oferty 

jednoznacznie wskazuje jakie czynności Zamawiający podjął, a jakich zaniechał. Biorąc pod 

uwag

ę,  okoliczności  i  powody-  w  tym  postępowaniu,  zaniechania  przez  Zamawiającego 

wezwania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  ceny  oferty,  czy  nie 

jest ceną rażąco niską Izba uznała, że termin na podnoszenie  zarzutu w tym zakresie należy 

liczyć od poinformowania wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Przy drugiej wskazywanej przez zamawiającego podstawie prawnej mającej stanowić 

podstawę  odrzucenia  odwołania  stwierdzić  należy,  że  Zamawiający  wniesione  odwołanie 

ocenia  w  sposób  zawężający,  mając  na  względzie  tylko  kwestie  braku  wystąpienia  do 

Przystępującego  o  złożenie  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  oferty 

Przystępującego.    Zdaniem  Izby  podniesiony  zarzut  w  odwołaniu  należy  jednak  oceniać 

przez pryzmat kwestionowania wyb

oru jako najkorzystniejszej oferty, oferty Przystępującego. 

Niewątpliwym  jest,  że  w  przypadku  odrzucenia  oferty  Przystępującego  to  oferta 

Odwołującego  byłaby  oferta  najkorzystniejszą  w  postępowaniu.  Izba  za  Uchwałą  Sądu 

Najwyższego z 17 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 58/17 wskazuje, że  zakwestionowanie 

wyboru najkorzystniejszej oferty może nastąpić zarówno ze względu na to, że wybrana oferta 

w  ogóle  nie  podlegała  ocenie  w  świetle  przesłanek  określonych  w  art.  91  Pzp,    jak  i  ze 

względu  na  to,  że  wybrana  oferta  została  nieprawidłowo  oceniona  w  świetle  przesłanek 

określonych w art. 91 Pzp w zw. z przepisem art. 90 ust.1 Pzp.  


Przed merytorycznym odniesieniem się do zarzutu(ów) odwołania wskazać należy, że 

sposób sformułowania zarówno zarzutów odwołania, jak i całego odwołania może budzić  – 

zarówno zdaniem Izby jak również Zamawiającego, uzasadnione wątpliwości.  

W szczególności występuje rozbieżność w samym formułowaniu zarzutów, ich wskazywaniu, 

a także w prezentowanym uzasadnieniu, gdzie występuje trudność w przypisaniu do jakiego 

zarzutu podana argumentacja znajduje odniesienie. Zdaniem Izby uszło uwadze piszącemu 

przedmiotowe  odwołanie,  iż  jest  ono  pismem  inicjującym  postępowanie  odwoławcze  i  jako 

takie winno spełniać wymagania ustawowe wskazane w art. 180 ust.3 Pzp. 

W  szczególności  w  tym  zakresie  wskazać  należy,  że  wskazane  zarzuty  składają  się 

wyłącznie  z  podania  podstawy  prawnej,  przy  czym  część  z  wskazanych  przepisów  nie  ma 

związku  z  przedmiotowym  postępowaniem  (jak  chociażby  przepis  art.  90  ust.3  i  4  Pzp). 

Wskazać  należy  za  wyrokiem  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  sygn.  akt  XXIII  Ga 

416/11  z  15  lipca  2011 roku,  iż granice  rozpoznania sprawy  przez  KIO są ściśle określone 

przez zarzuty odwołania odnoszące się do konkretnej czynności Zamawiającego opartej na 

konkretnej  i  precyzyjnej  podstawie  faktycznej. 

Zważyć  należy,  że samo powołanie przepisu 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  który  miałby  naruszyć  zamawiający  nie  tworzy 

zarzutu.  Zarzut  stanowi  bowiem  wskazanie  czynności  bądź  zaniechania  przez 

Zamawiaj

ącego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 

Pzp)  oraz  okoliczności  faktyczne  wskazujące  na  naruszenie  przepisów  prawa.  O  treści 

zarzutu  decyduje  przytoczona  podstawa  faktyczna,  wskazane  przez  danego  odwołującego 

okolic

zności faktyczne, wskazywane uzasadnienie,  jak  i  przypisana im  kwalifikacja  prawna, 

szczególnie,  że  ta  kwalifikacja  prawna  decyduje  o  uwzględnieniu  żądania  odwołania.  Jak 

wskazano  w  uzasadnieniu  wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Gliwicach  z  29  czerwca  2009  r.  w 

spr

. X Ga 110/09, „O tym jakie twierdzenia lub zarzuty podnosi strona w postępowaniu nie 

przesądza  bowiem  proponowana  przez  nią  kwalifikacja  prawna  ale  okoliczności  faktyczne 

wskazane  przez  tę  stronę.  Jeśli  więc  strona  nie  odwołuje  się  do  konkretnych  okoliczności 

faktycznych  to  skład  orzekający  nie  może  samodzielnie  ich  wprowadzić  do  postępowania 

tylko dlatego, że można je przyporządkować określonej, wskazanej w odwołaniu kwalifikacji 

prawnej.” Podkreślenia przy tym wymaga, że postępowanie odwoławcze służy do  zbadania 

poprawności czynności i zaniechań Zamawiającego w zakresie wyznaczonym podniesionymi 

zarzutami,  ocenianymi  przez  pryzmat  wymagań  stawianych  w  postępowaniu  o  zamówienie 

publiczne  i  z  uwzględnieniem  instrumentów,  jakie  zamawiający  przewidział  w  nim  dla 

zbadania ofert. 

Wskazać  należy,  że  Izba  nie  może  wywodzić  z  treści  odwołania  jakie  zarzuty  postawił 

odwołujący,  zarzut  powinien  być  sformułowany  w  sposób  jednoznaczny  tak,  aby  Izba  i  inni 

uczestnicy  postępowania  mogli  w  sposób  jednoznaczny  stwierdzić  co  jest  przedmiotem 


zaskarżenia  odwołującego.  Podkreślić  należy,  że  o  ile  dowody  na  mocy  art.  190  ust.  1 

ustawy  Pzp  odwołujący  może  przedstawiać,  aż  do  zamknięcia  rozprawy  to  o  tyle 

okoliczności  z  których  chce  wywodzić  skutki  prawne  muszą  być  zawarte  w  odwołaniu  pod 

rygorem ich nieuwzględnienia z uwagi na brzmienie przepisu art. 192 ust.2 Pzp 

Izba bada odwołanie wyłącznie w granicach zarzutów  w nim podniesionych (art. 192 ust. 7 

Pzp).  Za  wyrokiem  KIO  sygn.  KIO  1102/17  z  dnia  z  dnia  12  czerwca  2017  r.  stwierd

zić 

należy,  że  braki  w  uzasadnieniu  faktycznym  są  nienaprawialne  –  uzasadnienie  faktyczne 

zakreśla granice rozpoznania zarzutów odwołania.   

Wskazać  należy,  że  oceniając  wskazane  w  odwołaniu  naruszenia  niewątpliwie 

możliwe jest  wywiedzenie,  iż Odwołujący  kwestionuje  wskazaną w  ofercie Przystępującego 

cenę za wykonanie zamówienia wskazując, że jest ona rażąco niska. Natomiast w zakresie 

wzmiankowanej 

tylko  i  wyłącznie  w  uzasadnieniu  odwołania  kwestii  dotyczącej 

udostępnionych  zasobów  brak  jest  możliwości  ustalenia  jaką  czynność  Zamawiającego 

Odwołujący  kwestionuje  i  jaki  ewentualnie  zarzut  w  tym  zakresie  zamierzał  postawić. 

Wskazać należy,  że Odwołujący  konkludując  argumentacje w  tej kwestii  podał,  że ”  P.P.U. 

Hebex S.C. przedstawiła fałszywy dokument w celu osiągnięcia korzyści, co jest niewątpliwie 

karalne  a  zakres  sprawdzenia  i  badania  dokumentów  złożonych  do  postępowania 

przetargowego  ciąży  na  Zamawiającym”.  Z  powyższego  zdaniem  Izby  możliwe  jest 

wywiedzenie zarzutu niespełniania warunków udziału w postępowaniu ( art. 24 ust. 1 pkt 12 

Pzp),  składania  nieprawdziwych  informacji  (art.  24  ust.1  pkt  16  lub  17  Pzp),  czy  też 

niezgodności treści oferty z SIWZ (art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp). 

Powyższe  wątpliwości  są  tym  bardziej  uzasadnione,  że  pełnomocnik  Odwołującego  na 

rozprawie  z  opisu  udost

ępnienia  podnośnika  podanego  w  uzasadnieniu  wywodził,  że 

Przystępujący  korzystając  w  tym  zakresie  z  zasobu  podmiotu  trzeciego  (w  odróżnieniu  od 

Odwołującego  który  ma  własne  podnośniki)  ponosi  dodatkowe  koszty  wykonywania 

zamówienia,  a  tym  samym  oferta  Przystępującego  winna  być  z  wyższą  ceną  niż  oferta 

Odwołującego.  

Jednakże biorąc pod uwagę stanowisko Zamawiającego, iż w zakresie spełniania wymagań 

SIWZ  przez  wskazany  podnośnik,  będzie  ponownie  badał  tą  kwestię  i  w  związku  z  tym 

u

nieważnił  wybór  najkorzystniejszej  oferty,  Izba  uznała,  że  na  tym  etapie  postępowania 

odwoławczego  brak  jest  substratu  zaskarżenia  w  postaci  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty.  Tym  samym  ocena 

zasadności  tej  kwestii  (brak  postawionego 

zarzutu) nie 

może mieć wpływu na wynik postępowania (art. 192 ust.2 Pzp). 

Odnosząc się do zarzutów  wynikających że wskazanego art. 90 ust. 1-4 Pzp zdaniem Izby 

wywieść  należy,  że  Odwołujący  pomimo  wskazania  ww.  podstaw  kwestionuje  tylko  dwie 


czynności  Zamawiającego,  tj  czynność  zaniechania  wezwania  wykonawcy  wybranego  do 

złożenia wyjaśnień, a nadto uznania, że cena oferty wybranej była rażąco niska i tym samym 

oferta ta winna polegać odrzuceniu. 

Odnosząc się do braku wezwania wykonawcy – Przystępującego w trybie art. 90 ust. 

1a pkt 1 Pzp wskazać należy, że niewątpliwym jest, że cena dwóch ofert – Przystępującego i 

Odwołującego  jest  niższa  o  ponad  30  %  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  ofert. 

Niewątpliwym  jest,  zdaniem  Izby,  że  wpływ  na  takie  ustalenie  miała  oferta  złożona  przez 

Wykonawc

ę Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Sp. k, która wynosiła 1 774 000 

zł, a więc była ponad siedmiokrotnie wyższa od ceny ofert Przystępującego i Odwołującego. 

W  tej  sytuacji  Zamawiający  dysponując  wiedzą,  co  do  cen  ofert  zaoferowanych  na  inne 

praktycznie tego samego rodzaju usługi (zamówienie było podzielone na trzy części i miało 

za  przedmiot  bardzo  podobny  zakres  i  rodzaj  usługi)  miał  podstawy  do  przyjęcia,  iż  ceny 

oferty nr 

2 i 3 nie zawierają rażąco niskiej ceny. Nadto zaoferowane ceny były zbieżne kwotą 

oszacowania 

wartości  zamówienia.  Dlatego  też  Izba  uznała,  że  Zamawiający  miał  pełną 

podstawę  do  przyjęcia,  że  różnica  w  wartości  szacunkowej  oferty  Przystępującego  do 

średniej  arytmetycznej  cen  ofert  wynikała  z  wygórowanej  ceny  oferty  wykonawcy  Usługi 

Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Sp. k. Na marginesie powyższej kwestii zauważyć 

należy, że Odwołujący nie zauważa, że w przedmiotowym stanie faktycznym także cena jego 

oferty  winna  podlegać  wyjaśnieniu  i  brak  wezwania  do  wyjaśnień  w  tym  zakresie 

Odwołującego  jednoznacznie  wskazywał  na  brak  takiej  czynności  Zamawiającego  wobec 

oferty Przystępującego. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  rażąco  niskiej  ceny  oferty  Przystępującego  Izba  uznaje 

powyższy zarzut za niezasadny, a ustalenia Zamawiającego w tym zakresie za prawidłowe, 

które Izba przyjmuje w znacznym zakresie jako własne. 

Pod

nieść  należy  co  w  sposób  niesporny  ustalono  w  trakcie  rozprawy,  że  cena  za 

wykonanie przedmiotowego zamówienia została ustalona w sposób ryczałtowy, mimo tego, 

że  wykonawcy  wskazywali  ceny  jednostkowe  za  wykonanie określonych w  formularzu prac 

przy drzewach i krzewostanie.  

Podkreślić  należy,  że  wynagrodzenie  ryczałtowe  jest  określane  z  góry  i  nie  ulega  zmianie. 

Sąd Najwyższy wielokrotnie w swoich orzeczeniach podkreślał, że przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. Ryczałt polega na umówieniu z 

góry  wysokości  wynagrodzenia  w  kwocie  absolutnej,  przy  wyraźnej  lub  dorozumianej 

zgodzie  stron  na  to,  że  wykonawca  nie  będzie  się  domagać  zapłaty  wynagrodzenia 

wyższego (por. wyrok SN z 1998-11-20, sygn. I CKN 913/97 LEX nr 138655).  Ponadto za 

wyrokiem SA w Poznaniu z dnia 6 marca 2001 r., I ACa 1147/00, 

wskazać należy, że  „Jeżeli 

za wykonane dzieło strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe, dołączenie przez wykonawcę 


do  umowy  kosztorysu  nie  ma  znaczenia,  a  dokument  ów  uznać  należy  jedynie  za 

uzasadniający  merytorycznie  oferowaną  przez  przyjmującego  zamówienie  (wykonawcę) 

kwotę  wynagrodzenia  ryczałtowego".  Tym  samym  wskazywanie  przez  Odwołującego  na 

niewłaściwe  –  jego  zdaniem  skalkulowanie  kosztów  wykonania  niektórych  robót  nie  ma 

znaczenia, 

dla  uznania  ceny  ofertowej  Przystępującego  za  rażąco  niską.  Odwołujący  w 

odwołaniu nie wskazał (nie podniósł zarzutu), iż cena oferty Przystępującego jako całość jest 

rażąco  niska,  ale  wskazał  na  wycenę  niektórych  składników  jednostkowych  podając  iż 

zawierają niska cenę.  Tym samym przy wynagrodzeniu ryczałtowym nawet wykazanie zbyt 

niskiej  ceny 

za  wykonanie  jakiegoś  elementu  przedmiotu  zamówienia  nie  może  skutkować 

co do zasady uznaniem całej ceny za rażąco niska i w konsekwencji powodować odrzucenie 

takiej oferty w oparciu o przepis art. 90 ust.3 Pzp. 

Stwierdzić  należy,  że  Odwołujący  nie  przedstawił  jakiegokolwiek  dowodu,  który 

potwierdzałby rażąco niska cenę oferty Przystępującego i obalał stanowisko Zamawiającego 

w  tym  zakresie

.  Na  pewno  powoływanie  się  na  rzekoma  rozmowę  z  podmiotem 

wynajmującym  podnośniki  nie  może  uzasadniać  twierdzenia  ceny  rażąco  niskiej  oferty 

Przystępującego.  Odwołujący  w  tym  zakresie  podał,  że    –  „ponieważ  na  rynku  istnieją 

rozbieżności  w  cenie  1  mtg  pracy  sprzętu  zadzwoniliśmy  do  F.H.U.  Media-Pamer  T.  P.  i 

otrzymaliśmy odpowiedź, że przy wynajmie długoterminowym stosują stawkę 65 zł netto za 1 

mtg

”.  O  tak  ustalona  stawkę  Odwołujący  miedzy  innymi  dokonywał  kwestionowania  ceny 

oferty  Przystępującego.  Takie ustalenia telefoniczne  nie mogą  stanowić  dowodu  w  sprawie 

na  podstawie  których  Izba  mogłaby  oprzeć  swoje  orzeczenie.  Aby  Izba  mogła  oprzeć 

orzeczenie na złożonych dowodach to dowody te muszą być pewne i kategoryczne - wyrok 

SO w Wrocławiu z 6 lutego 2018 roku Sygn. akt XI Ga 692/17.  

O cenie rażąco niskiej można mówić, gdy jest oczywiste, że przy zachowaniu reguł 

rynkowych wykonanie umowy przez  wykonawcę za podaną cenę byłoby nieopłacalne, albo 

gdy cena w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego wartości, 

w  szczególności  gdy  różnica  ta  nie  będzie  możliwa  do  uzasadnienia  obiektywnymi 

względami  pozwalającymi  wykonawcy  zrealizować  to  zamówienie  bez  strat  i  dodatkowego 

finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne. 

W  przedmiotowej  sytuacji  Izba  za  prawidłowe  uznała  poczynione  przez  Zamawiającego 

ustalenia, który wskazał, że zaoferowana przez Wykonawcę P.P.U. Hebex s.c. I. i A. N. cena 

ofertowa  jest  ceną  realną,  rynkową  i  nie  jest  to  cena  o  znamionach  ceny  rażąco  niskiej.  

Świadczyć o tym miało także to, iż Wykonawca ten od wielu lat wykonuje u Zamawiającego 

dokładnie  takie  same  usługi.  Ceny  uprzednio  wykonywanych  usług  były  na  zbliżonym 

poziomie, jak te zaoferowane w przedmiotowym postępowaniu i nie było żadnych problemów 

z realizacją tego rodzaju zamówień. Także obecnie Wykonawca ten zawarł umowę i jest w 


trakcie realizacji bliźniaczego zamówienia, a cena za te usługi wynosi 245 680 zł (umowa z 

dnia 22.11.2018  r.  zawarta  w  wyniku  przeprowadzenia postępowania wspomnianego  wyżej 

na Przycinkę drzew na terenie miasta Ruda Śląska, zadanie/część nr 3, o numerze sprawy 

AP,271.102.2018).  Powyższe stanowi  dodatkowy  argument  na  to,  iż  zaoferowana cena  nie 

wydaje  się  rażąco  niska  i  nie  budzi  żadnych  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości 

wykonania  zamówienia  zgodnie  z  jego  wymaganiami  oraz  z  wymaganiami  wynikającymi  z 

określonych przepisów. 

Podał,  że  Odwołujący  w  treści  odwołania  kwestionuje  cenę  swojego  konkurenta 

(Przystępującego),  a  ta  jest  niższa  zaledwie  o  750  zł  od  ceny  ofertowej  Odwołującego 

(różnica  ta  stanowi  ok.  0,3%  ceny  ofertowej  Odwołującego).  Odwołujący  także  w  treści 

odwołania  przyjął  -  w  oparciu  o  Katalog  Nakładów  Rzeczowych  -  iż  koszt  wykonania 

pielęgnacji  1  szt.  drzewa  wynosi  190,46  zł,  wskazując  jednocześnie,  iż  w  przypadku 

Wybranej  do  realizacji  oferty  (firmy  Hebex  s.c.)  kwota  ta  wyniesie  89,00 

zł.  Tymczasem 

pomimo  oszacowania  tej  usługi  na  190,46  zł  -  Odwołujący  także  zaproponował  znacznie 

niższą  cenę  jednostkową:  135  zl  –  pozostając  tym  samym  w  sprzeczności  do  własnych 

wyliczeń.  Odnosząc  się  do  kwestii  zbyt  niskiej  wyceny  kosztów  utylizacji  uzyskanych  w 

wyniku  prac  elementów  drzewostanu  wskazać  należy,  że  wyliczenia  Odwołującego  w  tym 

zakresie są  nieprawidłowe,  gdyż  nie obejmują obowiązków  wykonawcy  wynikających z  § 5 

ust.3.2i  3.4    wzoru  umowy,  które  nakładają  na  wykonawców  dostarczanie  pozyskanego 

drewna  o  grubości  pnia  min  10  cm  do  rodzin  wskazanych  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy 

Społecznej, a nie przekazanie ich w całości do  utylizacji. Zamawiający na rozprawie podał, 

że  przekazywana  wielkość  ww.  drewna  przy  wykonywaniu  tego  rodzaju  usług  przekracza 

zwykle 50% 

całości pozyskanego drewna.   

Powyższe  zdaniem  Izby  jednoznacznie  wskazują  na  niezasadność  podniesionego 

zarzutu  rażąco  niskiej  ceny  oferty  Przystępującego  i  tym  samym  wniesione  odwołanie 

podlegało oddaleniu.      

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i ustalenia, Izba postanowiła jak w sentencji 

wyroku, 

orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust.7, 191 ust.2 i 192 ust. 2 ustawy Pzp 

Zgodnie  z  treścią  art.  192  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Krajowa  Izba 

Odwoławcza uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, 

które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia,  co  –  ze  wskazanych  wyżej  względów  nie  miało  miejsca  w  przedmiotowym 

postępowaniu. 


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt.1a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania (Dz.  U.  Nr 

41 poz. 238).   

Przewodniczący:       …………………….   


Słowa kluczowe:
rażąco niska cena
wiper-pixel