KIO 2637/18 WYROK dnia 11 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2637/18 

WYROK 

  z dnia 11 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  przez  wykonawcę 

bezpieczne.it Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie

postępowaniu prowadzonym  przez  Centrum  Informatyki  Resortu  Finansów z  siedzibą 

w Radomiu

przy udziale: 

1)  wykonawcy Comtegra S

.A. z siedzibą w Warszawie, 

2)  wykonawcy Passus S.A. 

z siedzibą w Warszawie, 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  Integrated Solution 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prosystem S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka:  

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutów  dotyczących  zaniechania  odrzucenia  ofert 

wykonawców  Comtegra  S.A.  i  Passus  S.A.  z  uwagi  na  rażąco  niską  cenę  i  nakazuje 

Zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie  części  I 

zamówienia, odrzucenie oferty Comtegra S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 

ustawy  Pzp  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  i  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej; 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie  części  II 

zamówienia,  odrzucenie  oferty  Passus  S.A.  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4 


ustawy  Pzp  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  i  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 

W pozostałym zakresie odwołanie oddala; 

Kosztami postępowania obciąża Centrum Informatyki Resortu Finansów i: 

3.1.  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  18 600  zł  00  gr 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosowni

e  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986 

z  późn.  zm.)  na  niniejszy  wyrok  –  w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwo

ławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu.  

Przewodniczący:      …………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Centrum Informatyki Resortu Finansów 

 prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Zakup  usługi 

kompleksowej ochrony bramy internetowej oraz stacji roboczych i serwerów

W  dniu  21  grudnia  2018  r.  wykonawca  bezpieczne.it  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie 

wobec: 

czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  Comtegra  S.A.  w  części  1  i  zaniechania 

odrzucenia oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp,  

dokonaniu  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Passus  S.A.  w  części  2 

i zaniechania odrzucenia oferty ww. wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy 

Pzp, 

zaniechania  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Integrated  Solution  Prosystem  S.A.  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów:  art.  7  ust.  1  i  3  w  zw. 

z art. 91 ust 1 ustawy Pzp, art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w zw. 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, a także art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Odwołujący podniósł, że jako „nieudzielenie wyjaśnień", o którym mowa w art. 90 ust. 

3 ustawy Pzp należy rozumieć także sytuacje, gdy wyjaśnienia są m.in. ogólne, wymijające, 

nie odpowiadają treści wezwania Zamawiającego. W przypadku art. 90 ust. 3 ustawy Pzp nie 

chodzi  o  złożenie  jakichkolwiek  wyjaśnień,  ale  muszą  to  być  wyjaśnienia,  które  w  sposób 

niebudzący  wątpliwości  pozwalają  na  ustalenie  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę 

stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Wyjaśnienia  powinny  wyczerpująco  wskazywać 

wszystkie  aspekty  mające  wpływ  na  cenę,  tak  aby  nie  pozostawiały  wątpliwości  co  do 

prawidłowego  obliczenia  ceny  oferty.  Ciężar  dowodu,  że  cena  nie  jest  rażąco  niska, 

spoczywa  na  wykonawcy  składającym  ofertę,  a  nie  na  Zamawiającym.  Hipotezą  normy 

prawnej  zawartej  w  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  nie  jest  objęta  jedynie  sytuacja,  w  której 

Wykonawca  nie  złożył  jakichkolwiek  wyjaśnień,  a  więc  nie  odpowiedział  na  wezwanie,  ale 

również,  gdy  wyjaśnienia  są  niepełne  albo  niedostateczne.  Ponadto  wyjaśnienia  wymagają 

dowodów dla potwierdzenia okoliczności w nich zawartych, co wynika wprost z treści art. 90 

ust.  1  ustawy  Pzp,  ustawodawca  użył  bowiem  zwrotu  „w  tym  złożenie  dowodów". 

Wykonawca  w  wyjaśnienia  winien  wykazywać  oszczędności,  elementy  stanowiące 

„obiektywne czynniki", które pozwoliły na znaczną redukcję ceny oferty. 


Zdaniem Odwołującego, żaden z obiektywnych czynników, na które uwagę zwracają 

w  wyjaśnieniach  wykonawcy  Passus  i  Comtegra.,  nie  jest  dostępny  tylko  i  wyłącznie  tym 

wykonawcom,  co  mogłoby  przesądzać  o  ich  uprzywilejowanej  pozycji  i  tylko  im  dostępnej 

możliwości obniżenia ceny oferty. W treści wyjaśnień obu wykonawców nie wskazano w jaki 

sposób  czynniki  te  spowodowały  obniżenie  ceny  oferty  ani  też  nie  umiejscowiono  ich 

konkretnych  realiach  zamówienia,  jak  również  nie  przedstawiono  żadnych  dowodów  na 

poparcie gołosłownych oświadczeń zawartych w pismach. 

Odwołujący  stwierdził,  że  skoro  części  wyjaśnień  wykonawców  Comtegra  i  Passus 

zawierają  wyłącznie  kalkulację  zaoferowanej  ceny  (a  więc  co  do  zasady,  działanie 

arytmetyczne polegające na sumowaniu składników cenotwórczych), to nie sposób uznać za 

właściwe  działania  Zamawiającego,  który  w  oparciu  o  enigmatyczne,  chaotyczne, 

wewnętrznie  sprzeczne,  powielane  w  kilku  miejscach  i  pozbawione  jakiegokolwiek  oparcia 

przedstawionych  dowodach  wyjaśnienia,  podejmuje  decyzję  o  wyborze  tych  ofert  jako 

najkorzystniejszych.  Niedołączenie  do  złożonych  wyjaśnień  dowodów  świadczy  o  tym,  że 

oferty nie opierają się na rzetelnej i prawidłowej kalkulacji cenowej, w oparciu o okoliczności 

faktycznie  dające  im  rzeczywistą  i  realną  możliwość  tak  znacznego  obniżenia  kosztów 

realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Skutkiem  tego,  zdaniem  Odwołującego,  zaoferowana 

cena jest rażąco niska w obu ofertach. 

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  nie  przeprowadził  faktycznie  żadnej  analizy 

złożonych  wyjaśnień.  Nawet  pobieżna  ocena,  dokonana  zgodnie  z  zasadami  logicznego 

rozumowania,  w  oparciu  o znajomość  tematyki  związanej  z  przedmiotem  zamówienia musi 

prowadzić  do  wniosku,  że  takie  wyjaśnienia,  nie  zawierające  żadnych  konkretnych  danych 

wsadowych  dokonanej  wyceny,  pozbawione  jakiegokolwiek  oparcia  w  dowodach 

potwierdzających  prawdziwość  twierdzeń,  nie  mogą  zostać  uznane  za  miarodajne 

przesądzające o braku znamion rażąco niskiej ceny. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  główny  wątek  w  wyjaśnieniach  Comtegra  i  Passus 

oparty  na  doświadczeniu  wykonawców,  nie  jest  niczym  poparty  i  odnosi  się  do  zbliżonych 

lecz  nie  u

dowodnionych  realizacji,  w  bliżej  nieokreślonym  zakresie  i  położeniu 

geograficznym. 

Wyjaśnienia złożone przez Comtegra 

Odwołujący wskazał, że o prawidłowości oszacowanej przez Comtegra ceny miałyby 

świadczyć  następujące  okoliczności:  metoda  realizacji  przedmiotu  zamówienia  przyjęta 

przez Comtegra S.A. 

nie odbiega od ogólnie przyjętych zasad realizacji wdrożenia i serwisu, 

co  w 

ocenie  Odwołującego  dokładanie  potwierdza,  że  przyjmując  ogólnie  przyjęte  zasady 


wdrożeń i serwisu sprzętu IT nie jest możliwe wykonania zadania za oferowaną cenę właśnie 

uwzględniając zasady obliczania kosztów w tego typu przedsięwzięciach. 

Odnosząc  się  do  wyjaśnienia,  że  ceny  wszystkich  oferentów  różnię  się  od  siebie 

jedynie o 30% w stosunku do przewidzianego budżetu. Ofertę pierwsza i trzecia rożni jedynie 

7%  w  wartości,  a  ponadto  Wykonawca  nie  miał  wpływu  na  szacowanie  budżetu 

Zamawiającego  przewidzianego  na  realizację  przedmiotowego  zamówienie  publiczne

Odwołujący stwierdził, że wykonawca tkwi w błędnym przekonaniu co do swojej oferty, gdyż: 

jego  oferta  stanowi  jedynie  25,13  % 

budżetu  Zamawiającego  (11.870.772,15  zł  brutto) 

co oznacza, że jest niższa aż o 74% od wartości oszacowanej przez Zamawiającego, 

ponadto jego oferta jest niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 

(4.418.083,33 zł) ofert o 32,48 procent. 

Wyjaśnienia,  że  zaoferowana  przez  Comtegra  SA.  („Wykonawca")  cena  oparta  jest 

na  szacunkach  wynikających  z  wieloletniego  doświadczenia  w  realizacji  umów 

wdrożeniowych  i  serwisowych  przez  Wykonawcę  a  także,  dodatkowo  z  dużego 

doświadczenia  osób  zaangażowanych  w  przygotowanie  oferty  w  realizacji  w  przeszłości 

różnych  umów  u  Zamawiającego,  zatrudnionych  obecnie  przez  Wykonawcę,  według 

Odwołującego nie mogą być uznane za żaden wiarygodny dowód ze względu na: 

no

we  okoliczności  związane  z  ekonomicznymi  uwarunkowaniami  odnoszącymi  się  do 

teraźniejszości, na których tzw. „przeszłość" nie ma żadnego istotnego wpływu, 

szacunki  wynikające  z  wieloletniego  doświadczenia,  nie  są  żadnym  uzasadnieniem 

rażąco  niskiej  ceny,  zwłaszcza  że  każdy  z  oferentów  wykazuje  się  co  najmniej 

dziesięcioletnim  doświadczeniem  w  realizacji  umów  wdrożeniowych  i  serwisowych, 

szacunki nie stanowią też o poprawności założeń kalkulacji cenowej, 

bez  wpływu na  racjonalność  i  prawidłowość ceny  pozostają doświadczenia w  realizacji 

„w przeszłości" osób przygotowujących ofertę realizowaną w przyszłości, zwłaszcza że 

wyjaśnień  nie  wynika,  jakie  jest  to  doświadczenie  i  czy  w  ogóle  można  je  zaliczyć 

poczet doświadczeń, które miałyby dowodzić nieomylności wykonawcy, nie wiadomo, 

jakie bliżej nieokreślone doświadczenia wykonawca przywołuje i w jaki sposób miałyby 

one sprzyjać szczególnie niskiej cenie usługi realizowanej w przyszłości. 

na  marginesie  należy  zauważyć,  że  poziom  partnerstwa  „Platinum”  nie  jest  niczym 

niezwykłym w poniższym postępowaniu. 

Odwołujący podał, że wykonawca wskazał w wyjaśnieniach:  Comtegra S.A. od kilku 

lat  posiada  własny  rozbudowany  dział  wdrożeń  skupiający  kompetencje  hardware  oraz 

software oraz autoryzację serwisową wielu producentów sprzętu i oprogramowania. Zdaniem 

Odwołującego nie jest to sytuacja szczególna, gdyż każdy obecnie funkcjonujący w obszarze 


usług podmiot IT, który ma świadczyć usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia, musi taki 

dział posiadać i zapewne dla wszystkich  uczestników postępowania nie jest to sytuacja ani 

nowa,  ani  wyjątkowa,  a  już  w  szczególności  posiadanie  własnego  rozbudowanego  działu 

wdrożeń wraz z kompetencjami i autoryzacją serwisową, nie jest w omawianym, konkretnym 

postępowaniu  czynnikiem  wpływającym  na  wysokość  ceny,  w  żadnym  też  razie  ta 

okoliczność nie została wykazana przez Comtegra. 

Odwołujący  podniósł,  że  stwierdzenie:  W  ofercie  zawarte  zostały  wszystkie  koszty 

wynikające  z  zaangażowania  działu  wdrożeń  w  realizacje  Umowy  jest  to  oświadczenie 

gołosłowne, albowiem z wyjaśnień nie wynika ani sposób zaangażowania przez niego owego 

doświadczenia, ani organizacja pracy, ani odpowiedzialność za poszczególne fazy realizacji, 

ani  tym  bardziej  nie  wykazano  wpływu  na  wartości  podane  w  ofercie,  zatem  oświadczenie 

sprowadza się do gołosłownej beletrystyki na potrzeby złożenia wyjaśnień.  

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  wyjaśnieniami:  Wycena  przedmiotu  zamówienia 

dla  dostarczonych  w  ramach  projektu  komponentów  sprzętowych  infrastruktury  oparta  jest 

na  wewnętrznym  algorytmie  Wykonawcy,  bazującym  na  wieloletnim  doświadczeniu 

wdrażania  ww.  infrastruktury  oraz  serwisu  uwzględniającym  całodobową  linie  wsparcia, 

średnią  ilość  zgłoszeń,  wizyt  onsite,  uszkodzenia  dysków,  wdrożeń  oprogramowania 

Symantec  czy  przeglądy  oprogramowania.  Zdaniem  Odwołującego  enigmatyczny 

„wewnętrzny  algorytm"  nie  oznacza  absolutnie  nic  i  mógłby  być  równie  dobrze 

mechanizmem  dowolnym,  gdyż  nie  odwołuje  się  do  jakichkolwiek  założeń,  żadnych 

statystyk,  żadnych  punktów  odniesienia,  co  więcej  w  kontekście  szeroko  przywoływanego 

doświadczenia,  nie  odwołuje  się  do  żadnych  umów,  o  podobnej  skali  czy  charakterze,  co 

czyni wyjaśnienia niepopartymi jakimikolwiek wiarygodnymi założeniami. 

Co  do  oryginalności  projektu  wykonawcy,  to  wskazuje  on,  że:  Comtegra  S.A.  jest 

wieloletnim partnerem firmy Symantec i w zakresie zaoferowanych licencji jako jedyna firma 

w  Polsce  posiada  najwyższy  status  partnerski.  Odwołujący  podniósł,  że  w  warunkach 

niniejszego  przetargu  oryginalność  posiadania  najwyższych  statusów  partnerskich  wśród 

oferentów nie wystarczy by uznać, że oferta jest skalkulowana poprawnie, albowiem wszyscy 

oferenci posiadają najwyższe statusy partnerskie, a nawet wszyscy deklarują, że posiadają 

ceny  specjalnie  wynegocjowane  dla  Zamawiającego.  Sytuacja  ta  jest  absolutnie  oczywistą, 

gdyż  dla  takiej  skali  przedsięwzięcia,  nie  byłoby  możliwe  złożenie  oferty  bez  pełnego 

wsparcia  producenta.  Uzasadnienie  takie  można  byłoby  uznać  za  wystarczające,  gdyby 

możliwe było oferowanie rozwiązań tylko jednego producenta i w tym kontekście można by 

próbować  uzasadniać  wyjątkowy  poziom  oferty  cenowej,  wspierając  się  statusem  czy 

poziomem upustów dla konkretnego wykonawcy. Jednak w niniejszym postępowaniu takowe 

stanowisko  pozostaje  bez  znaczenia,  gdyż  de  facto  konkurują  ze  sobą  tylko  firmy 


posiadające  najwyższe  statusy.  Tak  więc,  nie  mamy  do  czynienia  z  żadnym  indywidulanie 

obiektywnym czynnikiem mającym wpływ na niską cenę oferty Comtegra S.A. 

W wyjaśnieniach  wykonawca podnosi,  że  Comtegra S.A.  posiada  pod  ciągłą opieką 

serw

isową  kilka  systemów  o  zbliżanej  skali,  jeżeli  chodzi  o  wielkość  środowiska  oraz 

zbliżonej  rozpiętości  geograficznej,  jeżeli  chodzi  o  liczbę  oddziałów,  lokalizacji,  łączy 

telekomunikacyjnych

.  Zdaniem  Odwołującego  również  ta  okoliczność  nie  została 

udowod

niona,  Comtegra  nie  przedstawia  jakichkolwiek  dowodów,  nie  posługuje  się 

konkretnymi  wartościami,  nie  odwołuje  się  do  „zbliżonych"'  umów,  wielkości,  statystyk, 

doświadczeń,  bazy  wiedzy,  wyników,  prognoz  czy  analiz  na  poparcie  swoich  twierdzeń. 

Trudno  też  odnaleźć  jakąkolwiek  oryginalność  projektu  wykonawcy,  który  nie  wyjaśnia,  jak 

utrzymywanie  „zbliżonych  skalą"  systemów  miałoby  zadecydować  o  obniżeniu  ceny  oferty. 

„Systemy  IT"  są  pojęciem  szerokim,  nie  wiadomo,  czy  wykonawca  mówi  o  usłudze 

analogicznej,  cz

y  systemach  jakichkolwiek,  nie  są  znane  jej  stopnie  złożoności.  Co 

najistotniejsze  w  wyjaśnieniach  Wykonawcy,  nie  ma  ani  słowa  o  ich  pracochłonności.  Jeśli 

wykonawca zamierza dowodzić obniżenie kosztów, winien wykazać, że przyjęte przez niego 

zasoby są wystarczające do pokrycia zapotrzebowania. 

Na  marginesie  Odwołujący  zauważył,  że  rynek  obszaru  IT  jest  hermetyczny, 

konkurenci znają się między sobą i są w stanie zweryfikować twierdzenia wykonawcy po ich 

odtajnieniu. O ile prawdopodobna jest dostawa licencji antywirusowych przez Comtegra SAo 

tyle doświadczenie w podobnym modelu świadczenia usług dalece wątpliwe, a w niniejszym 

przypadku w żaden sposób nie udowodnione, ani nawet nie uprawdopodobnione. 

Odwołujący podniósł, że nie znajduje potwierdzenia w dowodach także oświadczenie: 

Dodatkowo  Comtegra  S.A.  posiada  grupę  doświadczonych,  certyfikowanych  inżynierów, 

którzy  realizowali  i  realizują  projekty  IT  związane  z  bezpieczeństwem  systemów 

informatycznych  w  oparciu  o  produkty  Symantec

.  Możliwa  jest  realizacja  dostaw  licencji 

Symantec,  jednak  w  żaden  sposób  nie  da  się  dostawy  licencji  zrównać  z  dostawę 

kompleksowych  usług.  Jest  to  twierdzenie  niepoparte  żadnymi  dowodami,  tym  bardziej  nie 

ujawniono,  jak  ta  okoliczność  wpłynęła  na  cenę  oferty.  W  żaden  sposób  status  partnerski 

będący  wyrazem  wolumenu  sprzedaży  nie  jest  dowodem  świadczącym  o  doświadczeniu 

sprzedawcy w realizacji usług. Jest to w niniejszym postępowaniu o tyle istotne, że licencje 

są jedynie fragmentem usługi, gdyż znaczącym kosztem jest przede wszystkim koszt pracy. 

Odwołujący  stwierdził,  że  skoro  wykonawca  deklarował  doświadczenie  w  realizacji 

usługi na rzecz Zamawiającego, to miał możliwość wykazania realności stawek przyjętych do 

kalkulacji  stosownymi  dowodami.  Dowodów  tych  jednak  nie  przedłożono,  co  mając  na 

uwadze brzmienie art. 90 ust, 3 ustawy Pzp musi skutkować odrzuceniem oferty. 


Ponadto, zdaniem Odwołującego, wykonawca nie uzasadnił i nie udowodnił kosztów 

pracy. Oświadczył jedynie, że Koszty pracy nie są niższe od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę  (...),  Koszty  jednego  dnia  pracy  Wykonawca  przyjmuje  na  poziomie...  (informacja 

utajniona)

Z punktu „Kalkulacja cenowa" wynika, że usługa obejmuje takie koszty pracy jak 

wdrożenie,  migracja,  wsparcie,  konfiguracja,  administracja,  logistyka,  szkolenia  oraz 

warsztaty, wykonanie dokumentacji, przeglądy oraz utrzymanie. 

Z 

wyjaśnień  wynika,  że:  Jeśli  chodzi  o  kalkulacje  pracochłonności  to  w  oparciu 

doświadczenie  zakładamy  wysokie  zaangażowanie  inżynierskie  w  pierwszych  60  dniach 

od  podpisania  umowy,  kt

óre  wraz  z  biegiem  czasu  będzie  sukcesywnie  się  zmniejszało. 

pozycji wdrożenie i migracja jest ujęty koszt utrzymania system w pierwszym roku. Koszty 

jednego  dnia  pracy  Wykonawca  przyjmuje  na  poziomie  (wartość  utajniona)  zł  brutto

Zdaniem  Odwołującego  wyjaśnienia  są  niespójne,  gdyż  w  pierwszej  kolejności  wykonawca 

twierdzi,  że  wysokie  zaangażowanie  inżynierskie  przewiduje  na  60  dni,  żeby  uściślić,  iż 

chodzi o wdrożenie i migrację, konieczne do wykonania na początku współpracy (zmigrować 

trzeba  informacje 

z  obecnego  systemu  do  nowego  przy  wdrożeniu),  po  to  by  w  pozycję 

„wdrożenie"  i  „migracja"  wrzucić  jeszcze  „koszt  utrzymania  w  pierwszym  roku”.  Dalej 

Comtegra  wyjaśnia:  Do  kwoty  powyższej  Wykonawca  dolicza  budżet  kosztów  logistyki 

obsługi  centrum  zgłoszeniowego (centrum  zgłoszeniowe służy  realizacji  wielu umów,  więc 

jego  koszty  są  rozłożone  i  przyjęcie  do  realizacji  dodatkowej  umowy  nie  stanowi  wzrostu 

kosztów  obsługi  niemniej  zakładamy  je  dodatkowo).  Zatem  koszt  wdrożenia,  migracji 

i utrzymania  w  pierwsz

ym  roku  to  także  koszt  logistyki  i  obsługi  centrum  zgłoszeniowego. 

Zdaniem Odwołującego informacje te nie mają żadnego uwiarygodnienia w kosztach pracy, 

są ogólnymi  stwierdzeniami, mającymi  zrobić  wrażenie na  czytającym,  a  nie być  dowodem 

w sprawie. 

Odwołujący  wskazał,  że  dalsze  wyjaśnienia  dotyczą  informacji  na  temat  przyjętego 

ryzyka oraz kursu walut, bez wskazania jakiegokolwiek związku ze sprawą: dla oferty zostało 

wkalkulowane  ryzyko  finansowe  i  koszty  finansowania  dla  elementów,  których  cena  może 

ulec 

zmianie  podczas  trwania  umowy  a  nie  ma  możliwości  zabezpieczenia  stałej  ceny  dla 

trwania umowy

Odwołujący  przytoczył  fragment  wyjaśnienie:  Pozostają  w  budżecie  oferty  środki 

wolne,  które  można  interpretować  jako  marża  projektu.  W  związku  z  powyższym,  należy 

uznać,  że  oferta  cenowa  (…)  została  sporządzona  w  sposób  rzetelny,  prawidłowy,  na 

podstawie  własnej  wiedzy,  znajomości  rynku,  realnych  cen  robocizny  i  posiadanego  przez 

Wykonawcę  sprzętu,  zatem  nie  może  zostać  uznana  za  cenę  rażąco  niską.  Podniósł,  że 

posiadany  przez  w

ykonawcę  sprzęt  nie  wpływa  na  cenę  postępowania,  gdyż  Zamawiający 

oczekiwał  realizacji  umowy  w  oparciu  o  fabrycznie  nowy  sprzęt,  co  wynika  z  SIWZ,  nie 


sprzęt,  którym  dysponuje  wykonawca.  Jeśli  zatem  wykonawca  używa  do  realizacji  usługi 

sp

rzętu własnego, to jego oferta jest sprzeczna z treścią SIW. Dodatkowo wymagany sprzęt 

nowy,  bez  względu  na  źródło  jego  pochodzenia,  przedstawia  wartość  cenową  i  musi  być 

wliczony  do  wynagrodzenia  wykonawcy.  Jeśli  go  nie  doliczono,  to  potwierdza  się  zarzut 

rażąco niskiej ceny, w ramach finansowania projektu z innych źródeł. 

Zdaniem Odwołującego Zamawiający w ogóle nie zbadał złożonych wyjaśnień, gdyż 

nie był w stanie ocenić prawdziwość złożonych wyjaśnień i realność przyjętych stawek, skoro 

nie  zostały  one  poparte  żadną  kalkulacją,  pozwalającą  na  ustalenie  wartości  kosztów, 

ponieważ  poziom  ogólności  na  to  nie  pozwala.  Nie  wiadomo  także,  jaką  pracochłonność 

przyjął wykonawca, skoro najpierw pisze o 60 dniach intensywnych, a potem rozszerza je do 

okresu pierws

zego roku. Wobec braku jakichkolwiek konkretnych danych, ocena zasadności 

przyjętych wartości jest po prostu niemożliwa. Wyjaśnienia, w części w jakiej odnosiły się do 

ogólnych założeń mających identyfikować sprzyjające temu wykonawcy uwarunkowania, nie 

mo

gły  być  uznane  za  konkretne  i  identyfikujące  rzeczywistą  sytuację  pozwalającą  na 

obniżenie  kosztów  na  poziomie  uzasadniającym  tak  znaczącą  różnicę  ceny  do  wartości 

zamówienia  oraz  cen  innych  ofert.  Przywołane  okoliczności  dotyczące  dostępnej  kadry 

wysokiej 

klasy  specjalistów,  w  żaden  sposób  nie  różnicuje  sytuacji  wykonawców  w  tym 

postępowaniu,  gdyż  każdy  musi  taką  kadrą  dysponować,  bez  nich  bowiem  nie  byłoby 

możliwym  wykonanie  przedmiotu  świadczenia.  Kwestia  współdzielenia  kosztów  nie  została 

żaden  sposób  wykazana. W  wyjaśnieniach  nie  ma także  wskazania,  jakie  współdzielone 

mogłyby generować oszczędności, marżę, lub zysk. Ponadto, skoro wykonawca powołuje się 

na doświadczenie zdobyte u Zamawiającego, to nie stało na przeszkodzie przywołać koszty 

wynikające  z  niniejszego  doświadczenia,  czego  Wykonawca  nie  uczynił.  W  ocenie 

Odwołującego  argumenty  przedstawione  w  wyjaśnieniach  są  niezidentyfikowane,  odwołują 

się do przeszłości, nie do teraźniejszości, a także nie zostały wyjaśnione w taki sposób, aby 

uchwycić ich ekonomiczny aspekt przy wykonywaniu umowy. 

Niezgodność oferty Comtegra S.A. z SIWZ  

Zdaniem  Odwołującego,  ze  złożonych  wyjaśnień  wynika  dodatkowo,  że  oferta 

Comtegra  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy  Pzp,  w  związku 

z zaoferow

aniem urządzeń, które nie są urządzeniami nowymi, a dodatkowo ze względu na 

brak  zaoferowania  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  wymaganym  w  SIWZ.  Z  treści 

złożonych wyjaśnień jednoznacznie wynika, że nie zaoferowano pełnego zakresu przedmiotu 

zamówienia, a tym samym nie udowodniono jej realnej wartości. 

Wyjaśnienia złożone przez Passus S.A. 


Odwołujący  wskazał,  że cena  oferty  Passus  na poziomie  3.936.000,00  zł  brutto jest 

niższa  od  szacunkowej  wartości  zamówienia  określonej  przez  Zamawiającego  o  38% 

9,18 zł). 

Odwołujący przytoczył fragmenty wyjaśnień: 

Zaoferowana  cena  jest  ceną  konkurencyjną  dzięki  pozytywnym  aspektom 

cenotwórczym, uwzględnionym przez Wykonawcę przy jej kalkulowaniu. Przy ustalaniu ceny 

wykonania  zamówienia  Wykonawca  kierował  się  przede  wszystkim  kryterium  zachowania 

należytej  staranności  i  jakości  realizowanych  dostaw  i  usług,  przy  jednoczesnym 

przedstawieniu  możliwie  konkurencyjnej  oferty.  Ceno  przedstawiona  w  ofercie  uwzględnia 

wszystkie  wymagania  Zamawiającego  oraz  wszelkie  reguły  prowadzenia  działalności 

gospodarczej ukierunkowanej na zysk. 

W  celu  uzasadnienia,  iż  zaoferowano  w  niniejszym  postępowaniu  cena  nie  nosi 

„znamiona  rażąca  niskiej",  poniżej  przedkładamy  kalkulację,  z  uwzględnieniem 

następujących aspektów Przedmiotu Zamówienia: 

Dostawa i wdrożenie Przedmiotu Zamówienia (zwanego zamiennie „Usługą"), o którym 

mowa w § 1 ust 2 pkt 1 Wzoru Umowy; 

Przeprowadzenie  Warsztatów  Powdrożeniowych,  o  których  mowa  w  §  1  ust  2  pkt  2 

Wzoru Umowy; 

Przeprowadzenie Szkolenia z wdrożonych produktów w ramach Usługi, o których mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 3 Wzoru Umowy; 

Usługa utrzymania Usługi, tj. obsługa serwisowa, o której mowa w§ 1 ust. 2 pkt 4 Wzoru 

Umowy. 

Wykonawca  Passus  zadeklarował,  że  posiada  status  autoryzowanego  partnera 

Producenta  na  poziom

ie  GOLO  (jeden  z  najwyższych  statusów  wg  polityki  partnerskiej 

Producenta) dla oferowanych komponentów niezbędnych do zapewnienia Usługi. Posiadane 

partnerstwo, którego status jest wynikiem m.in. długofalowej współpracy z Producentem oraz 

biorąc  pod  uwagę  warunki  zawartej  umowy  współpracy  –  Spółka  ma  możliwości 

dokonywania  zakupów  z  uwzględnieniem  wyjątkowo  korzystnych  upustów  (zgodnie 

polityką rabatową Producenta), co w ogromnej mierze przekłada się na zaoferowaną cenę 

Usługi

Odwołujący  podniósł,  że  z  wyjaśnień  w  żadnej  mierze  nie  wynika,  jakie  upusty 

cenowe  dzięki  statusowi  otrzymał  wykonawca,  oprócz  standardowego  wyjaśnienia 

korzystaniu  z  przywileju  cen  specjalnych,  które  nie  są  niczym  szczególnym  zwłaszcza 

w sytuacji,  gdy  w  analogicznej  pozycji  sytu

ują  się  pozostali  oferenci  z  konkurencyjnymi 

technologiami.  Mając  na  uwadze  fakt,  że  w  niniejszym  postępowaniu  konkuruje  czterech 


oferentów  i  każdy  z  nich  oferuje  inną  technologię,  oczywistym  jest,  że  ich  oferty 

konstruowane  są  w  oparciu  o  ceny  specjalne,  zwłaszcza  gdy  odbiorcą  usług  jest  podmiot 

takim  znaczeniu  jak  Ministerstwo  Finansów.  Powszechne  stosowaną  praktyką

producentów,  jest  wspieranie  takich  partnerów,  którzy  gwarantują  realizację  przedmiotu 

zamówienia  i  są  zdolni  sprostać  wymogom  Klienta.  Tym  samym  autoryzacja  statusowa 

wobec  technologii  ma  znaczenie  drugorzędne  i  nie  jest  niczym  wyjątkowym.  W  związku 

tym oświadczenie producenta nie stanowi dowodu dla uwiarygodnienia zastosowanej ceny. 

Ani  oświadczenie  producenta,  ani  oparte  na  nim  wyjaśnienia  wykonawcy,  nie  zawierają 

żadnych  informacji  na  temat  poziomu  upustów,  żadnych  wartości  z  punktu  widzenia 

wyjaśniania ceny, a zatem nie mają żadnego waloru dowodowego. 

Odwołując stwierdził, że Passus wskazał w wyjaśnieniach, że oprócz uprawnienia do 

wd

rożenia posiada przeszkolony w tym celu personel, jednak ta okoliczność nie jest poparta 

jakąkolwiek  informacją  na  temat  kompetencji  personelu  i  wpływu  tej  okoliczności  na  cenę, 

posiadanych  przez  te  osoby  certyfikatów.  Oprócz  ogólnikowej  informacji,  wykonawca  nie 

załączył w tym zakresie żadnych informacji ani jakichkolwiek kalkulacji, które potwierdzałyby, 

że okoliczności te wpływają na cenę oferty. 

Zdaniem  Odwołującego  dalsza  część  wyjaśnień  stanowi  ogólne  stwierdzenie 

dotyczące nieudokumentowanego doświadczenia inżynierów, przekładającego się w sposób 

bliżej  nieokreślony  na  zdolność  wykonania  sprawnego  wdrożenia,  które  przyniesie  bliżej 

nieokreślone  oszczędności.  Zamawiający  z  treści  złożonych  wyjaśnień  nie  mógł  się 

dowiedzieć,  jak  posiadanie  przez  Passus  wykwalifikowanego  zaplecza  poprzez 

utrzymywanie  zatrudnionych  inżynierów  powoduje  obniżenie  kosztów.  Deklaracja  ta  nie 

odnosi się w żaden sposób do rzeczywistych ponoszonych przez niego kosztów i w żadnej 

mierze nie sposób wobec tak ogólnikowych stwierdzeń określić, jak obciążające wykonawcę 

koszty  zatrudnienia,  niewskazane nigdzie  w  wyjaśnieniach,  miałyby  wpłynąć  redukujące  na 

cenę oferty. Nie są również  znane treści umów o współpracę ani stawki z nich wynikające, 

które miałyby potwierdzać prawidłowość przyjętych kalkulacji. 

Odwołujący wskazał, że w odniesieniu do usług szkoleniowych wykonawca wyjaśnił: 

Zamawiający  pisze:  (…)  z  uwagi  no  fakt,  iż  Passus  SA  jest  partnerem  Producenta 

oferowanego  rozwiązania,  na  poziomie  GOLD  PARTNER,  Wykonawca  posiada 

wykfalif

ikowanych  inżynierów,  posiadających  kompetencje  zarówno  do  wdrożenia 

rozwiązania, jak i prowadzenia szkoleń. Z uwagi na fakt, iż wdrożenie nie będzie realizowane 

przez  Podwykonawców  (co  odpowiednio  zostało  zadeklarowane  w  Ofercie  Wykonawcy)  to 

następstwie  czego  i  warsztaty  powdrożeniowe  będą  realizowane  bez  udziału  podmiotów 

trzecich.  Warsztaty  zostaną  przeprowadzone  przez  pracownika  Wykonawcy.  Wymagana 

wiedza  i  kompetencje,  powoduje,  iż  nie  każda  osoba  posiadająca  doświadczenia  może 


wykonywać tego typu przedsięwzięcia, a uzyskanie certyfikatu producentów specjalizujących 

się  w  tego  typu  systemach,  często  bywa  procedurą  kosztowną  i  pracochłonną.  Nie  każdy 

potencjalnych  Wykonawców  może  dysponować  taką  osobą  we  własnym  zakresie.

Nawiązanie  współpracy  z  osobą  posiadającą  odpowiednie  kwalifikacje,  wymagane  przez 

Zamawiającego  wiązałoby  się  najprawdopodobniej  z  poniesieniem  dodatkowych  kosztów. 

Wykonawca,  który  dysponuje  osobą  w  pełnym  wymiarze  godzinowym,  na  mocy  umowy 

współpracy,  nie  ponosi  z  tego  tytułu  żadnych  dodatkowych  nakładów  finansowych,  co 

również  wpływa  na  wysokość  zaoferowanej  ceny.  Zdaniem  Odwołującego,  oprócz 

powtórzenia  informacji  o  posiadanym  statusie  i  kompetencjach  kadry,  jedyna  nowa 

informacja,  jaką  ta  część  wyjaśnienia  wnosi  to  wskazanie,  że  wykonawca  posiada  także 

kompetencje do przeprowadzenia warsztatów. Zdolność ta nie jest niczym nadzwyczajnym, 

każdy z oferentów posiada kwalifikacje by przeprowadzić warsztaty szkoleniowe. Nie zostały 

także  przedstawione  żadne  dowody  potwierdzające  obniżenie  kosztów  dla  tej  części 

przedmiotu  zamówienia.  Nie  mogą  świadczyć  o  tym  fakt  posiadania  biura  na  terenie 

Warszawy  czy  zaplecze  konferencyjne,  gdyż  takowym  dysponuje  każdy  wykonawca 

niniejszym  postępowaniu.  Odnosząc  się  do  tego,  że  Passus  upatruje  możliwości 

generowania zysku w projekcie na bazie posiadanej przez siebie bogatej oferty cateringowej 

w  przystępnych  cenach,  Odwołujący  podniósł,  że  wykonawca  nie  przedstawił  na  tę 

okoliczność  żadnego  dowodu  pozwalającego  stwierdzić,  by  ceny  posiłków  w  trakcie 

warsztatów  (3  dni  dla  10  osób)  mogłyby  wpłynąć  na  obniżenie  ceny  do  poziomu 

zaoferowanego w przetargu. 

Odwołujący wskazał, że tę samą argumentację Passus powiela w ramach wyjaśnień 

dotyczących  szkoleń,  podobnie  jak  w  przypadku  warsztatów  wskazując  na  kompetencje 

utrzymywanej  przez  siebie  kadry,  nie  popierając  twierdzeń  jakimikolwiek  dowodami. 

Podniósł,  że  posiadanie  "kadry  inżynierskiej  o  wysokim  poziomie  wiedzy"  czy 

"wyspecjalizowanych  pracowników  kadry  zawodowej"  może  pomóc  obniżyć  ryzyko 

wdrożenia i serwisu, jednak trudno oczekiwać, by pracownicy o wysokich kwalifikacjach nie 

oczekiwali  odpowiednio  wyższego  wynagrodzenia,  a  koszty  pracy  na  umowę  o  pracę  są 

zwykle  wyższe  o  ustawowe  obciążenia  od  minimalnych,  analogicznie  do  deklarowanych 

kompetencji.  Nal

eżałoby  wykazać,  w  jaki  sposób  owe  oszczędności  są  wyższe  niż  koszty 

wynagrodzeń. W żaden sposób Wykonawca tego nie wyjaśnił. 

Odwołujący stwierdził, że w dalszej części  wyjaśnienia Passus tracą spójność, gdyż 

w  poprzedniej  części  wykonawca  niską  cenę  argumentuje  własnymi  zasobami,  by  dalej 

powoływać  się  na  wielowątkową  akceptację  biznesu  zależną  od  dostawców,  lub  firm 

współpracujących, oraz partnerów handlowych. 


Odwołujący  wskazał,  że  dalej  w  ramach  wyjaśnień  przedstawił  tabelę  kosztową 

utajnioną  dla  Odwołującego.  Jej  kształt  w  żaden  sposób  nie  pozwala  dokonać  oceny 

realności  przyjętych  czynników  kosztotwórczych,  ale  też  uniemożliwia  weryfikację  jej 

składników. 

Oferta Konsorcjum Integrated Solution SA i Prosystem S.A. 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  nie  odrzucił  oferty  ww.  Konsorcjum  pomimo 

zastosowania  licencji  w  formie  renuali  (odnowień),  podczas  gdy  Zamawiający  wymagał 

nowego sprzętu  i  nowych licencji.  Ze  względu na  nieuwzględnione koszty  oferta winna być 

odrzucona. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  w  części  1  i  2,  odrzucenia  oferty  Comtegra  S.A.  w  części  1  oraz 

Passus  S.A.  w  części  2,  odrzucenie  oferty  Konsorcjum  Integrated  Solution  Prosystem  S.A. 

oraz dokonania ponownej oceny ofert i 

wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod 

uwagę stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, 

co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Przedmiotem  części  I  zamówienia  jest  świadczenie  Zamawiającemu  przez 

Wykonawcę  usługi,  zapewniającej  ochronę  przed  szkodliwym  oprogramowaniem  dla  co 

najmniej 65 000 użytkowników Resortu Finansów, poprzez zapewnienie ochrony wszystkich 

stacji  roboczych,  serwerów  wraz  z  wdrożeniem  usługi,  bieżącą  administracją  oraz 

dostarczeniem odpowiedniego sprzętu do poprawnego działania usługi. 

Przedmiotem  części  II  zamówienia  jest  świadczenia  Zamawiającemu  przez 

Wykonawcę usługi zapewniającej kontrolę dostępu do sieci Internetowej wraz z wdrożeniem 

oraz dostarczeniem odpowiedniego sprzętu do poprawnego działania usługi. 

Zamawiający  określił  wartość  szacunkową  zamówienia  na  łączną  kwotę 

14.814.236,85 zł, w tym wartość części I: 9.651.034,27 zł, części II: 5.163.202,58 zł. 

W zakresie części I zostały złożone oferty z następującymi cenami: 


  oferta Comtegra: 

2.982.750,00 zł, 

  oferta 

Odwołującego: 3.751.500,00 zł, 

  oferta Konsorcjum Integrated: 

6.520.000,00 zł. 

W zakresie części I: zostały złożone oferty z następującymi cenami: 

  oferta 

Odwołującego: 4.428.000,00 zł, 

  oferta Passus: 

3.936.000,000 zł, 

  oferta Konsorcjum Integrated: 

4.619.000,00 zł. 

W  związku  z  różnicą  między  cenami  ofert  a  wartością  szacunkową  zamówienia, 

pismami  z  9  listopada  2018  r. 

Zamawiający  wezwał  m.in.  wykonawców  Comtegra  i Passus 

do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  zaoferowanych  cen.  W  wezwaniu  Zamawiający 

przytoczył treść art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wykonawca  Comtegra  złożył  wyjaśnienia,  w  których  –  obok  przytoczenia  tez 

orzecznictwa  oraz  wskazania  poziomu  różnic  cenowych  między  ofertami  –  przedstawił 

następujące okoliczności: 

a) 

Oszczędność wykonania zamówienia: 

Cena została skalkulowana na podstawie naszego doświadczenia w realizacji zadań 

o p

odobnej złożoności oraz znajomości kosztów zbliżonych projektów. Wykonawca zatrudnia 

osoby  posiadające  tytuł  inżyniera  z  doświadczeniem  w  kierowaniu  oraz  pracach  przy 

realizacji 

zadań  w  projektach  o  podobnej  skali.  Pozwala  to  na  opracowanie  optymalizacji 

r

ealizacji  robót,  dzięki  którym  ograniczamy  zbędne  koszty  przy  wykonaniu  zamówienia 

(optymalizacja roboczogodzin). 

b) Wybrane 

rozwiązania techniczne i biznesowe: 

Cena składa się z kilku części stanowiących całość. W skład ceny wchodzą między 

innymi  elementy 

takie  jak  licencje  ochrony  stacji  końcowych,  serwery  fizyczne,  licencje  na 

systemy 

operacyjne,  licencje  na  bazy  danych,  koszty  wdrożenia  i  migracji,  koszty  szkoleń, 

koszty  utrzymania  systemu  oraz  marża  Wykonawcy.  Elementami  stanowiącymi  ponad  … 

kosztów  projektu  są  licencje  oraz  koszty  związane  z  usługami.  Wykonawca  zaoferował 

licencje  ochrony  stacji 

końcowych  i  serwerów  firmy  Symantec  a  produktem  jest  Endpoint 

Protection.  Comtegra  S.A.  jest  wieloletnim  partnerem  firmy  Symantec  i  zakresie 

zaoferowanych  licencji

……….  Comtegra  S.A.  jest  partnerem  ……..  firmy  Microsoft  co 

pozwala  na  zakup  licencji  Microsoft  w  specjalnym  modelu,  dla  klientów  na  rzecz  których 


Comtegra  S.A.  świadczy  usługi.  Poniżej  załączamy  dowody  potwierdzające  ww.  statusy 

partnerskie: 

c) Wyj

ątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy: 

Comtegra  S.A- 

od  kilku  lat  posiada  własny  rozbudowany  dział  wdrożeń  skupiający 

kompetencje hardware oraz software oraz autoryzację serwisową wielu producentów sprzętu 

i oprogramowania. 

W ofercie zawarte zostały wszystkie koszty wynikające z zaangażowania 

działu  wdrożeń  w  realizację  Umowy.  Wycena  przedmiotu  zamówienia  dla  dostarczonych 

ramach  projektu  komponentów  sprzętowych  infrastruktury  oparta  jest  na  wewnętrznym 

algorytmie  Wykonawc

y,  bazującym  na  wieloletnim  doświadczeniu  wdrażania  ww. 

infrastruktury  oraz  serwisu  uwzględniającym  całodobową  linię  wsparcia,  średnią  ilość 

zgłoszeń,  wizyt  onsite,  uszkodzenia  dysków,  wdrożeń  oprogramowania  Symantec  czy 

pr

zeglądy oprogramowania. 

d) Orygin

alność projektu wykonawcy 

Comtegra  S.A.  jest  wieloletnim  partnerem  firmy  Symantec  i  w  zakresie 

zaoferowanych  licencji  jako  jedyna  firma  w  Polsce  posiada  najwyższy  status  partnerski. 

Comteg

ra S.A. posiada pod ciągłą  opieką serwisową kilka systemów o zbliżonej skali jeżeli 

chodzi  o  wielkość  środowiska  oraz  o  zbliżonej  rozpiętości  geograficznej,  jeżeli  chodzi 

liczbę  oddziałów,  lokalizacji,  łączy  telekomunikacyjnych.  Dodatkowo  Comtegra  S.A. 

posiada  grupę  doświadczonych,  certyfikowanych  inżynierów,  którzy  realizowali  i  realizują 

projekty  TT  związane  z  bezpieczeństwem  systemów  informatycznych  w  oparciu o  produkty 

Symantec o zbliżonej skali. 

e) Koszty pracy 

Koszty  pracy,  których  wartość  została  przyjęta  do  ustalenia  cały  nie  niższe  od 

minimalnego wynagrodzeni

a za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego n podstawie art. 

2 ust- 3-5 usta" z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 

z 2002 r. Nr 2003 poz. 1679 ze zm.). Koszty dnia pracy Wykonawca przyjmuje na poziomie  

……… zł brutto. 

f) Pomoc publiczna 

Wykonawca nie korzysta z dodatkowej pomocy publicznej. 

g) Powierzenie wykonania podwykonawcy 

Realizacja  żadnego  z  elementów  systemu  nie  będzie  powierzona  podwykonawcom, 

zatem 

Wykonawca w swojej wycenie nie musiał uwzględniać marży podwykonawcy. 

h) Elementy kalkulacji cenowej 


Wycena  przedmiotu  zamówienia  zaoferowana  przez  Comtegra  S.A.  ewidentnie 

wskazuje,  iż  cena oferty  nie jest  ceną rażąco  niską  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia 

Comtegra  S.A. 

zaoferowała  jako  przedmiot  zamówienia  licencje  Symantec  Endpoint 

Protection,  czyli  wiodącego  producenta  rozwiązań  bezpieczeństwa  IT  oraz  serwery 

renomowanego  producenta  w  liczbie  22  sztuk  wraz  z  systemami  operacyjnymi  oraz 

bazodanowymi 

—  wszystkie  elementy  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferta Wykonawcy zawiera również usługę w skład której wchodzą 

między  innymi  elementy  takie  jak:  wdrożenie,  migracja,  wsparcie,  konfiguracja,  logistyka 

administracja,  szkolenia  oraz  warsztaty,  wykonania  dokumentacji

,  przeglądy  oraz 

utrzymanie. 

Lp.  Nazwa produktu 

Licencje AV 

– 36 miesięcy  

Serwery 22 sztuk 

– 36 miesięcy 

Licencje OS 

– 36 miesięcy 

Licencje DB 

– 36 miesięcy 

Ryzyko finansowe i koszty finansowania 

– 36 miesięcy 

Szkolenia i warsztaty 

Wdrożenie i migracja 

Utrzymanie 

Marża wykonawcy 

Jeśli  chodzi  o  kalkulację  pracochłonności  to  w  oparciu  o  doświadczenie  zakładamy 

wysokie  zaangażowanie  inżynierskie  w  pierwszych  60  dniach  od  podpisania  umowy,  które 

wraz  z biegiem czasu będzie sukcesywnie się zmniejszało. W pozycji wdrożenie i migracja 

jest  ujęty  koszt  utrzymania  system  w  pierwszym  roku.  Koszty  jednego  dnia  pracy 

Wykonawca  przyjmuje  na  poziomie 

….  zł  brutto.  Do  kwoty  powyższej  Wykonawca  dolicza 

budżet  kosztów  logistyki  i  obsługi  centrum  zgłoszeniowego  (centrum  zgłoszeniowe  służy 

realizacji  wielu  umów,  więc  jego  koszty  są  rozłożone  i  przyjęcie  do  realizacji  dodatkowej 

umowy  nie  stanowi  wzrostu  kosztów  obsługi  niemniej  zakładamy  je  dodatkowo).  W  celu 

obliczenia  cen 

elementów  kupowanych  w  walucie  Euro  lub  Dolar  zostały  przyjęte 

następujące przeliczniki: 435 PLN dla Euro oraz 3,85 PLN dla Dolara. Przy czym dla oferty 

zostało wkalkulowane ryzyko finansowe i koszty finansowania dla elementów,  których cena 

może ulec zmianie podczas trwania umowy a nie ma możliwości zabezpieczenia stałej ceny 

dla  trwania  umowy. 

Pozostają  w  budżecie  oferty  środki  wolne,  które  można  interpretować 

jako 

marża projektu. W związku z powyższym, należy uznać, że oferta cenowa Wykonawcy 

złożona w przetargu na „Zakup usługi kompleksowej ochrony bramy „internetowej oraz stacji 

roboczych  i  serwerów"  została  sporządzona  w  sposób  rzetelny,  prawidłowy,  na  podstawie 


własnej wiedzy, znajomości rynku, realnych cen robocizny i posiadanego przez Wykonawcę 

sprzętu, zatem nie może zostać uznana za cenę rażąco niską. (…) 

W  załączniku  do  wyjaśnień  wykonawca  przedstawił  „Kalkulację  cenową”  (wartość 

kwotowe i udział procentowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

Lp.  Nazwa produktu 

Cena brutto  

Procentowy udział ceny 

Licencje AV 

– 36 miesięcy  

Serwery 22 sztuk 

– 36 miesięcy 

Licencje OS 

– 36 miesięcy 

Licencje DB 

– 36 miesięcy 

Ryzyko finansowe i koszty finansowania 

– 36 miesięcy   

Szkolenia i warsztaty 

Wdrożenie i migracja 

Utrzymanie 

Marża wykonawcy 

(wartości kwotowe zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa). 

Wykonawca Passus 

– obok przytoczenia tez z orzecznictwa oraz wskazania poziomu 

różnic cenowych między ofertami – złożył następujące wyjaśnienia: 

Dostawa Usługi 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  Usługi,  tj.  dostarczyć,  rozmieścić, 

zainstalować i skonfigurować Sprzęt i Oprogramowanie, w celu świadczenia Usługi zgodnie 

z SIWZ i załącznikami do SIWZ. Przede wszystkim, chcielibyśmy zaznaczyć, iż Wykonawca 

posiada  status  autoryzowanego  partnera  Producenta  na  poziomie  GOLD  (jeden 

najwyższych statutów wg polityki partnerskiej Producenta) dla oferowanych komponentów 

niezbędnych  do  zapewnienia  Usługi.  Posiadane  partnerstwo,  którego  statut  jest  wynikiem 

m.in.  długofalowej  współpracy  z  Producentem  oraz  biorąc  pod  uwagę  warunki  zawartej 

umowy  współpracy  –  Spółka  ma  możliwości  dokonywania  zakupów  z  uwzględnieniem 

wyjątkowo  korzystnych  upustów  (zgodnie  z  polityką  rabatową  Producenta),  co  w  ogromnej 

mierze  przekłada  się  na  zaoferowaną  cenę  Usługi.  W  celu  potwierdzenia  powyższego 

przedkładamy  dowody  w  postaci  oświadczenie  Producenta,  stanowiące  potwierdzenie 

posiadania  wyjątkowo  korzystnych  warunków  zakupu,  dostępnych  tylko  dla  Wykonawcy. 

Treść  oświadczenia  w  sposób  jednoznaczny  określa,  iż  Passus  SA  do  przedmiotowego 

postępowania  uzyskał  ceny  specjalne,  tzn.  ceny  wyjątkowo  korzystne,  dostępne  tylko  dla 

Wykonawcy  i  tylko  pod  to  konkretne 

postępowanie,  pozwalające  na  osiągnięcie  zysku 

Wykonawcy przy 

zaoferowanej cenie realizacji zamówienia. 

Wdrożenie Usługi 


Zamawiający  wymagał,  aby  Wykonawca  zobowiązał  się  do  wykonania  wdrożenia 

Usługi.  Jak  wskazano  w  powyższej  części  pisma,  odnoszącej  się  do  punktu  „Dostawa 

Usługi”, Passus SA posiada status partnera uprawniający m.in. do wdrażania zaoferowanego 

rozwiązania.  Zgodnie  z  polityka Producenta,  otrzymanie autoryzacji  w  powyższym  zakresie 

nierozerwalnie wiąże się z posiadaniem wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, tj. takiej kadry 

kt

óra:  przeszła  odpowiednie  szkolenia  certyfikacyjne  w  zakresie  oferowanej  technologii. 

Passus  SA,  chcąc  uzyskać  autoryzacje,  przeszkolił  odpowiednio  swój  personel.  Ponadto, 

poza  szkoleniami  inżynierowie  Wykonawcy  uczestniczyli  we  wdrożeniach  tożsamych 

względem  przedmiotowego  postępowania  Posiadanie  kompetencji  i  kwalifikacji  na  takim 

poziomie  umożliwia  szybkie  i  sprawne  wdrożenie  Usługi,  pozwalające  tym  samym  na 

wygenerowanie  dodatkowych  oszczędności.  Nie  bez  znaczenia  pozostaje  również  fakt,  iż 

Usługa  wdrożenia  będzie  wykonana  przez  pracowników  Passus  SAS  Nie  każdy  z 

potencjalnych Wykonawców  zainteresowany udziałem w postępowaniu, dysponowałby taką 

osobą  we  własnym  zakresie.  Nawiązanie  współpracy  z  osobą  posiadającą  odpowiednie 

kwalifikacje,  wiązałoby  się  najprawdopodobniej  z  poniesieniem  dodatkowych  kosztów.  W 

sytuacji  Wykonawcy,  który  dysponuje  osobą  w  pełnym  wymiarze  godzinowym,  na  mocy 

umowy współpracy  – Wykonawca  nie  ponosi  z  tego tytułu  żadnych  dodatkowych  nakładów 

finansowych,  co  również  wpływa  na  wysokość  ceny,  zaoferowanej  w  niniejszym 

postepowaniu. 

Ponadto,  wykonanie  wdrożenia  Usługi  w  oparciu  o  wymagania 

Zamawiającego  oraz  przy  posiadaniu  doświadczenia  w  realizacji  projektów  o  podobnej 

złożoności  i  posiadaniu  wykwalifikowanej  kadry  inżynierskiej  zapewni  sprawne  wykonanie 

Usługi, w taki sposób, który obniża w sposób znaczny czasochłonność wykonywanych prac 

Reasumując, wykfalifikowana kadra inżynierka w połączeniu z doświadczeniem Wykonawcy, 

jest  kolejnym  czynnikiem 

stanowiącym  oszczędną  metodę  wykonania  zamówienia.  Koszt 

wdrożenia  Usługi  w  stosunku  do  ceny  zaoferowanej  pozwala  na  osiągnięcie  zysku 

Wykonawcy. 

Wykonanie usług szkoleniowych – warsztaty 

(…)  Z  uwagi  na  fakt,  iż  Passus  SA  jest  partnerem  Producenta  oferowanego 

rozwiązania,  na  poziomie  GOLD  PARTNER,  Wykonawca  posiada  wykwalifikowanych 

inżynierów,  posiadających  kompetencje  zarówno  do  wdrożenia  rozwiązania,  jak 

prowadzenia  szkoleń.  Z  uwagi  na  fakt  iż  wdrożenie  nie  będzie  realizowane  przez 

Podwykonawców  (co  odpowiednio  zostało  zadeklarowane  w  Ofercie  Wykonawcy)  to 

następstwie  czego  i  warsztaty  powdrożeniowe  będą  realizowane  bez  udziału  podmiotów 

trzecich.  Warsztaty  zostaną  przeprowadzone  przez  pracownika  Wykonawcy.  Wymagana 

wiedza  i  kompetencje,  powoduje  iż  nie  każda  osoba  posiadająca  doświadczenia  może 

wy

konywać tego typu przedsięwzięcia, a uzyskanie certyfikatu producentów specjalizujących 


się  w  tego  typu  systemach,  często  bywa  procedurą  kosztowną  i  pracochłonną.  Nie  każdy 

potencjalnych  Wykonawców  może  dysponować  taką  osobą  we  własnym  zakresie. 

Nawiązanie  współpracy  z  osobą  posiadającą  odpowiednie  kwalifikacje  wymagane  przez 

Zamawiającego  wiązałoby  się  najprawdopodobniej  z  poniesieniem  dodatkowych  kosztów. 

Wykonawca,  który  dysponuje  osobą  w  pełnym  wymiarze  godzinowym,  na  mocy  umowy 

współpracy,  nie  ponosi  z  tego  tytułu  żadnych  dodatkowych  nakładów  finansowych,  co 

również  wypływa  na  wysokość  zaoferowanej  ceny.  Nie  bez  znaczenia  pozostaje  fakt,  iż

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego warsztaty mają zostać przeprowadzone na terenie 

Warszawy,  gdzie  po  pierwsze  zlokalizowane  jest  biuro Wykonawcy,  po  drugiej Wykonawca 

dysponuje  wyposażonym  zapleczem  konferencyjnym  w  swojej  siedzibie.  To  również  ma 

wpływa na wysokość ceny, gdyż Wykonawca nie poniesie dodatkowych kosztów związanych 

z  zapewnieniem  odp

owiednich  warunków  szkolenia.  Ponadto,  jako  że  Wykonawca 

organizuje tego typu przedsięwzięcia z bardzo dużą częstotliwością (w ramach prowadzonej 

działalności),  dysponuje ofertą cateringową,  umożliwiającą  dokonywanie zakupów  pakietów 

wyżywienia  ze  znaczącym  upustem.  Reasumując,  koszt  warsztatów  w  stosunku  do  ceny 

zaoferowanej pozwala na osiągnięcie zysku Wykonawcy. 

Wykonanie usług szkoleniowych – szkolenia 

(…)  Z  uwagi  na  fakt,  iż  Passus  SA  jest  partnerem  producenta  oferowanego 

rozwiązania    ,  na  poziomie  GOLD  PARTNER,  Wykonawca  posiada  wykwalifikowanych 

inżynierów,  posiadających  kompetencje  zarówno  do  wdrożenia  rozwiązania,  jak 

prowadzenia  szkoleń.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  wdrożenie  nie  będzie  realizowane  przez  

Podwykonawców  (co  odpowiednio  zostało  zadeklarowane  w  Ofercie  Wykonawcy),  to 

następstwie  i  szkolenia  będą  realizowane  bez  udziału  podmiotów  trzecich.  Szkolenia 

zostaną przeprowadzone przez pracownika Wykonawcy. Wymagana wiedza i kompetencje, 

powodują  iż  nie  każda  osoba  posiadająca  doświadczenia  może  wykonywać  tego  typu 

przedsięwzięcie,  a  uzyskanie  certyfikatu  producentów  specjalizujących  się  w  tego  typu 

systemach,  często  bywa  procedurą  kosztowną  i  pracochłonną.  Nie  z  potencjalnych 

Wykonawców może dysponować taką osobą we własnym zakresie. Nawiązanie współpracy 

z  osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje, wymagane przez Zamawiającego wiązałoby 

się najprawdopodobniej z poniesieniem dodatkowych kosztów. Wykonawca, który dysponuje 

osobą  w  pełnym  wymiarze  godzinowym,  na  mocy  umowy  współpracy,  nie  ponosi  z  tego 

tytułu  żadnych  dodatkowych  nakładów  finansowych,  co  również  wpływa  na  wysokość 

zaoferowanej  ceny.  Nie  bez  znaczenia  fakt,  iż  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego 

szkolenie  ma  zostać  przeprowadzone:  w  siedzibie  Zamawiającego,  lub  winnym  miejscu 

uzgodnion

ym  z  Zamawiającym.  W  przypadku  realizacji  szkolenia  w  siedzibie 

Zamawiającego,  Wykonawca  nie  ponosi  kosztów  związanych  z  organizacją  sali 


szkoleniowej,  a  jedynie  koszty  organizacyjne  związane  z  przygotowaniem  środowiska 

szkoleniowego,  stanowiska  komputerow

ego  oraz  materiałów.  Koszty  o  których  mowa 

powyżej,  są  nieznaczne  (zważywszy,  iż  Wykonawca  dysponuje  stanowiskami 

komputerowymi)  w  skali  projektu. 

W  przypadku  realizacji  szkolenia  w  innym  miejscu  niż 

siedziba 

Zamawiającego,  Wykonawca  przeprowadzi  szkolenia  w  swojej  lokalizacji, 

dysponując  w  tym  celu  odpowiednią  salą  szkoleniową.  Cena  zaoferowana  w  niniejszym 

postępowaniu,  obejmuje  zatem  taką  możliwość,  włączając  w  to  również  (w  przypadku

szkolenia  poza  siedzibą  Zamawiającego)  wskazane  w  OPZ  wymagania,  przewidziane  dla 

szkolenia  poza  lokalizacją  Zamawiającego  (w  tym  materiały  szkoleniowe,  wyżywienie, 

ewentualne koszty zakwaterowania, certyfikaty dla 

uczestników). Koszty szkoleń w stosunku 

do ceny zaoferowanej pozwalają na osiągnięcie zysku Wykonawcy, 

Zapewni

enie ciągłości 

(…)  Zaoferowana  cena  obejmuje  koszty  świadczenia  usługi  w  pełnym,  36 

miesięcznym wymiarze.  Ponadto,  jak  wskazano w  powyższej  części  pisma,  odnoszącej  się 

do  punktu  AD  .1,  Wykonawca  posiada  kompetencje  uprawniające  do  świadczenia  usług 

serwis

owych,  dysponując  wykfalifikowaną  kadrą  inżynierską.  Umożliwia  to  zatem 

świadczenie  usługi  we  własnym  zakresie,  za  pośrednictwem  wewnętrznego  centrum 

Technical Support. Zaoferowanie usług serwisowych świadczonej we własnym zakresie jest 

zawsze 

korzystniejs

ze 

pod 

względem 

cenowym 

(pozwalającym 

wygenerować 

oszczędności),  niż  posiłkowanie  się  zasobami  zewnętrznymi  (nawet  przy  bardzo 

sprzyjających  upustach).  Wykonawca  oferując  usługę  we  własnym  zakresie  nie  ponosi 

kosztów  z  tytułu  zakupu  dodatkowego  (ponadstandardowego)  pakietu  wsparcia,  kosztów 

związanych z zatrudnieniem nowych pracowników, czy też kosztów związanych z zleceniem 

prac  innemu  podmiotowi,  który  naliczyłby  swoją  marżę.  Usługi  serwisowe,  w  oparciu 

o wszystkie  wymagane  kryteria, 

określone  w  SIWZ  świadczone  będą  zgodnie  z  zakresem 

obowiązków  osób/pracowników  Technical  Support  Wykonawcy,  na  mocy  otrzymywanego 

wynagrodzenia  wynikającego  z  zawartych  umów  współpracy.  Ponadto,  Wykonawca 

dysponuje  we  własnym  zakresie  wykfalifikowanym  zespołem  Project  Managerów,  którzy 

ramach  obowiązków  wynikających  z  umów  o  pracę  będą  nadzorować  prace  związane 

opracowywaniem cokwartalnych raportów świadczenia usługi. Wykonawca oferując usługę 

we Własnym zakresie nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników, 

czy  też  kosztów  związanych  z  zleceniem  prac  innemu  podmiotowi,  który  naliczyłby  swoją 

marżę,  stanowiącą  dodatkowy  koszt  dla  Wykonawcy.  Powyższe  ma  wpływ  na  wysokość 

zaoferowanej  ceny 

i  pozwala  na  osiągnięcie  zysku  Wykonawcy.  Cena  za  Wykonanie 

przedmi

otu  zamówienia  zgodnie  z  OPZ,  projektem  umowy  i  wymaganiami  SIWZ 

skalkulowana  została  na  podstawie  analizy  dostarczonych  informacji  oraz  bogatego 


oświadczenie w realizacji projektów o charakterze i skali zbliżonej do przedmiotu niniejszego 

postępowania.  Cena  za  ryzyko  zgodnie  z  zasadami  wyceniania  ryzyka  przez  Passus 

uwzględnia w szczególności: odpowiedzialność kontraktową wykonawcy, w tym ewentualne 

kary  umowne, 

znajomość  rozwiązań  funkcjonujących  u  Zamawiającego,  stopień 

skomplikowania  przedmiotu  zamówienia  określonego  w  SIWZ,  zasoby  kadrowe 

kompetencje  firmy  Passus,  i  została  określona  na  poziomie  kosztów  wykonania.  Dodać 

należy,  iż  czynnikiem  minimalizującym  ryzyka  jest  wykwalifikowany  zespół  Wykonawcy. 

Kwota  ta  w  przypadku  niezmaterializowania  się  ryzyk  na  które  została  ewentualnie 

przeznaczona 

powiększać będzie zysk Wykonawcy. Podkreślić należy, iż złożenie oferty jest 

poprzedzone  wielowątkową  procedurą  akceptacji  biznesu  między  innymi  od  strony 

finansowej,  która  uwzględnia  również  wszelkie  okoliczności  związane  z  ewentualnymi 

dostawcami 

lub firmami współpracującymi w tym również partnerami handlowymi, z którymi 

Wykonawca  posiada  umowy  partnerskie  na  odpowiednim  poziomie  zapewniającym 

odpowiednią  jakość  usług.  W  procedurze  tej  analizowane  są  wszystkie  aspekty  związane 

dostarczaniem  produktów  i  usług  oraz  ryzykiem  związanym  z  odpowiedzialnością  z  tytułu 

nienależytego  ich  wykonywania.  W  trakcie  przeprowadzania  procedury  akceptacji  biznesu 

poszczególne  elementy  oferty,  w  tym  cena,  podlegają  wielopoziomowym  audytom 

i kontrolom. 

Dopiero  uzyskanie  pozytywnej  oceny  oferty  na  każdym  poziomie  audytu 

pozwala  na  złożenie  konkretnej  oferty  Zamawiającemu.  Jednocześnie  oświadczamy,  iż 

cenie  oferty  zostało  uwzględnione  wykonanie  wszystkich  czynności  wyszczególnionych 

ramach  przedmiotu  zamówienia.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe  wyjaśnienia,  w  światle 

posiadanej  wiedzy  i  doświadczenia,  potencjału  kadrowego,  wyjątkowo  sprzyjających 

okoliczności  wynikających  ze  współpracy  z  producentem  oferowanego  rozwiązania 

oświadczamy,  iż  cena  zaoferowana  przez  Wykonawcę  uwzględnia  wszystkie  koszty 

realizacji  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ,  przedmiot  zamówienia  zostanie 

zrealizowany należycie, w sposób uwzględniający marże pozwalającą na osiągnięcie zysku 

Wykonawcy. 

W wyjaśnieniach przedstawiono następujące rozbicie ceny ofertowej: 

Opis pozycji 

Wartość 
pozycji 

Serwis  (3 

—  koszt  w  skali  miesiąca  zł  netto,  świadczone  przez  wewnętrzne 

(funkcjonujące  w  ramach  organizacji)  technical  support-  Support  świadczony  w  reżimie 
24/7/365. 

Pow

yższa  kwota  pokrywa  koszty  pracy  kadry  inżynierskiej,  dla  niniejszego  projektu,  w 

ramach  realizacji  Serwisu  dla  przedmiotowego  Projektu.  Technical  Support  świadczy 
wsparci

e  również  w  ramach  innych  projektów  z  analogicznym  finansowaniem  kosztów 

wykonywanych prac 


Szkolenie  (szkolenie  obejmuje: koszty  ewentualnej  delegacji  prowadzącego,  wyżywienie 
dla 

uczestników  (średnio  ok  osoba  oferta  ewentualne  noclegi  (np.  os.),  materiały 

szkoleniowe,  pozostałe  koszty  operacyjne  związane  z  przeprowadzeniem  szkolenia.  W 
przypadku niewykorzystania całej przeznaczonej różnica powiększy zysk wykonawcy 

Warsztaty  powdrożeniowe  (3  dni)  (szkolenie  obejmuje:  delegację  inżyniera,  wyżywienie 
dla  uczestników:  oferta  z  firmy  cateringowej  kształtuje  się  na  poziomie  osoba/dzień, 
mate

riały  szkoleniowe,  zaplecze  do  przeprowadzenia  warsztatów  W  przypadku 

niewykorzystania całe- przeznaczonej różnica powiększy zysk wykonawcy 

Wdrożenie.  Kwota  wyliczona  na  podstawie  doświadczenia  w  projektach  o  charakterze 
zbliżonym do przedmiotu postępowania oraz wymagań Zamawiającego (zakresu prac do 
konania 

Sprzęt  i  Oprogramowanie,  zgodnie  z  ofertą  i  oświadczeniem  Producenta.  Cena 
uwzględnia wszystkie komponenty hardware i software. 

Podsumowanie: Marża kształtuje się na poziomie … wartości 

Ryzyka z 

tytułu kar umownych kształtują się na poziomie wartości 

(wartości kwotowe stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z

amawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Stosownie  do  art.  90 

ust. 1 ustawy, j

eżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co 

do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się 

udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu, 

szczególności  w  zakresie:  1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych 

rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia 

dostępnych  dla  wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których 

wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3-5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r. 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 2) pomocy 

publicznej  udzielonej  na  podstawie  odrębnych  przepisów.    3)  wynikającym  z  przepisów 

prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym 

realizowane  jest  zamówienie;  4)  wynikającym  z  przepisów  prawa  ochrony  środowiska;  5) 

powierzenia  wykonania części  zamówienia podwykonawcy.  Art.  90  ust.  1a  ustawy  stanowi, 

że  przypadku  gdy  cena  całkowita  oferty  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od:  1)  wartości 

zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 


wyjaśnienia;  2)  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1.  Zgodnie  z  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp  obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

N

a  wstępie  podkreślić  należy,  że  rozstrzygając  sprawę  w  kontekście  przywołanych 

wyżej  przepisów  Izba  bada  nie  tyle  samą  cenę  oferty,  co  czynność  Zamawiającego 

polegającą  na  ocenie  złożonych  przez  wykonawcę  wyjaśnień  i  prawidłowość  decyzji 

odrzuceniu  oferty  tego  wykonawcy.  Przedmiotem  odwołania  może  być  bowiem  czynność 

lub zaniechanie zamawiającego (art. 180 ust. 1 ustawy Pzp). Rozstrzygnięcie przedmiotowej 

sprawy  wymagało  odpowiedzi  na  pytanie,  czy  na  podstawie  złożonych  przez 

Przystępującego wyjaśnień Zamawiający był uprawniony do wniosku, że cena zaoferowana 

nie  jest  rażąco  niska.  Zatem  wykazanie  prawidłowości  ceny  musiało  nastąpić  na  etapie 

wyjaśnień  składanych  Zamawiającemu,  natomiast niewykazanie  w  tych  wyjaśnieniach,  że 

cena jest realna, powoduje po stronie Zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty.  

Podkreślenia wymaga również,  że prawidłowości  ceny  oferty  nie można wykazywać 

poprzez  p

owoływanie  się  na  specjalistyczną  wiedzę  zamawiającego  prowadzącego 

działalność  w  danej  branży.  Istnienie  po  stronie  zamawiającego  takiej  wiedzy  nie 

usprawiedliwia  odstąpienia  od  złożenia  wyczerpujących  wyjaśnień,  tylko  bowiem  na 

podstawie  ich  treści,  nie  zaś  na  podstawie  wiedzy  własnej  zamawiającego,  powinna  być 

dokonywana  ocena,  czy  oferta  podlega  odrzuceniu.  Podobnie  prawidłowości  ceny,  mimo 

złożenia ogólnych i gołosłownych wyjaśnień, nie można wywodzić z tego, że różnice między 

cenami  poszczególnych  oferty  nie  są  rażąco  duże  oraz  z  tego,  że  wartość  szacunkowa 

zamówienia  została  zawyżona.  Wezwanie  wykonawcy  do  wyjaśnień  powoduje  bowiem 

powstanie  po  jego  stronie  obowiązku  wykazania  realności  i  prawidłowości  kalkulacji  ceny, 

poprzez złożenie wyczerpujących i popartych dowodami wyjaśnień. Nie może więc być tak, 

że  wykonawca  składa  ogólne  wyjaśnienia,  a  następnie  w  postępowaniu  odwoławczym 

twierdzi,  że  różnice  między  cenami  poszczególnych  ofert  nie  są  drastycznie  wysokie, 

Zamawiający  ma  wiedzę  pozwalającą  mu  uznać,  że  zaoferowana  cena  jest  realna. 

związku z tym wywody przedstawione przez Przystępujących, a odnoszące się do braku 

znaczącej  różnicy  między  zaoferowaną  przez  niego  ceną  a  cenami  pozostałych  ofert,  nie 

mogą  być  argumentem  potwierdzającym  brak  obowiązku  odrzucenia  oferty  ceny,  gdyż 

prawidłowość  ceny  powinna  zostać  wykazana  wyjaśnieniami  składanymi  zamawiającemu, 

odniesieniu  do  konkretnego  przedmiotu  zamówienia.  Nawet  jeśli  wysokość  ceny  nie 

wynika z nadzwyczajnych okoliczności, na wykonawcy spoczywa obowiązek szczegółowego 


wyjaśnienia,  w  jaki  sposób  ją  skalkulował,  jakie  założenia  przyjął  do  kalkulacji  i  co  w niej 

uwzględnił.  

W  ocenie  Izby 

zarówno  Przystępujący  Comtegra,  jak  i  Przystępujący  Passus 

złożonych  wyjaśnieniach  nie  wykazali  prawidłowości  zaoferowanej  ceny.  Złożone 

wyjaśnienia  w  zdecydowanej  części  są  zbiorem  ogólników  i  gołosłownych  oświadczeń, 

niepozwalających  zweryfikować  faktycznej  poprawności  kalkulacji.  Zostały  sformułowane 

w taki 

sposób,  że  znaczna  część  ich  treści  mogłaby  zostać  złożona  w  innych 

postępowaniach,  nie  przedstawiają  bowiem  założeń  i  szczegółów  kalkulacji  dla  potrzeb 

konkretnego przedmiotu zamówienia i określonych przez Zamawiającego wymagań.  

Odnosząc  się  do  wyjaśnień  złożonych  przez  Przystępującego  Comtegra  stwierdzić 

należy,  że  wykonawca  powołał  się  na  swoje  bogate  doświadczenie  oraz  zatrudnienie 

wykwalifikowanych  pracowników,  stwierdzając,  że  pozwala  to  na  bliżej  nieokreśloną 

optymalizację  robót,  nie  wiadomo  jednak,  jak  doświadczenie  i  kadra  wykonawcy  pozwalają 

obn

iżyć  koszty  i  w  jakim  stopniu  ani  na  czym  wskazana  w  wyjaśnieniach  optymalizacja 

polega  i  jaką  oszczędność  generuje.  Wykonawca  oświadczył,  jakie  elementy  wchodzą 

skład  ceny  i  kilkakrotnie  powołał  się  na  status  partnerski  producenta  stacji  końcowych 

i ser

werów, nie wykazał jednak, jaką wymierną korzyść w stosunku do innych wykonawców 

tego tytułu osiągnął, nie udowodnił, jakie upusty uzyskał. Ponadto wykonawca powołał się 

na  posiadanie  działu  wdrożeń  i  bliżej  nieokreślony  wewnętrzny  algorytm,  bez  podania 

jakichkolwiek  szczegółów  w  tym  zakresie.  Nie  wskazał  też,  w  jaki  sposób  fakt,  że  posiada 

pod opieką serwisową kilka innych systemów, wpływa na optymalizację kosztów.  

Za  niewystarczające  należy  uznać  również  wyjaśnienia  w  zakresie  kosztów  pracy. 

Obejmują  one  jedynie  deklarację,  że  wynagrodzenie  będzie  nie  niższe  od  minimalnego 

wynagrodzenia za pracę,  co  nie przystaje do faktu dysponowania  wysoko  wykwalifikowaną 

kadrą  inżynierską.  Przystępujący  wskazał  na  koszt  jednego  dnia  pracy,  przy  czym  nie 

wiadomo,  jaki

e  założenia  co  do  pracochłonności  i  stanu  zatrudnienia  przyjął,  jakie 

wynagrodzenia  posiadają  zatrudniani  przez  niego  inżynierowie  i  w  jakim  wymiarze  będą 

zaangażowani  w  realizacji  zamówienia.  Powyższe  należy  uznać  za  istotne  braki  złożonych 

wyjaśnień,  biorąc  pod  uwagę,  że  z  uwagi  na  przedmiot  zamówienia  koszty  pracy  stanowią 

istotną składową ceny. W odniesieniu do zakładanej pracochłonności wykonawca podał, że 

zakłada wysokie zaangażowanie inżynierskie w pierwszych 60 dniach od podpisania umowy, 

nie  wiadomo  jednak, 

co  oznacza  określenie  „duże”,  nie  zostały  ujawnione  konkretne 

założenia dotyczące tego aspektu realizacji zamówienia. 


Poza  częścią  opisową  wyjaśnień  Przystępujący  przedstawił  rozbicie  ceny  ofertowej 

na  9  pozycji, 

co  należy  uznać  za  taki  poziom  ogólności,  który  nie  pozwala  zweryfikować 

prawidłowości kalkulacji. 

Podobnie należało ocenić wyjaśnienia złożone przez Przystępującego Passus.  

Wykonawca 

wskazał  posiada  status  autoryzowanego  partnera  Producenta  na 

poziomie  GOLD  i  stwierdził,  że  wynika  z  tego  możliwość  dokonywania  zakupów 

uwzględnieniem  wyjątkowo  korzystnych  upustów,  nie  wiadomo  jednak,  co  oznacza 

określenie „wyjątkowo korzystne  upusty”.  Konkretne  informacji  w  tym  zakresie nie  wynikają 

również z  załączonego oświadczenia producenta.  Poziom tych upustów nie tylko nie został 

poparty dowodami, ale również nie został objęty wyjaśnieniami. 

Nie  zostało  wykazane,  w  jaki  sposób  dysponowanie  wykwalifikowaną  kadrą 

inżynierską  przekłada  się  na  ponoszone  koszty,  wykonawca  nie  przedstawił  nawet 

przybliżonych  informacji  w  tym  zakresie,  powołał  się  jedynie  na  bliżej  nieokreślone 

„dodatkowe oszczędności”, przy czym nie wiadomo nawet jakiego rzędu są to oszczędności. 

Wykonawca poinformował, że wdrożenie będzie wykonane przez jego pracowników, 

nie  przedstawił  jednak  żadnej  kalkulacji  kosztów  pracy  ani  w  zakresie  wdrożenia,  ani 

pozostałym zakresie, a należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z § 3 ust. 18 wzoru umowy, 

w

ykonawca  zobowiązuje  się  świadczyć  wsparcie  techniczne  24  godziny  na  dobę,  7  dni 

w tygodniu  przez  os

obę  posiadającą  wiedzę  z  zakresu  bieżącej  obsługi  Usługi,  jej 

konfiguracji i administracji. Z 

wyjaśnień nie wynika, jakie zaangażowanie kadry inżynierskiej 

zakłada  i jak  kształtują  się  jej  wynagrodzenia.  Stwierdził,  że  doświadczona  kadra  obniża 

czasochłonność  prac,  nie  ujawnił  jednak,  jakie  założenia  w zakresie  tej  czasochłonności 

przyjął.  

Przystępujący  opisał  sprzyjające  okoliczności  dotyczące  zaplecza  konferencyjnego, 

pominął jednak kwestię istotności kosztów warsztatów i szkoleń dla ceny ofertowej ogółem, 

biorąc pod uwagę obowiązki wykonawcy w tym zakresie (które zgodnie z wzorem umowy 

obejmują  3-dniowe  warsztaty  oraz  przeszkolenie  co  najmniej  5  pracowników)  udział  tego 

elementu w cenie oferty należy uznać za znikomy. 

Wielokrotnie powołując się na dysponowanie własnymi pracownikami wykonawca nie 

wykazał,  jakiego  rzędu  oszczędności  z  tego  tytułu  założył.  Stwierdził,  że  nie  poniesie 

kosztów  z  tytułu  dodatkowego  zatrudnienia,  nie  ujawniając,  jakie  koszty  poniesie  z  tytułu 

wynagrodzeń osób już zatrudnionych, które będą realizować przedmiotowe zamówienie.  

Przystępujący  przedstawił  ogólnikową  i  niewiele  wnoszącą  do  sprawy  argumentację 

skalkulowaniu  ceny  na  podstawie  bogatego  doświadczenia  wykonawcy,  nie  przedstawił 

jednak  konkretnych  założeń  przyjętych  do  tej  kalkulacji.  Stwierdził,  że  złożenie  oferty  jest 


poprzedzone  wielowątkową  procedurą  akceptacji  biznesu  między  innymi  od  strony 

finansowej, która uwzględnia wszystkie aspekty związane z dostarczaniem produktów i usług 

oraz  ryzykiem  związanym  z  odpowiedzialnością  z  tytułu  nienależytego  ich  wykonywania, 

cena  podlega  wielopoziomowym  audytom  i  kontrolom.  Wynikałoby  z  tego,  że  kalkulacja 

ceny 

jest  złożonym  procesem  opierającym  się  na  szczegółowej  analizie  i  kalkulacji,  jednak 

żadne szczegóły z tego zakresu nie zostały przedstawione Zamawiającemu. Bez znaczenia 

pozostaje  gołosłowna  deklaracja,  że  w  cenie  oferty  zostało  uwzględnione  wykonanie 

wszystkich  czynności  wyszczególnionych  w  ramach  przedmiotu  zamówienia,  skoro  nie 

wyjaśniono i nie udowodniono, że faktycznie tak jest. 

Wykonawca przedstawił tabelę zatytułowaną „Kosztorys”, która jest jedynie rozbiciem 

ceny  ofertowej  na  siedem  elementów,  a  poziom  ogólności  tego  rozbicia  nie  pozwala  na 

weryfikację prawidłowości kalkulacji. 

Izba  nie  podziela  stanowiska 

Przystępujących,  że  zakładając  nawet,  że  wyjaśnienia 

nie były wystarczające, Zamawiający miał możliwość ponownego wezwania do ich złożenia. 

Czynność taką można by uznać za usprawiedliwioną tylko wtedy, gdyby złożone wyjaśnienia 

dostarczyły  informacji  powodujących  nowe,  wymagające  rozstrzygnięcia  wątpliwości.  Nie 

można  jednak  oczekiwać  ponownego  wezwania  do  wyjaśnień,  jeśli  wykonawca 

odpowiedzi  na  pierwsze  wezwanie,  nie  wywiązuje  się  ze  spoczywającego  na  nim 

obowiązku, składając wyjaśnienia ogólne, nieprecyzyjne i gołosłowne.  

Argumentem  prowadzącym  do  stwierdzenia  niezasadności  zarzutów  nie  mogą  być 

twierdzenia  obu  Przystępujących,  że  wyjaśnienia  Odwołującego  cechują  się  podobnym 

poziomem  ogólności.  Podkreślenia  wymaga,  że  prawidłowość  wyjaśnień  złożonych  przez 

O

dwołującego  nie  jest  przedmiotem  oceny  w  niniejszym  postępowaniu  odwoławczym, 

nawet jeśli Odwołujący również złożył niewyczerpujące i gołosłowne wyjaśnienia, nie może 

to  usprawiedliwiać  jakości  wyjaśnień  Przystępujących  i  –  w  sytuacji  gdy  wyjaśnienia  te  nie 

potwierdziły prawidłowości ceny – zaniechania odrzucenia ich ofert. Wskazać należy, że Izba 

nie  może,  wykraczając  poza  granice  wyznaczone  zarzutami  odwołania,  poddać  ocenie 

wyjaśnień, które nie zostały zakwestionowane w drodze środków ochrony prawnej. Ocena ta 

należy  do  Zamawiającego,  który  dokonując  na  mocy  niniejszego  wyroku  powtórzenia 

czynności badania i oceny ofert, będzie miał możliwość ponownego poddania tych wyjaśnień 

analizie

, z zapewnieniem równego traktowania wykonawców. 

Podsumowując należy stwierdzić, że obaj Przystępujący (na których spoczywał ciężar 

dowodu), 

składając  ogólne  i  gołosłowne  wyjaśnienia,  nie  wywiązali  się  z obowiązku 

wykazania, że cena oferty została skalkulowana prawidłowo, a brak takiego wykazania jest 

równoznaczny z obowiązkiem odrzucenia oferty. Przedstawienie gołosłownych zapewnień co 


do  prawidłowości  ceny  oraz  przedstawienie  ogólnego  rozbicia  ceny  ofertowej  przy 

jednoczesnym braku podania szczegółów kalkulacji ceny, nie uprawniało Zamawiającego do 

wniosku,  że  wykonawcy  wykazali  realność  zaoferowanych  cen.  Tym  samym  Zamawiający 

naruszył  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  ofert 

Przystępujących,  a  naruszenie  to  miało  wpływ  na  wynik  postępowania, 

związku  z  czym  odwołanie  w  tym  zakresie  –  stosownie  do  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  – 

podlegało uwzględnieniu. 

Nie  zasługiwał  na  uwzględnienie  zarzut  dotyczący  niezgodności  oferty  Comtegra 

treścią  SIWZ.  Zarzut  ten  został  sformułowany  wadliwie  i  nie  poddawał  się  weryfikacji. 

odwołaniu nie podano okoliczności faktycznych i prawnych stanowiących jego podstawę, 

Odwołujący  ograniczył  się  do  stwierdzenia,  że  oferta  Comtegra,  gdyż  zaoferowano 

urządzenia, które nie są urządzeniami nowymi, a ponadto nie zaoferowano pełnego zakresu 

przedmiotu 

zamówienia.  Odwołujący  nie  określił,  które  elementy  oświadczenia  woli 

wykonawcy  są  niezgodne  z  postanowieniami  SIWZ  i  nie  wskazał,  których  postanowień  to 

dotyczy. Nie wiadomo, jakie urządzenia nie są urządzeniami nowymi oraz jakich elementów 

przedmiotu  za

mówienia  Przystępujący  nie  zaoferował  i  z  czego  Odwołujący  to  wywodzi. 

Podkreślenia  wymaga,  że  zarzuty  odwołania,  z  podaniem  okoliczności  faktycznych 

prawnych  stanowiących  ich  podstawę  muszą  być  sformułowane  w  terminie  na  wniesienie 

odwołania. 

Niedopuszczalne 

jest 

podnoszenie 

odwołaniu 

tak 

dalece 

nieskonkretyzowanych zarzutów, jak to zrobił Odwołujący, i precyzowanie ich dopiero w toku 

postępowania odwoławczego. W związku z powyższym odwołanie w tych zakresie podlegało 

oddaleniu. 

Z tych  samych powodów  odwołanie podlegało oddaleniu w  odniesieniu  do  zarzutów 

dotyczących  niezgodności  z  treścią  SIWZ  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  Integrated. 

tym  zakresie  Odwołujący  podał  w  odwołaniu  jedynie  następujące  uzasadnienie: 

Zamawiający  nie  odrzucił  oferty  pomimo  zastosowania  przez  Konsorcjum  licencji  w  formie 

renuali (odnowień) podczas gdy Zamawiający wymagał nowego sprzętu i nowych licencji. Ze 

względu  na  nieuwzględnione  koszty  oferta  winna  być  odrzucona.  Z  treści  odwołania  nie 

sposób  powziąć  wiedzy,  który  element  oświadczenia  woli  z  którym  postanowieniem  SIWZ 

jest  niezgodny,  nie jest natomiast  zadaniem  Izby  ustalanie tych okoliczności  w  zastępstwie 

Odwołującego.  Niezależnie  od  powyższego  zauważenia  wymaga,  że  w  złożonych 

wyjaśnieniach Konsorcjum Integrated wskazało w punktach 6a i 6b załącznika do wyjaśnień, 

że  wyceniło  65.000  szt.  licencji  Renew.  Zakładając,  że  zarzut  dotyczył  tego  właśnie 

oświadczenia, zauważyć należy, że Odwołujący nie przedstawił żadnego wywodu, dlaczego 

tak określone licencje uznaje za licencje w formie odnowień (renuali).  


N

a  marginesie  zauważyć  należy,  że  oferta  Przystępującego  w  obu  częściach 

zamówienia  była  mniej  korzystna  niż  oferta  Odwołującego,  a  Odwołujący  ani  w  odwołaniu, 

ani  podczas  rozprawy,  nie  przedstawił  wpływu  zarzucanego  Zamawiającemu  naruszenia 

przepisów na wynik postępowania, co jest warunkiem uwzględnienia odwołania (art. 192 ust. 

2 ustawy Pzp).  

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ust

awy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

M

inistrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………. 


wiper-pixel