KIO 2635/18 WYROK dnia 11 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2635/18 

WYROK 

 z dnia 11 stycznia 2019 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Paweł Trojan 

Protokolant: 

Marcin Jakóbczyk   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.01.2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Energopol-

Szczecin  S.A.,  ul.  Św.  Floriana  9/13,  70-646  Szczecin  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 

Gdynia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.: 

„Przebudowa  Nabrzeża  Norweskiego  w 

Porcie Gdynia” (Numer sprawy: ZNU -227/23/JC/2018) 

przy  udziale  wykonawcy 

Strabag  Spółka  z  o.o.,  ul.  Parzniewska  10,  05-800  Pruszków 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po 

stronie Zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 oraz art. 91 

ust. 1 i art. 7 ust. 1 i 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu 

Zarząd  Morskiego  Portu  Gdynia  S.A  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 


najkorzystniejszej, nakazuje wykl

uczenie z postępowania wykonawcy Strabag Spółka z 

o.o.  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz 

nakazuje  dokonanie  pow

tórnie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  W 

pozostałym zakresie oddala zarzuty zawarte w odwołaniu.    

2. kosztami postępowania w wysokości 24 295 zł 18 gr (słownie: dwadzieścia cztery tysiące 

dwieście  dziewięćdziesiąt  pięć  złotych  i  osiemnaście  groszy)  obciąża  Zamawiającego  - 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia  i: 

1)  zalicza  w  po

czet  kosztów  postępowania  kwotę  20  000  zł  00  gr  (słownie: 

dwadzieścia tysięcy  złotych zero  groszy)  uiszczoną przez  wykonawcę  Energopol-

Sz

czecin  S.A.,  ul.  Św.  Floriana  9/13,  70-646  Szczecin  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Zarząd  Morskiego  Portu  Gdynia  S.A.,  ul. 

Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia na rzecz wykonawcy - Energopol-Szczecin S.A., 

ul.  Św.  Floriana  9/13,  70-646  Szczecin    kwotę  w  wysokości  24  295  zł  18  gr 

(słownie:  dwadzieścia  cztery  tysiące  dwieście  dziewięćdziesiąt  pięć  złotych  i 

osiemnaście groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania, zastępstwa przed 

Izba oraz kosztów dotarcia na posiedzenie z udziałem Stron.  

3.  Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  20  lipca  2017  r.,  poz.  1579  z  późn.  zm.)    na  niniejszy 

wyrok  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący: 

…………………… 


U z a s a d n i e n i e 

do wyroku z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2635/18  

Zamawiający  –  Zarząd  Morskiego  Portu  Gdynia  S.A.,  ul.  Rotterdamska  9,  81-337  Gdynia 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn.: 

„Przebudowa  Nabrzeża  Norweskiego  w  Porcie  Gdynia”  (Numer  sprawy: 

ZNU -227/23/JC/2018) 

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  powyżej  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W dniu 27.09.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. 

U. UE pod numerem 2018/S 186 

– 421087.  

W  dn

iu  11.12.2018  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej.  

Odwołanie  zostało  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21.12.2018  r. 

przez  wykonawcę  Energopol-Szczecin  S.A.,  ul.  Św.  Floriana  9/13,  70-646  Szczecin  wobec 

czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w 

Pruszkowie  oraz  zaniechanie  przez  Zamawiającego  czynności,  do  których  był  on 

zobowiązany  na  podstawie  przepisów  PZP,  a  polegającej  na  zaniechaniu  przez 

Zamawi

ającego wykluczenia STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

sektorowego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  prowadzonego  na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP") na 

„Wykonanie  przebudowy  Nabrzeża  Norweskiego  w  Porcie  Gdynia"  nr  sprawy:  ZNU-

227/23/JC/2018 (dalej „Postępowanie") 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1. Art. 24 ust 1 pkt 17 PZP - 

poprzez zaniechanie wykluczenia STRABAG Sp. z o.o., który to 

Wykonawca w wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w Postępowaniu - tj. w zakresie doświadczenia Pana P. C. wskazanego do 

pełnienie funkcji Kierownika Budowy - które to doświadczenie stanowiło kryterium oceny ofert 

i za które to doświadczenie zostały przyznane STRABAG Sp. z o.o. punkty 


2.  Art  91  ust.  1  PZP  - 

poprzez  wybór  wykonawcy  STRABAG  Sp.  z  o.o.,  pomimo  że 

Wykonawca ten winien być wykluczony z postępowania; 

3.  Art.  7  ust.  1  i  3  PZP  -  poprzez  naruszenie  zasad  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego traktowania wykonawców; 

Ewentualnie 

4. Art 24 ust 1 pkt 16 PZP - 

poprzez zaniechanie wykluczenia STRABAG Sp. z o.o., który to 

Wykonawca  w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

Zamawiającego w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że nie podlega  wykluczeniu,  spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu  -  poprzez  podanie  nieprawdziwych  informacji  w  celu 

wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  Pana  P. 

C.. 

Mając  na  uwadze  wyżej  sformułowane  zarzuty  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie 

Zamawiającemu: 

1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez STRABAG Sp. z o.o. 

2. przeprowadzenie ponownej oceny i badania ofert; 

3. wykluczenie STRABAG Sp. z o.o. z Postępowania; 

4. wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego 

względnie 

5.  przeprowadzenie  ponownej  oceny  i  badania  ofert,  w  tym  umożliwienie  STRABAG  Sp.  z 

o.o. złożenia wyjaśnień w ramach procedury samooczyszczenia; 

6. wykluczenia STRABAG Sp. z o.o.;  

oraz 

przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów,  które  zostaną  przedstawione  przez 

Odwołującego na rozprawie 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  zgodnie  ze  spisem  kosztów,  który  zostanie  złożony  na  rozprawie  przed 

Krajową Izbą Odwoławczą. 

Termin na wniesienie odwołania 

Jak wskazał Odwołujący zgodnie z art. 182 ust 1 pkt. 1 PZP w przypadku zamówień, których 

wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 

11  ust.  8  PZP  - 

odwołanie  wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Informacja o wyborze jako 

oferty  najkorz

ystniejszej  złożonej  przez  STRABAG  Sp.  z  o.o.  została  zamieszczona  na 


stronie  internetowej  Zamawiającego  oraz  przekazana  drogą  mailową  do  Odwołującego  w 

dniu 11 grudnia 2018 r. Tym samym 10-

dniowy termin na złożenie odwołania upływa w dniu 

21 grudnia 2018 r. 

Interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  ewentualna  szkoda  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisów PZP 

Odwołujący  podniósł,  że  ma  interes  we  wniesieniu  niniejszego  odwołania.  Zarówno 

Odwołujący, jak i STRABAG Sp. z o.o, złożyli oferty w Postępowaniu, przy czym STRABAG 

Sp. z o.o. zaoferował nieznacznie niższą cenę. Jednocześnie STRABAG Sp. z o.o. uzyskała 

więcej  punktów  od  oferty  Odwołującego  w  wyniku  podania  nieprawdziwych  informacji 

odnoszących  się  do  doświadczenia  zawodowego  wskazanego  do  pełnienia  funkcji 

Kierownika Budowy - Pana P. C.

. Oferta Odwołującego jest tym samym druga w kolejności, 

co sprawia,  że  w  przypadku wykluczenia STRABAG  Sp.  z  o.o.  za podanie nieprawdziwych 

informacji  w  zakresie doświadczenia  zawodowego Pana  P.  C.,  oferta Odwołującego  będzie 

ofertą najkorzystniejszą, a tym samym może on uzyskać zamówienie. 

Zdaniem  Odwołującego  może  on  ponieść  określoną  szkodę  w  postaci  chociażby  utraty 

zysku, który mógłby osiągnąć uzyskując zamówienie. 

Uzasadnienie: 

Informacje ogólne 

1. Zamawiający prowadzi Postępowanie, którego przedmiotem jest „Wykonanie przebudowy 

Nabrzeża Norweskiego w Porcie Gdynia", 

2. W  Rozdziale  IX  ust.  3  pkt  3  pkt  3)  b)  tiret  pierwszy  SIWZ  postawił  następujący  warunek 

udziału w postępowaniu odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy 

w zakresie personelu:  

4|if  „Wykonawca  spełni  warunek  dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej;  o  którym 

mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego Rozdziału SIWZ, jeżeli  wykaże, że spełnił  wszystkie niżej 

wymienione warunki; (...) 

b)  dysponuje  lub  będzie  dysponował  w  okresie  wykonywanie  Zamówienia  następującymi 

osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia: 

Kierownikiem  budowy,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  bez 

ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  lub  hydrotechnicznej  i  doświadczenie 

minimum  8  - 

letnie jako kierownik budowy, który w tym okresie prowadził co najmniej jedną 

robotę  hydrotechniczną  morską  w  zakresie  konstrukcyjnym  o  wartości  co  najmniej 

10.000.000  zł  (dziesięć  milionów  złotych)  netto  zawierającą  w  swym  zakresie  wykonanie 

robót  kafarowych  polegających  na  pogrążeniu  kombinowanych  ścianek  szczelnych  w 

zakresie budownictwa morskiego (...)”. 


3.  Następnie  pismem  z  dnia  30  października  2018  r.  Zamawiający  dokonał  zmiany  ww. 

warunku udziału w postępowaniu na następujący: 

„Kierownikiem  budowy,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  bez 

ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  lub  hydrotechnicznej  i  doświadczenie 

minimum 8-letnie jako kierow

nicy budowy lub kierownik robót, który w tym okresie wykonywał 

co najmniej jedną robotę hydrotechniczną morską w  zakresie konstrukcyjnym o wartości co 

najmniej  10.000.000  zł  (dziesięć  milionów  złotych)  netto  zawierającą  w  swym  zakresie 

wykonanie  robót  kafarowych  polegających  na  pogrążeniu  kombinowanych  ścianek 

szczelnych w zakresie budownictwa morskiego". 

4.  Dodatkowo  w  tym  samym  piśmie  z  dnia  30  października  2018  r.  Zamawiający 

zmodyfikował  w  kryteriach  oceny  ofert  -  ocenę  doświadczenia  zawodowego  Kierownika 

budowy. Ocena ta jako jedno z dwóch kryteriów (obok ceny] miała się odbywać następująco: 

„W  ramach  kryterium  „doświadczenie  zawodowe  Kierownika  budowy"  można  dostać 

maksymalnie 20 punktów. Ocena punktowa doświadczenia zawodowego Kierownika budowy 

będzie  oceniana na  podstawie ilości  wykonanych robót w  zakresie i  o wartości  zgodnych  z 

Rozdziałem IX ust 3 pkt 3) lit b) tiret 1 SIWZ" 

Lp 

Ilość budów  Liczba punktów, które otrzyma Wykonawca 

1 budowa 

0 pkt 

2 budowy 

5 pkt 

3 budowy 

10 pkt 

4 budowy 

15 pkt 

5 i więcej budów 

20 pkt 

5. Jak zatem, zdaniem Odwołującego, widać przyznawanie punktów w ramach tego kryterium 

następowało  w  stosunku  do  budów  skonkretyzowanych  w  treści  warunku  udziału  w 

postępowaniu  określonego  zgodnie  z  Rozdziałem  IX  ust.  3  pkt  3)  lit.  b)  tiret  1  SIWZ,  tj. 

chodziło o roboty, w których osoba ta pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót 

na  robocie  hydrotechnicznej  morskiej  w  zakresie  konstrukcyjnym  o  wartości  co  najmniej 

10.000.000  zł  (dziesięć  milionów  złotych)  netto  zawierającą  w  swym  zakresie  wykonanie 

robót  kafarowych  polegających  na  pogrążaniu  kombinowanych  ścianek  szczelnych  w 

zakresie budownictwa morskiego. 

5.  Jak  wskazał  Odwołujący  wykonawca  STRABAG  Sp.  z  o.o.  w  formularzu  ofertowym  na 

stronie  4  oferty  wskazał  w  pkt  2  na  doświadczenie  zawodowe  Kierownika  budowy,  które 

podlegało punktacji - doświadczenie Pana P. C. - wskazując, że posiada on 5 takich budów. 

6. Jednocześnie w dokumencie JEDZ na str. 19 i 20 tego dokumentu, wskazał, że Pan P. C. 

posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty hydrotechnicznej morskiej w 

zakresie  konstrukcyjnym  o  wartości  co  najmniej  10  000  000  zł  netto  zawierającej  w  swym 


zakresie  wykonanie  robót  kafarowych  polegających  na  pogrążaniu kombinowanych  ścianek 

szczelnych  w  zakre

sie  budownictwa  morskiego,  wymieniając  jednocześnie  następujące 

roboty: 

„Przebudowa Nabrzeża Północnego w Porcie Wojennym w Gdyni”, wartość robót ok. 

20  mln  - 

pełniona  funkcja  kierownik  robót,  „Przebudowa  Nabrzeża  Oksywskiego  w  Porcie 

Wojennym  w  Gdyni”,  wartość  robót  ok.  20  mln  zł  netto  -  pełniona  funkcja:  kierownik  robót, 

„Przebudowa  Pirsu  B  w  Porcie  Wojennym  w  Gdyni”,  wartość  robót  ok.  18  mln  zł  netto  - 

pełniona  funkcja:  kierownik  budowy,  „Przebudowa  Nabrzeża  Usteckiego  w  Porcie  Łeba”

wartość robót ok. 11 mln zł netto - pełniona funkcja: Kierownik robót, „Przebudowa Nabrzeża 

Górników w Porcie Handlowym w Świnoujściu”, wartość robót ok. 60 mln zł netto - pełniona 

funkcja: kierownik robót 

7.  Następnie  STRABAG  Sp.  z  o.o.  powielił  rzeczone  inwestycje  przy  opisie  doświadczenia 

zawodowego  Pana  P.  C.

, w przesłanym Zamawiającemu Załączniku nr 7  - Wykaz osób. W 

wykazie tym wskazano, że Pan P. C. pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót 

przy następujących inwestycjach: „Przebudowa Nabrzeża Północnego w Porcie Wojennym w 

Gdyni”, wartość robót ok. 20 mln - pełniona funkcja kierownik robót, „Przebudowa Nabrzeża 

Oksywskiego  w  Porcie  Wojennym  w  Gdyni”,  wartość  robót  ok.  20  mln  zł  netto  -  pełniona 

funkcja: kierownik robót, „Przebudowa Pirsu B w Porcie Wojennym w Gdyni”, wartość robót 

ok. 18 mln zł netto - pełniona funkcja: kierownik budowy, „Przebudowa Nabrzeża Usteckiego 

w  Porcie  Łeba”,  wartość  robót  ok.  11  mln  zł  netto  -  pełniona  funkcja:  Kierownik  robót, 

„Przebudowa Nabrzeża Górników w Porcie Handlowym w Świnoujściu”, wartość robót ok. 60 

mln zł netto - pełniona funkcja: kierownik robót. 

8.  Jak  zatem  widać,  zdaniem  Odwołującego,  oświadczenie  STRABAG  Sp.  z  o.o.,  dzięki 

któremu  otrzymał  on  punkty  w  kryterium  oceny  ofert  -  doświadczenie  kierownika  budowy, 

opiera

ło się na przywołanych powyżej pięciu inwestycjach. 

Zarzut naruszanie art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP 

9.  Odwołujący  wskazuje,  że  nie  wszystkie  podane  informacje  w  zakresie  doświadczenia 

Pana P. C. - 

są informacjami prawdziwymi. 

10.  W  przypadku  bowiem  inwestycji 

„Przebudowa  Nabrzeża  Usteckiego  w  Porcie  Łeba", 

STRABAG  Sp.  z  o.o.  wartość  tej  inwestycji  wynosiła 1 455 040,40  zł  netto,  a  nie jak  podał 

STRABAG Sp, z o.o. ok. 11 mln zł netto. 


11.  Ponadto  w  przypadku  inwestycji 

„Przebudowa  Nabrzeża  Usteckiego  w  Porcie  Łeba”, 

wbrew  temu  co  napisał  STRABAG  Sp.  z  o.o.  w  zakresie robót  do  wykonania  w  ramach  tej 

inwestycji, nie było pogrążania kombinowanych ścianek szczelnych w zakresie budownictwa 

morskiego. 

12.  Co  istotne,  wiedzę  tę  Odwołujący  posiada  stąd,  że  był  wykonawcą  tych  robót  i  ma 

najlepszą wiedzę w zakresie tego, jaka była wartość tej umowy i co wchodziło w jej zakres 

rzeczowy. 

13. Wszelkie  dowody  (dokumenty)  potwierdzające  powyższe,  zostaną  przedstawione  przez 

Odwołującego na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

14. Jako nieprawdziwą należy również uznać informację w zakresie tego, że Pan P. C. pełnił 

funkcję  kierownika  robót  przy  inwestycji  „Rozbudowa  strukturalna  istniejącego  Nabrzeża 

Oksywskiego dla celów rozładowczych - paliwa / amunicji" 

15.  W  tym 

czasie  pracował  on  bowiem  u  Odwołującego,  który  ma  tym  samym  najlepszą 

wiedzę w tym zakresie, według której to wiedzy Pan P. C. przy tej inwestycji wskazanej przez 

STRABAG Sp. z o.o. funkcji nie pełnił 

16. Wszelkie  dowody  (dokumenty)  potwierdzające  powyższe,  zostaną  przedstawione  przez 

Odwołującego na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

17.  Ponadto,  aby  zobrazować  brak  zawodowej  rzetelności  STRABAG  Sp.  z  o.o.  w 

przygotowaniu  oferty  i  uprzedniej  weryfikacji  informacji  przekazanych  Zamawiającemu 

mających  istotne  znacznie  przy  ocenie  oferty,  Odwołujący  wskazuje,  że  jako  nieprawdziwe 

informacje należy uznać również wartość robót podaną przy inwestycji „Przebudowa Pirsu B 

w Porcie Wojennym w Gdyni”. STRABAG Sp. z o.o. wskazał na wartość robót ok. 18 mln zł 

n

etto.  Tymczasem  Cena  Kontraktowa  wynikająca  z  zawartej  umowy  (umowa  z  13  grudnia 

2004 r.) dotyczącej tych robót została ustalona w umowie na kwotę 9.454.390,00 zł netto. 

18. Umowa dotycząca tej inwestycji zostanie przedłożona jako dowód na rozprawie. 

19.  T

ym  samym  zachowanie  STRABAG  Sp.  z  o.o.  należy  oceniać  w  kategorii  uchybienia 

skutkującego  wykluczeniem  wykonawcy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17 

PZP.  Obowiązkiem  bowiem  Wykonawcy  było  zweryfikowanie  podanych  przez  niego 

informacji,  zwłaszcza  jeżeli  odnosi  się  do  informacji  mających  istotne  znaczenie  dla 

prowadzonego Postępowania, albowiem odnoszących do punktowanego w ramach kryterium 

oceny  ofert  doświadczenia  kierownika  budowy.  Nawet  jeżeli  nie  było  to  zachowanie 

świadome,  to  z  całą  pewnością  kwalifikuje  się  ono  pod  „niedbalstwo"  lub  „lekkomyślność", 

czyli  sytuację,  w  której  wykonawca  nie  zweryfikował  w  sposób  dostateczny  informacji 

przekazanych mu przez inny podmiot. 

20. W  tym  miejscu  warto 

Odwołujący  przytoczył  wyrok  KIO  z  dnia 20 marca  2017  r.  (sygn. 

akt:  KIO  382/17

),  w  którym  Izba  wskazała  m.in.,  że:  „na  podstawie  art  14  ustawy  Pzp  do 

oceny czynności  wykonawcy w  postępowaniu o  udzielenie  zamówienia stosuje  się przepisy 


Kodeksu  cywilnego,  a  zgodnie  z  ort  355  §  1  k.c.  dłużnik  obowiązany  jest  do  staranności 

ogólnie  wymaganej  w  stosunkach  danego  rodzaju  (należyta  staranność).  Przypisanie 

określonej osobie niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w 

określonym  miejscu  i  czasie  w  sposób  odbiegający  od  właściwego  dla  niej  miernika 

staranności (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 10 marca 2004 r., sygn. akt IV 

CK  151/03).  Przy  czym  wzorzec  należytej  staranności  ma  charakter  obiektywny  i 

abstrakcyjny, jest ustalany niezależnie od osobistych przymiotów i cech konkretnej osoby, a 

jednocześnie  na  poziomie  obowiązków  dających  się  wyegzekwować  w  świetle  ogólnego 

doświadczenia  życiowego  oraz  konkretnych  okoliczności  (por.  uzasadnienie  wyroku  Sądu 

Najwyższego z 23 października 2003 r., sygn. akt V CK 311/02). Dodatkowo w stosunku do 

profesjonalistów miernik ten ulega podwyższeniu, gdyż art 355 § 2 k.c. precyzuje, że należyta 

staranność  dłużnika w  zakresie prowadzonej  przez  niego działalności  gospodarczej  określa 

się  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej  działalności.  Za  takiego  profesjonalistę 

należy  uznać  co  do  zasady,  wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, 

dokumenty  i  oświadczenia  we  własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  w  nich 

stan  rzeczy  odpowiada  rzeczywistości.  Zatem  jeżeli  przystępujący  przedstawił  w  złożonych 

przez  siebie  oświadczeniach  informacje  pozostające  w  sprzeczności  z  faktami,  zaś 

Odwołujący  w  sposób  nie  wymagający  specjalnego  nakładu  pracy  i  środków  dotarł  do 

właściwych  danych  uznać  należy,  że  Przystępujący  co  najmniej  wykazał  się  niedbalstwem 

wpisującym  się  w  hipotezę  normy  prawnej  uregulowanej  w  treści  art  24  ust  1  pktl7  ustawy 

Pzp.” 

21. W innym wyroku KIO z dnia 05 września 2018 r. (sygn. akt: KIO 1405/18, KIO 1407/18, 

KIO 1419/18) Izba wskazała, że: „Izba uznała za zasadny zarzut naruszenia art. 24 ust 1 pkt 

17 Pzp. tj zaniechania wykluczenia Konsorcjum S. z postępowania jako wykonawcy, który w 

wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzieleniu  zamówienia,  tj.  przedłożenia  Zamawiającemu 

informacji  odnoszących  się  do  doświadczenia  osób  wskazanych  na  potrzeby  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert,  w  tym 

pełnionych  przez  te  osoby  funkcji  i  czasowego  zakresu  udziału  w  określonych  projektach. 

Przedstawienie przez Konsorcjum S. informacji mogły mieć i miały istotny wpływ na decyzje 

podejmowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzez przyznane ww. wykonawcy 

dodatkowych  punktów  i  stwierdzenie,  że  wykonawca  spełnia  warunku  udziału  w 

postępowaniu. (...) Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa 

ofertę,  dokumenty  i  oświadczenia,  aby  upewnił  się  czy  deklarowany  w  nich  stan  rzeczy 


odpowiada rzeczywistości (wyrok KIO sygn. akt: 1000/18). Złożenie nieprawidłowego wykazu 

osób z całą pewnością było działaniem lekkomyślnym lub niedbałym." 

22. Nie ulega zatem wątpliwości, że takie zachowanie Zamawiającego narusza przepisy art. 

24 ust. 1 pkt 17 PZP. 

23. Konsekwencją powyższego jest naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 PZP oraz art. 91 ust. 1 PZP. 

Zamawiający  wybrał  bowiem  ofertę  Wykonawcy,  który  powinien  być  wykluczony  z 

postępowania.   

24.  Jednocześnie  z  najdalej  posuniętej  ostrożności  należy  wskazać,  że  zachowanie 

STRABAG Sp. z o.o. należy oceniać również w kategoriach naruszenia art 24 ust. 1 pkt 16 

PZP.  Opis  doświadczenia  Pana  P.  C.  konieczny  był  również  w  celu  wykazania  spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

Jak wskazał Odwołujący w ramach podsumowania, w jego ocenie, odwołanie należy uznać 

za zasadne i konieczne. 

Krajowa  Izba  O

dwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, 

na 

podstawie 

zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szcz

ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych 

Warunków  Zamówienia,  ofertą  złożoną  w  postępowaniu  przez  Przystępującego  oraz 

korespondencją  prowadzoną  w  toku  postępowania  pomiędzy  Zamawiającym  a 

wykonawcami 

ubiegającymi  się  o  udzielenie  zamówienia,  jak  również  po  zapoznaniu 

si

ę  z  odwołaniem,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  złożonych 

ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  

o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Jednocześnie  Izba  stwierdziła,  że  Odwołującemu  przysługiwało  prawo  do 

skorzystania  ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż    wypełniono  materialnoprawną  przesłankę 

interesu  w  uzyskaniu  zamówienia,  określoną  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  kwalifikowaną 

możliwością  poniesienia  szkody  przez  Odwołującego będącej  konsekwencją  zaskarżonej  w 

odwołaniu  czynności.  Wnoszący  odwołanie  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  ofertę 

sklasyfikowaną na drugim miejscu w rankingu ofert zmierzając we wniesionym odwołaniu do 


wykluczenia  wykonawcy,  który  złożył  najkorzystniejszą  ekonomicznie  ofertę.  W  przypadku 

zaś uwzględniania odwołania ma on szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  o 

zamówienie 

publiczne, 

nadesłanej 

przez 

Zamawiającego 

do 

akt 

sprawy  

w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności z treści ogłoszenia o 

zamówieniu,  treści  SIWZ,  oferty  złożonej  w  postępowaniu  przez  Przystępującego,  jak 

również korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi 

się o udzielenie Zamówienia publicznego. 

Izba dopuściła również i przeprowadziła następujące dowodu z dokumentów: 

I. Dowody zawnioskowane i złożone przez Odwołującego w postaci: 

Kopia umowy z dnia 10.10.2003 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Urząd Morski w 

Słupsku  a  Energopol-Szczecin  S.A.  o  wartości  1.412.871,18  zł  oraz  umowa  obejmująca 

roboty dodatkowe Nr 2/04 z dnia 05.03.2004 r. (dowód nr 1);  

Protokół  odbioru  końcowego  z  dnia  30.03.2004  r.  dotyczącego  remontu  Nadbrzeża 

Usteckiego w Porcie Łeba z wskazanymi wartościami jak w dowodzie nr 1 (dowód nr 2); 

3.  Strony  1 

– 3 Dziennika wbicia ścianki szczelnej Nr 39/2003/S część I 2003 r. Tom II dla 

inwestycji  obejmującej  remont  Nadbrzeża  Usteckiego  w  Porcie  Łeba  realizowanej  przez 

Urząd Morski w Słupsku  (dowód nr 3); 

Fragment  opisu  technologicznego  projektu  budowlanego  dotyczącego  inwestycji 

obejmującej remont Nadbrzeża Usteckiego w Porcie Łeba z dnia 14.05.2002 r. obejmującego 

stronę tytułową strony oznaczone numerami 5 – 10 (dowód nr 4); 

Rysunek techniczny zatytułowany „plan wbicia ścianki szczelnej i rozmieszczenia ściągów” 

odnoszący  się  do  inwestycji  pn.  Remont  Nadbrzeża  Usteckiego  w  Porcie  Łeba  –  cześć 

hydrotechniczna (dowód nr 5);  

Strona  450  obejmująca  rysunki  z  objaśnienia  odnoszące  się  do  rodzajów  ścianek 

szczelnych z opracowania zatytułowanego „Encyklopedia Inżynierii Morskiej” autorstwa Pana 

Bolesława K. Mazurkiewicza (dowód nr 6); 

Rysunek  techniczny  zatytułowany  „Plan  nadbrzeża”  odnoszący  się  do  zadania  pn. 

„Przebudowa  nabrzeży  w  basenie  północnym  Bazy  Oznakowania  Nawigacyjnego  Urzędu 

Morskiego w Szczecinie” (dowód nr 7); 

8.  Odpis  umowy  nr  42/P/2004/Bud  dnia  13.12.2004  r.  zawar

tej  pomiędzy  Zakładem 

Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a Konsorcjum Budimex – Dromex S.A. 

oraz Energopol-

Szczecin S.A. (dowód nr 8);  


List  referencyjny  odnoszący  się  do  inwestycji  pn.  „Rozbudowa  strukturalna  istniejącego 

Nabrzeża  Oksywskiego  dla  celów  rozładowczych  –  paliwa/amunicji”  w  Porcie  Marynarki 

Wojennej w Gdyni (dowód nr 9); 

10.  List  referencyjny  odnoszący  się  do  inwestycji  pn.  „Rozbudowa  nabrzeża  Północnego  w 

basenie  IX  dla  celów  rozładowczych-naprawczych  skutków  zniszczeń/amunicji”  w  Porcie 

Marynarki Wojennej w Gdyni (dowód nr 10); 

11.  Korespondencja  elektroniczna  (z  dnia  19.12.2018  r.  oraz  z  dnia  3  i  4  stycznia  2019  r.) 

pomiędzy  Energopol-Szczecin  S.A.  a  Zakładem  Inwestycji  Organizacji  Traktatu 

Północnoatlantyckiego (dowody oznaczone numerami 11).   

II. Dowody zawnioskowane i złożone przez Przystępującego: 

1. Curriculum Vitae Pana P. C. 

(dowód nr 1); 

2. Pismo z dnia 02.01.2019 r. Urzędu Morskiego w Słupsku (dowód nr 2); 

3. Potwierdzenie z dnia 05.12.2018 r. podpisane przez Pana P. C. 

(dowód nr 3); 

4. Potwierdzenie z dnia 05.11.2018 r. podpisane przez Pana T. R. 

(dowód nr 4); 

5. Informacja z dnia 07.01.2019 r. podpisana przez Pana T. R. 

(dowód nr 5); 

6. Potwierdzenie z dnia 03.01.2019 r. podpisane przez Pana T. R. 

(dowód nr 6); 

7. Notatka ze spotkania z Energopolem z dnia 04.01.2005 r. (dowód nr 7). 

Izba  odmówiła  przeprowadzenia,  zawnioskowanego  przez  Przystępującego,  dowodu 

z  zeznań  Świadka  Pana  T.  R.  wskazując,  że  okoliczności,  na  które  miałby  zostać 

przeprowadzony  ten  dowód  zostały  już  wykazane  innymi  dowodami.  Otóż  Przystępujący 

wnioskując o przeprowadzenie tego dowodu nie sformułował nowych tez dowodowych, lecz 

wnosił  o  jego  przeprowadzenie  na  potwierdzenie  okoliczności  już  wykazanych  w 

poświadczeniach  złożonych  na  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

oraz  w  toku  postępowania  odwoławczego.  Jak  w  toku  rozprawy  wskazał  pełnomocnik 

Przystępującego „Zwraca uwagę na fakt, że Pan T. R., w złożonym kolejnym potwierdzeniu z  

dnia 03.01.2019 r., dokonał korekty wartości z 18 na 10,8 mln zł, która w tym wypadku mogła 

być po prostu omyłką. Gdyby te wartości był podważane, wnosi o przeprowadzenie dowodu z 

zeznań  świadka  -  pana  T.  R.  na  okoliczność  przebiegu  tych  inwestycji  oraz  ich  wartości. 

Odsyła do informacji  z dnia 07.01.2019 r.,  z której wynikają powody,  z jakich Pan  T. R. nie 

mógł  stawić  się  w  charakterze  świadka.    Przez  ten  dowód  STRABAG  mógłby  wzmocnić 

swoją  argumentację,  gdyż  na  etapie  postępowania  nie  mógł  dokonać  weryfikacji  tych 

informacji.” Tym samym Izba odmówiła przeprowadzenia tego dowodu na podstawie art.190 

ust. 6 ustawy Pzp. 


Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy  oraz  zakres  zarzutów 

podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  iż  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie 

przetargu  nieo

graniczonego  o  wartości  powyżej  kwot  wskazanych  w  przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający  prowadzi  Postępowanie,  którego  przedmiotem  jest  „Wykonanie  przebudowy 

Nabrzeża Norweskiego w Porcie Gdynia", 

W  Rozdziale  IX  ust.  3  pkt  3  pkt  3)  b)  tiret  pierwszy  SIWZ  postawił  następujący  warunek 

udziału w postępowaniu odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy 

w zakresie personelu:  

4|if  „Wykonawca  spełni  warunek  dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej;  o  którym 

mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego Rozdziału SIWZ, jeżeli  wykaże, że spełnił  wszystkie niżej 

wymienione warunki; (...) 

b)  dysponuje  lub  będzie  dysponował  w  okresie  wykonywanie  Zamówienia  następującymi 

osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia: 

Kierownikiem  budowy,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  bez 

ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  lub  hydrotechnicznej  i  doświadczenie 

minimum  8  - 

letnie jako kierownik budowy, który w tym okresie prowadził co najmniej jedną 

robotę  hydrotechniczną  morską  w  zakresie  konstrukcyjnym  o  wartości  co  najmniej 

10.000.000  zł  (dziesięć  milionów  złotych)  netto  zawierającą  w  swym  zakresie  wykonanie 

robót  kafarowych  polegających  na  pogrążeniu  kombinowanych  ścianek  szczelnych  w 

zakresie budownictwa morskiego (...)”. 

Następnie pismem z dnia 30 października 2018 r. Zamawiający dokonał zmiany ww. warunku 

udziału w postępowaniu na następujący: 

„Kierownikiem  budowy,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  bez 

ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  lub  hydrotechnicznej  i  doświadczenie 

minimum 8-

letnie jako kierownicy budowy lub kierownik robót, który w tym okresie wykonywał 

co  najmni

ej jedną robotę hydrotechniczną morską w  zakresie konstrukcyjnym o wartości co 

najmniej  10.000.000  zł  (dziesięć  milionów  złotych)  netto  zawierającą  w  swym  zakresie 

wykonanie  robót  kafarowych  polegających  na  pogrążeniu  kombinowanych  ścianek 

szczelnych w zakresie budownictwa morskiego". 


Dodatkowo w tym samym piśmie z dnia 30 października 2018 r. Zamawiający zmodyfikował 

w kryteriach oceny ofert - 

ocenę doświadczenia zawodowego Kierownika budowy. Ocena ta 

jako jedno z dwóch kryteriów (obok ceny] miała się odbywać następująco: 

„W  ramach  kryterium  „doświadczenie  zawodowe  Kierownika  budowy"  można  dostać 

maksymalnie 20 punktów. Ocena punktowa doświadczenia zawodowego Kierownika budowy 

będzie oceniana na  podstawie ilości  wykonanych robót w  zakresie i  o wartości  zgodnych  z 

Rozdziałem IX ust 3 pkt 3) lit b) tiret 1 SIWZ" 

Lp 

Ilość budów  Liczba punktów, które otrzyma Wykonawca 

1 budowa 

0 pkt 

2 budowy 

5 pkt 

3 budowy 

10 pkt 

4 budowy 

15 pkt 

5 i więcej budów 

20 pkt 

Wykonawca  STRABAG  Sp.  z  o.o.  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  ofertę  z  cena 

ofertowa wynoszącą  39.976.643,85  zł. Wykonawca Energopol-Szczecin S.A.  złożył  ofertę  z 

cena ofertową wynoszącą 42.757.580,00 zł. Wykonawca Strabag Spólka z o.o. w formularzu 

ofertowym  na  stronie  4  oferty  wskazał  w  pkt  2  na  doświadczenie  zawodowe  Kierownika 

budowy, które podlegało punktacji - doświadczenie Pana P. C. - wskazując, że posiada on 5 

takich budów. 

Wykonawca  Strabag  Spółka  z  o.o.  w  dokumencie  JEDZ  na  str.  19  i  20  tego  dokumentu, 

wskazał,  że  Pan  P.  C.  posiada  doświadczenie  w  wykonaniu  co  najmniej  jednej  roboty 

hydrotechnicznej  morskiej  w  zakresie konstrukcyjnym  o wartości  co najmniej  10  000 000  zł 

netto  zawierającej  w  swym  zakresie  wykonanie  robót  kafarowych  polegających  na 

pogrążaniu  kombinowanych  ścianek  szczelnych  w  zakresie  budownictwa  morskiego, 

wymieniając jednocześnie następujące roboty: „Przebudowa Nabrzeża Północnego w Porcie 

Wojennym  w  Gdyni”,  wartość  robót  ok.  20  mln  -  pełniona  funkcja  kierownik  robót, 

„Przebudowa  Nabrzeża  Oksywskiego  w  Porcie  Wojennym  w  Gdyni”,  wartość  robót  ok.  20 

mln zł netto - pełniona funkcja: kierownik robót, „Przebudowa Pirsu B w Porcie Wojennym w 

Gdyni”, wartość robót ok. 18 mln zł netto - pełniona funkcja: kierownik budowy, „Przebudowa 

Nabrzeża Usteckiego w  Porcie  Łeba”,  wartość robót  ok.  11 mln zł  netto  -  pełniona funkcja: 

Kierownik  robót,  „Przebudowa  Nabrzeża  Górników  w  Porcie  Handlowym  w  Świnoujściu”, 

wartość robót ok. 60 mln zł netto - pełniona funkcja: kierownik robót. 

Wykonawca  Strabag  Spółka  z  o.o.  wraz  z  pismem  z  dnia  27.11.2018  r.,  w  odpowiedzi  na 

wezwanie Zamawiającego z dnia 21.11.2018 r., złożył m.in. w celu potwierdzenia spełnienia 

warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  wykaz  osób  wraz  z 


uprawnieniami. W wykazie tym na stanowisko kierownika budowy został wskazany Pan P. C. 

Wykonawca  Strabag  Spółka  z  o.o.  przy  opisie  doświadczenia  zawodowego  Pana  P.  C.,  w 

przesłanym  Zamawiającemu  Załączniku  nr  7  -  Wykaz  osób  wskazał  kilka  inwestycji.  W 

wykazie tym wskazano, że Pan P. C. pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót 

przy następujących inwestycjach: „Przebudowa Nabrzeża Północnego w Porcie Wojennym w 

Gdyni”, wartość robót ok. 20 mln - pełniona funkcja kierownik robót, „Przebudowa Nabrzeża 

Oksywskiego  w  Porcie  Wojennym  w  Gdyni”,  wartość  robót  ok.  20  mln  zł  netto  -  pełniona 

funkcja: kierownik robót, „Przebudowa Pirsu B w Porcie Wojennym w Gdyni”, wartość robót 

ok. 18 mln zł netto - pełniona funkcja: kierownik budowy, „Przebudowa Nabrzeża Usteckiego 

w  Porcie  Łeba”,  wartość  robót  ok.  11  mln  zł  netto  -  pełniona  funkcja:  Kierownik  robót, 

„Przebudowa Nabrzeża Górników w Porcie Handlowym w Świnoujściu”, wartość robót ok. 60 

mln zł netto - pełniona funkcja: kierownik robót. 

Wykonawca Strabag Spółka z o.o. pismem z dnia 06.12.2018 r., w odpowiedzi na wezwanie 

Z

amawiającego  z  dnia  04.12.2018  r.,  złożył  uszczegółowiony  załącznik  nr  7  prezentując 

doświadczenie  kierownika  budowy  –  Pana  P.  C..  Jednocześnie  przekazał  Zamawiającemu 

dwa potwierdzenia z dnia 05.11.2018 r. podpisane przez Pana T. R. oraz Pana P. C..    

Za

mawiający  pismem  z  dnia  10.12.2018  r.  poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej. Za najkorzystniejsza została uznana oferta wykonawcy Strabag Spółka z 

o.o. otrzymując łącznie 100 punktów, w tym 20 punktów w ramach kryterium pozacenowego 

–  doświadczenie  zawodowe  kierownika  budowy.  Na  drugim  miejscu  uplasował  się  oferta 

wykonawcy Energopol-

Szczecin S.A. otrzymując łącznie 94,80 punktów.  

Na  powyższa  czynności  Odwołujący  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. 

Krajowa Izba Od

woławcza zważyła, co następuje. 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania,  iż  sformułowane  przez  Odwołującego  zarzuty  znajdują  częściowe  oparcie  w 

ustalonym  stanie  faktycznym  i  prawnym,  a  tym  samym  r

ozpoznawane  odwołanie  zasługuje 

na uwzględnienie. 

W pierwszej  kolejności Izba  wskazuje,  że w  ramach  rozpoznania środków  ochrony  prawnej 

ocenie  i  weryfikacji  pod  względem  zgodności  z  prawem  podlegają  czynności  podmiotu 


zamawiającego.  O  ile jest  prawdą, jak  wskazywał  na rozprawie Zamawiający,  że w ramach 

obecnego  modelu  postępowania  podmioty  zamawiające  swoje  decyzje  m.in.  w  zakresie 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  opierają  na  oświadczeniach  własnych 

wykonawców  i  brak  jest  zatem  niejako  z  założenia  (prewencyjnie)  obowiązku  ich 

weryfikowania  to  zupełnie  inaczej  sytuacja  przedstawia  się  wówczas,  gdy  podmiot 

zamawiający uzyska informacje podważające prawdziwość oświadczeń składanych na etapie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Z  taką  sytuacja  mamy  do  czynienia 

również  wtedy,  gdy  prawdziwość  oświadczeń  wykonawców  jest  kwestionowana  w  drodze 

środków ochrony prawnej.    

W  niniejszym  wypadku  Odwołujący  zakwestionował  łącznie  cztery  elementy  oświadczeń 

złożonych  w  ofercie  Przystępującego  w  odniesieniu  do  osoby  Pana  P.  C.  –  co  powinno 

zmusić Zamawiającego do refleksji i podjęcia prób ustalenia rzeczywistego stanu rzeczy. Tak 

się jednak nie stało i Zamawiający w tym zakresie nie podjął żadnych czynności podejmując 

stricte 

formalną  linię  obrony  przed  zarzutami  zawartymi  w  odwołaniu,  do  czego  Izba 

ustosunkuje się w dalszej części uzasadnienia. Powyższe zaniechania Zamawiającego miały 

miejsce  mimo  faktu,  iż  Odwołujący  wskazał  odmienny  od  zawartego  w  ofercie 

Przystępującego  stan  rzeczy  dodatkowo  wskazując,  że  to  Odwołujący  był  stroną  umów 

wskazanych  przez  wykonawcę  Strabag  Spółka  z  o.o.  w  załączniku  nr  7  –  co  było 

okolicznością  możliwą  do  zweryfikowania  przez  Zamawiającego  choćby  w  oparciu  o 

oświadczenia  Przystępującego.  Nie  sposób  również  uznać  aby  w  takiej  sytuacji  istniały 

trudności w zidentyfikowaniu dowodów jakie może przedstawić Odwołujący na potwierdzenie 

okoliczności wskazanych w odwołaniu. Dowodami takimi mogły bowiem być umowy zawarte 

z inwestorem, protokoły odbioru, fragmenty dokumentacji technicznej, jak również faktury lub 

dzienniki  budowy.  Trzy  pierwsze  z  tej  listy  rodzaje  dokumentów  zostały  w  istocie  złożone 

przez Odwołującego do momentu zamknięcia rozprawy.   

Odno

sząc  się  w  tym  miejscu  do  kwestii  dowodowych  Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  art.  190 

ust.  1  ustawy  Pzp  strony  są  obowiązane  wskazywać  dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  z 

których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu, zgodnie z art. 6 k.c. w zw. z art. 14 ustawy 

Pzp  spoczywa  na  osobie,  która  z  danego  faktu  wywodzi  skutki  prawne  i  zmierza  do 

uzyskania  z  tego  tytułu  korzystnego  dla  siebie  rozstrzygnięcia.  Ciężar  dowodu  rozumieć 

należy z jednej strony jako obarczenie strony procesu obowiązkiem przekonania sądu (w tym 

przypadku Krajowej Izby Odwoławczej) dowodami o słuszności swoich twierdzeń, a z drugiej 

konsekwencjami  zaniechania  realizacji  tego  obowiązku,  lub  jego  nieskuteczności,  zaś  tą 

konsekwencją  jest  zazwyczaj  niekorzystny  dla  strony  wynik  postępowania  (wyrok  Sądu 

Najwyższego  z  dnia  7  listopada  2007  r.,  sygn.  akt  II  CSK  293/07).  Postępowanie  przed 


Krajową Izbą Odwoławczą toczy się z uwzględnieniem zasady kontradyktoryjności, zatem to 

strony obowiązane są przedstawiać dowody a Krajowa Izba Odwoławcza nie ma obowiązku 

wymuszania ani zastępowania stron w jego wypełnianiu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 

listopada 2007 r., sygn. akt II CSK 293/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1997 

r.,  sygn.  akt  II  UKN  406/97,  wyrok  Sądu Apelacyjnego z  dnia 27  maja 2008 r.,  sygn.  akt  V 

ACa 175/08, wyrok KIO 1639/11). 

Odnosząc  się  do  argumentacji  Zamawiającego  i  Przystępującego  o  braku  możliwości 

pozyskania i tym samym przeprowadzenia dowodów podważających okoliczności wykazane 

przez  Odwołującego,  jak  również  zarzutów  wobec  działań  tego  ostatniego  polegających  na 

wybiórczym prezentowaniu dowodów i stosowaniu niedopuszczalnej w takiej sytuacji „taktyki 

procesowej” Izba wskazuje, że argumentacja ta wymaga refleksji i analizy. Zgodzić się należy 

z  przeciwnikami  procesowymi  Odwo

łującego,  że  od  momentu  realizacji  inwestycji 

wskazanych  jako  doświadczenie  p.  P.  C.  upłynął  znaczny  okres  czasu.  Jednakże 

obowiązujące  przepisy,  jak  również  doświadczenie  życiowe  wskazuje,  że  tego  rodzaju 

inwestycje, w tym wypadku związane z infrastrukturą portową, są przedsięwzięciami wysoce 

sformalizowanymi,  co  do  ich  przebiegu  i  podlegają  regułom  właściwym  dla  procesu 

budowlanego.  Proces  ten  ze  swej  natury  cechuje  się  nie  tylko  wspomnianym  wcześniej 

formalizmem,  lecz  także  wielością  jego  uczestników  i  organów  uczestniczących  w  jego 

poszczególnych  etapach.  Kwestiami  spornymi  pomiędzy  stronami  były  okoliczności 

odnoszące się do wartości, technologii wykonania prac (stricte rodzaju pogrążanych ścianek 

szczelnych) oraz samego faktu pełnienia przez p. P. C. funkcji kierownika robót. Jak wskazał 

ten  ostatni,  i  co  wynika  również  z  dowodów  przedstawionych  przez  Odwołującego,  tego 

rodzaju  inwestycji  zastosowanie  ma  dodatkowy  dziennik  budowy  (dziennik  pogrążania 

ścianek szczelnych) – a więc inwestycje takie odznaczają się wyższym formalizmem od tzw. 

zwykłych inwestycji infrastrukturalnych. Powyższe oznacza, że dokumentacja odnosząca się 

do tego rodzaju inwestycji może być w posiadaniu nie tylko inwestora, lecz również organów 

administracji  architektoniczo-budowlanej 

(nawet  jeżeli  obiekt  budowlany  był  realizowany  na 

terenach  zamkniętych  lub  portowych  zmienia  się  jedynie  właściwość  organu),  organów 

nadzoru  budowlanego,  inspekcji  pracy,  czy  też  organów  skarbowych.  Jeżeli  wykonawcą 

inwestycji były spółki prawa handlowego, a tak było w tym wypadku, sprawozdania finansowe 

i  dokumenty  bilansowe  mogą  zostać  pozyskane  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego. 

Dodatkowo,  jeżeli  p.  P.  C.  realizował  wspomnianą  inwestycję  z  ramienia  Spółki  Energopol-

Szczecin,  która  swoją  siedzibę  ma  w  Szczecinie,  zaś  obie  kwestionowane  inwestycje  były 

realizowane  poza  jej  siedzibą  (Łeba  i  Gdynia)  Przystępujący  mógł  za  pośrednictwem  p.  C. 

poczynić  starania  o  pozyskanie  archiwalnych  dokumentów  kadrowych,  w  których  mogłyby 

znajdować się informacje np. o pełnionych funkcjach, stanowiskach, dietach lub delegacjach. 


Okres  archiwizowania  tych  dokumentów  wynosi  wszakże  50  lat  od  daty  ustania  stosunku 

pracy, pracownikowi zaś przysługuje prawo nieograniczonego dostępu do tych dokumentów. 

W  takim  wypadku  ewentu

alna  odmowa  ich  udostępnienia  przez  ówczesnego  pracodawcę 

(m.in.  przez  Energopool-

Szczecin  S.A.)  byłaby  przedmiotem  oceny  Izby.  Taka  okoliczność 

może  mieć  bowiem  wpływ  na  rozstrzygnięcie  i  ramach  procesu  cywilnego  doczekała  się 

obszernego orzecznictwa w op

arciu o dyrektywę wynikającą z treści  art. 248 ustawy Kodeks 

postępowania cywilnego. Dodatkowo Izba w ramach swobodnej oceny dowodów poddałaby 

ocenie  taką  okoliczność  stosując  w  ramach  odesłania  z  art.  185  ust.  7  ustawy  Pzp  per 

analogiam 

art.  233  §  2  ustawy  Kodeks  postępowania  cywilnego,  który  stanowi,  że:  „Sąd 

oceni  na  tej  samej  podstawie,  jakie  znaczenie nadać  odmowie przedstawienia przez  stronę 

dowodu  lub  przeszkodom  stawianym  przez  nią  w  jego  przeprowadzeniu  wbrew 

postanowieniu sądu”.  

W  trakcie  rozprawy  p.  P.  C. 

wskazywał  również  na  okoliczność  nałożenia  mandatu  na 

uczestników procesu budowlanego (kierowników) przez organy nadzoru budowlanego, która 

to okoliczność mogłaby wskazywać na wysokie prawdopodobieństwo istnienia w tym organie 

archiwalnych  doku

mentów  z  czynności  kontrolnych,  w  ramach  których  organy  te 

każdorazowo  w  protokole  kontroli  ujmują  nazwiska  osób  pełniących  w  ramach  inwestycji 

określone funkcje. 

W  zakresie  charakteru  ścianek  szczelnych  (co  do  faktu  ich  kombinowanego  rozwiązania) 

Izba  prz

yjęła  za  racjonalną  argumentację  Odwołującego  popartą  zarówno  wizualizacją 

rozwiązań  na  przykładowych  schematach,  jak  również  literaturą  fachową.  W  tym  zakresie, 

jeżeli Przystępujący nie mógłby uzyskać dostępu do dokumentacji projektowej i technicznej, 

mógłby  poczynić  starania  do  wykazania  rodzaju  tych  ścianek  z  natury  (np.  przez 

dokumentację  fotograficzną),  gdyż  nierzadko  ich  górne  fragmenty  są  widoczne  mimo 

pogrążenia, a jeżeli tak nie jest w tym wypadku (np. na skutek zastosowania żelbetonowego 

oczepu) p

owinien udowodnić, że ścianki te w całości są niewidoczne.     

W  niniejszy  wypadku  brak  jest  inicjatywy  dowodowej  w  tym  zakresie,  która  de  facto 

ograniczyła się do jednej próby pozyskania dokumentacji od Urzędu Morskiego w Słupsku i w 

tym  zakresie  nie  dosz

ło  do  wykazania  (stosownym  dowodem)  przez  Przystępującego,  w 

jakim momencie wystąpił o te informacje.      

Sposób  i  umiejętność  gromadzenia  i  pozyskiwania  materiału  dowodowego  jest  również 

kwestią  doświadczenia  i  taktyki  procesowej,  zaś  zaniechania  w  tym  zakresie  wpływają 

negatywnie na sytuację procesową uczestników sporu o charakterze kontradyktoryjnym.   

Nie  sposób  zatem  czynić  zarzutów  wobec  sposobu  przeprowadzania  dowodów  jeżeli 

przepisy  ustawy  Pzp  umożliwiają  ich  przedstawianie  do  momentu  zamknięcia  rozprawy. 

Regułą jest bowiem, że w treści środka ochrony prawnej, stosownie do regulacji art. 180 ust. 


3 ustawy Pzp, należy wskazać m.in. zarzuty, żądania oraz ich podstawy prawne i faktyczne – 

co  stanowi  swego  rodzaju  sygnalizację  dla  Zamawiającego,  że  podmiot  korzystający  ze 

środka  ochrony  prawnej  jest  w  stanie  udowodnić  (wykazać  przed  Izbą)  fakty,  które  leżą  u 

podstaw  postawionym  w  odwołaniu  zarzutom.  Rolę  tę  zapewnia  również  obowiązek 

przekazania  podmiotowi  zamawiającemu  kopii  odwołania.    Ponadto  skuteczność  środka 

ochrony  prawnej  uzależniona  jest,  stosownie  do  treści  187  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  od 

wniesienia  wpisu  jako  środka  zapobiegającego  bezpodstawnemu  korzystaniu  z  drogi 

zaskarżenia.  W  niniejszym  wypadku  odwołanie  zawierało  wszelkie  wymagane  prawem 

elementy,  w  tym  zostało  należycie  opłacone,  a  co  za  tym  idzie  pozwalało  zarówno 

Zamawiającemu  od  dnia  21.12.2018  r.,  jak  i  Przystępującemu  od  dnia  24.12.2018  r.  do 

przedsięwzięcia  czynności  zmierzających  do  zgromadzenia  materiału  dowodowego,  czy 

choćby do weryfikacji podstaw faktycznych zarzutów zawartych w odwołaniu. 

Jak  zostało  wcześniej  wskazane  przeciwnicy  procesowi  Odwołującego  nie  powinni  mieć 

trudności  w  identyfikacji  dowodów,  jakie  Odwołujący  mógł  przedstawić  na  potwierdzenie 

zarzutów kwestionujących prawdziwość oświadczeń w zakresie wartości robót budowlanych, 

technologii ich wykonania oraz faktu pełnienia przez określoną osobę funkcji w troku procesu 

budowlanego. 

W zakresie kwestii związanej z osobowymi dowodami Izba zwraca uwagę, że Przystępujący 

jako  profesjonalista,  mając  na  uwadze  często  spotykane  sytuacje  nierzetelnego 

prezentowania  informacji  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  których 

jest częstym uczestnikiem, oraz mając na uwadze orzecznictwo Izby i sądów powszechnych 

w  t

ym  zakresie  winien  cechować  się  znajomością  standardów  wyznaczonych  przez  to 

orzecznictwo.  

Posiłkowanie  się  przy  ustalaniu  wartości  inwestycji,  ich  zakresu  jedynie  wiedzą  osób,  które 

kilkanaście  lat  temu  pełniły  na  inwestycji  funkcję  kierownika  robót  lub  nawet  kierownika 

budowy  jest  niewystarczające  dla  zachowania  takich  standardów.  Powinna  zwrócić  uwagę 

Przystępującego  okoliczność,  że  osoby  z  którymi  podjął  współpracę,  na  potwierdzenie 

przekazanych  Jemu  danych  nie  przedstawiają  żadnych  obiektywnych  dokumentów  kierując 

się  jedynie  swoją  pamięcią  sprzed  kilkunastu  lat  w  ogólnym,  wieloletnim  branżowym 

doświadczeniu. Jak ustalono w oparciu o dowody złożone przez samego Przystępującego p. 

T.  R. 

sam przyznał, że pomylił się prezentując wartość jednej z inwestycji o ponad 7 mln zł 

dokonując samodzielnie korekty z wartości 18 mln zł na 10,8 mln zł. Pan P. C. po zapoznaniu 

się  z  dowodem  w  postaci  umowy  odnoszącej  się  do  pierwszej  z  kwestionowanych  przez 

Odwołującego inwestycji nie krył na rozprawie zdziwienia, że wartość wynikająca ze złożonej 

kopii  umowy  jest  niemal  10-

krotnie  niższa  niż  ta  która  została  przez  Niego  wskazana. 

Wszystkie  te  okoliczności  świadczą  o  tym,  że  w  tym  konkretnym  wypadku,  posłużenie  się 

przez  Przystępującego  dowodami  opierającymi  się  na  źródłach  osobowych  było 


niewystarczające dla zachowania należytej staranności wymaganej od profesjonalisty w tych 

określonych okolicznościach, tj.  przy  uwzględnieniu upływu kilkunastoletniego okresu  czasu 

od rozpoczęcia i zakończenia tych inwestycji oraz przy uwzględnieniu zmian realiów mikro i 

makroekonomicznych. Izba mając na uwadze powyższe nie doszukała się zatem wypełnienia 

hipotezy normy prawnej ujętej w treści art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, lecz uznała, że w tym 

przypadku  mieliśmy  do  czynienia  z  niedbalstwem  Przystępującego  prowadzącym  do 

znamiennego  ze  względu  na  treść  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  skutku  w  postaci 

przedstawienia  informacji  wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego,  co  do  faktycznego 

doświadczenia personelu wykonawcy (w tym wypadku dodatkowo punktowanego w oparciu o 

pozacenowe kryteria oceny ofert), które to działania miały wpływ na decyzję Zamawiającego 

polegającą na wyborze oferty Strabag Spółka z o.o. w wyniku zaniechania wykluczenia tego 

wykonawcy  z  postępowania.  Jak  bowiem  wynika  z  sekwencji  czynności  zmierzających  do 

rozstrzygnięcia postępowania za najkorzystniejszą nie może być uznana oferta wykonawcy, 

który  podlega  wykluczeniu  z  postępowania,  niezależnie  od  tego  o  ile  ulegnie  zmniejszeniu 

liczba  przyznanych  mu  punktów  w  odniesieniu  do  zakwestionowanych  danych  mających 

wpływ na ranking ofert.                 

Prezentowanie  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  inwestycji 

zakończonych  kilkanaście  lat  temu  i  prezentowanie  danych  na  temat  tych  inwestycji  w 

oparciu o o

świadczenia osób, które swoją wiedzę czerpią jedynie z pamięci, jest czynnością 

obarczoną  ze  swej  natury  bardzo  wysokim  ryzykiem.  Pamięć  ludzka  jest  zawodna  i  w  tym 

wypadku  reguła  ta  została  potwierdzona  konkretnymi  przykładami.    Przystępujący  Strabag 

Spółka  z  o.o.  podjął  to  ryzyko,  co  poskutkowało  zakwestionowaniem  prawdziwości  tych 

oświadczeń przez konkurencyjnego przedsiębiorcę.  

Przechodząc  od  zagadnień  natury  ogólnej,  które  w  tym  wypadku  miały  równorzędne 

znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu, do czterech podstaw faktycznych zarzutów 

Izba  wskazuje,  że  ziszczenie  się  którejkolwiek  z  podniesionych  w  odwołaniu  podstaw 

skutkujących koniecznością wykluczenia wykonawcy z postępowania będzie miało wpływ na 

uwzględnienie  rozpoznawanego  środka  ochrony  prawnej.  Jest  to  wynikiem  faktu,  iż  każda 

podstawa  faktyczna  tworzy  odrębny  zarzut  wpisujący  się,  lub  nie,  we  wskazaną  podstawę 

prawną stanowiącą wzorzec kontroli dla działań podmiotu zamawiającego.  

Wartość robót inwestycji pn. „Przebudowa Nabrzeża Usteckiego w Porcie Łeba” 

W  zakresie  podstawy  faktycznej  odnoszącej  się  do  wartości  inwestycji    „Przebudowa 

Nabrzeża  Usteckiego  w  Porcie  Łeba",  gdzie  Odwołujący  wykazał,  że  wartość  tej  inwestycji 

wynosiła według umowy 1 455 040,40 zł netto, zaś wykonawca STRABAG Sp. z o.o. podał w 


swojej  ofercie  wartość  na  poziomie  około  11  mln  zł  netto  wskazać  należy,  kierując  się 

doświadczeniem życiowym i zasadami logicznego rozumowania, iż jest mało prawdopodobne 

aby  wartość  robót  dodatkowych  dla  tego  zadania  przekraczała  kilkukrotnie  wartość  umowy 

podstawowej.  W  tym  zakresie  na  uwagę  zasługują  również  wyjaśnienia  pełnomocnika 

Przystępującego  p.  P.  C.,  który  miał  poważne  wątpliwości,  co  do  tej  wartości  jednakże 

wynikały one raczej z zatarcia Jego wiedzy w wyniku upływu czasu, nie zaś ze względu na 

fakt,  iż  wartość wykazana przez  Odwołującego  dowodem  w  postaci treści  umowy  jest mało 

prawdopodobna.  Izba  w  tym  zakresie  zwraca  uwagę  na  upływ  czasu  i  tym  samym  zmianę 

realiów  gospodarczych.  Otóż  p.  P.  C.  czyniąc  próby  odtworzenia  wartości  tego  kontraktu 

kierował  się  obecnym  poziomem  kosztów  takich  robót  –  co  jednoznacznie  wynika  z  jego 

stanowiska zaprezentowanego na rozprawie. 

W  zakresie  tej  podstawy  faktycznej  zarzutu  Izba  wartość  kontraktu  na  poziomie 

wskazanym przez Odwołującego uznała za udowodnioną przez tego ostatniego. Odwołujący 

złożył nie tylko jako dowód numer 1 - kopię umowy z dnia 10.10.2003 r., odnoszącą się do 

inwestycji  obejmującej  remont  Nadbrzeża  Usteckiego  w  Porcie  Łeba,  gdzie  w  §  4  ust.  1 

widnieje  wartość  tego  kontraktu  w  wysokości  1 412 871,18  zł  oraz  umowę  na  roboty 

dodatkowe, opatrzoną nr 2/04, która opiewa na kwotę 42 169.22 zł ale w zakresie tej samej 

inwestycji  przedłożył  jako  dowód  numer  2  –  protokół  odbioru  końcowego  z  dnia  30  marca 

2004  r.,  gdzie  widnieją  identyczne  wartości,  jak  w  pierwszym  kontrakcie.  Wykazanie  tej 

okoliczności, nie budzi w ocenie Izby, wątpliwości. Nie sposób w tym wypadku zgodzić się ze 

stanowiskiem  Zamawiającego  i  Przystępującego,  że  prezentacja  tych  dowodów  może  mieć 

charakter  wybiórczy  i  że  mogą  istnieć  inne  umowy  na  roboty  dodatkowe  prowadzące  do 

wniosku, że wartość tej inwestycji przekroczyła kwotę 10 mln zł. Po pierwsze okoliczności o 

istnieniu  takich  umów  nie  tylko  nie  zostały  przez  przeciwników  procesowych  Odwołującego 

udowodnione

,  zgodnie  z  ogólnymi  regułami  dowodowymi,  lecz  nie  doszło  nawet  do 

uprawdopodobnienia  takiej  okoliczności.  Sposób  ustalenia  wartości  tej  inwestycji  przez 

Przystępującego  wyłania  się,  jak  wyżej  wskazano,  ze  stanowiska  zaprezentowanego  na 

rozprawie przez p.  P. C.

. Był on wynikiem czystych spekulacji pokazując, że pamięć ludzka 

jest  zawodna  i  nierzadko  zdarzenia  przeszłe  nabierają  inne  kształtu  przy  ich  konfrontacji  z 

istniejącym współcześnie stanem rzeczy. Jak wynika z wypowiedzi Pana P. C. swego rodzaju 

„szacowanie”  wartości  tej  inwestycji  zostało  przez  Niego  dokonane  w  oparciu  o  obecnie 

funkcjonujące  koszty  tego  typu  prac.  Poddając  analizie  powyższe  oświadczenia 

pełnomocnika Izba zwraca również uwagę na fakt, że lata 2003 – 2004, kiedy rozpoczynała 

się ta inwestycja, poprzedzały dopiero zwiększoną koniunkturę na rynku budowlanym, która 

na  skutek  akcesji  Polski  do  Unii  Europejskiej  rozpoczęła się dopiero  w  roku  2006  r.   Okres 

poprzedzający  akcesję  Polski  do  Unii  był  okresem  stagnacji,  stąd  też  ceny  na  rynku 

bu

dowlanym z tego okresu znacząco odbiegały nie tylko od cen z chwili obecnej, ale również 


z lat poprzedzających rok 2008, kiedy światowymi rynkami wstrząsnął kryzys finansowy. Tym 

samym  własne  szacunki  Pana  P.  C.,  co  do  wartości  tego  kontraktu,  na  których  oparł  się 

Przystępujący,  były  błędne,  gdyż  na  ustalenie  tej  wartości  miało  wpływ  wiele  czynników,  w 

tym w szczególności odległość czasowa od daty realizacji omawianej inwestycji.   

W  tym  zakresie  Izba  uznała,  że  Przystępujący  co  najmniej  w  wyniku  niedbalstwa,  nie 

poddając  weryfikacji  informacji  przedstawionych  przez  osobę  dedykowaną  do  realizacji 

zamówienia i wskazaną przez Niego w załączniku nr 7 do oferty, wprowadził Zamawiającego 

w  błąd,  co  do  wartości  inwestycji,  która  to  informacja  przełożyła  się  na  ilość  punktów 

uzyskanych  przez  wykonawcę  Strabag  Spółka  z  o.o.  oraz  w  konsekwencji  skutkowała 

uznaniem  oferty  tego  wykonawcy  za  najkorzystniejszą  na  skutek  zaniechania  wykluczenia 

tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.    

Typ  ścianek  szczelnych  realizowanych  w  ramach  inwestycji  pn.  „Przebudowa 

Nabrzeża Usteckiego w Porcie Łeba” 

W  przypadku  inwestycji 

„Przebudowa  Nabrzeża  Usteckiego  w  Porcie  Łeba”,  Odwołujący, 

wbrew oświadczeniu wykonawcy STRABAG Sp. z o.o., kwestionował okoliczność pogrążania 

kombinowanych  ścianek  szczelnych  w  zakresie  budownictwa  morskiego.  W  ocenie  Izby 

należy  przychylić  się  do  stanowiska  Odwołującego,  wykazanego  dowodami  w  postaci 

rysunków technicznych oraz literatury przedmiotu, że przez kombinowaną ściankę szczelną 

należy  uznać  ściankę  wyposażoną  w  dodatkowe  elementy  konstrukcyjne,  w  tym  że  ich 

rozmieszczenie musi cechować się pewnego rodzaju regularnością. Zabudowanie na końcu 

ścianki  jednego  pala,  jak  wskazywał  pełnomocnik  Przystępującego,  nie  może  zostać 

zakwalif

ikowane  jako  zmiana  odnosząca  się  do  charakteru  samej  ścianki,  lecz  jako 

dodatkowy element konstrukcyjny służący jej stabilnemu posadowieniu (pogrążeniu).  

Na  powyższą  okoliczność  Odwołujący  przedstawił  szereg  dowodów,  zarówno  z  samej 

dokumentacji inwestycji, jak i spoza niej. 

W  tym  zakresie  powołał  dowód  oznaczony  numerem  3  w  postaci  dziennika  wbicia  ścianki 

szczelnej  zwracając  uwagę,  że  z  systemem  kombinowanym  mamy  do  czynienia,  wówczas 

gdzie  ścianki  szczelne  są  uzupełniane  (wzmacnianie)  przez  dołożenie  dodatkowych 

elementów,  i  taka  sama  kombinacja  służąca  wzmacnianiu  ścianki,  może  być  uznana  za 

kombinowaną ściankę szczelną. W dowodzie oznaczonym numerem 3, w kolumnie 4, gdzie 

zawarty  jest  typ  elementu,  wskazano  ten  sam  element  oznaczony  symbolem  PU12.  Dow

ód 

numer 4 

– fragment opisu technicznego projektu budowlanego na stronach 6 oraz stronie 10, 

gdzie w pkt 7.1. oraz 8.4 wskazano jednolite elementy z brusów typu PU12. W ocenie Izby 

powyższe dowody przemawiają za argumentacją Odwołującego, że ścianka szczelna dla tej 

inwestycji  została  wykonana  z  elementów  typowych,  pozbawionych  cech  ścianki 


kombinowanej,  a  więc  uzupełnianej  dodatkowymi  elementami  (profilami),  co  wynika 

jednoznacznie z przedłożonych dokumentów. 

Na tą  samą  okoliczność Odwołujący  przedstawił jako  dowód  numer  5 rysunek techniczny  z 

projektu  budowlanego  części  hydrotechnicznej,  gdzie  w  górnej  części  rysunku  znajduje  się 

jednolity  rysunek  zaznaczony  w  dowodzie  w  kolorze  czerwonym,  jako  pojedyncza  ścianka 

szczelna  o  długości  158,7m.  Informacje  wynikające  z  tego  dowodu  pozwalają  na  przyjęcie, 

że  ścianka  wykonana  jest  z  jednolitego  elementu  w  postaci  typowego  profilu  ścianki 

szczelnej, bez elementów kombinowanych. 

Z  przedłożonego  przez  Odwołującego  dowodu  oznaczonego  numerem  6  w  postaci  strony 

450 Enc

yklopedii Inżynierii Morskiej autorstwa Pana Bolesława Mazurkiewicza na rysunkach 

oznaczonym literą f) zostały zobrazowane kombinowane ścianki szczelne. Izba oceniając ten 

dowód  przychyliła  się  do  argumentacji  Odwołującego,  że  aby  ścianka  szczelna  posiadała 

charakter kombinowany  winna w jej konstrukcji występować pewna regularność wzmocnień 

w  postaci  dodatkowych  profili.  Tym  samym  Izba  nie  przychyliła  się  do  stanowiska 

pełnomocnika  Przystępującego,  że  występowania  pala  narożnikowego  nadaje  ściance 

charakter 

elementu  kombinowanego.  Pal  narożnikowy  jest  elementem  kotwiącym  krańce 

ścianek i nie sposób uznać, że jego wykonanie nadaje całej ściance taki charakter.    

Tym  samym  w  ocenie  Izby  łączna  analiza  powyższych  dowodów  powoduje,  że  w  ramach 

zakwestionowanej 

przez  Odwołującego  inwestycji  przedmiotem  robót  nie  było  pogrążanie 

kombinowanej ścianki szczelnej, lecz jej standardowej formy. Tym samym uznać należy, że 

doszło do wykazania, iż złożone przez Przystępującego w załączniku nr 7 oświadczenie nie 

odpowiadało  faktom  na  skutek  braku  dochowania  należytej  staranności  przez  wykonawcę 

Strabag  Spółka  z  o.o.  w  ramach  czynności  gromadzenia  i  weryfikacji  informacji 

przedstawianych  Zamawiającemu  w  toku  postępowania.  Tym  samym  czynność 

Zamawiającego  polegająca  na  uznaniu  oferty  Przystępującego  za  najkorzystniejszą  była 

obarczona  wadą,  gdyż  również  w  zakresie  tej  podstawy  faktycznej  (odnoszącej  się  do 

charakteru realizowanych robót) ziściła się hipoteza normy prawnej uregulowanej w treści art. 

24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  i 

doszło  do  zaniechania  wykluczenia  tego  wykonawcy  z 

postępowania.     

Tym samym Izba mając na uwadze jednolite w tym zakresie orzecznictwo w ramach którego 

za niedopuszczalne uznać należy „zastępowanie” informacji nieprawdziwych prawdziwymi w 

wyniku  uzupełnienia  dokumentów  nakazała  Zamawiającemu  dokonanie  czynności 

wykluczenia wykonawcy Strabag Spółka z o.o. z postępowania.  Dodatkowo należy wskazać, 

iż w przypadku kwestionowania przez wykonawcę faktu złożenia nieprawdziwych informacji, 

zgodnie  z  ugruntowan

ym  orzecznictwem,  wykonawcy  temu  nie  przysługują  dobrodziejstwa 

instytucji  samooczyszczenia  (self  cleaning). 

Stąd  też  w  takim  wypadku  potwierdzenie 

złożenia nieprawdziwych informacji skutkuje eliminacją wykonawcy z postępowania.  


Zadanie obejmującej modernizację Pirsu B w bazie Morskiej w Gdyni 

Wg  stanowiska  Odwołującego  z  protokołu  kolejne  zarzuty  i  składane  na  ich  potwierdzenie 

dowody  odnoszą  się  do  inwestycji  obejmującej  modernizację  Pirsu  B  w  bazie  Morskiej  w 

Gdyni,  realizowanego  na  rzecz  Zakładu  Inwestycji  Organizacji  Traktatu  Północno-

Atlantyckiego. 

W  tym  zakresie  Odwołujący  powołał  m.in.  dowód  oznaczony  numerem  8,  w 

postaci umowy 

z dnia 13.12.2004 r., gdzie w pkt 4 wskazano cenę kontraktową w wysokości 

390  zł.  STRABAG  odnosząc  się  do  powyższej  inwestycji  podał  2-krotnie  wyższą 

wartość  na  poziomie  18  mln  zł.  W  zakresie  kolejnego  elementu  faktycznego  zarzutów 

Odwołujący  wskazał  również  na  dowody  oznaczone  numerami  od  9  do  11.  W  pierwszym 

przypadku dowód obejmuje referencje i wskazuje nazwę generalnego wykonawcy. Kolejnym 

dowodem złożony na tą okoliczność jest dowód oznaczony  numer 10 – pokazuje, zdaniem 

Odwołującego,  że  w  tym  miejscu  mamy  do  czynienia  z  dwoma  zadaniami,  na  tej  samej 

inwestycji.  Jak  wskazał  Odwołujący  na  rozprawie  dowód  numer  9  odnosi  się  do  zadania 

oznaczanego jako  2NB 15002,  zaś  dowód  numer  10  –  oznaczony  został  w  tym  przypadku, 

jako  2NB  15003.  Jak  wskazał  Odwołujący  obie  te  zadania  były  realizowane  na  rzecz  tego 

samego  inwestora.  W  związku  z  powyższym,  przedstawiona  korespondencja  mailowa, 

odnosi się do funkcji pełnionych na tych zadaniach przez poszczególnych kierowników robót.  

Dowód  numer  11  –  korespondencja,  która  wskazuje  na  to,  kto  pełnił  funkcję  kierownika,  w 

tym  dokonywał  wpisów  do  dziennika  budowy.  Zdaniem  Odwołującego,  jako  rzeczywiste 

pełnienie tej funkcji, należy rozumieć udział osoby, w tym dokonywanie wpisów do dziennika 

budowy. Z korespondencji pomiędzy Panem T. G. (z dnia 4.01.2019 r.) wynika, że osoba ta z 

ramienia  inwestora,  w  zakresie  zadania  oznaczonego  nr  2NB15002 

–  a  więc  tego,  które 

zostało wskazane przez Przystępującego, nie stwierdza czy Pan P. C. dokonywał wpisów do 

dziennik budowy. Zdaniem Odwołującego powyższe świadczy o tym, że osoba ta nie pełniła 

tej funkcji.  

Pełnienie funkcji kierownika robót 

Odwo

łujący  w  odwołaniu  zarzucił  wykonawcy  Strabag  Spółka  z  o.o.  przedstawienie  jako 

nieprawdziwej  informacji w zakresie tego, że Pan P. C. pełnił funkcję kierownika robót przy 

inwestycji 

„Rozbudowa  strukturalna  istniejącego  Nabrzeża  Oksywskiego  dla  celów 

rozładowczych  -  paliwa  /  amunicji".  Na  dowód  powyższego  przedstawił  korespondencję 

elektroniczną z przedstawicielami inwestora, w ramach której pracownicy Zakładu Inwestycji 

Organizacji  Traktatu  Północnoatlantyckiego  zasłaniają  się  brakiem  dostępu  do  pełnej 


do

kumentacji,  choć  z  treści  tej  korespondencji  wynika,  że  inwestor  jest  w  posiadaniu 

Dzienników Budowy dla tej inwestycji.  

W tym zakresie Izba uznała, że Odwołujący nie wykazał jednoznacznie okoliczności, że Pan 

P.  C. 

takiej  funkcji  nie  pełnił  na  tej  inwestycji.  Analiza  dokumentacji  budowy  przez 

przedstawicieli  inwestora  ma  charakter  pobieżny  –  co  wyłania  się  z  treści  korespondencji 

przedłożonej  przez  Odwołującego  jako  dowód.  Nie  można  zatem  tak  przeprowadzonej 

analizy  dokumentów  uznać  za  miarodajną,  jeżeli  sama  osoba  jej  dokonująca,  wskazuje  na 

taką okoliczność.  

Izba podzieliła w tym zakresie argumentację Zamawiającego, który wskazał na rozprawie, że 

z dowodów oznaczonych numerami od 9 do 11 nie wynika jednoznacznie, iż Pan  P. C. nie 

pełnił funkcji kierownika na kwestionowanej przez Odwołującego inwestycji. Jedynie wynika z 

nich,  że  dokonywał  w  przypadku  1  zadania  wpisy  do  dziennika  budowy,  a  w  przypadku  2 

zadania takich wpisów nie dokonywał. Dodatkowym argumentem za oddaleniem tego zarzutu 

jest  okoliczność,  że  pełnomocnik  ze  strony  Zamawiającego  –  Pan  T.  W.  był  osobą 

bezpośrednio zaangażowaną na tej inwestycji, będąc wówczas pracownikiem Odwołującego, 

pełniącym funkcję inżynieria budowy i potwierdza, że Pan P. C. pełnił funkcję kierownika na 

obu  tych  zadania

ch.  Tym  samym  Izba  poddając  ocenie  czynności  przedsiębrane  przez 

Zamawiającego  w  toku  postępowania  uznała,  że  Zamawiający  nie  miał  podstaw  do 

kwestionowania takiego oświadczenia Przystępującego. 

Stąd  też  w  zakresie  podstawy  faktycznej  odnoszącej  się  do  pełnienia  przez  Pana  P.  C. 

funkcji kierownika robót Izba uznała ten zarzut za nieudowodniony przez Odwołującego.  

Wartość inwestycji pn. „Przebudowa Pirsu B w Porcie Wojennym w Gdyni”  

Odwołujący  aby  zobrazować  brak  zawodowej  rzetelności  STRABAG  Sp.  z  o.o.  w 

przygotowaniu  oferty  i  uprzedniej  weryfikacji  informacji  przekazanych  Zamawiającemu 

mających istotne znacznie przy ocenie oferty wskazał również jako nieprawdziwą informację 

o  wartości  robót  dla  inwestycji  „Przebudowa  Pirsu  B  w  Porcie  Wojennym  w  Gdyni”. 

STRABAG  Sp.  z  o.o.  wskazał  na  wartość  robót  ok.  18  mln  zł  netto.  Tymczasem,  jak 

argumentował  Odwołujący,  cena  kontraktowa  wynikająca  z  zawartej  umowy  (umowa  z  13 

grudnia 2004 r.) dotyczącej tych robót została ustalona w umowie na kwotę 9.454.390,00 zł 

netto. 

W  odniesieniu  do  tej  podstawy  faktycznej  zarzutu  Przystępujący  przedstawił  na  rozprawie 

dowód  w  postaci  zmodyfikowanego  potwierdzenia  podpisanego  przez  p.  T.  R.,  gdzie 

dokonano  korekty  tej  wartości  na  kwotę  10,8  mln  złotych  uzasadniając  korektę  omyłką. 

Powyższe, w ocenie Izby, jednoznacznie świadczy o braku należytej staranności po stronie 

Przystępującego w prezentowaniu tej informacji.  


Rzeczywiście  kwota  wynikająca  z  umowy  podstawowej  jest  nieznacznie  niższa  niż  próg  10 

mln  zł  wynikający  z  warunku  postawionego  przez  Zamawiającego  w  dokumentacji 

postępowania.  Doświadczenie życiowe podpowiada również,  że przy  tego  rodzaju robotach 

mogły  wystąpić  roboty  dodatkowe  zwiększające  wartość  początkową  tej  inwestycji.  W  tym 

wypadku,  odnosząc  się  do  postulatu  Przystępującego,  o  równoprawności  poszczególnych 

środków dowodowych (dowodów  z dokumentów i źródeł osobowych) należy poddać ocenie 

te  dowody.  Otóż  pierwotna  wartość  kontraktu  została  przez  Odwołującego  wykazana 

dowodem z dokumentu w postaci kopii umowy podstaw

owej dla tego kontraktu. Jak słusznie 

wskazywał  na  rozprawie  Zamawiający  dla  tej  inwestycji,  analogicznie  jak  przy  pierwszym 

zarzucie,  Odwołujący  jako  dowodu  nie  załączył  końcowego  protokołu  odbioru  robót. 

Okoliczność ta przemawia za negatywną oceną przez Izbę zaniechania Odwołującego w tym 

zakresie

. Z drugiej strony poświadczenia Pana T. R. złożone przez Przystępującego w toku 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (wraz  z  pismem  z  dnia  06.12.2018  r.) 

zawierało błąd, którego popełnienie było w takich okolicznościach możliwe. Jeżeli Pan T. R. 

pełnił na powyższym zadaniu funkcję dyrektora kontraktu, której to okoliczności Odwołujący 

nie  kwestionował,  a  zatem  którą  Izba  uznała  za  przyznaną,  to  mógł  posiadać  wiedzę,  że 

ostateczna  wartość  tej  inwestycji  przekraczała  10  mln  zł.  Oznacza  to,  w  ocenie  Izby,  że 

Przystępujący w tym zakresie dochował należytej staranności w pozyskaniu tych informacji – 

a zatem w zakresie tej podstawy faktycznej nie wypełniła się hipoteza normy prawnej ujętej w 

treści  art.  24  ust.  1 pkt 17  ustawy  Pzp.  Tym  bardziej  nie możemy  mówić  o wypełnieniu się 

hipotezy normy ujętej w treści art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp. 

W  tym  miejscu  dla  porównania,  odnosząc  powyższy  zarzut  do  zarzutu  związanego  z 

wartością zadania zatytułowanego „Przebudowa Nabrzeża Usteckiego w Porcie Łeba”, Izba 

wskazuje, że prawdopodobieństwo, że wartość ostateczna dla inwestycji na skutek realizacji 

robót  dodatkowych  zamyka  się  kwotą  niemal  10-krotnie  wyższą  niż  wartość  początkowa 

inwestycji  jest  niemal  bliskie  zer

u.  Dodatkowo,  jak  wyżej  wskazano,  dla  tej  inwestycji 

Odwołujący  przedstawił  protokół  odbioru  końcowego,  czego  zaniechał  dla  inwestycji 

zatytułowanej  „Przebudowa  Pirsu  B  w  Porcie  Wojennym  w  Gdyni”.  Kolejnym  elementem 

różnicującym  obie  podstawy  faktyczne  zarzutu  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  jest 

okoliczność,  że  w  ramach  pierwszego  zarzutu  poświadczenie  o  wartości  inwestycji  zostało 

sporządzone  przez  Pana  P.  C.,  który  pełnił  na  niej  funkcję  kierownika  budowy  i  mógł  nie 

dysponować  kompleksową  wiedzą  na  temat  całego  kontraktu,  co  znalazło  swój  wyraz  w 

oświadczeniach składanych przez Niego na etapie rozprawy. Taką wiedzę zaś z pewnością 

posiadał  Pan  T.  R.  pełniąc  na  drugiej  z  kwestionowanych  inwestycji  funkcję  dyrektora 

kontraktu.  W  ramach  drugiego  zarzutu  p

oświadczenie  zostało  sporządzone  zatem  przez 


Pana  T.  R.

,  pełniącego funkcję  dyrektora kontraktu  –  a  więc osobę  sprawującą  nadzór  nad 

całością zadania i biorąca udział we wszystkich etapach jego realizacji.        

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w 

sentencji.   

Zgodnie  bowiem 

z  treścią  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie, 

jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ 

na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Potwierdzenie  części  zarzutów 

wskazanych  w  odwołaniu  powoduje,  iż  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  została 

wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  w tym w szczególności  §  5 ust. 4. 

Przewodniczący: 

……………………Słowa kluczowe:
nieprawdziwe informacje
wiper-pixel