KIO 2629/18 WYROK dnia 9 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt KIO 2629/18 

WYROK 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski    

Jan Kuzawiński 

                                                                                       Lubomira Matczuk-

Mazuś 

Protokolant: Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  9  s

tycznia  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2018r.  przez 
wykonawcę  Asseco  Poland  S.A.,  ul.  Olchowa  14,  35-322  Rzeszów  w  postępowaniu 
prowadzonym przez Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 98-

200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7  

przy udziale: 

A. 

wykonawcy  CompuGroup  Medical  Polska  sp.  z  o.o.  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  2629/18  po  stronie 
Zamawiającego;  

B. 

wykonawcy  Konsultant  IT 

sp.  z  o.o.  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2629/18 po stronie Odwołującego 

orzeka: 

1.  oddala odwołanie w zakresie zarzutów podtrzymanych przez Asseco Poland S.A., 

ul. Olchowa 14, 35-

322 Rzeszów na posiedzeniu i rozprawie;  

2.  kosztami  postępowania  obciąża  Asseco  Poland  S.A.,  ul.  Olchowa  14,  35-322 

Rzeszów i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Asseco Poland 

S.A., ul. Olchowa 14, 35-

322 Rzeszów tytułem wpisu od odwołania; 


2.2.  zasądza od wykonawcy Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów 

na  rzecz  Zamawiającego:  Szpitala  Wojewódzkiego  im.  Prymasa  Kardynała  Stefana 
Wyszyńskiego,  98-200  Sieradz,  ul.  Armii  Krajowej  7  kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy 
tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 
poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu.     

Przewodniczący…………………… 

…………………… 

…………………… 


Sygn. akt KIO 2629/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Szpital  Wojewódzki  im.  Prymasa  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego, 

200  Sieradz,  ul.  Armii  Krajowej  7  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest:  Realizacja  projektu  pn.  „Rozwój  e-zdrowia  
w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu”, znak sprawy: SZP.215 - 58/18. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w  dniu  12  grudnia  2018r.  pod  numerem:  2018/S  239-

545549,  w  tej  samej  dacie  została 

opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ.  

Nie  zgadzaj

ąc  się  z  niektórymi  postanowieniami  ogłoszenia  i  SIWZ  Odwołujący: 

Asseco  Poland  S.A.,  ul.  Olchowa  14,  35-

322  Rzeszów  w  dniu  21  grudnia  2018r.  wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od: 

zaniechania 

przez  Zamawiającego  podziału  zamówienia  na  części,  pomimo 

przesłanek,  które  determinują  taką  koniczność  w  przedmiotowym  postępowaniu.  (BRAK 
PODZIAŁU NA CZĘŚCI), 

niezgodnych  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, czynności 
Zamawiającego  dotyczących  warunków  udziału  w  postępowaniu  a  polegających  na 
wprowadzeniu  do  SIWZ  zapisów  naruszających  podstawowe  zasady  ustawy  Pzp,  
w  szczególności  zasadę  proporcjonalności.  (nadmiarowe  warunki  podmiotowe  udziału  

w po

stępowaniu), 

niezgodnych 

z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego dotyczących 

kryterium  oceny  ofert,  polegających  na  wprowadzeniu  do  SIWZ  postanowień 
niekonkurencyjnych,  które  nie

zapewniają  obiektywizmu.  (forowanie  konkretnego 

wykonawcy), 

niezgodnych 

z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego dotyczących 

opisu  przedmiotu  zamówienia  i  sformułowaniu  treści  SIWZ  w  sposób  niejednoznaczny, 
niewyczerpujący,  bez  uwzględnienia  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć 
wpływ  na  skalkulowanie  oferty,  co  narusza  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego 
traktowania  wykonawców.  (brak  opisu  zasad  integracji  systemów,  dotychczasowych 

funkcjonaln

ości HIS oraz migracji danych), 

niezgodnych 

z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego polegających na 

takim  okre

śleniu  „próbki”,  który  jest  niemożliwy  do  zaprezentowania/zweryfikowania 

funkcjonalności i nie zawiera żadnego faktycznego scenariusza próbki. (próbka systemu). 


Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 
[BRAK PODZIAŁU NA CZĘŚCI] 

naruszenie  zasad  udzielania  za

mówień  publicznych,  uregulowanych  w  art.  7 

ust.  1  oraz  art.  36  aa  ustawy  Pzp,  w  zakresie  z

aniechania  podziału  zamówienia  na 

części w sytuacji, gdy zarówno zakres przedmiotowy (tj. wdrożenie oprogramowania 
dostawa  sprzętu  czy  wykonanie  określonych  prac  budowlanych)  jak  i  struktura 
podmiotu (różne lokalizacje/placówki medyczne) uzasadniają podział zamówienia. 
[NADMIAROWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU] 

naruszenie  zasady  proporcjonalności  oraz  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców  przy  sporządzaniu  warunków  udziału  w  postępowania 
odnośnie kwalifikacji osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 

uregulowanych w  art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22d ust. 1 ustawy 

Pzp, 

zakresie 

wykreowania 

takich 

podmiotowych 

warunków  udziału  

w  postępowaniu,  które  są  nadmiarowe,  zarówno  w  odniesieniu  do  posiadania 
konkretnych podmiotów, jak i certyfikatów wymaganych od osób. 

naruszenie  zasad  udzielania  zamówień  publicznych,  uregulowanych  w  art.  7 

ust.  1  oraz  art.  91  ust.  2  i  art.  91  ust.  2d  ustawy  Pzp,  w  zakresie  punktowanych  funkcji  

w  kryterium  oceny  ofert 

(wskazanych  w  uzasadnieniu),  które  określone  są  w  sposób 

niezrozumiały, niezapewniający obiektywizmu przy ocenie ofert, naruszając zasady uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wymagania w kryteriach oceny ofert mają 
za  zadanie  jedynie  sprawiać  wrażanie  o  konkurencyjności  postępowania.  Opisane  zostały  
w  sposób  nadmiarowy  z  wymaganiami,  które  nie  wynikają  z  przedmiotowego  zamówienia,  
a  spełnia  je  tylko  jedno  rozwiązanie,  co  stanowi  preferowanie  wyłącznie  jednego 

Wykonawcy, 

[NIEKONKURENCYJNY SIWZ] 

naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia, uregulowanych w art. 29 ust. 

1 i 2 Ustawy oraz art.7 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 

a) 

konieczności zintegrowania przez Wykonawcę określonych w SIWZ systemów 

bez określonych niezbędnych danych do dokonania integracji systemów, 

b) 

konieczności  utrzymania  funkcjonowania  systemów,  więc  w  rezultacie  także 

migracji  danych  z  użytkowanych  dotychczas  systemów  do  nowego,  bez  wskazania  danych 
niezbędnych do przeprowadzenia migracji. 

c) 

określenia,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  „Rozbudowa”  systemu  HIS 

ewentualnie  wymiana  na  nowy,  w  sytuacji,  gdy  faktycznie 

możliwa  jest  tylko  wymiana  na 

system,  konkretnego  Wykonawcy  a  nie  ma  opisanych  zasad 

rozbudowy  działających  HIS. 

Co  więcej,  Zamawiający  w  minionych  latach  był  partnerem  projektu  informatycznego 
realizowanego  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Łodzi  pod  nazwą  „Modernizacja  istniejących 
oraz  wdrożenie  nowych  systemów  informatycznych  w  zakładach  opieki:  zdrowotnej 


podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Usługi Regionalnego 

Systemu  Informacji  Medycznej  (RSIM-

Usługi)”  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt jest w okresie trwałości minimum do 30 
września  2021  roku  i  wymiana  systemu  skutkować  będzie  nałożeniem  na  Zamawiającego 

korekty finansowej nawet do 100% dofinansowania. 

Zdaniem  Odwołującego  -  powyższe  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  zostało 

określone  w  sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący  oraz  utrudniający  uczciwa 

konkurencie  poprzez  brak  zapewnienia  danych  i  info

rmacji  umożliwiających  wycenę  w/w 

usług na etapie oferowania oraz ich wykonania na etapie realizacji, co stanowi to naruszenie 
zasad  opisu  przedmiotu  zamówienia,  gdyż  Zamawiający  obowiązany  jest  opisać  przedmiot 
zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący  oraz  w  sposób,  który  nie  utrudnia 

uczciwej konkurencji. 

[NIEKONKURENCYJNA PRÓBKA] 

naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykona

wców,  a  także  zasady  proporcjonalności,  uregulowanych  w  art.  7  ust.  1  i  3,  art.  22 

ust. 1a oraz art. 29 ust 1  i 2 ustawy Pzp oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  

o  ud

zielenie  zamówienia  w  art.  13  ust.  1 pkt  1 w  zakresie próbki  poprzez  dokonanie opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  konieczności  pokazania  na  próbce  „działania  systemu 
HIS  na  dwóch  motorach/systemach  bazodanowych”  co  jest  nierealne  do  wykonania,  co 
więcej  wyłącznie  jedna  firma  oferująca  systemy  HIS,  funkcjonująca  na  rynku,  posiada  
w  swojej  własnej  ofercie  system  działający  na  dwóch  motorach  bazy  danych.  Wymóg  taki 
jest  więc  niezgodny  z  zasadami  PZP  w  szczególności  zasadą  uczciwej  konkurencji  oraz  

w  zakr

esie  konieczności  przygotowania  próbki,  która  w  żaden  sposób  nie  usprawiedliwia 

potrzeb  Zamawiającego,  a  jedynie  dyskryminuje  określone  rozwiązania  informatyczne  

z punktu widzenia technologicznego, a nie funkcjonalnego. 

Mając  powyższe  na  uwadze  Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  niniejszego 

odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  SIWZ  w  sposób 
dostosowujący ją do zgodności z ustawą Pzp. 

Zapowiedział,  że  konkretne  wnioski  będą  sprecyzowane  w  uzasadnieniu  do 

poszczególnych zarzutów. 

Jednocześnie, w przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu  (art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp)  Odwołujący  zażądał  od 
Zamawiającego 

dokonania 

czynności 

zgodnie 

wnioskami 

doprecyzowanymi  


w poszczególnych punktach uzasadnienia. 

Odwołującego stwierdził, że dokonana przez niego analiza treści SIWZ, doprowadziła 

do wniosku

, że Zamawiający sporządzając dokumentację przetargową dopuścił się rażącego 

naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych określonych w przepisach Pzp.  

 [ZARZUT NR 1 -

BRAK PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI].  

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że zgodnie z  SIWZ -  pkt.  3.1.  Przedmiotem zamówienia 

jest  Realizacja  projektu  pn.

:  „Rozwój  e-zdrowia  w  Wojewódzkim  Szpitalu  w  Sieradzu 

szczegółowo opisanego w załączniku Nr 2 a-f do niniejszej SIWZ. 

Co do zasady powinno to być – zdaniem Odwołującego - zamówienie informatyczne, 

kierowane  do  firm  IT,  które  w  swojej  ofercie  posiadają  rozwiązania  informatyczne  dla 
placówek medycznych.  

Natomiast w zakresie przedmioto

wego zamówienia jest szereg usług wykraczających 

poza standardowe wymagania w zakresie zamówienia na systemu szpitalne wraz z dostawą 
sprzętu,  co  widać  na  przykładzie  wymagań  dotyczących  określonych  usług  budowlanych  

(i  odpowiednich  ludzi  o  kompetencjach 

wymaganych  przy  zamówieniach  na  roboty 

budowlane) czy usług audytu bezpieczeństwa. 

Wskazał, że przedmiotem umowy jest: 

SIWZ str. 

47 (zał. 11): 

Platforma e-

Usług wraz z usługami 

Środowisko serwerowe -12 serwerów i 3 macierze 

Oprogramowanie dodatkowe - syst

emowe, wirtualizacyjne i bazodanowe Urządzenia 

sieciowe (przełączniki sieciowe, moduły i patchcordy) 

Modernizacja sieci - 

240 PEL Sprzęt komputerowy -150 sztuk Drukarki - 50 sztuk 

Urządzenia mobilne -10 sztuk' 

Zestaw karta mini + czytnik kart, oprogramowan

ie, certyfikat (zał. dot. Infrastruktury 

sprzętowej) - 300 szt. 

Urządzenia do kart - kodowanie/wgrywanie podpisów i upoważnień do logowania do 

sieci Modernizacja sieci - 208 PEL (ioko Sieradz) 

Usługi serwisowe, Update systemów, upgrade systemów, wsparcie autorskie, asysta 

wdrożeniowa (4/5 rok). 


Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa,  opracowanie  procedur  i  uruchomienie  narzędzi  bezpieczeństwa 

Platformy  eUsług  (zał.  2  c  str.  12)  w  tym  Przygotowanie  polityki  systemu  zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, 

Dostawa i uruchomienie Szpitalnego Centrum Certyfikacji (zał. 2 c str. 19). 

P

odsumowując, wskazał, że w ramach niniejszego zamówienia można wyodrębnić 4 

różne przedmiotowo i podmiotowo kategorie zamówień: 

Dostawa oprogramowania i wdrożenie, 

Rozbudowa  sieci  komputerowej  i  dostosowanie  serwerowni  (w  tym  prace 

budowlane), 

Dostawa sprzętu komputerowego, 

Op

racowanie Audytu Bezpieczeństwa. 

W  ocenie  Odwołującego  -  zgodnie  z  ustawą  Pzp  powinny  być  to  cztery  osobne 

przetargi  (nawet  można  by  rozważyć  rozdzielenie  rozbudowy  sieci  i  dostosowanie 

serwerowni). 

Dalej wywodził, że każdy z wymienionych wyżej zakresów to inny zakres kompetencji 

i  specjalizacji  dostawcy  i  b

rak  jest  uzasadnienia  do  włączenia  wszystkiego  w  jedno 

zamówienie,  bez  możliwości  składania  ofert  częściowych  w  różnych  i  niezależnych 

pakietach,  co  stanowi  ewidentne  ograniczenie  konkurencji  i  manipulacja  kryteriami 

warunkującymi możliwość złożenia oferty. 

W zakresie lokalizacji 

wskazał pkt. 7.2 SIWZ: 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Szpital Woje

wódzki w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, Sieradz, 

Centrum Psychiatryczne w Warcie ul. Sieradzka 3. 

Zauważył,  że  w  ramach  tego  postępowania  są  następujące  lokalizacje  Sieradz, 

Rafałówka,  Warta.  W  Sieradzu  i  Rafałówce  funkcjonuje  obecnie  system  AMMS 
Odwołującego. Natomiast w Warcie jest oprogramowanie Eskulap firmy Nexus. Co oznacza, 
że uzasadnienie ma podział na części. 

Zaznaczył,  że  nowelizacją  ustawy  z  dnia  22  czerwca  2016  r.  zamawiający  zostali 

zobowiązani do wskazywania w protokole postępowania powodów, dla których nie dokonali 
podziału zamówienia na części (art. 96 ust. 1 pkt 11). 


Podniósł,  że  ustalenie  czy  Zamawiający  będzie  lub  nie  dokonywał  podziału 

zamówienia  musi  nastąpić  w  początkowej  fazie  przygotowania  postępowania  (jedna  
z pierwszych czynności Zamawiającego). 

Zamawiający  musi  podjąć  decyzję  przed  wszczęciem  postępowania,  czy  ma 

faktycznie do czynienia z jednym zamówieniem, czy z kilkoma odrębnymi zamówieniami, jak 
również  czy  dokonywać  będzie  podziału  takiego  zamówienia,  co  pozwoli  mu  zastosować 
właściwe przepisy, jak również będzie chronić zamawiającego przed ewentualnym zarzutem 
naruszenia zasad zamówień publicznych wynikających z art. 7 ustawy Pzp. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  z  uwagi  na  zakres  podmiotowy  i  przedmiotowy 

należałoby  podzielić  zamówienie  na  mniejsze  części,  gdyż  jego  brak  narusza  zasady 
wynikającego z ustawy Pzp. 

W  związku  z  powyższym  zarzutem  Odwołujący  wnosił  o  dokonanie  podziału  na 

wskazane poniżej części z uwagi na przedmiot (przynajmniej na): 

1.  Dostawa oprogramowania wraz 

z wdrożeniem i dostawa sprzętu komputerowego, 

2.  Rozbudowa  sieci  komputerowej  i  dostosowanie  serwerowni  (w  tym  prace 

budowlane), 

3.  Op

racowanie Audytu Bezpieczeństwa. 

Odwołujący  wnosił  o  dokonanie  podziału  na  wskazane  poniżej  części  z  uwagi  na 

podmiot (przynajmniej na): 

.Szpital Wojewódzki w Sieradzu, 

2.Centrum Psychiatryczne w Warcie. 

[ZARZUT NR 2-NADMIAROW

E WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU]. 

Z  racji  cofnięcia  tego  zarzutu  na  posiedzeniu  przed  Izbą,  przedstawienie  stanu 

faktyczno-prawnego w tym zakresie zosta

ło pominięte. 

 [ZARZUT NR 3 - NIEKONKURENCYJNE KRYTERIA OCENY OFERT]. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że dodatkowo punktowane wymagania wskazują na jeden 

podmiot i pojawiają się już  w SIWZ kolejnego z Zamawiających u którego podmiot ten (lub 

jego partner) doko

nują wdrożenia HIS. 


Zauważył,  że  pomimo  tak  szerokiego  przedmiotu  zamówienia  (system,  sprzęt, 

budowlanka,  audyt  bezpieczeństwa)  kryteria  dotyczą  tylko  oprogramowania  aplikacyjnego, 

c

o  w  praktyce  oznacza,  że  dwie  funkcjonalności  (a  bardziej  specyfiki  działania  -  które  

w  żaden  sposób  nie  mają  znaczenia  przy  użytkowaniu)  systemu  wpływają  na  uzyskanie 
zamówienia o wartości ok. 8 mln złotych (gdzie wartość oprogramowania to ok. 2 - 2.5 mln 
złotych). 

Wyjaśnił,  że  zastrzeżenia  Odwołującego  wzbudziły  kryteria  wskazane  w  pkt  2  oraz 

pkt 

3 przywołanej tabeli, które punktowane są po 15 pkt każdy.  

Zgodnie  z  pkt 

2  Zamawiający  przyznawać  będzie  punkty,  jeżeli  zapewniona  będzie 

n

iezależność systemu HIS od motoru bazy danych - obsługa minimum dwóch komercyjnych, 

relacyjnych 

motorów  baz  danych  głównych  dostawców  na  rynku  (np.  Oracle,  Sybase, 

Microsoft, IBM) 

(ocena na podstawie próbki). 

W

skazał, że taki warunek nic nie daje Zamawiającemu jako użytkownikowi systemu, 

poza  generowaniem  większych  kosztów  publicznych,  ze  względu  na  konieczność 
utrzymywania dwóch baz danych. 

Od

wołujący zaznaczył, że praktycznie wszystkie systemy szpitalne działają w oparciu 

o  jeden  komercyjny  motor  bazy  danych  (znaczący  odsetek  to  Oracle)  i  pisane  są  pod 
konkretną bazę danych. 

Poinformował,  że  system  podmiotu  forowanego  w  niniejszym  przetargu  pierwotnie 

stworzony  był  pod  bazę  danych  Sybase,  jednakże  ze  względu  na  fakt,  że  wielu 
Zamawiających  w  postępowaniach  wymagało  działania  w  oparciu  o  inne  bazy  danych  (ze 
względów kosztowych), firma ta postanowiła „przepisać” swój system w oparciu o motor bazy 
danych  Oracle.  Wobec  powyższego  ten  sam  system  obsługiwał  dwa  komercyjne  motory 

bazy danych. 

Stwierdził,  że  jest  to  jedyny  znany  Odwołującemu  system  medyczny  działający  

w oparciu o dwa motory bazy danych.  

Wskazać  należy,  że  fakt  wykreowania  oprogramowania  aplikacyjnego  na  motorze 

bazy danych Oracle, obok systemu na motorze bazy danych Sybase - stanowi dla forowanej 

firmy prze

słankę ograniczającą inne firmy przed dostępem do postępowania. 


Odwołujący  również  podniósł,  że  Zamawiający  nie  wymaga  od  wykonawcy 

stworzenia  nowego  systemu  (produktu  dedykowanego),  lecz  rozbudowy  (czyli  dodania 

„czegoś”) do tego co ma. 

Zamawiający  użytkuje  system  AMMS  -  który  z  powodzeniem  wspiera  placówki 

Zamawiającego  od  lat  i  działa  na  jednym  komercyjnym  motorze  bazy  danych  (Oracle) 
dodatkowo  w  jednej  lokalizacji  działa  system  Eskulap-także  napisany  na  jeden  komercyjny 

motor bazy danych. 

Idąc  dalej,  Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  kierując  się  zasadą  równego 

trakto

wania  wykonawców  powinien  zastanowić  się,  które  firmy  z  branży  dysponują 

oprogramowaniem aplikacyjnym w oparciu o dwa motory bazy danych.  

Jeżeli  okazuje  się,  że  wyłącznie  jeden  podmiot  spełnia  taki  warunek,  tak  jak  

w niniejszym postępowaniu - zawarcie tego wymogu jest sprzeczne z zasadami Pzp. 

Odwołujący  wskazał  również,  że  fakt  działania  systemu  w  oparciu  o  dwie  bazy 

danych nic Zamawiającemu nie daje, oprócz generowania kosztów utrzymania drugiej bazy 
danych w szacunkowej kwocie ponad 100.000 zł (które pochodzą ze środków publicznych). 

Opr

ócz tych kosztów, wskazał, że aby oferta konkurencji mogła wygrać z produktem 

posiadającym  wskazane  powyżej  cechy  (dodatkowo  punktowane)  musi  być  ponad  1  mln 
złotych tańsza. 

Tak  więc  w  przedmiotowym  postępowaniu  mamy  do  czynienia  z  nieracjonalnym 

wydatkowaniem środków publicznych.  

Przekonywał, że wyliczenie wskazanego 1 mln złotych wynika z poniższego: 
Jeśli jest max. 100 punktów a wartość kontraktu 7 000 000 zł to szpital zapłaci za tą 

funkcjonalność 7 000 000/100 x 15= 1050 000 zł. 

Wobec  powyższego  stwierdził,  że  będziemy  mieć  do  czynienia  z  naruszeniem 

dyscypliny finansów publicznych w jednostce budżetowej. 

Powyższe  kryterium  oceny  ofert  „oderwane”  jest  –  w  ocenie  Odwołującego  -  od 

wymogów Specyfikacji, która wskazuje wyłącznie jedną bazę danych oraz wsparcie tej bazy.  


Niezrozumiały  jest  wymóg  posiadania  dwóch  motorów  bazy  danych,  przede 

wszystkim  dlatego,  że  generuje  to  znaczne  koszty  dla  Zamawiającego.  Powyższy  wymóg 
narusza zasadę proporcjonalności. Niezasadnym jest wymaganie „czegoś na wyrost”. 

W  opinii  Odwołującego  -  Zamawiający  rozpisując  postępowanie  powinien  wskazać 

obiektywne  potrzeby,  a  nie  nic

zym  nieuzasadnione  „alternatywy”  powodujące  wzrost 

wydatków po stronie Zamawiającego. 

Odwołujący  stwierdził  także,  że  wskazanie  z  nazwy  konkretnych  motorów  bazy 

danych także stanowi naruszenie ustawy Pzp.  

Jeżeli już Zamawiający stawia taki wymóg powinien opisać konkretne funkcjonalności 

motoru bazy danych i ewentualnego wsparcia technicznego. 

Dodatkowo, 

zwrócił  uwagę  na  okoliczność,  że  Zamawiający  zażądał,  aby  spełnienie 

przedmiotowego  wymogu  pokazać  na  próbce,  nie  określając  dokładnie  w  jaki  sposób  ta 
próbka ma być pokazana, (co jest także zarzutem). 

Kolejny  bezpodstawny  wymóg  ograniczający  konkurencję  i  stojący  w  sprzeczności  

z zasadą proporcjonalności to pkt 3 wskazanej powyżej tabeli tj: Oprogramowanie w części 

medycznej  (wraz  z  e-

usługami)  i  radiologia  działają  na  jednej  bazie  danych  i  pochodzą  od 

jednego  producenta  (ocena  na  podstawie 

dokumentu  załączonego  do  oferty  –  deklaracja  

z podaniem nazwy producenta). 

W  przekonaniu  Odwołującego  -  dla  Zamawiającego  powinno  liczyć  się,  aby  te 

systemy działały sprawnie, a nie żeby pochodziły od tego samego producenta.  

Podając  sformułowanie  „pochodzi  od  jednego  producenta”  Zamawiający  nie  będzie 

punktował  wykonawcy,  który  np.  nabył  autorskie  prawa  majątkowe  do  systemu  radiologii 

wyprodukowan

ego  przez  inna  firmę  i  „włączył”  go  do  swojej  oferty  produktowej,  integrując  

z HIS (system szpitalny) swojej produkcji.  

Od

wołujący  uznał,  że  wymaganie to  jest  bezzasadne,  bowiem  Wykonawca,  którego 

oferta  zostanie  wybrana  posiada  względem  Zamawiającego  uprawnienia  gwarancyjne  na 
cały przedmiot zamówienia i zapewnia, że rozwiązanie będzie właściwie funkcjonowało. 


Dodatkowo  o

graniczona  jest  także  konkurencja  poprzez  brak  przyznania  punktów 

ofercie  w  sytuacji,  w  której  producent  systemu  szpitalnego  (HIS)  oraz  radiologii  razem 
składają  ofertę,  albo  producent  radiologii  jest  podwykonawcą  udzielającym  licencję 
wykonawcy  głównemu  na  moduły  radiologii  z  prawem  sublicencji  na  rzecz  placówek 

medycznych. 

Wskazane  powyżej  rozwiązania,  pomimo,  że  bez  zarzutów  działają  w  większości 

placówek, dla Zamawiającego są rozwiązaniami gorszymi. 

Według  Odwołującego  -  nie  ma  merytorycznego  uzasadnienia  dla  takiego 

wymagania.  Istnieją  ogólnie  przyjęte,  obowiązujące  światowe  standardy  wymiany  danych 
pomiędzy  systemami.  Są  to  standardy  oparte  o  HL7  i  DICOM.  Z  punktu  widzenia 
użyteczności nie ma znaczenia kto jest producentem, tym bardziej jeśli dostawca jest jeden  
i bierze odpowiedzialność za poprawne działanie systemu jako całości, z integracją włącznie. 

Odwołujący  stwierdził,  że  wymaganie  jest  sztuczne  i  ma  na  celu  jedynie  wskazanie 

jednego producenta. 

Ograniczen

ie „do tylko jednego producenta” stanowi naruszenie zasady uregulowanej 

w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp

, lecz także stanowić będzie uchybienie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 

który nakazuje wybór oferty najkorzystniejszej.  

Wp

rowadzenie zapisów „blokujących” oferty wykonawców, którzy nie są jednocześnie 

producentami  HIS  i  radiologii  lub  (choć  mogą  zaoferować  rozwiązanie  satysfakcjonujące 
Zamawiającego),  skutkować  będzie,  że  wybrana  zostanie  oferta,  która  nie  będzie 

najkorzystniejsza. 

Odwołujący  wnosił  o  zmianę  parametrów  technicznych  punktowanych  w  kryteriach 

oceny ofert: 

Odnośnie cechy odnoszącej się do systemu radiologii i modułów systemu HIS 

wnosił  o  wykreślenie  wymogu  pochodzenia  od  jednego  producenta,  ewentualnie  jeżeli 

Zamawiający  zechce  zostawić  kryterium  wnosił  o  dostosowanie  go  zgodnie  z  wymogami 

ustawy  Pzp 

tj.  dopuszczenie  rozwiązania,  w  którym  Wykonawca  nabył  autorskie  prawa 

majątkowe lub licencję do systemu radiologii wyprodukowanego przez inną firmę i zintegruje 

ten  system  z  systemem  HIS  swojej  produkcji  przy  czym  w  przypadku  nabycia  praw 

autorskich  lub  licencji  do  systemu  radiologii  innego  producenta  - 

nie  może  to  skutkować 

problemami  dla  Zamawiającego  wynikającymi  z  tej  odrębności,  (ocena  na  podstawie 


dokumentu załączonego do oferty - deklaracja z podaniem nazwy producenta) 

Odnośnie  działania  systemu  na  dwóch  motorach  bazy  danych  -  wnosił  

o  wykreślenie  tego  wymogu  i  zmianę  na  wymóg  konkurencyjny,  który  jest  obiektywnie 
funkcjonalny dla Zamawiającego. 

[ZARZUT NR 4 - NIEKONKURENCYJNY SIWZ]. 

a. [INTEGRACJA]. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający w postępowaniu wymaga: 
1.Uruchomienie mechanizmów integracji 
„integracja 

budowanych 

ramach 

projektu 

rozwiązań 

systemem 

InfoMedica/Eskulap” (zał. 2 c str. 6). 

W  kontekście  powyższego  postanowienia  SIWZ  podniósł  brak  opisania 

mechanizmów integracji. 

2.  Dos

tarczane  narzędzia  platformy  eUsług  muszą  być  zintegrowane  z  systemem 

szpitalnym  - 

opisanym  w  części  3  niniejszego  załącznika,  muszą  wymieniać  dane  

z repozytorium danych - 

zgodnie z wytycznymi CSIOZ, tj. z platformą regionalną RSIM i/lub 

centralną (obsługiwaną przez CSIOZ). Zał. 2a str. 6. 

W  kontekście  powyższego  postanowienia  SIWZ  podniósł,  że  nie  ma  opisanych 

informacji w zakresie wymiany danych, 

a dodatkowo Zamawiający napisał (zał. 2 c str. 4): 

„Zamawiający  nie  przewiduje  pośredniczenia  w  rozmowach  z  firmami  trzecimi 

dotyczących integracji z ich systemami. Koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej 

przez Wykon

awcę w niniejszym postępowaniu.”. 

D

alej,  Odwołujący  zauważył,  że  Zamawiający  lokalizuje  w  SIWZ  niezrozumiałe 

postanowienia w zakresie integracji: 

W załączniku 2a str. 2 Zamawiający mówi o integracji z regionalnym EDM 

O jakie regionalne repozytorium EDM chodzi?  

Z informacji, które posiada Odwołujący w województwie łódzkim nie ma regionalnego 

repozytorium EDM? Szpital posiada swoje lokalne, repozytorium EDM (licencje Asseco). 

W  ocenie  Odwołującego  -  Zamawiający  opisał  przedmiot  zamówienia  w  sposób 


niepełny,  brak  zawartych  informacji  dotyczących  danych  i  parametrów  dotyczących 

int

erfejsów  wymiany  danych  eksploatowanych  i  koniecznych  do  zintegrowania  systemów 

informatycznych  oraz  brak  udostępnienia  dokumentacji,  która  umożliwiałaby  oszacowanie 
kosztu integracji systemu informatycznego będącego przedmiotem zamówienia z systemami 
już  wdrożonymi  u  Zamawiającego  przy  jednoczesnym  wymogu  dokonania  w  ramach 
zamówienia przedmiotowej integracji w rażący sposób narusza zasady uczciwej konkurencji. 
Sporządzony  przez  Zamawiającego  opis  przedmiotu  zamówienia  jest  niekompletny  tj.  bez 

jakiegokolw

iek  opisu  systemu,  w  tym  opisu  interfejsów  istniejących  w  integrowanym 

oprogramowaniu,  bez  opisu  struktur  baz  danych  wykorzystywanych  przez  w/w  systemy  

(w szczególności szczegółowego opisu tabel, pól i wzajemnych powiązań między nimi). 

Wykonawca,  który  nie  ma  technicznej  wiedzy  na  temat  systemów  wdrożonych  

u  Zamawiającego,  z  którymi  ma  dokonać  integracji,  nie  będzie  w  stanie  tego  wykonać  
i rzetelnie oszacować zakresu i kosztów niezbędnych czynności. 

Zamawiający  nie  przedstawił  szczegółowych  i  technicznych  danych  oraz  informacji 

opisujących systemy u niego wdrożone i eksploatowane w szczególności interfejsy wymiany 

danych.  

Zamawiający  ma  obowiązek  zapewnić  wszystkim  wykonawcom  jednakowe  warunki 

ubiegania się o zamówienia.  

W  związku  z  tym  jedynym  źródłem  opisu  przedmiotu  zamówienia  powinna  być 

Specyfikacja, dostępna dla wszystkich wykonawców.  

W ocenie Odwołującego - Zamawiający powinien udostępnić specyfikację techniczną 

posiadanych  systemów  i  urządzeń  ze  szczegółowym  opisem  interfejsów  wymiany  danych 

oraz zakresem wymiany danych.  

Przy takim opisie przedmiotu zamówienia, gdzie integracja jest jednym z zobowiązań 

Wykonawcy,  udostępnienie  specyfikacji  technicznej  integrowanych  systemów  oraz  podanie 
dokładnego  zakresu  wymiany  danych  na  etapie  postępowania  jest  niezbędne  do 
oszacowania kosztów wykonania usług w celu złożenia oferty przez innych wykonawców. 

Odwołujący  podkreślił,  iż  udokumentowane  interfejsy  do  integracji  z  systemami  firm 

trzecich  powinien  zapewnić  producent  systemu  lub  Zamawiający,  a  nie  Wykonawca  

w porozumieniu z producentem.  


Zwrócił  szczególną  uwagę,  iż  producent  wdrożonego  systemu,  nie  ma  żadnych 

zobowiązań  względem  innego  wykonawcy,  a  podmiotem,  który  ma  na  niego  wpływ  jest 
Zamawiający.  

W  opinii  Odwołującego  -  brak  zapewnienia  wykonawcom  interfejsów  do  integracji, 

powoduje,  że  zachodzi  ryzyko,  że  przedmiot  zamówienia  nie  będzie  mógł  zostać 
zrealizowany przez wybranego wykonawcę, ponieważ nie uzyska on niezbędnych informacji 
i danych od producentów.  

Podkreślił  również  fakt,  iż  podmioty  te  nie  mają  żadnych  zobowiązań  względem 

Odwołującego,  i  nie  mają  obowiązku  udostępniać  mu  danych  dotyczących  systemów 
własnych i/lub udostępnić mu ewentualne licencje na wymagane interfejsy oraz dokonać ich 

konfiguracji. 

Zgodnie z  dyspozycją art.  29  ust.  1 i  2  ustawy  Pzp  przedmiot  zamówienia powinien 

zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych 
i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  okoliczności  mogące  mieć 
wpływa na sporządzenie oferty. Istota tego przepisu sprowadza się więc do określenia przez 
zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak 
dokładnie, aby każdy Wykonawcą był w stanie zidentyfikować czego. Zamawiający oczekuje. 

Brak  dysponowania  prz

ez  Zamawiającego  informacjami  na  temat  systemu  nie 

stanowi  okoliczności  usprawiedliwiającej  taki  stan  rzeczy,  tj.  brak  wypełnienia  dyrektyw 
ujętych w normie prawnej uregulowanej w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.  

Wykładnia  funkcjonalna  zawartej  tam  normy  prawnej  nie  pozwala  na  przyjęcie,  że 

obowiązkiem  Zamawiającego  jest  przekazanie  tylko  takich  informacji,  które  posiada.  Takie 
założenie kłóciłoby się z wykładnią funkcjonalną z przepisu art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.  

Zaznaczył, iż Zamawiający jest zarówno gospodarzem prowadzonego postępowania 

jak  również  to  od  jego  działań  zależy  zakres  nabytych  praw,  kodów  źródłowych, 
dokumentacji  technicznej,  informacji  na  temat  interfejsów,  innych praw  umożliwiających mu 
możliwość zlecenia rozwoju posiadanego systemu podmiotom trzecim.  

Podsumowując,  SIWZ  wraz  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  powinien  zawierać 

wszelkie  niezbędne  informacje  potrzebne  Wykonawcom  ubiegającym  się  o  realizację 
zamówienia do przygotowania rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.  


Dodał  również,  iż  przenoszenie  odpowiedzialności  na  Wykonawcę  za  uzgodnienia  

z innym producentem jest niedopuszczalne.  

W związku z powyższym wnioskował o: 

Wprowadzenie 

do 

SIWZ 

dokładnego 

opisu 

funkcjonalności 

systemów/produktów  z  którymi  ma  nastąpić  integracja  wraz  z  kompletną  dokumentacją 
interfejsów  oraz  ze  wskazaniem  wszystkich  technicznych  informacji  niezbędnych  do 
wykonania  integracji.  Dodatkowo  dostarczenie  pełnej  dokumentacji  dotyczącej  sposobu 
komunikacji w/w urządzeń (zdolność komunikacji, sposób komunikacji, pełna  dokumentacja 
techniczna umożliwiająca integrację.) 

Udostępnienie Wykonawcom  w  ramach  opisu  przedmiotu  zamówienia  pełnej 

specyfikacji  interfejsów  i  protokołów  wymiany  danych  urządzeń,  które  mają  być  w  ramach 
zamówienia integrowane. 

Wprowadzenie  do  wzoru  umo

wy  i  SIWZ  zapewnienia  Zamawiającego,  iż 

pozyska  on  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  wszelkie  niezbędne  do  integracji 
informacje  i  dane  od  producentów  eksploatowanych  urządzeń,  z  którymi  ma  nastąpić 

integracja. 

b. [MIGRACJA]. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że w przypadku braku możliwości integracji Zamawiający 

dopuszcza wymianę (zał. 2 c str. 6). Nigdzie natomiast nie wspomniał o zakresie i sposobie 
migracji danych z obecnie użytkowanych systemów. 

Zamawiający  nie  udostępnia  Wykonawcy  żadnych  informacji  i  danych  czy 

parametrów  dotyczących  eksploatowanych  systemów  informatycznych,  rażąco  narusza 

zasady uczciwej konkurencji.  

W  świetle  przepisów  ustawy  Pzp  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  takiego  opisu 

przedmiotu zamówienia, który nie preferuje żadnego z wykonawców. Zamawiający powinien 
dołożyć  wszelkiej  staranności,  aby każdy  z Wykonawców  miał  taką  samą wiedzę odnośnie 
przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający ani w SIWZ, ani w żadnym z załączników, nie określił niezbędnych do 

wyceny  przedmiotu  zamówienia informacji  dotyczących posiadanych baz  danych,  z których 
migracja ma nastąpić min.: 

ilości i rodzaje baz danych (, proste czy złożone, relacyjne czy obiektywne itd.); 


rozmiaru baz danych; 

zakresu  danych  podlegających  migracji  (jakie  dane,  za  jakie  lata,  dane  z  jakich 

obszarów itd.); 

informacji na temat spójności baz danych 

struktury  poszczególnych  baz  danych  (rodzaje  i  ilość  encji,  zakres  i  opis  atrybutów  

w  poszczególnych  encjach,  rodzaje  i  typy  danych  atrybutów,  relacje  pomiędzy  encjami, 

zainstalowane procedury po stronie serwera baz danych itp.); 

sposób  migracji  ze  wskazaniem  na  dane,  które  mają  pierwszeństwo,  informacji  na 

temat spójności danych, etc. 

Niezależnie  od  podniesionych  powyżej  zarzutów  dotyczących  migracji  danych, 

wskazał,  że  wyróżnia  się  brak  posiadania  przez  Zamawiającego  informacji  dotyczących 
zakresu danych, jakie mają zostać zmigrowane.  

Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  powinien  opisać  go  tak,  aby  każdy  

z wykonawców biorących udział w postępowaniu był w stanie wycenić pracochłonność prac 
związanych z migracją.  

Zaznaczył,  iż  w  postępowaniu,  nie  przeprowadzono  odpowiednich  prac 

przygotowawczych,  w  zakresie  których  Zamawiający  byłby  w  stanie  pozyskać  informację  
i  rzetelną  wiedzę  o  zakresie  danych  i  sposobie  ich  przechowywania,  jak  również 
samodzielnie  opracować  niezbędne  wytyczne  do  przedmiotu  zamówienia,  z  których  wprost 
wynikałoby, jakie dane muszą być zmigrowane, za jaki okres i w jakim zakresie. 

Argumentował, że Wykonawca bez wymienionych powyżej danych, nie jest w stanie 

ocenić pracochłonności, a co za tym idzie nie może wycenić przedmiotu zamówienia, a także 
nie jest w stanie określić czy będzie mógł zmigrować rzeczone dane w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.  

Odwołujący  ponadto  zauważył,  iż  Zamawiający  nie  podał  żadnych  danych 

niezbędnych do przeprowadzenia migracji.  

Autor  lub  w

łaściciel  systemu  nie  jest  stroną  tego  postępowania,  a  co  za  tym  idzie 

podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest podjęcie takich ustaleń z właścicielami lub 
Autorami  systemów,  mających  na  celu  zdobycie  niezbędnej  dokumentacji  i  finalnie  na  tej 
podstawie sporządzenie OPZ i umożliwienie Wykonawcom przygotowanie oferty. 

Przekonywał,  że  Opis  przedmiotu  zamówienia  stanowi  kluczowy  element 


dokumentacji  SIWZ  i  nie  może  być  sporządzony  w  sposób  niewyczerpujący  
i  nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 
sporządzenie oferty. 

W związku z powyższym zarzutem wnioskował o: 

Wprowadzenie  do  SIWZ  pełnej  listy  baz  danych,  z  których  ma  nastąpić 

migracja,  wraz  ze  wskazaniem  wszystk

ich  informacji  technicznych,  dzięki  którym  możliwa 

będzie migracja m.in.: 

ilości i rodzaje baz danych (proste czy złożone, relacyjne czy obiektywne itd.); 

rozmiaru baz danych; 

zakresu danych podlegających migracji (jakie dane, za jakie lata, dane z jakich 

obszarów itd.); 

informacji na temat spójności baz danych 

struktury  poszczególnych  baz  danych  (rodzaje  i  ilość  encji,  zakres  i  opis 

atrybutów  w  poszczególnych  encjach,  rodzaje  i  typy  danych  atrybutów,  relacje  pomiędzy 

encjami, zainstalowane procedury po stronie serwera baz danych itp.) 

sposób  migracji  ze  wskazaniem  na  dane,  które  mają  pierwszeństwo, 

informacji na temat spójności danych etc. 

oraz  gwarancji  Zamawiającego,  iż  ponosi  on  odpowiedzialność  za  spójność  

i poprawność danych źródłowych. 

Wprowadzenie  d

o SIWZ  oraz  wzoru  Umowy  zapewnienia Zamawiającego,  iż 

pozyska on we własnym zakresie i na własny koszt, niezbędne do przeprowadzenia migracji 
informacje i dane od producentów/autorów eksploatowanych baz danych, z których migracja 
ma nastąpić. 

Wprowadzenie 

do SIWZ zapewnienia, iż Zamawiający zapewni współpracę ze 

strony  producenta  posiadanego  oprogramowania  w  przeprowadzeniu  wymaganej  przez 

Zamawiającego  migracji  oraz,  że  zamawiający  pokryje  koszty  firm  trzecich  dotyczące 

migracji. 

c. [FIKCYJNA ROZBUDOWA/MODERNIZACJA]. 

Z  racji  cofnięcia  tego  zarzutu  na  posiedzeniu  przed  Izbą,  przedstawienie  stanu 

faktyczno-

prawnego w tym zakresie zostało pominięte. 

[ZARZUT NR 5 - 

PRÓBKA]. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  Zamawiający  wymagał  pokazania  na  próbce  cechy 


systemu: 

Niezależność  systemu  od  motoru  bazy  danych  -  obsługa  minimum  dwóch 

komercyjnych,  relacyjnych  motorów  baz  danych  głównych  dostawców  na  rynku  (należy 
wybrać z następujących: Oracle, Sybase, Microsoft, IBM) (ocena na podstawie próbki). 

Według Odwołującego takiej próbki nie da się przeprowadzić, tym bardziej w czasie 

30 minut 

określonych w SIWZ. 

W związku z tym wnosił o wykreślenie tej cechy z próbki. 

Pismami  z  dnia  24  grudnia  zgłosili  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego wykonawcy: 

1. CompuGroup Medical Polska sp. z o.o. 

po stronie Zamawiającego;  

2. Konsultant IT sp. z o.o. po stronie Odwołującego. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  

w  oparciu  o  tr

eść  ogłoszenia  i  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwanej  dalej 

SIWZ, wniesionego odwołania, jak również na podstawie złożonych na rozprawie wyjaśnień  
i pism Izba postanowiła odwołanie oddalić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

Przechodząc  do  rozpoznania  przedmiotowej  sprawy,  po  przeprowadzeniu 

postępowania  odwoławczego  Izba  nie  doszukała  się  w  działaniach  Zamawiającego 

naruszenia przepisu art. 7 ust. 1 i 3, art. 22 ust. 1a, art. 29 ust. 1 i 2, art. 36 aa, art. 91 ust. 2  

i art. 91 ust. 2d ustawy Pzp. 

Podstawowym, 

istotnym 

zagadnien

iem 

wymagającym 

rozstrzygnięcia  

w  przedmiotowej  sprawie  była  kwestia  oceny  czy  Zamawiający  miał  dostateczne  podstawy 
prawne do dokonania podziału przedmiotu zamówienia na części, zmiany opisu przedmiotu 
zamówienia, zarówno w zakresie jego charakterystyki, jak i w kryterium oceny ofert w sposób 
zaskarżony odwołaniem, a także czy mógł on żądać od wykonawców załączenia próbki.  


Odnośnie  zarzutu  nr  1  -  braku  podziału  zamówienia  na  części,  Izba  ustaliła,  że 

Zamawiający w pkt 3 SIWZ dokonał Opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:  

Przedmiotem 

zamówienia  jest  Realizacja  projektu  pn:  „Rozwój  e-zdrowia  

w Wojewódzkim  Szpitalu w  Sieradzu”     szczegółowo opisanego  w  załączniku    Nr  2  a-f   do 

niniejszej SIWZ. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

– Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 

– Usługi wdrażania oprogramowania. 

– Usługi konfiguracji oprogramowania. 

– Systemy baz danych. 

– Dostawa oprogramowania. 

– Usługi informatyczne. 

– Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego. 

– Szkolenie pracowników. 

– Serwery. 

– Komputery przenośne. 

W  związku  z  powyższym  opisem  przedmiotu  zamówienia  Izba  -  stanęła  na 

stanowisku,  że  uzasadnione  potrzeby  Zamawiającego  przemawiają  za  kompleksowym 

wykonaniem 

zamówienia publicznego. 

Jako  p

odstawę  prawną  zgłoszonego  zarzutu  odwołania  Odwołujący  powołał  się  na 

przepis art. 36 aa ustawy Pzp.  

Stosownie do brzmienia ust. 

1 powołanego wyżej przepisu prawa Zamawiający może 

podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. 

Według Izby - powyższy przepis nie nakłada na Zamawiającego obowiązku podziału 

zamówienia  na  części,  lecz  statuuje  po  jego  stronie  uprawnienie,  które  daje  mu  taką 
możliwość, co w sposób oczywisty odpowiada uzasadnionym potrzebom Zamawiających. 

W  ocenie 

Izby  również  -  przekonywująca  była  argumentacja  Zamawiającego 

wskazująca,  że  niewykonanie  lub  opóźnienie  się  z  wykonaniem  realizacji  zamówienia  
w  danej  jej  części  może  się  wiązać  z  utrudnieniem  lub  niemożliwością  dotrzymania 
warunków umowy na dofinansowanie, a w konsekwencji z utratą tych środków. 


Dodatkowo,  należy  stwierdzić,  że  wszystkie  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia 

są  ze  sobą  związane  zarówno  pod  względem  technologicznym,  funkcjonalnym,  jak  

i organizacyjnym. 

Należy  przy  tym  podkreślić,  że  ustawodawca  nie  przewidział  w  ustawie  Pzp 

uregulowania  instytucji  podziału  zamówienia  na  części  w  sposób,  który  byłby  dogodny 

jedynie  dla 

niektórych  wykonawców  z  przyczyn  technologicznych,  funkcjonalnych  czy 

organizacyjnych, w oderwaniu od analogicznych potrz

eb Zamawiającego. 

Nadto,  Odwołujący  nie  udowodnił,  że  niemożliwym  jest  połączenie  w  jednym 

zamówieniu robót budowlanych i usług audytu bezpieczeństwa z przeważającymi dostawami 
i usługami informatycznymi. 

Twierdzenie  Odwołującego,  o  konieczności  stworzenia  konsorcjum  w  perspektywie 

kilku miesięcy jest – w przekonaniu Izby – gołosłowne. 

Ostatecznie,  w

ymaga  również  zauważenia,  że  Odwołujący  nie  zgłosił  zarzutu 

naruszenia  art.  96  ust. 

1  pkt  11  ustawy  Pzp,  który  stanowi,  że  w  trakcie  prowadzenia 

postępowania  o  udzielenie zamówienia zamawiający  sporządza  protokół,  zawierający  co 
najmniej powody niedokonania podziału zamówienia na części. 

W  związku  z  tym  Izba  nie  mogła  rozważać  kwestii  zasadności  tego  uzasadnienia, 

bowiem zgodnie z art.192 ust.7 ustawy Pzp Izb

a nie może orzekać co do zarzutów, które nie 

były zawarte w odwołaniu. 

Niezależnie  od  powyższego  Izba  uznała,  że  motywacja  z  załącznika  do  protokołu 

postępowania  stanowiąca  uzasadnienie  braku  podziału  zamówienia  na  części  jest 
przekonywująca. 

Kolejny  zarzut  nr  2 

dotyczący  nadmiarowości  warunków  udziału  w  postępowaniu 

został  przez  Odwołującego  wycofany  -  wobec  czego  Izba  uznała  jego  rozpoznanie  za 

bezprzedmiotowe.    

Jeżeli chodzi o zarzut nr 3 w części spornych podkryteriów oceny ofert, Izba ustaliła, 

że  Zamawiający  w  pkt  17.2.  SIWZ ustanowił  Kryterium  parametry techniczne, gdzie punkty 
będą przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami (45 pkt maksymalnie). 


W  spornym  zakresie  w  ramach  tego  kryterium  oceny  ofert

,  Izba  stwierdziła,  że 

Zamawiający  punktował  po  15  punktów  za  każdą  cechę  oprogramowania  zaoferowanego 
przez Wykonawcę: 

Niezależność  systemu  od  motoru  bazy  danych  -  obsługa  minimum  dwóch 

komercyjnych,  relacyjnych  motorów  baz  danych  głównych  dostawców  na  rynku  (należy 
wybrać z następujących: Oracle, Sybase, Microsoft, IBM)

(ocena na podstawie próbki), 

Oprogramowanie w części medycznej (wraz z e-usługami) i radiologia działają na 

jednej  bazie  danych  i  pochodzą  od  jednego  producenta  (ocena  na  podstawie  dokumentu 
załączonego do oferty – deklaracja z podaniem nazwy producenta). 

W  oparciu  o  powyższe  wymagania  SIWZ  –  według  zapatrywania  Izby  -  zarówno 

Zamawiający i Przystępujący udowodnili, a Odwołujący nie zaprzeczył, że takie rozwiązania 
oparte  na  niezależności  systemu  motoru  bazy  danych  –  obsługi  minimum  dwóch 
konkurencyjnych,  relacyjnych  motorów  baz  danych  w  obrocie  zamówień  publicznych 
funkcjonują.  

W  tym  zakresie  Izba  oparła  się  o  informacje  z  otwarcia  ofert  i  formularze  ofertowe 

(dowód  3A  i  4A  Przystępującego)  potwierdzające,  że  analogiczne  wymagania  w  kryterium 
oceny  ofert  były  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonych 

przez  Instytut  Matki  i  Dziecka  w  Warszawie  w  2016r.

,  Samodzielny  Gminny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej w Błoniu i Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w 2017r. 

Podobne  postanowienia  w  SIWZ  były  również  zawarte  w  tych  postępowaniach  

w zakresie oprogramowania w części medycznej (wraz z e-usługami) i radiologii działającego 
na jednej bazie danych i pochodzących od jednego producenta. 

Biorąc  zatem  pod  uwagę  te  okoliczności,  jak  również  uzasadnione  potrzeby 

Zamawiającego posiadania dodatkowej,  niejako awaryjnej  bazy  danych,  Izba  uznała  w  tym 
zakresie zarzut Odwołującego za bezzasadny. 

Należy  również  wskazać,  że  Odwołujący  powyższy  zarzut  oparł  między  innymi  

o dyspozycję przepisu art. 91 ust. 1 i art. 91 ust. 2d ustawy Pzp. 

W myśl  przepisu art.  91  ust.  1 ustawy  Pzp kryteriami oceny  ofert są cena lub koszt 

albo  cena  lub  koszt  i  inne  kryteria  odnoszące  się  do  przedmiotu  zamówienia,  
w szczególności: 

jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 


aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa 

w art.  22  ust.  2

,  dostępność  dla  osób  niepełnosprawnych  lub  uwzględnianie  potrzeb 

użytkowników; 

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 

4) aspekty innowacyjne; 

organizacja,  kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do 

realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 

serwis  posprzedażny  oraz  pomoc  techniczna,  warunki  dostawy,  takie  jak  termin 

dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

Jednocześnie stosownie do przepisu art. 91 ust. 2d ustawy Pzp Zamawiający określa 

kryteria  oceny  ofert  w  sposób  jednoznaczny  i  zrozumiały,  umożliwiający  sprawdzenie 
informacji przedstawianych przez wykonawców. 

Powołane  wyżej  przepisy  prawa  dopuszczają  inne  kryteria  odnoszące  się  do 

przedmiotu zamówienia. 

Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  merytoryczne  rozwiązanie  techniczne  lub 

funkcjonalne  produktu  informatycznego,  a  także  odnoszące  się  do  oprogramowania  może 
stanowić takie kryterium. 

Nadto, Izba st

wierdziła, że w ramach tego zarzutu Odwołujący nie miał zastrzeżenia, 

co  do  jednoznaczności  i  rozumienia  spornego  kryterium,  lecz  kwestionował  jedynie 
zasadność tego kryterium.  

Z tych powodów zgłoszony zarzut odwołania nie mógł znaleźć uznania Izby. 

W  c

zęści  dotyczącej  zarzutu  nr  4  w  postaci  nieopisania  przedmiotu  zamówienia  

w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  dniu  8  stycznia 
2019r.  stworzył  trzy  dodatkowe  załączniki  będące  częścią  załącznika  2g  szczegółowo 
opisujące przedmiot zamówienia. 

Na  rozprawie  Odwołujący  stwierdził,  że  brakuje  w  dokumentacji  Zamawiającego 

specyfikacji interfejsów systemu Eskulap(system HIS działający w Warcie), a także modułów 

e-rejestracja  i  archiwum  - 

dotyczy  to  integracji,  natomiast  jeśli  chodzi  o  migrację,  został 

podany zakres danych do zmigrowania bez podania specyfikacji technicznej - 

został podany 

tylko format XLS, co nie jest wystarczające do migracji danych.  


W  związku  z  tym,  Izba  nie  przyjęła  motywacji  Odwołującego,  przyjmując,  że 

Zama

wiający przekazał wszystkie dostępne mu materiały niezbędne do sporządzenia oferty, 

w tym przede wszystkim te, 

które zostały umieszczone w załączniku 2g. 

Jeżeli  chodzi  o  integrację  systemu  informatycznego  –  Izba  zwróciła  uwagę,  że 

Zamawiający  pozostawił  wykonawcom  swobodę  w  osiągnięciu  funkcjonalności  systemu,  
w tym dopuścił wymianę systemów InfoMedica i Eskulap, w sytuacji gdyby z jakiś przyczyn 
integracja okazałaby się zawodna. 

W  tym  przypadku  zatem  ryzyko  ograniczenia  możliwości  wykonania  przez 

Odwołującego  przedmiotu  zamówienia  bez  dodatkowych  konsultacji  z  podmiotami  trzecimi 

odpada. 

Zdaniem Izby Odwołujący również nie udowodnił, że powyższe brakujące informacje, 

w tym również w zakresie migracji danych, do sporządzenia oferty są niezbędne. 

Nadto, 

Odwołujący  potwierdził  na  rozprawie,  że  były  przypadki  współpracy  z  IT 

KONSULTANT, jednak nie jest to współpraca o charakterze stałym. Powyższe – według Izby 
– nie wyklucza możliwości wymiany informacji pomiędzy tymi podmiotami. 

Powyższy  stan  rzeczy  nie  uprawnia  zatem  Izby  do  uznania  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisu art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że przedmiot zamówienia 
opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  
i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć 
wpływ na sporządzenie oferty, a także przepisu art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że 

p

rzedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą 

konkurencję. 

Zarzut  nr  4  lit. 

c  odwołania  dotyczący  określenia,  że  przedmiotem  zamówienia  jest 

„Rozbudowa”  systemu  HIS  ewentualnie  wymiana  na  nowy,  w  sytuacji,  gdy  faktycznie 
możliwa jest tylko wymiana na system, konkretnego Wykonawcy, a nie ma opisanych zasad 
rozbudowy  działających  HIS,  został  przez  Odwołującego  wycofany  -  wobec  czego  Izba 
uznała jego rozpoznanie za bezprzedmiotowe.   


W  odniesieniu  do  zarzutu 

nr  5  w  części  dotyczącej  żądania  próbki  cechy  systemu 

Izba ustaliła, że Zamawiający w załączniku nr 10 ustanowił zasady prezentacji próbki. 

Jednocześnie,  z  uwagi  na  oświadczenie  Zamawiającego  o  30  minutowym  terminie 

instrukcyjnym prezentacji, Izba uznała, że czynność ta może być przeprowadzona. 

Nadto,  Izba  uznała,  że  przedmiotowa  próbka  nie  stanowi  dowodu  na  wykazanie 

spełniania  przez  Odwołującego  warunku  udziału  w  postępowaniu,  lecz  stanowi  dowód  do 

wykazania  wymagania w kryterium oceny ofert w  zakresie pkt 

2 dotyczącego niezależności 

systemu  od  motoru  bazy  danych  - 

obsługi  minimum  dwóch  komercyjnych,  relacyjnych 

motorów baz danych głównych dostawców na rynku.   

W  związku  z  tym  wymaga  wskazania,  że  zgodnie  z  art.  22  ust.  1a  ustawy  Pzp 

Zamawiający  określa  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców 
środki  dowodowe  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający 
ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności 
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

Powyższy przepis odnosi się jedynie do warunków udziału w postępowaniu, a zatem 

powołanie się na ten przepis przez Odwołującego należało uznać za chybione. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  postanowiła 

oddalić odwołanie.  


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo za

mówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Przewodniczący:………………………… 

…………………………. 

…………………………. 


wiper-pixel