KIO 2627/18 WYROK dnia 11 stycznia 2019 r.

Data: 27 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2627/18 

WYROK 

z dnia 11 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:             Dominik Haczykowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  przez  wykonawcę  

S&T  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  

PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, 

orzeka: 

Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu wskazanego w punkcie 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 oraz 15 odwołania.  

Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu wskazanego: 

2.1. w punkcie 

14 odwołania i nakazuje Zamawiającemu zmianę postanowienia § 4 ust. 4 

wzoru umowy poprzez usunięcie postanowień dotyczących możliwości żądania przez 

Zamawiającego  wymiany  wszystkich  dostarczonych  do  tego  czasu  urządzeń  

i  dodanie  uprawnienia  Zamawiającego  do  wymiany  wyłącznie  urządzeń,  które  nie 

spe

łniają wymagań wynikających z umowy. 

3.  Za nieuzasadnione uznaje zarzuty wskazane w punkcie 7, 

9, 16 i 17 odwołania. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  –  PKP  Intercity  S.A.  z  siedzibą  

w Warszawie i: 

4.1. zalicza 

w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego – wykonawcę 

S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 

.2. zasądza od Zamawiającego – PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz 

Odwołującego – wykonawcy S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  kwotę 

600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą 


uzasadnione koszty strony poniesion

e z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 2627/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  PKP  Intercity  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  [dalej  „Zamawiający”] 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na 

dostawę  terminali  i  drukarek  mobilnych  wraz  z  akcesoriami  (znak 

postępowania: 07/09/IT/2018).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 12 grudnia 2018 r. pod numerem 2018/S 239-546865. 

W dniu 21 grudnia 2018 r. wykonawca 

S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

[dalej  „Odwołujący”  lub  „S&T”]  wniósł  odwołanie  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie: 

1. TERMIN PROJEKTU TOREB [Zarzut #1]: 

a. 

§  3  ust.  3 Wzoru Umowy  stanowiącego Załącznik  nr  1  do  SIWZ (dalej:  „Wzór  Umowy”),  

w zakresie 

zastrzeżenia 14 dniowego terminu od dnia zawarcia umowy na uzgodnienie między 

Stronami projekt toreb; 

zarzucam naruszenie: 

b.  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny,  niewyczerpujący  i  nieuwzględniający  wszystkich  okoliczności  faktycznych 

mających wpław na realizację zamówienia oraz 

c. art. 139 ust. 1 ustawy Pzp 

w zw. z art. 58 § 2 KC w zw. z art. 387 § 1 KC w zw. z art. 353

KC 

poprzez określenie nierealnych terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia, 

które  znacząco  utrudniają  lub  wręcz  uniemożliwiają  wykonawcom  wykonanie  całego 

zamówienia  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  w  umowie,  w  zakresie  w  którym 

Zamawiający  zastrzega,  że  w  ciągu  14  dni  od  dnia  zawarcia  umowy  zostanie  uzgodniony 

między  Stronami  projekt  toreb  objętych  przedmiotem  umowy,  który  to  termin  przy 

uwzględnieniu terminu realizacji całego zamówienia, a przede wszystkim procesu tworzenia 

projektu przy  czynnym  udziale Zamawiającego, jest terminem  uniemożliwiającym  realizację 

całego zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1 Wzoru Umowy; 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

d. 

modyfikację  postanowienia  §  3  ust.  3  Wzoru  Umowy  poprzez  wyznaczenie  terminu  na 

uzgodnienie projektu toreb do 24 dni od dnia zawarcia umowy; 

2. TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW [Zarzut #2]: 

a. 

§ 2 ust. 1 Wzoru Umowy w zakresie zastrzeżenia 60 dniowego terminu realizacji zamówienia 


od dnia zawarcia umowy; 

zarzucam naruszenie: 

b.  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny,  niewyczerpujący  i  nieuwzględniający  wszystkich  okoliczności  faktycznych 

mających wpław na realizację zamówienia; oraz 

c. art. 139 ust. 1 ustawy Pzp 

w zw. z art. 58 § 2 KC w zw. z art. 387 §1 KC w zw. z art. 353

KC poprzez określenie nierealnych terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia 

oraz terminu realizacji całego zamówienia, które znacząco utrudniają lub wręcz uniemożliwiają 

wykonawcom wykonanie całego zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w 

umowie w zakresie zastrzeżenia, że zastrzega, że termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni 

od dnia zawarcia umowy, który to termin zupełnie nie uwzględnia czasu realizacji wszystkich 

etapów  realizacji  zamówienia  i  okoliczności  faktycznych  wpływających  na  realizację  tego 

zamówienia;  co  w  konsekwencji  oznacza,  że  jest  niemożliwy  do  zachowania  przez 

wykonawców, a przy tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej za 

każdy  dzień  zwłoki  oraz  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  zwłoki  w  realizacji 

przedmiotu umowy; 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

d. 

modyfikację postanowienia § 2 ust. 1 Wzoru Umowy poprzez wyznaczenie terminu realizacji 

umowy na 100 dni od dnia zawarcia umowy; 

3. TERM

IN MONTAŻU I KONFIGURACJI KART SIM, WYKONANIA POPRAWNEJ INSTACJI 

SYSTEMU EMM I APLIKACJI [Zarzut #3]: 

a. 

§ 5 ust. 3 pkt 3.2 i pkt 3.4 Wzoru Umowy w zakresie 7 dniowego terminu (przed terminem 

określonym  w  §  2  ust.  1  Wzoru  Umowy)  na  montaż  i  konfigurację  kart  SIM  dostarczonych 

przez Zamawiającego, wykonania poprawnej instalacji Systemu EMM i aplikacji dostarczonych 

przez Zamawiającego we wszystkich terminalach; 

zarzucam naruszenie: 

b.  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny,  niewyczerpujący  i  nieuwzględniający  wszystkich  okoliczności  faktycznych 

mających wpław na realizację zamówienia; oraz 

c. art. 139 ust. 1 ustawy Pzp 

w zw. z art. 58 § 2 KC w zw. z art. 387 § 1 KC w zw. z art. 353

KC 

poprzez określenie nierealnych terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia 

oraz terminu realizacji całego zamówienia, które znacząco utrudniają lub wręcz uniemożliwiają 

wykonawcom wykonanie całego zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w 

umowie 

zakresie, 

jakim 

Zamawiający 

zastrzega 

termin 

na 

montaż  

i  konfigurację  kart  SIM  dostarczonych  przez  Zamawiającego  oraz  zastrzega  wykonanie 

poprawnej  instalacji  Systemu  EMM  i  aplikacji  dostarczonych  przez  Zamawiającego  we 

wszystkich terminalach nie później niż 7 dni przed terminem określonym w § 2 ust. 1 Wzoru 


Umowy,  który  jest  terminem  nierealnym  na  wykonanie  powyższych  czynności,  bowiem 

nieuwzględniającym skomplikowanego procesu kompletacji urządzeń objętych przedmiotem 

zamówienia; 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

d. 

modyfikację postanowień § 5 ust. 3 pkt 3.2 i pkt 3.4 Wzoru Umowy poprzez wyznaczenie 

terminu na dokonanie czynności określonych w powyższych punktach nie później niż 21 dni 

przed terminem określonym w § 2 ust. 1 Wzoru Umowy; 

4.  TERMIN  INSTALACJI  I  KONFIGURACJI  SYSTEMU  EMM 

ORAZ  UDOSTĘPNIENIE 

INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ [Zarzut #4]: 

a. 

§ 5 ust. 3 pkt 3.7 Wzoru Umowy w zakresie 7 dniowego terminu (przed terminem określonym 

w § 2 ust. 1 Wzoru Umowy) na dokonanie instalacji i konfiguracji systemu EMM oraz braku 

wskazania w sposób jednoznaczny terminu, w którym zostanie udostępniona wykonawcom 

infrastruktura serwerowa Zamawiającego 

zarzucam naruszenie: 

b.  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny,  niewyczerpujący  i  nieuwzględniający  wszystkich  okoliczności  faktycznych 

mających wpław na realizację zamówienia; oraz 

c. art. 139 ust. 1 ustawy Pzp 

w zw. z art. 58 § 2 KC w zw. z art. 387 § 1 KC w zw. z art. 353

KC 

poprzez określenie nierealnych terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia 

oraz terminu realizacji całego zamówienia, które znacząco utrudniają lub wręcz uniemożliwiają 

wykonawcom wykonanie całego zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w 

umowie  w  zakresie, 

w  jakim  Zamawiający  zastrzega  termin  na  dokonanie  instalacji  i 

konfiguracji systemu EMM nie później niż 7 dni przez terminem określonym w § 2 ust. 1 Wzoru 

Umowy,  podczas  gdy  termin  ten  jest  nierealny  do  wykonania  tych  czynności,  

a dodatkowo Zamawiający nie wskazał w sposób jednoznaczny terminu, w którym zostanie 

udostępniona wykonawcom infrastruktura serwerowa Zamawiającego; 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

d. 

modyfikację  postanowienia  §  5  ust.  3  pkt  3.7  Wzoru  Umowy  poprzez  wyznaczenie 

Zamawiającemu  terminu  na  udostępnienie  przez  niego  infrastruktury  serwerowej 

wykonawcom nie później niż 14 dni od podpisania umowy; 

5. LICZBA LICENCJI W PRAWIE OPCJI [Zarzut #5]: 

a. pkt II

.2.11 ppkt 12 Ogłoszenia o zamówieniu, rozdz. V ust. 5 pkt 12 SIWZ oraz § 1 ust. 4 pkt 

4.3.2. Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w którym Zamawiający zastrzega, 

iż prawo opcji będzie polegało na udzieleniu 1500 licencji niewygasających dla Systemu EMM, 

co stoi w sprzeczności z treścią rozdz. I ust. 1 pkt 1.2.2.11 i rozdz. IV ust. 5 pkt 5.2.10 Opisu 

przedmiotu zamówienia oraz § 10 ust. 1 i § 14 ust. 2 i ust. 3 pkt 3.2 Wzoru Umowy 

zarzucam naruszenie: 


b.  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny,  nie

wyczerpujący,  a jednocześnie wprowadzający  w  błąd  wykonawców  co 

do liczby licencji objętych przedmiotem umowy w zakresie zamówienia podstawowego oraz 

prawa opcji Zamawiającego, co uniemożliwia wykonawcom dokonanie prawidłowej kalkulacji 

oferty  z  uwzględnieniem  prawa  opcji  oraz  złożenia  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  

w zakresie, w którym Zamawiający zastrzega, iż prawo opcji będzie polegało na udzieleniu 

1500 licencji niewygasających dla Systemu EMM, co stoi w sprzeczności z treścią rozdz. 1 

ust. 1 pkt 1

.2.2.11 i rozdz. IV ust. 5 pkt 5.2.10 Opisu przedmiotu zamówienia oraz § 10 ust. 1 

i § 14 ust. 2 i ust. 3 pkt 3.2 Wzoru Umowy 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

c. 

modyfikację w zakresie pkt II.2.11 ppkt 12 Ogłoszenia o zamówieniu, rozdz. V ust. 5 pkt 12 

SIWZ oraz § 1 ust. 4 pkt 4.3.2. Wzoru Umowy, rozdz. I ust. 1 pkt 1.2.2.11 i rozdz. IV ust. 5 pkt 

5.2.10 Opisu przedmiotu zamówienia oraz §10 ust. 1 i §14 ust. 2 i ust. 3 pkt 3.2 Wzoru Umowy 

poprzez  wskazanie  konkretnej  liczby  licen

cji  objętych  przedmiotem  zamówienia 

podstawowego oraz prawem opcji w niniejszym postępowaniu; 

6. TERMIN W PRAWIE OPCJI [Zarzut #6]: 

a. 

rozdz. VI ust. 2 SIWZ oraz § 14 ust. 6 pkt 4.3.2. Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik  

nr 1 do SIWZ, w zakresie 

zastrzeżenia, iż termin dostawy urządzeń i licencji objętych prawem 

opcji nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 

zarzucam naruszenie: 

b.  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia-  w  sposób 

nieje

dnoznaczny;  niewyczerpujący  i  nieuwzględniający  wszystkich  okoliczności  faktycznych 

mających wpław na realizację zamówienia; oraz 

c. art. 139 ust. 1 ustawy Pzp 

w zw. z art. 58 § 2 KC w zw. z art. 387 § 1 KC w zw. z art.353

KC 

poprzez  określenie  nierealnego  terminu  realizacji  dostawy  w  ramach  prawa  opcji,  który 

znacząco  utrudnia  lub  wręcz  uniemożliwia  wykonawcom  wykonanie  całego  zamówienia  

terminie określonym przez Zamawiającego w umowie; 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

d.  mo

dyfikację  w  zakresie rozdz.  VI  ust.  2  SIWZ  oraz  §  14  ust.  6  pkt  4.3.2. Wzoru  Umowy 

poprzez wyznaczenie terminu na realizację przedmiotu umowy w ramach skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji do 60 dńi od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego; 

7. KARY UMOWNE - PRZEDMIOT [Zarzut #7]: 

a. 

§ 9 ust. 1 pkt 1.7 - 1.9 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie,  

w jakim zamawiający zastrzega naliczenie kar umownych za niedotrzymanie deklarowanego 

czasu ciągłej pracy terminala mobilnego, maksymalnego czasu odczytu kodu 1D i/Iub 2D oraz 

maksymalnego czasu odczytu nośnika RFID; 

zarzucam naruszenie: 


b.  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny i niewyczerpujący; oraz 

c.  art.  139  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art

.  58  §1  i  2  KC  w  zw.  z  art.  473  §  1  KC  w  zw.  

z  art.  353

KC  poprzez  rozszerzenie  odpowiedzialności  wykonawcy  i  nałożenie  na  niego 

odpowiedzialności za okoliczności na które są od niego niezależne i na którego nie ma wpływu, 

co biorąc pod uwagę adhezyjny charakter umowy o zamówienie publiczne stanowi naruszenie 

równowagi  stron,  ekwiwalentności  świadczeń,  istoty  stosunku  zobowiązaniowego  i  jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w zakresie w którym zamawiający zastrzega 

nalicz

enie  kar  umownych  za  niedotrzymanie  deklarowanego  czasu  ciągłej  pracy  terminala 

mobilnego,  maksymalnego  czasu  odczytu  kodu  1D  i/lub  2D  oraz  maksymalnego  czasu 

odczytu nośnika RFID, podczas gdy Zamawiający nie opisał metodologii badania odczytu kart 

RFID oraz odczytu kodu 1D/2D 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

d. 

usunięcie postanowień §9 ust. 1 pkt 1.7 -1.9 Wzoru Umowy; 

8. KARY UMOWNE - 

WYSOKOŚĆ [Zarzut #8]: 

a. 

§  9  ust.  1  pkt  1.6  Wzoru  Umowy  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  SIWZ,  w  którym 

zamawiający  zastrzega  naliczenie  wygórowanych  i  nieproporcjonalnych  do  przedmiotu 

zamówienia  kar  umownych  za  każdy  dzień  opóźnienia,  w  dostarczeniu  urządzeń  i  licencji-

objętych prawem opcji 

zarzucam naruszenie: 

b. art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z 

art. 58 § 2 KC w zw. z art. 353

KC w zw. z art. 484 § 1  

§  2  KC  poprzez  nałożenie  na  wykonawcę  obowiązku  zapłaty  rażąco  wygórowanej  kary 

umownej w zakresie § 9 ust. 1 pkt 1.6 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 

w  którym  zamawiający  zastrzega  naliczenie  wygórowanych  i  nieproporcjonalnych  do 

przedmiotu zamówienia kar umownych za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzeń  

i licencji objętych prawem opcji 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

c. 

modyfikację  postanowienia  §  9  ust.  1  pkt  1.6  Wzoru  Umowy  poprzez  zmianę  zasad 

naliczania  kar  umownych  za  opóźnienie  w  związku  ze  zwłoką  w  realizacji  przedmiotu 

zamówienia  w  przypadku  skorzystania przez  Zamawiającego z  prawa opcji  i  określenie ich 

procentowo na analogicznych zasadach jak w przypadku zamówienia podstawowego 

PRAWO ODSTĄPIENIA [Zarzut #9] 

a. 

§ 12 ust. 1 pkt 1.3 - 1.5 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,  w którym 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo odstąpienia od  umowy  w  przypadku powtarzającej się 

wady  urządzeń,  jednoczesnego  pozostawania  w  naprawie  lub  wymianie  10  %  urządzeń 

objętych zamówieniem oraz niedotrzymania deklarowanego w ofercie maksymalnego czasu 

ci

ągłej pracy urządzeń objętych zamówieniem 


zarzucam naruszenie: 

b. art. 139 ust. 1 ustawy Pzp 

w zw. z art. 58 § 2 KC w zw. z art. 353

 KC 

poprzez umożliwienie 

Zamawiającemu  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  które  są 

niezależne od wykonawcy i na które nie ma wpływu, co biorąc pod uwagę adhezyjny charakter 

umowy  o  zamówienie  publiczne  stanowi  naruszenie  równowagi  stron,  ekwiwalentności 

świadczeń,  istoty  stosunku  zobowiązaniowego  i  jest  sprzeczne  z  zasadami  współżycia 

społecznego w zakresie w którym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy 

w przypadku powtarzającej się wady urządzeń, jednoczesnego pozostawania w naprawie lub 

wymianie  10  %  urządzeń  objętych  zamówieniem  oraz  niedotrzymania  deklarowanego  w 

ofercie maksymalnego czasu ciągłej pracy urządzeń objętych zamówieniem 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

c. 

usunięcie postanowień § 12 ust. 1 pkt 1.3 - 1.5 Wzoru Umowy lub modyfikację katalogu 

okoliczności  umożliwiających  Zamawiającemu  odstąpienie  od  Umowy  do  takich,  na  które 

wykonawcy faktycznie mają wpływ. 

ŁADOWARKA/STACJA  DOKUJĄCA  DO  ŁADOWANIA  DRUKARKI  MOBLINEJ  

Z JEDNOCZESNYM 

ŁADOWANIEM DODATKOWEGO AKUMULATORA [Zarzut #10]: 

a. 

§  1  ust.  3.2.  pkt  3.2.4  oraz  ust.  4  pkt  4.2.4  Wzoru  Umowy  w  zakresie  wymagania  aby 

ładowarki  sieciowe  lub  stacje  dokujące  do  ładowania  akumulatora  zainstalowanego  

w  drukarce  mobilnej  posiadały  możliwość  jednoczesnego  ładowania  zapasowego 

akumulatora; 

b. rozdz. 1 ust. 1 pkt 1.1.2.4 OPZ 

w zakresie wymagania aby ładowarki sieciowe lub stacje 

dokujące  do  ładowania  akumulatora  zainstalowanego  w  drukarce  mobilnej  posiadały 

możliwość jednoczesnego ładowania zapasowego akumulatora; 

c. rozdz. III OPZ - parametry techniczne drukarki mobilnej - zasilanie w zakresie wymagania 

aby  ładowarki  sieciowe  lub  stacje  dokujące  do  ładowania  akumulatora  zainstalowanego  

w  drukarce  mobilnej  posiadały  możliwość  jednoczesnego  ładowania  zapasowego 

akumulatora; 

d. rozdz. V ust. 1 pkt 6) SIWZ 

zakresie wymagania aby ładowarki sieciowe lub stacje dokujące 

do  ładowania  akumulatora  zainstalowanego  w  drukarce  mobilnej  posiadały  możliwość 

jednoczesnego ładowania zapasowego akumulatora; 

e. 

rozdz. 11.2.4) ust. 1 pkt 6) Ogłoszenia o zamówieniu zakresie wymagania aby ładowarki 

sieciowe lub stacje dokujące do ładowania akumulatora zainstalowanego w drukarce mobilnej 

posiadały możliwość jednoczesnego ładowania zapasowego akumulatora; 

zarzucam naruszenie: 

f.  art.  29  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  

w  sposób  nieproporcjonalny  oraz  uniemożliwiający  uczciwą  konkurencję,  nieuzasadniony 

potrzebami  Zamawiającego,  poprzez  postawienie  wymagania,  aby  ładowarki  sieciowe  lub 


stacje, 

dokujące do ładowania akumulatora zainstalowanego w drukarce mobilnej posiadały 

możliwość  jednoczesnego  ładowania  zapasowego  akumulatora,  podczas  gdy  żadne 

urządzenia,  które  spełniają  wymagania  SIWZ  nie  posiadają  kompatybilnych  ładowarek  lub 

stacji dokujących oferujących takie rozwiązania, co prowadzi do nieuzasadnionego zawężenia 

konkurencji  i  uniemożliwienie  złożenia  oferty  przez  wykonawców,  oferujących  urządzenia 

spełniające  wszystkie  wymagania,  poza  ładowarkami  sieciowymi  lub  stacjami  dokującym, 

które stanowią niewielką część zamówienia; 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

g. 

modyfikację  §1  ust.  3.2.  pkt  3.2.4  oraz  4  pkt  4.2.4  Wzoru  Umowy  poprzez  usunięcie 

wymagania stacji dokującej do ładowania akumulatora zainstalowanego w drukarce mobilnej 

i jednoczesnego ładowania zapasowego akumulatora; 

h. 

modyfikację rozdz. 1 ust. 1 pkt 1.1.2.4 OPZ poprzez usunięcie wymagania stacji dokującej 

do ładowania akumulatora zainstalowanego w drukarce mobilnej i jednoczesnego ładowania 

zapasowego  akumulatora; 

modyfikację  rozdz.  III  OPZ  -  parametry  techniczne  drukarki 

mobilnej - zasilanie 

poprzez usunięcie wymagania stacji dokującej do ładowania akumulatora 

zainstalowanego w drukarce mobilnej i jednoczesnego ładowania zapasowego akumulatora; 

i. modyfikację rozdz. V ust. 1 pkt 6) SIWZ poprzez usunięcie wymagania stacji dokującej do 

ładowania  akumulatora  zainstalowanego  w  drukarce  mobilnej  i  jednoczesnego  ładowania 

zapasowego akumulatora; 

j. 

modyfikację  rozdz.  11.2.4)  ust.  1  pkt  6)  Ogłoszenia  o  zamówieniu  poprzez  usunięcie 

wymagania stacji dokującej do ładowania akumulatora zainstalowanego w drukarce mobilnej 

i jednoczesnego ładowania zapasowego akumulatora;; 

ewentualnie,  w  przypadku  uznania,  że  nie  zachodzą  podstawy  do  usunięcia  powyższego 

zastrzeżenia: 

k. 

modyfikację  §  1  ust.  3.2.  pkt  3.2.4  oraz  4  pkt  4.2.4  Wzoru  Umowy  poprzez  modyfikację 

zapisu poprzez możliwość dostarczenia osobnej ładowarki sieciowej do drukarki mobilnej oraz 

osobnej ładowarki do ładowania akumulatora zapasowego; 

l. 

modyfikację rozdz. 1 ust. 1 pkt 1.1.2.4 OPZ poprzez modyfikację zapisu poprzez możliwość 

dostarczenia  osobnej  ładowarki  sieciowej  dó  drukarki  mobilnej  oraz  osobnej  ładowarki  do 

ładowania akumulatora zapasowego; 

m. 

modyfikację rozdz. III OPZ - parametry techniczne drukarki mobilnej – zasilanie poprzez 

modyfikację zapisu poprzez możliwość dostarczenia osobnej ładowarki sieciowej do drukarki 

mobilnej oraz osobnej ładowarki do ładowania akumulatora zapasowego; 

n. 

modyfikację rozdz. V ust. 1 pkt 6) SIWZ poprzez modyfikację zapisu poprzez możliwość 

dostarczenia  osobnej  ładowarki  sieciowej,  do  drukarki  mobilnej  oraz  osobnej  ładowarki  do 

ładowania akumulatora zapasowego; 

o. 

modyfikację  rozdz.  11.2.4)  ust.  1  pkt  6)  Ogłoszenia  o  zamówieniu  poprzez  modyfikację 


zapisu poprzez możliwość dostarczenia osobnej ładowarki sieciowej do drukarki mobilnej oraz 

osobnej ładowarki do ładowania akumulatora zapasowego; 

BŁĘDY FUNKCJONALNE [Zarzut #11]: 

a. 

rozdz.  IV  ust.  4  pkt  4.3.3  OPZ  w  zakresie  usuwania  błędów  funkcjonalnych  w  działaniu 

Urządzeń; 

b. 

rozdz.  IV  ust.  4  pkt  4.3.4  OPZ  w  zakresie  usuwania  błędów  funkcjonalnych  w  działaniu 

Systemu EMM 

zarzucam naruszenie: 

c. art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

poprzez niejednoznaczne i niewyczerpujące określenie zakresu 

zamówienia (zobowiązania wykonawcy); 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

d. 

modyfikację rozdz. IV ust. 4 pkt 4.3.4 OPZ poprzez usunięcie zobowiązania do usuwania 

błędów funkcjonalnych w działaniu Urządzeń; 

ewentualnie, w przypadku uznania, że nie zachodzą podstawy do usuwania takich błędów: 

zamieszczenie  definicji  błędów  funkcjonalnych,  które  wykonawca  będzie  zobowiązany 

usuwać; 

e. 

modyfikację rozdz. IV ust. 4 pkt 4.3.4 OPZ poprzez usunięcie zobowiązania do usuwania 

błędów funkcjonalnych w działaniu Systemu EMM; 

ewentualnie,  w  przypadku  uznania,  że  nie  zachodzą  podstawy  do  usuwania  ww. 

zobowiązania: 

zamieszczenie  definicji  błędów  funkcjonalnych,  które  wykonawca  będzie  zobowiązany 

usuwać; 

DOSTĘPNOŚĆ NA RYNKU [Zarzut #12]: 

a.  rozdz.  III  OPZ  -  parametry  techniczne  terminala  mobilnego  - 

dostępność  na  rynku  

w zakresie zastrzeżenia, że minimalny 6-cio miesięczny okres dostępności urządzeń na rynku 

ni

e  dotyczy  nowszych  wersji  poprzednio  użytkowanych  modeli  Urządzeń  lub  wbudowania 

dodatkowych komponentów typu złącze karty SIM lub SAM; 

b.  rozdz.  III  OPZ  -  parametry  techniczne  terminala  mobilnego  - 

dostępność  na  rynku  

w zakresie zastrzeżenia, że urządzenia muszą być dostępne na rynku minimum 6 miesięcy 

przed data składania ofert, a nie datą ogłoszenia o zamówieniu; 

zarzucam naruszenie: 

c.  art.  29  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie przedmiotu  zamówienia  

w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję  poprzez  dopuszczenie  rozwiązań  nowych, 

nieprzetestowanych,  nieadekwatnych  do  potrzeb  Zamawiającego,  co  utrudnia  uczciwą 

konkurencję  poprzez  konieczność  konkurowania  przez  podmioty  posiadające  sprawdzone 

rozwiązania z podmiotami oferujące niesprawdzone urządzenia; 

d.  art.  29  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez opisanie przedmiotu zamówienia  


w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję  poprzez  umożliwienie  przedłużania  przez 

Zamawiającego  jak  również  potencjalnych  oferentów  terminu  złożenia  oferty  do  czasu 

uzyskania spełnienia przez oferowane urządzenie okresu dostępności na rynku wymaganego 

przez Zamawiającego tj. 6 miesięcy od daty składania oferty; 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

e. 

modyfikację rozdz.  III OPZ -  parametry  techniczne  terminala mobilnego  -  dostępność  na 

rynku  poprzez 

usunięcie  zastrzeżenia,  że  minimalny  6-cio  miesięczny  okres  dostępności 

urządzeń na rynku nie dotyczy nowszych wersji poprzednio użytkowanych modeli Urządzeń 

lub wbudo

wania dodatkowych komponentów typu złącze karty SIM lub SAM; 

ewentualnie,  w  przypadku  uznania,  że  nie  zachodzą  podstawy  do  usunięcia  powyższego 

zastrzeżenia: 

doprecyzowanie,  że  nowa  wersja  oznacza  wyłącznie  model  urządzenia  do  którego  dodano 

nowe  funkcjona

lności  w  stosunku  do  poprzednio  użytkowanego  modelu  urządzenia  bez 

zmiany  pozostałych  parametrów  bazowych,  jednoznacznie  identyfikujących  model 

urządzenia; 

f. 

modyfikację  rozdz.  III  OPZ  -  parametry  techniczne  terminala  mobilnego  -  dostępność  na 

rynku  poprzez 

modyfikację  zapisu,  iż  urządzenia nie są  prototypowe,  tj.  dostępne  na rynku 

minimum 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu; 

INSTALACJA  OPROGRAMOWANIA  I  METODOLOGIA  WYKONYWANIA  TESTÓW 

TERMINALI MOBILNYCH I DRUKAREK [Zarzut #13] 

a. 

§ 1 ust. 5 pkt. 5.1 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie wymogu 

Zamawiającego  dot.  instalacji,  konfiguracji  i  testów  terminali  mobilnych  i  drukarek  -  w  tym 

testów  GSM  i  Wi-Fi  -  w  sposób  ustalony  w  ramach  bliżej  nieokreślonych  prac  Komitetu 

Sterującego; 

zarzucam naruszenie: 

b.  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny i niewyczerpujący; oraz 

c. art. 139 ust. 1 ustawy Pzp 

w zw. z art. z art. 58 § 1 i 2 oraz art. 353

 KC poprzez wskazanie 

w  §  1  ust.  5  pkt  5.1  Umowy  sposobu  przeprowadzenia  instalacji,  konfiguracji  

i  testów  dostarczanych  terminali  i  drukarek  „w  sposób  ustalony  w  ramach  prac  Komitetu 

Sterującego”,  tj.  w  sposób  niejasny,  nieprecyzyjny  dla  wykonawcy,  w  szczególności  

w sposób niewskazujący kryteriów i sposobu przeprowadzenia ww. testów; 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

d. 

modyfikację § 1 ust. 5 pkt. 5.1 Umowy poprzez przeniesienie na Zamawiającego obowiązku 

instalacji aplikacji Zamaw

iającego; 

e. 

modyfikację § 1 ust. 5 pkt. 5.1 Umowy poprzez dodanie do Umowy szczegółowego opisu 

kryteriów i sposobu przeprowadzania testów, w tym w szczególności testów GSM/Wi-Fi. 


UPRAWNIENIE DO WYMIANY WSZYSTKICH DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ [Zarzut 

a. 

§  4  ust.  4  Wzoru  Umowy  w  zakresie  uprawnienia  Zamawiającego  do  przeprowadzenia 

badań losowo wybranych egzemplarzy oraz ponownego testu wydajności terminala pod kątem 

potwierdzenia  zgodności  z  wynikiem  testu  przeprowadzonego  na  etapie  oceny  ofert,  w 

konse

kwencji  którego  może  powstać  uprawnienie  Zamawiającego  do  wymiany  wszystkich 

dostarczonych urządzeń; 

wyżej wskazanemu postanowieniu zarzucam naruszenie: 

b. art. 139 ust. 1 ustawy Pzp 

w zw. z art. z art. 58 § 1 i 2 oraz art. 353

 KC poprzez zawarcie 

Umowie  uprawnienia  Zamawiającego  do  żądania  wymiany  wszystkich  dostarczonych 

urządzeń w sytuacji, gdy co najmniej 2 egzemplarze danego rodzaju urządzenia nie spełniają 

wymogów Umowy; co jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego; 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

c.  modyfikację  §  4  ust.  4  Umowy  poprzez  usunięcie  postanowień  dotyczących  możliwości 

żądania przez Zamawiającego wymiany wszystkich dostarczonych do tego czasu Urządzeń 

i  dodanie uprawnienia Zamawiającego  do  wymiany  wyłącznie urządzeń,  które  nie  spełniają 

wymagań wynikających z Umowy. 

BRAK OPISU PROCEDURY TESTÓW AKUMULATORA [Zarzut #15]: 

a. 

rozdział  XV  ust.  3  SIWZ  oraz  rozdz.  II  pkt  2.5)  Ogłoszenia  o  zamówieniu  w  zakresie 

przyznawania punktów w kryterium czasu pracy terminala, 

zarzucam naruszenie: 

b.  art.  91  ust.  2d  ustawy  Pzp 

poprzez  określenie  kryterium  oceny  ofert  w  sposób 

niejednoznaczny  i  uniemożliwiający  sprawdzenie  informacji  przedstawianych  przez 

wykonawców  ze  względu  na  to,  że  Zamawiający  nie  opisał  szczegółowo  procedury 

przeprowadzania testu czasu pracy terminala. 

stawiając powyższy zarzut wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

c. 

modyfikację  rozdział  XV  ust.  3  SIWZ  oraz  11.2.5)  Ogłoszenia  o  zamówieniu  poprzez  

o  dodanie  przez  Zamawiającego  szczegółowego  opisu  procedury  testów  terminala  w  celu 

zbadania wydajności akumulatora. 

KRYTERIUM PRARAMETRÓW WYDAJNOŚCI TERMINALA [Zarzut #16]: 

a. 

rozdział  XV  ust.  4  SIWZ  oraz  rozdz.  II  pkt  2.5)  Ogłoszenia  o  zamówieniu  w  zakresie 

przyznawania punktów w kryterium parametrów wydajności terminala 

zarzucam naruszenie: 

b. art. 91 ust. 2d ustawy Pzp 

poprzez określenie kryterium oceny ofert w sposób nieadekwatny 

do potrzeb Zamawiającego, ze względu na badanie parametrów nadwymiarowej wydajności 

procesora, względem rzeczywistej eksploatacji niezbędnej dla Zamawiającego. 

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 


c. 

modyfikację  rozdział  XV  ust.  4  SIWZ  oraz  11.2.5)  Ogłoszenia  o  zamówieniu  poprzez 

usunięcie  z  kryteriów  oceny  ofert  kryterium  parametrów  wydajności  terminala  oraz 

odpowiednie dostosowanie pozostałych parametrów po usunięciu ww. parametru 

ewentualnie,  w  przypadku  uznania,  że  nie  zachodzą  podstawy  do  usunięcia  powyższego 

zastrzeżenia: 

zmianę wagi punktacji dla kryteriów jakościowych wydajności terminala. 

WYMAGANIA  W  ZAKRESIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH  TERMINALI 

MOBILNYCH [Zarzut #17]: 

a. 

modyfikację  rozdz.  III  OPZ  -  parametry  techniczne  terminala  mobilnego  -  moduły 

komunikacji 

bezprzewodowej, 

zakresie 

wymogu 

Zamawiającego  dotyczącego 

maksymalnego czasu odczytu jednego nośnika w czasie 2 sekund; 

b. 

modyfikację  rozdz.  III  OPZ  -  parametry  techniczne  terminala  mobilnego  -  moduły 

peryferyjne, 

w zakresie wymogu Zamawiającego dotyczącego maksymalnego czasu odczytu 

jednego kodu w czasie 2 sekund; 

wyżej wskazanym postanowieniom zarzucam naruszenie: 

c.  art.  29  ust.  1  i  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  nieproporcjonalny,  nieuzasadniony  potrzebami  Zamawiającego  oraz 

un

iemożliwiający uczciwą konkurencję; 

d. art. 139 ust. 1 ustawy Pzp 

w zw. z art. 58 § 1 i 2 KC w zw. z art. 473 § 1 KC w zw. z art. 

KC  poprzez  rozszerzenie  odpowiedzialności  wykonawcy  i  nałożenie  na  niego 

odpowiedzialności za okoliczności na które są od niego niezależne i na którego nie ma wpływu, 

co biorąc pod uwagę adhezyjny charakter umowy o zamówienie publiczne stanowi naruszenie 

równowagi  stron,  ekwiwalentności  świadczeń,  istoty  stosunku  zobowiązaniowego  i  jest 

sprzeczne z zasadami  

stawiając powyższe zarzuty wnoszę o nakazanie Zamawiającemu: 

e. 

modyfikację  rozdz.  III  OPZ  -  parametry  techniczne  terminala  mobilnego  -  moduły 

komunikacji bezprzewodowej poprzez usunięcie wymogu maksymalnego czasu odczytu; 

f. 

modyfikację rozdz. III OPZ - parametry techniczne terminala mobilnego - moduły peryferyjne 

poprzez usunięcie wymogu maksymalnego czasu odczytu. 

Odwołujący  w  zakresie  zarzutu  1  wskazał,  że  wyznaczony  przez  Zamawiającego  

dniowy termin na dokonanie uzgodnień projektu toreb objętych przedmiotem zamówienia, 

nie uwzględnia czasu na realizację poszczególnych etapów tych uzgodnień, tj. sporządzenia 

projektu, dobrania materiału, wprowadzania zmian do projektu, wykonania prototypu (w tym 

przygotowanie  wykroju,  szycia,  haftowania,  kontroli  jakości,  transportu)  zgodnie  

z zaleceniami Zamawiającego, spotkania Komitetu sterującego. Odwołujący mając wieloletnie 

doświadczenie  w  realizowaniu  tego  rodzaju  zamówień,  posiada  wiedzę co  do  minimalnego 


czasu potrzebnego na realizację poszczególnych etapów uzgodnienia projektu toreb objętych 

przedmiotowym  zamówieniem  oraz  współpracy  z  Zamawiającym.  Odwołujący  w 

postępowaniu  o  podobnym  przedmiocie  zamówienia  dotyczącym  dostawy  2000  szt.  toreb, 

dokonywał uzgodnień z Zamawiającym w zakresie projektu przez około 8 tygodni. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  2  wykonawca  podniósł,  że  Zamawiający  dokonując 

określenia terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy nie wziął pod uwagę okoliczności 

faktycznych  mających  wpływ  na  czas  niezbędny  na  realizację  jej  poszczególnych  etapów. 

Wskaza

ł,  że  przedmiot  umowy  obejmuje  nie  tylko  dostawę  urządzeń,  ale  także  m.in. 

uzgodnienie projektu toreb objętych przedmiotem zamówienia, ich wyprodukowanie, dostawę 

oraz  dostawę  urządzeń  wraz  z  ich  oznakowaniem,  dokonanie  instalacji,  konfiguracji  i 

przepr

owadzenie  testów  oprogramowania  na  dostarczonych  terminalach  i  drukarkach. 

Ponadto podniósł,  że Odwołujący  kierując  się wieloletnim  doświadczeniem  oszacował  czas 

niezbędny  na  zamówienie  i  wyprodukowanie  dedykowanych  toreb  objętych  przedmiotem 

zamówienia na około 8 tygodni (2 miesiące). Mając na uwadze czas niezbędny na realizację 

poszczególnych  etapów  zamówienia,  wskazał,  że  termin  wykonania  zamówienia 

podstawowego,  określony  w  §  2  ust.  1  Wzoru  Umowy  (oraz  rozdz.  VI  ust.  1SIWZ)  jest 

terminem nierealnym. 

przedmiocie zarzutu 3 Odwołujący argumentował, iż Zamawiający określił także zbyt 

krótki  termin  na  montaż  i  wstępną  konfigurację  we  wszystkich  terminalach  kart  SIM 

dostarczonych  przez  Zamawiającego,  a  także  na  dokonanie  poprawnej  instalacji  we 

wszystkich  t

erminalach  Systemu  EMM  i  aplikacji  dostarczonych  przez  Zamawiającego. 

Wskazał,  iż  kompletacja  urządzeń  jest  bardzo  skomplikowanym  procesem  obejmującym: 

procesy pakietyzacji urządzeń w zestawy dla użytkowników końcowych zawierające w swoim 

zakresie,  inwenta

ryzację  zestawu  poprzez  weryfikację  numerów  seryjnych  każdego 

urządzenia,  kompletację  dedykowanych  akcesoriów  do  urządzeń,  konfigurację 

oprogramowania  wymaganego  w  ramach  przedmiotu  Umowy,  weryfikacja  prawidłowego 

funkcjonowania  urządzenia  i  oprogramowania,  instalacja  kart  SIM  oraz  kart  pamięci  SD, 

naniesienia logotypów Zamawiającego na powierzchni każdego urządzenia. 

W zakresie zarzutu 4 Odwołujący podał, że Zamawiający określił zbyt krótki termin na 

realizację  instalacji  i  konfiguracji  Systemu  EMM  oraz  nie  wskazał  w  jakim  terminie  od 

podpisania umowy udostępni wykonawcom swoją infrastrukturę serwerową w celu wykonania 

tych czynności. Termin na 7 dni przed terminem określonym w § 2 ust. 1 Wzoru umowy jest 

terminem niemożliwym do wykonania instalacji i konfiguracji zwłaszcza, iż wykonawca nie ma 

informacji w jakim terminie zostanie mu udostępniona infrastruktura serwisowa. W związku z 

powyższym  nie  jest  w  stanie  oszacować  czasu  na  realizację  poszczególnych  etapów 

zamówienia. 

Przechodząc do zarzutu 5 Odwołujący wskazał, że należy zaznaczyć, iż Zamawiający 


dokonał  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny,  który  jednocześnie 

wprowadza  w  błąd  wykonawców  co  do  liczby  licencji  objętych  przedmiotem  umowy  

w zakresie zamówienia podstawowego oraz prawa opcji. Zamawiający w pkt II.2.11 ppkt 12 

Ogłoszenia o zamówieniu,  w  rozdz.  V  ust.  5  pkt 12  SIWZ  oraz  §  1  ust.  4  pkt  4.3.2. Wzoru 

Umowy zastrzega, iż prawo opcji będzie polegało na udzieleniu 1500 licencji niewygasających 

dla Systemu EMM, co stoi w 

sprzeczności z treścią rozdz. I ust. 1 pkt 1.2.2.11 i rozdz. IV ust. 

5 pkt 5.2.10 Opisu przedmiotu zamówienia oraz § 10 ust. 1 i § 14 ust. 2 i ust. 3 pkt 3.2 Wzoru 

Umowy, gdzie liczba ta została określona na 250 licencji oraz odpowiednio na 1250 licencji. 

Takie działanie Zamawiającego uniemożliwia wykonawcom dokonanie prawidłowej kalkulacji 

oferty oraz możliwość złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wykonawca uzasadniał, że 

Zamawiający  powinien  zgodnie  z  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  dokonać  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  oraz  wyczerpujący  nie  tylko  w  zakresie  zamówienia 

podstawowego,  ale  także  przewidywanego  prawa  opcji.  Zamawiający  przewidując  prawo 

opcji, jest więc zobowiązany do określenia maksymalnego poziomu zamówienia wskazując, iż 

pewien  zakres  tego  zamówienia,  z  góry  przewidziany  i  określony,  będzie  przez  niego 

realizowany  jedynie  w  określonych  sytuacjach.  A  zatem  instytucja  prawa  opcji  zakłada,  że 

zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno 

zrealizowany,  co  pozwala  wykonawcom  na  rzetelne  i  właściwe  dokonanie  wyceny  oferty, 

wskazując  jednocześnie  dodatkowy  zakres,  którego  realizacja  jest  uzależniona  od 

wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, 

ale nie musi on skorzystać. Mając na względzie powyższe, wskazał, że przedmiot zamówienia 

odzwierciedlający  zakres  zamówienia  udzielanego  z  wykorzystaniem  instytucji  prawa  opcji 

oraz jego wartość powinny być określone przez zamawiającego w sposób jednoznaczny już 

na  etapie  przygotowania  postępowania.  Oczywistym  jest,  że  realizacja  zamówienia  objęta 

przedmiotem  opcji  może,  ale  nie  musi  nastąpić,  w  zależności  od  zapotrzebowania 

zamawiającego  i  na  skutek  jego  dyspozycji  w  tym  zakresie,  przy  czym  zarówno  zakres 

zamówienia 

objęty 

prawem 

opcji, 

jak  

i  okoliczności,  w  jakich  dojść  może  do  skorzystania  z  tego  prawa,  powinny  być  opisane 

stosown

ie  do  treści  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  konsekwencji  ogłoszenie  o  zamówieniu, 

specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia,  wzór  umowy  powinny  zawierać  precyzyjne  

i jednoznaczne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na 

pewno  oraz  równie  precyzyjne  określenie  tej  części  zamówienia,  której  realizacja  będzie 

poddana uznaniu Zamawiającego (prawo opcji). W przypadku, gdy występują sprzeczności w 

dokumentacji  postępowania  dotyczącej  istotnych  elementów  jakie  wykonawca  powinien 

uwzględnić i wycenić przygotowując ofertę, niejako na wykonawcę zostaje przerzucone całe 

ryzyko  gospodarcze  w  zakresie  realiza

cji  umowy,  co  z  kolei  stoi  w  sprzeczności  z  zasada 

równości stron umowy. Konkretne wyznaczenie zakresu prawa opcji pozwala na określenie 


poziomu  zamówienia,  który  zostanie  przez  zamawiającego  zrealizowany,  co  jednocześnie 

umożliwia wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 

lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10). 

W przedmiocie zarzutu 6 Odwołujący argumentował, iż Zamawiający naruszył przepisy 

wyznaczając nierealny termin na dostawę urządzeń, akcesoriów lub licencji objętych prawem 

opcji, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 

Należy  zwrócić  uwagę,  iż  Zamawiający  zastrzegł  w  niniejszym  postępowaniu,  że  nie  ma  w 

ogóle  obowiązku  skorzystania  z  prawa  opcji.  Jednocześnie  wyznaczył  czas  na  realizację 

zlecenia w ramach prawa opcji, który wymusza na wykonawcach ciągłe utrzymywanie stanów 

magazynowych przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nie jest bowiem możliwe 

wykonanie zlecenia, 

tj. wyprodukowanie nowych akcesoriów, dostawa, kompletacja nowych 

urządzeń i ich odpowiednia konfiguracja w terminie maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania 

zlecenia  od  Zamawiającego.  Takie  działanie  generuje  po  stronie  wykonawców  dodatkowe 

koszty 

oraz 

ryzyko 

finansowe  

w postaci zapłaty kar umownych za niedotrzymanie wyżej wskazanego terminu. W związku  

powyższym  w  celu  umożliwienia  wykonawcom  realizacji  zlecenia  w  ramach  prawa  opcji 

termin  ten  powinien  zostać  określony  na  minimum  60  dni  od  dnia  otrzymania  zlecenia  od 

Zamawiającego.  Zmiana  terminu  spowoduje  także  zmniejszenie  kosztów  realizacji  całego 

zamówienia, bowiem wykonawcy będą w stanie wyprodukować i dostarczyć urządzenia oraz 

dokonać ich konfiguracji na bieżąco nie musząc przy tym utrzymywać przez cały czas stanów 

magazynowych. 

W zakresie zarzutu 7 Odwołujący wskazał, iż Zamawiający zastrzega naliczenie kar 

umownych  za  niedotrzymanie  deklarowanego  czasu  ciągłej  pracy  terminala  mobilnego, 

maksymalnego czasu odczytu kodu 1D i/lub 2D oraz maksymalneg

o czasu odczytu nośnika 

RFID.  Na  wpływ  długości  czasu  pracy  terminala  mają  przede  wszystkim  jakość  aplikacji 

Zamawiającego,  (tj.  czy  aplikacja  została  wytworzona  zgodnie  z  dobrymi  praktykami,  czy 

prawidłowo zarządza energią, jakich modułów używa, jak często komunikuje się z serwerem, 

itp.) Również czynniki środowiskowe dotyczące użytkowania i przechowywania akumulatorów 

mają  znaczący  wpływ  na  ich  żywotność,  a  tym  samym  czas  pracy  terminala  mobilnego. 

Natomiast  prędkość  odczytów  kodów  1D/2D  za  pomocą  wbudowanego,  sprzętowego, 

dedykowanego  modułu  służącego  do  tego  celu  wynosi  minimum  kilkanaście  odczytów  na 

sekundę.  Czas  reakcji  aplikacji  zależny  jest  od  sposobu  interpretacji  danych  zawartych  w 

kodzie, sprawdzenia autentyczności (w przypadku kodów zawierających podpis elektroniczny) 

oraz dodatkowych czynności, które może wykonywać aplikacja. Jeżeli chodzi o wpływ na czas 

odczytu  kart  RFID  to  znaczenie  ma  uwierzytelnianie  i 

technologie  zabezpieczeń  użyte  w 

kartach. Dodatkowym czynnikiem jest również liczba operacji (komunikacji między kartą SAM 

i  modułem  RFID),  potrzebnych  do  przeprowadzenia  operacji  biznesowych.  Zamawiający 


nakłada zatem na wykonawcę odpowiedzialność za okoliczności, na które wykonawca nie ma 

wpływu,  co  jest  sprzeczne  z  zasadami  współżycia  społecznego.  Rozszerzenie 

odpowiedzialności w sposób wskazany przez Zamawiającego nie ma żadnego praktycznego 

uzasadnienia  i  usunięcie  takich  postanowień  nie  naruszy  interesu  Zamawiającego. 

Wykonawca  chcąc  uzyskać  zamówienie  musi  wyrazić  zgodę  na  taką  odpowiedzialność 

pomimo  tego,  że  nie  jest  to  uzasadnione  przedmiotem  zamówienia.  Na  potwierdzenie 

prezentowanego  stanowiska  Odwołujący  przywołał  fragment  wyroku  Sądu  Apelacyjnego  w 

Gdańsku z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt: V ACa 266/13. 

W przedmiocie zarzutu 8 Odwołujący  wskazał,  że Zamawiający  w  przypadku  zwłoki  

w realizacji zlecenia dokonanego w ramach prawa opcji nakłada na wykonawcę karę umowną, 

w znacznie wygórowanej wysokości, tj. 5% wartości zlecenia brutto, lecz nie mniejszej niż 300 

zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W tym zakresie wskazać należy, że kara umowna 

za  zwłokę  w  zakresie  realizacji  zamówienia  podstawowego  wynosi  0,05  %  wynagrodzenia 

brutto. Natomiast nawiązując do wyżej wymienionego zarzutu, określającego bardzo krótki, a 

wręcz nierealny termin na wykonanie zlecenia w ramach skorzystania przez Zamawiającego 

z prawa opcji, trzeba zauważyć, że ten zapis umowy należy uznać za niezgodny z zasadami 

współżycia  społecznego,  bowiem  wykonawca  z  całą  pewnością  będzie  zmuszony  do 

uiszczenia  wygórowanych  kar  umownych  nie  mając  możliwości  realizacji  zlecenia  w 

zastrzeżonym terminie. 

Kolejno  w  zakresie  zarzutu  9  Odwołujący  uzasadniał,  iż  Zamawiający  

w niniejszym postępowaniu przyznał sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, które 

są  niezależne  od  wykonawcy  lub  uzależnione  od  działań,  samego  Zamawiającego,  co  jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1.3, pkt 1.4. oraz 

1.5.  Wzoru  Umowy  Zamawiający  ma  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  odpowiednio  

w  przypadku  powtarzającej  się  wady  urządzeń  dotyczącej  co  najmniej  10  %  urządzeń 

będących  przedmiotem  zamówienia  podstawowego  lub  gdy  co  najmniej  10%  urządzeń 

jednocześnie  znajduje  się  w  naprawie  lub  wymianie,  a  także  w  przypadku  niedotrzymania 

d

eklarowanego  w  ofercie  maksymalnego  czasu  ciągłej  pracy  bez  wymiany/ładowania 

akumulatora dla terminala mobilnego wraz z drukarką mobilną w ciągu pierwszych 3 miesięcy 

eksploatacji urządzeń w co najmniej 50 urządzeniach zbadanych przez Zamawiającego. Po 

pi

erwsze należy zaznaczyć, iż wykonawca po przekazaniu urządzeń Zamawiającemu nie ma 

w  ogóle  możliwości  weryfikacji  prawidłowości  eksploatacji,  używania  oraz  warunków 

przechowywania urządzeń ani akcesoriów objętych przedmiotem zamówienia i może w tym 

zakresi

e bazować jedynie na oświadczeniu Zamawiającego. Następnie należy  wskazać, że 

prawidłowe  działanie  urządzeń  jest  głównie  uzależnione  od  prawidłowej  eksploatacji 

użytkowania  urządzeń  oraz  także  od  funkcjonowania  aplikacji  pochodzącej  od 

Zamawiającego.  Takie  ukształtowanie  treści  umowy  przez  Zamawiającego  nie  ma  także 


żadnego praktycznego uzasadnienia, a dodatkowo rozszerza odpowiedzialność wykonawcy, 

za  nienależyte  wykonanie  umowy  w  sytuacjach,  na  które  wykonawca  nie  ma  wpływu.  Nie 

można  zatem  uznać,  że  wyżej  wskazane  zapisy  są  zgodne  z  przepisami  

w  sytuacji,  gdy  przenoszą  odpowiedzialność  na  wykonawcę  w  przypadkach  gdy  wpływ  na 

działanie  urządzeń  ma  także  prawidłowość  i  sprawność  funkcjonowania  aplikacji 

Zamawiającego.  Wykonawca  chcąc  uzyskać  zamówienie  jest  zmuszony  wyrazić  zgodę  na 

taką  odpowiedzialność,  co  należy  uznać  także  za  niezgodne  z  zasadami  współżycia 

społecznego.  

Odnośnie zarzutu 10 Odwołujący uzasadniał, że Zamawiający wymaga, aby ładowarki 

sieciowe 

lub 

stacje 

dokujące 

do 

ładowania 

akumulatora 

zainstalowanego  

w  drukarce  mobilnej  posiadały  możliwość  jednoczesnego  ładowania  zapasowego 

akumulatora.  Postawione  wymaganie  ogranicza  konkurencję  poprzez  uniemożliwienie 

zaoferowania  urządzeń  wraz  z  ładowarkami  lub  stacjami  dokującym,  które  posiadają 

mo

żliwość ładowania drukarki mobilnej (i znajdującego się w niej akumulatora) bez możliwości 

jednoczesnego  ładowania  akumulatora  zapasowego.  Postanowienie  uniemożliwia  złożenie 

oferty,  ponieważ  na  rynku  nie  istnieją  ładowarki  sieciowe  ani  stacje  dokujące  posiadające 

możliwość jednoczesnego ładowania akumulatora zapasowego, które byłyby kompatybilne z 

urządzeniami spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ. Ponadto postawione wymaganie jest 

nieproporcjonalne  do  przedmiotu  zamówienia.  Dodatkowe  ułatwienie  w  postaci 

jednoczesnego  ładowania  zapasowego  akumulatora  wraz  z  ładowaniem  wbudowanego 

akumulatora  nie  ma  praktycznego  zastosowania,  ponieważ  użytkownicy  nie  będą  nigdy 

jednocześnie  korzystać  i  z  akumulatora  wbudowanego  i  z  zapasowego.  Na  potwierdzenie 

prezentowane

go 

stanowiska 

Odwołujący 

przywołał 

wyrok 

KIO 

dnia  

30 stycznia 2017 r sygn. akt: KIO 68/17.  

W przedmiocie zarzutu 11  Odwołujący  wskazał,  że dokumentacja  postępowania nie 

zawiera  definicji 

błędów  funkcjonalnych,  a  jednocześnie  zgodnie  z  opisem  przedmiotu 

zamówienia wykonawca zobowiązany jest do usuwania takich błędów w działaniu Urządzeń 

oraz Systemu EMM. Powyższe powoduje, że przedmiot zamówienia jest niedookreślony, co 

przekłada  się  na  brak  możliwości  rzetelnej  kalkulacji  oceny  ofert.  Podkreślał,  że  opis 

przedmiotu  zawiera  „Słownik”  oraz  definicję  błędów,  lecz  żadna  z  tych  definicji  nie  określa 

czym są błędy funkcjonalne.  

W zakresie zarzutu 12 Odwołujący wskazał, iż Zamawiający z jednej strony oczekuje 

rozwiązania o wysokiej jakości, na co wskazują parametry urządzeń, a z drugiej dopuszcza 

rozwiązania  nowe  i  nieprzetestowane.  Zamawiający  wskazał,  że  nie  dopuszcza  rozwiązań 

prototypowych,  ale  w  umożliwił  zaoferowanie  nowszych  wersji  poprzednio  użytkowanych 

modeli Urządzeń pozostawiając tym samym swobodę w interpretacji pojęcia „nowszej wersji”. 

Pozostawienie tak niedookreślonego pojęcia spowoduje, że faktycznie wykonawcy będą mogli 


zaoferować  nowe,  prototypowe  rozwiązania  twierdząc,  że  są  to  nowsze  wersje  poprzednio 

użytkowanych modeli. Nowszą wersją może być zupełnie nowe urządzenie. Zamawiający w 

celu  otrzymania  sprawdzonego  produktu  powinien  wyłączyć  możliwość  zaoferowania 

nowszych  wersji 

poprzednio  użytkowanych  modeli,  lub  ewentualnie  dookreślić  co  rozumie 

przez  nowszą wersję urządzenia.  Poprzez  brak  określenia konkretnego  terminu  od którego 

liczona jest dostępność urządzeń na rynku, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia 

urządzenia  nieposiadającego  żadnej  historii  sprzedażowej,  a  jedynie  znajdującego  się  w 

portfolio  producenta,  co  jednoznacznie 

wskazuje,  na  brak  przetestowania  urządzenia  w 

środowisku  produkcyjnym.  Brak  ustalenia  konkretnego  terminu  pozwala  na  nadużycia  w 

zakresie  urządzeń,  które  obecnie  nie  osiągnęły  jeszcze  wymaganej  dostępności  na  rynku 

przez Zamawiającego tj. minimum 6 miesięcy. 

Odnośnie zarzutu 13 Odwołujący podał, że naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

dopuszcza  się  Zamawiający  nieprecyzyjnie  opisując  w  §  1  ust.  5  pkt  5.1  Umowy  sposób  

w jakim 

przeprowadzona zostanie przez wykonawcę instalacja, konfiguracja i testy terminali 

mobilnych  i  drukarek  - 

które  to  zamawiający  przewiduje  wykonać  „w  sposób  ustalony  

w  ramach  prac  Komitetu  Sterującego”  czyli  według  własnych  nieokreślonych  kryteriów, 

niewy

nikających z Umowy czy SIWZ. Odwołujący zwrócił uwagę, iż brak jest uzasadnienia dla 

nakładania  na  wykonawcę  obowiązku  instalacji  na  urządzeniach  oprogramowania 

dostarczonego  przez  Zamawiającego. W  chwili  obecnej  Zamawiający  nie  posiada  zarówno 

gotowej apl

ikacji jak i docelowego urządzenia. Wobec tego istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że tworzona przez Zamawiającego aplikacja posiadać będzie wiele błędów z zakresu obsługi 

poszczególnych  komponentów  zestawu,  tym  samym  Zamawiający  obarczając  wykonawcę 

obowiązkiem integracji oprogramowania przerzuci na niego odpowiedzialność za poprawność 

jego działania. Nadto, Zamawiający zarówno w Umowie jak i SIWZ milczy na temat procedury 

wgrywania i konfiguracji aplikacji na urządzeniach, uniemożliwiając prawidłowe oszacowanie 

czasu  i  zasobów  niezbędnych  do  realizacji  tej  części  zamówienia.  Wobec  powyższego, 

zasadnym  jest  przeniesienie  z  wykonawcy  na  Zamawiającego  zakresu  zamówienia 

związanego z instalacją oprogramowania. 

W  zakresie  zarzutu  14  Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  obecnie  obowiązującym 

brzmieniem § 4 ust. 4 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania wymiany wszystkich 

dotychczas dostarczonych urządzeń w sytuacji, w której po przeprowadzeniu testów losowo 

wybranych  terminali  2  egzemplarze  danego  rodzaju  urządzenia  nie  spełnią  wymogów 

wynikających z Umowy. W ocenie Odwołującego, w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

dostawa  1250  terminali,  tak  ukształtowany  stosunek  umowny  prowadzi  do  powstania 

niemożliwego do oszacowania ryzyka po stronie wykonawcy. Nadto Odwołujący wskazał, iż 

o

dpowiedzialność  wykonawcy  wynikająca  z  §  4  ust.  4  Umowy  prowadzi  do  powstania 

olbrzymiej  dysproporcji  pomiędzy  stronami  umowy,  czyniąc  to  postanowienie  Umowy 


sprzeczne jest z zasadami współżycia społecznego. Trudno uznać za zasadną hipotetyczną 

wymianę wszystkich (dotychczas) dostarczonych urządzeń  - bez względu na to czy są one 

zgodne z Umową - w sytuacji, w której dwa urządzenia okażą się nie odpowiadać wymogom 

Zamawiającego.  Zasadne  natomiast  pozostaje  żądanie  Odwołującego  i  zastąpienie 

omawianego  postanowienia  uprawnieniem  Zamawiającego  do  żądania  wymiany  wyłącznie 

urządzeń niespełniających wymogów wynikających z Umowy. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  15  Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  jako  jeden  

z kryteriów oceny ofert w SIWZ wskazuje na Czas pracy terminala punktując „długość pracy 

terminala  wraz  z  podłączoną  drukarką  przy  jego  maksymalnym  obciążeniu  na  w  pełni 

naładowanym  akumulatorze”.  Tak  opisany  „parametr”  nie  pozwala  jednak  na  miarodajne 

porównanie zaoferowanych przez wykonawców urządzeń i długości pracy na akumulatorze. 

Wydajność akumulatora uwarunkowana jest wieloma czynnikami i zmiennymi tj. obciążenie 

procesora,  temperatury,  procesów  wykonywanych  w  tle  itd. W  związku  z  powyższym,  brak  

w SIWZ jednoznacznych kryteriów i opisu procedury testów akumulatora (przekładającej się 

na  późniejszą  punktację)  czynni  niemożliwym  rzetelne  i  miarodajne  porównanie 

zaoferowanych urządzeń i czasu pracy ich akumulatorów. 

W przedmiocie zarzutu 16 odwołujący się wykonawca podał, że Zamawiający wymaga 

sprawdzenia wydajności procesora poprzez badanie punktów benchmark za pomocą aplikacji 

AnTuTu  dla  otrzymanej  próbki,  jednakże  nie  określił  w  żadnym  dokumencie  postępowania, 

jakie  są  optymalne  wymagania  dla  pracy  aplikacji  dostarczonej  przez  Zamawiającego. 

Zastosowanie powyższe kryterium jakościowego w postaci punktacji benchmarku, wpływa na 

ograniczenie  konkurencji  i  dopuszczenie  oraz  punktowanie  urządzenia  prototypowego 

posiadającego procesor zastosowany w urządzeniach konsumenckich a nie przemysłowych. 

W  końcu  w  zakresie  zarzutu  17  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  wymaga 

potwierdzenia parametrów technicznych terminali mobilnych w zakresie, który nie jest zależny 

od parametrów technicznych oferowanego urządzania a aplikacji Zamawiającego, nad którą 

potencjalny w

ykonawca nie ma żadnej kontroli. Prędkość odczytów kodów 1D/2D za pomocą 

wbudowanego, sprzętowego, dedykowanego modułu służącego do tego celu wynosi minimum 

kilkanaście odczytów na sekundę. Czas reakcji aplikacji zależny jest od sposobu interpretacji 

danych zawartych w kodzie, sprawdzenia autentyczności (w przypadku kodów zawierających 

podpis elektroniczny) oraz dodatkowych czynności, które może wykonywać aplikacja. Jeżeli 

chodzi  o  wpływ  na  czas  odczytu  kart  RFID  to  znaczenie  ma  uwierzytelnianie  i  technologie 

zabezpieczeń  użyte  w  kartach.  Dodatkowym  czynnikiem  jest  również  liczba  operacji 

(komunikacji między kartą SAM i modułem RFID), potrzebnych do przeprowadzenia operacji 

biznesowych. 

Zamawiający nakłada zatem na wykonawcę odpowiedzialność za okoliczności, 

na 

które 

wykonawca 

nie 

ma 

wpływu, 

co 

jest 

sprzeczne  

z  zasadami  współżycia  społecznego.  Rozszerzenie  odpowiedzialności  w  sposób  wskazany 


przez  Zamawiającego  nie  ma  żadnego  praktycznego  uzasadnienia  i  usunięcie  takich 

postanowień nie naruszy interesu Zamawiającego. Wykonawca chcąc uzyskać zamówienie 

musi  wyrazić  zgodę  na  taką  odpowiedzialność  pomimo  tego,  że  nie  jest  to  uzasadnione 

przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  7  stycznia  2019  r. 

oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 i 13. 

K

olejnym  pismem  z  dnia  7  stycznia  2019  r.  Zamawiający  oświadczył,  iż  uwzględnia 

odwołanie w zakresie zarzutu 12 w części oraz w całości w zakresie zarzutu 15. Jednocześnie 

ww.  pismem 

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w zakresie zarzutu 5, 7, 9, 14, 16 

oraz 17. 

Zamawiający przedstawił stanowisko w zakresie oddalenia zarzutu 5, który to zarzut 

został przez Odwołującego cofnięty. 

W zakresie zarzutu 7 Zamawiający przywołał brzmienie § 9 ust. 1 pkt 1.7-1.9 umowy. 

Zamawiający  wskazał,  że  kary  umowne  zostały  określone  na  ww.  poziomie,  gdyż  z  jednej 

strony dotyczą niedotrzymania parametrów badanych i punktowanych w kryteriach oceny ofert 

-  czas  pracy  terminala,  a  z  drugiej  - 

odnośnie  czasu  odczytu  kodów  1D/2D,  karty  RFID  - 

dotyczą bardzo istotnych dla Zamawiającego parametrów z rozdziału III OPZ: 

„Wbudowany  w  urządzenie  i  zintegrowany  z  urządzeniem  moduł  czytnik  NFC  i  RAD, 

obsługujący co najmniej nośniki ISO 14443 typ A, B i B', MIFARE (Classic, Plus, Ultralight, 

DESFire). Maksymalny czas odczytu jednego 

nośnika (w tym wymagającego użycia modułu 

SAM)  2  sekund

y”  oraz  „Wbudowany  w  urządzenie  i  zintegrowany  z  urządzeniem  skaner 

kodów 1D i 2D, umożliwiający odczyt kodów w standardach: AZTEC, QRCODE, EAN i MRZ 

Skaner musi umożliwiać pracę w każdych warunkach oświetlenia i być bezpieczny dla oczu. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  zaoferowania  funkcji  skanera  kodów  przy  użyciu  kamery. 

Maksymalny czas odczytu jednego kodu 

– 2 sekundy”.  

Zamawiający  wyjaśnił,  iż  kody  1D  to  kody  kreskowe,  a  kod  2D  to  kod  w  formie 

dwuwymiarowych obrazków złożonych z czarno-białych kwadratów. Kody te będą sczytywane 

przez skaner terminala mobilnego. Zamawiane w niniejszym postępowaniu terminale mobilne 

będą służyły konduktorom PKP Intercity S.A. m.in. do sprawdzania biletów opatrzonych kodem 

np.  kupionych  przez  Internet  i  wydrukowanych  lub  zapisanych  na  nośniku  typu  telefon 

komórkowy.  Oczekiwaniem  Zamawiającego  jest  uzyskanie  urządzeń  umożliwiających 

sprawną  kontrolę  biletów,  w  sposób  nieuciążliwy  przede  wszystkim  dla  pasażerów 

korzystających z usług Zamawiającego, stąd wymaganie odczytywania kodów 1D/2D w czasie 

nie dłuższym niż 2 sekundy. 

Nadto  Zamawiający  wyjaśnił,  iż  możliwość  odczytywania  nośników  RFID 

(niekwestionowana  przez  Odwołującego)  ma  umożliwić  drużynom  konduktorskim  PKP 


Intercity odczytywanie kart, na których zapisano np. uprawnienia do przejazdów. Nośnikiem 

RFID  jest  np.  karta  miejska  upoważniająca  do  przejazdów  komunikacją  miejską.  Jest 

oczywiste i uzasadnione, aby sprawdzani

e uprawnień na takiej karcie odbywało się w czasie 

umożliwiającym sprawne prowadzenie kontroli pasażerów. 

Zamawiający  argumentował,  iż  zarówno  wymóg  minimalny  dotyczący  czasu  pracy 

terminala  tj.  8h,  jak  i  maksymalny 

czas odczytu kodów  i  nośnika RFID, są ustanowione na 

bardzo  niskim  poziomie.  Na  etapie  oceny  ofert  Zamawiający  nie  będzie  badał  czasu  pracy 

terminala,  lecz  będzie  bazował  tylko  na  deklaracji  wykonawcy  złożonej  w  ofercie,  stąd 

wykonawcy  muszą  liczyć  się  z  tym,  że  nierzetelne  zadeklarowanie  czasu  pracy  terminala,  

w celu uzyskania maksymalnej punktacji w tym kryterium, spotka się z sankcją w postaci kary 

umownej. Kryterium czas pracy terminala ma wagę 15%, a zatem kara za niedotrzymanie tego 

kryterium  musi  być  odpowiednim  poziomie.  Należy  przy  tym  zauważyć,  że  Odwołujący  nie 

stawia zarzutu odnośnie samej wysokości kary, lecz samego faktu jej przewidzenia.  

Następnie  Zamawiający  przywołał  brzmienie  §  4  ust.  4  umowy  i  wskazał,  że  jeśli 

dochowanie  któregoś  z  trzech  parametrów,  których  dotyczą  kary  z  §  9  ust.  1  pkt  1.7-1.9 

umowy,  okaże się wątpliwe  w  użytkowaniu,  Zamawiający  planuje przesłać urządzenie/a  do 

akredytowanego  laboratorium.  W  uzasadnieniu  zarzutu  Odwołujący  podał,  że  na  długość 

czasu  pracy  terminala  ma  wpływ  przede  wszystkim  jakość  aplikacji  Zamawiającego,  na 

prędkość odczytu kodów czas reakcji aplikacji, a na czas odczytu kodów RFID uwierzytelnianie 

i technologie użyte w kartach oraz liczba operacji. 

W  zamyśle  Zamawiającego  akredytowane  laboratorium  będzie  badało  parametry  

z  pominięciem  aplikacji  Zamawiającego  i  niezależnie  od  technologii  używanych  

w  poszczególnych  nośnikach  RFID.  Laboratorium  będzie  badało  parametry  i  możliwości 

urządzenia.  Sam  Odwołujący  stwierdził  w  uzasadnieniu  odwołania,  że  „prędkość  odczytów 

kodów 1D/2D za pomocą wbudowanego, sprzętowego, dedykowanego modułu służącego do 

tego celu wynosi  minimum kilkanaście odczytów  na  sekundę”,  czym  potwierdził,  że wymóg 

Zamawiającego odnośnie parametrów urządzeń, które zamawia, jest dużo poniżej możliwości 

rynkowych. 

W  przedmiocie  zarzutu  9  Zamawiaj

ący  przywołał  brzmienie  §12  ust.  1  pkt  1.3  -  1.5 

umowy. 

Nadto Zamawiający wskazał, iż argumentacja Odwołującego w uzasadnieniu zarzutu 

skupia się na tym, że „prawidłowe działanie urządzeń jest głównie uzależnione od prawidłowej 

eksploatacji 

i użytkowania urządzeń oraz także od funkcjonowania aplikacji pochodzącej od 

Zamawiającego”. 

Zamawiający 

przewidział 

jednak 

prawo 

odstąpienia  

w  przypadku  wad  urządzeń.  Wady  zdefiniowane  są  w  kodeksie  cywilnym  w  przepisach 

dotyczących rękojmi przy sprzedaży. Dalej Zamawiający przywołał brzmienie art. 556

§ 1 k.c., 

który definiuje pojęcie wady fizycznej. Uzasadniał, iż wady są okolicznościami związanymi z 

cechami czy brakami rzeczy. Zamawiający ma prawo oczekiwać rzeczy dobrej jakości, a w 


przypadku wad powtarzających się, systemowych, odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia 

z powodu wad rzeczy przewidziano wśród uprawnień kupującego z rękojmi. Ponieważ mamy 

do 

czynienia 

obrotem 

profesjonalnym 

(zarówno 

wykonawca, 

jak  

i  zamawiający  są  przedsiębiorcami)  uprawnienie  to  zostaje  skonkretyzowane  

w kwestionowanym postanowieniu umownym. Zdaniem Zamawiającego postanowienie to nie 

narusza przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani kodeksu cywilnego. 

W  przedmiocie  zarzutu  14 

Zamawiający  argumentował,  że  doświadczenie 

Z

amawiającego wskazuje, iż wykonawcy w celu uzyskania zamówienia wielokrotnie deklarują 

wyższe parametry urządzenia niż faktycznie posiadane przez urządzenie, co wpływa także na 

zgodność  urządzenia  z  OPZ.  Powyższe  postanowienie  projektu  umowy  (§  4  ust.  4)  ma 

charakter  prewencyjny  oraz  ma  zabezpieczyć  Zamawiającego  na  wypadek  dostarczenia 

urządzeń  o  specyfikacji  odbiegającej  niż  określona  w  SIWZ.  Informacje  uzyskane  przez 

Zamawiającego zarówno w trakcie przeprowadzania poprzednich postępowań, jak i dialogu 

technicznego  poprzedzającego  niniejsze  postępowanie  wskazują,  iż  parametry  terminali 

wskazane w postanowieniu 

§ 4 ust. 4 projektu umowy znacznie wpływają na cenę urządzenia. 

Postanowienie  zabezpiecza  więc  Zamawiającego  przed  sytuacją,  w  której  zapłaci  wyższą 

cenę  za  urządzenia  nieposiadające  parametrów  zadeklarowanych  przez  wykonawcę. 

Zamawiający podkreślał, iż odebrane w wyniku realizacji umowy urządzenia zostaną od razu 

przekazane  do  eksploatacji  przez  pracowników  -  drużyn  konduktorskich  w  pociągach, 

równocześnie z obiegu zostaną wycofane poprzednie urządzenia. W przypadku jakichkolwiek 

problemów  z  ich  działaniem  zbadanie  zgodności  parametrów  urządzeń  faktycznie 

dostarczonych  na  podstawie  umowy  będzie  bardzo  problematyczne  pod  względem 

logistycznym, dlatego też niezgodność co najmniej 2 terminali z parametrami wskazanymi w 

ofercie  wykonawcy  będzie  skutkowała  koniecznością  wymiany  pozostałych.  Zamawiający 

podkreślał,  iż  powyższe  uprawnienie  Zamawiającego  aktualizuje  się  wyłącznie,  gdy  po 

zbadaniu losowo wybranych urządzeń w co najmniej 2 zostanie stwierdzona niezgodność ich 

parametrów z zadeklarowanymi. W przypadku wykonawcy zamierzającego rzetelnie wykonać 

dostawę  stanowiącą  przedmiot  zamówienia  powyższe  postanowienie  nie  powinno  budzić 

wątpliwości, tym bardziej, że gdyby parametry te badano w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia,  niezgodność  już  jednego  dostarczonego  urządzenia  (próbki)  powodowałaby 

odrzucenie  całej  oferty.  Zamawiający  wyjaśniał,  iż  w  przypadku  stwierdzenia,  że 

zadeklarowane  przez  w

ykonawcę  parametry  techniczne  urządzenia  odbiegają  od 

rzeczywistych,  Zamawiający  przekaże  urządzenia  do  badania  w  autoryzowanym  centrum 

certyfikacyjnym  na  koszt  w

ykonawcy.  Wynik  badania  będzie  podstawą  do  naliczenia  kar 

umownych. 

W  zakresie  zarzutu  16  Zamawiający  wskazał,  iż  z  punktu  widzenia  pracy  drużyn 

konduktorskich  wprowadzenie  kryterium  wydajności  terminala  ma  istotne  znaczenie. 


Parametr ten wpływa na szybkość działania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu służącej 

kondukto

rom  m.in.  do  sprawdzenia,  wystawiania  biletów.  W  przyszłości  Zamawiający 

zamierza  wprowadzić  m.  in.  odczyt  i  zapis  kart  RFiD  (sprzedaż  biletów  na  kartach  RFiD), 

graficzne wyświetlanie zestawienia pociągów i rezerwacji miejsc. Jednocześnie Zamawiający 

planu

je rozbudowę aplikacji sprzedażowej. Każda ze wspomnianych wyżej funkcjonalności 

(w  tym  dodatkowe  funkcjonalności  wprowadzone  w  aplikacji  sprzedażowej)  dodatkowo 

obciąży wydajność urządzenia. Nadto Zamawiający wskazał, iż Zamawiający dokona zakupu 

urządzeń  na  okres  4  lat,  w  toku  których  technologia  na  pewno  ulegnie  rozwojowi.  Z 

powyższych względów uzasadnionym jest pozyskanie urządzeń na chwilę obecną najbardziej 

wydajnych  po  to,  by  wyeliminować  konieczność  dokonania  kolejnych  zakupów  terminali  w 

najbliższym czasie. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  17  Zamawiający  uzasadniał,  że  zwiększenie  prędkości 

pociągów,  a  tym  samym  skrócenie  czasu  podróży,  częstotliwość  postojów  pociągów 

wynikających z rozkładów jazdy, a tym samym krótkie przejazdy pomiędzy poszczególnymi 

stac

jami postoju, a dodatkowo sukcesywny wzrost liczby pasażerów, powodują krótki czas na 

dokonanie  kontroli  biletów.  Powyższe  wymaga  urządzeń  zapewniających  krótkie  czasy 

kontroli - 

skanowania oraz odprawy podróżnych. Długie czasy skanowania nie wystarczą na 

kontrolę wszystkich pasażerów do czasu zakończenia podróży. To z kolei rodzi ryzyko utraty 

przychodów spółki oraz ryzyko związanej z tym utraty wizerunku spółki. 

Po  przeprowadzeniu rozprawy  z  udziałem  Stron  postępowania  odwoławczego, 

na  podstawie  zebraneg

o  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Stron, 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  powiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  Do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  w  terminie,  o  którym  mowa  

w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, żaden wykonawca. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego i potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem, w szczególności ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych 

warunków  zamówienia.  Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i 


oświadczenia  Stron  złożone  w  pismach  procesowych  oraz  ustnie  do  protokołu  posiedzenia 

i rozprawy w dniu 8 stycznia 2019 r.  

Izba ustaliła, co następuje: 

W  świetle  rozdziału  V  SIWZ,  przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa:  1)  1  250  szt. 

terminali mobilnych do sprzedaży i kontroli biletów wyposażonych w akumulator dedykowany 

przez  producenta  terminali,  2)  1  250  szt.  niefiskalnych  drukarek  mobilnych  do  terminali 

mobilnych wyposażonych w akumulator dedykowany przez producenta drukarek, 3) 1 250 szt. 

akumulatorów  do  terminali  mobilnych,  identycznych  jak  dostarczone  z  urządzeniem 

zasadniczym,  4)  1  250  szt.  akumulatorów  do  drukarek  mobilnych,  identycznych  jak 

dostarczone  z  urządzeniem  zasadniczym,  5)  1  250  szt.  ładowarek  sieciowych  lub  stacji 

dokujących  do  ładowania  akumulatora  zainstalowanego  w  terminalu  mobilnym  

i  jednoczesnego  ładowania  zapasowego  akumulatora,  w  komplecie  wraz  z  zasilaczami 

sieciowymi,  6)  1  250  szt.  ładowarek  sieciowych  lub  stacji  dokujących  do  ładowania 

akumulatora zainstalowanego w drukarce mobilnej i jednoczesnego ładowania zapasowego 

akumulat

ora,  w  komplecie  wraz  z  zasilaczami  sieciowymi,  7)  1  250  szt.  kart  pamięci  flash  

o pojemności i parametrach wskazanych w OPZ, 8) 1 250 szt. rysików dedykowanych przez 

producenta  terminali  do  dostarczonych  przez  Wykonawcę  terminali  mobilnych,  9)  26  szt. 

pr

zewodów/kabli  komunikacyjnych  lub  innego  elementu  np.  typu  „snap-on",  o  parametrach 

wskazanych w OPZ, 10) 1 250 szt. pasków/smyczy przeznaczonych do noszenia terminala na 

ręku,  11)  2  000  szt.  toreb  zgodnych  z  wymaganiami  wskazanymi  w  OPZ  wraz  z  objęciem 

pr

zedmiotu zamówienia asystą techniczną i usługami serwisowymi.  

W  rozdziale  III  opisu  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  postawił  wymóg: 

„wbudowany  w  urządzenie  i  zintegrowany  z  urządzeniem  moduł  czytnik  NFC  i  RAD, 

obsługujący co najmniej nośniki ISO 14443 typ A, B i B', MIFARE (Classic, Plus, Ultralight, 

DESFire). Maksymalny czas odczytu jednego nośnika (w tym wymagającego użycia modułu 

SAM) 2 sekundy

” oraz „wbudowany w urządzenie i zintegrowany z urządzeniem skaner kodów 

1D i 2D, umożliwiający odczyt kodów w standardach: AZTEC, QRCODE, EAN i MRZ Skaner 

musi  umożliwiać  pracę  w  każdych  warunkach  oświetlenia  i  być  bezpieczny  dla  oczu. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  zaoferowania  funkcji  skanera  kodów  przy  użyciu  kamery. 

Maksymalny czas odczytu jednego kodu 

– 2 sekundy”.  

Zgodnie  z  rozdziałem  XV  SIWZ,  przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 1) cena za wykonanie przedmiotu 

zamówienia 

uwzględnieniem 

opcji 

– 

czas 

pracy 

terminala  

z podłączoną drukarką przy jego maksymalnym obciążeniu – 15% oraz 3) wydajność terminala 

– 30%. 


W  punkcie  3  rozdziału  XV  SIWZ,  Zamawiający  wskazał,  iż  w  kryterium  czas  pracy 

terminala  z  podłączoną  drukarką  przy  jego  maksymalnym  obciążeniu  punkty  zostaną 

przyznane  za  pa

rametry  oferowanego  rozwiązania  na  podstawie  złożonego  wraz  z  ofertą 

załącznika  nr  7  do  SIWZ,  za  spełnienie  każdego  parametru  na  poziomie  wyższym  niż 

minimalny  określony  w  wymaganiach  Zamawiającego,  wykonawca  otrzyma  odpowiednią 

liczbę punktów przewidzianą w SIWZ. Zamawiający wskazał, iż nie dopuszcza zaoferowania 

czasu pracy terminala mobilnego z podłączoną drukarką przy jego maksymalnym obciążeniu 

na w pełni naładowanym akumulatorze krótszego niż 8 h 00 min.  

W  punkcie  4  rozdziału  XV  SIWZ,  Zamawiający  wskazał,  iż  w  kryterium  parametrów 

wydajnościowych  terminala  punkty  zostaną  przyznane  na  podstawie  badania 

przeprowadzonego 

na  próbce  demonstracyjnej:  1)  wszystkie  terminale mobilne  stanowiące 

próbki  demonstracyjne  będą  badane  w  takich  samych  warunkach,  2)  badanie  wydajności 

terminala  mobilnego  będzie  polegać  na  uruchomieniu  testu  wydajności  (obejmującego  test 

CPU, GPU, UX, MEM) w zainstalowanej na terminalu aplikacji AnTuTu Benchmark zgodnie  

z rozdziałem V ust. 11 SIWZ, 3) przed uruchomieniem badania terminal zostanie zresetowany, 

4)  test  zostanie  zrealizowany  trzykrotnie,  jeden  po  drugim,  5)  wynik  badania  wydajności 

terminala mobilnego jest najwyższą wartością z trzech testów wydajności tego terminala, 6) 

badanie wydajności terminala mobilnego jest jawne, o terminie badania zostaną powiadomieni 

wykonawcy, 

którzy 

złożą 

ofertę 

postępowaniu. 

Zgodnie 

natomiast  

z rozdziałem V ust. 11 SIWZ, terminal mobilny dostarczone w próbce demonstracyjnej zgodnie 

z  wymaganiami  wskazanymi  w  ust.  10  musi  być  wstępnie  skonfigurowany,  tzn.  mieć:  1) 

zainstalowaną  aplikację  AnTuTu  Benchmark  w  wersji  7.1.1,  2)  zainstalowaną  aplikację 

AnTuTu 3D Bench w wersji 7.0.6. 

Zgodnie  z  §  4  ust.  4  wzoru  umowy,  w  razie  wątpliwości  co  do  zgodności  Urządzeń  

z  wymogami  niniejszej  Umowy  Zamawiający  może  zlecić  przebadanie  losowo  wybranych 

egzemplarzy  Urządzeń  w  akredytowanym  laboratorium,  w  szczególności  pod  kątem 

dopuszczalnej temperatury pracy, odporności na upadek, pyło i bryzgoszczelności, jasności 

ekranu. 

Zamawiający  może  również  przeprowadzić  ponowny  test  wydajności  terminala 

obejmującego test CPU, GPU, UX, MEM pod kątem potwierdzenia zgodności z wynikiem testu 

przeprowadzonego na etapie oceny ofert. Jeżeli co najmniej 2 egzemplarze danego rodzaju 

Urządzenia  nie  spełniają  wymogów  niniejszej  Umowy,  Zamawiający  może  żądać  wymiany 

wszystkich dostarczonych do tego czasu Urządzeń. 

W  myśl  §  9  ust.  1  pkt  1.7-1.9,  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania 

przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących 

kar umownych: 


1.7 za niedotrzymanie deklarowanego w ofercie czasu ciągłej pracy terminala mobilnego wraz 

z podłączoną drukarką mobilną bez wymiany/ładowania akumulatora, w okresie pierwszych 

trzech miesięcy od daty odbioru częściowego danego Urządzenia, w wysokości: 

1.7.1  10%  wartości  brutto  zamówienia,  określonego  w  §  6  ust.  2  Umowy,  za  pierwszy 

stwierdzony przypadek, 

1.7.2  1%  wartości  brutto  zamówienia,  określonego  w  §  6  ust.  2  Umowy,  za  każdy  kolejny 

stwierdzony przypadek, 

1.8  za  niedotrzymanie  określonego  w  Załączniku  nr  1  do  Umowy  maksymalnego  czasu 

odczytu  kodu  1D  i/lub  2D  przez  co  najmniej  50  sztuk  terminali  mobilnych,  pomimo 

naprawy/wymiany gwarancyjnej, w wysokości 5% wartości brutto zamówienia, określonego w 

§ 6 ust. 2 Umowy, 

1.9  za  niedotrzymanie  określonego  w  Załączniku  nr  1  do  Umowy  maksymalnego  czasu 

odczytu  nośnika  RFID  przez  co  najmniej  50  sztuk  terminali  mobilnych,  pomimo 

naprawy/wymiany gwarancyjnej, w wysokości 5% wartości brutto zamówienia, określonego w 

§ 6 ust. 2 Umowy. 

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1.3 – 1.5 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy 

w przypadku zajścia jednej z następujących okoliczności: 

1.3  powtarzającej  się  wady  Urządzeń  dotyczącej  co  najmniej  10%  Urządzeń  będących 

przedmiotem zamówienia podstawowego, pomimo ich uprzedniej naprawy/wymiany, 

1.4 co najmniej 10% Urządzeń jednocześnie znajduje się w naprawie lub wymianie, 

1.5  niedotrzymania  deklarowanego  w  ofercie  maksymalnego  czasu  ciągłej  pracy  bez 

wymiany/ładowania akumulatora  dla terminala mobilnego wraz  z  drukarką mobilną  w  ciągu 

pierwszych 3 miesięcy eksploatacji Urządzeń w co najmniej 50 Urządzeniach zbadanych przez 

Zamawiającego. 

Izba zważyła, co następuje: 

W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  iż  mając  na  uwadze  uwzględnienie  przez 

Zamawiającego odwołania w zakresie zarzutu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 i 15 w całości oraz 

zarzutu 12 w części oraz wobec nieprzystąpienia w terminie do postępowania odwoławczego 

po stronie Zamawiającego żadnego wykonawcy Izba uznała, że postępowanie odwoławcze, 

w  zakresie  ww.  zarzutów  podlega  umorzeniu.  W  tym  miejscu  Izba  wskazuje,  że  celowość  

i zasadność ww. czynności Zamawiającego znalazła się poza merytoryczną oceną Izby. 

Następnie  wskazać  należy,  iż  w  toku  posiedzenia  niejawnego  z  udziałem  Stron, 

Odwołujący  cofnął  zarzut  5  w  całości  oraz  zarzut  12  w  części  nieuwzględnionej  przez 

Zamawiającego.  Z  uwagi  na  powyższe,  Izba  uznała,  że  postępowanie  odwoławcze  


w zakresie ww. zarzutów podlega umorzeniu. Ww. zarzuty nie podlegały zatem rozpoznaniu 

przez Izbę. 

Izba  uwzględniła  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  14  dotyczącego  naruszenia  art.  139 

ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  58  §  1  i  2  oraz  art.  353

  KC  poprzez  zawarcie  w  umowie 

uprawnienia  Zamawiającego  do  żądania  wymiany  wszystkich  dostarczonych  urządzeń  

w sytuacji, gdy co najmniej 2 egzemplarze 

danego rodzaju urządzenia nie spełniają wymogów 

Umowy, co jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. 

Stosownie  do  treści  art.  139  ust.  1  ustawy  Pzp,  do  umów  w  sprawach  zamówień 

publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie natomiast z art. 58 § 1 KC, czynność prawna 

sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy 

przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień 

czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Z kolei stosownie do treści § 2 ww. 

przepisu,  nieważna  jest  czynność  prawna  sprzeczna  z  zasadami  współżycia  społecznego. 

Jednocześnie  w  świetle  art.  353

  KC,  strony  za

wierające  umowę  mogą  ułożyć  stosunek 

prawny  według  swego  uznania,  byleby  jego  treść  lub  cel  nie  sprzeciwiały  się  właściwości 

(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

W zakresie ww. zarzutu Izba podzieliła stanowisko prezentowane przez Odwołującego, 

iż uprawnienie Zamawiającego zawarte w § 4 ust. 4 wzoru umowy, polegające na możliwości 

żądania  wymiany  przez  wykonawcę  realizującego  niniejsze  zamówienie  wszystkich 

dostarczonych 

do 

tego 

czasu 

Zamawiającemu 

urządzeń,  

w  przypadku  gdy  po 

przeprowadzeniu  testów  losowo  wybranych  urządzeń,  co  najmniej  2 

egzemplarze 

nie spełnią wymogów umowy jest nadmierne i prowadzi do rażącej dysproporcji 

pomiędzy stronami umowy o zamówienie publiczne, czyniąc tym samym ww. postanowienie 

sprzeczne  z  zasadami 

współżycia  społecznego.  Trudno  bowiem  uznać  za  zasadną 

hipotetyczną wymianę wszystkich dotychczas dostarczonych Zamawiającemu urządzeń, bez 

względu na to czy są one zgodne z umową, czy też nie, w sytuacji gdy po przeprowadzeniu 

testów losowo wybranych urządzeń okaże się, iż co najmniej 2 egzemplarze danego rodzaju 

urządzenia nie odpowiadają wymogom umowy.  

W  tym  miejscu  wskazać  należy,  iż  jakkolwiek  zasada  swobody  umów  doznaje 

ograniczeń na gruncie prawa zamówień publicznych, to nie oznacza to, że zamawiający może 

nadużywać i wykorzystywać swoją pozycję przy formułowaniu postanowień umowy. Umowa 

w  sprawie  zamówienia  publicznego,  wieńcząca  proces  udzielenia  zamówienia  publicznego 

winna  uwzględniać  interesy  obu  stron,  a  sposób  formułowania  warunków  umowy  przez 

Zamawiającego  podlega  ocenie  w  kontekście  nadużycia  prawa  (art.  5  KC),  ograniczeń 

swobody 

kontraktowania 

KC)  a  wręcz  nieważności  czynności  prawnej  


(art.  58  KC).  W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  rozpoznającego  niniejszą  sprawę  rażąco 

nierównomierne  obciążenie  wykonawcy  ryzykiem  kontraktowym  należy  uznać  za 

niedozwolone  na  gruncie  art.  353

KC  w  ramach  kształtowania  stosunków  obligacyjnych. 

Powyższe  implikuje  nieważność  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  zakresie 

zawierającym niedozwolone postanowienia, stosownie do treści art. 58 KC.  

Zgodzić  się  należy  również  z  Odwołującym,  iż  omawiane  żądanie  Zamawiającego  

ukształtowane w § 4 ust. 4 wzoru umowy, którego przedmiotem jest dostawa 1250 terminali, 

prowadzi do powstania 

niemożliwego do oszacowania ryzyka, które wykonawca winien ująć w 

cenie  ofertowej.  Nie  sposób  bowiem  w  niniejszym  przypadku  przewidzieć,  

a  w  konsekwencji  obliczyć  i  wkalkulować  w  cenę  oferty  kosztów  ryzyka  nałożonego  na 

wykonawców w ww. okolicznościach. Tym samym rację miał Odwołujący  argumentując, że 

za nieuprawnione należy uznać takie ukształtowanie stosunku umownego, które nie pozwala 

profesjonalnemu  wykonawcy  działającemu  z  należytą  starannością  na  skalkulowanie  ryzyk 

związanych z realizacją umowy. 

N

ie sposób również uznać, by przewidziana przez Zamawiającego możliwość wymiany 

dotychczas  dostarczonych  Zamawiającemu  urządzeń  danego  rodzaju,  w  sytuacji  gdy  co 

najmniej  dwa  urządzenia  nie  będą  odpowiadały  wymogom  umowy  była  miarodajna  

i  proporcjonalna  do 

wielkość  niniejszego  zamówienia,  w  ramach  którego  wykonawca 

obowiązany jest dostarczyć 1250 sztuk terminali. 

Powyższego  stanowiska  Izby  nie  mogła  zmienić  argumentacja  podnoszona  przez 

Zamawiającego,  jakoby  postanowienie  zawarte  w  §  4  ust.  4  wzoru  umowy  miało  

w  szczególności  charakter  prewencyjny  i  zabezpieczający  interesy  Zamawiającego,  

a zbadanie zgodności parametrów urządzeń faktycznie dostarczonych na podstawie umowy 

będzie problematyczne pod względem logistycznym, w sytuacji gdy rzeczone postanowienie 

narusza ww. przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.  

Z uwagi na powyższe Izba uznała za zasadny ww. zarzut i nakazała Zamawiającemu, 

zgodnie  z  żądaniem  Odwołującego,  zmianę  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia w zakresie postanowienia § 4 ust. 4 wzoru umowy poprzez usunięcie postanowień 

dotyczących  możliwości  żądania  przez  Zamawiającego  wymiany  wszystkich  dostarczonych 

do  tego  czasu  urządzeń  i  dodanie  uprawnienia  Zamawiającego  do  wymiany  wyłącznie 

urządzeń, które nie spełniają wymagań wynikających z umowy. 

Nie zasługiwały na uwzględnienie zarzuty 7, 9, 16 i 17 odwołania. 

Izba nie uwzględniła odwołania w zakresie zarzutu 16 dotyczącego naruszenia art. 91 

ust.  2d  ustawy  Pzp  referującego  do  pozacenowego  kryterium  oceny  ofert  –  wydajność 

terminala.  


Analiza  ww.  zarzutu  sprowadzała  się  w  istocie  do  oceny,  czy  ustanowione  przez 

Zamawiającego  pozacenowe  kryterium  oceny  ofert  dotyczące  wydajności  terminala  było 

nieadekwatne  do  potrzeb  Zamawiającego,  ze  względu  na  badanie  parametrów 

nadwymiarowej  wydajności  procesora,  względem  rzeczywistej  eksploatacji  niezbędnej  dla 

Zamawiającego. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, z

amawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W świetle brzmienia art. 91 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, kryteriami oceny ofert są cena lub koszt 

albo  cena  lub  koszt  i  inne  kryteria  odnoszące  się  do  przedmiotu  zamówienia,  

w szczególności jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. 

Stosownie natomiast do treści art. 91 ust. 2d ustawy Pzp, zamawiający określa kryteria oceny 

ofert  w  sposób  jednoznaczny  i  zrozumiały,  umożliwiający  sprawdzenie  informacji 

przedstawianych prze

z wykonawców.  

Jak  wynika  zatem  z  powyższego,  celem  kryteriów  oceny  ofert,  dobieranych  przez 

z

amawiającego  dla  konkretnego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  jest  wybór  oferty 

najkorzystniejszej. 

Podkreślić  należy,  iż  kryteria  oceny  ofert  winny  realizować  zasadę 

przejrzystości,  niedyskryminacji,  równego  traktowania  wykonawców,  jak  również 

gwarantować,  że  oferty  będą  oceniane  w  warunkach  efektywnej  konkurencji.  Za  wyrokiem 

Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 marca 2003 r., sygn. akt: V Ca 1213/02 wskazać należy, 

że  kryteria  oceny  ofert  powinny  preferować  rzeczy  istotne  dla  zamawiającego,  związane  z 

przedmiotem  zamówienia.  Ustalone  przez  zamawiającego  kryteria  pozacenowe  winny  być 

uzasadnione  nie  tylko  z  punktu  widzenia  preferencji  zamawiającego,  ale  także  jego 

uzasadnionych potrzeb. Powyższe oznacza, że wybrany w oparciu o ustalone kryteria oceny 

ofert  wykonawca,  oferuje  dla  zamawiającego  lepsze  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w 

odróżnieniu od innych wykonawców. 

Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt niniejszej sprawy Izba wskazuje, 

że  kwestionowane  przez  Odwołującego  pozacenowe  kryterium  oceny  ofert  dotyczące 

wydajności terminala, stanowiło niewątpliwie kryterium jakościowe i odnosiło się do przedmiotu 

za

mówienia.  Dalej  Izba  stwierdza,  iż  z  uzasadnienia  faktycznego  ww.  zarzutu  nie  można 

wywieść,  by  Odwołujący  kwestionował,  że  przedmiotowe  kryterium  oceny  ofert  jest 

niejednoznaczne  lub  niezrozumiałe,  czy  też  że  uniemożliwia  sprawdzenie  informacji 

przedstawi

anych przez wykonawców.  

Jak już  wskazano powyżej  wykonawca S&T  w  istocie podważał  zasadność badania 

wydajności terminala mobilnego poprzez uruchomienie testu wydajności w zainstalowanej na 

terminalu  aplikacji  AnTuTu  Benchmark

,  wskazując  przede  wszystkim,  iż  aplikacja  AnTuTu 

Benchmark 

ma  zastosowanie  do  urządzeń  konsumenckich  typu  smartphone,  a  nie  do 

urządzeń  przemysłowych  zamawianych  przez  Zamawiającego.  Zdaniem  Odwołującego 


zastosowanie  Benchamrku  AnTuTu 

jest  nieproporcjonalne  i  nieadekwatne  do  urządzeń 

zamawianych w przedmiotowym postępowaniu. 

Odnosząc się do powyższego Izba wskazuje, iż Odwołujący wbrew ciążącemu na nim 

obowiązkowi wynikającemu z treści art. 190 ust. 1 ustawy Pzp nie wykazał, że test Antutu nie 

może  być  wykonany  dla  urządzeń  zamawianych  przez  Zamawiającego.  W  ocenie  Izby  z 

samego faktu, iż aplikacja AnTuTu Benchmark ma zastosowanie w głównej mierze do badania 

wydajności  urządzeń  typu  smartphone  nie  sposób  wywieść,  że  nie  może  ona  znaleźć 

zastosowania także do urządzeń przemysłowych zamawianych w niniejszym postępowaniu. 

Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w kontekście, niezakwestionowanego przez S&T, 

stanowiska  prezentowanego  przez  Zamawiającego,  który  podnosił,  iż  zarówno  urządzenia 

konsumenckie  typu  smartphone,  jak  i  przemysłowe  będące  przedmiotem  niniejszego 

zamówienia mogą pracować na tym samym systemie operacyjnym.  

Dalej  Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  nie  odniósł  się  do  argumentacji  Zamawiającego 

zawartej  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  przedmiocie  ww.  zarzutu,  pomijając  tym  samym 

okoliczności  wskazujące  na  uzasadnione  potrzeby  Zamawiającego  w  badaniu  wydajności 

terminala za pomocą aplikacji AnTuTu Benchmark. W świetle powyższego, za Zamawiającym 

należy  podnieść,  iż  parametr  wydajności  terminala  wpływa  na  szybkość  działania  aplikacji 

zainstalowanej  na  urządzeniu  służącej  konduktorom  m.in.  do  sprawdzenia,  wystawiania 

biletów.  Nadto  jak  argumentował  Zamawiający,  parametr  wydajności  terminala  będzie  miał 

znaczenie w przyszłości w kontekście planowanej przez Zamawiającego rozbudowy aplikacji 

sprzedażowej oraz zamiaru wprowadzenia m. in. odczytu i zapisu kart RFiD (sprzedaż biletów 

na 

kartach 

RFiD), 

graficznego 

wyświetlanie 

zestawienia 

pociągów  

i rezerwacji miejsc. 

Powyższe funkcjonalności, w ocenie Zamawiającego, dodatkowo obciążą 

wydajność urządzenia, tym samym z powyższych względów uzasadnionym jest pozyskanie 

urządzeń  na  chwilę  obecną  najbardziej  wydajnych  po  to,  by  wyeliminować  konieczność 

dokonania kolejnych zakupów terminali w najbliższym czasie.  

Z uwagi na powyższe zarzut naruszenia art. 91 ust. 2d ustawy Pzp nie mógł zostać 

przez Izbę uwzględniony.  

W  ocenie  Izby  zasadnym  jest  łączne  odniesienie  się  do  zarzutów  odwołania 

wskazanych w punkcie 7, 9 i 17 z uwagi na 

zbliżone uzasadnienie faktyczne ww. zarzutów.  

Odwołujący w zakresie zarzutu 7 kwestionował zastrzeżenie przez Zamawiającego kar 

umownych  za  niedotrzymanie  deklarowanego  czasu  ciągłej  pracy  terminala  mobilnego, 

maksymalnego czasu odczytu kodu 1D i/lub 2D oraz maksymalnego czasu o

dczytu nośnika 

RFID (odpowiednio 

postanowienie § 9 ust. 1 pkt 1.7-1.9). Odwołujący wskazał, że na wpływ 

długości  czasu  pracy  terminala  ma  przede  wszystkim  jakość  aplikacji  Zamawiającego  oraz 

czynniki środowiskowe dotyczące użytkowania i przechowywania akumulatorów. Z kolei jeśli 


chodzi o prędkość odczytu kodów 1D/2D za pomocą wbudowanego, sprzętowego modułu to 

wynosi on kilkanaście odczytów na sekundę. Jednakże czas reakcji aplikacji zależny jest od 

sposobu interpretacji danych zawartych w kodzie, sprawd

zenia autentyczności (w przypadku 

kodów  zawierających  podpis  elektroniczny)  oraz  dodatkowych  czynności,  które  może 

wykonywać  aplikacja.  Jeżeli  chodzi  o  wpływ  na  czas  odczytu  kart  RFID  to  znaczenie  ma 

uwierzytelnianie  i  technologie 

zabezpieczeń  użyte  w  kartach,  jak  również  liczba  operacji 

(komunikacji między kartą SAM i modułem RFID), potrzebnych do przeprowadzenia operacji 

biznesowych. 

W  zakresie  zarzutu  17  Odwołujący  podniósł  analogiczną  argumentację  jak  

w  przypadku zarzutu  7 kwestionując  przewidziany  przez  Zamawiającego  maksymalny  czas 

odczytu  jednego  nośnika  (2  sek.)  oraz  czas  odczytu  jednego  kodu  (2  sek.).  Zbliżoną 

argumentację jak w przedmiocie zarzutu 7 Odwołujący przedstawił na potwierdzenie zarzutu 

dotyczącego przypadków uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy (§ 12 

ust. 1 pkt 1.3-1.5) 

wskazując, iż prawidłowe działanie urządzeń jest głównie uzależnione od 

prawidłowej  eksploatacji  i  użytkowania  urządzeń  oraz  od  funkcjonowania  aplikacji 

pochodzącej  od  Zamawiającego.  Podsumowując,  Odwołujący  stał  na  stanowisku,  iż  czas 

pracy terminala, czas pracy odczytu kodów 1D/2D oraz nośnika RFID zależy od okoliczności, 

na  które  wykonawca  nie  ma  wpływu,  bowiem  zmierzenie  czasu  odczytu  ww.  kodów  oraz 

no

śnika  możliwe  jest  przy  zastosowaniu  aplikacji  Zamawiającego,  co  rozszerza 

odpowiedzialność wykonawcy w zakresie okoliczności, które są od wykonawcy niezależne. 

Na wstępie wskazać należy, iż sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest jedną 

z  najważniejszych  czynności  związanych  z  przygotowaniem  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego. Czynność ta stanowi jednocześnie obowiązek Zamawiającego, ale 

i  jego  uprawnienie,  bowiem  odzwierciedla  rzeczywiste  potrzeby  Zamawiającego  w  danym 

postępowaniu. To Zamawiający ma prawo, wyznaczając cel, jaki zamierza zrealizować, tak 

określić przedmiot zamówienia, aby opisać go adekwatnie do wyznaczonego celu, zachowując 

jednocześnie obiektywizm i precyzję w formułowaniu swoich potrzeb. 

Ponadto  zgodnie  z  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp,  p

rzedmiot  zamówienia  opisuje  się  

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na 

sporządzenie  oferty.  Z  powyższego  przepisu  wynika  zatem,  iż  Zamawiający  opisując 

przedmiot zamówienia winien dołożyć staranności, by opis zamówienia był kompletny, jasny, 

zrozumiały dla potencjalnych wykonawców. Jednocześnie sporządzony przez zamawiającego 

opis przedmiotu zamówienia winien być niedyskryminacyjny (art. 29 ust. 2 ustawy Pzp). 

Podczas  oceny 

ww.  zarzutów  Izba  wzięła  pod  uwagę  stanowisko  Zamawiającego 

preze

ntowane  w  toku  rozprawy,  iż  w  ocenie  Zamawiającego  możliwym  jest  zbadanie 

zgodności  oferowanych  urządzeń  w  świetle  parametrów,  za które  zostały  zastrzeżone kary 

umowne w § 9 ust. 1 pkt 1.7 – 1.9 (czas pracy terminala, czas odczytu kodów 1D/2D oraz czas 


odczytu nośnika RFID) bez aplikacji Zamawiającego i niezależnie od technologii używanych 

na  poszczególnych  nośnikach  RFID.  Zamawiający  wielokrotnie  podkreślał,  iż  

w świetle postanowienia § 4 ust. 4 wzoru umowy, akredytowane laboratorium będzie brało pod 

uwagę parametry i możliwości samego urządzenia (bez aplikacji Zamawiającego). Izba wzięła 

również  pod  uwagę  stanowisko  Zamawiającego,  który  wskazywał  na  błędne  rozumienie 

pojęcia 

odczytu  kodów 

oraz 

nośników 

przez 

Odwołującego 

wskazując, 

iż  

w świetle zapisów specyfikacji Zamawiający nie bada czasu prezentacji odczytu na ekranie, a 

w taki sposób odczyt kodów i nośników rozumiał Odwołujący.   

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  uznała,  że  Odwołujący  nie  wykazał,  iż  spełnienie 

parametrów  Zamawiającego  dotyczących  zadeklarowanego  w  ofercie  czasu  ciągłej  pracy 

terminala, 

czasu odczytu kodów 1D/2D (maksymalnie 2 sekundy – odczyt 1 kodu) oraz czasu 

odczytu  nośników  RFID  (maksymalnie  2  sekundy  –  odczyt  1  nośnika),  za  które  została 

przewidziana  kara  umowna  w  §  9  ust.  1  pkt  1.7  –  1.9  wymaga  badania  urządzenia  wraz  

z zainstalo

waną aplikacją Zamawiającego, czy też że jest zależne od technologii używanych  

w poszczególnych nośnikach RFID, co rozszerza odpowiedzialność wykonawcy, w zakresie 

okoliczności  od  niego  niezależnych.  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego  dowodu  na 

potwierdzenie swojego stanowiska.  

W świetle powyższego stanowiska Zamawiającego oraz braku inicjatywy dowodowej 

po  stronie Odwołującego,  Izba  uznała także za niewykazane zarzuty  dotyczące  naruszenia 

art. 29 us

t. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie postawienia przez Zamawiającego 

wymogu maksymalnego czasu odczytu jednego kodu 1D/2D oraz nośnika RFID – 2 sekundy. 

Dodać należy, iż Odwołujący nie podnosił w treści odwołania wątpliwości interpretacyjnych w 

zakresie pojęcia „odczytu” kodu czy nośnika. 

W tym miejscu za wyrokiem Izby z dnia 31 sierpnia 2018 r. (sygn. akt: KIO 1613/18) 

podnieś  należy,  że  postępowanie  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą,  jest  postępowaniem 

kontradyktoryjnym, 

nie  zaś  reklamacyjny,  ze  wszystkimi  tego  konsekwencjami  dla  stron 

postępowania.  Tym  samym  w  ramach  toczącego  się  przed  Izbą  procesu  strony  są 

zobligowane  do  popierania  swoich  twierdzeń  stosownymi  dowodami,  jak  również  powinny 

reagować  na  oświadczenia  oraz  zarzuty  formułowane  przez  przeciwników  procesowych.  

W  takim  procesie  rola  organu  orzekającego  ogranicza  się  w  zasadzie  do  stania  na  straży 

gwarancji  procesowych  stron,  tj.  udzielania  głosu  na  równych  zasadach,  dopuszczaniu  

i przeprowadzaniu wnioskowanych przez uczestników postępowania dowodów i  w zakresie 

merytorycznego rozpoznania ocena zgromadzonego materiału dowodowego oraz dokonanie 

subsumcji  ustalonego  stanu  faktycznego  pod  adekwatne  normy  prawne  (wskazane  

w odwołaniu jako zarzuty) – tak w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2010 r. sygn. 

akt  II  UK  286/09.  Charakter  postępowania  (kontradyktoryjność)  powoduje,  że  strony  

i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów  na 


potwierdzenie faktów, z których wywodzą określone skutki prawne. Powołując w tym miejscu 

regulację  art.  14  ustawy  Pzp  i  przechodząc  do  art.  6  ustawy  Kodeks  cywilny  ciężar 

udowodni

enia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Należy 

zatem wskazać, iż właśnie z tej zasady wywodzi się reguła procesowa ujęta w art. 190 ust. 1 

ustawy  Pzp.  Przepis  art.  6  Kodeksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie 

wymaganie  udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie 

określonych  skutków  prawnych  oraz  usytuowanie  ciężaru  dowodu  danego  faktu  po  stronie 

osoby, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.  

Ponadto  Izba  wskazuje  na  doniosłe  konsekwencje  wyżej  przywołanego  stanowiska 

Zamawiającego  w  zakresie  możliwości  weryfikacji  dostarczonych  urządzeń  objętych 

przedmiotem  zamówienia  pod  kątem  spełnienie  parametrów,  za  które  zastrzeżono  kary 

umowne w § 9 ust. 1 pkt 1.7 – 1.9 z pominięciem aplikacji Zamawiającego i niezależnie od 

technologii używanych w poszczególnych nośnikach. W ocenie Izby, jeżeli w toku realizacji 

niniejszego  zamówienia  okaże  się,  iż  niemożliwym  jest  zweryfikowanie  stosownie  do  treści  

§  4  ust.  4  wzoru  umowy  przez  akredytowane  laboratorium  tychże  parametrów,  za  które 

zastrzeżono karę umowną, brak będzie podstaw do obciążenia wykonawcy taką karą umowną.  

Jeżeli chodzi natomiast o samą wysokość zastrzeżonych przez Zamawiającego w § 9 

ust. 1 pkt 1.7 

– 1.9. kar umownych, Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, iż Odwołujący 

w  istocie  nie  kwestionował  wysokości  kar  umownych  przewidzianych  w  ww.  postanowieniu 

umownym

, lecz sam fakt ich zastrzeżenia. Izba wskazuje, że lektura odwołania prowadzi do 

wniosku,  iż  brak  jest  w  jego  treści  choćby  jednego  zdania,  z  którego  wynikałoby,  że 

zastrzeżone  w  §  9  ust.  1  pkt  1.7  do  1.9  kary  umowne  są  nadmierne,  czy  wygórowane.  Z 

powyższych względów Izba nie wzięła pod uwagę argumentacji Odwołującego podnoszonej 

w toku rozprawy w zakresie 

wysokości kar umownych zastrzeżonych w ww. postanowieniach 

umowy

,  uznając,  iż  wykraczała  ona  poza  podstawę  faktyczną  zarzutu  7  odwołania.  Izba 

wskazuje

, iż zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, Izba nie może orzekać co do zarzutów, które 

nie 

były 

zawarte 

odwołaniu. 

Norma 

wyrażona  

w powyższym przepisie wyznacza zakres rozstrzygnięcia Izby, który z kolei determinowany 

jest  treścią  odwołania,  tj.  kwestionowaną  w  nim  czynnością  oraz  jasnymi  

i  skonkretyzowanymi,  przed  upływem  terminu  na  wniesienie  odwołania,  zarzutami 

składającymi się z dwóch warstw - prawnej oraz faktycznej. Tym samym to na wykonawcy, 

będącym  profesjonalistą,  spoczywa  ciężar  skonkretyzowania  stawianych  zarzutów  na 

wspomnianych  wyżej  płaszczyznach.  Poza  treścią  samego  odwołania  wykonawca  nie  ma 

możliwości doprecyzowywania zawartych w nim zarzutów przez wskazywanie na właściwe im 

okoliczności faktyczne. Jeżeli zatem podnoszone przez odwołującego w toku rozprawy przed 

Izbą okoliczności nie zostały wyraźnie i wprost ujęte w treści wniesionego odwołania, to ich 

późniejsze wskazywanie nie może być, w świetle przepisu art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, brane 


przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  pod  uwagę,  choćby  okoliczności  te  mieściły  się  

w ramach ogólnie wskazanej podstawy faktycznej zarzutu. 

Izba nie podzieliła stanowiska Zamawiającego, który wskazywał, iż „na etapie oceny 

ofert  Zamawiający  nie  będzie  badał  czasu  pracy  terminala,  lecz  będzie  bazował  tylko  na 

deklaracji  wykonawcy  złożonej  w  ofercie,  stąd  wykonawcy  muszą  liczyć  się  z  tym,  że 

nierzetelne zadeklarowanie czasu pracy terminala, w celu uzyskania maksymalnej punktacji w 

tym kryterium, spotka się z sankcją w postaci kary umownej. Kryterium czasu pracy terminala 

ma  wagę  15%,  a  zatem  kara  za  niedotrzymanie  tego  kryterium  musi  być  na  odpowiedni 

poziomie”.  Nie  zasługuje  w  ocenie  składu  orzekającego  Izby  rozpoznającego  niniejsze 

odwołanie pogląd, jakoby odstąpienie przez Zamawiającego od należytego zbadania i oceny 

ofert  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  uzasadniało  sankcję  w 

postaci kary umownej 

zastrzeżonej na „odpowiednim poziomie”. Podkreślić należy, iż to etap 

badania  i  oceny  ofert  powinien  dać  Zamawiającemu  wszechstronną  wiedzę  w  zakresie 

oferowanego 

przez 

wykonawcę 

świadczenia, 

tym  

w  świetle  zgodności  przedmiotu  zamówienia  z  wymogami  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. Nie jest prawidłowym działanie Zamawiającego, który na etapie badania i oceny 

ofert polega wyłącznie na oświadczeniu wykonawcy, przenosząc weryfikację spełnienia przez 

przedmiot zamówienia wymogów wynikających z SIWZ dopiero na etap realizacji zamówienia.  

Co  zaś  się  tyczy  przewidzianych  przez  Zamawiającego  w  §  12  ust.  1  pkt  1.3  -  1.5 

sytuacji  uprawniających  Zamawiającego  do  odstąpienia  od  umowy  Izba  wskazuje, 

rozpoznając  zarzut  9  w  granicach  odwołania,  iż  nie  stwierdziła  jakoby  ww.  postanowienia 

umowne naruszały art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 58 § 2 KC w zw. z art. 353

 KC,  

w szczególności biorąc pod uwagę, że zarzut ten oparty został, podobnie jak zarzuty 7 i 17, 

na  założeniu  Odwołującego,  iż  prawidłowe  działanie  dostarczanych  w  ramach  niniejszego 

zamówienia  urządzeń  uzależnione  jest  od  prawidłowej  eksploatacji  i  użytkowania  urządzeń 

oraz  funkcjonowania  aplikacji 

podchodzącej  od  Zamawiającego,  co  też  Izba  uznała  za 

niewykazane 

przez Odwołującego.  

Z uwagi na powyższe nie zasługiwały na uwzględnienie zarzuty 7, 9 i 17 odwołania. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

W  konsekwencji  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  Pzp  Izba  

orzekła  w  formie  wyroku,  uwzględniając  odwołanie.  O  kosztach  Izba  orzekła  na  podstawie  

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego wyniku. Zgodnie zaś z § 3 pkt 1 i 2 lit. b 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposo

bu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.), Izba zasądziła od 


Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  oraz 

wynagrodzenia 

pełnomocnika stanowiące łącznie kwotę 18 600 zł.  

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Zamawiającego  o  rozdzielenie  kosztów  postępowania 

odwoławczego w  związku z  częściowym  uwzględnieniem  odwołania  przez  Zamawiającego. 

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 184 ust. 4a ustawy Pzp, w przypadku uwzględnienia przez 

zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie 

przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba 

rozpoznaje  odwołanie  w  zakresie  pozostałych  zarzutów.  Nadto  stosownie  do  treści  

art.  186  ust.  6  pkt  4  lit.  b  ustawy  Pzp,  koszty  postępowania  odwoławczego,  

w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  ust.  4a,  ponosi  zamawiający,  jeżeli  odwołanie,  

części  zarzutów,  których  zamawiający  nie  uwzględnił,  zostało  uwzględnione  przez  Izbę. 

Zgodnie  natomiast 

z  §  5  ust.  1  pkt  2  ww.  rozporządzenia,  w  przypadku  uwzględnienia 

odwołania  przez  Izbę, Izba  zasądza  koszty  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego.  

Z  ko

lei  w  świetle  §  3  pkt  1  i  2  lit.  b  ww.  rozporządzenia,  do  kosztów  postępowania 

odwoławczego  zalicza  się  m.in.  wpis  oraz  uzasadnione  koszty  stron  postępowania 

odwoławczego, w szczególności wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 

3600 zł. Z powyższego wynika zatem, iż na gruncie ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do 

ww. ustawy b

rak jest możliwości rozdzielenia kosztów postępowania odwoławczego w związku 

z częściowym uwzględnieniem zarzutów odwołania przez Zamawiającego.  

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel