KIO 242/19 POSTANOWIENIE dnia 25 lutego 2019 r.

Data: 28 maja 2019

Sygn. akt: KIO 242/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  25  lutego  2019  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  11  lutego  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  przez  odwołującego:  S&T  Poland  Sp.  z  o.o.  (ul.  Postępu  21D  02-676 

Warszawa) 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: PKP Intercity S. A. (Aleje 

Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa), 

przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego - wykonawca: AutoID 

Polska S.A. (

ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków) 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: S&T Poland Sp. z o.o. (ul. Postępu 21D 02-676 Warszawa) - kwoty 13.500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90 % kwoty 

uiszczonej 

przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 242/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pz

p]  przez  zamawiającego:  PKP  Intercity  S.  A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (Zamawiający), 

którego  przedmiotem  jest:  „Dostawa  terminali  i  drukarek  mobilnych  wraz  z  akcesoriami", 

numer referencyjny: 07/09/IT/2018, zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej  pod  numerem  Dz.  U.  2018/S  239- 

546865  (dalej:  „Postępowanie").Wnoszący 

odwołanie wykonawca - S&T Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie (Odwołujący) zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Pzp, z uwagi 

na   postanowienia 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Ogłoszenia o 

zamówieniu w zakresie: 

1.  PROCEDURA  BADANIA  CZASU  PRACY  TERMINALA  PRZY  JEGO  MAKSYMALNYM 

OBCIĄŻENIU [Zarzut 1] 

a. 

Rozdziału XV ust 1 pkt 2 SIWZ dotyczącego procedury badania czasu pracy terminala z 

podłączoną  drukarką  w  zakresie  określonych  przez  Zamawiającego  ustawień  przy  definicji 

maksymalnego obciążenia, 

Zarzucił naruszenie: 

b.  art.  91  ust.  2d  Pzp  - 

określenie  kryterium  oceny  ofert  w  sposób  niejednoznaczny, 

niezrozumiały,  niewyczerpujący,  uniemożliwiający  sprawdzenie  poprawności  wykonania 

testów przez Zamawiającego zgodnie z opisaną procedurą, a jednoczenie nieuwzględniający 

wszystkich okoliczności faktycznych mających wpływ na badanie czasu pracy terminala, tj. w 

szczególności  skomplikowanego,  bardzo  pracochłonnego  i  czasochłonnego  wykonywania 

testu przez ciągłe skanowanie kodu 2D oraz braku możliwości ustawienia ekranu terminala na 

maksymalną jasność bez włączonej opcji wygaszania ekranu,  

c.  art.  29  ust.  1Pzp  - 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny,  nie 

wyczerpujący  i  nieuwzględniający  wszystkich  okoliczności  faktycznych  mających  wpływ  na 

realizację zamówienia, 

Wn

iósł o nakazanie Zamawiającemu: 

d. 

modyfikację Rozdziału XV ust. 1 pkt 2ŚIWZ w zakresie definicji maksymalnego obciążenia 

terminala poprzez uzupełnienie opisu maksymalnego obciążenia terminala o sformułowanie, 

że  badanie  czasu  pracy  terminala  będzie  wykonywane  przy  użyciu  aplikacji  symulującej 

wykonywanie  wymaganych  czynności,  przy  czym  aplikacja  musi  być  dostarczona  przez 

Wykonawcę wraz z próbką demonstracyjną. 


PRZYZNAWANIE PUNKTÓW W KRYTERIUM CZASU PRACY TERMINALA [Zarzut 2] 

a.  Rozdziału  XV  ust.  3  SIWZ  dotyczącego  procedury  przyznawania  punktów  za  parametry 

oferowanego rozwiązania na podstawie .złożonego wraz z ofertą Załącznika nr 7 do SIWZ, 

Zarzuc

ił naruszenie: 

b. 

art.  38  ust.  4  PZP  poprzez  dokonanie  zmiany  treści  S1WZ  w  sposób  nieuwzględniający 

treści wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2019 r. (sygn. KIO 2627/18) 

Wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

c. 

modyfikację  Rozdziału XV  ust  3  SIWZ  poprzez  zmianę  treści  SIWZ, o  sformułowanie,  iż 

punkty  w  zakresie  kryterium  czasu  pracy  terminala  zostaną  przyznane  za  parametry 

oferowanego rozwiązania na  podstawie badania  czasu  pracy  terminala przeprowadzonego' 

przez, Zamawiającego na próbce demonstracyjnej przy wykorzystaniu aplikacji dostarczonej 

wraz z tą próbką. 

OBCIĄŻENIE  KOSZTAMI WYKONAWCY  ZA PRZEPROWADZENIE  BADAŃ  I TESTÓW 

[Zarzut 3] 

a. 

§ 4 ust. 4 Wzoru Umowy w zakresie zastrzeżenia, iż Zamawiający posiada uprawnienie do 

przeprowadzenia  badań  losowo  wybranych  egzemplarzy  w  laboratorium  oraz 

przeprowadzenia ponownego testu wydajności terminala pod kątem potwierdzenia zgodności 

z wynikiem testu przeprowadzonego na etapie oceny ofert, na koszt Wykonawcy. 

Zarzuc

ił naruszenie: 

b. art. 38 ust. 4 Pzp - 

dokonanie nieuzasadnionej zmiany treści SIWZ oraz dokonanie jej w 

sposób niezgodny z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2019 r. (sygn. 

KIO 2627/18), 

a. 

art. 29 ust. 1 PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, 

niewyczerpujący, a jednocześnie uniemożliwiający prawidłowe sporządzenie i skalkulowanie 

ceny oferty przez wykonawcę, 

b. 

art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. 58 §1 i 2 w zw. z art. 473 § 1KC oraz art. 353 (1) KC - 

rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności które są od niego niezależne i na 

które  nie  ma  wpływu,  a  są  uzależnione  wyłącznie  od  decyzji  drugiej  strony  umowy  - 

Zamawiającego, co biorąc pod uwagę adhezyjny charakter umowy o zamówienie publiczne 

stanowi  naruszenie  równowagi  stron,  ekwiwalentności  świadczeń,  istoty  stosunku 

zobowiązaniowego i jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, w zakresie, w którym 

Zamawiający zastrzega sobie w Umowie prawo do żądania od wykonawcy pokrycia kosztów 

przeprowadzenia badań lub testów. 

Wn

iósł o nakazanie Zamawiającemu: 

c. 

modyfikację § 4 ust. 4 Wzoru Umowy - usunięcie zastrzeżenia, że koszt przeprowadzenia 

badań/testów ponosi wykonawca, ewentualnie: 


d.   

modyfikację  §  4  ust.  4  Wzoru  Umowy  -  zastrzeżenie,  że  wykonawca  ponosi  koszt 

badań/testów  przeprowadzonych  jedynie  w  zakresie  tych  urządzeń,  które  okazały  się 

niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

Do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego w terminie określonym art. 

185 ust. 2 ustawy Pzp przystąpił wykonawca AutoID Polska S.A. z Krakowa.   

O

dwołujący w piśmie z dnia 25 lutego 2019 r. [data wpływu: 25/02/2019] oświadczył, 

że cofa wniesione odwołanie oraz wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego i zwrot 

części uiszczonego wpisu od odwołania zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Izba stwierdza 

co następuje: 

P

ostępowanie  odwoławcze  w  tej  sprawie  z  uwagi  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie 

pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), orzekła również o zwrocie 

na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 15.000 zł.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel