KIO 261/19 WYROK dnia 27 lutego 2019 r.

Data: 31 maja 2019

Sygn. akt: KIO 261/19 

WYROK 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Protokolant:            

Marta Słoma 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę  M.M. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  EM-MAL  M.M.  z  siedzibą  w  Kielcach, 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Powiat  Skarżyski  z  siedzibą  w 

Ska

rżysku-Kamiennej  reprezentowanym  przez  Zarząd  Dróg  Powiatowych  z  siedzibą  w 

Skarżysku-Kamiennej, przy udziale wykonawcy Z.K. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod  firmą  Biuro  Projektowo-Wykonawcze  Drogi  i  ulice  Z.K.  z  siedzibą  w  Kielcach 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego:  M.M.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod firmą EM-MAL M.M. z siedzibą w Kielcach i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500,00  zł 
(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  00/100  groszy)  uiszczoną  
przez Odwołującego: M.M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-

MAL M.M. 

z siedzibą w Kielcach tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego:  M.M.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 
firmą  EM-MAL  M.M.  z  siedzibą  w  Kielcach  na  rzecz  Zamawiającego:  Powiatu 
Skarżyskiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej reprezentowanego przez Zarząd 
Dróg Powiatowych z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej kwotę 3 850,74 zł (słownie: 
trzy  tysiące  osiemset  pięćdziesiąt  złotych  i  74/100  groszy)  stanowiącą  koszty 


postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  
oraz uzasadnione koszty podróży w związku ze stawiennictwem na rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 261/19 

U z a s a d n i e n i e 

Powiat  Skarżyski  z  siedzibą  w  Skarżysku-Kamiennej  reprezentowanym  przez  Zarząd  Dróg 

Powiatowych  z  siedzibą  w  Skarżysku-Kamiennej  (dalej  Zamawiający)  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  

pn. 

„Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  pn.  Budowa  zintegrowanego 

systemu  komunikacyjnego  obejmującego  wykonanie  przebudowy  istniejącego  układu 

komunikacyjnego  wraz  z  budową  obiektu  w  celu  przekroczenia  linii  kolejowej  Nr  8 

Warszawa-

Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym 

Skarżysku-Kamiennej” 

(znak 

postępowania: 

ZDP.272.6.2018) 

zwane 

dalej 

Postępowaniem.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych  w  dniu  31 

października  2018  r.  pod  numerem  643666-N-2018.  Wartość 

zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W dniu 13 lutego 2019 r.  wykonawca  M.M. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

EM-MAL  M.M. 

z  siedzibą  w  Kielcach  (dalej  Odwołujący),  wniósł  odwołanie,  w  którym 

zaskarżył  niezgodne  z  przepisami  czynności  i  zaniechania  Zamawiającego  zarzucając  mu 

naruszenie: 

1.  art.  91  ust.  1  Pzp 

przez  nieprzyznanie  Odwołującemu  maksymalnej  liczby  punktów  

za  „Doświadczenie  projektanta  w  branży  mostowej"  i  nie  wybranie  jego  oferty  jako 

najkorzystniejszej, podczas gdy przedstawił on do oceny 5 wykonanych przez siebie 

zadań  wpisujących  się  w  wymagania  Zamawiającego  w  zakresie  budowy  

lub  rozbudowy  mo

stu,  wiaduktu  lub  estakady  o  obciążeniu  dla  klasy  min.  B  

oraz  rozpiętości  teoretycznej  przęsła  co  najmniej  20  m  lub  długości  obiektu  

co najmniej 50 m, 

2.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  ust.  2  pkt  5  Pzp 

przez  uznanie,  że  zadania  nr  1,  2  i  3  które 

Odwołujący  przedstawił  do  oceny  za  „Doświadczenie  projektanta  branży  mostowej" 

nie  dotyczą  kryteriów  oczekiwanych  przez  Zamawiającego  tj.  rozbudowy  mostu, 

wiaduktu  lub  estakady  o  obciążeniu  dla  klasy  min.  B  oraz  rozpiętości  teoretycznej 

przęsła  co  najmniej  20  m  lub  długości  obiektu  co  najmniej  50  m,  podczas  

gdy  wyjaśnienia  Odwołującego  z  dnia  7  grudnia  2018  r.  dotyczące  zadań  

nr  1,  2  i  3  przedstawione  do  oceny  za  „Doświadczenie  projektanta  w  branży 

mostowej" jednoznacznie wskaz

ywały, że zadania te polegały na rozbudowie mostów 

mimo zastosowanych nazw „przebudowa", gdyż miały wszystkie cechy rozbudowy, 


3.  art.  26  ust.  3  Pzp 

przez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia kolejnych 

wyjaśnień  i  przedłożenia  na  tę  okoliczność  stosownych  dokumentów  w  sytuacji,  

gdy w ocenie Zama

wiającego istniały wątpliwości co do tego, czy zadania nr 1, 2, 3 

przedstawione  do  oceny  za  „Doświadczenie  projektanta  w  branży  mostowej" 

dotycz

yły rozbudowy, czy też przebudowy. 

Ewentualnie,  w  przypadku  nie  uwzględnienia  powyższych  zarzutów,  Odwołujący  podniósł 

dodatkowo zarzut naruszenia 

przez Zamawiającego: 

4.  art. 91 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 5 Pzp 

przez nieprawidłowe i niezasadne przyznanie 

maksymalnej  liczby  punktów  wykonawcy  Z.K.  prowadzącemu  działalność 

gospodarczą pod firmą Biuro Projektowo-Wykonawcze Drogi i ulice Z.K. z siedzibą w 

Kielcach  (dalej  Przystępujący)  za  „Doświadczenie  projektanta  branży  mostowej"  w 

sytuacji, gdy przedłożone przez niego w załączniku nr 8 do SIWZ informację nie dają 

podstaw do uznania, że zadania nr 3 i 4 spełniają wymagania Zamawiającego. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia wyboru oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej, 

2.  dokonania  ponownej  oceny  ofert 

złożonych  przez  Odwołującego  i  Przystępującego,  

w tym  nieprzyznani

a Przystępującemu punktów za zadania 3 i 4 za „Doświadczenie 

projektanta  w  branży  mostowej”  i  przyznania  Odwołującemu  maksymalnej  ilość 

punktów za „Doświadczenie projektanta branży mostowej", 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Ponadto  Odwo

łujący  wniósł  o  zasądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  w  łącznej 

kwocie 11 

117,00 zł, w tym: 

uiszczony przez Odwołującego wpis od odwołania w kwocie 7 500,00 zł, 

poniesione  przez  Odwołującego  koszty  wynagrodzenia  pełnomocnika  w  kwocie  

3 600,00 zł, 

3.  op

łata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł. 

Na  okoliczność  wykazania,  że  zadania  nr  1,  2  i  3  wskazane  dla  potwierdzenia 

„Doświadczenia  projektanta  branży  mostowej"  obejmowały  kompleksowe  projektowanie 

przebudowy  mostów,  które  to  roboty  z  uwagi  na  swoją  skalę  i  zaawansowanie  posiadały 

wszelkie cechy rozbudowy i wpisują się w jej pojęcie Odwołujący złożył następujące dowody: 

1.  Decyzja  wydana 

przez  Starostę  N.,  nr  U  -  7/2018  z  9  lutego  2018  r.  

o  pozwoleniu  na  budowę  „przebudowy  drogowego  obiektu  inżynierskiego  -  mostu  

w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  1064R  Kurzyna  -  Dąbrowica"  i  część  dokumentacji 

projektowej zawierającej opis tej inwestycji oraz zmian jakie miały w niej miejsce. 


2.  Decyzja  wydana 

przez  Starostę  Krasnostawskiego,  nr  AB  -  6740.332.2017  

z  23 

sierpnia  2017  r.  o  pozwoleniu  na  budowę  „przebudowy  mostu  drogowego  

na  rzece  Wieprz  w  km  5+735  drogi  powiatowe

j  nr  3140  L  Krasnystaw"  i  część 

dokumentacji projektowej zawierająca opis tej inwestycji oraz zmian jakie miały w niej 

miejsce  wraz  z  poświadczeniem  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Krasnymstawie  

z 12 lutego 2019 r. 

Poświadczenie  Wielkopolskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Poznaniu  

z  30  czerwca 

2015  r.  oraz  projekt  dot.  rozbudowy  drogi  wojewódzkiej  nr  449  

wraz z przebudową mostu w m. Grabów na Prosną. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

W SIWZ w pkt. 14.2 Zamawiający określił zasady obliczania punktów w kryterium oceny ofert 

„Doświadczenie projektantów". Punkty były przyznawane na podstawie informacji podanych 

przez 

wykonawców  w  dołączonym  do  oferty  załączniku  nr  8  do  ofert  -  „Doświadczenie 

projektantów".  Ocenie  zostało  poddane  doświadczenie  osób  skierowanych  do  realizacji 

zamówienia  tj.  projektantów  w  branżach  mostowej  oraz  drogowej  w  opracowaniu 

określonych w SIWZ rodzajów dokumentacji projektowych. Dla podkryterium „Doświadczenie 

projektanta  branży  mostowej”  wykonawca  za  wykazaną  ilość  opracowanych  przez 

projektanta branży mostowej dokumentacji projektowych w zakresie budowy lub rozbudowy 

mostu,  wiaduktu  lub  estakady  o  obciążeniu  dla  klasy  min.  B  oraz  rozpiętości  teoretycznej 

przęsła co najmniej 20 m lub długości obiektu co najmniej 50 m otrzymać miał: 

punktów - za opracowanie 1 dokumentacji, 

10 punktów - za opracowanie 2 dokumentacji, 

punktów - za opracowanie 3 dokumentacji. 

Tym 

samym  należało  uznać,  że  Zamawiający  oczekiwał  wykazania  doświadczenia  

w pracach budowlanych przy obiektach mostowych o następujących parametrach: 

klasa nośności min. B i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 20 m, lub 

długości obiektu co najmniej 50 m. 

Odwołujący  w  ofercie  na  potrzeby  jej  oceny  w  podkryterium  „Doświadczenie  projektanta 

branży mostowej" wskazał na doświadczenie projektanta, Pana Z.M. (który miał uczestniczyć 

w realizacji przedmiotu 

zamówienia): 

1.  Przebudowa  mostu  drogowego  na  rzece  Wieprz  w  km  5+735  drogi  powiatowej  

nr  3140L  Krasnystaw  (ul.  Borowa}  - 

Latyczów  -  Dworzyska  -  Wał  -  Wólka 

Orłowska,  zrealizowana  na  rzecz  PZD  w  Krasnymstawie,  obciążenie  klasy  B, 

d

ługość obiektu: 60,20 m, 

Przebudowa  mostu  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  1064R  Kurzyna  -  Dąbrowica 


przez rzekę Tanew w miejscowości Dąbrowica, zrealizowana na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Nisku, o

bciążenie klasy B, długość obiektu: 79,20 m, 

3.  Rozbudowa drogi woje

wódzkiej Nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów 

nad  Prosną,  zrealizowana  na  rzecz  WZDW  w  Poznaniu,  obciążenie  klasy  B, 

d

ługość obiektu: 59,30 m, 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Woda Ujsolska w ciągu 

drogi  powiatowej  nr  1447S.  Rajcza-

Sól-Zwardoń  w  km  0+437  w  m.  Rajcza, 

zrealizowana na rzecz 

PZD w Żywcu, obciążenie klasy A, rozpiętość podporowa 

obiektu: 20,80m + 20,80 m, 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rycerka w ciągu drogi 

powiatowej  nr  1447S  Rajcza-

Sól-Zwardoń  w  km  0+952  w  m.  Rycerka  Dolna, 

zrealizowana na rzecz 

PZD w Żywcu, obciążenie klasy A, rozpiętość podporowa 

obiektu: 26,40 m. 

Zamawiający  pismem  z  6  listopada  2018  r.  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień,  

tj. 

zażądał  m.in.  potwierdzenia,  że  zadania  1,  2  i  3  obejmowały  w  swym  zakresie  

przebudowy  most

ów.  Odwołujący  pismem  z  7  grudnia  2018  r.  szczegółowo  wyjaśnił,  

że: 

1.  Zadanie  1:  o

pracowana dokumentacja wniosła istotne zmiany takie jak: zwiększenie 

szero

kości obiektu z 8,91 m do 9,00 m, co zwiększyło powierzchnię całkowitą płyty, 

zmianę  wysokości  konstrukcyjnej  (z  0,84  m  do  0,85  m),  zmianę  schematu 

statycznego (5 przęseł swobodnie podpartych uciąglono nad podporami pośrednimi) 

oraz  zmianę  nośności  obiektu  do  klasy  B.  Długość  zaprojektowanego  obiektu  

to 60,20 m. 

2.  Zadanie  2:  o

pracowana dokumentacja wniosła istotne zmiany takie jak: zwiększenie 

szero

kości obiektu z 8,40 m do 8,60 m, co zwiększyło powierzchnię całkowitą płyty, 

zmianę  wysokości  konstrukcyjnej  (z  0,89  m  do  0,97  m),  zmianę  schematu 

statycznego (5 przęseł swobodnie podpartych uciąglono nad podporami pośrednimi) 

ora

z  zmianę  nośności  obiektu  do  klasy  B.  Długość  zaprojektowanego  obiektu  

to 79,20 m. 

3.  Zadanie  3:  o

pracowana dokumentacja wniosła istotne zmiany takie jak:  zwiększenie 

szerokości obiektu z 8,82 m do 9,60 m, co zwiększyło powierzchnię całkowitą płyty, 

zmianę  wysokości  konstrukcyjnej  (z  0,53  m  do  0,86  m),  zmianę  schematu 

statycznego (5 przęseł swobodnie podpartych uciąglono nad podporami1 pośrednimi) 

oraz  zmianę  nośności  obiektu  do  klasy  B.  Długość  zaprojektowanego  obiektu  

to 59,30 m. 

Ogłaszając  w  dniu  8  lutego  2019  r.  informację  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 


Zamawiający  poinformował,  że  ofercie  Odwołującego  w  kryterium  „Doświadczenie  

w  branży  mostowej"  przyznał  jedynie  10  punktów,  za  spełniające  wymogi  SIWZ  uznając 

jedynie zadania 

nr 4 i 5 z załącznika nr 8. W ocenie Zamawiającego przedłożone przez M.M. 

wyjaśnienia  w  sposób  jednoznaczny  i  niebudzący  wątpliwości  potwierdziły,  że  zadania 

wymienione  w  poz.  1,  2  i  3  tabeli  „Doświadczenie  projektanta  w  branży  mostowej" 

obejmowały przebudowę mostu, a nie jak wymagano budowę lub rozbudowę. W związku z 

tym zadania nie podlegały ocenie. 

Odwołujący uznał, że stanowisko Zamawiającego w ww. sprawie było błędne. 

Zamawiający  wymagał  wykazania  przez  wykonawców  doświadczenia  w  budowie  

lub  rozbudowie  obiektów  mostowych  o  określonych  w  SIWZ  następujących  parametrach.  

W  polskim  prawodawstwie  brak  legalnej  definicji 

pojęcia  „rozbudowa"  w  przeciwieństwie  

do  pojęcia  „przebudowa".  Same  pojęcia  przebudowy  oraz  rozbudowy  znajdują  się  jednak  

w treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: PrBud). PrBud nie wyjaśnia 

całościowo przebiegu procesu przebudowy lub rozbudowy budynku/budowli oraz nie określa 

także  wielu  innych  spraw  z  nimi  związanych.  Aby  dokonać  właściwej  analizy  wyżej 

wskazanych procesów, należy odwołać się do poglądów przedstawicieli doktryny prawniczej 

oraz  do  orzecznictwa  sądów  administracyjnych,  które  pozwalają  dookreślić  kwestie 

niesprecyzowane przez ustawodawcę. 

Zgodnie  z  art.  3  pkt  7a  PrBud 

jako  przebudowę  należy  rozumieć  wykonywanie  robót 

budowl

anych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 

istniejącego obiektu budowlanego,  z  wyjątkiem  charakterystycznych parametrów,  takich jak 

kubatura,  powierzchnia  zabudowy,  wysokość,  długość,  szerokość  bądź  liczba  kondygnacji. 

W  przypadku  dróg  dopuszczalne  są  zmiany  charakterystycznych  parametrów  w  zakresie 

niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 

Z  kolei  rozbudowa  została  wskazana  w  treści  art.  3  pkt  6  PrBud,  który  definiuje  pojęcie 

budowy  - 

jako  budowę  należy  rozumieć  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

orzecznictwie  jak  i  doktrynie  panuje  przekonanie,  że  zawarta  w  art.  3  pkt  7a  PrBud 

definicja  legalna  „przebudowy",  stanowi  podstawę  do  rekonstrukcji  znaczenia  pojęcia 

„rozbudowy”.  W  związku  z  powyższym,  przyjmuje  się  powszechnie,  że  przez  rozbudowę 

należy rozumieć zmianę charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu budowlanego, 

m.in. takich jak: 

• 

kubatura 

• 

powierzchnia zabudowy 

• 

wysokość 

• 

długość 


• 

szerokość. 

W  piśmiennictwie  podnosi  się,  że  określona  w  przepisach  PrBud  definicja  „przebudowy" 

składa  się  z  dwóch  odrębnych  od  siebie  części  składowych.  W  pierwszej  z  nich 

ustawodawca  określił  w  sposób  właściwy,  czym  jest  przebudowa  obiektu  budowlanego 

akcentując,  że  polega  ona  na  zmianie  jego  parametrów  użytkowych  lub  technicznych,  

z  wyjątkiem  parametrów  charakterystycznych  dla  kształtu  całego  obiektu  budowlanego, 

takich jak  jego  kubatura,  powierzchnia  zabudowy,  wysokość,  długość,  szerokość  lub  liczba 

kondygnacji.  Ustawodawca  nie  doprecyzował  jednak,  jak  należy  rozumieć  sformułowanie 

dotyczące  zmiany  parametrów  użytkowych  lub  technicznych.  W  wyroku  Naczelnego  Sądu 

Administracyjnego z dnia 4 marca 2010 r. przyjęto, że parametrem użytkowym i technicznym 

będą wszelkie wielkości wyrażane w jednostkach miary czy też wagi elementów użytkowych, 

takich  jak  dach,  okna,  schody  oraz  technicznych,  w  tym  ciężar  konstrukcji  czy  odporność 

przeciwpożarowa,  które  występują  w  przypadku  danego  obiektu  budowlanego. W  wypadku 

rozbudowy  dochodzi  do  powiększenia  użytkowej  powierzchni  obiektu.  Natomiast  

w odniesieniu do przebud

owy nie dochodzi do zwiększenia fizycznej wielkości budynku, lecz 

jedynie  zmiany  jego  parametrów  „wewnętrznych".  Zamawiający  z  uwagi  na  brak  definicji 

legalnej  pojęcia  „rozbudowa”  nie  był  uprawniony  do  samodzielnej  i  dowolnej  oceny  ofert  

w sposób literalny dla podkryterium „Doświadczenie projektanta branży mostowej”. 

Zamawiający  nie  był  do  końca  przekonany  o  słuszności  swojej  interpretacji.  Odwołujący 

wskazał  doświadczenie  Projektanta:  Pana  Z.  M.,  który  uczestniczył  w  realizacji  zadań 

opisanych  w  pkt  od  1  do  3,  nazwany

ch  literalnie  jako  „przebudowy”.  Zamawiający  wezwał 

Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień,  co  potwierdzało,  że  nie  stosował  wykładni  literalnej 

pojęcia  „rozbudowa''  i  nie  chodziło  mu  wyłącznie  o  nazwę  zadania.  Gdyby  tak  było, 

Zamawiający bez wzywania do złożenia wyjaśnień nie oceniałby tych zadań. 

Zadania  nr  1,  2  i  3, 

mimo  nazw  „przebudowa"  były  w  istocie  czymś  więcej,  ponieważ 

doprowadz

iły  do  zmiany  charakterystycznych  dla  budowli  i  obiektów  parametrów  

jak:  wysokość,  szerokość,  schemat  statyczny,  klasa  nośności.  W  efekcie  prac  projektanta, 

obiekty 

będące przedmiotem zadań uzyskały zupełnie inny status.  

Bez  względu  na  nomenklaturę  „rozbudowa",  „przebudowa",  prace  projektowe  wymagają 

pełnej  kompleksowości  i  zachowania  wszystkich  wymaganych  przez  przepisy  procedur,  

a  także  dochowanie  najwyższej  staranności,  a  przede  wszystkim  wykazania  się  wiedzą  

i  doświadczeniem.  Odwołujący  wypełnił  wobec  powyższego  oczekiwania  Zamawiającego, 

więc  jego  oferta  powinna  otrzymać  w  spornym  podkryterium  nie  10,  a  20  punktów,  

co uczyniłoby jego ofertę najkorzystniejszą. 

Niezależnie  od  powyższego  uznać  należy,  że  wybór  oferty  Przystępującego  

był  nieprawidłowy,  bowiem  wykonawca  ten  przedkładając  załącznik  nr  8  do  oferty  


dla „Doświadczenia projektanta branży mostowej" wskazał cztery zadania, przy czym: 

Przebudowa  mostu  nad  rzeką  Wisłok  w  m.  Wisłok  Wielki  (poszerzenie  pomostu  

wraz z fundamentami i wzmocnienie do klasy B) - zadanie 3 

Projekt wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 9 w m. Boksycka - zadanie 4, 

zgodnie  z 

przyjętym sposobem oceny, nie powinny być przez Zamawiającego punktowane. 

Zadanie  nr  3  dotyczy

ło  przebudowy,  a  nie  wiadomo  czego  dotyczyło  zadanie  nr  4.  Brak 

informacji  czy 

jego  przedmiotem  była  przebudowa,  rozbudowa,  budowa  czy  rozbiórka,  

nie powinno 

więc podlegać ocenie. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  złożone 

oferty,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone 

podczas rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 
Izba  stwierdziła  skuteczność  przystąpienia  wykonawcy  Z.K.  prowadzącego  działalność 
gospodarczą  pod  firmą  Biuro  Projektowo-Wykonawcze  Drogi  i  ulice  Z.K.  z  siedzibą  w 

Kielcach 

do  postępowania  po  stronie  Zamawiającego.  Przystąpienie  nastąpiło  z 

zachowaniem wymogów określonych w art. 185 ust. 2 Pzp, w tym z wykazaniem interesu w 
rozstrzygnięciu odwołania na korzyść strony, do której przystąpił wskazany wykonawca. 
 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  

że nie zasługuje ono na uwzględnienie. 

Zarzuty naruszenia:  

art.  91  ust.  1  Pzp  przez  nieprzyznanie  Odwołującemu  się  maksymalnej 

liczby  punktów  za  „Doświadczenie  projektanta  w  branży  mostowej"  i  nie 

wybranie jego oferty jako najkorzystniejszej, 

art.  91  ust.  1 w zw.  z  ust.  2 pkt  5  Pzp przez  uznanie,  że  zadania  nr 1,  2  i  3 

które  Odwołujący  przedstawił  do  oceny  za  „Doświadczenie  projektanta 

branży  mostowej"  nie  dotyczą  rozbudowy  mostu,  wiaduktu  lub  estakady  


o  obciążeniu  dla  klasy  min.  B  oraz  rozpiętości  teoretycznej  przęsła  

co  najmniej  20  m  lub  długości  obiektu  co  najmniej  50  m,  podczas  

gdy zadania te miały wszystkie cechy rozbudowy, 

nie potwierdziły się. 

SIWZ w p

unkcie 14 zawierał opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów 

i sposobu tej oceny: 

„14.2.  Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował 

następującymi kryteriami: 

Cena 

– 60 %. 

Doświadczenie projektantów - 40 %, w tym: 

Doświadczenie projektanta branży mostowej – 20%; 

Doświadczenie projektanta branży drogowej – 20 % (…).   

Obliczanie punktów w kryterium Doświadczenie projektantów. 

Punkty  w  tym  kryterium  będą  przyznane  na  podstawie  informacji  podanych  przez 

Wykonawcę w dołączonym do oferty załączniku nr 8 do SIWZ - Doświadczenie projektantów.   

Ocenie  zostanie  poddane  doświadczenie  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia  

tj.  projektantów  w  branżach  mostowej  oraz  drogowej  w  opracowaniu  n/w  dokumentacji 

projektowych. 

Podkryterium 

Doświadczenie projektanta branży mostowej: 

Wykonawca  za  wykazaną  ilość  opracowanych  przez  projektanta  branży  mostowej 

dokumentacji  projektowych  w  zakresie  budowy    lub    rozbudowy  mostu,  wiaduktu  

lub estakady o obciążeniu dla klasy min. B oraz rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 

20 m lub długości obiektu co najmniej 50 m otrzyma: 

0 pkt 

– za opracowanie 1 dokumentacji; 

10 pkt - za opracowanie 2 dokumentacji;  

20 pkt - za opracowanie 3 dokumentacji. 

Podkryterium 

Doświadczenie projektanta branży drogowej: 

Wykonawca  za  wykazaną  ilość  opracowanych  przez  projektanta  branży  drogowej 

dokumentacji  projektowych  w  zakresie  budowy,  rozbudowy    lub    przebudowy  drogi  min.  

klasy Z 

i o minimalnej długości 0,5 km otrzyma: 

0 pkt 

– za opracowanie 1 dokumentacji; 

10 pkt - za opracowanie 2 dokumentacji;  

20 pkt - za opracowanie 3 dokumentacji. 

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za wykazanie więcej niż 3 opracowania.    


W  przypadku  niezłożenia  wraz  z  ofertą  przez  Wykonawcę  powyższego  załącznika  

Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt”. 

Załącznik  nr  8  do  SIWZ,  o  którym  mowa  w  przytoczonym  wyżej  punkcie  14.2.2  SIWZ,  

na  potrzeby  oceny  ofert  w  podkryterium  d

oświadczenia  projektanta  branży  mostowej 

wymagał podania przez wykonawców dwóch kluczowych dla oceny informacji: 

„Nazwy  opracowanych    dokumentacji  projektowych  (zadań)  obejmujących  w  swym 

zakresie  budowę    lub    rozbudowę  mostu,  wiaduktu  lub  estakady  o  obciążeniu  

dla klasy min. B oraz rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 20 m lub długości 

obiektu co najmniej 50 m

” (kolumna nr 3 załącznika), 

„Opis  dokumentacji  projektowych  (należy  podać  m.in.  rodzaj  obiektu,  zakres 

opracowania, parametry techniczne potwierdzających spełnianie wymogu opisanego 

w pkt. 14.2.2.SIWZ)

”. 

Odwołujący  na  potrzebę  oceny  oferty  w  podkryterium  doświadczenia  projektanta  branży 

mostowej wskazał w załączniku nr 8 następujące zadania: 

1.  Przebudowa  mostu  drogowego  na  rzece  Wieprz  w  km  5+735  drogi  powiatowej  

nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - 

Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska. 

Obciążenie klasy B, długość obiektu - 60,20 m. Zadanie zrealizowane na rzecz PZD 

w Krasnymstawie. 

Przebudowa  mostu  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  1064R  Kurzyna-Dąbrowica  

przez rzekę Tanew w miejscowości Dąbrowica. Obciążenie klasy B, długość obiektu - 

79,20 m. Zadanie zrealizowane na rzecz Starostwa Powiatowego w Nisku. 

Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  Nr  449  wraz  z  przebudową  mostu  w  m.  Grabów  

nad  Prosną.  Obciążenie  klasy  B,  długość  obiektu  -  59,30  m.  Zadanie  zrealizowane  

na rzecz WZDW w Poznaniu. 

Rozbiórka  istniejącego  i  budowa  nowego  mostu  na  rzece  Woda  Ujsolska  w  ciągu 

drogi  powiatowej  nr  1447S  Rajcza-

Sól-Zwardoń  w  km  0+437  w  m.  Rajcza. 

Obciążenie  klasy  A,  rozpiętość  podporowa  obiektu  -  20,80  m  +  20,80  m.  Zadanie 

zrealizowane na rzecz PZD w Żywcu. 

Rozbiórka  istniejącego  i  budowa  nowego  mostu  na  potoku  Rycerka  w  ciągu  drogi 

powiatowej  nr  1447S  Rajcza-

Sól-Zwardoń  w  km  0+952  w  m.  Rycerka  Dolna. 

Obciążenie klasy A, rozpiętość podporowa obiektu - 26,40 m. Zadanie zrealizowane 

na rzecz 

PZD w Żywcu. 

W dniu 6 listopada 2018 r. Zamawiający skierował do Odwołującego następujące wezwanie: 

„Działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz  1986)  proszę  o  wyjaśnienie  treści  Załącznika  nr  8  

do SIWZ w zakresie doświadczenia projektantów. 


Z  uwagi  na  niewskazanie  w  kolumnach  Opis  dokumentacji  projektowych  rodzaju  obiektu  

i zakresu opracowanie proszę o potwierdzenie, że podane w kolumnie trzeciej: 

w  poz.  1,  2  i  3  zadania  faktycznie  obejmowały  w  swym  zakresie  przebudowy  mostu  - 

podkryterium 

Doświadczenie projektanta branży mostowej; 

w poz. 1, 2 i 3 zadania faktycznie obejmowały w swym zakresie odpowiednio przebudowę, 

rozbudowę i przebudowę dróg - podkryterium Doświadczenie projektanta branży drogowej". 

Odpowiedź Odwołującego z 7 grudnia 2018 r. zawierała następujące informacje:

1.  Przebudowa  mostu  drogowego  na  rzece  Wieprz  w  km  5+735  drogi  powiatowej  

nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - 

Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska. 

Opracowana dokumentacja wniosła istotne zmiany takie jak: 

zwiększenie  szerokości  obiektu  (z  8,91  do  9,00  m),  co  zwiększyło 

powierzchnię całkowitą płyty, 

zmianę wysokości konstrukcyjnej (z 0,84 m do 0,85 m), 

zmianę  schematu  statycznego  (5  przęseł  swobodnie  podpartych  uciąglono 

nad podporami pośrednimi) oraz zmianę nośności obiektu do klasy B. 

Długość zaprojektowanego obiektu to 60,20 m.

Przebudowa  mostu  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  1064R  Kurzyna-Dąbrowica  

przez  rzekę  Tanew  w  miejscowości  Dąbrowica.  Opracowana  dokumentacja  wniosła 

istotne zmiany takie jak: 

zwiększenie  szerokości  obiektu  (z  8,40  do  8,60  m),  co  zwiększyło 

powierzchnię całkowitą płyty, 

zmianę wysokości konstrukcyjnej (z 0,89 m do 0,97 m), 

zmianę  schematu  statycznego  (5  przęseł  swobodnie  podpartych  uciąglono 

nad podporami pośrednimi) oraz zmianę nośności obiektu do klasy B. 

Długość zaprojektowanego obiektu to 79,20 m.

Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  Nr  449  wraz  z  przebudową  mostu  w  m.  Grabów  

nad Prosną. Opracowana dokumentacja wniosła istotne zmiany takie jak: 

zwiększenie  szerokości  obiektu  (z  8,82  do  9,60  m),  co  zwiększyło 

powierzchnię całkowitą płyty, 

zmianę wysokości konstrukcyjnej (z 0,53 m do 0,86 m), 

zmianę  schematu  statycznego  (5  przęseł  swobodnie  podpartych  uciąglono  

nad podporami 

pośrednimi) oraz zmianę nośności obiektu do klasy B. 

Długość zaprojektowanego obiektu to 59,30 m.


Odwołujący argumentował, że wskazane wyżej zadania nr 1, 2 i 3 z załącznika nr 8 do jego 

oferty 

dotyczyły  de  facto  rozbudowy,  a  nie  przebudowy.  Jako  podstawę  prawną  swoich 

twierdzeń Odwołujący wskazał art. 3 ust. 6 i ust. 7a PrBud: 

„Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

budowie  - 

należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

przebudowie - 

należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje  zmiana  parametrów  użytkowych  lub  technicznych  istniejącego  obiektu 

budowlanego,  z  wyjątkiem  charakterystycznych  parametrów,  jak:  kubatura,  powierzchnia 

zabudowy,  wysokość,  długość,  szerokość  bądź  liczba  kondygnacji;  w  przypadku  dróg  

są  dopuszczalne  zmiany  charakterystycznych  parametrów  w  zakresie  niewymagającym 

zmiany granic pasa drogowego

”. 

W  oparciu  o  przytoczone  definicje  Odwołujący  dowodził,  że  przez  rozbudowę  należy 

rozumieć  zmianę  charakterystycznych  parametrów  istniejącego  obiektu  budowlanego,  

m.in.  takich  jak  kubatura,  powierzchnia  zabudowy,  wysokość,  długość,  szerokość.  Biorąc 

pod  uwagę,  że  zadania  nr  1,  2  i  3  z  załącznika  nr  8  i  wskazane  w  treści  wyjaśnień  

z  7  grudnia  2018  r., 

będące  efektem  realizacji  tych  zadań,  zmiany  istniejących  obiektów 

mostowych 

w ocenie Odwołującego są dowodem na to, że przedmiotowe zadania dotyczyły 

nie  przebudów,  a  rozbudów.  Stąd  obowiązkiem  Zamawiającego  było  przyznać  ofercie 

Odwołującego  maksymalną  liczbę  punktów  w  podkryterium  doświadczenia  projektanta 

branży mostowej. 

W ocenie Izby stanowisko Odwołującego jest nietrafne. Zgodnie z przytoczoną wyżej treścią 

SIWZ, 

Zamawiający  miał  przyznawać  punkty  za  doświadczenie  w  opracowywaniu 

dokumentacji  projektowych  w  zakresie  budowy    lub    rozbudowy  mostu,  estakady  

lub wiaduktu o określonych parametrach. Zatem, zgodnie z literalnym brzmieniem kryterium, 

nie  było  podstaw  do  przyznania  punktów  za  opracowanie  dokumentacji  dotyczących 

przebudowy. 

Odwołujący  znając  treść  przedmiotowego  kryterium  powinien  mieć  tego 

świadomość  i  podjąć  należyte  działania  zmierzające  do  wykazania  Zamawiającemu,  

że  sporne  zadania  nr  1,  2  i  3  dotyczyły,  mimo  nazw,  rozbudów  a  nie  przebudów. 

Zamawiający  oceniał  oferty  opierając  się  o  informacje  otrzymane  od  wykonawców. 

Wyjaśnienia,  jakie  złożył  Odwołujący  7  grudnia  2018  r.  miały  lakoniczny  charakter  

i w praktyce stanowiły twierdzącą odpowiedź na pytanie zawarte w wezwaniu do wyjaśnień 

na  podstawie  art.  87  ust.  1  Pzp  z  6  listopada  2018  r. 

Zamawiający  zwrócił  się  z  prośbą  

o  p

otwierdzenie,  że  zadania  nr  1,  2  i  3  stanowiły  przebudowę.  Odwołujący  temu  

nie zaprzeczył. 


Biorąc pod uwagę zakres informacji jakimi Zamawiający dysponował do celów oceny oferty 

Odwołującego  Izba  uznała,  że  działanie  Zamawiającego  było  prawidłowe  i  zgodne  

z  przepisami  Pzp. 

W  tej  sytuacji  nie  ma  podstaw  do  uznania,  że  doszło  do  naruszenia  

art.  91  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  że  „Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  

na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia”. 

Zarzut  naruszenia 

art.  26  ust.  3  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  

do  złożenia  kolejnych  wyjaśnień  i  przedłożenia  na  tę  okoliczność  stosownych 

dokum

entów w sytuacji, gdy w ocenie Zamawiającego istniały wątpliwości co do tego, 

czy  zada

nia  nr  1,  2,  3  przedstawione  do  oceny  za  „Doświadczenie  projektanta  

w branży mostowej" dotyczyły rozbudowy, czy też przebudowy nie potwierdził się. 

 Art.  26  ust.  3  Pzp  stanowi: 

Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym  mowa  

w  art.  25a  ust.  1,  o

świadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których 

mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania. 

Art.  25  ust.  1  Pzp:  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  może  żądać  

od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 

1)  spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 

2)  spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego, 

3)  brak podstaw wykluczenia 

zamawiający  wskazuje  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. 

Art.  25a  ust.  1  Pzp:  Do  oferty  lub  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu 

wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  

do  udziału  w  postępowaniu  oświadczenie  w  zakresie  wskazanym  przez  zamawiającego  

w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Informacje 

zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 


1)  nie podle

ga wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (...). 

Łączna interpretacja przytoczonych przepisów wskazuje jednoznacznie, że art. 26 ust. 3 Pzp 

nie stanowi podstawy do wezwania wykonawcy do wyjaśnień oferty w zakresie dotyczącym 

kryteriów  oceny  ofert.  Podstawą  taką  jest  art.  87  ust.  1  Pzp,  ale  Zamawiający  skorzystał  

już  z  możliwości  wezwania Odwołującego do  wyjaśnienia treści  załącznika  nr  8  w  zakresie 

zadań nr 1, 2 i 3. Nie było zatem podstaw prawnych i  faktycznych do ponownego wezwania 

Odwo

łującego  do  wyjaśnienia  charakteru  przedmiotowych  zadań.  Z  powyższych  względów 

Izba uznała zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 26 ust. 3 Pzp za niezasadny. 

Zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  ust.  2  pkt  5  Pzp  przez  nieprawidłowe  

i  niezasadne 

przyznanie  maksymalnej  liczby  punktów  ofercie  Przystępującego  

za „Doświadczenie projektanta branży mostowej" nie potwierdził się. 

Na  potrzeby  oceny  oferty  w  kryterium  doświadczenia  projektanta  branży  mostowej 

Przystępujący  w  załączniku  nr  8  do  oferty  podał  informację  oraz  wskazał  zrealizowanie 

następujących zadań: 

Na rzecz Gminy Biłgoraj: Projekty budowy obiektów na obwodnicy Biłgoraja w ciągu 

drogi  wojewódzkiej  835:  1.  Wiadukt  nad  linią  PKP  L=26,40  m,  2.  Estakada  

przęsłowa  L=186,20  m.  Opracowana  dokumentacja  zawierała  m.  in.:  projekty 

budowlane, projekty wykonawcze oraz dokumentację przetargową budowy wiaduktu 

o dł. przęsła L=26,40 m oraz estakady o obciążeniu kl. B i długości L=186,20 m.  

Na rzecz GDDKiA oddział Kielce: Projekt obiektów mostowych na wylocie wschodnim 

drogi  ekspresowej  S74  w  Kielcach:  1.  wiadukt  żelbetowy  15  przęseł,  L=210  m,  

2.  dwa  wiadukty  na  skrzyżowaniu  z  DK  73  z  belek  typu  T,  L=25,0  m.  Opracowana 

dokumentacja  zawierała  m.  in.:  projekty  budowlane,  projekty  wykonawcze  

oraz  dokument

ację  przetargową  budowy  wiaduktu  o  obciążeniu  kl.  A  i  długości 

L=210,00 m oraz dwóch wiaduktów z belek typu T, L=25,0 m. 

Na rzecz PZDW w Rzeszowie: Przebudowa mostu nad rz. Wisłok w m. Wisłok Wielki 

(poszerzenie pomostu wraz z fundamentami i wzmocnienie do klasy B). Opracowana 

dokumentacja  zawierała  m.  in.:  projekty  budowlane,  projekty  wykonawcze  

oraz  dokumentację  przetargową  rozbudowy  mostu  o  obciążeniu  kl.  B  i  długości  

55,4 m. 

Na  rzecz  GDDKiA  oddział  Kielce:  Projekt  wiaduktu  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  9  

w  m.  Boksycka.  Opracowana  dokumentacja  zawierała  m.  in.:  projekty  budowlane, 

projekty wykonawcze oraz dokumentację przetargową budowy wiaduktu o obciążeniu 

kl. B i długości 85 m. 


Zgodnie  z  przytoczonym  wcześniej  punktem  14.2.2  SIWZ  „Zamawiający  nie  będzie 

przyznawał punktów za wykazanie więcej niż 3 opracowania”. Z tego względu w ocenie Izby 

do  przyznania  ofercie  Przystępującego  maksymalnej  liczby  punktów  w  przedmiotowym 

kryterium  wystarczyło  uwzględnienie  zadań  wskazanych  w  punktach  1  i  2.  Ponadto 

Odwołujący  nie  udowodnił  zarzutów  dotyczących  zadań  nr  3  i  4  z  załącznika 

Przystępującego.  Izba  uznała  zatem,  że  Odwołujący  nie  sprostał  spoczywającemu  

na nim ciężarowi dowodu. 

Wobec powyższego Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 


wiper-pixel