KIO 161/19 POSTANOWIENIE dnia 5 lutego 2019 r.

Data: 13 maja 2019

Sygn. akt: KIO 161/19 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po rozpoznaniu na  posiedzeniu niejawnym prowadzonym  be

z udziału stron w dniu 5 lutego 

2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 

30  stycznia  2019  r.  przez  Wykonawc

ę  –  SINMED  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gliwicach  przy  ul.  Toszeckiej  6  (44-100  Gliwice)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Samodzielny  Publiczny  Szpital 

Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 (20-081 Lublin) 

orzeka: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

– SINMED Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach kwoty 15.000 zł 00 gr. (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 2 

Sygn. akt: KIO 161/19 
 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  Nr  1  w  Lublinie  na 

dostawę  sprzętu 

specjalistycznego  jednorazowego  i  wielorazowego  użytku  (nr  postępowania:  EO/LA-M-

2722/XXIX/18

), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.08.2018 r., 

2018/S 165-376484, wobec 

czynności odrzucenia oferty złożonej przez SINEMD Sp. z o.o., 

Wykonawca  ten 

(dalej  jako  Odwołujący),  wniósł  w  dniu  30  stycznia  2019  r.  odwołanie  do 

Pre

zesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 161/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art. 89 ust. 

1 pkt 2 Ustawy poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołującego z 

uwagi  na  jej  niezgodność  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

(siwz),  

art.  87  ust.  1  Ustawy  poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień  dotyczących  treści  oferty  pomimo  wątpliwości  co  do  zgodności 

zaoferowanego przedmiotu zamówienia z siwz, a w konsekwencji, 

3)  naruszenie  art.  91  Ustawy  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  Wykonawcy  Full-Med. 

z/s w Lublinie, która nie była najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  czynności  odrzucenia  oferty 

Odwołującego,  a  także  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  ewentualnie 

wezwanie  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  Ustawy  w  zakresie 

zadania nr 24.  

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której uznał odwołanie w całości i wniósł o 

umorzenie postępowania odwoławczego (pismo z 01.02.2019 r.). 

Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa do umorzenia 

postępowania odwoławczego na podstawie z art. 186 ust. 2 Ustawy.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Ustawy, 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym be

z obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 


str. 3 

wykonawca. W takim przypadku zamawi

ający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z  żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Na  podstawie  informacji 

przekazanej  przez  Zamawiającego  w  piśmie  z  dnia  1.02.2019  r. 

(UZP/BO/MS/1647/2261/19) 

Izba ustaliła, iż Zamawiający w dniu 31.01.2019 r. poinformował 

wykonawców  o  wniesionym  odwołaniu,  przekazał  jego  kopię  oraz  wezwał  do  zgłoszenia 

przystąpienia  w  terminie  3  dni.  W  terminie  do  4.02.2019  r.  (poniedziałek)  nie  zostały 

zgłoszone przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

W  świetle  powyższego  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  art.  186  ust  2  Ustawy 

podlegało umorzeniu. 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  ustawy  koszty  postępowania  odwoławczego  znosi  się 

wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty  przedstawione  w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na podstawie 

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  15.000  zł.  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Przewodniczący: …………………………… 


wiper-pixel