KIO 2597/18 WYROK dnia 8 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2597/18 

WYROK 

z dnia 8 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Kra

jowej Izby Odwoławczej w dniu 17 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Zakład 

Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rudzie 

Śląskiej w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 

przy  udziale  wykonawcy 

Mostmarpal  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zarzeczu  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  2597/18  po  stronie 

Zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

2.  Kosztami  post

ępowania  obciąża  Odwołującego  –  Zakład  Instalacji  Sanitarnych  

i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  –  wykonawcę 

Zakład 

Instalacji 

Sanitarnych 

Robót 

Inżynieryjnych 

SANEL  

Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej tytułem wpisu od odwołania, 

2.2.  zasądza  od  Odwołującego  –  wykonawcy  Zakład  Instalacji  Sanitarnych  i  Robót 

Inżynieryjnych  SANEL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rudzie  Śląskiej  na  rzecz 

Zamawiającego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kwotę 3 600 zł 00 gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione koszty 

strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 2597/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach  [dalej  „Zamawiający”] 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  zabezpieczenie 

korpustu  drogowego  i  przebudowę  odcinka  drogi 

wojewódzkiej nr 781 od km 52+600 do km 52+850 wzdłuż rzeki Kocierzanka w miejscowości 

Kocierz Moszczanicki 

(znak postępowania: WM/P/181018/1).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 8 listopada 2018 r. pod numerem 646038-N-2018. 

dniu  17  grudnia  2018  r.  wykonawca  Zakład  Instalacji  Sanitarnych  i  Robót 

Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej [dalej „Odwołujący” lub „SANEL”] 

wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez dokonanie wyboru oferty złożonej przez wykonawcę, który 

nie spełnia postawionych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, 

2. art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 

poprzez dokonanie wyboru wykonawcy, który nie udowodnił, że 

w  trakcie  realizacji  zamówienia  będzie  dysponował  zasobami  podmiotów,  na  które  się 

powołuje,  a  przeciwnie  -  z  oferty  Mostmarpal  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zarzeczu  [dalej 

„Mostmarpal”] wynika, iż nie dysponuje tymi zasobami, 

3. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia 

Mostmarpal  z  p

ostępowania  pomimo  niewykazania  spełnienia  warunków  udziału  

w p

ostępowaniu w zakresie, 

4.  art.  24  ust.  1  pkt  17  alternatywnie  pkt  16  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  

i  zaniechanie  wykluczenia  Mostmarpal  z  p

ostępowania  pomimo,  iż  wykonawca  ten  

w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje mogące mieć istotny wpływ 

na  decyzje  pod

ejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  i  wprowadzające 

Zamawiającego w błąd co do potencjału kadrowego i posiadanych zasobów umożliwiających 

wykonanie zamówienia, 

5.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  odrzucenia 

oferty Mostmarpal 

pomimo, iż oferta tego wykonawcy nie jest zgodna z treścią SIWZ, 

6.  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  odrzucenia 

oferty Mostmarpal 

pomimo, iż wykonawca ten winien być wykluczony z postępowania, 

7.  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  odrzucenia 

oferty Mostmarpal 

pomimo, iż oferta tego wykonawcy jest sprzeczna z ustawą gdyż nie określa 

istotn

ych postanowień przyszłej umowy, 


8.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  jego  wadliwe  zastosowanie  i  dokonanie  wyboru  oferty 

Mostmarpal 

niezgodnie  z  treścią  SIWZ  poprzez  zawyżenie  punktacji  i  pomimo  istnienia 

podstaw skutkujących odrzuceniem Mostmarpal z postępowania, 

9.  art.  7  ustawy  Pzp 

w  związku z  naruszeniem ww.  przepisów  poprzez  preferowanie oferty 

Mostmarpal i brak egzekwowania wyma

gań ustawy i SIWZ w odniesieniu do tego wykonawcy 

w zakresie opisanym w uzasadnieniu odwołania - co stanowi naruszenie zasady równości 

wykonawców i zasady uczciwej konkurencji. 

Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodów z dokumentów, tj.: 

1. z protoko

łu postępowania wraz z załącznikami – w szczególności: 

a) 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  obowiązującej  w  postępowaniu,  na 

okoliczność warunków postawionych przez Zamawiającego, 

b) 

oferty złożonej przez Mostmarpal, na okoliczność braku spełnienia warunków, 

c) 

dokumentów  zawierających  żądania  Zamawiającego  skierowane  do  Mostmarpal  

i udzielone odpowiedzi oraz przedstawione dokumenty, 

dokumentów przedstawionych na rozprawie. 

Ponadto  Odwołujący  wniósł  o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  z  zakresu 

ekonomii w celu potwierdzenia, iż Mostmarpal nie posiada zdolności finansowej umożliwiającej 

wykonanie  zamówienia  objętego  postępowaniem  oraz  tego,  że  dokumenty  złożone  przez 

Mostmarpal  w  toku  postępowania  nie  potwierdzają  spełnienia  warunku  udziału  w 

post

ępowaniu określonego w SIWZ. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

2. powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 

3. wykluczenia z postępowania Mostmarpal i odrzucenia oferty Mostmarpal, 

4. dokonania wyboru oferty Odwołującego. 

Odwołujący przedstawił stan faktyczny przedmiotowej sprawy. Wskazał, iż dokonany 

wybór oferty najkorzystniejszej jest sprzeczny z ustawą i SIWZ, co czyni odwołanie zasadnym 

i  koniecznym:  a)  z

daniem  Odwołującego  Mostmarpal  przedstawiło  w  toku  postępowania 

nierzetelne informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, b)  Mostmarpal nie wykazało 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  zatem  Zamawiający  winien  wykluczyć 

Mostmarpal 

z  postępowania  i  w  konsekwencji  winien  odrzucić  ofertę  Mostmarpal  oraz  c)  

niezależnie od  wcześniejszych zarzutów, Zamawiający popełnił błąd przy ocenie punktowej 

ofert  -  oferta  Mostmarpal 

została  wadliwie  oceniona,  gdyż  przyznano  jej  zbyt  dużą  liczbę 

pu

nktów. 

Ponadto Odwołujący wskazał, iż niezależnie od innych zarzutów oferta Mostmarpal jest 


wewnętrznie  sprzeczna  a  zatem  powinna  być  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  

pkt 1 ustawy Pzp - 

bowiem jest sprzeczna z ustawą i - w ujęciu materialnym - nie można jej 

przypisać waloru oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego - bowiem nie określa 

istotnych  postanowień  umowy  a  za  takie  należy  uznać  postanowienia  dotyczące 

podwykonawców i udostępnienia zasobów.  

Zdaniem Odwołującego sanowanie popełnionych błędów skutkować będzie uznaniem 

oferty Odwołującego za najkorzystniejszą, gdyż uzyska największą liczbę punktów. 

Dalej Odwołujący przedstawił wady oferty wykonawcy Mostmarpal wskazując, iż ww. 

wykonawca  w  formularzu  oferty  w  pkt  5.  a) 

nie wskazał podwykonawcy, z kolei w  pkt 5. b) 

wskazał, iż: a) zamierza powierzyć realizację części zamówienia: firmie W. G. prowadzącemu 

działalność gospodarczą pod firmą WGB Firma Usługowo - Handlowa W. G. w Węgierskiej 

Górce [dalej „WGB”] oraz firmie SBL Żelbet Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach [dalej „SBL”], b) 

i  jednocześnie  na  potencjał  tych  dwóch  przedsiębiorców  powołuje  się  w  celu  wykazania 

spełnienia warunku. 

Następnie  Odwołujący  wskazał,  iż  zgodnie  z  treścią  załącznika  nr  3  do  oferty 

Mostmarpal 

oświadczył, iż: a) powołuje się na zasoby WGB i SBL - bez wskazania, że będą 

to  podwykonawcy,  b) 

podwykonawcą  będzie  STRABAG  Infrastruktura  Południe  sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Wysokiej  [dalej  „Strabag”]  -  podano  także  właściwy  dla  tej  spółki  numer  KRS  

i NIP a 

zatem nie jest to pomyłka, c) przyjmując, iż zasoby udostępniły firmy WGB i SBL to 

jednak Mostmarpal 

nie będzie realnie korzystał z ich zasobów w toku realizacji zamówienia  

a  to  dlatego,  iż  jedynym  podwykonawcą  jest  Strabag,  d)  Mostmarpal  nie  udowodnił,  że 

realizując zamówienia będzie faktycznie dysponował zasobami firm WGB i SBL - nie są one 

przewidziane  do  realizacji  jakiejkolwiek  części  robót  budowlanych  a  zatem  wykorzystanie 

zasobów tych firm jest nierealne i niemożliwe. 

Odwołujący podniósł, że analogiczny jak wyżej wniosek należy wyprowadzić z treści 

załącznika nr 4 do oferty. W załączniku tym Mostmarpal oświadczył, że spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wskazane w pkt 5 (w odwołaniu użyto określenia Rozdział 5 ) - co nie jest 

prawdą  a  zatem  wykonawca  winien  być  wykluczony  na  podstawie  art.  24  ust.  1  

pkt 16 alternatywnie pkt 17 ustawy Pzp. P

onadto Zamawiający wymagał, aby wskazać podmiot 

i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu - Mostmarpal wskazał, iż firmy WGB i 

SBL będą wykonywały mur oporowy - oferta nie wskazuje odpowiedniego zakresu robót dla 

tych firm. Nawet jeśli uznać za dopuszczalne powierzenie wykonania tej samej roboty dwóm 

firmom to dla każdej z nich należało podać właściwy zakres robót - oferta nie zawiera takiej 

informacja a zatem powinna być odrzucona. 

Następnie  Odwołujący  wskazał,  iż  w  ofercie  znajduje  się  dokument  „Zobowiązanie 

innego  podmiotu”  -  chodzi  o  deklaracje  SBL  i  WGB  o  poleganiu  na  ich  zdolnościach 

technicznych. 

Wskazał, że SBL w pkt 4. i 5. deklaracji oświadczyło, iż będzie podwykonawcą 


i  „weźmie  udział  w  robotach  żelbetowych”  -  roboty  żelbetowe  nie  są  tożsame  

z  wykonywaniem  muru  oporow

ego  a  jedynie  o  murze  oporowym  mówił  Mostmarpal 

w załączniku nr 5. WGB w pkt 4. i 5. deklaracji potwierdziło, iż jako podwykonawca weźmie 

udział  w  wykonywaniu  robót  budowlanych  w  zakresie  wykonania  muru  oporowego. 

Odwołujący wskazał, iż zgodnie z deklaracją zawartą w pkt 5 oferty jedynym podwykonawcą 

miał być Strabag, który jednak nie udostępnił Mostmarpal swoich zasobów.  

Powyższe  zdaniem  Odwołującego  wskazywało  na  to,  iż  mamy  do  czynienia  

z  sytuacją,  gdzie:  a)  zasoby  udostępniają  SBL  i  WGB,  b)  zasoby  nie  są  skutecznie 

udostępnione  bo  SBL  i  WGB  nie  są  -  zgodnie  z  treścią  oferty  -  podwykonawcami  robót 

budowlanych,  c)  jedynym  podwykonawc

ą  ma  być  Strabag,  ale  Strabag  nie  udostępnia 

zasobów, d) WGB i SBL miały - zgodnie z oświadczeniem wykonawcy - wykonać mur oporowy, 

ale  SBL  deklaruje  wykonanie  robót  żelbetowych  a  zakres  robót  przy  murze  oporowym  nie 

został  określony,  e)  usunięcie  tych  wszystkich  błędów  nie jest  możliwe  bez  istotnej  zmiany 

treści oferty. Zmiany takie można by wyprowadzić dopiero po przeprowadzeniu negocjacji co 

jest niedopuszczalne w świetle dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

Ponadto  Odwołujący  podniósł,  że  Mostmarpal  nie  powinien  uzyskać  punktów  

w ramach kryteriów oceny ofert za realizacje wykazane przez Pana inż. M. K. w pkt 2, 3, 4, 5, 

6 oświadczenia z dnia 26 listopada 2018 r.  

W  zakresie  realizacji  z  pkt  2:  Zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  mias

ta  Lwówek 

Śląski - budowa nr 24 Odwołujący wskazał, iż: a) zabezpieczenie przeciwpowodziowe nie jest 

samo w sobie mostem i nie jest obiektem mostowym - 

jednocześnie nie można ustalić co kryje 

się pod określeniem „budowa nr 24” i nie wynika to też z treści oświadczenia załączonego do 

oferty,  b)  i

nformacja  ta  została  złożona  w  celu  uzyskania  większej  ilości  punktów  a  zatem 

dokument ten nie podlega uzupełnieniu w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - 

tryb ten jest zastrzeżony jedynie dla dokumentów potwierdzających spełnienie warunku oraz 

c)  ustalenie  czy  „budowa  24”  jest  mostem  lub  obiektem  mostowym  wymaga 

niedopuszczalnego  uzupełnienia  oferty  albo  niedopuszczalnych  negocjacji  -  tym  samym 

punkty nie mogą być przyznane. 

Odnośnie  realizacji  wskazanej  w  pkt  3:  Rozbiórka  uszkodzonego  mostu  i  budowa 

nowego  (...) 

Odwołujący  podał,  iż:  a)  z  informacji  znajdujących  się  w  ofercie  Mostmarpal 

złożonej na realizację tego zadania wskazano, iż kierownikiem budowy będzie R. S. a zatem 

inna  osoba  - 

punkty  nie  powinny  być  przyznane  a  wykonawca  winien  być  wykluczony  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 alternatywnie pkt 17 ustawy Pzp, b) jeżeli 

okazałoby się, że w rzeczywistości funkcję sprawował inż. M. K., to punkty nie powinny być 

przyznane, gdyż w oświadczeniu jednoznacznie wskazano, że mamy do czynienia z dwoma 

robotami  (być  może  realizowanymi  na  podstawie  jednej  umowy),  c)  pierwsza  robota  to 

rozbiórka 

mostu, 

d) 

druga 

robota 

to 

budowa 

nowego 

mostu,  


e)  k

ryterium  odnosi  się  do  doświadczenia  zdobytego  na  budowie  lub  przebudowie  obiektu 

mostowego - 

skoro były dwa obiekty to oceniać je należy rozdzielnie, f) informacja ta została 

złożona  w  celu  uzyskania  większej  ilości  punktów  a  zatem  dokument  ten  nie  podlega 

uzupełnieniu w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - tryb ten jest zastrzeżony 

jedynie  dla  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunku.  Ustalenie  wartości  robót 

rozbiórkowych  dla  mostu  i  ustalenie  wartości  robót  dla  nowobudowanego  mostu  wymaga 

niedopuszczalnego  uzupełnienia  oferty  albo  niedopuszczalnych  negocjacji  -  tym  samym 

punkty nie mogą być przyznane, gdyż Mostmarpal nie podał wartości obiektów. 

W  przedmiocie  realizacji  wskazanej  w  pkt  4:  Rozbudowa  ul.  Zapora  i  ul.  Tartacznej 

wraz  z 

budową  mostu  w  Bielsku-Białej  -  Etap  III  A  Odwołujący  podał,  iż:  a)  podobnie  jak 

wcześniej,  z  informacji  znajdujących  się  w  ofercie  Mostmarpal  złożonej  na  realizację  tego 

zadania  wskazano,  iż  kierownikiem  budowy  będzie  R.  S.  a  zatem  inna  osoba  -  punkty  nie 

powinny być przyznane a Wykonawca winien być wykluczony z postępowania na podstawie 

art.  24  ust.  1  pkt  16  alternatywnie  pkt  17  ustawy  Pzp,  b)  j

eżeli  okazałoby  się,  że  

w rzeczywistości funkcję sprawował inż. M. K., to punkty nie powinny być przyznane, gdyż w 

oświadczeniu jednoznacznie wskazano, że mamy do czynienia z trzema robotami (być może 

realizowanymi  na  podstawie  jednej  umowy),  czyli  rozbudowa  ul.  Zapora,  rozbudowa  ul. 

Tartacznej i budowa mostu - 

punkty mogły być przyznane tylko za budowę mostu, c) informacja 

ta została złożona w celu uzyskania większej ilości punktów a zatem dokument ten nie podlega 

uzupełnieniu w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - tryb ten jest zastrzeżony 

jedynie dla dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ustalenie wartości robót dla 

budowy  mostu  wymaga  niedopuszczalnego  uzupełnienia  oferty  albo  niedopuszczalnych 

negocjacji - tym samym punkty 

nie mogą być przyznane, gdyż Mostmarpal nie podał wartości 

obiektu mostowego. 

W  zakresie  realizacji  wskazanej 

w  pkt  5:  Rozbudowa  ulicy  Miłej  (...)  wraz  

przebudową  mostu  Odwołujący  argumentował,  iż:  a)  podobnie  jak  we  wcześniejszych 

przypadkach informacja ta została złożona w celu uzyskania większej ilości punktów a zatem 

dokument ten nie podlega uzupełnieniu w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - 

tryb  ten  jest  zastrzeżony  jedynie  dla  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunku,  

b) u

stalenie wartości robót dla budowy mostu wymaga niedopuszczalnego uzupełnienia oferty 

albo  niedopuszczalnych  negocjacji  - 

tym  samym  punkty  nie  mogą  być  przyznane,  gdyż 

Mostmarpal  

nie podał wartości robót dla mostu. 

Odnosząc  się  do  realizacji  wskazanej  w  pkt  6:  Rozbudowa  skrzyżowania  (...)  wraz  

rozbudową mostu (...) Odwołujący podniósł, że: a) analogicznie jak poprzednio informacja ta 

została złożona w celu uzyskania większej ilości punktów a zatem dokument ten nie podlega 

uzupełnieniu w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - tryb ten jest zastrzeżony 

jedynie dla dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, b) ustalenie wartości robót dla 


budowy  mostu  wymaga  niedopuszczalnego  uzupełnienia  oferty  albo  niedopuszczalnych 

negocjacji - tym samym punkty 

nie mogą być przyznane, gdyż Mostmarpal nie podał wartości 

robót dla mostu. 

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z dnia 3 stycznia 2019 r. wniósł o: 

1.  odrzucenie  odwołania  na  zasadzie  art.  189  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp,  tj.  ze  względu  na 

wniesienie  odwołania  przez  podmiot,  któremu  nie  przysługuje  interes  prawny  w  uzyskaniu 

rozstrz

ygnięcia w rozumieniu art. 179 ustawy Pzp, 

2.  odrzucenie  odwołania  na  zasadzie  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  tj.  ze  względu  na 

wniesienie odwołania z naruszeniem ustawowego terminu, 

3.  w  przypadku  braku  odrzucenia  odwołania  -  o  skierowanie  sprawy  do  rozpoznania  na 

rozprawie, 

4. oddalenie odwołania, 

5. dopuszczenie i przeprowadzenie wszystkich dowodów wskazanych przez Zamawiającego 

na podane okoliczności, 

.  zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kosztów  postępowania,  w  tym 

kosztów zastępstwa procesowego wg faktury przedłożonej podczas rozprawy. 

Zamawiający  podniósł,  że  zadaniem  komisji  przetargowej  jest  wskazanie 

najkorzystniejszej  oferty,  natomiast  wyb

ór  oferty  a  w  konsekwencji  podpisanie  umowy  na 

roboty  budowlane  może  nastąpić  wyłącznie  wówczas,  kiedy  Zamawiający  dysponuje 

odpowiednimi  środkami  finansowymi.  W  konkretnym  przypadku  Zamawiający  dysponował 

kwotą  5  399  991,88  zł  natomiast  Odwołujący  zaoferował  kwotę  5  851  383,60  zł,  stąd 

ewentualny nakaz dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty firmy SANEL Sp. z o.o. nie 

może  być  skuteczny,  gdyż  po  stronie  Zamawiającego  brak  jest  środków  pozwalających  na 

dokonanie wyboru oferty Odwołującego. W konsekwencji stwierdzić należy, iż Odwołującemu 

nie przysługuje  interes we  wniesieniu odwołania, gdyż  jego  oferta  i tak  nie mogłaby  zostać 

wybrana, a to ze względu na zbyt wysoką cenę. 

Zamawiający wskazał, iż z zarzutami odwołania nie sposób się zgodzić. Zamawiający 

podniósł, że rozstrzygnięcie przetargu polegające na stwierdzeniu, iż oferta Mostmarpal jest 

najkorzystniejsza  było  słuszne.  W  ocenie  Zamawiającego  spełnienie  przez  Mostmarpal 

wymagań opisanych w kryterium „zdolności techniczne i zawodowe” nie budziło jakichkolwiek 

wątpliwości,  a  ww.  wykonawca  w  dostateczny  sposób  udowodnił  spełnienie  wymogów 

dotyczących tego kryterium.  

Zamawiający  argumentował,  iż  wbrew  zarzutom  Odwołującego,  Zamawiający  nie 

doszukał się jakichkolwiek wewnętrznych sprzeczności w ofercie Mostmarpal, uznając ją za 

ofertę  w  rozumieniu  art.  66  k.c.  Wskazał  również,  iż  to  do  Zamawiającego  należy 

rozstrzygnięcie,  czy  przedłożone  dokumenty  budzą  jakiekolwiek  wątpliwości.  W  niniejszym 


przypadku takie wątpliwości się nie pojawiły, w konsekwencji czego Zamawiający uznał ofertę 

wykonawcy Mostmarpal za niewadliwą.  

Dalej  Zamawiający  wskazał,  iż  dokonując  oceny  oferty  złożonej  przez  Mostmarpal 

Zamawiający nie dopatrzył się jakichkolwiek uchybień, które mogłyby skutkować odrzuceniem 

oferty. Tym bardziej 

za bezzasadne Zamawiający ocenia zarzuty rzekomego przedstawienia 

informacji nierzetelnych czy też wprowadzających w błąd. 

Zamawiający podniósł, że nie dopatrzył się takich wadliwości oferty Mostmarpal, które 

można  by  uznać  za  wewnętrzne  sprzeczności,  prowadzące  w  konsekwencji  do  odrzucenia 

oferty  na  zasadzie  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp.  W  ocenie  Zamawiającego  Mostmarpal  

w dostateczny sposób opisała w ofercie postanowienia umowy dot. podwykonawców. W pkt. 

5 lit. 

b oferty wskazano, iż Mostmarpal będzie korzystała z zasobów WGB Firmy Usługowo - 

Handlowej W. G. 

oraz SBL Żelbud Sp. z o.o. Okoliczność ta została następnie potwierdzona 

oświadczeniami  złożonymi  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  poszczególnych 

przedsiębiorstw. 

W  ocenie  Zamawiającego  przedstawione  w  tym  zakresie  informacje  były  Iogiczne, 

spójne i przekonywujące. Podkreślić należy, iż Mostmarpal mogła powoływać się na zasoby 

zarówno  WGB,  jak  i  SBL,  gdyż  oba  te  podmioty  wyraziły  na  to  zgodę.  Z  perspektywy 

Zamawiającego  istotne  było  to,  czy  podmioty  te  będą  podwykonawcami  w  rozumieniu  

art. 647

§ 1 k.c. Takich właśnie podwykonawców należało zgłosić Zamawiającemu w pkt. 5 

lit. a oferty. 

Zamawiający uzasadniał, że wskazanie zarówno WGB, jak i SBL jako podmiotów, 

na  zasobach  których  Mostmarpal  zamierzała  bazować  bynajmniej  nie  jest  wykluczone. 

Podmioty te mogą bowiem realizować prace np. w zakresie robót żelbetowych czy też przy 

wykonywaniu muru oporowego będąc jedynie usługodawcami, wynajmującymi sprzęt itp. W 

takim przypadku podmioty te nie będą podwykonawcami w rozumieniu art. 647

§ 1 k.c., gdyż 

nie będą wykonywały robót budowlanych. Tym samym podmioty te mogą być jednocześnie 

podwykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, jak i nie być podwykonawcami w 

rozumieniu art. 647

§ 1 k.c. 

Zamawiający  zwrócił  uwagę  również  na  konstrukcję  pkt.  5  formularza  ofertowego. 

Zawierał on 2 jednostki redakcyjne (lit. a oraz lit. b),  poświęcone dwóm różnym kategoriom 

przypadków:  podwykonawcom  (lit.  a)  oraz  podmiotom,  na  których  potencjale  miał  polegać 

wykonawca  (lit.  b).  Za

równo  do  pierwszej,  jak  i  do  drugiej  grupy  podmiotów  odnosiło  się 

natomiast  sformułowanie  „część  zamówienia  zamierzamy  powierzyć”.  Skoro  zatem 

wyodrębnione zostały 2 kategorie podmiotów, którym można powierzyć części zamówienia, to 

oczywiste 

jest, że rozróżnienie to miało swoje uzasadnienie. Takim uzasadnieniem była chęć 

wyróżnienia  podwykonawców,  wobec  których  Zamawiający  zlecający  wykonanie  robót 

budowlanych  mógłby  ponosić  subsydiarną  odpowiedzialność,  oraz  innych  podmiotów.  Nie 

może  przy  tym  ulegać  wątpliwości,  że  także  te  podmioty,  o  których  mowa  w  pkt.  5  lit.  b 


formularza 

ofertowego  mogą  wykonywać  część  zadania,  gdyż  także  do  nich  odnosiło  się 

sformułowanie „cześć zamówienia zamierzamy powierzyć”. W konsekwencji uznać należy, iż 

zarówno SBL, jak i WGB skutecznie udostępniły zasoby. 

W  odniesieniu  do  pkt.  5  cz.  I  formularza  ofertowego 

Zamawiający  zaznaczył,  iż 

wskazane  tam  zostało  wyraźnie  „niepotrzebne  skreślić”.  W  ocenie  Zamawiającego  brak 

skreślenia  i  pozostawienie  pustej  rubryki  dotyczącej  podwykonawców  miało  ten  skutek,  że  

w zamierzeniu 

Mostmarpal miało odsyłać do treści innych dokumentów. Skoro zaś w innych 

dokumentach  pochodzących  od  wykonawcy  oraz  od  podwykonawców  w  sposób  wyraźny 

określono zarówno podmioty, które miały być podwykonawcami jak i zakres robót zlecanych 

podwykonawcom,  to  Zam

awiający  bez  trudu  mógł  zdekodować  treść  oferty  w  zakresie 

odnoszącym  się  do  powierzenia  części  robót  podwykonawcom.  W  ocenie  Zamawiającego 

kluczowe  znaczenie 

ma  zaś  fakt,  że  dla  Zamawiającego  treść  oferty  w  tym  zakresie  była 

oczywista  i  ni

e  budziła  wątpliwości,  w  tym  w  szczególności  brak  było  wątpliwości 

interpretacyjnych. 

Zamawiający  argumentował,  iż  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  fakt,  że  oferta 

wraz  z  wszystkimi  załącznikami  stanowi  jedną  spójną  całość.  Zgodnie  z  formularzem 

ofertowym punkt 5, w przypadku 

braku podwykonawców należało skreślić podpunkt a), czego 

prawidłowo w ofercie firmy Mostmarpal nie uczyniono, gdyż zapis odnośnie podwykonawstwa 

firm 

SBL Żelbet i WGB znajdował się w załącznikach do oferty tj. treści zobowiązania innego 

podmiotu. Podsumow

ując, Mostmarpal w formularzu ofertowym pozostawił podpunkt a) gdyż 

podwykonawstwo 

wykazano 

załącznikach 

do 

Oferty  

postaci  zobowiązań  innych  podmiotów.  Również  z  treści  zobowiązań  innych  podmiotów 

wynika zakres podwykonawstwa, 

tj. roboty żelbetowe (które są tożsame z wykonaniem muru 

oporowego, gdyż mur oporowy jest jedyną konstrukcją żelbetową w przedmiotowym zadaniu) 

w przypadku firmy SBL oraz wykonanie muru oporowego przez WGB. 

Dodatkowo 

Zamawiający wyjaśnił, że zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca 

może 

powierzyć 

wykonanie 

części 

zamówienia 

podwykonawcy 

zgodnie  

z  art.  36b  ust.  1  ustawy  Pzp 

może  tego  dokonać  również  w  trakcie  realizacji  zamówienia. 

Powyższe wykazuje, że Mostmarpal na każdym etapie realizacji zamówienia może zgłaszać 

pod

wykonawców,  stąd  nie  wyszczególnienie  firm  SBL  Żelbet  i  WGB  jw.  na  formularzu 

ofertowym  jako  podwykonawców  nie  oznacza  braku  takiej  możliwości  na  etapie  realizacji 

robót. 

Kolejno  Zamawiający  argumentował,  iż  wykazane  przez  Mostmarpal  doświadczenie 

inż. M. K. nie wzbudziło zastrzeżeń. Zamawiający w konsekwencji przyznał ww. wykonawcy 

maksymalną liczbę punktów, tj. 10. 

W  odniesieniu  do  realizacji  podanej  pod  numerem  2  oświadczenia  inż.  M.  K. 

Zamawiający  podał,  że  nie  wzbudziło  ono  zastrzeżeń  Zamawiającego.  Wskazał,  iż  cechą 


charakterystyczną robót w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego jest konieczność 

budowy również obiektów mostowych w rozumieniu przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (tj. w: Dz.U. 2015, 

poz.  331).  Zgodnie  z  tą  definicją  pod  pojęciem  obiekt  mostowy  rozumie  się  „budowlę 

przeznaczoną  do  przeprowadzenia  drogi,  samodzielnego  ciągu  pieszego  lub  pieszo-

rowerowego,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  innego  rodzaju  komunikacji 

gospodarczej nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę”. 

W  ocenie  Zamawiającego  możliwość  wykonania  obiektu  mostowego  w  toku  prac  nad 

wykonaniem zabezpieczenia p

rzeciwpowodziowego nie wzbudziła zastrzeżeń. 

W  odniesieniu  do  pracy  podanej  przez  inż.  M.  K.  pod  nr  3  Zamawiający  podał,  że 

Zamawiający  również  i  w  tym  przypadku  nie  miał  wątpliwości.  W  oświadczeniu  wskazano 

bowiem, że inż. M. K. pełnił funkcję kierownika budowy/kierownika robót w okresie od września 

do  grudnia  2014  toku,  tj.  przez  4  miesiące.  Ustawa  Prawo  budowlane  dopuszcza,  a  w 

niektórych  przypadkach  wręcz  nakazuje  aby  poza  kierownikiem  budowy  (równolegle  z 

pełnieniem  przez  niego  obowiązków)  udział  w  postępowaniu  brali  również  kierownicy  robót 

poszczególnych  branż.  Zamawiający  przyznawał  dodatkowe  punkty  za  doświadczenie  na 

stanowisku  kierownik  budowy/kierownik  robót.  Nie  jest  zatem  wykluczone,  że  poza 

kier

ownikiem budowy funkcja kierownika robót mostowych była sprawowana przez inną osobę 

(również  w  tym  samym  czasie).  Nadmienić  przy  tym  należy,  iż  ocenie  podlegało  pełnienie 

funkcji  kierownika  budowy/kierownika  robót,  bez  wskazania  okresu,  w  jakim  dana  osoba 

miałaby  pełnić  tę  funkcję.  Zamawiający  nie  postawił  bowiem  wymogu  pełnienia  funkcji 

kierownika  budowy/kierownika  robót  przez  cały  okres  trwania  inwestycji.  Nie  ma  racji 

Odwołujący także w zakresie, w jakim twierdzi, że prace wskazane pod nr. 3 to odrębne roboty. 

Wprost  przeciwnie  - 

w  oświadczeniu inż.  M.  K. wskazano wyraźnie,  że chodzi  o  „rozbiórkę 

uszkodzonego mostu i budowę nowego obiektu mostowego”. Dzięki zastosowaniu spójnika 

„i”, statuującego koniunkcję, oczywiste jest, że w tym przypadku chodziło o jedno zamówienie, 

rozp

atrywane łącznie. Tym samym brak jest podstaw po temu, by dzielić wartość zamówienia 

na  roboty  w 

zakresie  rozbiórki  i  budowy  nowego  obiektu.  Podobne  dzielenie  zamówienia 

byłoby sprzeczne z normą przepisu art. 5b ustawy Pzp. 

Dalej Zamaw

iający wskazał, iż podobnie jak w przypadku realizacji opisanej pod nr. 3, 

także w przypadku inwestycji opisanej w oświadczeniu inż. M. K. pod nr. 4 Zamawiający nie 

powziął  wątpliwości  co  do  prawdziwości  podanych  informacji.  W  oświadczeniu  wskazano 

bowiem

, że inż. M. K. pełnił funkcję kierownika budowy/kierownika robót w okresie od maja do 

września 2015 roku, tj. przez 5 miesięcy. Także i w tym przypadku nie jest zatem wykluczone, 

że przez pozostały czas realizacji inwestycji funkcja kierownicza była sprawowana przez inną 

osobę.  Wedle  przekazanej  informacji,  inż.  M.  K.  miał  pełnić  funkcję  kierownika 


budowy/kierownika 

robót dla całego zadania inwestycyjnego, zatem niedopuszczalne byłoby 

jego podzielenie,  stosownie  do przepisu art.  5b ustawy  Pzp. Ponadto wska

zać należy, iż w 

treści  rozdz.  24  ust.  5 formularza  ofertowego  nie  wynika,  by  wartość  1.000.000,00  zł  miała 

dotyczyć  wyłącznie  samego  obiektu  mostowego.  Kwota  ta  dotyczyła  bowiem  niepodzielnie 

całego zadania inwestycyjnego, obejmującego budowę lub  przebudowę obiektu mostowego. 

Następnie Zamawiający wskazał, iż zarzuty podniesione przez Odwołującego nie są 

zasadne  także  w  przypadku  inwestycji  opisanych  przez  inż.  M.  K.  pod nr.  5  i  6. W  ocenie 

Zamawiającego brak jest jakichkolwiek przesłanek po temu, by dzielić zamówienie na część 

mosto

wą  oraz  pozostałe  roboty.  Zamawiający  w  sposób  wyraźny  postawił  w  formularzu 

ofertowym 

wymóg by wartość całego zamówienia, a nie tylko jego części, wynosiła co najmniej 

zł brutto. Tym samym w obu omawianych przypadkach Zamawiający nie miał 

wątpliwości co do tego, że Mostmarpal sprostała postawionym wymogom i powinna otrzymać 

po 2 punkty 

za każdą z realizacji. 

Nadto 

Zamawiający podniósł, iż stanowczo odrzuca podniesiony przez Odwołującego 

zarzut  naruszenia  art.  7  ustawy  Pzp  poprzez  preferowanie  oferty  Mostmarpal

. Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach dokłada najwyższych starań, by wszelkie zamówienia publiczne 

były  udzielane  w  sposób  transparentny,  z  dochowaniem  wymogów  stawianych  przepisami 

prawa 

powszechnie obowiązującego - w tym art. 7 ustawy Pzp. W związku z tym Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach poczytuje zarzut preferencyjnego traktowania Mostmarpal jako 

naruszenie 

dóbr 

osobistych 

Województwa 

Śląskiego 

rozważa 

podjęcie  

związku z dokonanym naruszeniem stosownych kroków prawnych. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika,  Krajowa  Izb

a  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba oddaliła wniosek Zamawiającego o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 

ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, tj. ze względu na wniesienie odwołania przez podmiot, któremu nie 

przysługuje interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia w rozumieniu art. 179 ustawy Pzp. W 

powyższym  zakresie  Izba  wskazuje,  iż  przesłanka  dotycząca  interesu  w  uzyskaniu 

zamówienia ma charakter materialnoprawny i podlega badaniu na rozprawie. Jej spełnienie 

stanowi  podstawę  do  dalszej,  merytorycznej  oceny  zarzutów.  Ewentualne  zaprzeczenie 

naruszenia  interesu  wykonawcy  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  może  prowadzić  do 


oddalenia odwołania, a nie jego odrzucenia bez merytorycznego rozpoznania zarzutów (tak 

KIO w wyroku z dnia 15 stycznia 2018 r. sygn. akt: KIO 21/18).  

Nadto  Izba  oddaliła  Izba  wniosek  Zamawiającego  o  odrzucenie  odwołania  na 

podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  tj.  ze  względu  na  wniesienie  odwołania  

z  naruszeniem  ustawowego  terminu.  Zgodnie 

z  art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp,  do  czynności 

podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks cywilny, jeżeli 

przepisy  ustawy  nie  stanowią  inaczej.  Z  kolei  w  świetle  ust.  2  ww.  przepisu,    jeżeli  koniec 

terminu  do  wykonania  czynności  przypada  na  sobotę  lub  dzień  ustawowo  wolny  od  pracy, 

termin  upływa  dnia  następnego  po  dniu  lub  dniach  wolnych  od  pracy.  Analogiczne 

uregulowanie znalazło się w art. 185 ust. 8 ustawy Pzp. Zgodnie natomiast z art. 182 ust. 1 

pkt  2  ustawy  Pzp,  odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  

o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 

w  sposób  określony  w art.  180  ust.  5 zdanie  drugie  albo  w  terminie  10  dni  -  jeżeli  zostały 

przesłane  w  inny  sposób  -  w  przypadku  gdy  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty 

określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie art.  11  ust.  8.  Z  akt  sprawy  wynika,  iż 

Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyniku postępowania w dniu 10 grudnia 

2018  r. 

drogą  elektroniczną,  zatem  termin  na  wniesienie  odwołania  upływał  w  dniu  

17 grudnia 2018 r., bowiem 15 grudnia 2018 r. przypadał na sobotę. Tym samym Odwołujący 

wniósł odwołanie z zachowaniem ustawowego terminu.  

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  18  grudnia  2018  r.  powiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  

Izba  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  Mostmarpal  

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zarzeczu  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego w dniu 21 grudnia 2018 r. po stronie Zamawiającego.  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego i potwierdzoną za 

zgodność  z  oryginałem,  w  szczególności  ogłoszenie  o  zamówieniu,  specyfikację  istotnych 

warunków zamówienia, ofertę wykonawcy Mostmarpal wraz z pismem z dnia 6 grudnia 2018 

r. 

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  

i  Uczestni

ka  postępowania  odwoławczego  złożone  w  pismach  procesowych  oraz  ustnie  do 

protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 4 stycznia 2019 r.  


Nadto  Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentów  złożonych  przez  Odwołującego 

i Uczestnika postępowania odwoławczego w toku rozprawy. 

Pismem  z  dnia  19  grudnia  2018  r.  Odwołujący  oświadczył,  iż  cofa  zarzut  wskazany  

w punkcie VI 

odwołania oraz zawarte tam wnioski dowodowe, tj. wniosek o przeprowadzenie 

dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomii w celu potwierdzenia, iż Mostmarpal nie posiada 

zdolności  finansowej  umożliwiającej  wykonanie  zamówienia  objętego  postępowaniem  oraz 

tego,  że  dokumenty  złożone  przez  Mostmarpal  w  toku  postępowania  nie  potwierdzają 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ. Z uwagi na powyższe ww. 

zarzut nie 

podlegał rozpoznaniu przez Izbę.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie z rozdziałem 5 pkt 5.2 ppkt 3a SIWZ, w celu oceny spełniania minimalnego 

warunku  w  zakresie  zdolności  technicznej  wykonawcy  Zamawiający  uzna,  iż  wykonawca 

spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał 2 roboty budowlane polegające na budowie lub 

przebudowie konstrukcji oporowej lub obiektu mostowego o wartości minimum 2 500 000 zł 

brutto k

ażda.  

Zgodnie  z  rozdziałem  24  SIWZ,  kryteriami  oceny  ofert  w  postępowaniu  były:  cena  

o wadze 60%,  okres gwarancji  udzielonej  przez  wykonawcę powyżej  60  miesięcy  o wadze 

30% oraz doświadczenie jako kierownik budowy/robót o wadze 10%. 

W punkcie 5 rozdziału 24 SIWZ, Zamawiający określił zasady dotyczące oceny ofert w 

kryterium doświadczenie jako kierownik budowy/robót: 1) osoba zaproponowana do pełnienia 

funkcji kierownika budowy/kierownika robót, za każde pełnienie takiej funkcji na budowie lub 

przebudowie obiektu 

mostowego o wartości min. 1 000 000 zł brutto każda otrzyma 2 punkty, 

2) do oceny będzie brane pod uwagę pełnienie funkcji kierownika budowy/robót maksymalnie 

na 5 budowach, 3) maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w 

ww. kryteriu

m to 10 punktów, 4) w przypadku wykazania większej ilości budów, gdzie pełniona 

była taka funkcja, Zamawiający do oceny przyjmie 5 budów i oferta otrzyma maksymalną liczbę 

punktów, tj. 10 pkt, 5) wykonawca w Formularza Ofertowym zadeklaruje ilość prowadzonych 

przez  kierownika  budowy/kierownika  robót  budów  spełniających  to  kryterium.  Należy 

przedstawić  imienne  oświadczenie  spełnienia  tego  kryterium  przez  zadeklarowanego 

kierownika  budowy/

kierownika  robót,  6)  w  przypadku  nieprzedłożenia  stosownego 

oświadczenia osoby potwierdzającego spełnienie niniejszego kryterium i/lub nie wskazania w 

Formularzu ofertowym, kryterium zostanie ocenione na 0 pkt.  

W ww. postępowaniu oferty złożyło czterech wykonawców, tj. Mostmarpal Sp. z o.o., 

Odwołujący, B. Bau Polska Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlano Melioracyjne Tolos 

P. W. 

i Wspólnicy Sp. k. 


Wykonawca  Mostmarpal  w 

punkcie  I.3  formularza  oferty  odnoszącym  się  do 

doświadczenia kierownika budowy/robót wskazał Pana M. K. Nadto oświadczył, iż ww. osoba 

posiada  doświadczenie  zawodowe  kierownika  budowy/robót  (ilość  budów,  pełnienie  takiej 

funkcji na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto 

każda) na 6 budowach.  

Jednocześnie  wykonawca  Mostmarpal  załączył  oświadczenie  kierownika  budowy  

z  dnia  26  listopada  2018  r.  Pana  M.  K. 

o  treści:  „Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.:  ZABEZPIECZENIE  KORPUSTU  DROGOWEGO  I 

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 52+600 DO KM 52+850 

WZDŁUŻ  RZEKI  KOCIERZANKA  W  MIEJSCOWOŚCI  KOCIERZ  MOSZCZANICKI, 

prowadzonego przez  Zarząd  Dróg Wojewódzkich w  Katowicach,  ul.  Lechicka 24,  40  –  609 

Katowice, ja niżej podpisany – M. K., przewidziany do pełnienia funkcji Kierownika budowy na 

ww.  zada

niu,  oświadczam,  iż  pełniłem  funkcję  Kierownika  Budowy/Robót  na  poniższych 

zadaniach: 

1. Rozbiórka uszkodzonego mostu drogowego „U Drożdżów” wraz z budową kładki pieszo – 

jezdnej w m. Cisiec. 

Wartość robót brutto: 1.451.400,00 zł 

Okres realizacji: 09-11.2013 r. 

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Lwówek Śląski – budowla nr 24 

Wartość robót brutto: 3.223.045,94 zł 

Okres realizacji: 09.2012 

– 08.2013 

3.  Rozbiórka  uszkodzonego  mostu  i  budowa  nowego  obiektu  mostowego  na  rzece  Żylicy  

w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w km 0+131 w m. Zarzecze Gmina 

Łodygowice 

Wartość robót brutto: 3.088.207,17 zł 

Okres realizacji: 09-12.2014 r. 

4. Rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku – Białej – etap IIIA 

Wartość robót brutto: 2.057.801,42 zł 

Okres realizacji: 05-09.2015 r. 

5.  Rozbudowa ulicy  Miłej  na  odcinku  od  ul. Olszówki  do  ul.  Jaworowej  wraz  z  przebudową 

mostu na potoku Olszówka w Bielsku – Białej 

Wartość robót brutto: 1.032.793,41 zł 

Okres realizacji: 08.2015 r. 

– 04.2016 r. 

6. Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka – Skowronków wraz z rozbudową mostu na Potoku 

Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku – Białej 

Wartość robót brutto: 1.372.699,79 zł 

Okres realizacji: 06-

10.2016 r.” 


Wykonawca  Mostma

rpal  punkt  I.5 formularza oferty  wypełnił  następująco:  „5.  Część 

zamówienia zamierzamy powierzyć: 

a) podwykonawcy w następującej części (wraz z podaniem nazwy firmy)*: ……………………. 

b) podmiotom, na których zdolności się powołujemy w zakresie potencjału (wraz z podaniem 

nazwy 

firmy): WGB Firma Usługowo – Handlowa W. G. 

SBL Żelbet Sp. z o.o. ul. Lędzińska 297, 43 – 140 Lędziny. 

*) niepotrzebne skreślić”. 

W  załączniku  nr  3  do  oferty  wykonawca  Mostmarpal  złożył  oświadczenie  o  treści: 

„Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/ów,  na  którego/ych  zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: WGB Firma Usługowo-Handlowa W. G. (…), SBL 

Żelbet 

Sp. 

o.o. 

(…) 

nie 

zachodzą 

podstawy 

do 

wykluczenia  

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.”  Nadto  zostało  złożone  oświadczenie  o  treści: 

„Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych 

podwykonawcą/ami: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (…), nie zachodzą podstawy 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.” 

Z  kolei  w  załączniku  nr  4  do  oferty  wykonawca  Mostmarpal  złożył  oświadczenie  

o treści: „Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych  przez  Zamawiającego  w  pkt.  5  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: WGB Firma Usługowo  – Handlowa 

W. G. 

(…), SBL Żelbet Sp. z o.o. (…) w następującym zakresie: wykonania muru oporowego”.  

Ponadto  wykona

wca  Mostmarpal  załączył  do  oferty  zobowiązanie  SBL  Żelbet  

Sp.  z  o.o.  do  udostępnienia  ww.  wykonawcy  zasobów  w  zakresie  zdolności  technicznej. 

Jednocześnie z treści ww. zobowiązania wynikało, iż podmiot na zdolnościach, którego polega 

wykonawca  Mostmarpal 

będzie  brał  udział  w  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  jako 

podwykonawca  oraz  wykona  roboty  żelbetowe  w  całym  okresie  trwania  niniejszego 

zamówienia. 

Jednocześnie  wykonawca  Mostmarpal  załączył  do  oferty  zobowiązanie  WGB  Firma 

Usługowo  –  Handlowa  W.  G.  do  udostępnienia  ww.  wykonawcy  zasobów  

w  zakresie  zdolności  technicznej.  Z  treści  ww.  zobowiązania  wynikało,  iż  podmiot  na 

zdolnościach,  którego  polega  wykonawca  Mostmarpal  będzie  brał  udział  w  realizacji 

przedmiotowego zamówienia jako podwykonawca oraz wykona roboty w zakresie wykonania 

muru oporowego. 

Nadto 

wykonawca  Mostmarpal,  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  

30 listopada 2018 r. w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp

, złożył żądane dokumenty wskazując 

jednocześnie, iż przekazuje odpis z KRS dla wykonawcy – Mostmarpal, dla podwykonawców: 

WGB Firma Handlowo 

– Usługowa, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SBL – Żelbet Sp. 

z o.o.  


Za  najkorzystniejszą  w  ww.  postępowaniu  Zamawiający  uznał  ofertę  wykonawcy 

Mostmarpal,  która  otrzymała  100  punktów  w  kryteriach  oceny  ofert.  Na  drugim  miejscu  

w rankingu ofert uplasowała się oferta Odwołującego z 96,05 pkt.  

Izba zważyła, co następuje: 

O

dwołanie podlegało oddaleniu. 

Zdaniem  składu  orzekającego  Izby  nie  potwierdziły  się  zarzuty  naruszenia  art.  22  

ust.  1,  art.  22a  ust.  2,  art.  24  ust.  1  pkt  12,  art.  24  ust.  1  pkt  17  lub  alternatywnie  16  oraz 

art.  89  ust.  1  pkt  1  i  2  ustawy  Pzp 

odnoszące  się  do  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy 

Mostmarpal oraz zaniechania odrzucenia oferty ww. wykonawcy.  

Istota ww. zarzutów sprowadzała się do oceny, czy wykonawca Mostmarpal wykazał 

się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b lit. c ustawy 

Pzp w związku z poleganiem na potencjale podmiotów trzecich oraz czy oferta ww. wykonawcy 

podlegała  odrzuceniu  z  uwagi  na  niezgodność  z  ustawą  oraz  sprzeczność  

z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie oświadczenia wykonawcy 

dotyczącego podwykonawców i udostępnienia zasobów. 

Na  wstępie  Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  nie  kwestionował  informacji  zawartych  

w  wykazie  robót  budowlanych  oraz  referencjach,  złożonych  przez  wykonawcę  Mostmarpal  

w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.  

Przechodząc  do  oceny  ww.  zarzutów,  w  pierwszej  kolejności  zdaniem  składu 

orzekającego  Izby,  ustalenia  wymagało,  czy  w  świetle  postanowień  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  na  wykonawców  nałożony  został  obowiązek  wskazania  w  treści 

formularza  ofertowego  zakresu  zamówienia,  który  będzie  realizowany  przez  podmioty,  na 

zasoby  których  powołuje  się  wykonawca  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu.  

Zdaniem składu orzekającego Izby taki obowiązek, wbrew twierdzeniom Odwołującego 

nie  wynikał  z  treści  formularza  ofertowego.  W  ocenie  Izby  analiza  punktu  I.5.  formularza 

ofertowego prowadzi do wniosku, iż w lit. a) tego punktu wykonawca obowiązany był wskazać 

nazwy podwykonawców oraz części zamówienia, które będą realizowane przez te podmioty. 

Z kolei w punkcie I.5. lit. b) wykonawca obowiązany był podać nazwę podmiotu, na którego 

zdolności  dany  wykonawca  się  powołuje.  Kwestia  wskazania  w  lit.  b  punktu  I.5  formularza 

ofertowego przez wykonawcę rodzaju udostępnianego potencjału nie była osią sporu między 

Stronami postępowania odwoławczego. Nie ulega również wątpliwości, iż do obu podpunktów 

(lit. a i b) punktu I.5 formularza ofertowego odnosił się zwrot „część zamówienia zamierzamy 

powierzyć”.  


Dalej  wskazać  należy,  iż  Zamawiający  w  rozdziale  9  SIWZ  zawarł  informacje  dla 

wykonawców  polegających  na  zdolnościach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  

w art. 22a ustawy Pzp. Z postanowień ww. rozdziału nie wynikał również obowiązek podania 

przez  wykonawcę w  treści formularza oferty  zakresu  zamówienia, który  będzie realizowany 

przez  podmioty,  na  zasoby  których powołuje się wykonawca.  Z kolei  w  rozdziale 10  SIWZ, 

Zamawiający określił wymagania w zakresie podwykonawstwa, wskazując w punkcie 10.2, iż 

żąda  aby  w  treści  formularza  ofertowego  stanowiącego  załącznik  do  SIWZ,  wykonawca 

wskazał  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  

i podania przez 

wykonawcę nazw podwykonawców.  

Analiza powyższych postanowień SIWZ, w tym formularza ofertowego, zdaniem składu 

orzekającego Izby prowadzi do wniosku, że Zamawiający oczekiwał od wykonawców podania 

w  formularzu  oferty 

informacji  dotyczących  dwóch  kategorii  podmiotów,  tj.  po  pierwsze 

podmiotów  będących  podwykonawcami  lecz  niebędących  jednocześnie  podmiotami  z 

zasobów, których korzysta wykonawca wraz ze wskazaniem części zamówienia, która będzie 

realizowana 

przez  podwykonawców  oraz  po  drugie  wskazania  podmiotów,  na  których 

zdolności  powoływał  się  wykonawca,  a  których  udział  w  realizacji  zamówienia  w  praktyce 

sprowadzał będzie się do podwykonawstwa.  

Stwierdzić  należy,  iż  obowiązek  wskazania  przez  wykonawcę  zakresu  zamówienia, 

który  będzie  realizowany  przez  podmiot  udostępniający  wykonawcy  swoje  zasoby  wynikał  

z  wzoru  oświadczenia  wykonawcy  składanego  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  ustawy  Pzp  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które to oświadczenie, w myśl postanowień 

rozdziału 16 w zw. z rozdziałem 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składało się 

na  treść  oferty  sensu  largo.  To  w  treści  załącznika  nr  4  wykonawca  Mostmarpal  podał,  że 

będzie  polegał  na  zasobach  podmiotów  WGB  oraz  SBL  w  zakresie  wykonania  muru 

oporowego

, podając tym samym zakres robót, który będzie realizowany przez ww. podmioty.  

Słusznie  bowiem  w  ocenie  Izby  argumentował  wykonawca  Mostmarpal,  iż  gdyby 

przyjąć  stanowisko  Odwołującego  za  słuszne,  obowiązkiem  wykonawcy  polegającego  na 

zasobach  podmiotu  trzeciego  byłoby  wskazanie  nazwy  podmiotu  trzeciego,  będącego  

w praktyce 

podwykonawcą, dwukrotnie w punkcie I.5 lit. a i b formularza oferty. Powyższemu 

stanowisku Odwołującego przeczy jednak treść SIWZ, w tym jej załączników. 

W tym miejscu zauważyć należy, iż ustawodawca w art. 22a ustawy Pzp nie posłużył 

się pojęciem „podwykonawca”. Przepis art. 22a ust. 1 ustawy Pzp dotyczy sytuacji, w której 

wykonawca, 

w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  

w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części, 

polega  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub 

ekonomicznej innych podmiotów. Zgodzić należy się z Odwołującym, iż w kontekście art. 22a 

ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 


kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach 

innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji 

których te zdolności są wymagane, w praktyce udział podmiotu trzeciego udostępniającego 

wykonawcy  określony  wyżej  potencjał  najczęściej  przybierze  formę  podwykonawstwa. 

Jednakże dostrzec trzeba, iż ocena przez zamawiającego realności udostępnienia wykonawcy 

niezbędnych  zasobów  następuje,  w  szczególności  poprzez  przedstawienie  zobowiązania 

podmiotu  trzeciego  do  oddania  wykonawcy 

niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia. 

W  ocenie  Izby  treść  zobowiązań  podmiotów  WGB  oraz  SBL  udostępniających 

wykonawcy 

Mostmarpal  zasoby  techniczne  nie  budziła  wątpliwości  co  do  sposobu 

wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego. Jak wynika bowiem z treści zobowiązań obu ww. 

podmiotów,  będą  one  brały  udział  w  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  jako 

podwykonawcy

, przez cały okres realizacji zamówienia. Ww. zobowiązania nie budziły również 

wątpliwości  Izby  w  kontekście  realności  udostępnienia  wykonawcy  Mostmarpal  zasobów 

dotyczących  zdolności  technicznych,  o  ile  treść  oferty  ww.  wykonawcy  czytana  jest 

kompleksowo. Jak już wskazano powyżej,  w treści załącznika nr 4 wykonawca Mostmarpal 

podał, że będzie polegał na zasobach podmiotów WGB oraz SBL w zakresie wykonania muru 

oporowego.  Z kolei  z  treści  zobowiązania  SBL  wynika,  iż  podmiot  ten  będzie  brał  udział  w 

robotach żelbetowych, a WGB wykona roboty w zakresie muru oporowego. W ocenie Izby o 

braku  realności  udostępnionych  zasobów  nie  świadczy  okoliczność,  iż  wykonawca  SBL 

zobowiązał  się  do  wykonania  robót  żelbetowych,  skoro,  jak  wskazał  Zamawiający,  mur 

oporowy  jest  jedyną  konstrukcją  żelbetową  objętą  zakresem  niniejszego  zamówienia. 

Powyższa okoliczność nie została zakwestionowana przez Odwołującego w toku rozprawy. W 

kontekście  postawionego  przez  Zamawiającego  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego  doświadczenia  wykonawcy  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  konstrukcji 

oporowej  lub  obiektu  mostowego 

nie  sposób  również  stwierdzić,  że  podmiot  WGB  winien 

bardziej uszcz

egółowić zakres prac w zakresie muru oporowego. 

W  świetle  powyższego  Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego,  jakoby  treść 

oferty wykonawcy Mostmarpa

l była niezgodna z treścią SIWZ czy też sprzeczna z ustawą Pzp. 

W odniesieniu do powyższego Izba podkreśla, że Odwołujący w treści odwołania nie wskazał 

jednoznacznie 

postanowienia SIWZ, z którego wywodził niezgodność oferty Przystępującego 

z treścią specyfikacji. W ocenie Izby analiza treści oferty wykonawcy Mostmarpal prowadzi do 

odmiennych 

wniosków 

niż 

prezentowane 

przez 

Odwołującego.  

W szczególności zdaniem Izby brak jest sprzeczności w ofercie wykonawcy Mostmarpal, które 

skutkowałyby  jej  odrzuceniem  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  1  lub  2  ustawy  Pzp  

w  zakresie  dot

yczącym  podwykonawców  i  udostępnienia  zasobów,  skoro  bowiem  zarówno 


krąg  podwykonawców,  jak  i  zakres  prac  wykonywanych  przez  podwykonawców, 

jednoznacznie 

wynika z treści oferty ww. wykonawcy. 

W  świetle  powyższego  należało  uznać,  iż  wykonawca  Mostmarpal  wykazał  się 

spełnieniem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 5.2 ppkt 3a 

SIWZ, jak również brak było podstaw do odrzucenia oferty ww. wykonawcy. 

W  konsekwencji  za  niezasadny 

należało  również  uznać  zarzut  naruszenia  art.  24  

ust

.  1  pkt  17  alternatywnie  16  ustawy  Pzp  w  związku  z  oświadczeniem  wykonawcy 

Mostmarpal, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale 5 pkt 5.2 

ppkt 3a SIWZ. 

Z uwagi na powyższe, ww. zarzuty odwołania nie zasługiwały na uwzględnienie. 

Nie zasługiwał na uwzględnienie również zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez  jego  wadliwe  zastosowanie  i  dokonanie  wyboru  oferty  wykonawcy  Mostmarpal 

niezgodnie  z  treścią  SIWZ  poprzez  zawyżenie  punktacji  i  pomimo  istnienia  podstaw 

skutkujących odrzuceniem oferty Mostmarpal z postępowania. 

Istota  sporu  między  Stronami  w  zakresie  ww.  zarzutu  sprowadzała  się  do 

rozstrzygnięcia,  czy  Zamawiający  w  sposób  prawidłowy  przyznał  ofercie  wykonawcy 

Mostmarpal  10  punktów  w  kryterium  pozacenowym  odnoszącym  się  do  doświadczenia 

kierownika  budowy/kierownika  robót.  Odwołujący  kwestionował  doświadczenie  osoby 

dedykowanej  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  za  realizacje  wskazane  w  pkt  2  –  6 

oświadczenia z dnia 26 listopada 2018 r. pana M. K..  

Odnosząc  się  do  powyższego  zarzutu  Izba  wskazuje,  że  podzieliła  stanowisko 

Odwołującego  w  zakresie  sposobu  interpretacji  opisu  kryterium  oceny  ofert  dotyczącego 

doświadczenia kierownika budowy/kierownika robót. Zgodzić należy się z Odwołującym, że w 

świetle  postanowienia  SIWZ  o  brzmieniu  „osoba  zaproponowana  do  pełnienia  funkcji 

kierownika  budowy/kierownika  robót,  za  każde  pełnienie  takiej  funkcji  na  budowie  lub 

przebudowie obiektu mostowego o wartości min. 1 000 000 zł brutto każda otrzyma 2 punkty”, 

wartość minimum  1 000 000  zł  brutto  należało  odnieść  do  budowy  lub  przebudowy  obiektu 

mostowego,  nie  zaś  jak  argumentował  Zamawiający  do  wartości  całej  inwestycji,  

w skład której wchodziła budowa lub przebudowa obiektu mostowego.  

Dalej  w  ocenie  Izby  zauważyć  należy,  iż  wykonawca  Mostmarpal  oświadczył  

w punkcie I.3 formularza oferty, iż pan  M. K. posiada doświadczenie zawodowe kierownika 

budowy/kierownika  robót  przy  sześciu  budowach  lub  przebudowach  obiektu  mostowego  o 

wartości minimum 1 milion złotych brutto każda. Nadto ww. wykonawca, zgodnie z wymogami 

Zamawiającego, załączył do oferty oświadczenie ww. osoby w celu potwierdzenia spełniania 

omawianego kryterium oceny ofert. 

W tym miejscu podkreślić również należy, na co zresztą 

zwracał uwagę Zamawiający w toku rozprawy, iż Zamawiający nie sporządził i nie udostępnił 


wykonawcom  wzoru  oświadczenia,  jakie  winna  złożyć  osoba  zaproponowana  do  pełnienia 

funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, której doświadczenie oceniane było w ramach 

ww. kryterium.  

Przechodząc natomiast do analizy oświadczenia pana M. K. z dnia 26 listopada 2018 

r. w kontekście podniesionych przez Odwołującego zarzutów w zakresie realizacji podanych 

w ww. oświadczeniu pod numerem 3 – 6 wskazać należy, iż w ocenie Izby z faktu, że wartość 

ww.  rob

ót  odnosiła  się  do  całego  zadania  inwestycyjnego  nie  wynika,  iż  wartość  robót 

dotyczących obiektu mostowego nie wynosiła minimum 1 000 000 zł brutto każda. Podobnie 

rzecz  ma  się  w  odniesieniu  do  inwestycji  wskazanej  pod  numerem  2  dotyczącej 

zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  miasta  Lwówek  Śląski  –  budowla  nr  24,  

w zakresie której Odwołujący wywodził brak możliwości ustalenia co kryje się pod określeniem 

„budowla nr 24”. 

W  świetle  powyższego  wskazać  należy,  iż  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego 

dowodu potwierdzającego, że „budowla nr 24” jest obiektem innym aniżeli wymagany przez 

Zamawiającego obiekt mostowy. Z kolei z referencji z dnia 10 lutego 2015 r. złożonych przez 

wykonawcę Mostmarpal w toku rozprawy wynika, iż ww. podmiot był wykonawcą mostu przez 

Kanał Ulgi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w Lwówku Śląskim – budowla nr 24 na zadaniu 

inwestycyjnym  pn.  zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  miasta  Lwówek  Śląski.  Powyższy 

dokument nie był kwestionowany przez Odwołującego w toku rozprawy. 

Odwołujący nie złożył również jakiegokolwiek dowodu, z którego wynikałoby, iż wartość 

robót dotyczących obiektu mostowego w ramach inwestycji z punktu 3 – 6 oświadczenia pana 

M.  K. 

wynosiła  mniej  niż  milion  złotych  brutto  każda.  W  szczególności  Izba  wskazuje,  iż 

Odwołujący  nie  podważał  w  toku  rozprawy  stanowiska  Mostmarpal,  jak  i  złożonych  przez 

Mostmarpal 

dowodów potwierdzających, iż wartość robót dotyczących obiektów mostowych z 

pozycji 3, 4 oraz 6 oświadczenia pana M. K. przekraczała milion złotych brutto każda. 

Za wyrokiem Izby z dnia 31 sierpnia 2018 r. sygn. akt: KIO 1613/18 

wskazać należy, 

że postępowanie przed  Krajową Izbą  Odwoławczą,  jest  postępowaniem  kontradyktoryjnym, 

nie  zaś  reklamacyjny,  ze  wszystkimi  tego  konsekwencjami  dla  stron  postępowania.  Tym 

samym  w 

ramach  toczącego  się  przed  Izbą  procesu  strony  są  zobligowane  do  popierania 

swoich  twierdzeń  stosownymi  dowodami,  jak  również  powinny  reagować  na  oświadczenia 

oraz  zarzuty  formułowane  przez  przeciwników  procesowych. W  takim  procesie  rola  organu 

orzekającego ogranicza się w zasadzie do stania na straży gwarancji procesowych stron, tj. 

udzielania  głosu  na  równych  zasadach,  dopuszczaniu  i  przeprowadzaniu  wnioskowanych 

przez uczestników postępowania dowodów i w zakresie merytorycznego rozpoznania ocena 

zgromadzonego  materiału  dowodowego  oraz  dokonanie  subsumcji  ustalonego  stanu 

faktycznego  pod  adekwatne  normy  prawne  (wskazane 

w  odwołaniu  jako  zarzuty)  –  tak  

w  w

yroku  Sądu  Najwyższego  z  dnia  12  marca  2010  r.  sygn.  akt  II  UK  286/09.  Charakter 


postępowania  (kontradyktoryjność)  powoduje,  że  strony  i  uczestnicy  postępowania 

odwoławczego mają  obowiązek  wykazywania dowodów  na  potwierdzenie faktów,  z których 

wywodzą  określone  skutki  prawne.  Powołując  w  tym  miejscu  regulację  art.  14  ustawy  Pzp  

i przechodząc do art. 6 ustawy Kodeks cywilny ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 

która  z  faktu  tego  wywodzi  skutki  prawne.  Należy  zatem  wskazać,  iż  właśnie  z  tej  zasady 

wywodzi  się  reguła  procesowa  ujęta  w  art.  190 ust.  1  ustawy  Pzp.  Przepis  art.  6  Kodeksu 

cywilnego wyraża dwie ogólne reguły, a mianowicie wymaganie udowodnienia powoływanego 

przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie  określonych  skutków  prawnych  oraz 

usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z faktu tego wywodzi skutki 

prawne.  

W ocenie Izby w okolicznościach niniejszej sprawy Odwołujący nie udźwignął ciężaru 

dowodowego w zakresie ww. zarzutu. W istocie 

Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów 

potwierdzających twierdzenia Odwołującego, jakoby budowla nr 24, o której mowa w pozycji 

2 oświadczenia z dnia 26 listopada 2018 r. nie była obiektem mostowym, jak również, że w 

ramach  inwestycji  podanych  w  pkt.  3 

–  6  ww.  oświadczenia  roboty  dotyczące  obiektu 

mostowego wynosiły mniej aniżeli milion złotych brutto każda. 

Ponadto 

Izba  zwraca  uwagę  na  niekonsekwencję  Odwołującego,  który  nie 

za

kwestionował  inwestycji  wskazanej  w  pozycji  1.  oświadczenia  pana  M.  K.  dotyczącej 

rozbiórki uszkodzonego mostu wraz z budową kładki pieszo – jezdnej, dla której nie podano 

wartości robót dotyczących budowy kładki pieszo – jezdnej, lecz analogicznie jak w przypadku 

zadań z punktu 2 – 6 rzeczonego oświadczenia wartość całej inwestycji. 

Z uwagi na powyższe Izba nie uwzględniła zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp.  

Nie  zasługiwał  na  uwzględnienie  także  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17 

alternatywnie 16 

ustawy Pzp polegający na zaniechaniu wykluczenia wykonawcy Mostmarpal 

z  postępowania  mimo,  że  wykonawca  ten  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił  informacje  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego  w  postępowaniu  i  wprowadzające  Zamawiającego  w  błąd  referujące  do 

doświadczenia  pana  M.  K.  w  zakresie  inwestycji  wskazanych  w  poz.  3  

i 4 oświadczenia z dnia 26 listopada 2018 r. 

W  ww.  zakresie  Odwołujący  podniósł,  iż  z  informacji  znajdujących  się  w  ofercie 

Mostmarpal złożonej na realizację zadania z poz. 3 i 4 wynika, że kierownikiem budowy będzie 

pan R. S. 

a zatem inna osoba, przez co wykonawca winien być wykluczony z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 alternatywnie pkt 16 ustawy Pzp.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, z 

postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 


wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria, 

lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić  wymaganych 

dokumentów. Z kolei zgodnie z pkt 17 ust. 1 art. 24 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Izba  wskazuje,  iż  ww.  zarzut  nie  potwierdził  się  w  okolicznościach  faktycznych 

niniejszej  sprawy.  Jak  wynika  bowiem  ze  stanowiska  wykonawcy  Mostmarpal,  popartego 

złożonymi  w  toku  rozprawy  dowodami  (Dziennikami  Budów),  niekwestionowanymi  przez 

Odwołującego,  w  zakresie  zadania  inwestycyjnego  z  pozycji  3  oświadczenia  z  dnia  

26 listopada 2018 r. kierownikiem budowy był pan R. S., natomiast kierownikiem robót pan M. 

K. 

Z kolei w zakresie inwestycji zawartej w pozycji 4 ww. oświadczenia kierownikiem budowy 

był pan M. K., a pan R. S. kierownikiem robót. Z powyższego wynika zatem, iż pan M. K. pełnił 

funkcję kierownika robót lub kierownika budowy podczas realizacji ww. zadań inwestycyjnych, 

przy czym Zamawiający przyznawał punktację w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert 

za doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót.  

Argumentacja Odwołującego dotycząca konieczności sprawowania funkcji kierownika 

budowy/kierownika robót przez okres całego zadania nie została zawarta w treści odwołania i 

jako taka nie mogła zostać wzięta pod uwagę przez Izbę w świetle art. 192 ust. 7 ustawy Pzp. 

Wobec  powyższego  brak  było  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  Mostmarpal  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp. 

W konsekwencji powyższego nie potwierdził się także zarzut naruszenia art. 7 ustawy 

Pzp podniesiony 

przez Odwołującego w związku z ww. zarzutami, poprzez preferowanie oferty 

wykonawcy  Mostmarpal  i  brak  egzekwowania  wymagań  ustawy  Pzp  i  SIWZ  

w odniesieniu do tego wykonawcy, co zdaniem Odwołującego, stanowiło naruszenie zasady 

równości wykonawców i zasady uczciwej konkurencji.  

W końcu Izba wskazuje, iż za niezasadny należało uznać zarzut naruszenia art. 89 ust. 

1 pkt 5 ustawy Pzp, poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

Mostmarpal pomimo, że wykonawca winien być wykluczony z postępowania. 

Izba wskazuje, iż przepis art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający 

odrzuca 

ofertę, 

jeżeli 

została 

złożona 

przez 

wykonawcę 

wykluczonego  

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

nie  znajduje  zastosowania  w  jednoetapowych  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  Ww.  regulacja  prawna  określa  bowiem  skutki  prawne  złożenia  oferty  przez 

wykonawcę  uprzednio  wykluczonego  z  postępowania,  co  ma  miejsce,  przykładowo,  


w przetargu ograniczonym, którego pierwszym etapem jest wyłonienie wykonawców, którzy 

zostaną następnie zaproszeni do składania ofert (tak KIO w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. sygn. 

akt:  KIO  705/17).  W  trybie  jednoetapowym,  jakim  jest  przetarg  nieograniczony,  

w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania, właściwym jest przepis art. 24 ust. 4 

ustawy Pzp, który stanowi, że ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na  

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz na podstawie § 3 pkt 1 i pkt 2) lit. b) oraz § 5  

ust.  3 

pkt  1)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu  

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.), zaliczając w poczet  

kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  uiszczoną  przez  Odwołującego  

tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz  zasądzając  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  

koszty wynagrodzenia pełnomocnika Zamawiającego w kwocie 3 600 zł.   

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel