KIO 2569/18 WYROK dnia 3 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2569/18 
 

WYROK 

z dnia 3 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

Protokolant:            

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 grudnia 

2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  grudnia  2018  r.  przez  Odwołującego  – 

JACK-

BUD  sp.  z  o.o.  sp.k.  z  siedzibą  w  Poznaniu,  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego – SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Poznaniu, przy udziale Przystępującego po 

stronie Zamawiającego – wykonawcy Constructo sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubiczu,  

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 

unieważnienie wyboru oferty Przystępującego; 

ponowne  badanie  i  ocenę  ofert,  w  tym  nieprzyznanie  ofercie  Przystępującego 

punktów  w  kryterium  „Dodatkowe  doświadczenie  Kierownika  Budowy  (DK)”  za 

dodatkowe  doświadczenie  wskazane  w  załączonym  do  oferty  Przystępującego 

wykazie. 

Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 

3.  Kosztami 

postępowania obciąża Zamawiającego i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20.000,00  zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem 

wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  w  łącznej  wysokości 

.600,00 zł (słowienie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych 00/100), stanowiącą 


koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986  j.t.  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ………………………………………. 


Sygn. akt KIO 2569/18 

Uzasadnienie 

SP  ZOZ  Szpital  Wojewódzki  w Poznaniu  (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi,  na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  1579  j.t.  ze  zm.), 

zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia 

publicznego 

trybie 

przetargu 

nieograniczonego 

pn.: 

„Kompleksowa termomodernizacja  budynków  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Poznaniu”, 

zwane dalej: „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej 21 sierpnia 2018 r., pod nr 2018/S 159-363705. 

4  grudnia  2018  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie zamówienia o wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez wykonawcę 

Constructo sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Lubiczu, zwanego dalej „Wykonawcą C”. 

14  grudnia  2018  r

.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej  „Izba”  lub  „KIO”) 

wpłynęło odwołanie wykonawcy JACK-BUD Polska sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu 

(dalej 

„Odwołujący”), w którym, w związku z dokonanym wyborem, zarzucono Zamawiającemu 

naruszenie: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  17  i  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez 

zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  C  pomimo  przedstawienia  przez  niego 

informacji  wprowadzających  Zamawiającego  w  błąd,  które  to  informacje  – 

jako 

podlegające ocenie w kryterium oceny ofert – miały istotny wpływ na decyzje 

ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty podjęte przez Zamawiającego; 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia 

Wykonawcy  C  mimo  nie  wykazania  przez  nieg

o  spełniania  warunków  udziału 

Postępowaniu  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  związku  ze  złożeniem 

nieważnego oświadczenia JEDZ w formie elektronicznej kopii; 

3.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  pkt  1  i  art.  9  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie 

sporządzenia  uzasadnienia  prawnego  i  faktycznego  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty,  wskazującego  jednoznacznie,  jakiego  rodzaju  doświadczenie  przywołane 

ofercie przez Wykonawcę C Zamawiający ocenił w ramach kryterium dodatkowe 

doświadczenie kierownika budowy („kryterium DK”); 


4.  art.  87  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  prz

ez  wystąpienie  do  Wykonawcy  C 

wezwaniem do złożenia wyjaśnień treści oferty w sytuacji, w której postanowienia 

SIWZ 

nakazywały 

Zamawiającemu 

zaniechanie 

przyznania 

punktacji 

w kryterium 

DK, jeżeli opis tego doświadczenia byłby nieprecyzyjny lub nie pozwalał 

na jego ocenę, co w konsekwencji doprowadziło w istocie do negocjowania treści 

oferty  w  zakresie  przedmiotowego  kryterium  i  do  istotnej  zmiany  treści  złożonej 

oferty  w  zakre

sie  elementów  podlegających  ocenie  w  ramach  przedmiotowego 

kryterium; 

§ 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  (Dz.U.  z  2016  r.,  poz.  1026),  zwane  dalej 

„Rozporządzeniem”,  przez  zaniechanie  jego  zastosowania  w  sytuacji,  kiedy 

należyta staranność  w  toku  oceny  i  badania ofert  nakazywałaby  Zamawiającemu 

zweryfikowanie  prawdziwości  złożonych  przez  Wykonawcę  C  informacji 

podlegających ocenie w kryterium DK, a przez to mających istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego (wybór najkorzystniejszej oferty); 

art. 91 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez dokonanie błędnej oceny oferty 

złożonej  przez  Wykonawcę  C  i  przyznanie  mu  25  pkt  w  ramach  kryterium  DK, 

podczas  gdy  oferta  ta  nie  powinna  w  og

óle  mieć  przyznanej  punktacji 

w przedmiotowym kryterium.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

dokonania  ponownej  oceny  spełniania  przez  Wykonawcę  C  przesłanek 

niepodlegania wykluczeniu i wykluczenie z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 w zw. z art. 10a ust. 5 Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp i w konsekwencji 

nakazanie Zamaw

iającemu powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

spośród ofert niepodlegających odrzuceniu; 

albo 

dokonania ponownej oceny oferty Wykonawcy C w kryterium DK i ustalenie w tym 

kryterium punktacji oferty Wykonawcy C w zgodzie z postanowieniami ust. 18.1. lit. 

c)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  („SIWZ”),  skutkujące  brakiem 

przyznania tej oferci

e punktów w tym kryterium z uwagi na wskazanie w ofercie do 

oceny  budów,  które  nie  spełniały  wymogów  kryterium  oceny  pozwalających 

obiektywnej  ocenie  na  przyznanie  punktów  i  powtórzenia  wyboru 

najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych w postępowaniu z uwzględnieniem 

zmienionej punktacji oferty Wykonawcy C. 


Odwołujący  podał,  że  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania,  ponieważ  złożył  ważną 

niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która w rankingu ocen uplasowała się na drugim miejscu 

z  łączną  punktacją  96,18  pkt  (56,18  pkt  w  kryterium  „cena”;  15  pkt  w  kryterium 

„skrócenie terminów  wykonania  zamówienia”  oraz  25  pkt  w  kryterium  DK).  Różnica  między 

punktacją przyznaną ofercie Wykonawcy C wynosi zatem 3,82 pkt. (Wykonawca C uzyskał 

kryterium  „Cena”  60  pkt.,  w  kryterium  „skrócenie  terminów  wykonania"  –  15  pkt,  

zaś w kryterium: DK – 25 pkt). Rozstrzygnięcie KIO znoszące niezgodne z prawem czynności 

i zaniechania Zamawiającego dokonanie w toku Postępowania, a w szczególności przy okazji 

oceny okoliczności mających wpływ na niepodleganie wykluczeniu wykonawców, ewentualnie 

ocenę  ofert,  doprowadzi  do  wykluczenia  Wykonawcy  C,  którego  oferta  została  wadliwie 

wybrana i uznana za najkorzystniejszą, ewentualnie do zmiany punktacji tej wadliwie ocenionej 

oferty  i  jej  spade

k  na  trzecią  lub  czwartą  pozycję  rankingu  ocenionych  ofert.  W  przypadku 

pozostawienia  wyboru Zamawiającego bez  zaskarżenia odwołaniem,  Odwołujący  poniósłby 

szkodę w postaci nie uzyskania przedmiotowego zamówienia, co skutkowałoby pozbawieniem 

go przychodów, referencji oraz zysku skalkulowanego w ofercie. 

Odwołujący przedstawił następujące okoliczności stanu faktycznego. 

W Rozdziale 18 SIWZ („Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert”) 

Zamawiający  wskazał  m.in.  na  kryterium  DK,  w  ramach  którego  kryterium  punkty  będą 

przyznawane  za  doświadczenie  osoby  wskazanej  w  załączniku  8  do  SIWZ  

jako  Kierownika  budowy  zgodne  ze  złożonym  wykazem  dodatkowego  doświadczenia  do 

oceny w kryterium.  

W  przypadku  wykazania,  że  osoba  wskazana  jako  Kierownik  budowy  posiada 

doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy: 

a) 

dla 1 zadania obejmującego roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, 

przebudowie obiektu kubaturowego 

o wartości min. 2.000.000 zł brutto prowadzone 

w czynnym obiekcie szpitala lub czynnym zakładzie opieki medycznej (PKOB 1264) 

– oferta otrzyma 5 pkt; 

b) 

dla 2 zadań obejmujących roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, 

przebudowie obiektu kubaturo

wego o wartości min. 2.000.000 zł brutto prowadzone 

w czynnym obiekcie szpitala lub czynnym zakładzie opieki medycznej (PKOB 1264) 

- oferta otrzyma 15 pkt; 

c) 

dla 3 zadań obejmujących roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, 

przebudowie  obiektu  kub

aturowego  o  wartości  min.  2.000.000  PLN  brutto 

prowadzone w czynnym obiekcie szpitala lub czynnym zakładzie opieki medycznej 

(PKOB 1264) 

– oferta otrzyma 25 pkt. 


W  postanowieniach  SIWZ  Zamawiający  dodatkowo  wskazał,  że  wykonawca 

zobowiązany jest wskazać doświadczenie ww. osoby na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 

do  SIWZ  w  sposób  precyzyjny.  Jednocześnie  Zamawiający  zastrzegł,  że  nie  będzie 

przyznawał  punktów  za  opis  doświadczenia,  jeżeli  byłby  on  niejednoznaczny  lub 

niepozwalający na jego ocenę. 

Dodatkowo 

Zamawiający  określił  status  prawny  wymaganego  dokumentu  w  postaci 

załącznika  nr  8  do  SIWZ,  w  którym  wykonawcy  mieli  opisać  dodatkowe  doświadczenie 

kierownika  budowy,  podlegające  ocenie  w  tożsamym  kryterium  oceny  ofert.  Zamawiający 

wskazał  bowiem,  że  „Dokument  złożony  w  celu  poddania  ocenie  w  ramach  kryterium: 

„doświadczenie kierownika budowy” nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 oraz art. 25a ust. 1 Pzp, a tym samym nie podlega przepisom art. 26 ust. 3 i w razie 

jego nie złożenia, Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia tego dokumentu. 

W  sytuacji  nie  złożenia  tego  dokumentu  oferta  Wykonawca  w  ramach  przedmiotowego 

kryterium  oceny  otrzyma  0  pkt”.  Stwierdzić  zatem  należy,  że  Zamawiający  w  sposób 

bezsprzeczny  nadał  ww.  dokumentowi  charakter  elementu  oferty  sensu  stricto  zgodnie 

z ugruntowanym orzecznictwem KIO. 

Wykonawca  C  w  złożonej  przez  siebie  ofercie  wskazał  jako  osobę  skierowaną  do 

pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  T.K.  i  powołał  się  w  wykazie  na  następujące  jego 

d

oświadczenie jako kierownika budowy: 

Termomodernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Etap I  – wartość robót 

4.579,270,48 zł; 

Termomodernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Etap II – wartość robót 

4.887.410,74 zł; 

Termomodernizacja obiektów Strzelińskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. oraz 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wartość robót 4.285.326,21 zł. 

Jeszcze  w  toku  oceny  i  badania  ofert  Odwołujący,  pismem  z  14  listopada  2018  r., 

zwrócił  uwagę  Zamawiającemu  na  nieprawidłowości  występujące  w  ww.  wykazie  złożonym 

przez  Wykonawcę  C,  skutkujące  koniecznością  uznania,  że  wykonawca  ten  przywołał 

doświadczenie wskazanego kierownika budowy T.K. nie spełniające wymogów kryterium DK, 

opisanego w ust. 18.1. lit. c) SIWZ. Z postawionego przez 

Zamawiającego wymogu wynikało 

bowiem jednoznacznie, że doświadczenie kierownika budowy miało dotyczyć robót o wartości 

min. 2.000.000,00 zł dla jednego obiektu kubaturowego (nie zaś zespołu obiektów), co było 

proporcjonalne  i  adekwatne  do  opisanego  przedmi

otu  zamówienia,  stanowiącego  jeden 

obiekt.  Tymczasem  Wykonawca  C  powołał  się  na  doświadczenie  obejmujące  dwa  etapy 

termomodernizacji  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Koszalinie,  gdzie  robotami  budowlanymi 

objętych było kilka obiektów, przy czym w żadnym z tych obiektów roboty nie przedstawiały 


wartości  powyżej  kwoty  2.000.000  zł  brutto.  Odwołujący  wiedzę  o  powyższym  czerpał 

własnego doświadczenia, gdyż to właśnie Odwołujący realizował powyższe inwestycje jako 

Generalny  Wykonawca,  wyłoniony  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

natomiast  T.K.  był  wówczas  pracownikiem  Odwołującego.  Na  poparcie  powyższego 

Odwołujący przedstawił plan sytuacyjny obiektów szpitalnych w Koszalinie, umowy na etap I 

II  wraz  z  załącznikami  (kserokopie  ofert)  oraz  referencje  z  tytułu  wykonanych  wyżej 

inwestycji. 

Z dokumentów jednoznacznie wynikało, że: 

w  ramach  I  etapu  termomodernizacji  realizowane  były  roboty  o  wartościach  niżej 

wskazanych, obejmujące następujące budynki (7 obiektów): 

Nr 5 

– Budynek Oddziałów Dziecięcych (Pawilon Dziecięcy)  wartość brutto: 1.039.351,53 zł 

Nr 7 

– Przychodnia Matki i Dziecka 

wartość brutto: 650.860,04 zł 

Nr 11 

– Magazyn techniczno-medyczny 

wartość brutto: 351.579,46 zł 

Nr 14 

– Budynek Działu Technicznego i Zaopatrzenia 

wartość brutto: 740.563,46 zł 

Nr 20 

– Budynek Oddziału Zakaźnego i Kardiologicznego  wartość brutto: 1.305.607,94 zł 

Nr 23 

– Budynek garażowo-warsztatowy 

wartość brutto: 296.835,36 zł 

Nr 24 

– Zakład Patomorfofogii I 

wartość brutto: 199.222,26 zł 

SUMA: 

4.584.020,05 zł 

w ramach II etapu termomodernizacji realizowane były roboty o wartościach niżej 

wskazanych, obejmujące następujące budynki (6 obiektów): 

Nr 2 

– Budynek administracyjny 

wartość brutto: 251.279,68 zł 

Nr 12 

– Budynek Oddziału Wewnętrznego „B” 

wartość brutto: 682.903,01 zł 

Nr 2B 

– Budynek dawnego Laboratorium 

wartość brutto: 393.100,92 zł 

Nr 26 A 

– Budynek Oddziałów Położniczych 

wartość brutto: 550.878,49 zł 

Nr 26 B 

– Budynek Oddziałów Chirurgicznych 

wartość brutto: 1.239.803,80 zł 

Nr 28 

– Główny 

wartość brutto: 1.336.471,75 zł 

Elewacja drewniana budynek nr 28 

wartość brutto: 97.301,52 zł 

Dach płaski przy budynkach 

wartość brutto: 72.791,98 zł 

Remont tarasów oraz montaż daszków 

wartość brutto: 54.046,69 zł 

Prace dodatkowe 

wartość brutto: 79.101,41 zł 

BUDOWLANKA (łącznie): 

4.757.678,86 zł 

Instalacje odgromowe budynku nr 2 

wartość brutto: 22.972,91 zł 


Instalacje odgromowe budynku nr 2B 

wartość brutto: 5.388,05 zł 

Remont instalacji odgromowej bud. nr 12 

wartość brutto: 13.600,28 zł 

Remont instalacji odgromowej bud. nr 26A 

wartość brutto: 23.846,45 zł 

Remont instalacji odgromowej bud. nr 26B 

wartość brutto: 30.823,12 zł 

Remont instalacji odgromowej bud. nr 28 

wartość brutto: 33.101,11 zł 

INSTALACJE ODGROMOWE (łącznie): 

129.731,93 zł 

W  odpowiedzi  na 

wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  Wykonawca  C  złożył  pismo 

datowane  na  22  listopada  2018  r.,  w  którym  wskazał,  że  przez  obiekt  kubaturowy  należy 

rozumieć  zespół  powiązanych  ze  sobą  przestrzennie  i  funkcjonalnie  budynków  oraz 

podtrzymał, że „wykazana realizacja „termomodernizacja Szpitala Wojewódzkiego – etap II” to 

obiekt szpitalny składający się z budynków nr 19, 28, 30, 34, 35, 26a i 26b, które są ze sobą 

trwale połączone a wartość robót dla budynków 26a, 26b oraz 28 wynosi ponad 3,3 mln zł 

brutto.  Wykonawc

a  C  podtrzymał  stanowisko  co  do  uwzględnienia  ww.  inwestycji  etapu  II 

termomodernizacji w Koszalinie przy ocenie oferty w ramach kryterium (DK), nie odnosząc się 

zupełnie do etapu I termomodernizacji w Koszalinie. Dodatkowo, w ramach wyjaśnień i zajęcia 

st

anowiska  Wykonawca  ten  złożył  nowy  załącznik  nr  8,  z  pominięciem  pierwszej  budowy 

pierwotnego  wykazu,  tj.  I  etapu  Termomodernizacji  Szpitala 

Wojewódzkiego  w  Koszalinie, 

ale 

z  uwzględnieniem  nowo  wskazanych  budów,  wcześniej  nie  przywoływanych  przez 

Wykonawc

ę  w  pierwotnie  złożonym  wykazie.  Poniżej  fragment  wykazu  z  zaznaczeniem 

nowych treści: 

Termomodernizacja  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Koszalinie  –  etap  II,  wartość  robót 

brutto:  4.887.410,74zł  (w  tym  wartość  obiektu  kubaturowego  26a,  26b,  28  – 

3.312.226,24 zł); 

Termomodernizacja  obiektów  Strzelińskiego  Centrum  Medycznego  sp.  z  o.o.  oraz 

wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii  –  wartość  robót  brutto:  4.285.326,21  zł 

(w 

tym wartość obiektu kubaturowego: 2.713.901,52 zł brutto); 

3.  Wykonanie  prac  termomodernizacyjn

ych  budynku  głównego  Dolnośląskiego 

Centrum 

Chorób Płuc we Wrocławiu w ramach programu System Zielonych Inwestycji 

– wartość robót brutto: 6.185.999,36 zł jeden obiekt); 

Termomodernizacja części obiektów szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela 

w  Bydgoszczy 

–  wartość  robót  brutto:  4.957.450,61  zł  (w  tym  wartość  obiektu 

kubaturowego 1C, 1D, 1F: 2.340.618.23 zł brutto); 

Przebudowa  Oddziału  Rehabilitacyjnego  realizowane  w  ramach  projektu  pn.: 

„Rozwój rehabilitacji  w  Szpitalu  w  Puszczykowie”  –  wartość  robót  brutto: 

zł. 


4  grudnia  2018  r.  Zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  

informując  o  przyznanej  poszczególnym  wykonawcom  punktacji  w  zakresie  każdego 

kryteriów  oceny  ofert.  Zamawiający  przyznał  ofercie  złożonej  przez  Wykonawcę  C, 

kryterium DK maksymalną liczbę 25 pkt. 

I.  Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 i art. 24 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

W ocenie Odwołującego nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie doszło do 

przedstawienia  przez  Wykonawcę  C  informacji  wprowadzających  Zamawiającego  w  błąd, 

które  to  informacje  –  jako  elementy  oferty  podlegające  ocenie  w  kryterium  oceny  ofert  – 

miały istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego (wybór najkorzystniejszej 

oferty). Należy zwrócić uwagę, że Wykonawca C w związku ze złożonymi wyjaśnieniami treści 

oferty, dokonał radykalnej zmiany w opisie doświadczenia kierownika budowy, podlegającego 

ocenie  w  ramach  kryterium  DK  w  porównaniu  z  treścią  pierwotnie  złożonego  wykazu 

(załącznik nr 8 do SIWZ).  

Po  pierwsze,  w  skorygowanym  wykazie,  na  potwierdzenie  dodatkowego 

doświadczenia  kierownika  budowy,  Wykonawca  C  usunął  I  etap  termomodernizacji 

Szpitala 

Wojewódzkiego  w  Koszalinie,  przyznając  tym  samym  rację  Odwołującemu,  że 

inwestycja  ta  nie  spełnia  wymogów  Zamawiającego  w  zakresie  przedmiotowego  kryterium 

(brak  robót  budowlanych  o  wartości  min.  2.000.000,00  zł  brutto  w  ramach  obiektu 

kubaturowego w tej budowie).  

Po  drugie,  Wykonawca  C  zmienił  istotnie  w  poprawionym  wykazie  opisy  dwóch 

pozostałych budów, zarówno co do ich zakresu rzeczowego, jak i wskazanej wartości (dotyczy 

zarówno  etapu  II  termomodernizacji  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Koszalinie,  jak  również 

termomodernizacji  obiektów  Strzelińskiego  Centrum  Medycznego  sp.  z  o.o.).  Oznacza  to, 

że wszystkie informacje dotyczące doświadczenia T.K. podane w pierwotnie złożonej ofercie 

wprowadzały Zamawiającego w błąd, zarówno co do zakresu rzeczowego (wykonawca miał 

bowiem skupić się na robotach obejmujących jeden obiekt kubaturowy), jak i wartości robót 

(na danym obiekcie kubaturowym) w ramach danej budowy.  

Bezspornym  jest,  że  nie  doszło  do  realizacji  robót  budowlanych  o  wartości  min. 

2.000.000,00  zł  na  jednym  obiekcie kubaturowym  przy  realizacji  etapu  I  termomodernizacji 

Koszalinie. Ponadto Odwołujący ma wiedzę z „pierwszej ręki” i wykazał to Zamawiającemu 

w korespondencji z 14 listopada 2018 r., że również przy realizacji etapu II Termomodernizacji 

Szpitala  Wojewódzkiego  w  Koszalinie  nie  było  obiektu  kubaturowego,  przy  którym  roboty 

budowlane realizowane w ramach te

j budowy osiągnęłyby wartość minimum 2.000.000,00 zł, 

co pozwoliłoby przyznać Wykonawcy C punkty w kryterium DK. Wykonawca C składając ofertę 

miał  świadomość  powyższego,  o  czym  świadczy  złożona  korekta  wykazu  dodatkowego 

doświadczenia wraz z wyjaśnieniami treści jego oferty, a nawet jeśli tej świadomości nie miał 


faktycznie  na  etapie  składania  oferty,  to  podwyższony  miernik  staranności  działania 

przedsiębiorcy  nie  pozwala  zwolnić  go  z  odpowiedzialności  za  to  podanie  informacji 

wprowadzających w błąd Zamawiającego przy ocenie ofert. W opinii Odwołującego podanie 

tych nieprawdziwych informacji miało na celu wywołanie u Zamawiającego nieprawdziwego 

ale korzystnego dla Wykonawcy C przeświadczenia o stanie faktycznym. 

II.  Zarzut naruszenia z art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

Udostępnione  Odwołującemu  oświadczenie  JEDZ  złożone  w  postępowaniu  przez 

Wykonawcę  C,  stanowiące  obligatoryjne  oświadczenie  wykonawcy,  nie  zostało  złożone 

w wymaganej formie,  tj. w  postaci  dokumentu  elektronicznego  opatrzonego  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym.  Zgodnie  art.  10a  ust.  5  Pzp  oświadczenie  JEDZ,  pod  rygorem 

nieważności,  musi  być  złożone  w  oryginale,  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej 

kwalifikowanym 

podpisem 

elektronicznym. 

Przedstawiony 

przez 

Zamawiającego 

Odwo

łującemu JEDZ Wykonawcy C jest skanem dokumentu w formie pisemnej, który to skan 

został  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Taka  postać  dokumentu, 

rozumieniu § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w  s

prawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1320) stanowi elektroniczną kopię tego oświadczenia w formie pisemnej. 

W związku z powyższym Zamawiający nie posiada JEDZ Wykonawcy C i z uwagi na ten brak 

nie  powinien  procedować  z  uwzględnieniem  jego  oferty.  Brak  ten  winien  być  bezwzględnie 

sankcjonowany przez Zamawiającego wykluczeniem z Postępowania na postawie art. 24 ust. 

1 pkt 12 Pzp, tj. z powodu niewykazania przez Wykonawcę C spełniania warunków udziału 

Postępowaniu lub niewykazania braku podstaw do wykluczenia. 

Wymóg  złożenia  JEDZ  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  opatrzonego 

kwalifikowanym  podpisem  elektroniczn

ym  wskazał  sam  Zamawiający  w  rozdziale  12  pkt  5 

SIWZ.  Ponadto,  we  wskazanym  postanowieniu  SIWZ  Zamawiający  zawarł  również  wymóg 

złożenia oświadczeń JEDZ podwykonawców korzystając tym samym z uprawnienia zawartego 

w art. 25a ust. 5 ustawy Pzp. Z elektronicz

nej kopii JEDZ Wykonawcy C wynika, że zamierza 

on zatrudnić przy realizacji przedmiotowego zamówienia czterech podwykonawców (część II 

sekcja D kopii JEDZ), których Zamawiający nie przekazał Odwołującemu. Odwołujący wywiódł 

z powyższego, że oświadczenia JEDZ deklarowanych podwykonawców również nie zostały 

przez Wykonawcę C złożone. 

W  normalnym  toku  procedowania  Zamawiający  byłby  zobowiązany,  na  podstawie 

art. 

26 ust. 3 Pzp, wezwać Wykonawcę C do uzupełnienia takich braków. Odwołujący wskazał, 

że  nie  ma  wiedzy  w  kwestii,  czy  Zamawiający  zadośćuczynił  temu  wezwaniu,  

jednak w przedmiotowej sytuacji, tj. z uwagi na wypełnienie już przez Wykonawcę C przesłanki 


wykluczenia  wynikającej  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  Zamawiający  nie  ma  już  takiego 

obowiązku. 

III. Zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 Pzp 

Odwołujący  stwierdził,  że  przepisy  Pzp  nakładają  na  Zamawiającego  konkretne 

obowiązki informacyjne, zwłaszcza w zakresie przekazywania informacji z czynności wyboru 

najkorzystniejsze

j  oferty  (art.  92  ust.  1  Pzp).  Obowiązki  te  są  konsekwencją  zasad 

przejrzystości i pisemności postępowania wyrażonych w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 Pzp.  

W  przedmiotowej  sprawie  Zamawiający  zaniechał  przekazania  wykonawcom 

uzasadnienia  prawnego  i  fakt

ycznego  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  do  czego  obligują 

Zamawiającego  zapisy  art.  92  ust.  1  Pzp  i  czego  należało  oczekiwać  od  Zamawiającego 

kontekście istotnej okoliczności faktycznej związanej wyjaśnieniem i „samouzupełnieniem” 

przez  Wykonawcę  C  w  toku  oceny  i  badania  ofert  dokumentów,  składających  się  na  treść 

oferty,  które  to  uzupełnienie  skutkowało  najprawdopodobniej  nieuprawnionym  dokonaniem 

istotnej  zmiany  treści  oferty  po  terminie  składnia  ofert.  W  konsekwencji  na  podstawie 

przekazanych  informa

cji  z  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  niejasne  pozostaje, 

które z przedstawionych przez Wykonawcę C zadań inwestycyjnych Zamawiający przyjął od 

oceny i w efekcie przyznał maksymalna punktację. 

Można  się  jedynie  domyślać,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  nowy  wykaz 

doświadczenia kierownika budowy  (załącznik  nr 8 do  SIWZ),  który to  wykaz  został  złożony 

ramach  wyjaśnienia  treści  oferty  na  wezwanie  Zamawiającego  (art.  87  ust.  1  Pzp)  po 

terminie składnia ofert. Gdyby bowiem Zamawiający nie uwzględnił tego wykazu, to albo nie 

przyznałby  temu  Wykonawcy  C  żadnej  punktacji  w  ramach  przedmiotowego  kryterium 

(wychodząc z założenia, że doszło do nieuprawnionej zmiany treści oferty), albo przyznałby 

punktację  niższą  (tj.  z  pominięciem  wskazanej  pierwotnie  pierwszej  budowy:  etapu  I 

termomodernizacji  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Koszalinie)  gdyż  z  wyjaśnień  Wykonawcy  C 

można wnioskować, że wycofał on ww. pierwszą budowę z wykazu elementów podlegających 

ocenie Zamawiającego w ramach kryterium DK. 

Niedopuszczalne 

jest  pozostawienie  powyższej  okoliczności  bez  stosownego 

uzasadnienia,  szczególnie  w  tej  sytuacji,  kiedy  przyznanie  punktów  wybranej  ofercie 

kryterium  DK  jest  co  najmniej  wysoce  kontrowersyjne,  a  ocena  Odwołującego 

bezpodstawna.  Takie  procedowanie  stoi  n

ie  tylko  w  sprzeczności  z  zasadą  pisemności 

przejrzystości postępowania, ale również ma wpływ na uprawnienia wykonawców związane 

z  wnoszeniem  środków  odwoławczych.  Wykonawcy  bowiem  powinni  dysponować  pełną 

wiedzą  co  do  działań  Zamawiającego  oraz  jego  motywacji  prawnych,  jeśli  mogą  być  one 

przedmiotem zaskarżenia.  


IV. naruszenie art. 87 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  kwestionuje  również  zasadność  wystąpienia  przez 

Zamawiającego  z  wezwaniem  do  Odwołującego  w  trybie  art.  87  ust.  1  Pzp,  dotyczącego 

niejasnej,  nieprecyzyjnej,  bądź  dwuznacznej  treści  oferty.  Tymczasem  Zamawiający, 

po 

pierwsze,  wystąpił  do  Wykonawcy  C  nie  o  wyjaśnienie  nieprecyzyjnej  treści  oferty,  

lecz  o  potwierdzenie,  czy  zawarte  w  niej  informacje 

są  zgodne  z  wymaganiami  SIWZ. 

przedmiotowym piśmie z 19 listopada 2018 r. Zamawiający bowiem wskazał, że „W związku 

z  wpływem  korespondencji  w  sprawie  (w  załączeniu)  Zamawiający  zwraca  się  z  prośbą 

złożenie  wyjaśnień  i  zajęcie  stanowiska  co  do  zgodności  złożonych  w  ramach  oferty 

oświadczeń, dot. warunków zamówienia i opisem oceny w ramach kryterium oceny ofert dot. 

dodatkowego  doświadczenia  Kierownika  Budowy”.  Po  drugie,  w  treści  SIWZ  Zamawiający 

góry  założył,  że  w  sytuacji,  kiedy  opis  doświadczenia  kierownika  budowy  byłby 

niejednoznaczny lub nie pozwalał na jego ocenę, nie będą przyznawane punkty w kryterium 

DK.  Działanie  Zamawiającego  było  zatem  złamaniem  własnych  zasad  oceny  ofert  dla 

przedmiotowego kryterium opisanych przez Zamawiającego w SIWZ. 

Ponadto, zgodnie z przepi

sami Pzp wyjaśnienia treści oferty nie mogą doprowadzić do 

istotnej jej zmiany. Tymczasem Wykonawca C już po terminie składania ofert i w toku ich oceny 

i  badania  złożył  Zamawiającemu  zupełnie  nowy  dokument,  tj.  nowy  wykaz  dodatkowego 

doświadczenia  kierownika  budowy  do  oceny  w  kryterium  DK.  Uznać  zatem  należy, 

że Wykonawca C  we  własnym  zakresie (bez  stosownego wezwania Zamawiającego w  tym 

zakresie) dokonał „samouzupełnienia” oferty, wytwarzając jednocześnie jej nową treść. 

Tymczasem, w przedmiotowej sprawie 

doszło do niedozwolonego na gruncie art. 87 

ust.  1  Pzp  negocjowania  treści  oferty  i  w  wyniku  tego  do  zmiany  treści  oferty  po  terminie 

składnia  ofert.  Inaczej  bowiem  nie  da  się  wytłumaczyć  przyznania  ofercie  Wykonawcy  C 

w kryterium  DK  maksymalnej  liczby  25  pkt  w  sytuacji,  kiedy  przynajmniej  jedna  wskazana 

pierwotnym  wykazie  dodatkowego  doświadczenia  budowa  (I  etap  termomodernizacji 

Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie) nie spełniała warunków kryterium i Zamawiający nie 

mógł przyznać za tą budowę punktów, jak przez uznanie przez Zamawiającego w punktowaniu 

tej  oferty  w  przedmiotowym  kryterium  na  podstawie  robót  wskazanych  w  „poprawionym” 

wykazie dodatkowego doświadczenia T.K.  

V. 

Zarzut naruszenia § 2 ust. 6 Rozporządzenia  

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający,  dysponując  w  toku  oceny  i  badania  ofert 

wiarygodną  informacją,  z  którego  wynikało,  że  Wykonawca  C  mógł  wprowadzić 

Zamawiającego  w  błąd  przez  podanie  informacji  mających  istotny  wpływ  na  wybór 

najkorzystniejszej oferty 

– winien był skorzystać z uprawnienia przewidzianego w § 2 ust. 6 

Rozporządzenia,  zgodnie  z  którym  jeżeli  wykaz,  oświadczenie  lub  inne  złożone  przez 


wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio 

do  właściwego  podmiotu,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  były 

wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych łub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. Tymczasem Zamawiający zaniechał zastosowania 

ww. uprawnienia, poprzestając wyłącznie na wezwaniu Wykonawcy C do złożenia wyjaśnień 

treści  oferty  w  przetargu  na  podstawie  art.  87  ust.  1  Pzp.  Stwierdzić  zatem  należy, 

że Zamawiający przy procedowaniu postępowania nie dochował należytej staranności w tym 

zakresie - 

tj. nie dołożył wszelkich starań, aby sprawę wyjaśnić możliwie obiektywnie. 

VI. Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

Zdaniem Odwołującego nie ulega wątpliwości, że w tej sprawie Zamawiający dokonał 

wyboru oferty, którą błędnie ocenił w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający musiał zatem 

uznać  wszystkie  trzy  pierwotnie  wskazane  przez  Wykonawcę  C  budowy  za  spełniające 

wymogi  kryterium  DK,  albo  też  przyjąć  za  wskazane  w  ramach  „samouzupełnienia”  nowo 

wskazanie budowy, co stanowiłoby zabronioną art. 87 ust. 1 zdanie drugie Pzp zmianę treści 

ofert  po  terminie  składnia  ofert.  Tymczasem  żadne  z  wyżej  opisanych  rozwiązań  nie  jest 

prawidłowe. 

Pierwsza budowa wskazanie pierwotnym wykazie 

– Etap I termomodernizacji Szpitala 

Wojewódzkiego  w  Koszalinie  nie  spełniał  wymogu  SIWZ,  tj.  inwestycja  nie  obejmowała 

żadnego  obiektu  kubaturowego,  na  którym  prowadzone  byłyby  roboty  o  wartości 

zł  brutto.  Biorąc  pod  uwagę  tylko  ten  fakt  Zamawiający  oceniając  ofertę 

wykonawcy  w  kryterium  dodatkowego  doświadczenia  kierownika  budowy  powinien  był 

prz

yznać jej 10 pkt mniej. 

Podobnie  jest  z  drugą  budową  wskazaną  w  pierwotnym  wykazie  tego  Wykonawcy, 

tj. 

etap II termomodernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Budowa ta nie obejmowała 

żadnego  obiektu  kubaturowego,  na  którym  prowadzone  byłyby  roboty  o  wartości  minimum 

2.000.000,00  zł  brutto.  Wykonawca  C  jest  w  błędzie  twierdząc,  że  ta  budowa  obejmowała 

trwale połączone ze sobą budynki nr 26a, 26b oraz 28, na których prowadzone były roboty 

wartości łącznej ponad 3,3 mln zł brutto. Budynków tych nie można uznawać za jeden obiekt 

kubaturowy, gdyż sam zamawiający – Szpital Wojewódzki w Koninie traktował te budynki jako 

oddzielne  obiekty  budowlane  w  toku  tamtego  postępowania.  Łączne  traktowanie  tych 

budynków  jako  jeden  obiekt  jest  zabiegiem  sztucznym,  mającym  na  celu  wyłącznie  próbę 

uzyskania dodatkowych, nienależnych punktów w tym postępowaniu. 

Nawet  gdyby  przyjąć,  że  etap  II  termomodernizacji  w  Koszalinie  oraz  wskazana 

termomodernizacja  w  Strzelinie  spełniają  wymogi  SIWZ  opisane  w  kryterium  DK, 

to Wykona

wca C mógłby maksymalnie otrzymać 15 pkt. Niemniej jednak Odwołujący stoi na 

stanowisku, że w przedmiotowym kryterium oferta Wykonawcy C w ogóle nie powinna mieć 


przyznanej punktacji (abstrahując od możliwości wykluczenia wykonawcy z Postępowania na 

podsta

wie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp). Niewątpliwie doszło bowiem do zmiany oferty na skutek 

„samouzupełnienia”  wykazu,  stanowiącego  załącznik  nr  8  do  SIWZ,  który  to  wykaz  został 

Zamawiającemu złożony w ramach składanych przez Wykonawcę C wyjaśnień treści oferty.  

Odnosząc się natomiast do trzeciej budowy wskazanej przez Wykonawcę C w wykazie 

dodatkowego  doświadczenia  punktowanego  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert 

(Termomodernizacja obiektów Strzelińskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. oraz wykonanie 

odnawialnych źródeł energii – wartość robót 4.285.326,21 zł) Odwołujący wskazał, że z ww. 

opisu  tej  budowy  nie  można  wywnioskować  z  pewnością  o  tym,  że  roboty  budowlane 

prowadzone  w  ramach  tej  budowy  w  przynajmniej  jednym  obiekcie  kubaturowym  miały 

wartość  minimum  2.000.000,00  zł.  Tak  więc,  zgodnie  z  własną  dyrektywą  ocenną  zawartą 

ust.  18.1  lit.  c)  SIWZ  Zmawiający  nie  powinien  był  przyznawać  punktów  za  opis 

doświadczenia, który jest niejednoznaczny i niepozwalający na ocenę. 

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania argumentując jak niżej. 

Zarzut I 

W  ocenie  Zamawiającego Wykonawca  C  nie  przekazał  informacji  wprowadzających 

błąd uczestników Postępowania. Stanowisko Odwołującego wynika wyłącznie z odmiennej 

oceny  stanu  faktycznego.  Zamawiający  dokonując  oceny  ofert  w  ramach  podnoszonego 

kryterium  oceny  opierał  się  wyłącznie  na  dokumentach  złożonych  w  ramach  oferty. 

Zamawiający  przyznał  punkty  w  ramach  kryterium  zgodnie  z  wykazem  dodatkowego 

doświadczenia, zawartym w ofercie. 

Zarzut II 

W ocenie Zamawiającego Wykonawca C wykazał brak podstaw do wykluczenia oraz 

spełnianie  warunków  udziału  w  Postępowaniu  przez  złożenie  prawidłowego  oświadczenia 

formie JEDZ oraz dokumentów na wezwanie Zamawiającego. Przepis art. 10a ust. 5 Pzp 

wskazuje, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, 

w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. 

Oświadczenie  JEDZ  Wykonawcy  C  czyni  zadość  ww.  wymogom  i  zostało  sporządzone 

postaci elektronicznej, a także zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Forma  podważanego  dokumentu  nie  narusza  wskazanego  przepisu  Pzp  i  §  5  ust.  1  i  2 

przywołanego w odwołaniu rozporządzenia. 

Dodatkowo,  twierdzenie  Odwołującego  dotyczące  wymogu  złożenia  oświadczenia 

formie  JEDZ  w  odniesieniu  do  podwykonawców  przewidzianych  do  udziału  w  realizacji 

zamówienia  w  oparciu  o  postanowienia  SIWZ  jest  nieprawdziwe.  Zamawiający  wyraźnie 


wskazał i wymagał w pkt 10.1.5. SIWZ, aby wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 

podmiotów,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz 

spełniania,  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału 

Postępowaniu, składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów 

Zgodnie  z  Pzp  Zamawiający  miał  prawo  i  korzystając  z  tego  prawa  nie  wymagał 

oświadczeń  JEDZ  w  odniesieniu  do  podwykonawców,  których  doświadczenie  nie  służy 

potwierdzaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Zarzut III 

Zdaniem  Zamawiającego  stanowisko  Odwołującego  wynika  wyłącznie  z  odmiennej 

oceny stanu faktycznego. Zamawiający dokonując oceny ofert w ramach spornego kryterium 

opierał  się na  dokumentach  złożonych w  ramach oferty.  Zamawiający  przekazał  informację 

dotyczącą  wyniku  Postępowania  zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  1  Pzp.  Przekazany  wynik  nie 

zawierał dodatkowych elementów podnoszonych w odwołaniu, gdyż nie odnosił się i nie musiał 

odnosić do korespondencji Odwołującego, nie mającej jakiegokolwiek oparcia i uzasadnienia 

w przepisach Pzp. Zamawiający przyznał punkty w ramach kryterium odwołując się do ilości 

prac  w  doświadczeniu  zgodnie  z  oświadczeniami  wykonawców  zawartymi  w  złożonych 

ofertach. 

Zarzut IV 

Wskazane  w  odwołaniu  stanowisko  wynika  wyłącznie  z  odmiennej  oceny  stanu 

faktycznego.  Zamawiający  wystąpił  do  Wykonawcy  C  z  wnioskiem  o  złożenie  wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty wyłącznie po przesłaniu nieprzewidzianej w Pzp korespondencji 

Odwołującego. W ocenie Zamawiającego brak dopuszczenia możliwości złożenia wyjaśnień 

przez  wykonawcę  składającego  ofertę  potencjalnie  najkorzystniejszą  stanowiłby  rażące 

naruszenie  zasad  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji. 

Pierwotnie 

złożona  oferta  nie  budziła  wątpliwości  po  stronie  Zamawiającego  – 

wątpliwości powstały 

jedynie 

po 

nieuprawnionej, 

punktu 

widzenia 

Pzp, 

korespondencji 

Odwołującego.  Zamawiający  zapoznał  się  ze  złożonymi  wyjaśnieniami  

i w ramach oceny oferty punktował wyłącznie prace wskazane w ramach oferty. 

Zarzut V 

Zamawiający stwierdził, że opierając się na dokumentach złożonych w ramach oferty 

oraz  korespondencji  Odwołującego  posiadał  pełną  wiedzę  na  temat  okoliczności,  

zakresu  i  rodzaju  prac  podważanych  przez  Odwołującego.  Ewentualna  korespondencja 

Zamawiającym dla którego wykonywane były podważane prace, nie wniosłaby jakichkolwiek 

nowych przesłanek, gdyż Odwołujący i Zamawiający różnią się wyłącznie w odniesieniu do 


interpretacji rodzaju wykonanych prac, a nie ich faktycznych szczegółów czy tła, które mógłby 

znać Zamawiający, który zlecał prace.  

Zarzut VI 

Zamawiający 

podkreślił 

prawidłowość 

skonstruowania 

warunków 

udziału 

Postępowaniu,  kryteriów  oceny  ofert  oraz  przeprowadzonej  weryfikacji  spełniania  tych 

warunków przez wykonawców i punktowania złożonych ofert w przeprowadzonej procedurze. 

Zamawiający stoi na stanowisku, że przyjęty przez Odwołującego tryb podważania rzetelności 

złożonych ofert oraz działań Zamawiającego w ramach prowadzonej procedury był niezgodny 

z Pzp i wymuszał określone działania na Zamawiającym. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  w  dokumentacji  stanowiącej  podstawę  prowadzonej 

procedury,  tj.  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  i  SSIWZ  nie  zdefiniował  i  nie  odwołał  się  do 

jakiejkolwiek obowiązującej definicji „obiektu kubaturowego”. Wykonawcy nie prosili również 

jej  określenie  czy  wskazanie  jej  podstaw.  Dlatego  też  weryfikacja  czy  użycie  definicji 

„obiektu kubaturowego”  nie  powinny  być  zawężające  czy  ograniczające  konkurencję, 

powinny mieć charakter interpretacji celowościowej i funkcjonalnej. 

Zgodnie  z  ww.  założeniem  Zamawiający  uznał,  że  do  celów  oceny  spełniania 

warunków w postępowaniu oraz oceny ofert w ramach kryteriów oceny ofert należy przyjąć, 

że  obiekt  kubaturowy  to  jeden  lub  kilka  powiązanych  ze  sobą  funkcjonalnie  budynków 

tworzących określoną objętość w przestrzeni.  

Zamawiający dodatkowo zwrócił uwagę, że w odpowiednim warunku udziału i opisie 

kryterium  oceny  ofert  świadomie  nie  użył  określenia  „budowie,  rozbudowie, 

przebudowie 

jednego obiektu kubaturowego”, gdyż zgodnie z Pzp (gdzie jedną z zasad jest 

dopuszczalność  i  logiczna  zasada  sumowania doświadczenia)  i  uwzględniając ograniczoną 

podaż rynkową specyficznych zamówień na rynku robót budowlanych dotyczących czynnych 

obiektów szpitali lub czynnych zakładów opieki medycznej, jego intencją było wskazanie w tym 

miejscu  wyłącznie  rodzaju  wykonanych  robót  (kubaturowych  –  jako  przeciwieństwo 

(wykluczenie) robót liniowych – drogowych i innych nie odpowiadających rodzajem robotom 

zamówieniu).  Powyższe  wyjaśnienie  potwierdza  konstrukcja  warunku  i  kryteriów 

prowadzonym 

równolegle 

postępowaniu 

pn. 

„Remont 

układu 

drogowego 

Szpitala 

Wojewódzkiego  w  Poznaniu  wraz  z  remontem  sieci  wodociągowej  i  oświetlenia 

zewnętrznego”. 

Na  potwierdzenie  ww.  stanowiska,  a  w  przeciwieństwie  do  nierzetelnej  interpretacji 

Odwołującego,  Zamawiający  wskazał  powołane  w  korespondencji  Odwołującego  z  dnia 

listopada  2018  r.  referencje  dotyczące  robót  wykonanych  w  ramach  etapu  I  i  Il  prac 

Szpitalu w  Koszalinie,  w których do  określenia każdego  z  zakresów  zrealizowanych prac 


użyto wyłącznie jednego obmiaru i jednej łącznej ceny – analogicznie jak dla jednego obiektu 

kubaturowego  (wyróżniając  w  innym  miejscu  jedynie  poszczególne  budynki  bez  określenia 

szczegółowych zakresów prac). 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienie  zgłosił 

Wykonawca  C,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  Izba,  wobec  spełniania  przez  zgłoszone 

przystąpienie  przesłanek  z  art.  185  ust.  2  Pzp,  postanowiła  o  dopuszczeniu Wykonawcy  C 

(dalej również „Przystępujący”) do udziału w postępowaniu odwoławczym. 

W piśmie procesowym z 24 grudnia 2018 r. Przystępujący uzasadnił swoje stanowisko 

w sprawie w następujący sposób. 

Zarzut I 

Na wstępie Wykonawca C zwrócił uwagę na przedmiot Postępowania. Zgodnie z pkt 

3.2. SIWZ zadanie miało polegać na termomodernizacji następujących budynków szpitalnych 

Zamawiającego:  budynek  łóżkowy,  budynek  diagnostyczny  wraz  z  łącznikami  nr  I,  III,  IV 

i budynek Przychodni Wielospecjalistycznej.  

Zamawiający w rozdziale 9 SIWZ wskazał warunki udziału w Postępowaniu, natomiast 

w  rozdziale  18  SIWZ  wskazał  kryteria,  którymi  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty. 

Jednym 

z nich było kryterium DK o wadze 25%. Dodatkowe punkty miały być przyznawane za 

doświadczenie osoby wskazanej w załączniku nr 8 do SIWZ jako Kierownika budowy zgodnie 

ze złożonym dodatkowo Wykazem dodatkowego doświadczenia. Najwyższą liczbę punktów, 

tj. 25, otrzymać miał wykonawca, który wykaże się doświadczeniem Kierownika budowy dla 

zadań obejmujących roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie 

obiektu kubaturowego o wartości min. 2.000.000 zł brutto prowadzonych w czynnym obiekcie 

szpitala lub czynnym zakładzie opieki medycznej. 

Wykonawc

a  C  wyjaśnił,  że  wraz  z  ofertą  złożył  Załącznik  nr  8  do  SIWZ,  w  którym 

wskazał,  że  Kierownik  budowy  T.K.  posiada  doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji 

Kierownika 

budowy dla następujących zadań obejmujących roboty budowlane polegające na 

budowie, rozbudowie, pr

zebudowie obiektu kubaturowego o wartości min. 2.000.000 zł brutto 

prowadzone  w  czynnym  obiekcie  szpitala  lub  czynnym  z

akładzie  opieki  medycznej 

(PKOB 1264): 

termomodernizacja  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Koszalinie,  Etap  I  – 

wartość 4.579.270,48 zł; 

termomodernizacja  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Koszalinie,  Etap  II  – 

wartość 4.887.410,74 zł; 

termomodernizacja obiektów Strzelińskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. wraz 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – wartość robót 4.285.326,21 zł. 


W świetle wymagań SIWZ oraz mając na uwadze przedmiot zamówienia Zamawiający 

słusznie przyznał Przystępującemu 25 pkt w kryterium DK. 

Wykonawca C podkreślił, że pojęcie obiektu kubaturowego nie zostało zdefiniowane w 

SIWZ,  próżno  go  także  szukać  w  przepisach  prawa  budowlanego  czy  też  normach 

europejskich.  Jednak  z uwagi  na  posiadane doświadczenie w  zakresie robót  budowlanych, 

niedopuszczalnym, w opinii Przystępującego, jest mylenie obiektu kubaturowego z definicją 

obiektu budowlanego, jak to robi Odwołujący. 

Zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1202 j.t. ze zm.

), zwanej dalej „PrBud”, budynek to obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundament  i  dach.  Natomiast  obiekt  kubaturowy  charakteryzuje  się  wydzieleniem  pewnej 

objętości  z  przestrzeni,  a  zatem  obiektem  kubaturowym  może  być  np.  zespół  budynków 

stanowiących  jedną  całość.  Ponadto  należy  również  zauważyć,  że  pod  względem 

administracyjnym  taki  zespół  obiektów  może  stanowić  jedną  całość  i  być  w  gruncie  rzeczy 

jednym  podmiotem  w  obrocie  gospodarczym.  Po

dkreślenia  wymaga  również,  że  na  etapie 

ogłoszonej  SIWZ  pojęcie  obiektu  kubaturowego  nie  budziło  niczyich  zastrzeżeń, 

ponieważ żaden  z  wykonawców  w  drodze  zadawanych  Zamawiającemu  pytań  nie  żądał 

doprecyzowania,  co  de  facto 

Zamawiający  rozumie  pod  pojęciem  obiektu  kubaturowego. 

Brak 

definicji  zarówno  w  SIWZ,  jak  i  w  przepisach  powszechnie  obowiązujących  nie  może 

prowadzić  do  negatywnych  skutków  dla  wykonawców.  Jest  wręcz  odwrotnie,  brak  takiej 

definicji  należy  poczytywać  na  korzyść  Wykonawców  i  nie  można  już  po  złożeniu  ofert 

dokonywać wykładni zawężającej, co próbuje uczynić Odwołujący w swoim odwołaniu. 

W  tym  miejscu  należy  również  zauważyć,  że  Odwołujący  dokonuje  nieuprawnionej 

modyfikacji SIWZ w argumentacji przedstawionej w odwołaniu. Zgodnie bowiem z rozdziałem 

18.1  lit  a-

c)  SIWZ  wykazane przez  wykonawców  doświadczenie dodatkowe miało dotyczyć 

odpowiednio  jednego,  dwóch  albo  trzech  zadań,  które  obejmowały  roboty  budowlane 

polegające  na  budowie,  rozbudowie,  przebudowie  obiektu  kubaturowego  o  wartości 

zł, a nie tak jak stwierdził Odwołujący, że owe doświadczenie miało dotyczyć robót 

o wartości 2.000.000 dla jednego obiektu kubaturowego. 

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że wykaz doświadczenia dodatkowego 

Przystępującego  został  oceniony  przez  Zamawiającego  w  sposób  właściwy  i  czynił  zadość 

wymaganiom  SIWZ,  a  przede  wszystkim  nie  wprowadzał  Zamawiającego  w  błąd.  

Mając  na  względzie  treść  załącznika  nr  8  złożonego  wraz  z  ofertą,  Zamawiający  słusznie 

przyznał Wykonawcy  C  25  pkt. Wszelkie wątpliwości  dotyczące  rozumienia pojęcia obiektu 

kubaturowego  winny  być  wyjaśniane  przed  złożeniem  ofert,  a  nie  na  etapie  postepowania 

odwoławczego. 


Podkreślenia wymaga fakt, że prace objęte przedmiotem zamówienia dotyczyć mają 

również  obiektu,  złożonego  de  facto  z  kilku  budynków,  a  zatem  doświadczenie  kierownika 

budowy na tożsamym obiekcie jest niezwykle istotne dla Zamawiającego. 

Zarzut II 

Zgodnie z rozdziałem 12 pkt 6) lit a-b) SIWZ: „Zamawiający dopuszcza w szczególności 

format  przesłanych  danych:  pdf,  doc,  docx,  rtf,  odt.  Wykonawca  wypełnia  JEDZ  tworząc 

dokument  elektroniczny  korzystając  z  narzędzia  ESPD  lub  innych  dostępnych  narzędzi  lub 

oprogramowania,  które  umożliwia  wypełnienie  JEDZ  i  utworzenie  dokumentu 

elektronicznego”. 

Odwołujący użył do wypełnienia narzędzia Microsoft Word, a następnie stworzył plik 

pdf.,  co  jest  jak  najbardziej  dopuszczalne.  Tak  stworzony  dokument  został  podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę C i złożony za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Zamawiający nie miał żadnych wątpliwości co do złożonego dokumentu 

JEDZ, w przeciwieństwie do dokumentu JEDZ złożonego przez Odwołującego. 

Ponadto  Przystępujący  zauważył,  że  celem  JEDZ  jest  przyspieszenie  procedury 

przetargowej,  a  nie  jej  utrudnienie.  Podkreślenia  wymaga  również  fakt,  że  Wykonawca  C 

wypełnił dyspozycję zawartą w wezwaniu do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp 

z dnia 8 listopada 2018 r., zatem Zamawiający dysponował kompletem dokumentów. 

Nawet gdyby przyjąć, że JEDZ złożony został złożony w niewłaściwej formie, to zarzut 

postawiony  przez  Odwołującego  jest  zarzutem  daleko  idącym.  Co  najwyżej  Zamawiający 

winien  wezwać  Przystępującego  do  złożenia  dokumentu  JEDZ,  jednak  na  obecnym  etapie 

Postępowania tj. już po złożeniu dokumentów na wezwanie w trybie art 26 ust. 1 Pzp takie 

wezwanie  byłoby  przejawem  nadmiernego  formalizmu,  ponieważ  w  pierwszej  kolejności 

Zamawiający  musiałby  unieważnić  wybór  oferty  najkorzystniejszej,  następnie  powrócić  do 

ponownego badania i oceny ofert, następnie wezwać do złożenia JEDZ i ponownie wybrać 

ofertę Wykonawcy C, ponieważ jego oferta spełnia wymagania Zamawiającego i nie podlega 

odrzuceniu.  

Reasumując, kwestionowanie JEDZ na tym etapie Postępowania zmierza jedynie do 

jego  przedłużenia  i  nie  ma  żadnego  wpływu  na  wynik  Postępowania  w  świetle  złożonych 

następnie dokumentów. 

Zarzut III 

Zarzut  zmierza  jedynie  do  przedłużenia  Postępowania,  ponieważ  Odwołujący 

dysponował protokołami Postępowania oraz wszelkimi dokumentami przedstawionymi przez 

Przystępującego. W związku z tym mógł na tej podstawie dokonać oceny jego oferty. 


Zarzut IV 

Odwołujący bezzasadnie twierdzi, że doszło do negocjowania treści oferty, co z kolei 

doprowadziło do zmiany jej treści już po terminie składania. Odwołujący kilkukrotnie składał 

Zamawiającemu  pisma  w  toku  Postępowania,  które  miały  na  celu  jego  wydłużenie. 

Pierwsze 

pismo zostało złożone przez Odwołującego w dniu 14 listopada 2018 r. i dotyczyło 

przede wszystkim mylnego rozumienia przez Odwołującego definicji obiektu kubaturowego. 

wyniku wpłynięcia tego pisma Zamawiający zwrócił się zapytaniem o udzielenie wyjaśnień 

w zakresie załącznika nr 8 złożonego przez Wykonawcę C. Wyjaśnienia z jedynie potwierdziły 

stanowisko, jakie od samego początku zajmował zarówno Zamawiający jak i Przystępujący, 

a dotycz

yło to głównie właściwej interpretacji pojęcia obiektu kubaturowego. 

W  rozdziale  18  SIWZ  rzeczywiście  stwierdzono,  że  „w  przypadku,  gdy  opis 

doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający nie 

będzie  przyznawał  punktów  za  taki  opis”.  Jednak  nie  można  z  tego  wysnuć  wniosku 

niemożliwości  zwracania  się  do  wykonawców  w  toku  postępowania  z  prośbą  złożenia 

wyjaśnień  co  do  treści  ofert.  Przepis  art  87  ust.  1  Pzp  należy  rozpatrywać  w  kategorii 

uprawnień  Zamawiającego,  który  korzystając  z  tego  prawa  wyjaśnia  treść  złożonej  oferty. 

Sam 

fakt, że Zamawiający zwrócił się do Przystępującego z prośbą o złożenie wyjaśnień nie 

może  prowadzić  do  wniosku,  że  doszło  do  negocjowania  oferty  czy  też,  że  złożone 

oświadczenie były dla Zamawiającego nieprecyzyjne, niejednoznaczne albo niejasne. 

Zarzut V 

Zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia,  jak  zauważa  sam  Odwołujący,  w  przypadku 

gdy złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwość Zamawiającego może skorzystać 

z prawa zwrócenia się do właściwego podmiotu o dodatkowe informacje w danym zakresie. 

Dokumenty Przystępującego nie budziły wątpliwości Zamawiającego. Ponadto Zamawiający 

dokonuje samodzielnie oceny ofert. Przepisy Rozporządzenia dają Zamawiającemu jedynie 

możliwość zwrócenia się do podmiotów z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień a nie 

stanowią jego obowiązku z tym zakresie. 

Zarzut VI 

Zamawiający dokonał wyboru oferty, którą ocenił właściwie, na podstawie złożonych 

wraz z ofertą dokumentów. Zamawiający słusznie uznał wszystkie trzy wskazane roboty przez 

Wykonawcę C jako roboty spełniające wymogi kryterium dodatkowego. 

W tym miejscu należy zauważyć, że sam Odwołujący, w zakresie powołanego zarzutu 

przyznaje,  że  Etap  II  z  wykazu  dodatkowego  doświadczenia  kierownika  budowy  można  by 

uznać  za  spełniający  wymagania  Zamawiającego  i  w  takiej  sytuacji  należałoby 

Przystępującemu  przyznać  co  najwyżej  15  pkt.  W  tym  miejscu  należy  zwrócić  uwagę  na 


rzeczywiste  usytuowanie  budynków  objętych  Etapem  nr  II,  tj.  budynków  26a  i  26b  oraz 

budynku 28. Zgodnie z 

przedstawionym przez Odwołującego planem budynki te są również 

budynkami  odrębnymi,  jednak  już  w  tym  przypadku  w  opinii  Odwołującego  wypełniającymi 

definicję obiektu kubaturowego. Natomiast w przypadku Etapu nr I Odwołujący rozumie już 

nieco odmiennie poj

ęcie obiektu kubaturowego i dostosowuje je do sytuacji mogącej rzekomo 

uzasadniać jego stanowisko. 

Na  rozprawie  Strony  postępowania  odwoławczego  i  Przystępujący  podtrzymali 

przedstawione powyżej stanowiska w sprawie. 

Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z treści korespondencji 

poczty  elektronicznej  pomiędzy  przedstawicielem  Odwołującego  a  pracownikiem 

Szpitala 

Wojewódzkiego w Koszalinie z 10 grudnia 2018 r., na okoliczność, że budynki tego 

podmiotu  leczniczego,  objęte  I  etapem  termomodernizacji,  nie  spełniają  warunków 

niezbędnych do przyznania punktów w kryterium DK. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  Izba,  uwzględniając  zgromadzony  materiał 

dowodowy  omówiony  w  dalszej  części  uzasadnienia,  jak  również  biorąc  pod  uwagę 

oświadczenia i stanowiska Stron postępowania odwoławczego i Wykonawcy C zawarte 

przytoczonych powyżej pismach procesowych, a także wyrażone ustnie na rozprawie 

i odnotowane w 

protokole, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Skład 

orzekający 

stwierdził, 

że 

Odwołujący 

jest 

legitymowany,  

zgodnie z przepisem art. 

179 ust. 1 Pzp, do wniesienia odwołania. 

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści: 

1.  SIWZ; 

2.  JEDZ Wykonawcy C; 

wykazu dodatkowego doświadczenia załączonego przez Przystępującego do oferty, 

sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; 

pisma Odwołującego z 14 listopada 2018 r. z załącznikami; 

wezwania Przystępującego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp z 16 listopada 2018 r.; 

odpowiedzi Wykonawcy C na ww. wezwanie z 22 listopada 2018 r. z załącznikami; 

wezwania Wykonawcy C do wyjaśnienia treści oferty z 19 listopada 2018 r.; 

wyjaśnień Przystępującego z 22 listopada 2018 r. z załącznikami; 

9.  informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z 3 grudnia 2018 r.; 

wydruku korespondencji  poczty  elektronicznej  złożonego  przez  Odwołującego  na 

rozprawie. 


Skład  orzekający  stwierdził,  że  przedstawione  powyżej  stanowiska  Stron 

Przystępującego  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym  wynikającym  ze  zgromadzonego 

materiału dowodowego. 

Biorąc to pod uwagę Izba uznała, że odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie, 

wobec potwierdzenia się zarzutów III i VI. 

Zarzuty III i VI 

Zarzut nieprawidłowej oceny oferty Wykonawcy C w kryterium DK (zarzut naruszenia 

art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp)  był  zasadny,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  wobec 

niepotwierdzenia  się  zarzutów  zmierzających  do  wykluczenia  Przystępującego 

Postępowania  (zarzuty  I  i  II  –  patrz  dalsza  część  uzasadnienia)  Zamawiający  zasadnie 

poddał  ofertę Wykonawcy  C  ocenie  w  kryterium  DK,  jednak  nieprawidłowo  ustalił  wynik  tej 

oceny, przyznając ofercie komplet punktów. Zdaniem Izby oferta Przystępującego nie powinna 

otrzymać punktów we wspomnianym kryterium pozacenowym z następujących względów. 

Kluczowe  dla  rozstrzygnięcia  o  prawidłowości  oceny  dodatkowego  doświadczenia 

kierownika  budowy  przedstawionego  przez  Wykonawcę  C  w  dokumencie  sporządzonym 

według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  8  do  SIWZ  była  interpretacja  pojęcia 

„obiektu kubaturowego”,  użytego  w  opisie  kryterium  DK  (zob.  pkt  18.1.c.  SIWZ).  Nie  ulega 

wątpliwości,  że  przepisy  PrBud,  nie  definiują  tego  pojęcia,  wobec  czego  uprawnione  jest 

poszukiwanie 

językowego znaczenia dla tego terminu. Omawiane pojęcie referuje do jednego 

z  parametrów  obiektu,  tj.  kubatury.  Zgodnie  z  internetowym  słownikiem  języka  polskiego 

(www.sjp.pl

)  „kubatura”  to  (1)  pojemność  zbiornika,  pomieszczenia  lub  przedmiotu 

przestrzenn

ego  wyrażona zwykle w  metrach  sześciennych,  (2)  wyznaczanie objętości  bryły 

geometrycznej

.  Z  powyższego  wynika  zatem,  że  kubatura  dotyczy  parametru  pojemności 

(objętości).  Potwierdzeniem  tego  wniosku  jest  przepis  §  3  pkt  24  Rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002  r.  w 

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 j.t. ze zm.), zgodnie z którym 

kubaturą brutto budynku jest suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn 

powierzchni całkowitej (…) i wysokości kondygnacji brutto.  

Pojęcie  „obiektów  kubaturowych”  zostało  z  kolei  wprost  użyte,  choć  bez  bliższego 

sprecyzowania,  w  załączniku  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  18  maja  2004  r. 

sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, 

obliczania 

planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 

1389). W pkt 1.4 wzmiankowa

nego załącznika dokonano podziału obiektów kubaturowych na 

6 kategorii złożoności, w opisie których wskazano budynki o różnym stopniu skomplikowania. 


Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  uznała,  że  pod  użytym  przez  Zamawiającego 

pojęciem „obiektu kubaturowego” należy rozumieć budynek o określonej objętości (kubaturze). 

W  konsekwencji,  zważywszy  na  sposób  skonstruowania  opisu  kryterium 

[przyznawanie 

punktów  za  określonej  wartości  roboty  budowlane  polegające  na  budowie, 

rozbudowie,  przebudowie  obiektu  kubaturowego  (

podkreślenie  Izby),  nie  zaś  obiektów 

kubaturowych, bądź zespołu takich obiektów], skład orzekający doszedł do wniosku, że ww. 

roboty  budowlane  miały  dotyczyć  pojedynczego  budynku.  Wyłącza  to  wskazywaną  przez 

Zamawiającego  i  Przystępującego  możliwość  sumowania  wartości  robót  wykonywanych 

(na)  różnych  budynkach,  niezależnie  od  istniejących  pomiędzy  nimi  powiązań 

przestrzennych, czy funkcjonalnych, o których SIWZ w ogóle nie traktuje. 

Przedstawionego  zapatrywania  nie  zmienia 

wskazane  przez  Zamawiającego 

dop

recyzowanie  polegające  na  wskazaniu,  że  wymienione  powyżej  roboty  budowlane 

prowadzone miały być w czynnym obiekcie szpitala lub czynnym zakładzie opieki medycznej. 

Miało  to,  zdaniem  Izby,  na  celu  podkreślenie  koniczności  wykazania  się  doświadczeniem 

w pro

wadzeniu  robót  w  budynku,  w  którym  jednocześnie  udzielane  są  świadczenia  opieki 

zdrowotnej,  nie  zaś  w  budynku,  który  na  czas  prowadzenia  robót  został  z  działalności 

leczniczej wyłączony. 

W  konsekwencji  skład  orzekający  uznał,  że  dodatkowe  doświadczenie  T.K.  nabyte 

związku z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji Szpitala Wojewódzkiego 

w  Koszalinie  (etap  I  i  II)  nie  uzasadnia  przyznania  za  nie  p

unktów  w  kryterium  DK, 

ponieważ roboty budowlane realizowane były w różnych budynkach szpitala, a ich wartość – 

w  odniesieniu  do  pojedynczego  budynku 

–  nie  osiągnęła  wymaganego  pułapu  2  mln  zł. 

Okoliczność  ta  wynika  z  dokumentów  załączonych  do  pisma  Odwołującego  z  14  listopada 

2018  r.  (plan  sytuacyjny  budynków  szpitala,  oferty  na  realizację  tej  inwestycji  i  zawarte 

umowy),  jak  również  z  korespondencji  złożonej  przez  Odwołującego  na  rozprawie. 

Przystępujący nota bene nie kwestionował tych okoliczności, a jedynie błędnie argumentował, 

że pod pojęciem obiektu kubaturowego kryje się również kilka połączonych ze sobą budynków. 

W  odniesieniu  do  trzeciej  wskazanej  przez  Wykonawcę  C  inwestycji  stanowiącej 

dodatkowe  doświadczenie  T.K.  („Termomodernizacja  obiektów  (podkreślenie  Izby) 

Strzelińskiego  Centrum  Medycznego  sp.  z  o.o.  oraz  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł 

Energii”) skład orzekający uznał, że również w jej przypadku – z wyżej wskazanych względów 

– oferta Wykonawcy C nie powinna otrzymać punktów w kryterium DK. 

Izba dopatrzyła się również naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 92 ust. 1 

pkt 1 w 

zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, przez zaniechanie sporządzenia informacji o wyborze oferty 

najkorzystniejszej  w  sposób  jednoznacznie  wskazujący,  który  ze  złożonych  przez 


Wykonawcę C wykazów dodatkowego doświadczenia kierownika budowy podlegał ocenie w 

kryterium DK. 

Skład  orzekający  podkreśla,  że  informacja  o  każdej  czynności  podejmowanej  przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  powinna  być  precyzyjna. 

Wymóg ów  jest  jedną  z  gwarancji  skutecznego  systemu  środków  ochrony  prawnej,  tj. 

rzeczywistej m

ożliwości podważenia czynności zamawiającego. 

Zestawiając  treść  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  tej  sprawie 

przepisem  art.  92  ust.  1  pkt  1  Pzp  należałoby  prima  facie  dojść  do  wniosku, 

że zawiadomienie  zawiera  wszystkie  elementy  wymienione  w  przywołanej  regulacji. 

Należy jednak mieć na uwadze, że w tej sprawie Przystępujący złożył de facto dwa wykazy 

dodatkowego doświadczenia – jeden załączył do oferty, drugi – do odpowiedzi na wezwanie 

do  złożenia  wyjaśnień  treści  oferty.  W  takiej  sytuacji  Zamawiający  powinien  był  nie  tylko 

przedstawić  punktację  oferty  Wykonawcy  C,  ale  również  wskazać  na  podstawie  jakich 

informacji punktacja została ustalona. 

W konsekwencji orzeczono, jak w pkt 1 sentencji wyroku. 

Pozostałem zarzuty odwołania podlegały oddaleniu z przyczyn niżej wskazanych. 

Zarzut I 

Izba  nie  stwierdziła,  aby  Wykonawca  C,  działając  w  warunkach  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa,  przedstawił  Zamawiającemu  informacje  wprowadzające  w  błąd  w  zakresie 

kryterium DK, zatem zarzut był nieuzasadniony. 

Podstawą tego zarzutu odwołania było twierdzenie o dokonanej przez Przystępującego 

niewłaściwej interpretacji pojęcia „obiekt kubaturowy”. Okoliczność ta nie ulega wątpliwości, 

czemu  skład  orzekający  dał  wyraz  w  uzasadnieniu  zarzutu  VI  (poglądy  tam  wyrażone 

zachowują  aktualność  również  na  gruncie  omawianego  zarzutu),  niemniej  jednak  błędne 

stanowisko  Wykonawcy  C  nie  było  wynikiem  lekkomyślności,  bądź  niedbalstwa,  o  których 

mowa w art. 24 ust

. 1 pkt 17 Pzp. Nieprawidłowe zapatrywanie Przystępującego na znaczenie 

wzmiankowanego pojęcia stanowiło konsekwencję braku jego definicji w przepisach prawa, 

bądź SIWZ. W tym zakresie szczególna rola spoczywała na Zamawiającym, który odwołując 

się do pojęcia nie mającego jednoznacznie określonego znaczenia, powinien zadbać o jego 

zdefiniowanie na potrzeby prowadzonego postępowania. Zamawiający tej powinności uchybił, 

wobec  czego  uwzględnienie  tego  zarzutu  odwołania  byłoby  de  facto  przejawem  ukarania 

Wykona

wcy C za brak należytej staranności ze strony Zamawiającego.  

Zarzut II 

Zarzut był chybiony. 


Nie ulega wątpliwości, że Odwołujący przygotował oświadczenie JEDZ w ten sposób, 

że  wydrukował  jego  treść,  a  osoba  uprawniona  do  jego  reprezentacji  złożyła  pod 

oświadczeniem  własnoręczny  podpis.  Następnie  Odwołujący  zeskanował  podpisane 

oświadczenie, opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłał Zamawiającemu 

w korespondencji poczty elektronicznej. 

Zdaniem  Izby  oświadczenie  ma  wymaganą  przepisem  art.  10a  ust.  5  Pzp  postać 

elektroniczną, 

opatrzoną 

kwalifikowanym 

podpisem 

elektronicznym. 

Stanowisko 

Odwołującego,  jakoby  w  tej  sprawie  doszło  do  złożenia  Zamawiającemu 

elektronicznej kopii dokumentu

, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  27  czerwca  2017  r.  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów  elektronicznych,  jest  nieuprawnione chociażby  z  tej  przyczyny,  że przepis  §  5 

ust. 1 ww. rozporządzenia odsyła do oświadczeń i dokumentów z art. 25 ust. 1 Pzp. 

Niezależnie od powyższych zapatrywań skład orzekający zwraca uwagę, że zgodnie 

z art. 25a ust. 1 Pzp JEDZ stanowi 

wstępne potwierdzenie okoliczności, o których mowa w tym 

przepisie.  Tymczasem 

Zamawiający  dysponował  dokumentami  niezbędnymi  do  dokonania 

oceny sytuacji podmiotowej Przystępującego, złożonymi w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 

ust. 1 Pzp, 

która to ocena nie została przez Odwołującego zakwestionowana. W konsekwencji 

uwzględnienie  tego  zarzutu  odwołania  byłoby  –  w powyższych  okolicznościach  – 

nadmiernym formalizmem. 

W  pozostałym  zakresie  Izba  podziela  stanowisko  Zamawiającego  wyrażone 

odpowiedzi na odwołanie, a dotyczące braku obowiązku żądania JEDZ od podwykonawców, 

których  zasoby  nie  służą  wykazaniu  przez  Odwołującego  spełniania  warunków  udziału 

Postępowaniu. 

Zarzut IV 

Zarzut był chybiony. 

Skład orzekający nie zgadza się z zapatrywaniem Odwołującego, jakoby w odniesieniu 

do części treści oferty podlegającej ocenie w kryterium pozacenowym ustawodawca wyłączył 

możliwość  jej  wyjaśniania  w  trybie  art.  87  ust.  1  Pzp.  Ograniczenie  takie  nie  wynika  ze 

wzmiankowanego  przepisu,  który  przewiduje  jedynie  zakaz  negocjowania  treści  złożonej 

oferty, czego w przedmiotowej sprawie Izba nie stwierdziła. 

Należy  mieć  na  uwadze,  że  wątpliwości  dotyczące  treści  oferty  Przystępującego 

pojawiły  się  wyłącznie  w  związku z  argumentacją samego  Odwołującego  zawartą w  piśmie 

14 listopada 2018 r. Gdyby zatem przyjąć za właściwe stanowisko Odwołującego o braku 


możliwości  wezwania  Wykonawcy  C  do  złożenia  wyjaśnień  treści  oferty,  to  mielibyśmy  do 

czynienia  z  sytuacją,  w  której  Zamawiający,  bez  możliwości  jakiejkolwiek  weryfikacji 

otrzymanych  informacji,  zobligowany  byłby,  tylko  na  ich  podstawie,  do  uczynienia  zadość 

oczekiwaniom Odwołującego, a Przystępujący pozbawiony byłby możliwości zaprezentowania 

swojego  stanowiska  w  k

westii  zarzutów  dotyczących  jego  oferty.  Powyższe,  w  kontekście 

braku zdefiniowania spornego 

pojęcia „obiektu kubaturowego”, stanowiłoby, zdaniem składu 

orzekającego, naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Natomiast, z uwagi na wspomniany 

zakaz  negocjowan

ia  treści  oferty,  za  niedopuszczalne  należało  uznać  złożenie  kolejnego, 

innego, wykazu dodatkowego doświadczenia, który z tej przyczyny został przez Izbę pominięty 

przy rozstrzyganiu o zarzutach odwołania. 

Zarzut V 

Zarzut nie mógł się ostać. 

Podkreślenia wymaga, że przepisy Rozporządzenia nie dotyczą kategorii dokumentu, 

z  którym  związany  był  zarzut  odwołania.  Odwołujący  oczekiwał  bowiem,  aby  Zamawiający 

zastosował  przepis  §  2  ust.  6  Rozporządzenia  do  wykazu  dodatkowego  doświadczenia 

kierownika  budowy,  po

dlegającego  ocenie  w  kryterium  DK.  Zauważyć  należy,  że  samo 

Rozporządzenie  dotyczy  oświadczeń  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp 

i zawiera 

– zgodnie z art. 25 ust. 2 in principio Pzp – wyliczenie ich rodzajów, określa ich formę 

i okres ważności. Z kolei z treści przywołanego powyżej § 2 ust. 6 Rozporządzenia wnioskować 

należy,  że  dotyczy  on  wykazów,  oświadczeń  i  innych  dokumentów,  składanych  przez 

wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności  zawodowej,  skoro  na  jego  podstawie  przyznano  zamawiającym  uprawnienie  do 

weryfikacji przedstawionych przez wykonawcę informacji bezpośrednio o podmiotów, na rzecz 

których określone dostawy, usługi, roboty budowlane były (są) wykonywane. 

Wobec powyższego orzeczono, jak w pkt 2 sentencji wyroku. 

kosztach postępowania (pkt 3 sentencji wyroku) rozstrzygnięto stosownie do jego 

wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, 

oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. 

z  §  3  pkt  1  i  pkt  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  15 marca  2010  r. 

sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018, poz. 972 j.t.).  

Przewodniczący:      ………………………………………. 


Słowa kluczowe:
kryteria oceny ofert
wiper-pixel