KIO 240/19 WYROK dnia 27 lutego 2019 r.

Data: 24 kwietnia 2019

WYROK 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  – w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Inżynierii  Wodnej  i  Ochrony  Środowiska  spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Oleśnicy  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  

Gminę Żórawina 

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Robót  Wodnych  i  Ekologicznych  "EKO-WOD" 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Świdnicy,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

p

ostępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

oraz 

przy  udziale  wykonawcy  Prze

dsiębiorstwo  Wodno-Melioracyjne  w  Ząbkowicach  Śląskich 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Ząbkowicach  Śląskich,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  –  Gminie  Żórawina  unieważnienie 

czynności  wykluczenia  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Inżynierii  Wodnej  i  Ochrony 

Środowiska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnicy z postępowania. 

2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego – Gminę Żórawina i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych,  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  Przedsiębiorstwo 

Inżynierii  Wodnej  i  Ochrony  Środowiska  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością 

w O

leśnicy tytułem wpisu od odwołania, 

2.2.  zasądza  od  zamawiającego  –  Gminy  Żórawina  na  rzecz  wykonawcy  Przedsiębiorstwo 

Inżynierii  Wodnej  i  Ochrony  Środowiska  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością 


stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z tytułu  wpisu  od odwołania  i 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

I. 

Gmina Żórawina (dalej: Zamawiający), prowadzi postępowanie na wykonanie zamówienia 

publicznego pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji w aglomeracji Żórawina - etap I - Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędłów i miejscowości Rzeplin”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 19 grudnia 2019 r., nr 648870-N-

2018. Zamawiający zamieścił specyfikację istotnych 

warunków  zamówienia  (dalej:  SIWZ)  na  swojej  stronie  internetowej.  Postępowanie 

prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.; dalej: 

Prawo zamówień publicznych). 

W  dniu  11  lutego  2019  r.  wykonawca  Przedsiębiorstwo  Inżynierii Wodnej  i  Ochrony 

Środowiska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnicy (dalej: Odwołujący) wniósł 

odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu: 

naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Prawa  zamówień  publicznych,  poprzez 

bezpodstawne, bezzasad

ne i niezgodne z przepisami wykluczenie Odwołującego z uwagi na 

niepotwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  -  ponieważ  jak  wskazuje 

Zamawiający: 

Kierownik robót elektrycznych nie spełnia warunków opisanych w § 6 ust. 2 pkt 3 ppkt 

3.3)  lit

.  c  tiret  I)  Instrukcji  dla  Wykonawców  SIWZ  tj.  wykonawca  nie  wykazał,  że 

proponowana  osoba  posiada  doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy  lub 

kierownika robót elektrycznych w ramach jednego zadania obejmującego budowę kanalizacji 

wraz z co najmniej dwoma przepompowniami sieciowymi, 

wykonawca  dysponuje  osobą  na  stanowisku  kierownika  robót  elektrycznych 

pośrednio  -  umowa  zlecenie.  Wykonawca  przy  składaniu  oferty  oraz  przy  uzupełnieniu 

oświadczenia  dotyczącego  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania  oświadczył,  że  nie 

będzie  powoływał  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  tj.  że  samodzielnie  spełnia  warunki 

udziału w postępowaniu, a taka zmiana sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

jest niedopuszczalna, gdyż w sposób istotny zmienia treść oferty, 

co nie jest prawdziwe, w związku z czym doszło również do naruszenia art. 24 ust. 4 Prawa 

zamówień publicznych poprzez uznanie oferty za odrzuconą. 

naruszenie art.  26  ust.  4  Prawa zamówień  publicznych w  zw.  z  art.  25  ust.  1  pkt  1)  

Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  w 

zakresie dotyczącym potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

dotyczącym  doświadczenia  wykazanego  dla  p.  M.  D.,  zarówno  jeśli  chodzi  o  zakres 


sytuacji gdy z ww. przepisu taki obowiązek wynika; 

naruszenie  art.  26  ust.  4  Prawa  zamówień  publicznych  w  zw.  z  §2  ust.  6 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

(dalej  „Rozporządzenie  o  dokumentach”)  poprzez  zaniechanie  zwrócenia  się  bezpośrednio 

do 

właściwego  podmiotu  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  wykazane  dla  p.  M.  D.  i były 

wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, w sytuacji gdy istniały 

wątpliwości  Zamawiającego  skutkujące  nieuznaniem  wykazanego  przez  Odwołującego 

doświadczenia; 

naruszenie  art.  87  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych  oraz  ust.  2  pkt  1)  poprzez 

zaniechanie  przeprowadzenia  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  przez  Odwołującego 

oferty - 

ponieważ jak wskazuje Zamawiający: 

wykona

wca  dysponuje  osobą  na  stanowisku  kierownika  robót  elektrycznych 

pośrednio  -  umowa  zlecenie.  Wykonawca  przy  składaniu  oferty  oraz  przy  uzupełnieniu 

oświadczenia  dotyczącego  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania  oświadczył,  że  nie 

będzie  powoływał  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  tj.  że  samodzielnie  spełnia  warunki 

udziału w postępowaniu, a taka zmiana sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

jest niedopuszczalna, gdyż w sposób istotny zmienia treść oferty. 

co  nie  jest  prawdziwe  i  powinno  co  najwyżej  skutkować  poprawieniem  oczywistej  omyłki 

pisarskiej; 

naruszenie  art.  92  ust.  1  pkt  2)  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  wykluczenie 

Odwołującego  i  odrzucenie  jego  oferty  bez  podania  wyczerpującego  uzasadnienia 

faktycznego - 

ponieważ jak wskazuje Zamawiający: 

Kierownik robót elektrycznych nie spełnia warunków opisanych w § 6 ust. 2 pkt 3 ppkt 

3.3)  lit.  c  tiret  I)  Instrukcji  dla  Wykonawców  SIWZ  tj.  wykonawca  nie  wykazał,  że 

proponowana  osoba  posiada  doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy  lub 

kierownika robót elektrycznych w ramach jednego zadania obejmującego budowę kanalizacji 

wraz  z  co  najmniej  dwoma  przepompowniami  sieciowymi,  przy  czym  Zamawiający  nie 

wskazuje, który element warunku nie został spełniony przez Odwołującego, ograniczając się 

jedynie  do  przytoczenia  treści  brzmienia  warunku,  co  nie  pozwala  Odwołującemu  w  pełni 

odnieść  się  do  argumentacji  Zamawiającego,  a  tym  samym  powinno  pozbawić  waloru 

ważności tak opublikowanej informacji o wykluczeniu Odwołującego. 

Odwołujący uzasadnił swoje zarzuty następująco: 

Zamawiający  w  treści  pisma  z  dnia  06.02.2019  r.  o  wykluczeniu  Odwołującego,  jako 

podstawę prawną swojej decyzji wskazał art. 24 ust. 1 pkt 12 Prawa zamówień publicznych, 

tj.  nie  wykazanie  przez  Odwołującego  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

ponieważ zdaniem Zamawiającego: 


3.3)  lit.  c  tiret  I)  Instrukcji  dla  Wykonawców  SIWZ  tj.  Wykonawca  nie  wykazał,  że 

proponowana  osoba  posiada  doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy  lub 

kierownika robót elektrycznych w ramach jednego zadania obejmującego budowę kanalizacji 

wraz z co najmniej dwoma przepompowniami sieciowymi, 

wykonawca  dysponuje  osobą  na  stanowisku  kierownika  robót  elektrycznych 

pośrednio  -  umowa  zlecenie.  Wykonawca  przy  składaniu  oferty  oraz  przy  uzupełnieniu 

oświadczenia  dotyczącego  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania  oświadczył,  że  nie 

będzie  powoływał  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  tj.  że  samodzielnie  spełnia  warunki 

udziału w postępowaniu, a taka zmiana sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

jest niedopuszczalna, gdyż w sposób istotny zmienia treść oferty. 

Wskazana  wyżej  ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  jest  zdaniem 

Odwołującego  bezpodstawna,  bezzasadna  i  niezgodna  z  przepisami  Prawa  zamówień 

publicznych. 

I.  Odnośnie  spełnienia  wymogu  posiadania  doświadczenia  przez  Kierownika  robót 

elektrycznych: 

Zgodnie  z  treścią  §6  pkt  4  SIWZ  „Ocena  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu nastąpi w formule „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje przedstawione 

przez  Wykonawcę  w oświadczeniach  i  dokumentach  wymaganych  w  toku  postępowania". 

Zgodnie  z  oświadczeniem  Odwołującego  złożonym  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  Prawa 

zamówień  publicznych,  zawartym  w  treści  Załącznika  nr  1  do  IDW,  Odwołujący 

jednoznacznie  potwierdził,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Dodatkowym 

potwierdzeniem  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  było  oświadczenie  i 

informacje  zawarte  w  treści  Załącznika  nr  6  do  IDW  -  Wykaz  osób  skierowanych  przez 

Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego. W  odniesieniu  do  p.  M.  D.  -  kierownika 

robót  elektrycznych,  wskazano  wymagane  dla  tego  stanowiska  doświadczenie.  W 

szczególności  Odwołujący  wskazał  w  wykazie  odpowiedni  okres  doświadczenia  oraz 

realizację funkcji kierownika robót elektrycznych związanych z budową 2 szt. przepompowni 

ścieków  na  terenie  zakładu  Tarczyński  S.A.  Powyższe  dwa  oświadczenia  w  sposób 

kompletny  i  kompleksowy  potwierdziły  postawiony  dla  kierownika  robót  elektrycznych 

warunek. 

Odwołujący  nie  znajduje  podstaw  dla  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  -  chociaż 

wyraźnie  takie  stwierdzenie  nie  zostało  wyartykułowane  w  treści  pisma  o  wykluczeniu 

Wykonawcy  (co  stanowi  odrębną  podstawę  zarzutu  odwołania)  -  iż  wskazana  osoba  nie 

posiada wymaganego doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych w ramach jednego 

zadania  obejmującego  budowę  kanalizacji  wraz  z  co  najmniej  dwoma  przepompowniami 

sieciowymi.  Wydaje  się  -  chociaż  Odwołujący  nie  ma  całkowitej  pewności  -  że  istotą 

podstawy  wykluczenia  jest  wątpliwość  Zamawiającego  co  do  tego  czy  wykazane 


całą stanowczością wskazuje, iż: 

po  pierwsze  - 

Zamawiający  nie  zdefiniował  w  treści  SIWZ  pojęcia  przepompownia 

sieciowa,  a  zatem  nie  ma  jednoznacznych  podstaw  do  jakiego  rodzaju  przepompowni 

odnosić  ww.  wymóg.  W  ustawodawstwie  brakuje  legalnej  definicji  pojęcia  przepompowni 

sieciowej.  Nie  jest  to  również  pojęcie  oficjalnie  przyjęte  przez  organy/podmioty  stosujące 

przepisy prawa budowlanego. Jedynie pewnego rodzaju zręby dla zrozumienia tego pojęcia 

możemy odnaleźć w literaturze branżowej i poglądach uczestników tego rynku. Jak wskazuje 

się w publikacji dostępnej pod 

adresem: 

https://poradnikprojektanta.pl/sieciowe-przydomowe-i-domowe-pompownie-sciekow-

producenci/  powszechnie  przyjmuje  się  rozróżnienie  na  trzy  podstawowe  typy  pompowni: 

pompownie sieciowe, pompownie przydomowe i pompownie domowe.  

Ww. artykuł definiuje trzy typy pompowni w następujący sposób: 

-  pompownie  sieciowe  - 

są  automatycznymi  urządzeniami  do  przepompowywania  ścieków 

w systemach  kanalizacji  grawitacyjno-

ciśnieniowej  i  ciśnieniowej.  Stosowane  pompy 

pozwalająca  tłoczenie  surowych  ścieków  komunalnych  oraz  cieczy  zanieczyszczonych 

miękkimi  ciałami  stałymi  i  ciałami  włóknistymi,  wody  z  piaskiem  i  szlamem  oraz  wody 

drenażowej. 

przydomowe pompownie przetłaczają ścieki  bytowe oraz  fekalia z  indywidualnych posesji 

i gospodarstw  rolnych  do  kanalizacji  lub  oczyszczalni  przydomowy

ch.  Dodatkowo  mają 

zastosowanie jako: 

przepompowywanie  ścieków  z  niewielkich  obiektów  gospodarczych,  handlowych 

użyteczności publicznej,  

punkty tłoczne w sieciach kanalizacji ciśnieniowej,  

- przepompownie lokalne wody zanieczyszczonej, w tym wody d

renażowej i opadowej. 

Pompownie  domowe  do  instalacji  w  budynku  mają  zastosowanie  do  przetłaczania 

ścieków  zawierających  fekalia  w  celu  odwadniania  miejsc  odpływu  usytuowanych  poniżej 

poziomu zalewania w budynkach prywatnych lub użyteczności publicznej.   

Po

dobne  wnioski  nasuwają  się  na  podstawie  podziału  przepompowni  na  sieciowe 

przydomowe 

opisanego 

na 

kolejnej 

dostępnej 

stronie: 

http://www.puraqua.pl/przepompownie-sieciowe/ 

Wg. definicji zawartych na ww. stronie: 

Przepompownie  sieciowe  (...)  to  kompletne, 

w  pełni  zautomatyzowane  urządzenia,  nie 

wymagające stałej obsługi, przeznaczone do pompowania ścieków w systemach kanalizacji 

grawitacyjno-

ciśnieniowej.  Przepompownie  (...)  służą  do  pompowania  ścieków  sanitarnych, 

ścieków opadowych, wód drenażowych i ścieków przemysłowych. 

Przydomowa  przepompownia  ścieków  (...)  przeznaczona  jest  do  pompowania 

ścieków  bytowo-  gospodarczych  z  gospodarstw  indywidualnych  lub  małych  wspólnot  w 

systemach kanalizacji grawitacyjno-

ciśnieniowej i ciśnieniowej. 


rodzaje przepompowni jest rodzaj ścieków, które obsługuje przepompownia: ścieki bytowe - 

przepompownie  domowe/przydomowe,  pozostałe  ścieki,  w  tym  ścieki  przemysłowe  - 

przepompownie sieciowe. 

Ww. układ definicyjny pozwala postawić następującą tezę: 

Jeśli wyrażenie - budowa 2 szt. przepompowni ścieków w zakresie zasilania energetycznego 

na  terenie  zakładu  jest  budową  przepompowni  przydomowej/domowej  -  będzie 

nieprawdziwe,  to  a  contrario  jedynie  prawdziwe  b

ędzie  stwierdzenie  -  budowa  2  szt. 

przepompowni ścieków w zakresie zasilania energetycznego na terenie zakładu jest budową 

przepompowni sieciowej. 

Już  ww.  porównanie  definicji  jednoznacznie  zdaniem  Odwołującego  wskazuje,  że 

przypadku doświadczenia wskazanego  dla p. M.  D. - kierownika robót  elektrycznych,  nie 

można potwierdzić, że realizacja budowy dotyczyła przepompowni przydomowej/domowej. O 

powyższym  świadczą  informacje  zawarte  m.in.  w  wykazie  osób,  który  przedstawił  w  toku 

postępowania  Odwołujący  -  wyraźnie  wskazano,  że  budowa  dotyczyła  przepompowni  na 

terenie  zakładu,  a więc  nie  indywidualnego  gospodarstwa,  a  zatem  dotyczyła  ścieków 

przemysłowych. A skoro tak, to jedynie słuszne jest stwierdzenie, że ww. budowa dotyczyła 

przepompowni sieciowej. 

Ponadto,  skoro  Zamawiający  nie  zdefiniował  kategorii  znaczeniowej  przepompowni 

sieciowej,  to  obecnie  można  przypisywać  tej  kategorii  różnego  rodzaju  znaczenie.  M.in. 

można hipotetycznie sformułować pogląd, iż przepompownia sieciowa to również taka, która 

jest przykładowo włączona w sieć/system IT i jest zarządzana/nadzorowana w ramach takiej 

sieci. W związku z brakiem definicji tego pojęcia, wielość potencjalnych definicji, które można 

byłoby przyłożyć do przedmiotowego zagadnienia jest w zasadzie nieograniczona. Skoro tak, 

to  za  jak  najbardziej  słuszne  należy  uznać  jednolite  poglądy  w  orzecznictwie  KIO 

potwierdzające,  że  wszelkie  niejasności  lub  wątpliwości  nie  mogą  działać  na  niekorzyść 

wykonawcy. 

Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  określa  wzajemne  prawa  i  obowiązki 

stron  wynikające  z  przystąpienia  do  postępowania.  Pozwala  wykonawcom  dowiedzieć  się, 

czego  dokładnie  oczekuje  od  nich  zamawiający.  Czy  wykonawcy  będą  w  stanie  wykonać 

dane zamówienie oraz jakie są warunki udziału w postępowaniu. Stanowi ona oświadczenie 

woli zamawiającego, które podlega wykładni przy zastosowaniu zasad określonych w art. 65 

k.c.  (zob.  wyrok  KIO  z  31.03.2014  r.,  KIO  503/14).  Specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia  stanowi  oświadczenie  woli  zamawiającego  i  badając  zgodność  oferty  z  jej 

treścią  nie  można  wybiórczo  opierać  się  wyłącznie  na  postanowieniach  specyfikacji,  a 

pomijać inne. Artykuł 65 § 1 k.c., zawierający dyrektywy wykładni oświadczeń woli, nakazuje 

uwzględniać  kontekst  danego  oświadczenia  -  zasady  współżycia  społecznego  i  ustalone 

zwyczaje. Wszelkie niezgodności treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy 

rozpatrywać na korzyść wykonawców. W wyroku z dnia 18 marca 2015 r., III Ca 70/15, Sąd 


precyzyjny  i 

jednoznaczny,  a  wątpliwości  powstałe  na  tym  tle  muszą  być  rozstrzygane  na 

korzyść  wykonawcy.  Obowiązek  takiego  formułowania  i  tłumaczenia  ma  na  celu  realizację 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wszystkich  wykonawców 

przystępujących do przetargu”. 

Podobnie orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11 sierpnia 2014 r., KIO 

1557/14  („Wykonawcy  nie  mogą  ponosić  negatywnych  konsekwencji  w  związku 

niezastosowaniem  się  do  niejasnych  wymagań  SIWZ,  a  wszelkie  wątpliwości 

interpretacyjne  w  tym  zakresie  winny  być  rozstrzygane  na  korzyść  wykonawców”)  oraz  w 

wyroku  z  dnia  7 

października  2013 r.,  KIO  2260/13  („Wszelkie  niejasności  w  treści 

dokumentacji  sporządzonej  przez  zamawiającego  należy  tłumaczyć  na  korzyść 

wykonawców, zaś ewentualne błędy popełnione w toku postępowania przez zamawiającego 

nie mogą wpływać negatywnie na sytuację wykonawców, biorących udział w postępowaniu") 

i Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 10 lipca 2015 r., I C 2/15, niepubl. („nie wolno 

odrzucić  oferty  wykonawcy  z  powodu  nieprawidłowego  wyliczenia  ceny,  jeżeli  fakt  ten  był 

spowodowany  wyłącznie  winą  zamawiającego,  który  tak  przygotował  SIWZ,  że  zawarty  w 

nim sposób obliczenia ceny zawiera błędy”). 

-  po  drugie  - 

skoro  Odwołujący  złożył  dwa  oświadczenia  (oświadczenia  na  załączniku  nr  1 

oraz  nr  6  do  IDW),  w  których  potwierdzał,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  to 

niezrozumiałe  byłoby,  gdyby  podstawą  wykluczenia  Odwołującego  był  sam  brak  wyrażenia 

„sieciowa"  przy  wskazaniu  ,,DrzeDomDowni”  w  opisie  doświadczenia  kierownika  robót 

elektrycznych, mając na uwadze, że była to realizacji zadania na potrzeby zakładu, a zatem 

było oczywiste, że nie jest to przepompownia przydomowa/domowa, tylko sieciowa. 

Powyższe  pozwala  stwierdzić,  że  Zamawiający  nie  powinien  mieć  jakichkolwiek 

wątpliwości  co  do  spełnienia  przez  Odwołującego  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Tym 

niemniej, na wypadek gdyby Zamawiający je posiadał, zobowiązany był zastosować przepis 

art.  26  ust.  4  Prawa  zamówień  publicznych,  który  obliguje  Zamawiającego  do  wezwania 

wykonawcy  celem  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub  dokumentów,  o których 

mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Jak zasadnie wskazuje się w doktrynie: 

„Z uwagi na konsekwencje w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  oferenci  musza  mieć  możliwość  wyjaśnienia  elementów  budzących 

wątpliwości.”  -  komentarz  do  Art.  26  PZP  red.  Sieradzka  2018,  wyd.  1/Sieradzka,  Legalis 

2019.  Warto  w  tym  miejscu  podkreślić,  że  orzecznictwo  KIO  potwierdza,  iż  w  ramach 

wyjaśnień może nastąpić uściślenie informacji wskazanej w dokumentach i oświadczeniach 

przedkładanych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  - 

przykładowo  w  wyr.  Z 30.7.2013 r.  (KIO  1716/13,  Legalis)  Izba  stwierdziła,  iż  wyjaśnienie 

wątpliwości nie jest w żaden sposób ograniczone ilościowo, biorąc pod uwagę to, że celem 

tej  procedury  nie  jest  uzupełnienie  oferty  (wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu)  o  jakieś  dokumenty  czy  zmiana  ich  treści,  a  jedynie  ich  wyjaśnienie,  czy 


złożonych  oświadczeń  czy  dokumentów  u  zamawiającego  zrodziły  się  wątpliwości  co  do 

zawartych  w  nim  treści  to  zamawiający  zobowiązany  jest  do  wezwania  wykonawcy  do 

złożenia w wyznaczonym terminie stosownych wyjaśnień.” 

Jednoznacznie  w  tym  względzie  jest  również  orzeczenie  KIO  2690/17  -  wyrok  KIO 

z dnia  08-01-

2018,  w  którym  wskazano:  „Obowiązkiem  zamawiającego jest  skierowanie  do 

wykonawcy

,  który  złożył  oświadczenia  lub  dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2017  r.  poz. 

1579  ze zm.),  wezwania  do  złożenia wyjaśnień,  w  każdym  przypadku gdy  oświadczenia te 

lub dokumenty z 

jakichkolwiek względów są dla zamawiającego niejasne, budzą wątpliwości, 

przy  czym  brak  jest  jakichkolwiek  innych  przesłanek  skierowania  wezwania  (innych  niż 

wątpliwości  zamawiającego).  Obowiązek  skierowania  takiego  wezwania  oznacza 

jednocześnie  obowiązek  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  toku  badania  spełniania 

przez  wykonawcę  warunku  udziału  w  postępowaniu  informacji  pozyskanych  w  wyniku 

takiego  wezwania.  Stanowisko  przeciwne  oznaczałoby  pozbawienie  wykonawcy  prawa 

wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w sposób gwarantowany mu przepisami prawa.”   

Zamawiający zaniechał wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 Prawa zamówień publicznych 

zarówno  w  zakresie  rodzaju  pompowni  wykazane  dla  Kierownika  robót  elektrycznych  jak 

i w 

zakresie 

wyjaśnienia 

zagadnienia 

podstawy 

dysponowania 

(dysponowanie 

bezpośrednie/pośrednie  -  pogłębione  rozważania  w  zakresie  sposobu  dysponowania 

zawarte  są  w  dalszej  części  odwołania  -  cz.  Ii  odwołania)  osobą  wskazaną  na  stanowisko 

Kie

rownika robót elektrycznych tj. p. M. D. . 

Pomocniczo, w zakresie wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów może być 

również stosowana regulacja zawarta w §2 ust. 6 Rozporządzenia o dokumentach, z której 

jednakowoż Zamawiający nie skorzystał. Powyższe umożliwiłoby Zamawiającemu uzyskanie 

obiektywnej wiedzy od podmiotu trzeciego na temat zakresu realizacji i pozwoliłoby uściślić 

aspekt  rodzaju  budowanych  przepompowni.  W  tym  zakresie  Odwołujący  również  zarzuca 

zaniechanie Zamawiającego. 

W  zakres

ie  naruszenia  art.  92  ust,  1  pkt  2)  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez 

wykluczenie  Odwołującego  i  odrzucenie  jego  oferty  bez  podania  wyczerpującego 

uzasadnienia faktycznego należy zauważyć jak poniżej. 

Zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt: KIO 

652/15 To na Zamawiającym spoczywa obowiązek wyjaśnienia przyczyn, które zdecydowały 

o odrzuceniu oferty, czy też wykluczeniu wykonawcy z postępowania. To Zamawiający, a nie 

wykonawcy  podejmują  czynności  w  postępowaniu,  a  zatem  nie  można  przerzucać  na 

wykonawców odpowiedzialności za uchybienia leżące po stronie Zamawiającego. Nie można 

dopuścić do sytuacji, w której czynności Zamawiającego, w szczególności istotna dla wyniku 

postępowania,  pozostawałaby  poza  obiektywną  kontrolą  wykonawców  oraz  kontrolą 


odrzucenia  oferty  najtańszej.  Od  wyników  jej  oceny  uzależnione  było  ustalenie  wyniku 

postępowania,  a zatem  bez  poznania  w  sposób  określony  w  ustawie  przyczyn  odrzucenia 

oferty, czynność jej oceny nie mogła był utrzymana jako wiążąca. 

Zgodnie  z  treścią  art.  24  ust.  1  pkt  12  Prawa  zamówień  publicznych  Zamawiający 

wyklucza  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Wykluczen

ie  wykonawcy  na  tej  podstawie  wymaga  jednak  jednoznacznego  ustalenia,  że 

warunek  udziału  w  postępowaniu  nie  został  spełniony.  W  tym  względzie  jak  już  wskazano 

powyżej Zamawiający pominął obowiązkową procedurę prowadzenia wyjaśnień. Ponadto jak 

wskazuje  uzasadnienie  faktyczne  wykluczenia  nie  obejmuje  ono  i  nie  wskazuje  na 

jednoznaczne  przesłanki,  które  legły  u  podstaw  wykluczenia  tj.  jaka  część/zakres  warunku 

nie  została  spełniona  i  dlaczego  w  ocenie  Zamawiającego  postawiony  warunek  nie  został 

spełniony.  Powyższym  wymogom  nie  odpowiada  treść,  pisma  Zamawiającego  z  dnia 

06.02.2019  r.  o  wykluczeniu  wykonawcy  Odwołującego.  Odwołujący  podziela  stanowisko 

Izby wyrażone w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 grudnia 2011 r., KIO 2503/11. 

Uzasadnienie  faktyczne  zawiadomienia  o  wykluczeniu  wykonawcy  powinno 

wyczerpująco  obrazować,  jakie  przyczyny  legły  u  podstaw  decyzji  zamawiającego,  tak  aby 

wykonawca,  gdy  oceny  zamawiającego  nie  podziela,  mógł  do  wskazanych  przez 

zamawiającego  uchybień  ustosunkować  się,  wnosząc  odwołanie.  Wykonawcy  nie  mogą 

domyślać  się  podstaw  decyzji  zamawiającego  ani  domniemywać  zakresu  stwierdzonych 

przez  niego  nieprawidłowości  w  ofertach.  Na  Zamawiającym  spoczywa  obowiązek 

szczegółowego  przytoczenia  w  swoim  uzasadnieniu  wykluczenia  faktycznych  okoliczności, 

które wskazują powody niespełnienia warunku - Zamawiający zaniechał ww. obowiązkom. 

Brak  należytego  sporządzenia  uzasadnienia  faktycznego  uniemożliwia  prawidłową 

kontrolę  tego  rozstrzygnięcia.  W  przedmiotowym  postępowaniu  Odwołujący  nie  ma 

dokładnej  wiedzy  dlaczego  został  wykluczony  ponieważ  Zamawiający,  jako  gospodarz 

postępowania  nie  dopełnił  ciążących  na  nim  obowiązków  i  nie  wykazał  jednoznacznie 

dlaczego  jego  zdaniem  Odwołujący  podlega  odrzuceniu.  Obowiązek  Zamawiającego  w 

zakresie  spo

rządzania  i przekazywania  w  tym  wypadku  Odwołującemu  uzasadnienia 

faktycznego  i  prawnego  ma  gwarantować  ocenę  prawidłowości  działań  Zamawiającego  i 

realną możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej. W tym zakresie Odwołujący ma 

trudność jeśli idzie o odniesienie się do zagadnienia definicji „przepompowni sieciowej” i jak 

Zamawiający  i  na  jakiej  podstawie  uznał,  że  wykazane  przez  Odwołującego  realizacje  nie 

spełniają  tego  wymogu.  Zgodnie  z wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  25  maja 

2015;  KIO  946/15,  KIO  947/15  Wykonawca  ma  pełne  prawo,  aby  posiadać  pełną  wiedzę, 

jakimi  przesłankami  kierował  się  zamawiający  wykluczając  go  z  postępowania.  Ustalenie 

zarzucanych  przez  zamawiającego  uchybień  złożonej  oferty  nie  może  być  uzależnione  od 

aktywności  wykonawcy.  Obowiązek  wskazania  precyzyjnych  i  wyczerpujących  podstaw 


zamawiającym. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 maja 2014 r.; KIO 866/14 

Przyczyny podane w informacji o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i unieważnieniu 

postępowania - warunkują zakres składanych środków ochrony prawnej i ich uzasadnienie. 

Treść  zawiadomienia,  z  uwagi  na  zawity  charakter  terminów  wnoszenia  środków  ochrony 

prawnej mają bezpośrednie znaczenie dla umożliwienia wykonawcom realizacji swoich praw 

w  postępowaniu.  Zamawiający  jest  zobowiązany  podać  uzasadnienie  podejmowanych 

czynności tak, aby zagwarantować wykonawcom możliwość ich weryfikacji w toku procedury 

odwoławczej.  W  szczególności  uzasadnienie  faktyczne  zawiadomienia  o  wykluczeniu 

wykonawcy  i  odrzuceniu  jego  oferty  - 

powinno  wyczerpująco  obrazować,  jakie  przyczyny 

legły u podstaw decyzji zamawiającego, tak aby wykonawca, gdy oceny zamawiającego nie 

podziela - 

mógł do wskazanych przez zamawiającego okoliczności w pełni ustosunkować się 

wnosząc odwołanie. Wyłącznie wykonawca mający wyczerpujące informacje o przyczynach 

podejmowanych  czynności  zamawiającego,  może  się  do  nich  odnieść  -  decydując 

ewentualnym wniesieniu środka ochrony prawnej. 

II. Odnośnie dysponowania osobą na stanowisku kierownika robót elektrycznych pośrednio - 

umowa zlecenie: 

Odwołujący  wskazywał  na  rozróżnienie  dysponowania  potencjałem  w  sposób 

bezpośredni i pośredni. 

W  istocie  w  przypadkach,  gdy  tytułem  prawnym  do  powołania  się  przez  wykonawcę  na 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący 

bezpośrednio  pomiędzy  wykonawcą  a  osobą,  na  dysponowanie  której  wykonawca  się 

powołuje,  mamy  do  czynienia  z  dysponowaniem  bezpośrednim.  Przy  czym  bez  znaczenia 

jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mam

y tu do czynienia z umową o pracę, 

umową o świadczenie usług, umową przedwstępną czy też z samozatrudnieniem się osoby 

fizycznej  prowadzącej  działalność  gospodarczą  itd.  (por.  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

z dnia  2  lipca  2009  r.  KIO/UZP  766/09,  wyrok  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  27  maja 

r. KIO/UZP 639/09; KIO/UZP 659/09). Powyższe znajduje potwierdzenie w treści opinii 

Prezesa  UZP  pn.”  Dopuszczalność  żądania  przez  zamawiającego  przedstawienia  przez 

wykonawcę dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotu trzeciego”, opublikowanej na 

stronie www.uzp.gov.pl. 

Ponadto  jak  wskazuje  się  w  ww.  opinii  o  przypadkach  pośredniego  dysponowania 

osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  rozstrzyga  natomiast  więź  prawna  istniejąca 

pomiędzy  wykonawcą  o  podmiotem  trzecim  (arg.  z  art.  26  ust.  2b  Prawa  zamówień 

publicznych). W takich przypadkach tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na 

dysponowanie  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  jest  stosowne  zobowiązanie 

podmiotu  trzeciego  do  udostępnienia  tych  osób.  (...)  Tak  więc  z  przypadkami  pośredniego 


między  innymi  w  sytuacji  delegowania  pracowników  podmiotu  trzeciego  do  wykonawcy  na 

czas  realizacji  zamówienia  w  celu  wykonywania  pracy  związanej  z  wykonaniem  tego 

zamówienia,  jak  też  w  sytuacji,  gdy  podmiot  trzeci  dysponujący  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego), będzie 

podwykonawcą wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia. Będzie 

to  dotyczyło  sytuacji,  gdy  podmiotem  trzecim  będzie  zarówno  jednostka  organizacyjna 

(osoba  prawna  albo  jednostka  organizacyjna,  nie  posiadająca  osobowości  prawnej, 

wyposażona  przez  prawo  w  zdolność  prawną),  jak  również  osoba  fizyczna,  prowadząca 

działalność Zamawiający w treści pisma z dnia 06.02.2019 r. o wykluczeniu Odwołującego, 

jako  podstawę  prawną  swojej  decyzji  wskazał  art.  24  ust.  1  pkt  12  Prawa  zamówień 

publicznych,  tj.  nie  wykazanie  przez  Odwołującego  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, ponieważ zdaniem Zamawiającego: 

Kierownik robót elektrycznych nie spełnia warunków opisanych w § 6 ust. 2 pkt 3 ppkt 

3.3)  lit.  c  tiret  I)  Instrukcji  dla  Wykonawców  SIWZ  tj.  Wykonawca  nie  wykazał,  że 

proponowana  osoba  posiada  do

świadczenie  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy  lub 

kierownika robót elektrycznych w ramach jednego zadania obejmującego budowę kanalizacji 

wraz z co najmniej dwoma przepompowniami sieciowymi, 

wykonawca  dysponuje  osobą  na  stanowisku  kierownika  robót  elektrycznych 

pośrednio  -  umowa  zlecenie.  Wykonawca  przy  składaniu  oferty  oraz  przy  uzupełnieniu 

oświadczenia  dotyczącego  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania  oświadczył,  że  nie 

będzie  powoływał  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  tj.  że  samodzielnie  spełnia  warunki 

udziału w postępowaniu, a taka zmiana sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

jest niedopuszczalna, gdyż w sposób istotny zmienia treść oferty. 

Wskazana  wyżej  ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  jest  bezpodstawna, 

bezzasadna i 

niezgodna z Prawem zamówień publicznych. 

Jednocześnie, w każdym z przypadku gdy Zamawiający miał wątpliwości nt. sposobu 

dysponowania ww. osobą zobowiązany był wezwać Odwołującego do wyjaśnień (art. 26 ust. 

4  Prawa  zamówień  publicznych,  względnie  art.  87  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych 

przypadku  twierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jest  to  element  treści  oferty)  -  czego 

zaniechał.  Ponadto,  w  przypadku  wskazanej  przez  Zamawiającego  interpretacji  ww. 

okoliczności jako zagadnień dotyczących treści oferty Odwołującego, Zamawiający zaniechał 

zastosowania  art.  87  ust.  2  pkt  1)  Prawa  zamówień  publicznych  w  zakresie  poprawienia 

oczywistej  omyłki  pisarskiej  zawartej  w  opisie  kolumny  „Podstawa  dysponowania",  z  jaką 

ewidentnie miał do czynienia w przedmiotowym przypadku. 

Odwołujący podnosił, że dysponowanie potencjałem tj. osobą p. M. D. jest rodzajem 

dysponowania  bezpośredniego,  albowiem  więź  prawna  istnieje  pomiędzy  ww.  osobą  a 

Odwołującym.  Powyższego  charakteru  nie  zmienia  fakt  przedstawienia  zobowiązania 

podmiotu  trzeciego  do  udostępnienia  potencjału,  w  którym  ww.  osoba  jako  prowadząca 


przypadek udostępnienia pracowników p. M. D. . 

W  konsekwencji  Odwołujący  zauważał,  że  kolumnę  „Podstawa  dysponowania” 

wykazu osób - załącznik nr 6 i wskazane dysponowanie pośrednie dla p. M. D., nie sposób 

ocenić  inaczej;  aniżeli  jako  przypadek  oczywistej  omyłki  pisarskiej  w  zakresie  omyłkowego 

dookreślenia  przez  Odwołującego.  W  tym  zakresie  nastąpiła  oczywista  omyłka  pisarska, 

która jednocześnie była możliwa do zidentyfikowania na podstawie pozostałych dokumentów 

przedłożonych w postępowaniu, względnie w tym zakresie Zamawiający zaniechał wyjaśnień 

w trybie art. 26 ust. 4 Pr

awa zamówień publicznych. 

Odwołujący  reasumował,  że  nie  doszło  do  niedopuszczalnej  zmiany  sposobu 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  -  Odwołujący  spełniał  i  nadal  spełnia  warunki 

udziału w postępowaniu bez udziału podmiotu trzeciego i tym samym nie doszło jakiejkolwiek 

zmiany treści oferty w zakresie złożonego oświadczenia o sposobie wykonania zamówienia 

(z 

udziałem  lub  bez  podwykonawców),  Wobec  powyższego,  wykazanie  p.  M.  D.  było 

skuteczne  i  nie  spowodowało  zmiany  treści  oferty,  a  zatem  Odwołujący  spełnia  warunek 

udziału w postępowaniu i nie zachodzi przypadek kwalifikowany jako spełniający przesłanki 

art. 24 ust. 1 pkt 12-

Prawa zamówień publicznych. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania. 

Zamawiający nie uwzględnił zarzutów podniesionych w odwołaniu. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

Przedsiębiorstwo  Wodno-Melioracyjne  w  Ząbkowicach  Śląskich  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Ząbkowicach  Śląskich  oraz  wykonawca  Przedsiębiorstwo  Robót 

Wodnych Ekologicznych "EKO-

WOD" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdnicy 

(dalej: Przystępujący). 

II. 

Nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 189 ust. 2 Prawa zamówień 

publicznych, wobec czego rozpoznano od

wołanie na rozprawie.  

Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych, bowiem ma interes w uzyskaniu danego zamówienia i może 

ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień 

publicznych  - 

jeżeli  podniesione  przez  niego  zarzuty  by  się  potwierdziły  –  wówczas 

Odwołujący miałby szansę na uzyskanie zamówienia. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje: odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba ustaliła, co następuje: 


dysponują  oraz  skierują  do  realizacji  zamówienia  osoby  legitymujące  się  kwalifikacjami 

zawodowym

i, uprawnieniami i doświadczeniem (pkt 3.3, strona 8 SIWZ), tj.: 

a) 

Kierownikiem Budowy. Osoba proponowana na to stanowisko powinna posiadać: 

i) min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku 

Kierownika Budowy lub Kier

ownika Robót, oraz 

ii) 

w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składaniu  ofert  w  postępowaniu 

łącznie  co  najmniej  2  —  letnie  doświadczenie  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  przy 

realizacji co najmniej jednego zamówienia, które obejmowało budowę kanalizacji (sanitarnej 

lub deszczowej), o łącznej długości kanalizacji min. 5 km, oraz 

iii) 

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wydane  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1332 z późn. zm.); 

b) 

Kierownikiem  robót  drogowych.  Osoba  proponowana  na  to  stanowisko  powinna 

posiadać: 

i)  mi

n.  5  letnie  doświadczenie  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  Robót 

Drogowych,  w  tym  w  ramach  jednego  zamówienia,  które  obejmowało  budowę  drogi 

o nawierzchni bitumicznej lub betonowej, oraz 

ii) 

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowl

anymi  w  specjalności 

inżynieryjnej  drogowej  bez  ograniczeń  wydane  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (t. j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1332 z późn. zm.); 

c) 

Kierownikiem  robót  elektrycznych.  Osoba  proponowana  na  to  stanowisko  powinna 

posiadać: 

i)  min.  5  letnie  doświadczenie  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  Robót 

Elektrycznych, w tym w ramach jednego zamówienia, które obejmowało budowę kanalizacji 

wraz z co najmniej dwoma przepompowniami sieciowymi, oraz 

ii)  uprawnien

ia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych 

i elektroenergetycznych  wydane  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo 

Budowlane (t. j. z 201

7 r. Dz. U. poz. 1332 z późn. zm.). 

2.  Zamawiający  w  dniu  15  stycznia  2019  r.  na  podstawie  art.  26  ust.  2  Prawa  zamówień 

publicznych  wezwał  Odwołującego  do  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających 

spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  odpowiedzi  na  wezwanie  Odwołujący 

przedłożył  dokumenty  wymagane  przez  SIWZ,  ale  Zamawiający  uznał,  że  osoby 

przedstawione w ,,Wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia” 

nie posiadają wymaganego uprawnienia bądź uprawnień. W odniesieniu do kierownika robót 

elektrycznych,  Zamawiający  wskazał  m.  in.  na  konieczność  przedstawienia  informacji,  że 


Kierownika  Robót  Elektrycznych,  w  tym  w  ramach  jednego  zamówienia,  które  obejmowało 

budowę kanalizacji wraz z co najmniej dwoma przepompowniami sieciowymi. 

3.  W  odpowiedzi  na  wezwanie  Odwołujący  przedstawił  uzupełniony  wykaz,  w  którym  jako 

kierownika  robót  elektrycznych  wskazał  pana  M.  D.,  posiadającego  doświadczenie 

kierownika  robót  elektrycznych  na  rzecz  T.  SA  w  Trzebnicy,  w  ramach  zadania  ,,Budowa 

instalacji  elektrycznej  związanej  z  zasilaniem  energetycznym  przepompowni  ścieków  na 

terenie zakładu”. Na stronie 14 wykazu podano, że osoba ta pełniła funkcję kierownika robót 

elektrycznych,  związanych  z  budową  2  sztuk  przepompowni  ścieków  w zakresie  zasilania 

energetycznego  tj.  szafy  sterowniczej  2  sztuk  tłoczni  ścieków  –  linia  kablowa  nn  od  sieci 

energetyki  zawodowej  do  złącza kablowego z  połączeniem  kablem  energetycznym  do  szaf 

sterowniczych tłoczni. Dodatkowo złożył wraz z ofertą ,,Zobowiązanie podmiotu do oddania 

do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia”,  w 

którym  pan  M.  D.  ,,działając  w  imieniu  firmy  Instalacje  Elektroenergetyczne  i Techniczne 

ITEL  M.  D.

”  zadeklarował  m.in.,  że  zobowiązuje  się  do  oddania  swoich  zasobów 

obejmujących wiedzę i doświadczenie; ,,sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie 

zasobów będzie następujący: osobiste kierowanie robotami elektrycznymi w całym zakresie 

robót  elektrycznych”,  wskazano  również  zakres  robót  budowlanych,  które  M.  D.  będzie 

realizował - ,,budowa linii kablowych nn od sieci energetyki zawodowej do złącza kablowego, 

następnie linii nn od złącza do szafy sterowniczej przepompowni ścieków, przeprowadzenie 

niezbędnych  badań  linii  kablowych  i  urządzeń  elektroenergetycznych”.  Jako  podstawę 

dysponowania, Odwołujący w wykazie wskazał ,,umowa zlecenie, pośrednio”. 

4. W dniu 6 lutego 2019 r. Zamawiający wykluczył Odwołującego z postępowania, ponieważ 

uznał,  że  dokumenty  przedstawione  przez  Odwołującego  nie  potwierdzają  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu.  Mianowicie,  w  ocenie  Zamawiającego,  kierownik  robót 

elektrycznych  nie  spełnia  warunków  opisanych  w  §  6  ust.  2  pkt  3  ppkt  3.3)  lit.  c  tiret  I) 

Instrukcji  dla  Wykonawców  SIWZ  tj.  Odwołujący  nie  wykazał,  że  proponowana  osoba 

posiada  doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót 

elektrycznych  w 

ramach  jednego  zadania  obejmującego  budowę  kanalizacji  wraz  z  co 

najmniej dwoma przepompowniami sieciowymi, 

Ponadto  Zamawiający  wskazał,  że  Odwołujący  dysponuje  osobą  na  stanowisku 

kierownika  robót  elektrycznych  pośrednio  -  umowa  zlecenie.  Wykonawca  przy  składaniu 

oferty  oraz  przy  uzupełnieniu  oświadczenia  dotyczącego  przesłanek  wykluczenia  z 

postępowania oświadczył,  że nie będzie powoływał  się na  zasoby  innych podmiotów,  tj.  że 

samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a taka  zmiana  sposobu  spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu jest niedopuszczalna, gdyż w sposób istotny zmienia treść 

oferty. 


5.  Odwołujący  polemizował  w  odwołaniu  z  tak  sformułowanym  uzasadnieniem  wykluczenia 

go z postępowania po pierwsze wskazując, że uzasadnienie wykluczenia jest lakoniczne, po 

drugie 

– nie zgadzając się z podstawą faktyczną wykluczenia, o ile mógł ją zidentyfikować. 

Oceniając  tak  ustalony  stan  faktyczny,  Izba  podzieliła  stanowisko  Odwołującego  co 

do zarzutów podniesionych w odwołaniu. 

Po pierwsze, rację miał Odwołujący, że opisując podstawę faktyczną wykluczenia go 

postępowania,  Zamawiający  nie  sprecyzował,  w  jakim  konkretnie  zakresie  Odwołujący 

(osoba,  którą  Odwołujący  dysponuje  –  pan  M.  D.)  nie  posiada  wymaganego  w  SIWZ 

doświadczenia.  Zamawiający  przytoczył  jedynie  brzmienie  opisu  warunku  udziału 

postępowaniu.  Wobec  tego,  Odwołujący  w  odwołaniu  przyjął  założenie,  że  Zamawiający 

zakwestionował  rodzaj  przepompowni  ścieków  –  na  skutek  czego  duża  część,  o  ile  nie 

przeważająca, uzasadnienia odwołania, analizuje kategorie przepompowni ścieków. Dopiero 

z  odpowiedzi  na  odwołanie  i  oświadczenia  Zamawiającego  na  rozprawie  wynikała 

rzeczywista  podstawa  faktyczna  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  - 

,,doświadczenie opisano na str. 14 wykazu, jednak bez wskazania, że obejmowało budowę 

kanalizacji  sanitarnej,  a 

jedynie  budowę  2  sztuk  przepompowni  ścieków  z  połączeniem 

kablem  energetycznym  do  szaf  sterowniczych  w  tłoczni.  Zamawiający  nie  wezwał  do 

kolejnego wyjaśnienia, ponieważ nie miał żadnych wątpliwości, że doświadczenie wskazanej 

osoby  nie  obe

jmuje  budowy  kanalizacji.”  Już  sama  ta  konstatacja  (o  braku  podania 

uzasadnienia faktycznego  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania)  świadczy  o  wadliwości 

decyzji wykluczenia Odwołującego z postępowania. 

Po  drugie,  nawet  gdyby  Zamawiający  kwestionował  zakres  posiadanego  przez 

Odwołującego  doświadczenia,  zgodnie  ze  spostrzeżeniami  ujawnionymi  Odwołującemu  już 

po sformułowaniu podstawy fatycznej wykluczenia (a więc w odpowiedzi na odwołanie i na 

rozprawie),  to  wykluczenie  Odwołującego  było  co  najmniej  przedwczesne.  W  tym  miejscu 

Izba zauważa, że Zamawiający opisując warunki udziału w postępowaniu, odnoszące się do 

doświadczenia  osób  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia,  każdorazowo  akcentował 

zakres doświadczenia,  na  posiadaniu którego mu zależy.  Oprócz  posiadania odpowiednich 

dla  każdej  funkcji  uprawnień  branżowych  (uprawnienia  w  specjalności  instalacyjnej  w 

zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych 

kanalizacyjnych  dla  kierownika  budowy;  inżynieryjnej  drogowej  dla  kierownika  robót 

drogowych;  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych 

elektroenergetycznych  dla  kierownika  robót  elektrycznych),  Zamawiający  wymagał 

posiadania  odpowiedniego  doświadczania.    I  tak,  dla  kierownika  budowy  Zamawiający 

wymagał doświadczenia ,,przy realizacji co najmniej jednego zamówienia, które obejmowało 

budowę kanalizacji (sanitarnej lub deszczowej), o łącznej długości kanalizacji min. 5 km”. Dla 

kierownika robót drogowych Zamawiający  wymagał posiadania min. 5  letnie doświadczenia 


jednego  zamówienia,  które  obejmowało  budowę  drogi  o nawierzchni  bitumicznej  lub 

betonowej”. Dla kierownika robót elektrycznych – Zamawiający wymagał doświadczenia ,,na 

stanowisku  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  Robót  Elektrycznych,  w  tym  w  ramach 

jednego  zamówienia,  które  obejmowało  budowę  kanalizacji  wraz  z  co  najmniej  dwoma 

przepompowniami  sieciowymi”.  Zatem  każdorazowo  dla  określonego  stanowiska 

Zamawia

jący wymagał doświadczenia skorelowanego z daną branżą, w wyspecyfikowanym 

zakresie 

–  dla kierownika  budowy  była  to kanalizacja  sanitarna  o  podanej  długości  (5  km), 

dla  kierownika  robót  drogowych  –  doświadczenie  w  budowie  drogi  o  określonych 

nawierzchniach 

(bitumicznej  albo  betonowej),  dla kierownika robót  elektrycznych  –  budowa 

kanalizacji,  z  ,,co  najmniej  dwoma  przepompowniami  sieciowymi”.  Jak  się  okazało  na 

rozprawie,  posiadanie  doświadczenia  polegającego  na    budowie  dwóch  przepompowni 

ścieków  przez  kierownika  robót  elektrycznych  nie  budziło  wątpliwości  Zamawiającego 

(Przystępujący  wskazywał,  że  prace  te  polegały  jedynie  na  doprowadzeniu  linii 

elektroenergetycznych),  jedynie  kwestionował  doświadczenie  kierownika  robót  w  realizacji 

kanalizacji. Wydaje się niewątpliwe, że budowa przepompowni ścieków jest częścią budowy 

kanalizacji 

– jeżeli tak nie jest, Zamawiający powinien to uzasadnić. Zamawiający, opisując 

oczekiwane  doświadczenie  kierownika  robót  elektrycznych  nie  określił  długości  kanalizacji, 

którą  ma  obejmować  doświadczenie  (jak  uczynił  to  przy  kierowniku  budowy,  wskazując  na 

minimum  5  km  kanalizacji),  nie  określił  też  innych  elementów  kanalizacji  –  oprócz 

przepompowni  ścieków  –  nad  realizacją  których  ma  pełnić  nadzór  kierownik  robót 

elektrycznych.  Zam

awiający  jedynie  określił,  że  w ramach  budowy  kanalizacji  należało 

wybudować  dwie  przepompownie  ścieków.  Wobec  takich  ustaleń,  Zamawiający  przed 

podjęciem decyzji o wykluczeniu, powinien ustalić: 

jakie inne roboty, poza wykonywanymi w związku z budową przepompowni ścieków, 

kierownik elektrycznych może wykonywać ramach realizacji budowy kanalizacji, 

2)  jakie  inne  roboty,  poza  wykonanymi  przez  pana  M.  D.  przy  budowie  przepompowni 

ścieków, mogą być wykonywane przez kierownika robót elektrycznych przy budowie 

kanalizacji. 

Wyjaśnienia  powyższych  zagadnień  powinny  prowadzić  do  ustalenia,  czy  Odwołujący 

spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu.  Przed  dokonaniem  czynności  wykluczenia 

Odwołującego  z postępowania  Zamawiający  nie  wyjaśnił  tych  kwestii  –  bądź  konstatacje 

Zamawiającego    nie  znalazły  odzwierciedlenia  w  uzasadnieniu  decyzji  o  wykluczeniu 

wykonawcy z postępowania. W rezultacie Izba musiała stwierdzić, że Zamawiający nie podał 

uzasadnienia  faktycznego  wykluczenia  Odwołującego  z postępowania,  a  decyzja  o 

wy

kluczeniu Odwołującego z postępowania była co najmniej przedwczesna. 

Analogiczną  przedwczesność  decyzji  Zamawiającego  o  wykluczeniu  Odwołującego 

postępowania  należy  wiązać  z  ustaloną  przez  Zamawiającego  ,,pośrednią  podstawą 


Odwołujący,  analizując  w  odwołaniu  różnice  pomiędzy  ,,dysponowaniem  pośrednim” 

,,dysponowaniem  bezpośrednim”  –  umowa  zlecenia,  wiążąca  bezpośrednio  wykonawcę 

realizatorem  konkretnej  usługi  jest  dysponowaniem  bezpośrednim,  i  o  pośredniości 

podstawy  dysponowania  nie  może  przesądzać  fakt,  że  realizatorem  usługi  jest  osoba 

fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą.  

Odwołujący  w  odwołaniu  podnosił,  że  błędne  jest  utożsamianie  bezpośredniego 

dyspono

wania  przez  wykonawcę  dwoma  spośród  trzech  wymaganych  osób  na  podstawie 

zawartej  z  nimi  umowy  cywilnoprawnej  z  sytuacją  polegania  przez  wykonawcę  na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Taki przypadek nie wymaga 

wykazania,  że  realizując  zamówienie,  będzie  się  dysponowało  niezbędnymi  zasobami  tych 

podmiotów.  W  szczególności  nie  jest  wówczas  konieczne  przedstawienie  zobowiązania  do 

oddania  tych  osób  do  dyspozycji  wykonawcy  na  potrzeby  realizacji  zamówienia  (wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej z 18 kwietnia 2017 r.; sygn. akt KIO 650/17). 

Odwołujący również trafnie zauważał, że  o tym, czy wykonawca dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, rozstrzyga więź prawna pomiędzy nim a tymi osobami. 

Jeżeli  tytułem  prawnym  do  powołania  się  przez  wykonawcę  na  dysponowanie  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy 

wykonawcą a osobą, na której dysponowanie wykonawca się powołuje, mamy do czynienia 

dysponowaniem bezpośrednim. Nie zachodzi w takim przypadku ani podwykonawstwo, ani 

też  w  ogóle  stosowanie  art.  22a  Prawa  zamówień  publicznych,  gdyż  nie  występują  zasoby 

podmiotów  trzecich.  Bez  znaczenia  pozostaje  także,  jaki  dokładnie  stosunek  prawny  łączy 

wykonawcę  z  tą  osobą.  Może  to  być  umowa  o  pracę,  umowa  cywilnoprawna  czy 

samozatrudnienie. Natomiast z pośrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia mamy do czynienia, w sytuacji gdy więź prawna łączy wykonawcę z podmiotem 

(osobą)  dysponującą  tymi  właśnie  osobami.  Innym  słowy  wykonawca  zawiera  umowę 

podmiotem (osobą fizyczną, prawną lub inną jednostką organizacyjną), w którego władaniu 

czy  dyspozycji  znajduje  się  osoba  zdolna  do  wykonania  zamówienia  i  ten  podmiot 

zobowiązuje  się  do  udostępnienia  swoich  zasobów  zgodnie  z  art.  22a  ust.  2  Prawa 

zamówień publicznych. 

Rację  ma  Odwołujący,  zwracając  uwagę  na  opisane  wyżej  różnice  pomiędzy 

dysponowaniem  pośrednim  a  bezpośrednim.  Niezależnie  od  powyższego,  oferta  jest 

oświadczeniem  woli,  i  jako  taka,  powinna  być  interpretowana  zgodnie  z  wolą  osoby 

składającej  ofertę.  Interpretacja  nie  może  być  dowolna,  ani  prowadzić  do  utrudnienia 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  jednak  w  tak  nakreślonych 

granicach  Zamawiający  może  interpretować  tak  ofertę,  jak  i  dokumenty  składane  na 

potwierdzenie  warunków  udziału  w postępowaniu.  W  niniejszym  stanie  faktycznym, 


(stosunek cywilnoprawny, którego zasadnicza treść wynika z przepisów kodeksu cywilnego), 

równocześnie  podał,  że  jest  to  dysponowanie  ,,pośrednie”  (brak  definicji  legalnej  takiego 

dysponowania,  a  wynika  ono  jedynie  z  interpretacji  i  orzecznictwa).  Zamawiający  powinien 

wyjaśnić  powyższą  kwestię  (oraz  jakie  -  w  tym  kontekście  -  ma  znaczenie  zobowiązanie 

,,podmiotu trzeciego”). W ocenie składu orzekającego możliwe jest wyjaśnienie powyższych 

zagadnień na podstawie art. 26 ust. 4 Prawa zamówień publicznych; nie można wykluczyć, 

że  ustalenia  w  tych  kwestiach  doprowadzą  Zamawiającego  do  konieczności  poprawienia 

omyłki  polegającej  na  błędnym  dookreśleniu  rodzaju  dysponowania  osobą,  posiadająca 

odpowiednie doświadczenie. 

Wobec powyższych okoliczności Izba stwierdziła, że doszło do naruszenia przepisów 

Prawa  zamówień  publicznych,  podnoszonych  przez  Odwołującego  w  odwołaniu,  dlatego 

orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.972). 

Przewodniczący

……………………………… 


wiper-pixel