KIO 191/19 WYROK dnia 20 lutego 2019 r.

Data: 15 maja 2019

Sygn. akt: KIO 191/19 

WYROK 

z dnia 20 lutego 2019 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Jolanta Markowska 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:             

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lutego 2019 r. przez Odwołującego: SIMPLE 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

przy udziale wykonawcy Elsevier B.V. z siedzibą w Amsterdamie zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Oddala 

odwołanie. 

K

osztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: 

trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu.  

Prz

ewodniczący:      …………………………… 

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt: KIO 191/19 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - prowadzi w trybie 

przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 

licencji na system i wdrożenie systemu na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

oraz 7 

jednostek partnerskich, prezentującego i promującego osiągnięcia naukowe i potencjał 

badawczy 

(dalej  jako  „Postępowanie”).  Postępowanie  dotyczy  zamówienia  na  rzecz 

następujących  podmiotów:  Uniwersytetu  Medycznego  w  Białymstoku,  Gdańskiego 

Uniwersytetu  Medycznego,  Śląskiego  Uniwersytetu  Medyczny  w  Katowicach,  Uniwersytetu 

Medycznego 

w Lublinie, 

Pomorskiego 

Uniwersytetu 

Medycznego 

Szczecinie, 

Warszawskiego Uniwersytetu Medyczny, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego 

Nofera w 

Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wartość 

ww. zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych (Dz.  U.  z 2018  r.  poz. 

1986,  ze  zm.),  dalej  jako  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 075-166387 w dniu 18 kwietnia 2018 

r. 

I. W dniu 4 lutego 2018 r. Odwołujący - SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  czynności  podjęte  oraz 

zaniechane  przez  Zamawiającego  w  Postępowaniu,  tj.  na  czynność  odrzucenia  oferty 

Odwołującego,  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  oraz 

czynność unieważnienia Postępowania. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez ich 

niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że oferta Odwołującego zawiera rażąco niską cenę, 

a w konsekwencji odrzucenie oferty Odwołującego, w sytuacji, gdy: 

a.  w toku P

ostępowania Odwołujący złożył wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące wyliczenia 

ceny, w których kompleksowo przedstawił wszystkie pozycje cenowe i kosztowe związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jak również zakładany zysk, z których wynika, że 

oferta Odwołującego nie zawiera ceny rażąco niskiej 

b. 

Zamawiający  skierował  do  Odwołującego  ogólne  i  lakoniczne  wezwania  do  złożenia 

wyjaśnień,  w  których  nie  sprecyzował  swoich  wątpliwości  w  zakresie  poprawności 

skalkulowaniu  ceny,  mimo  ich  ówczesnego  zidentyfikowania,  które  to  wątpliwości 


Zamaw

iający  wyraził  dopiero  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego, 

a w 

konsekwencji,  wyjaśnienia  udzielone  przez  Odwołującego  na  podstawie 

wspomnianych wezwań uznał za niepełne i niewystarczające, 

co doprowadziło do zaniechania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, 

2.  art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i unieważnienie 

Postępowania  w  sytuacji,  gdy  oferta  Odwołującego  nie  powinna  zostać  odrzucona,  co 

prowadzić  powinno  do  stwierdzenia,  że  w  Postępowaniu  złożono  jedną  ważną  ofertę 

brak jest podstaw do unieważnienia Postępowania. 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu 

uwzględnienia odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania: 

unieważnienia czynności unieważnienia Postępowania, 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, 

Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący w szczególności wskazał, co następuje: 

[uzasadnienie zarzutu nr 1] 

T

reść wezwania z dnia 13 lipca 2018 r. w zasadzie stanowiła powtórzenie art. 90 ust. 1 ustawy 

Pzp i 

Zamawiający nie wyartykułował w nim żadnych konkretnych wątpliwości w przedmiocie 

wiarygodności zaoferowanej ceny oraz nie wskazał Odwołującemu swoich oczekiwań, co do 

kształtu i zakresu wyjaśnień. W dniu 23 lipca 2018 r. Odwołujący złożył wyjaśnienia w trybie 

art. 90 ustawy Pzp. W ich treści podał, jakie czynniki wpłynęły na finalny kształt zaoferowanej 

ceny podnosząc przede wszystkim, że spośród 8 Uczelni będących Zamawiającymi tylko 3 

nich  (Gdański  UM,  SUM  w  Katowicach  oraz  UM  w  Lublinie)  nie  korzystają  z  rozwiązań 

dostarczanych  przez  Odwołującego.  Aż  bowiem  w  5  z  tych  jednostek,  Odwołujący,  bądź 
podmioty  z  jego  grupy  kapitałowej,  dostarczały  rozwiązania  informatyczne,  w  toku  czego, 

w

spółpracowały  z  kadrą  Zamawiających, której przedstawiciele również  będą  brali  udział  w 

wykonaniu przedmiotowego zamówienia. Odwołujący wskazał, że posiadane doświadczenie 

powala  mu  zminimalizować  ryzyka  projektowe  oraz  zoptymalizować  zaoferowaną  cenę,  na 

którą  bez  wpływu  nie  pozostaje  też  wiedza  o  strukturach  organizacyjnych  Zamawiających, 

procedurach  postępowania,  przyjętych  i  uznawanych  regułach  współpracy,  metodach 

akceptacji i szybkości podejmowania decyzji. Odwołujący wskazał też, że posiada w swojej 

ofercie  platformę  dedykowaną  uczelniom  wyższym  -  SIMPLE.EDU,  której  zakres  i  sposób 

funkcjonowania  szczegółowo  opisał,  a  po  czym  skonstatował,  że  z  tego,  istniejącego 

rozwiązania informatycznego  (które spełnia wymogi  SIWZ  - co sam  przyznał  Zamawiający) 

będzie  mógł  skorzystać  wykonując  przedmiot  zamówienia,  co  jest  jednym  z  kluczowych 


czynników zaoferowanej, niższej od konkurencji ceny. Odwołujący, czyniąc zadość wezwaniu 

Zamaw

iającego  oświadczył,  że  każda  z zaangażowanych  w  wykonanie  zamówienia  osób 

otrzyma 

wynagrodzenie wyższe niż wynagrodzenie minimalne oraz że nie korzysta z pomocy 

publicznej.  Na  zakończenie  Odwołujący  podniósł,  iż  w  rzeczywistości  jego  oferta  jest 

porównywalna cenowo z ofertą Wykonawcy Elsevier biorąc pod uwagę fakt, że wspomniany 

Wykona

wca, jako podmiot holenderski i działający głównie na tamtym rynku, oferować musi 

wyższe ceny, co generowane jest przez wyższe koszty pracy, koszty tłumaczeń, logistyki, a 

ponadto,  w 

przedmiotowym  Postępowaniu  również  koszty  integracji  z obcymi  systemami 

dotychczas użytkowanymi przez Zamawiające Uczelnie. Zamawiający, po zapoznaniu się z 

treścią pierwszych wyjaśnień, w dniu 7 września 2018 r. skierował do Odwołującego drugie 

wezwanie  do  wyjaśnienia  ceny  oferty.  Odwołujący,  stosując  się  do  drugiego  wezwania 

Zamawiającego, w dniu 12 września 2018 r. złożył kolejne wyjaśnienia, w treści których zawarł 

wszystkie  wymagane  przez  Zamawiającego  informacje  zawarte  w  pkt  1-9  wezwania,  a 

ponadto,

 dążąc do pełnego wyjaśnienia struktury zaoferowanej ceny, również zakres kosztu 

instalacji, konfiguracji i dostosowania zamawianego Systemu. Wbrew zupełnym, kompletnym 

i przekonującym wyjaśnieniom przedstawionym przez Odwołującego, Zamawiający w dniu 25 

stycznia  2019  r. 

ponownie  odrzucił  jego  ofertę  z uwagi  na  niezłożenie  pełnych  wyjaśnień  i 

dowodów w zakresie opisanym w wezwaniu. Zamawiający wskazał ponadto, że w zakresie, w 

którym  przedłożone  wyjaśnienia  Odwołującego  korespondują  z  treścią  wezwania, 

potwierdzają  one,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  do  przedmiotu  zamówienia.  Z 

powyższym stanowiskiem Zamawiającego, jakkolwiek bardziej obszernym w porównaniu do 

uzasadnienia pierwotnej decyzji o 

odrzuceniu oferty Odwołującego, nie sposób się zgodzić, a 

co  za  tym  idzie,  jego  decyzja  w 

postaci  odrzucenia  oferty  Odwołującego  w  dalszym  ciągu 

zasługuje  na  wyrugowanie  z obrotu  prawnego.  Analiza  dwóch  złożonych  w  Postępowaniu 

wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, bez wątpienia prowadzi do wniosku, że Odwołujący 

wykazał,  że  przewidział  koszt  pełnego  zakresu  czekających  do  prac  związanych  w 

wykonaniem  zamówienia  oraz,  że  osiągnie  zysk  z wykonania  umowy.  Złożone  wyjaśnienia 

należy  uznać,  że  pełne,  spójne  i  logiczne,  a  także  zawierające  rozsądne  i  wiarygodne 

argumenty przemawiające za możliwością obniżenia zaoferowanej ceny, co poparte zostało 

dodatkowo  odpowiednimi  wyliczeniami,  a  tam,  gdzie  było  to  konieczne  (tj.  w  przypadku 

kosztów współpracy z partnerem projektu), również dowodami. Z całą pewnością nie sposób 

jednoznacznie  stw

ierdzić,  że  przedsięwzięcie,  o którego  wykonanie  ubiega  się  Odwołujący 

byłoby  dla  niego  nieopłacalne  mając  na  uwadze  złożoną  ofertę  i  korespondujące  z  nią 

wyjaśnienia  złożone  w Postępowaniu.  Okoliczności  takie  nie  wynikają  zwłaszcza  z 


uzasadniania odrzucenia oferty Odwołującego przedstawionego przez Zamawiającego, które 

zostaną poniżej kolejno omówione przez Odwołującego. 

(pkt III.2.2.5 i 3 informacji o wyniku Postępowania) 

Oceniając  pierwsze  wyjaśnienia  złożone  przez  Odwołującego  w  dniu  13  lipca  2018  r. 

Zamawiający  w  uzasadnieniu  informacji  o  wyniku  Postępowania  wskazał,  że  pierwsza  ich 

opisowa  część  zawierała  zwroty  mało  konkretne,  o  charakterze  marketingowym.  Z  takim 

stanowiskiem  nie podobna  się zgodzić. Odsyłając w  tym  miejscu  do  treści  przedmiotowych 

wyjaśnień  należy  jedynie  przypomnieć,  że  Odwołujący  wskazał  w  nich  konkretne  czynniki 

wpływające  na  wysokość  zaoferowanej  ceny  [TP].  Biorąc  pod  uwagę  typ  przedmiotowego 

zamówienia, a więc dostawę i wdrożenie systemu informatycznego bez konieczności dostawy 

sprzętu,  okoliczności  te  nie  stanowią  bynajmniej  marketingowych  zapewnień,  a realne 

czynniki, które w istotny sposób mogą wpłynąć na obniżenie zaoferowanej ceny. W przypadku 

tego typu zamówień, gdzie dostarczany jest efekt pracy intelektualnej zaangażowanych w to 

osób, okoliczności takie przyjmowane są w orzecznictwie KIO jako decydujące i stanowiące 

właściwe  uzasadnienie  zaoferowanej  ceny.  Za  okoliczność  nieistotną  z  punktu  widzenia 

prawidłowości  zaoferowanej  przez  Odwołującego  ceny  uznać  należy,  że  w  toku  dialogu 

technicznego Odwołujący podał cenę wyższą niż zaoferowana w Postępowaniu. W pierwszej 

kolejności  wskazać  trzeba,  że  udostępnione  na  etapie  dialogu  technicznego  przez 

Zamawiającego materiały wraz z opisem założeń systemu były bardzo ogólne. Stanowiły one 

bardziej  niż  opis  przedmiotu  zamówienia,  jedynie  wstępny  zarys  potrzeb/założeń 

biznesowych,  które  system  miał  obsługiwać,  a  nie  konkretne  wymagania  funkcjonalne.  Na 

etapie  dialogu  technicznego  Zamawiający  nie  określił  precyzyjnie  funkcjonalności  systemu, 

zakresu  integracji,  niezbędnych  licencji,  a  więc  decydujących  czynników  kosztotwórczych. 

Brak precyzyjnej wizji zamawianego rozwiązania i dokumentacji systemu na etapie badania 

rynku, pozwalały przyjąć różne koncepcje kształtu i struktury tego systemu, a co za tym idzie, 

również i różne koszty odbiegające znacznie od kosztów finalnego przedmiotu zamówienia. 

Po drugie, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp, kwota wskaz

ana na potrzeby szacowania zamówienia 

jest irrelewantna dla badania prawidłowości zaoferowanej ceny, gdyż badaniu podlegać ma 

właśnie tylko cena zawarta w ofercie. 

(pkt III.2.2.6 informacji o wyniku Postępowania) 

N

ie można zgodzić się z Zamawiającym, że system Simple.EDU jest rozwiązaniem wyłącznie 

typu ERP. SIMPLE.EDU to platforma, której głównymi elementami są system dziedzinowy do 

obsługi głównego profilu działalności uczelni BAZUS (w tym dorobku naukowego) oraz system 

administracyjny  SIMPLE.ERP  do  obsługi  zadań  administracyjnych.  Tak  więc,  w  jego  skład 


oprócz  systemu  ERP  wchodzi  również  system  dziekanatowy  do  obsługi  studentów, 

dydaktyków  i  całego  procesu  dydaktycznego,  w  tym  również  zagadnień  związanych 

dorobkiem naukowym. Jest to więc system przechowujący i zarządzający danymi o profilu 

dedykowanym  do  obsługi  uczelni  wyższych.  Istotą  toczącego  się  między  Zamawiającym  a 

Odwołującym sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą (sygn. akt KIO 857/18), było, czy opis 

zamawianego systemu oprócz komponentów właściwych tylko i wyłącznie dla systemu typu 

CRIS  (jak  twierdził  Zamawiający)  zawiera  także  szereg  innych  komponentów,  właściwych 

innym  systemom  obejmującym  wdrożenie  zintegrowanego  systemu  przechowującego  i 

zarządzającego  danymi  (jak  twierdził  Odwołujący),  tj.  właśnie  takim  systemom  jakie 

wielokrotnie  wdrażał  Odwołujący.  Przyjmując  za  prawdziwe  stanowisko  Odwołującego, 

właśnie  z  tak  zidentyfikowanego  opisu  przedmiotu  zamówienia  Skład  Orzekający  wywiódł 

podstawę do nakazania Zamawiającemu zmiany warunków udziału w Postępowaniu, na takie, 

które przewidują nie tylko realizację wdrożenia systemu typu CRIS, ale alternatywnie także 

systemu  obejmującego  wdrożenie  zintegrowanego  systemu  przechowującego  i 

zarządzającego danymi, aby umożliwić np. Odwołującemu, posiadającemu doświadczenie w 

tego  typu  wdrożeniach,  ubieganie  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  podmiotowi,  który  daje 

rękojmię  jego  należytego  wykonania.  W  świetle  powyższych,  stwierdzonych  wyrokiem  KIO 

okoliczności,  bez  wątpienia,  przynajmniej  część  zamawianego  systemu zawierać  docelowo 

będzie komponenty tego samego typu, które Odwołujący z powodzeniem wdrażał wcześniej u 

innych  klientów  (w  tym  u  jednostek  Zamawiających)  i  tym  samym  jest  w  posiadaniu 

rozwiązania, na podstawie którego będzie mógł stworzyć zamawiany system.  

(pkt  III.2.2.7  informacji  o  wyniku  Postępowania)  –  informacje  zastrzeżone  jako  stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa (dalej jako „TP”) 

(pkt III.2.2.8 informacji o wyniku Postępowania) 

Dalej  Zamawiający  przytoczył,  że  Odwołujący  podał  w  swoich  wyjaśnieniach,  że  osoby 

zaangażowane  w  realizację  zamówienia  uzyskują  wynagrodzenie  wyższe  od  minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej określonych w przepisach prawa, 

nie 

korzysta z pomocy publicznej oraz, że w cenie oferty uwzględnił koszt wniesionego wadium 

i  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy.  Odwołujący  nie  znajduje  żadnego 

wytłumaczenia,  które  nie  wybrzmiewa  też  z  treści  uzasadnienia  odrzucenia  jego  oferty,  by 

powyższe okoliczności świadczyły o tym, że oferta Odwołującego zawiera cenę rażąco niską. 

Oświadczenie to złożone jest w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w którym wskazał 

on, że oświadczenia takiego oczekuje. 

(pkt III.2.2.8 informacji o wyniku Postępowania) 


Niezależnie od powyższego, nawet gdyby uznać, że wyjaśnienia powyższe nie były istotnie 

obszerne  czy  rozbudowane,  to  z  faktu  ilości  i  szczegółowości  informacji  zawartych  w  tych 

wyjaśnieniach  nie  można  Odwołującemu  czynić  negatywnego  dla  niego  zarzutu,  mając  na 

uwadze charakter i treść pierwszego wezwania skierowanego przez Zamawiającego, a także 

fakt,  iż  z  wyjaśnień  tych  wynikało  jakie  okoliczności  Odwołujący  uwzględnił  przy  kalkulacji 

swojej ceny oraz podał jej części składowe. Poza bowiem jedynie przytoczeniem treści art. 90 

ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w pierwszym wezwaniu nie wyraził jakie wątpliwości budzi u 

niego  cena  zaoferowana  przez  Odwołującego  oraz  jakich  konkretnie  informacji  oczekuje 

uzyskać w odpowiedzi na kierowane wezwanie. Zamawiający postawił więc Odwołującego w 

sytuacji, w której ten musiał niejako zgadywać, domyślać się, jaki format wyjaśnień będzie w 

przekonaniu Zamawiającego właściwym. W konsekwencji, Zamawiający nie może oceniając 

powyższe wyjaśnienia odmawiać im waloru prawidłowości z uwagi na ich (w jego przekonaniu) 

lakoni

czność  czy  niepełność  skoro  sam  jako  gospodarz  Postępowania  nie  zadbał,  aby 

postawić Odwołującemu jakiekolwiek wymagania dotyczące zakresu tych wyjaśnień. 

(pkt III.2.2.9 informacji o wyniku Postępowania) 

Nal

eży  z  całą  mocą  podkreślić,  że  dopiero  w  uzasadnieniu  rozstrzygnięcia  Postępowania 

(informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego) Zamawiający po raz pierwszy podniósł swoje 

wątpliwości w zakresie przedłożonych przez Odwołującego wyjaśnień, których nigdy wcześniej 

nie komunikował. Zwrócić jednak należy uwagę, że Odwołujący w pierwszych wyjaśnieniach 

poruszył  chociażby  temat  kosztów  osobowych  wskazując  jakie  czynniki  wpływać  będą  na 

obniżenie tych kosztów i ujął je w zamieszczonej tam tabeli, podobnie jak wskazał okoliczności, 

dzięki  którym  obniży  koszty  wdrożenia,  integracji,  migracji  danych.  Skoro  Zamawiający  nie 

wyartykułował w żaden sposób, że w tym zakresie ma wątpliwości i że chciałby zobaczyć, jak 

rozkładają  się  te  koszty  w  zestawieniu  szczegółowym,  Odwołujący  miał  prawo  przyjąć,  że 

wyjaśnienia  te  były  wystarczające.  Nie  sposób  wymagać  od  Odwołującego  antycypowania 

wszelkich  wątpliwości  Zamawiającego,  zwłaszcza  w postępowaniu  na  dostawę  systemu 

informatycznego, w którym elementów kosztowych jest wiele. 

(pkt III.2.2.13 i 14 informacji o wyniku Postępowania) 

Zamawiający podniósł, że z oferty Odwołującego wynika, że w realizacji zamówienia weźmie 

u

dział również podwykonawca Simple Invest sp. z o.o., przy czym wyjaśnienia nie wskazują 

jaki  jest  zakres  udziału  tego  podwykonawcy  w  realizacji  zamówienia  oraz  jakie  koszty 

zobowiązany  będzie ponieść Odwołujący  z  tego tytułu.  Zasygnalizować trzeba,  że przepisy 

ustawy nie określają zamkniętego katalogu dowodów służących do wykazania zapewnienia 

sobie współpracy z partnerami, z którymi wykonawca realizował będzie zamówienie. Z uwagi 


na  powyższe,  za  wiarygodne  należy  uznać  wyjaśnienia  Odwołującego,  zgodnie  z  którymi 

współpraca  z  partnerami  projektu  przyniesie  możliwość  obniżenia  kosztów  jego  realizacji. 

Zwrócić też należy uwagę, że w drugich wyjaśnieniach Odwołujący rozwinął swoje wyjaśnienia 

opisowe dot. partnerów projektu oraz wskazał szczegółowe koszty wiążące się z ich udziałem. 

(pkt III.2.2.15-

17 informacji o wyniku Postępowania) 

Pomimo 

faktu, że Odwołujący odniósł się do wszystkich wymienionych w pkt 1-10 elementów 

wezwania  i  podał  po  kolei  wymagane  koszty  oraz  wyjaśnił  co  się  na  te  koszty  składa, 
Zamawiający  nadal  uważa,  że  wyjaśnienia  są  niepełne  i  niekompletne,  przedstawiając 

(dopiero  w  informacji  o  odrzuceniu  o

ferty  Odwołującego)  swoje  zastrzeżenia,  wątpliwości 

wymagania co do treści przedmiotowych wyjaśnień, których to w żaden sposób, mając ku 

temu  okazję  konstruując  drugie  wezwanie,  nie  wyraził.  Odwołujący  nie  określił  bynajmniej 

w drugim  wezwaniu,  jakiego  p

oziomu  szczegółowości  oczekuje  od  Odwołującego  (poza 

wymienieniem kosztów z pkt 1-10, które Odwołujący wymienił), nie wskazał, które elementy 

pierwszych  wyjaśnień  według  niego  są  niepełne  oraz  nie  zasygnalizował,  że  wymienienie 

wspomnianych  ko

sztów  uzna  za  niewystarczające.  Wobec  powyższego  uznać  należy,  że 

drugie  wyjaśnienia  złożone  przez  Odwołującego  korelowały  z  treścią  drugiego  wezwania 

skierowanego  na  podstawie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  tym  bowiem  zakresie,  w  którym 

Zamawiający  wyspecyfikował  jakich  konkretnie  danych  oczekuje  (a  więc  poszczególnych 

kosztów  zawartych  w  pkt  1-10  wezwania)  otrzymał  stosowne  informacje  Zwrócić  należy 

uwagę,  że Zamawiający sam  w  uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego  przyznał,  że 

jego  wezwanie  było  jedynie  „propozycją”  w  zakresie  rodzajów  kosztów  określonych 

wezwaniu.  Stoi  to  w  sprzeczności  z  równoległymi  jego  twierdzeniami,  że  wymagał  od 

Odwołującego szczegółowych wyjaśnień, które „wyraźnie zidentyfikował”. Zdecydowanie nie 

można  też  stwierdzić,  że  Odwołujący  mógł  wiedzieć,  iż  Zamawiający  oczekuje  od  niego 

złożenia szczegółowych wyjaśnień w zakresie wyliczenia kosztów osobowych (tj. jakie stawki 

miesięczne lub stawki za godzinę pracy zostały przez niego uwzględnione, jakie są konkretne 

koszty pracy). Zarówno z pierwszego, jak i z drugiego wezwania nie można wywieść takiego 

żądania. Odwołujący, mimo powyższego, starając się jak najpełniej wykazać Zamawiającemu, 

że  cena  jego  oferty  określona  została  na  realnym  poziomie,  w pierwszych  wyjaśnieniach 

wskazał, że mógł pozwolić sobie na obniżenie kosztów osobowych, bowiem gros członków 

wykwalifikowanej  kadry  jaką  dysponuje,  zatrudniona  jest  u  niego  na  stałe,  przez  co  koszt 

zespołu realizującego zamówienie nie będzie wyłącznie kosztem realizacji tego konkretnego 

zamówienia, gdyż stanowiska pracy i posiadane przez piastujące je osoby narzędzia i tak już 

istnieją. Należy też wspomnieć, że żądanie od Odwołującego wskazania konkretnych stawek 


wynagrodzenia osób zatrudnianych przy realizacji projektu i tak nie byłoby miarodajne biorąc 

pod uwagę badanie rażąco niskiej ceny przy zamówieniu tego typu. 

(pkt III.2.2.18 informacji o wyniku Postępowania) 

Odwołujący  stoi  na  stanowisku,  że  ze  złożenia  wyjaśnień,  zgodnie  z  którymi  to  oferta 

Wykonawcy Elsevier 

jest zawyżona, nie można mu czynić zarzutu w kontekście wyjaśnienia 

braku rażąco niskiej ceny. Argumentacja ta miała na celu zwrócenie uwagi Zamawiającego, 

że oferta konkurencyjnego Wykonawcy, z uwagi na fakt, że jest on podmiotem zagranicznym 

pozornie  tylko  czyni,  w  ich  bezpośrednim  porównaniu,  ofertę  Odwołującego  zdecydowanie 

tańszą, zawierającą rażąco niską cenę. W rzeczywistości jednak, z uwagi na funkcjonowanie 

Odwołującego w Polsce i zatrudnianiu personelu polskiego, oferta Odwołującego, zawierająca 

rzeczywiste i rynkowe koszty składające się na ogólną cenę, jest ofertą jak najbardziej realną. 

Konsekwencją  tego  było  błędne  uznanie  przez  Zamawiającego,  że  oferta  ta  zawiera  cenę 

rażąco niską, co zrodziło po stronie Odwołującego konieczność udowodnienia prawidłowości 

skalkulowania  zwykłej  ceny  rynkowej.  Fakt,  że  Zamawiający  nie  wziął  tej,  sygnalizowanej 

przez  Odwołującego  okoliczności  pod  uwagę,  świadczy  jedynie  o nieprawidłowej  ocenie 

złożonych  wyjaśnień,  której  konsekwencją  było  równie  nieprawidłowe  odrzucenie  oferty 

Odwołującego. 

(pkt III.2.2.19 infor

macji o wyniku Postępowania) - TP 

(pkt III.2.2.20 infor

macji o wyniku Postępowania) 

Brak 

jest  podstaw  do  uznania,  że w  celu  wykazania braku rażąco  niskiej  ceny,  z  uwagi  na 

charakter zamówienia, koniecznym było przedstawienie przez Odwołującego jakiegokolwiek 

dowodu  innego  niż  jego  własne  wyjaśnienia,  które  bez  wątpienia  Odwołujący  złożył. 

Przypomnieć należy, że zamówienie polegać ma na dostarczeniu stworzonego przez samego 

wykonawcę systemu informatycznego i świadczeniu usług utrzymania tego systemu. Koszty 

wy

konania  zamówienia  wyceniane  więc  będą  tylko  i  wyłącznie  przez  samego  wykonawcę, 

bowiem  cena  jego  oferty  uzależniona  jest  od  jego  kalkulacji  (koszty  licencji,  wdrożenia, 

integracji,  migracji).  Wykonanie  zamówienia  nie  jest  w  znacznym  stopniu  uzależnione  od 

kosztów  generowanych  przez  podmioty  trzecie,  jak  było  w  przypadku,  gdyby  w  zakres 

zamówienia  wchodziła  np.  dostawa  sprzętu  informatycznego,  który  wykonawca  pozyskać 

musiałby na rynku, a jedynie od kosztów zatrudnienia kadry pracowniczej oraz ceny za jaką 

wykonawca  zdecyduje  się  sprzedać  i  dostarczyć  wytworzony  System.  W  takim  wypadku, 

zgodnie  z  orzecznictwem  KIO,  wystarczającymi  wyjaśnieniami  z  przedmiocie  ceny  rażąco 

niskiej jest przedstawienie własnych kalkulacji przez Wykonawcę. Po drugie, Zamawiający jest 

w błędzie twierdząc, że Odwołujący nie wykazał, iż długoletnie doświadczenie, współpraca z 


uczelniami wyższymi, czy wysoko wykwalifikowana kadra są okolicznościami, które stanowią 

obiektywny  czynnik  dostępny  wyłącznie  dla  wykonawcy.  Zgodnie  z  treścią  pierwszych 

wyjaśnień,  Odwołujący  jest  jednym  z  liderów  rynku  oprogramowania  informatycznego  dla 

uczelni wyższych w Polsce, co osiągnął za sprawą stale zatrudnianej kadry specjalistów. Fakt, 

że poza Odwołującym, żaden rodzimy wykonawca nie złożył oferty w Postępowaniu powoduje, 

że tylko Odwołujący na takie doświadczenie i zasoby może się powoływać. Możliwość taka 

powoduje  z  kolei  sposobność  optymalizacji  ceny  oferty,  co  Odwołujący  od  początku 

sygnalizował Odwołującemu. 

Podsumowując  uzasadnienie  zarzutu  nr  1,  skonstatować  należy,  że  brak  jest  podstaw  do 

odrzucenia oferty Odwołującego wskutek negatywnej oceny złożonych przez niego wyjaśnień 

dotyczących ceny oferty. Z wyjaśnień tych jasno wynika, że zaoferowana cena jest ceną realną 

i  poprawnie  skalkulowaną  oraz  pozwalającą  na  osiągnięcie  zysku.  Wszelkie  natomiast 

zastrzeżenia Zamawiającego do kompletności przedmiotowych wyjaśnień uznać należy za o 

tyle spóźnione, iż niewyrażone w treści skierowanych do Odwołującego wezwań. Odwołujący, 

sporządzając  swoje  wyjaśnienia  nie  mógł  antycypować  wspomnianych  (jakkolwiek 

niesłusznych)  uwag  Zamawiającego,  a  przez  to  jego  wyjaśnienia  nie  mogą  jawić  się  jako 

niepełne lub niewystarczające. Biorąc pod uwagę sposób prowadzenia procedury wyjaśnień 

przez  Zamawiającego, Odwołujący  za pomocą rozsądnych argumentów  i z wykorzystaniem 

adekwatnych środków dowodowych należycie wykazał prawidłowość zaoferowanej ceny i w 

takiej sytuacji 

jego oferta nie może zostać odrzucona. 

[uzasadnienie zarzutu nr 2] 

Jak  uzasadniono  to  podnosząc  zarzut  nr  1,  czynność  w  postaci  odrzucenia  oferty 

Odwołującego była niewłaściwa i  zasługuje na  unieważnienie.  Z tego też  powodu  brak  jest 

podstaw do unieważnienia Postępowania, skoro powinna w nim wciąż znajdować się ważna 

oferta Odwołującego. 

II. Pismem z dnia 18 lutego 2019 

r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie wnosząc o 

jego oddalenie. 

III.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  8  lutego  2019 r.  wykonawca  Elsevier  B.V. 

siedzibą  w  Amsterdamie  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego. Swoje stanowisko w sprawie ww. wykonawca przedstawił w piśmie z dnia 18 

lutego 2019 r. 


Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  na 

podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk 

stron  oraz  uczestnika postępowania,  Krajowa Izba Odwoławcza  ustaliła i  zważyła,  co 

następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że Odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje legitymacja 

do  wniesienia  odwołania,  jeżeli  ma  (lub  miał)  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie 

Izby Odwołujący wykazał spełnienie powyższych przesłanek, co nie było też sporne. 

Na podstawie dokumentacji Postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

W P

ostępowaniu zostały złożone dwie oferty: 

oferta Odwołującego na kwotę 10 824 000,00 zł brutto, 

  oferta  Wykonawcy  Elsevier  B.V. 

na  kwotę  18  796  185,49  zł  brutto  (po  poprawieniu 

omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 

W dniu 6 lipca 

2018 r. Zamawiający dokonując otwarcia ofert poinformował, że na realizację 

zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 26 702 454,03 zł brutto.  

W r

amach czynności badania ofert, pismem z dnia 13 lipca 2018 r. Zamawiający zwrócił się 

do 

Odwołującego o udzielenie wyjaśnień dotyczących ceny jego oferty – w treści wezwania 

Zamawiający przytoczył treść przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Odpowiedzi na ww. wezwanie 

Odwołujący udzielił pismem z dnia 23 lipca 2018 r. 

Pismem  z  dnia  7  września  2018  r.  Zamawiający  ponownie  zwrócił  się  do  Odwołującego 

o udzielenie  wy

jaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  jego  oferty.  W  treści  wezwania 

Zamawiający  poinformował,  że  uprzednio  złożone  przez  Odwołującego  wyjaśnienia  „mają 

charakter 

ogólnikowy,  w  związku  z  czym  Zamawiający  nie  może  na  ich  podstawie  podjąć 

decyzji o tym, czy Wykonawca SIMPLE S.A. 

uwzględnił wszystkie elementy kosztu niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienia SIMPLE S.A. składają się z dwóch części: 

opisowej  i  bardzo  ogólnej  kalkulacji  ofertowej.  Część  opisowa  wyjaśnień  zawiera  pełno 

zwrotów  mało  konkretnych,  o  charakterze  marketingowym  oraz  stwierdzenia,  które  budzą 


uzasadnione  wątpliwości  co  do  tego,  czy  oferta  Wykonawcy  SIMPLE  S.A.  została 

sk

alkulowana  w  sposób  prawidłowy  oraz  zawiera  wszystkie  elementy  cenotwórcze.”  W 

związku  z  powyższym  Zamawiający  ponownie  zwrócił  się  o  udzielenie  szczegółowych 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności 

w zakresie wskazanych przez Zamawiającego dziesięciu pozycji kosztowych. Odpowiedzi na 

ww. wezwanie Odwołujący udzielił pismem z dnia 12 września 2018 r.  

W dniu 19 października 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o odrzuceniu oferty 

Wykonawcy Elsevier  B.V.  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp,  odrzuceniu oferty 

Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, a także na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  1  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp, 

i  w  związku  z  tym 

unieważnieniu Postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

W dniu 29 października 2018 r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie od czynności Zamawiającego polegających na: odrzuceniu oferty Odwołującego, 

zaniechaniu  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej,  zaniechaniu  odrzucenia 

oferty  Wykonawcy  Elsevier  na  podstawie  wszystkich  zidentyfikowanych  w  P

ostępowaniu 

naruszeń ustawy Pzp oraz unieważnieniu Postępowania. Wyrokiem z dnia 16 listopada 2018 

r.  (KIO  2224/18)  Krajowa  Izba  Od

woławcza  uwzględniła  odwołanie  w  zakresie  zarzutów 

dotyczących  odrzucenia  oferty  Odwołującego  i  nakazała  Zamawiającemu  unieważnienie 

czynności  unieważnienia  Postępowania,  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty 

Odwołującego i powtórzenie czynności badania i oceny ofert. Podstawą uwzględnienia zarzutu 

dotyczącego niezasadnego odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 

w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp 

było  uznanie  przez  Izbę,  że  Zamawiający  w sposób 

niedostateczny uza

sadnił czynność odrzucenia oferty tego wykonawcy na ww. podstawie. 

W  dniu  25  stycznia  2019  r.  Zamawiaj

ący  poinformował  wykonawców  o  odrzuceniu  oferty 

Wykonawcy Elsevier  B.V.  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, odrzuceniu oferty 

Odwołującego  na  podstawie  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp,  i  w  związku  z  tym  unieważnieniu 

Postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

[Stanowisko  Izby  zostanie  przedstawione  z  pominięciem  informacji  zastrzeżonych  przez 

Odwołującego  jako  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  co  –  mając  na  uwadze 

okoliczności  faktyczne  i  argumentację  prawną  stanowiące  podstawę  wydania  niniejszego 

rozstr

zygnięcia – należy uznać za wystarczające.] 


W art.  90  ustawy  Pzp zostało uregulowane postępowanie  wyjaśniające dotyczące  ceny  lub 

kosztu  oferty  wykonawcy,  przeprowadzane  w  ramach  czyn

ności  badania  ofert  złożonych 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z regulacji tych wynika, iż w przypadku 

zwrócenia  się  przez  zamawiającego  do  wykonawcy  o  udzielenie  wyjaśnień  dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu oferty (art. 90 ust. 1 

– 1a ustawy Pzp) wykonawcę, do którego takie 

wezwanie zostało wystosowane, obciąża obowiązek wykazania, że złożona przez niego oferta 

nie  zawiera 

rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  (art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp).  Zamawiający 

obowiązany jest odrzucić ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  ze  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy Pzp). Mając na 

uwadze treść art. 90 ust. 2 ustawy Pzp podstawę odrzucenia oferty wskazaną w art. 90 ust. 3 

ustawy 

Pzp  należy  odnosić  między  innymi  do  sytuacji,  w  których  wykonawca  nie  sprostał 

spoczywającemu na nim obowiązkowi wykazania, że złożona przez niego oferta nie zawiera 

rażąco niskiej ceny lub kosztu.  

W  niniejszej  sprawie  kwestią  bezsporną  było  zaistnienie  podstawy  zwrócenia  się  do 

Odwołującego o złożenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu oferty (art. 90 ust. 

1a  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp).  W  związku  z  tym,  to  na  Odwołującym  spoczywał 

obowiązek wykazania, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (art. 90 

ust.  2  ustawy  Pzp)

.  Należy  w  tym  miejscu  poczynić  uwagę,  iż  niewskazanie  przez 

zamawiającego  w  treści  wezwania  sposobu  przedstawienia  wyjaśnień  oznacza,  iż  wybór 

tym zakresie został pozostawiony wykonawcy. Niemniej jednak, wyjaśnienia te powinny być 

konkret

ne i wyczerpujące. Oznacza to, że wyjaśnienia powinny odnosić się do konkretnych 

wartości ekonomicznych. Ogólne twierdzenia dotyczące np. posiadanego doświadczenia lub 

zasobów  personalnych  nie  mogą  zostać  uznane  za  spełniające  ww.  wymóg  konkretności. 

Wyjaśnienia powinny również być kompletne, a zatem na ich podstawie zamawiający powinien 

móc ocenić, czy wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie istotne pozycje kosztowe. W 

orzecznictw

ie Izby prezentowane jest stanowisko dopuszczające możliwość zwrócenia się do 

wykonawcy  o udzielenie  uzupełniających  wyjaśnień.  Zgodnie z  tym  stanowiskiem  ponowne 

zwrócenie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztu oferty może 

mie

ć  miejsce  przede  wszystkim  w  sytuacji,  w  której  wykonawca  co  do  zasady  starał  się 

zadośćuczynić wezwaniu zamawiającego, jednakże pewne kwestie wymagają dodatkowego 

wyjaśnienia  –  w  szczególności,  gdy  treść  wezwania  wystosowanego  przez  zamawiającego 

miała  ogólny  charakter.  Treść  pierwszego  wezwania  do  Odwołującego  sprowadzała  się  do 

przytoczenia 

treści  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp,  choć  należy  zgodzić  się  ze  stanowiskiem 

Zamawiającego,  iż  w  odpowiedzi  na  to  wezwanie  Odwołujący  zobowiązany  był  do 


przedstawienia 

wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  tych  elementów  kosztotwórczych 

wymienionych  w  ww.  regulacji,  które  występowały  w  przypadku  kalkulacji  ceny  jego  oferty 

(koszty wynikające z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym oraz 

koszty powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy). W ramach badania ceny 

oferty Odwołującego Zamawiający nie poprzestał jednak na pierwszym wezwaniu (z dnia 13 

lipca  2018  r.), 

lecz  w  dniu  7  września  2018  r.  wystosował  do  Odwołującego  ponowne 

wezwanie.  W  treści  wezwania  z  dnia  7  września  2018  r.  Zamawiający  wskazał  wyliczenia 

dokładnie  których  pozycji  kosztowych  miały  dotyczyć  wyjaśnienia  wraz  z  dowodami  („… 

udzielenie  szczegółowych  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia 

ceny  lub  kosztu,  w  szczególności  w  zakresie:  …”).  W związku  z  tym,  odpowiadając  na 

wezwanie  Zamawiającego  Odwołujący  obowiązany  był  przedstawić  nie  tylko  ogólne  kwoty 

odpowiadające  ww.  pozycjom  kosztowym,  lecz  wyjaśnienia  odnoszące  się  do  dokonanych 

w ramach  tych  pozycji 

wyliczeń.  Należy  również  podkreślić,  iż  w  treści  wezwania  z  dnia 

września 2018 r. Zamawiający wskazał Odwołującemu z jakich powodów uznał poprzednie 

wyjaśnienia  za  niewystarczające.  Stwierdzając  między  innymi,  że  wyjaśnienia  te  miały 

charakter  ogólnikowy,  w  związku  z  czym  Zamawiający  nie  może  na  ich  podstawie  podjąć 

decyzji 

o tym, czy Odwołujący uwzględnił wszystkie elementy kosztu niezbędne do realizacji 

przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  przekazał  Odwołującego  dodatkowe  wytyczne  co  do 

spo

sobu przedstawienia wyjaśnień w odpowiedzi na powtórne wezwanie. 

Dokonując  oceny  wyjaśnień  udzielonych  przez  Odwołującego  należy  podzielić  stanowisko 

zaprezentowane  przez  Zamawiającego.  Wyjaśnienia  zawierają  głównie  ogólne  twierdzenia, 

a w  niewielkim  stopniu 

odnoszą  się  do  konkretnych  wartości  ekonomicznych.  Odwołujący 

obowiązany  był  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  poszczególnych  pozycji 

kosztowych,  a  zatem  miały  to  być  wyjaśnienia  dotyczące  sposobu  ustalenia  wartości 

przyjętych  w  ramach  kalkulacji  w  odniesieniu  do  tych  pozycji.  Tymczasem  przedstawione 

wyj

aśnienia, nawet jeżeli dotyczącą tych pozycji, to odnoszą się do nich w sposób ogólny – 

nie 

odnoszą  się  do  sposobu  wyliczenia  ich  wartości.  Za  niewystarczające  należy  uznać 

informacje przedstawione w tabeli nr 2 zawartej w piśmie z dnia 12 września 2018 r. Zostały 

tam bowiem wskazane kwoty przyporządkowane poszczególnym pozycjom kosztów  – wraz 

kwotą  sprzedaży,  zysku oraz  poziomem  marży,  jednakże wartościom  tym  nie towarzyszą 

wyjaśnienia dotyczące ich wyliczenia. W ramach pozycji nr 1 ujęto szereg różnorodnych prac 

(wskazanych  w  ostatniej  kolumnie  zatytułowanej  „Informacja  szczegółowa”),  którym  nie 

przypisano  żadnych  wartości.  Informacje  zawarte  w  ostatniej  kolumnie,  wbrew  określeniu, 

jakim posłużył się Odwołujący („Informacja szczegółowa”) mają bardzo ogólnikowy charakter. 

W niektórych przypadkach są to informacje bardzo nieprecyzyjne – w przypadku pozycji nr 3 


oraz 6¹ wskazano, iż zawierają one również wartość odpowiadającą części innego elementu 

kosztotwórczego uprzednio przedstawionego (prawdopodobnie chodziło o informacje zawarte 

w tabeli nr 1, wiersz 5), jedna

kże nie podano o jaką dokładnie część tutaj chodzi. Z podobną 

sytuacją  mamy  do  czynienia  w  przypadku  pozycji  nr  5,  gdyż  w  ostatniej  kolumnie  tabeli 

wskazano,  że  część  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  z  tego  tytułu  została  ujęta  w 

ramach pozycji nr 1, jednakże nie wskazano jaka jest to część.  

Wyjaśnienia  dotyczące  sposobu  wyliczenia  wartości  zaprezentowanych  w  ww.  tabeli  nie 

zostały  również  przedstawione  w  części  opisowej  pisma  Odwołującego  z  dnia  12  września 

2018 r. Takie informacje n

ie zostały również podane w pierwszej odpowiedzi z dnia 23 lipca 

2018 r. 

W części opisowej wyjaśnień zawartych w ww. pismach zostały wskazane okoliczności, 

które  w  ocenie  Odwołującego  mają  istotny  wpływ  na  obniżenie  ponoszonych  przez  niego 

kosztów, a w konsekwencji możliwość obniżenia ceny oferty. Nie zostały jednak przedstawione 

wyjaśnienia zawierające odwołanie do konkretnych wartości ekonomicznych, tj. w jaki sposób 

wskazane  przez  Odwołującego  okoliczności  przekładają  się  na  możliwość  obniżenia  ceny 

oferty.  Poprzestanie  na  opisaniu  ww. 

okoliczności  bez  przedstawienia  szczegółowych 

wyjaśnień dotyczących wpływu na cenę oferty (zawierających wyliczenia dotyczące kosztów) 

nie stanowi zadośćuczynienia obowiązkowi spoczywającemu na wykonawcy na podstawie art. 

90 ust. 2 ustawy Pzp.  

Natomiast 

informacje przedstawione w tabeli nr 1 (zawartej zarówno w piśmie z dnia 23 lipca 

2018 r. jak i w piśmie z dnia 12 września 2018 r.) zawierają bardzo ogólne dane, stanowiące 

co najwyżej wstęp do bardziej szczegółowych wyliczeń i wyjaśnień, które w dalszej kolejności 

powinny  zostać  przedstawione  przez  Odwołującego.  W  ww.  tabeli  (jednakże  wyłącznie  w 

wersji zawartej w piśmie z dnia 23 lipca 2018 r.) Odwołujący zawarł dane odnoszące się do 

kosztów osobowych, jednakże wskazana została w tym zakresie jedynie ogólna kwota, bez 

szczegółowych wyliczeń, a ponadto odnosi się ona także do innych prac wyszczególnionych 

w czwartym wierszu tabeli. N

ależy również zgodzić się z Zamawiającym, iż informacje w tym 

zakresie zostały przedstawione w taki sposób, iż nie jest jasne, czy wyrazy „koszty osobowe” 

odnoszą  się  do  wszystkich  prac  wymienionych  w  tej  pozycji,  czy  wyłącznie  do  ostatniej 

kategorii.  W  pozostałych  fragmentach  wyjaśnień  brak  jest  wyliczeń  dotyczących  kosztów 

osobow

ych. Za wystarczające wyjaśnienia z pewnością nie można uznać informacji, iż „każda 

z  Osób,  które  będą  zaangażowane  w  przedmiotowe  zamówienie  uzyskuje  wynagrodzenie 

wyższe  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki  godzinowej, 

ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847)”. Jak słusznie podkreślał Zamawiający w 

odpowiedzi  na  odwołanie,  koszty  osobowe  stanowią  jeden  z kluczowych  elementów 


ceno

twórczych  przedmiotowego  zamówienia  i  w  związku  z  tym  powinny  być  przedmiotem 

konkretnych i 

szczegółowych wyjaśnień (wraz z wyliczeniami).  

Podsumowując,  należy  stwierdzić,  iż  Odwołujący  nie  sprostał  spoczywającemu  na  nim 

obowiązkowi  wykazania,  że  złożona  przez  niego  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny. 

W

yjaśnienia  udzielone  przez  Odwołującego  w odpowiedzi  na  wezwania  Zamawiającego 

przedmiocie  wyjaśnienia  ceny  oferty  w  przeważającym  stopniu  miały  bardzo  ogólny 

charakter.  Odwołujący  nie  przedstawił  szczegółowych  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia 

poszczególnych pozycji kosztowych, w tym wskazanych przez Zamawiającego. W nielicznych 

przypadkach,  w  których  Odwołujący  przedstawił  bardziej  konkretne  informacje,  były  one 

jednocześnie  niekompletne  i  niewystarczające,  a w niektórych  przypadkach  niejasne  – 

niepozwalające na ich jednoznaczną interpretację.

Mając  na  uwadze  powyższe  skład  orzekający  Izby  za  prawidłowe  uznał  stanowisko 

Zamawiającego  co  do  zaistnienia  wobec  Odwołującego  podstawy  odrzucenia  jego  oferty 

wskazanej  w  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  i  w  konsekwencji 

również  co  do  unieważnienia 

Postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W związku z tym skład orzekający 

Izby stwie

rdził, że odwołanie nie podlegało uwzględnieniu.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp 

oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

stosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:      …………………………… 

…………………………… 

…………………………… wiper-pixel