KIO 160/18 POSTANOWIENIE dnia 6 lutego 2019 roku

Data: 13 maja 2019

Sygn. akt: KIO 160/18 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 6 lutego 2019 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  6  lutego  2019  roku,  

w Warszawie, 

odwołania wniesionego w dniu 29 stycznia 2019 roku przez wykonawcę D. N. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  D.  N.  Firma  Usługowa  „JIR”  z  siedzibą  w 

Przebieczanach  oraz  A.  P. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  A.  P.  Firma 

Usługowa  „J  I  R”  z  siedzibą  w  Przebieczanach  –  prowadzące  wspólnie  działalność 

gospodarczą  jako  wspólnicy  spółki  cywilnej  Firma  Usługowa  „JIR”  S.C.  A.  P.,  D.  N.  w 

Przebieczanach 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Województwo Małopolskie z siedzibą 

w Krakowie  

przy  udziale  wykonawcy 

Hotel  LECH  Przedsiębiorstwo  Usługowo  Handlowe  R.  L.,  J.  L. 

spółka  jawna  z  siedzibą  w  Siedlcu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt KIO 160/19 po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Odrzuca odwołanie. 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawców  D.  N.  prowadzącą  działalność 

gospodarczą 

pod 

firmą 

D. 

N. 

Firma 

Usługowa 

„JIR” 

siedzibą  

w  Przebieczanach  oraz  A.  P. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  A.  P. 

Firma Usługowa „J I R” z siedzibą w Przebieczanach – prowadzące wspólnie działalność 

gospodarczą  jako  wspólnicy  spółki  cywilnej  Firma  Usługowa  „JIR”  S.C.  A.  P.,  D.  N.  w 

Przebieczanach i zalicza w poc

zet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 

00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawców  D.  N.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  D.  N.  Firma 

Usługowa  „JIR”  z  siedzibą  w  Przebieczanach  oraz  A.  P.  prowadzącą  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  A.  P.  Firma  Usługowa  „J  I  R”  z  siedzibą  


w  Przebieczanach 

–  prowadzące  wspólnie  działalność  gospodarczą  jako  wspólnicy 

spółki cywilnej Firma Usługowa „JIR” S.C. A. P., D. N. w Przebieczanach tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

7 dni od dnia jego dor

ęczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      …………………..…………. 


Sygn. akt: KIO 160/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Województwo  Małopolskie  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pod  nazwą:  „Świadczenie  usług  cateringowych  na  rzecz 

Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach Departamentu Zarządzania Programami 

Operacyjnymi,  Departamentu  Polityki  Regionalnej,  Departamentu  Turystyki  i  Sportu, 

Departamentu  Skarbu  i  Gospodarki,  Departamentu  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  oraz 

Kancelarii Zarządu” 

29 stycznia 2019 roku 

do Prezesa Krajowej Izby wpłynęło odwołanie wykonawców D. 

N. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą D. N. Firma Usługowa „JIR” z siedzibą w 

Przebieczanach  oraz  A.  P. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  A.  P.  Firma 

Usługowa  „J  I  R”  z  siedzibą  w  Przebieczanach  –  prowadzące  wspólnie  działalność 

gospodarczą  jako  wspólnicy  spółki  cywilnej  Firma  Usługowa  „JIR”  S.C.  A.  P.,  D.  N.  w 

Przebieczanach. 

Działając na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 138l ustawy z 29 stycznia 2004 roku 

Prawo  zamówień  publicznych,  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zmianami;  dalej  „ustawy”) 

Od

wołujący  wniósł  odwołanie  od  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  przez 

Zamawiającego, o którym Zamawiający powiadomił Odwołującego 24 stycznia 2019 roku.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 138o ust. 2 w zw. z art. 90 ust. 3 w zw. 

z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  w  zw. 

z  pkt  XXIV  Regulaminu  udzielania  zamówienia 

publicznego na usługi społeczne i inne usługi szczególne, o których mowa w art. 138o i nast. 

ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Regulamin) przez naruszenie zasady udzielania 

zamówienia  w  sposób  przejrzysty,  obiektywny  i  niedyskryminujący  w  ten  sposób,  

że  Zamawiający  w  ustalonym  przez  siebie  Regulaminie  wskazał,  że  w  postępowaniu 

stosow

ał  będzie  m.in.  art.  84  –  93  ustawy,  po  czym  na  etapie  oceny  ofert  odstąpił  od 

zastosowani

a w stosunku do wykonawcy Hotel „Lech” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 

R.  .,  J.  L. 

Spółka  jawna,  a  tym  samym  zaniechał  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Hotel  Lech 

mimo, że oferta ta zawiera rażąco niską cenę i dokonał wyboru oferty wykonawcy Hotel Lech 

jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o: 1) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej, 2) nakazanie Zamawiającemu ponowne badanie ofert i odrzucenia oferty 

wykonawcy  Hotel  Lech  oraz  nakazanie  dokonania  wybor

u  oferty  Odwołującego  jako  oferty 

najkorzystn

iejszej.  Ponadto,  wnoszę  o:  3)  przeprowadzenie  wskazanych  w  odwołaniu 

dowodów  na  okoliczności  wskazane w  uzasadnieniu;  4)  Zasądzenie od  Zamawiającego na 


rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  reprezentacji 

przez pełnomocnika w postępowaniu przed Izbą. 

Zamawia

jący,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  31  stycznia  2019  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  tym  samym  dniu,  zawiadomienie  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  zostało  przekazane  wykonawcom  w  dniu  24  stycznia  2019  roku, 

natomiast 

kopię  odwołania  Zamawiający  przekazał  wykonawcom  uczestniczącym  

w postępowaniu w dniu 30 stycznia 2019 roku.  

Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2019 roku (poniedziałek) wpłynęło 

zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  wykonawcy  Hotel  LECH 

Przedsiębiorstwo  Usługowo  Handlowe  R.  L.,  J.  L.  spółka  jawna  z  siedzibą  w  Siedlcu  po 

stronie  Zamawiającego.  Izba  stwierdziła  skuteczność  zgłoszenia  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego w oparciu o art. 185 ust. 3 ustawy w związku z art. 185 ust. 8 

ustawy.  

Izba ustaliła: 

Postępowanie  o  zamówienie  publiczne  pod  nazwą:  „Świadczenie  usług 

cateringowych  na  rzecz  Samorządu  Województwa  Małopolskiego  w  ramach  Departamentu 

Zarządzania  Programami  Operacyjnymi,  Departamentu  Polityki  Regionalnej,  Departamentu 

Turystyki i Sportu, Departamentu Skarbu i Gospodarki,  Departamentu Kultury  i Dziedzictwa 

Narodowego  oraz  Kancelarii  Zarządu”  prowadzone  jest  w  procedurze  przewidzianej  dla 

zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi  zgodnie  z  art.  138o  ustawy  (co 

Zamawiający  podał  w  pkt.  II  Ogłoszeniem  o  zamówieniu  udzielanym  w  procedurze 

przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi oraz Regulaminem 

udzielenia  zamówienia  publicznego  na  usługi  społeczne  i  inne  usługi  szczególne  o  których 

mowa w art. 138o i nast. Ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Zgodnie  z 

Ogłoszeniem  o  zamówieniu  udzielanym  w  procedurze  przewidzianej  dla 

zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi  oraz  Regulaminem  udzielenia 

zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne usługi szczególne o których mowa w art. 

138o  i  nast.  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  przedmiotem  zamówienia  jest 

świadczenie  usług  cateringowych  na  rzecz  Samorządu  Województwa  Małopolskiego  w 

ramach  Departamentu  Zarządzania  Programami  Operacyjnymi,  Departamentu  Polityki 

Regionalnej,  Departamentu  Turystyki  i  Sportu,  Departamentu  Skarbu  i  Gospodarki, 

Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kan

celarii Zarządu.  

Oznaczenie  wg  kodów  CPV:  55321000-6  –  usługi  przygotowania  posiłków,  55520000-1  – 

usługi dostarczania posiłków, 55320000-9 – usługi podawania posiłków. 


Wartość  szacunkowa  zamówienia  podstawowego:  398 183,  46  zł  netto  oraz  wartość 

szacunkowa 

wynikająca z prawa opcji: 381 356,85 zł netto.  

W  piśmie  z  dnia  31  stycznia  2019  roku  Zamawiający  wskazał  wartość  zamówienia 

540,31 zł netto co stanowi równowartość 180 796,51 euro. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  

w dniu 2 stycznia 2019 roku. 

5  lutego  2019  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego  z  dnia  31  stycznia  2019  roku  Pismo  przygotowawcze  Odwołującego  – 

uzupełnienie  argumentacji  odwołania.  Izba  stanowisko  zawarte  w  tym  piśmie  pominęła  

z uwagi na to, że termin na skuteczne wniesienie odwołania upłynął w dniu 29 stycznia 2019 

roku, a przedmiotowe pismo wpłynęło po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

Izba 

zważyła,  biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  że  odwołanie  podlega 

odrzuceniu  na  podstawie  przepisu  art.  189  ust.  2  pkt  1  ustawy 

Prawo  zamówień 

publicznych. 

Przedmiotem  zamówienia  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne

prowadzone  w  procedurze  przewidzianej  dla  zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne 

szczególne  usługi  zgodnie  z  art.  138o  ustawy,  zgodnie  z  poczynionymi  przez  Izbę 

ustaleniami, 

są usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro.  

O  zakwalifikowaniu  zamówienia  jako  usług  społecznych  rozstrzyga  bowiem  przedmiot 

zamówienia  i  postanowienia  załącznika  nr  XIV  do  Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i 

Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 

dy

rektywę  2004/18/WE  (Dz.U.  L  94  z  28.3.2014,  s.  65).  Zgodnie  natomiast  z  treścią  tego 

załącznika,  usługi  o  kodach  CPV:  55321000-6,  55520000-1,  55320000-9  są  usługami 

społecznymi.  

Stosownie  do  art.  138g  ust.  1  ustawy,  przepisy  ustawy 

dział  III  rozdział  6,  stosuje  się  do 

zamówień  na  usługi  społeczne,  jeżeli  wartość  zamówień  innych  niż  zamówienia  sektorowe 

lub  zamówienia  w  dziedzinach  obronności  i  bezpieczeństwa,  jest  równa  lub  przekracza 

wyrażoną  w  złotych  równowartość  kwoty  750  000  euro,  natomiast  w  przypadku  zamówień 

sektorowych - 

jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 

euro.  Zgodnie  z  art.  138l  ustawy

, który  należy  odnosić,  do  postępowań o ww.  wartościach, 


postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  usługi  społeczne  jest  prowadzone  m.in.  z 

zastosowaniem przepisów działu VI ustawy Środki ochrony prawnej. 

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w procedurze 

przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 138o 

ustawy  w

artość zamówienia (z opcją) ustalona została na kwotę 180 796,51 euro  – a więc 

wartość zamówienia nie przekracza kwoty 750 000 euro. 

W  przypadku  postępowania  na  usługi  społeczne  o  wartości  poniżej  ww.  progów 

zastosowanie  będzie  miał  art.  138o  ustawy,  który  w  ust.  1  stanowi,  że  Zamawiający 

udzielający zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g 

ustawy

,  ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z  określoną  przez siebie procedurą, 

stosując  wymogi  określone  w  art.  138o  ust.  2-4  ustawy.  Tym  samym  charakter  i  przebieg 

postępowania  o  zamówienia  na  takie  usługi  jest  określany  przez  Zamawiającego 

samodzielnie,  przy  uwzględnieniu  m.in.  ich  specyfiki  oraz  własnych  potrzeb.  Przepisy  

art. 138o ust. 2-

4 ustawy Pzp nakazują Zamawiającemu jedynie prowadzenie postępowania 

w  sposób  przejrzysty,  obiektywny  i  niedyskryminujący,  określają  sposób  publikacji  

i  minimalną  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  obowiązki  w  zakresie  publikacji  informacji  

o udzieleniu zamówienia.  

Oznacza  to,  że  procedura  udzielania  zamówień  na  usługi  społeczne  w  oparciu  o  art.  138o 

ustawy  tworzona  jest  przez 

Zamawiającego,  a  nie  jest  procedurą  określoną  przez  ustawę.  

Z  tego  względu,  w  ocenie  Izby,  brak  jest  podstaw  do  poddania  pod  rozpoznanie  Izby 

czynności  czy  zaniechań  Zamawiającego,  bowiem  ocenie  Izby  mogą  być  poddane  jedynie 

czynności  i  zaniechania  Zamawiającego,  do  których  Zamawiający  jest  zobowiązany  

na  podstawie  ustawy.  Zgodnie  bowiem  z  art.  180  ust.  1  ustawy 

odwołanie  przysługuje 

wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  Zamawiającego  podjętej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której 

Z

amawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy.  Dla  przyjęcia,  że  podmiotowi 

przysługuje  odwołanie  niezbędnym  i  koniecznym  jest  wskazanie,  że  z  ustawy  wynikają 

określone  obowiązki  dla  Zamawiającego.  Zaznaczenia  wymaga,  że  brak  obowiązku 

stosowania  w 

określonych  ustawą  progach  kwotowych  dla  zamówień  na  usługi  społeczne 

ściśle  określonych  regulacji  ustawowych  powoduje,  że  nie  istnieją  dookreślone  normy  

i  zasady 

postępowania  dla  wybranej  przez  podmiot  zamawiający  procedury  udzielenia 

zamówienia.  

Izba  nie  posiada  zatem  uprawnień  (nie  ma  takiego  zakresu  swojego  działania)  w  zakresie 

dokonywania  oceny  czynności  czy  zaniechań  Zamawiającego  w  sytuacji,  gdy  te  nie  mają 

oparcia  w  ustawie. 

Izba  nie  ma  uprawnienia  do  rozpoznawania  odwołań  co  do  oceny 


czynności  czy  zaniechań  Zamawiającego  opartych  na  wzorcu  stworzonym  wyłącznie  przez 

Zamawiającego.  Nie  uzasadnia  również  możliwości  rozpoznania  odwołania  przez  Izbę 

stosowanie  przez  Zamawiającego  analogicznych  rozwiązań  jak  w  ustawie,  czy  też  nawet 

odwoływanie się do nich, bowiem przyjęcie danych przepisów nie powoduje automatycznie, 

że  Zamawiający  jest  obowiązany  je  stosować,  a  tym  samym,  że  ocena  jego  działań  czy 

zaniechań  będzie  rozpatrywana  w  kontekście  naruszenia  ustawy.  Zapożyczenie  danych 

rozwiązań nie powoduje, że w danej procedurze zamówieniowej stają się one rozwiązaniami 

ustawowymi,  a  ich  ocena  dokonywana  jest  jak  naruszeń  ustawowych  z  pełnym 

wykorzystaniem ustawy. 

Dopełnienia powyższą argumentację również fakt, że w przepisach rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972

),  które  regulują  kwestię  wysokości  wpisu  od  odwołania 

wnoszonego  od  czynności  podjętych  w  postępowaniu  na  usługi  społeczne  o  wartości 

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

Przepisy  ww.  rozporządzenia  nie  określają  kwoty  wpisu  należnego  w  postępowaniach  

na  usługi  społeczne  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  wskazane  w  przepisach  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

Nie sposób uznać, aby racjonalny prawodawca pominął 

tak  ważną  kwestię  jak  wysokość  wpisu  od  odwołania  i  pozostawił  ją  nieuregulowaną  

w ww. przepisach.   

Warto  również  w  tym  miejscu  wskazać  na  obowiązek  publikacji  ogłoszenia  o  zamówieniu,  

o  których  mowa  w  ustawie  –  zamówienia  prowadzonego  zgodnie  z  przepisami  ustawy  –  

w  publikatorach  określonych  ustawą  tj.  Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  oraz  Biuletyn 

Zamówień Publicznych, o czym mówi art. 11 ustawy. Natomiast ogłoszenie o zamówieniu na 

usługi społeczne Zamawiający zobowiązany jest zgodnie z art. 138o ust. 3 ustawy zamieścić 

jedynie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.   

Wskazać  również  należy,  że  (...)  Gdyby  ustawodawca  przewidział  możliwość  stosowania 

środków  ochrony  prawnej  dla  zamówień  na  usługi  społeczne  o wartości nieprzekraczającej 

progów, powyższe przewidziałby w sposób wyraźny w przepisach ustawy Pzp, analogicznie 

jak w przypadku zamówień na usługi społeczne powyżej progów (art. 138l w zw. z art. 138g 

ustawy  Pzp)  -  postanowienie  Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt 

KIO  169/18. 

Uwzględniając  powyższe,  Izba  uznała,  że  wykonawcy  w  postępowaniu  

o  zamówienie  na  usługi  społeczne  o  wartości  poniżej  ustawowego  progu  nie  przysługuje 

odwołanie  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  W  przypadku  postępowań  prowadzonych  

w oparciu o art. 138o ustawy Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy, z wyjątkiem reguł 

wskazanych  w  ust.  2-

4  powyższego  artykułu,  a  co  za  tym  idzie  zasadnym  wydaje  się 


twierdzenie,  że  wykonawca  nie  ma  możliwości  skorzystania  ze  środków  odwoławczych 

przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp. (por. opinia UZP; www. uzp. gov.pl). 

odniesieniu do usług społecznych o wartości poniżej progów określonych w art. 138g ust. 

1  ustawy,  ustawa  nie  zawiera  regulacji 

uprawniających  wykonawców  do  skutecznego 

korzystania ze środków ochrony prawnej, jak również nie zawiera  odesłania do stosowania 

przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne  

i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g 

ustawy. 

Stanowisko takie prezentowane jest w przeważającej części orzecznictwa Izby, i tak 

dla  przykładu  można  wskazać:  postanowienie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  6  lutego 

2018  r.,  sygn.  akt  KIO  169/18;  postanowienie  Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  9 

października  2018r.  sygn.  akt  KIO  1917/18;  Postanowienie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

z dnia 9 listopada 2017 r. sygn. akt KIO 2283/17; 

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej 

z dnia 4 stycznia 2018r. sygn.  akt KIO 2697/17;

P

ostanowienie Krajowej Izby Odwoławczej  

z  dnia  25  maja  2018r.  sygn.  akt  KIO  973/18;

Postanowienie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

z dnia 12 kwietnia 2018r. sygn. akt KIO 638/18; 

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej  

z dnia 12 czerwca 2018r. sygn. akt KIO 1051/18. 

powyższych względów odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 

pkt  1  ustawy

,  który  stanowi,  że  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że  w  sprawie  

nie mają zastosowania przepisy ustawy.  

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art.  192  ust.  10  ustawy  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  ust.  1  i  §  5  ust.  4  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. z 2018, poz. 972).  

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:………………………… 


wiper-pixel