KIO 13/19 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt: KIO 13/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

Członkowie:              Aneta Mlącka  

Izabela Niedziałek-Bujak 

 po rozpoznaniu w Warszawie 

na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 stycznia 

r.  odwołania  wniesionego  w  dniu  7  stycznia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  przez  odwołującego:  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  w  m.st. 

Warszawie Sp. z o.o., (ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa) 

w postępowaniu prowadzonym 

przez zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z 

o.o.,  (ul.  Obozowa  43,  01-161  Warszawa)  -  kwoty  15.000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście 

tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  kwotę  uiszczoną  przez  odwołującego  tytułem 

wpisu 

od odwołania. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 13/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pzp] 

przez zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa (Zamawiający), którego przedmiotem 

jest: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie, 

od 1.01.2019 r.” numer referencyjny: ZP/GP/271/IV-172/18, podzielone na 9 Części (zadań). 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dz. Urz. UE w dniu 6/09/2018  nr: 2018/S 

– 392688.  Wnoszący odwołanie wykonawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

w  m.st. Warszawie Sp.  z  o.o.  (Odwołujący)  zarzucił  Zamawiającemu naruszenie przepisów 

ustawy Pzp, w zakresie: 

wezwania Odwołującego w trybie art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp w zakresie Części (Zadania) 1, 

2, 3, 4, 5,7, 8, 9 do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość zaoferowanej ceny, w tym złożenia dowodów; 

wyznaczenia  zbyt  krótkiego,  nierealnego  terminu  na  przedstawienie  ww.  wyjaśnień 

dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  zaoferowanej  ceny,  w  tym 

złożenia dowodów w zakresie Części (Zadania) 1,2, 3, 4, 5, 7,8, 9. 

Zaskarżonym czynnościom zarzucił naruszenie następujących przepisów: 

1)  art.  90  ust.  1a  pkt  1ustawy  P

zp  z  uwagi  na  wezwanie  Odwołującego  pismem  z  dnia  28 

grudnia 2018 r., podtrzymanym 3 stycznia 2019 r., do udzielenia wyjaśnień, dotyczących 

elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  zaoferowanej  ceny,  w  tym  złożenia 

dowodów, w zakresie Części (Zadania) 1,2, 3,4, 5,7,8, 9, podczas gdy: 

a) 

okoliczności sprawy potwierdzają, że wezwanie Zamawiającego z dnia 28 grudnia 2018 r. 

jest nieuzasadnione w świetle art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp in fine, ponieważ w sprawie 

zachodzą oczywiste okoliczności uzasadniające zaistniałe rozbieżności cenowe (opisane 

w dalszej części niniejszego odwołania), w szczególności polegające na: 

ponad  dwukrotnym  przekroczeniu  przez  ceny  zaoferowane  przez  MPO  wartości 

szacunkowej  zamówienia  powiększonej  o  podatek  od  towarów  i  usług  VAT,  określonej 

przez Zamawiającego, 

drastycznym,  nieadekwatnym  do  wartości  rynkowej  usług,  zawyżeniu  cen  przez 

pozostałych Wykonawców przed aukcją, co czyni średnią arytmetyczną cen złożonych ofert 


całkowicie  nieadekwatnym  miernikiem  dla  weryfikacji  rzetelności  cen  oferowanych  przez 

Odwołującego w postępowaniu; 

ceny MPO nie odbiegają znacząco od cen stosowanych przez Zamawiającego za pierwsze 

miesiące 2019 r. oraz cen występujących w innych gminach, a więc cen rynkowych;  

braku celowości badania cen przed aukcją, które mają charakter orientacyjny, zawyżony, 

nie  są  cenami  ostatecznymi,  po  których  będą  świadczone  usługi,  a  takich  cen  powinna 

dotyczyć weryfikacja w kontekście ceny rażąco niskiej; 

b) 

w konsekwencji nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające jakąkolwiek wątpliwość, 

że  ceny  zaoferowane  przez  Odwołującego  mogą  mieć  charakter  rażąco  niski,  a 

Zamawiający przyjął całkowicie nieadekwatny miernik porównawczy dla oceny rzetelności 

oferowanych przez Odwołującego cen  oraz wezwanie do wyjaśnień skierował na zasadzie 

automatycznego stosowania przesłanki z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp; 

2)  art.  7  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  prowadzenie 

postępowania  w  sposób  naruszający  równe  traktowanie  Wykonawców,  uczciwą 

konkurencję  oraz  zasadę  proporcjonalności,  polegające  na  skierowaniu  wezwania  do 

Odwołującego  pismem  z  dnia  28  grudnia  2018  r.  do  udzielenia  wyjaśnień,  dotyczących 

elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  zaoferowanej  ceny,  w  tym  złożenia 

dowodów,  podtrzymanego  pismem  przekazanym  3  stycznia  2019  r.  w  zakresie  Części 

(Zadania) 1, 2, 3,4,5,7, 8,9, podczas gdy: 

a)  okoli

czności sprawy potwierdzają, że wezwanie Zamawiającego z dnia 28 grudnia 2018 r. 

jest nieuzas

adnione w świetle art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp in fine, ponieważ w sprawie zachodzą 

oczywiste okoliczności uzasadniające zaistniałe rozbieżności cenowe (opisane w dalszej 

części niniejszego odwołania), w szczególności polegające na: 

ponad  dwukrotnym  przekroczeniu  przez  ceny  zaoferowane  przez  MPO  wartości 

szacunkowej  zamówienia  powiększonej  o  podatek  od  towarów  i  usług  VAT,  określonej 

przez Zamawiającego, 

drastycznym, nieadekwatnym do wartości rynkowej usług zawyżeniu cen przez pozostałych 

Wykonawców przed aukcją, co czyni średnią arytmetyczną cen złożonych ,ofert całkowicie 

nieadekwa

tnym  miernikiem  dla  weryfikacji  rzetelności  cen  oferowanych  przez 

Odwołującego w postępowaniu; 

ceny MPO nie odbiegają znacząco od cen stosowanych przez Zamawiającego za pierwsze 

miesiące 2019 r. oraz cen występujących w innych gminach, a więc cen rynkowych; 

braku celowości badania cen przed aukcją, które mają charakter orientacyjny, zawyżony, 

nie  są  cenami  ostatecznymi,  po  których  będą  świadczone  usługi,  a  takich  cen  powinna 

dotyczyć weryfikacja w kontekście ceny rażąco niskiej 

b) 

w konsekwencji nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające jakąkolwiek wątpliwość, 

że  ceny  zaoferowane  przez  Odwołującego  mogą  mieć  charakter  rażąco  niski,  a 


Zamawiający przyjął całkowicie nieadekwatny miernik porównawczy dla oceny rzetelności 

oferowanych przez Odwołującego cen oraz wezwanie do wyjaśnień skierował na zasadzie 

automatycznego stosowania przesłanki z art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp; 

z  ostrożności  procesowej,  na  wypadek  nieuwzględnienia  zarzutów  określonych  w 

podpunktach 1) i 2) w punkcie 2 powyżej: 

art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  wyznaczenie  zbyt  krótkiego  terminu  do 

udzielenia  wyjaśnień,  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość 

zaoferowanej ceny, w tym złożenia dowodów, w zakresie Części (Zadania) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,  9,  u

niemożliwiającego  przygotowanie  i  przedłożenie  wyczerpujących  wyjaśnień 

odpowiadających  żądaniu  Zamawiającego,  które  z  uwagi  na  zakres  żądania 

Zamawiającego (8 z 9 Części) i stopień ich złożoności, mają charakter bardzo szczegółowy, 

skomplikowany i obszerny; 

4)  art.  7  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  prowadzenie 

postępowania  w  sposób  naruszający  równe  traktowanie  Wykonawców,  uczciwą 

konkurencję oraz zasadę proporcjonalności, polegające na wyznaczeniu Odwołującemu 

zbyt krótkiego terminu do udzielenia wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających 

wpływ  na  wysokość  zaoferowanej  ceny,  w  tym  złożenia  dowodów,  w  zakresie  Części 

(Zadania)  1,  2,  3,  4,  5,  7,  8,  9,  uniemożliwiającego  przygotowanie  i  przedłożenie 

wyczerpujących wyjaśnień odpowiadających żądaniu Zamawiającego, które z uwagi na 

zakres żądania Zamawiającego (8 z 9 Części), i stopień ich złożoności, mają charakter 

bardzo szczegółowy, skomplikowany i obszerny; 

Wskazując  na  powyższe  wykonawca  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz 

nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  Zamawiającego  z  dnia  28  grudnia  2018  r.  wezwania 

Odwołującego do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość zaoferowanej ceny w tym złożenia dowodów na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 

Pzp, podtrzymanej pismem otrzymanym dnia 3 stycznia 2019 r. oraz w przypadku upływu 

terminu  wyznaczonego  przez  Zamawiającego  na  złożenie  wyjaśnień  przed 

rozstrzygnięciem  odwołania  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  w  zakresie  zarzutów 

oz

naczonych w petitum odwołania jako 1) i 2) w punkcie 2: 

nieuwzględniania  podczas  badania  i  oceny  ofert  wyjaśnień  złożonych  przez 

Odwołującego z ostrożności w związku z wezwaniem Zamawiającego, skierowanym do 

Odwołującego z naruszeniem art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 90 


ust.  1a  pkt  1 Pzp i  pominięcie ich tak jakby  nie zostały  złożone (uznanie za niebyłe)  z 

uwagi na brak podstawy prawnej do wezwania do ich złożenia; 

nieudostępniania  wyjaśnień  złożonych  przez  Odwołującego  z  ostrożności  w  związku  z 

wezwaniem Zamawiającego, skierowanym do Odwołującego z naruszeniem art. 90 ust. 

1a pkt 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp w jakimkolwiek zakresie 

jakimkolwiek  podmiotom,  w  tym  Wykonawcom  biorącym  udział  w  postępowaniu  oraz 

utrzymanie  pełnej  ich  poufności,  w  szczególności  w  zakresie  objętym  tajemnicą 

przedsiębiorstwa; 

zwrot Odwołującemu wyjaśnień złożonych przez niego;  

ewentualnie, na wypadek nieuwzględnienia zarzutów określonych w podpunktach 1) i 2) 

w punkcie 2 powyżej w petitum odwołania oraz związanych z nimi żądań określonych w 

pkt  3  powyżej,  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

wyznaczenia  nowego  terminu  na  udzielenie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty 

mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, w tym złożenia dowodów, adekwatnego 

do zakresu wezwania i złożoności i skomplikowanego charakteru wyjaśnień nie krótszego 

niż  7  dni  po  ogłoszeniu  wyroku  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  w  zakresie 

przedmiotowego odwołania.  

Do postępowania odwoławczego w terminie określonym art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie 

przystąpił żaden wykonawca.  

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  piśmie  z  dnia  14  stycznia  2019  r. 

skierowanym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wskazując na art. 186 ust.1 ustawy Pzp 

oświadczył, że uwzględnia zarzuty zawarte w odwołaniu w całości. 

Krajowa Izba Odwoławcza, mając na uwadze art. 186 ust. 2 ustawy Pzp postanowiła 

postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.  

Orzekając o kosztach postępowania Izba, mając na uwadze przepis art. 186 ust. 6 pkt 

1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania  (Dz.  U. z  2018  r.  poz.  972),  postanowiła  o zwrocie 

O

dwołującemu z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych w całości kwoty uiszczonej tytułem 

wpisu od odwołania.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


……………………………….. 

……………………………….. 


wiper-pixel