KIO 106/19 WYROK dnia 6 lutego 2019 roku

Data: 26 kwietnia 2019

Sygn. akt KIO 106/19 

WYROK 

z dnia 6 lutego 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 

2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22  stycznia  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie: SmallGiS sp. z o.o. (lider) 

oraz  Archiwa  Mazowieckie  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  dla  lidera:  ul.  Wadowicka  8,                                     

415  Kraków  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Biebrzański  Park  Narodowy,                    

Osowiec-Twierdza 8, 19-

110 Goniądz 

przy udziale wykonawc

ów: 

A.  MGGP Aero sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-

100 Tarnów, 

B. 

OPEGIEKA s

p. z o. o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie,  

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia – konsorcjum w składzie: SmallGiS sp. z o.o. (lider) oraz Archiwa Mazowieckie 

sp.  z  o.o.  z  siedzibą  dla  lidera:  ul.  Wadowicka  8,  30-415  Kraków  Biebrzański  Park 

Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-

110 Goniądz i: 


KIO 106/19 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez  wykonawców   wspólnie ubiegających się                    

o udzielenie zamówienia  – konsorcjum  w  składzie:  SmallGiS  sp.  z  o.o. (lider)  oraz  Archiwa 

Mazowieckie  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  dla  lidera:  ul.  Wadowicka  8,  30  -  415  Kraków  tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum                       

w składzie: SmallGiS sp. z o.o. (lider) oraz Archiwa Mazowieckie sp. z o.o. z siedzibą dla 

lidera:  ul.  Wadowicka  8,  30-

415  Kraków  na  rzecz  Biebrzańskiego  Parku  Narodowego, 

Osowiec-Twierdza  8,  19-

110  Goniądz  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych zero groszy) z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  poz.  1986  ze  zm.)    na  niniejszy  wyrok  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Białymstoku. 

Przewodniczący:  …………………………………... 


KIO 106/19 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Biebrzański 

Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 G

oniądz (dalej „zamawiający”) w trybie przetargu 

nieograniczonego na 

"Dostarczenie danych teledetekcyjnych dla obszaru Basenu Środkowego 

doliny  Biebrzy"  o  numerze  ZP  -19/2018 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  –  konsorcjum  w  składzie:  SmallGiS  sp.  z  o.o.  (lider)  oraz  Archiwa  Mazowieckie                      

sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  dla  lidera:  ul.  Wadowicka  8,  30-415  Kraków  (dalej  „odwołujący”)  złożył 

odwołanie  wobec  czynności  wykluczenia  odwołującego  z  postępowania,  zarzucając 

zamawiającemu  naruszenie  art.  24  ust.  5  pkt  2  oraz  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  z  dnia                                 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2018  poz.  1986  ze  zm.)  [dalej 

„ustawa Pzp”]: 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  obciążenia  zamawiającego  kosztami 

odwołania,  a  nadto  o  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wykluczenia 

o

dwołującego i ponowne przeprowadzenie badania i oceny ofert. 

Odwołujący wniósł także o dopuszczenie następujących dowodów: 

1.  korespondencja  m

ailowa  z  przedstawicielem  Nadleśnictwa  Łomża  na  okoliczność 

sposobu przekazywania danych, 

2.  k

orespondencja  mailowa  z  przedstawicielem  RDLP  Wrocław  na  okoliczność 

informowania o warunkach pogodowych, 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  art.  24  ust.5  pkt.  2  ustawy  Pzp  z  postępowania                       

o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w sposób zawiniony 

poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  w  szczególności  gdy 

wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub 

nienależycie  wykonał  zamówienie,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą 

stosownych środków dowodowych. 

Podał,  że  w  przypadku  umowy  realizowanej  na  rzecz  Nadleśnictwa  Łomża  jak                            

Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  we  Wrocławiu  spółka  zrealizowała  przedmiot 

umowy i przedłożyła produkty do odbioru. 

Przyznał,  że  dzieła  zostały  przedłożone  po  terminie  określonym  w  umowie  jednak 

podniósł,  że  opóźnienie  nie  było  zawinione  przez  spółkę,  nie  wynikało  z  jego  zamierzonego 

działania  czy  rażącego  niedbalstwa,  lecz  było  wynikiem  czynników,  za  które  spółka 

odpowiedzialności nie ponosi. 

W  odniesieniu  do 

umowy  realizowanej  na  rzecz  Nadleśnictwa  Łomża  oświadczył,  że 

zdjęcia  wykonane  zostały  w  terminie  przewidzianym  umową,  a  proces  przekazywania 


produktów  finalnych  uległ  opóźnieniu  z  powodu  kilku  okoliczności,  na  które  spółka  nie  miała 

wpływu. 

Stwierdził,  że  to  zamawiający  nie  ujawnił  wszystkich  istotnych  informacji,  które                         

w  konsekwencji  spowodowały  opóźnienie  dostawy  poszczególnych  produktów,  tj.  nie  załączył 

do  umowy  aktualnego  obszaru  terytorialnego  działania  Nadleśnictwa  Łomża,  dla  którego 

zamawiał opracowanie, pomimo, że się do tego zobowiązał w umowie. 

Wyja

śnił, że pobrany przez wykonawcę obszar z Państwowego Rejestru Granic okazał 

się  nieaktualny,  co  spowodowało  konieczność  dodatkowego  wykonania  fragmentów 

opracowania co wywołało opóźnienie zwłaszcza w przekazaniu materiałów o charakterze map 

ogólnych jak np. mapy anaglifowe. Uzupełnił, że obecny zasób PRG jest aktualny.  

Uznał,  że  wykorzystał  plik  pochodzący  z  PRG,  który  okazał  się  nieaktualny,  co  było 

błędem, ale było także – wedle odwołującego –błąd zamawiającego.  

Stanął  na  stanowisku,  że  powyższe  nie  jest  dowodem  na  rażące  niedbalstwo,  gdyż 

trudno spodziewać się tego typu błędu, korzystając z państwowego zasobu. 

Podał, że w przedsiębiorstwie funkcjonuje oprogramowanie „System Planowania Lotów” 

w  którym,  jeżeli  nie  wskaże  się  obszaru  szczególnego,  wykorzystuje  on  jednostki  Podziału 

Terytorialnego  Kraju 

–  z  uwagi  na  to,  że  granica  jest  granicą  standardową  wykorzystano  tą 

granicę bez weryfikacji. 

Dodatkowo 

wskazał,  że  w  trakcie  przetwarzania  danych  całego  bloku  (w  przypadku 

Nadleśnictwa  Łomża  to  aż  2600  km  )  doszło  do  przerwy  zasilania  w  biurowcu,  gdzie  jest 

wynajmowane  biuro  przez  spółkę,  przez  co  został  przerwany  wielodniowy  proces 

przetwarzania, a czynność należało powtórzyć.  

Stwierdził, że ostatecznie produkty zostały przekazane w całości oraz, że zamawiający 

złożył  nieskuteczne  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  z  przyczyn  nie  do  końca 

zrozumiałych, ponieważ nastąpiło to już po ocenie danych.  

Podał, że sprawa jest wyjaśniana i będzie kontynuowana. 

Uzupełnił,  że  konieczność  weryfikacji  map  anaglifowych  przekazanych  w  formie  FTP                    

w celu weryfikacji poprawności przedłożonych danych i związane z tym problemy pracowników 

Nadleśnictwa  Łomża  z  otworzeniem  tych  map  doprowadziło  do  przedłużenia  wykonania 

przedmiotu umowy. 

Zdaniem  odwołującego  na  opóźnienie  w  realizacji  umowy  istotny  wpływ  miał  również 

fakt,  iż  zamawiający  zwlekał  aż  6  dni  z  akceptacją  tzw.  próbek  wyrównania  tonalnego,  co 

wstrzymywało całkowicie dalsze prace. 

Dowód: Korespondencja mailowa z przedstawicielem Nadleśnictwa Łomża.


Podsumował,  że  nie  mogą  się  ostać  zarzuty  Biebrzańskiego  Parku  Narodowego 

dotyczącego  zawinionego  poważnego  naruszenia  obowiązków  zawodowych  w  wykonaniu 

zamówienia na rzecz Nadleśnictwa Łomża. 

W  odniesieniu  do 

umowy  realizowanej  na  rzecz  RDLP Wrocław  podał,  że   wykonawca 

wykonał  naloty  na  terenie  sześciu  Nadleśnictw  w  terminie  przewidzianym  umową  tj.  do  dnia                  

31  sierpnia  2018  roku, 

wykorzystując  wszystkie  dostępne  okna  pogodowe  umożliwiające 

wykonanie  rejestracji,  jednak 

na  terenie  trzech  Nadleśnictw  w  rejonie  Gór  Sowich  i  Kotliny 

Kłodzkiej  w  trakcie  nalotu  wystąpiły  niewielkie  chmury  typu  cumulus  (poniżej  5%),  które 

wykluczyły część zdjęć z wykorzystania. 

Wskazał,  że  obszary  te  jak  i  kolejne  dwa  Nadleśnictwa  w  Kotlinie  Kłodzkiej  zostały 

wykonane do dnia 

12 września 2018 roku.  

Wyjaśnił,  że  pomimo  jego  wniosku  zamawiający  odmówił  zawarcia  aneksu  do  umowy                 

z przyczyn siły wyższej w zakresie terminu wykonania zdjęć. 

W ocenie odwołującego nie można podzielić twierdzeń zamawiającego jakoby to spółka 

nie zastosowała procedur wynikających z § 11 ust. 1 pkt a umowy. 

Wskazał,  że  procedura  tam  opisana  była  bardzo  nieprecyzyjna,  w  szczególności  nie 

rozstrzygała,  na  kim  ciąży  obowiązek  sporządzenia  protokołu  –  zarówno  w  umowie  zawartej                  

z  RDLP  Wrocław,  jak  i  w  OPZ  nie  ma  opisanych  procedur  dokumentacji  pogody  oraz 

odpowiedzialności spółki w tym zakresie. 

Uzupełnił, że przedstawiciele spółki korespondowali z przedstawicielami RDLP Wrocław 

odnośnie warunków pogodowych. 

Dowód: korespondencja mailowa. 

Podał,  że  wykonawca  w  dniu  21  sierpnia  2018  roku  poinformował  pisemnie 

zamawiającego  o  ryzyku  niewykonania  zdjęć  do  31  sierpnia  2018  roku  i  zwrócił  się  z  prośbą                  

o  przedłużenie  terminu  rejestracji  o  15  dni  –  przyczyną  powiadomienia  RDPL  Wrocław  były 

warunki  pogodowe  w  Kotlinie  Kłodzkiej,  których  spółka  nie  mogła  przewidzieć.  Dodał,  że                         

o  powyższym  spółka  poinformowała  RDLP  Wrocław  jeszcze  raz  już  po  stwierdzeniu  faktu 

niewykonania  w  dniu  03  września  2018  roku,  co  również  powinno  –  zdaniem  odwołującego  – 

pozwolić zamawiającemu ograniczyć umowę.  

Stwierdził, że zamawiający nie był zainteresowany ani ograniczeniem, ani przedłużeniem 

terminu  realizacji, 

czego  dawał  wyraz  w  kolejnych  pismach  oraz  w  późniejszym  działaniu  – 

przykładem jest bezpodstawna odmowa przyjęcia produktów zawierających zdjęcia z września 

nawet w chwili gdy już wiadome było, że zostały pozyskane. 

Odwołał się do umowy z RDLP w Zielonej Górze, którą aneksowano innemu wykonawcy 

w skutek braku możliwości wykonania zdjęć w terminie.  

Zwrócił  uwagę,  że  treść  wszystkich  trzech  umów,  tj.  umowy  z  RDLP  Wrocław,  umowy                 


z  RDLP  Zielona  Góra  oraz  Nadleśnictwem  Łomża  była  tożsama  w  zakresie  możliwości 

aneksowania, ograniczenia umowy i odstąpienia od niej. 

Wskazał, że w związku z negatywnym stanowiskiem RDLP Wrocław zarówno w sprawie 

przedłużenia  terminu  wykonania  zdjęć  jak  i  możliwości  wykorzystania  pozyskanych  już  we 

wrześniu  zdjęć,  wykonawca  przedłożył  do  odbioru  dwa  poprawnie  opracowane  Nadleśnictwa                

w rozumieniu  z

amawiającego oraz opinię prawną, z której wynikało, że umowa jest podzielna,          

tj.  że  każde  z  nadleśnictw  miało  zgodnie  z  umową  być  oddzielnie  oceniane,  oddzielnie 

użytkowane oraz oddzielnie zapłacone przez każde z nadleśnictw.  

Stanął na stanowisku, że zamawiający w procedowaniu odbioru popełnił wiele naruszeń 

umowy i przepisów ogólnych, między innymi odmówił podpisania protokołów przyjęcia dysków                       

z  produktami,  odmówił  oględzin  zawartości,  nie  przystąpił  do  weryfikacji  jakości,  następnie 

oświadczył  o  naliczeniu  kar  umownych  do  dowolnie  przyjętego  przez  siebie,  niczym 

nieuzasadnionego  terminu,  niezwiązanego  z  terminem  przekazania  materiałów,  po  czym 

zmienił zdanie i oświadczył (nieskutecznie) o odstąpieniu od umowy.  

Zdaniem  odwołującego  zamawiający  działał  w  taki  sposób  jakby  z  góry  założył,  że 

przedmiotowego dzieła nie chce odebrać.  

Oświadczył, że złożył skargę do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w związku 

z  działaniem  pracowników  realizujących  umowę  na  szkodę  Skarbu  Państwa  –  sprawa  jest                   

w toku. 

Nie  można  podzielił  stanowiska  zamawiającego  o  niewłaściwym  zorganizowaniu                        

i  niewystarczającym  zaangażowaniu  potencjału  technicznego.  Wyjaśnił,  że  przy  organizacji 

lotów przyjmuje się zasadę, iż okno 4 godzinne jest wystarczające do wiarygodnego planowania 

oraz  technicznie  poprawnego  wykonania  prac,  czego  dowodem  jest  zdefiniowanie  warunków                

w podobnych tego typu przetargach (np. przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii).  

Podkreślił,  że  w  jego  przypadku  wystąpiły  krótkie  okna,  które  nie  były  możliwe  do 

zaplanowania  na  podstawie  prognozy  pogody 

–  w  dokumentach  mowa  jest  o  ok.  2-3 

godzinnych oknach pogodowych.  

W  ocenie  odwołującego  o  dobrym  planowaniu  i  wykorzystaniu  potencjału  świadczy 

chociażby  fakt,  że  wykonywał  kilkukrotnie  naloty  tych  samych  miejsc,  gdzie  wystąpiły 

nieprzewidywalne  prognozą  chmury.  Oświadczył,  że  bazował  przez  wiele  dni  na  lotniskach                    

w  Mirosławicach  i  Świebodzicach  w  oczekiwaniu  na  pogodę  i  starał  się  wykorzystać  każdą 

dostępną  pogodę,  jednak  efekt  w  przypadku  gór  był  zawsze  taki  sam  i  dopiero  12  września 

2018  roku  udało  się  skutecznie  zarejestrować  teren,  tj.  w  momencie  poswatania  rozległego 

chłodnego wyżu. 

Dowód: Korespondencja z RDLP Wrocław. 

Podniósł,  że  o  nienależytym  rozumieniu  umowy  świadczą  działania  RDLP  Wrocław                    


w  postaci  wniosku  o  zajęcie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  do  towarzystwa 

ubezpieczeniowego, 

które  odmówiło  świadczenia  z  uwagi  na  błędy  formalne  po  stronie 

z

amawiającego  i  brak  podstaw;  powyższe  dowodzi  również,  że  zamawiający  nie  współdziałał                 

z wykonawcą, za co nie można przenosić odpowiedzialności na wykonawcę. 

Oświadczył,  że  w  tym  samym  okresie  spółka  wykonała  poprawnie  dwa  zamówienia  – 

ortofotomapy dla 2 nadleśnictw  w RDLP Kraków oraz dla Nadleśnictwa Przysucha – produkty 

zostały odebrane i zapłacone.  

Oświadczył  nadto,  że  spółka  ma  ugruntowaną  pozycję  i  renomę  na  rynku  usług                         

z  zakresu  GiS,  świadczonych  dla  szeregu  Nadleśnictw,  organów  jednostek  władzy  publicznej                  

i samorządowej oraz ministerstw. 

Podsumow

ał,  że  nie  można  przypisać  wykonawcy  nienależytego  wykonania  umowy, 

przeciwnie  wykonano  szereg 

czynności  zmierzających  do  wykonania  umowy  nawet                                 

w  warunkach  ograniczanych  siłą  wyższą;  przyczyną  nierozliczenia  do  tej  pory  projektów                     

w obydwu przypadkach nie były błędy techniczne, a błędy formalne po stronie zamawiających. 

Odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  nie  wykazał  za  pomocą  stosownych  środków 

dowodowych,  jakoby  czynności  wykonywane  na  rzecz  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów 

Państwowych  w  Wrocławiu,  jak  i  na  rzecz  Nadleśnictwa  Łomża  zostały  wykonane                                

z  naruszeniem  obowiązków  zawodowych  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa,  do  czego  jest  zobligowany  (zob.  Wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia                         

19  marca  2018  roku,  sygn.  akt  KIO  429/18

,  Wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia                  

13 marca 2018 roku, sygn. akt KIO 335/18). 

Wskazał,  że  w  uzasadnieniu  wykluczenia  zamawiający  odniósł  się  wyłącznie  do 

wskazania  sytuacji,  które  w  jego  ocenie  mogą  stanowić  rażące  niedbalstwo  w  wykonaniu 

zamówienia,  nie  wykazał  jednak,  że  do  wskazanych  naruszeń  doszło  rzeczywiście  w  sposób 

zawiniony  i  naruszenia  te  mają  charakter  naruszeń  poważnych,  co  stoi  w  sprzeczności                         

z  dominującym  zarówno  w  orzecznictwie,  jak  i  w  doktrynie  podglądem,  który  wskazuje,  że 

przesłanki wykluczenia muszą wystąpić  łącznie. 

Powołał się na stanowisko doktryny: 

"aby  podstawa  wykluczenia  została  zrealizowana,  musi  wystąpić  zawinione  poważne 

naruszenie  obowiązków  zawodowych"  (M.  Sieradzka  "Prawo  zamówień  publicznych. 

Komentarz" M. Sieradzka (red.), Warszawa. 2018, str. 177), 

"naruszenie  obowiązków  zawodowych  mą  być  poważne  i  zawinione,  a  także  -  na  co 

wskazuje  obecna  regulacja  art.  24  ust.  5  pkt  2  ustawy  Pzp,  ma  to  być  tego  rodzaju 

naruszenie, które podważa uczciwość wykonawcy" - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej         


z  dnia  19  marca  2018  roku,  sygn.  akt  KIO  429/18.  (tak  samo  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z dnia 13 marca 2018 roku, sygn. akt KIO 335/18 

Podniósł,  że  "zastosowanie,  nawet  fakultatywnej  przesłanki  wykluczenia,  winno  być 

poprzedzone  poczynionymi  przez  podmiot  zamawiający  ustaleniami,  co  do  okoliczności 

faktycznych leżących u podstaw działań lub zaniechań wykonawcy, wpisujących się w hipotezę 

normy  prawnej  ujętej  w  treści  art.  24  ust.  5  pkt  2  p.z.p.  Niedopuszczalne  jest  bowiem 

jakiekolwiek  automatyczne  działanie  oparte  jedynie  na  powzięciu  informacji,  iż  doszło  do 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę." (Wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 20 grudnia 2016 roku, sygn. akt KIO 2335/16). 

W  ocenie  odwołującego  zamawiający  takich  ustaleń  nie  poczynił,  a  jego  ocena  jest 

aprioryczna  i  nie  bierze  pod  uwagę  wyjaśnień  spółki,  gdzie  wskazano  przyczyny 

nieterminowego przedłożenia produktów obu umów z przyczyn nie leżących po stronie spółki. 

Na  podstawie  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  przekazanej  Izbie  przez  zamawiającego  w  kopii  potwierdzonej  za  zgodność                       

z  oryginałem  przy  piśmie z  28  stycznia  2019  r. –  dokumentów  przywołanych  w  dalszej  części 

uzasadnienia,  O

dpowiedzi  na  odwołanie  –  pismo  zamawiającego  z  4  lutego  2019  r.,  a  także 

stanowisk  stron  i  przystępującego,  zaprezentowanych  w  toku  rozprawy  skład  orzekający  Izby 

ustalił i zważył, co następuje. 

Sk

ład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Pismem z dnia 14 listopada 2018 r. zamawiający, powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy 

Pzp  zmienił  treść  SIWZ  w  zakresie  części  V  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  podstawy 

wykluczenia  z  postępowania,  rozszerzając  te  podstawy  o  przesłanki  z  art.  24  ust.  5  pkt  2  i  4 

ustawy  (tzw.  fakultatywne  przesłanki  wykluczenia)  oraz  modyfikując  odpowiednio  wzór 

załącznika  nr  9  do  SIWZ  Oświadczenie  w  sprawie  podstaw  wykluczenia  (poprzez  objęcie 

treścią oświadczenia wykonawcy dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 2, 4 i 8).  

Zamawiający  zmodyfikował  także  Ogłoszenie  o  zamówieniu  z  dnia  30  sierpnia  2018  r. 

(610579-N-

2018)  ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia  14 listopada 2018 r. (500272541-

N-2018). 

Po  upływie  terminu  składania  ofert,  pismem  z  dnia  9  stycznia  2019  r.,  zamawiający 

wezwał odwołującego z powołaniem się na przepis art. 26 ust. 3 i w zw. z art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp do złożenia: 

poprawionego  oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  złożonego  przez  lidera 

konsorcjum  SmallGlS  Sp.  z  o.  o.  ul.  Wadowicka  8a,  30-

415  Kraków.  Oświadczenie 


załącznik nr 9 do SIWZ, w swojej treści nie zawiera informacji, że wykonawca podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp oraz że podjął na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustaw

y PZP środki naprawcze”, 

dowodów  potwierdzających,  że  w  stosunku  do  Wykonawcy  nie  zachodzą  przesłanki                  

w zakresie wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy 

Pzp,  w  celu  udowodnienia  Zamawiającemu,  że  jest  Wykonawcą  rzetelnym                                   

i wiarygodnym

”. 

Zamawiający  przedstawił  także  swoje  zastrzeżenia  w  stosunku  do  odwołującego 

powstałe  w  związku  z  dwoma  umowami,  których  realizacji  podjął  się  odwołujący,  tj.  umowy                    

nr 

ZG.271.11.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. na realizację usługi „Wykonanie lotniczych zdjęć 

fotogrametrycznych  oraz  ortofotomapy  dla  zasięgu  terytorialnego  Nadleśnictwa  Łomża” 

zawartej  z  Skarbem  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  – 

Nadleśnictwo Łomża w  dniu 13.06.2018 r.  oraz  umowy  nr  45/2018  z  dnia 13  lipca  2018  r.  na 

usługę „Wykonanie zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla ośmiu nadleśnictw RDLP we 

Wrocławiu”, przedstawiając na czym zastrzeżenia te polegają. 

Zamawiający  stwierdził  dodatkowo,  że  analizując  posiadany  materiał  dowodowy  ustalił, 

że  odwołujący  nie  wykonał  dwóch  umów  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  ich  istotnej 

części z przyczyn leżących po stronie odwołującego w wyniku czego doszło do rozwiązania obu 

u

mów. 

Stwierdzając powyższe, zamawiający poinformował, że na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2           

i  4  ustawy  Pzp  zamierza  wykluczyć  odwołującego  z  postępowania  i  wezwał  odwołującego  do 

złożenia  dowodów  w  zakresie  zaprezentowanych  w  piśmie  zastrzeżeń,  „aby  udowodnić 

Zamawiającemu, że SmallGlS Sp. z o. o. jest wykonawcą rzetelnym i wiarygodnym”

Zamawiający  wyznaczył  odwołującemu  termin  na  złożenie  dokumentów  i  dowodów  do 

dnia 14 stycznia 2019 r. godz. 12

Pismem  z  dnia  10  stycznia  2019  r.  odwołujący  zwrócił  się  do  zamawiającego                               

o  przedłużenie  terminu  złożenia  odpowiedzi  do  21  stycznia  2019  r.  godz.  15

,  na  co 

zamawiający, pismem z dnia 10 stycznia 2019 r., wyraził zgodę. 

Odwołujący  złożył  odpowiedź  pismem  z  dnia  10  stycznia  2019  r.  (wpływ  do 

zamawiającego 14 stycznia 2019 r.). 

Odwołujący  oświadczył,  że  „w  stosunku  do  wykonawcy  nie  zachodzą  przesłanki                           

w zakresie wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, 

gdyż  w  działaniu  wykonawcy  dotychczas  nikt  nie  wykazał  zamierzonego  działania  w  wyniku 

którego  doszło  do  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  zamówienia,  lub  rażącego 

niedbalstwo.  Dokonując  samooceny  własnych  działań  również  nie  można  się  dopatrzyć 

jakichko

lwiek  uchybień,  które  mogłoby  świadczyć  o  przesłankach  powodujących  wykluczenie                   

z postępowania. Wykonawca jest firmą rzetelną i wiarygodną działająca na rynku od roku 2012, 


zrealizował kilkaset zamówień publicznych, wiele z niech w ostatnich 3 latach. W związku z tym 

nie składamy oświadczenia o poprawionej treści.” 

W  dalszej  części  zaprezentował  „uzasadnienie  merytoryczne  i  prawne”  swojego 

stanowiska. Odwołujący nie złożył wraz z odpowiedzą żadnych dokumentów – dowodów. 

Pismem z dnia 18 s

tycznia 2019 r. zamawiający zawiadomił o wykluczeniu odwołującego 

zaprezentował następujące uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Uzasadnienie faktyczne 

Wykonawca  odpowiadając  w  dniu  10  stycznia  2019  r.  na  wezwanie  do  złożenia  dokumentów                   

dnia 9 stycznia 2019 r nie złożył: 

a) 

poprawionego  oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  złożonego  przez  lidera 

konsorcjum SmallGlS Sp.  z o. o. ul. Wadowicka 8a, 30-

415 Kraków. Oświadczenie - załącznik 

nr  9 do  SIWZ, w  swojej  treści  nie  zawiera  informacji,  że Wykonawca podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP oraz że podjął na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

PZP środki naprawcze, 

b) 

dowodów  potwierdzających,  że  w  stosunku  do  Wykonawcy  nie  zachodzą  przesłanki                       

w zakresie wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp,                        

w celu udowodnienia Zamawiającemu, że jest Wykonawcą rzetelnym i wiarygodnym. 

Zamawiający  po  przeanalizowaniu posiadanej  dokumentacji  oraz  biorąc pod uwagę powyższe 

uważa,  że Wykonawca  SmallGlS  Sp.  z  o.  o.  jest  Wykonawcą  nierzetelnym  i  niewiarygodnym, 

gdyż w 2018 r. nie wykonał dwóch umów w sprawie zamówienia publicznego: 

Umowy  nr  ZG.271.11.2018  z  dnia 13  czerwca 2018 r.  na  realizację usługi  „Wykonanie 

lotniczych zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomapy dla zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa 

Łomża”  zawartej  ze  Skarbem  Państwa  -  Państwowe Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  - 

Nadleśnictwo Łomża. 

Umowy nr 45/2018 z dnia 13.07.2018 r. na usługę „Wykonanie zdjęć fotogrametrycznych 

oraz ortofotomap dla ośmiu nadleśnictw RDLP we Wrocławiu" zawartej  z Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych we Wrocławiu . 

Niewykonanie powyższych umów nastąpiło w wyniku rażącego niedbalstwa Wykonawcy, które: 

W przypadku 

umowy z Nadleśnictwem Łomża polegało na: 

niewykonaniu zamówienia publicznego w terminie wynikającym z ww. umowy. 

Wykonawca  w  terminie  do  dnia  30  września  2018  r.  nie  przekazał  Nadleśnictwu  Łomża 

żadnego z zamawianych produktów. Pierwsze z zamawianych produktów Nadleśnictwo Łomża 

otrzymało (przesyłką kurierską) dopiero w dniu 22 października 2018 r. Nadleśnictwo Łomża po 

sprawdzeniu  zawartości  przekazanych  przez  Wykonawcę  dysków  stwierdziło,  że  otrzymane 

produkty  stanowią  tylko  część  z  zamawianego  kompletu  produktów.  Po  zgłoszeniu  przez 

Nadleśnictwo  Łomża  za  pomocą  poczty  elektronicznej  braku  części  zamawianych  produktów, 


Wykonawca  dosyłał  etapowo  brakujące  pliki.  Do  dnia  7  listopada  2018  r.  Wykonawca  nie 

dostarczył  Nadleśnictwu  Łomża  wszystkich  kartometrycznych  map  anaglifowych.  W  sytuacji 

przekroczenia terminu wykonania umowy o więcej niż 14 dni, Nadleśnictwo Łomża na mocy § 6 

ust. 1 lit. a tejże umowy, pismem z dnia 08 listopada 2018 r. skierowanym do Prezesa Zarządu 

Small GIS Sp. z o.o. w Krakowie, odstąpiło od umowy nr ZG.271.11.2018 z dnia 13.06.2018 r. 

na  realizację  usługi  „Wykonanie  lotniczych  zdjęć  fotogrametrycznych  oraz  ortofotomapy  dla 

zasięgu  terytorialnego  Nadleśnictwa  Łomża"  i  zwróciło  Wykonawcy  otrzymane  do  tego  dnia 

produkty. 

nie  zwróceniu  się  do  Zamawiającego  o  przesłanie  aktualnego  zasięgu  obszaru 

Nadleśnictwa  Łomża,  który  był  objęty  przedmiotem  zamówienia.  Zdaniem  Wykonawcy 

obowiązkiem Nadleśnictwa Łomża było załączenie do umowy aktualnego obszaru Nadleśnictwa 

Łomża.  Wykonawca  po  zauważeniu  tego  uchybienia  nie  wystąpił  do  Nadleśnictwa  Łomża                        

o  udostępnienie  (zgodnie  z  umową)  zasięgu  opracowania  w  formie  elektronicznej  w  postaci 

pliku ESRI shapefile. Wykonawca twierdzi, że pobrał sam z Państwowego Rejestru Granic plik        

z aktualnym obszarem terytorialnym działania Nadleśnictwa Łomża, który w ocenie Wykonawcy 

okazał  się  nieaktualny.  W  tej  sytuacji  Zamawiający  Biebrzański  Park  Narodowy  we  własnym 

zakresie  sprawdził  czy  zasięg  Nadleśnictwa  Łomża  zamieszczony  w  Państwowym  Rejestrze 

Granic jest aktualny i stwierdził, że w ww. Rejestrze znajdują się aktualne granice Nadleśnictwa 

Łomża a załączony tam plik z granicami datowany jest na 30. 01.2018 r. Nota bene Wykonawca 

nie wskazał rzeczywistego źródła pozyskania „aktualnego obszaru terytorialnego Nadleśnictwa 

Łomża". 

niezabezpieczeniu sieci komputerowej w przedsiębiorstwie Wykonawcy. W piśmie z dnia 

10  stycznia  2019  r.  Wykonawca  wskazał,  że  wpływ  na  nieterminową  realizację  umowy  miała 

przerwa  w  dostawie  energii  elektrycz

nej  w  biurowcu  wynajmowanym  przez  firmę,  w  wyniku 

czego  został  przerwany  wielodniowy  proces  przetwarzania  danych  i  czynność  należało 

powtórzyć.  Na  okoliczność  tę  Wykonawca  nie  powoływał  się  w  korespondencji  prowadzonej                    

z  Nadleśnictwem  Łomża.  Profesjonalny  Wykonawca  musi  być  przygotowany  na  tego  rodzaju 

zdarzenia. Fakt nieprzewidzenia alternatywnego rozwiązania zasilania lub wykonywania całego 

procesu  technologicznego  bez  stosownego  zabezpieczenia  oraz  brak  śledzenia  informacji                    

o przerwach w dostawie prądu źle świadczy o Wykonawcy jako profesjonaliście. Jednocześnie 

Wykonawca nie wskazał, że podjął stosowne środki zaradcze aby w przyszłości uniknąć takiej 

sytuacji.  

Dowód: kopia umowa nr ZG.271.11.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. 

kopia pisma Nadleśnictwa Łomża z dnia 08 listopada 2018 r.  

kopia pisma SmallGlS z dnia 10 stycznia 2019 r. 

W przypadku umowy z RDLP we Wrocławiu polegało na: 

nie 

przedstawieniu 

dowodów 

na 

potwierdzenie 

rzeczywistych 

warunków 


atmosferycznych mających wpływ na niemożliwość wykonania całego świadczenia umownego 

czym  mógł  doprowadzić  do  zmiany  ww.  umowy  w  zakresie  ograniczenia  rzeczowego 

przedmiotu zamówienia, o czym mowa w 511 ust. 1 lit. a) ww. umowy. Niepodejmowanie przez 

Wykonawcę działań przewidzianych umową świadczy o nieznajomości zapisów umownych. 

zwrócenie  się  z  prośbą  o  wydłużenie  terminu  wykonania  zdjęć  fotogrametrycznych  do 

dnia 30 września 2018 r, po terminie na wykonanie zdjęć fotogrametrycznych określonym w ww. 

umowie 

§ 3 ust. 1 (31 sierpnia 2018 r.), podczas gdy ww. umowa nie przewidywała możliwości 

zmiany  umowy  w  zakresie  przedłużenia  terminu  wykonania  zarówno  całej  umowy  jak                                 

i  poszczególnych  jej    części.  Okoliczność  ta  kolejny  raz  potwierdza,  że  Wykonawca  nie  znał 

zapisów zawartej umowy.  

Dowód: kopia pisma Wykonawcy z dnia 03 września 2018 r. 

niewłaściwym 

zorganizowaniu 

realizacji 

umowy 

poprzez 

niewystarczające 

zaangażowanie  potencjału  technicznego  czego  dowodem  jest  przyznanie  się  Wykonawcy,  że 

gdy  na  obs

zarach  niezarejestrowanych  w  pełni,  chwilowo  występowały  odpowiednie  warunki 

pogodowe,  Wykonawca  zaangażowany  był  w  rejestrację  innych  rejonów  objętych 

zamówieniem.  

Dowód: kopia pisma Wykonawcy z dnia 03 września 2018 r. 

kopia pisma Wykonawcy z dnia 05 listopada 2018 r. 

niewykonaniu  ww.  zamówienia  publicznego  terminowo.  Wykonawca  zobowiązany  był 

dostarczyć  Zamawiającemu  RDLP  we  Wrocławiu  osiem  oddzielnych  zestawów  produktów 

(zawierających  dane  dotyczące  każdego  nadleśnictwa  osobno)  w  sposób  określony  w  §  4 

umowy. 

Wykonawca  SmallGlS  Sp.  z  o.o.  do  dnia  31  października  2018  r.  (włącznie)  nie  przekazał 

Zamawiającemu  RDLP  we  Wrocławiu  przedmiotu  zamówienia.  W  dniu  6  listopada  2018  r. 

Wykonawca  przekazał  część  z  zamawianych  produktów  dla  dwóch  nadleśnictw  a  w  dniu                    

13  listopada  2018  r.  pozostałe  z  zamawianych  produktów  dla  tychże  dwóch  nadleśnictw. 

Stwierdzony przez Zamawiającego RDLP we Wrocławiu brak kompletu zamówionych zestawów 

produktów uniemożliwił odbiór przedmiotu zamówienia w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 6 

umowy. 

Zamawiający  RDLP  we  Wrocławiu  mając  na  uwadze  fakt,  iż  do  dnia  29  listopada  2018  r. 

Wykonawca  przekazał  jedynie  zamówione  produkty  dla  dwóch  nadleśnictw,  oraz  że 

przekroczenie  terminu  w  zakresie  pozostałych  6-ciu  nadleśnictw  wynosiło  ponad  14  dni, 

pismem z dnia 29.11.2018 rok znak spr. ZA 6032.1.2018 r. poinformował Wykonawcę SmallGlS 

Sp. z o. o. o odstąpieniu od umowy nr 45/2018 z dnia 13.07.2018 r. na podstawie § 8 ust. 1 lit. a 

tejże umowy. 

Dowód: kopia pisma RDLP we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2018 r. 

Zamawiający uważa, że Wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego, którego 


następstwem  jest  niewykonanie  ww.  zamówień  publicznych  wynikające  z  nieprzestrzegania 

przez  Wykonawcę  zasad  staranności  i  standardów  postępowania  wymaganych  od 

profesjonalisty.  Wykonawca  zawierając  umowę  przyjął  na  siebie  określone  zobowiązanie,  stał 

się gwarantem uzyskania opisanych w umowie rezultatów. Obowiązkiem Wykonawcy było takie 

zorganizowanie  procesu  wykonania  zamówienia,  by  osiągnąć  cel  końcowy  umowy  w  terminie                  

w  niej  określonym  i  w  sposób  wymagany  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  nie  przewidział                

i  nie  podjął  środków  zaradczych  minimalizujących  ryzyka  wykonania  analizowanych  umów. 

Powyższe dowody wskazują, że Wykonawca nie zachował minimalnych (elementarnych) zasad 

prawidłowego  zachowania  się  w  przywołanych  wyżej  sytuacjach.  Zamawiający  przyjmuje 

stanowisko, że opisane zachowanie Wykonawcy odbiega od miernika należytej staranności co 

w przypadku profesjo

nalnego Wykonawcy nie powinno mieć miejsca. 

Zaistniałe  okoliczności  związane  z  realizacją  przez  Wykonawcę  przedmiotowych  umów  oraz 

złożone  przez  Wykonawcę  w  piśmie  z  dnia  10.01.2019  r.  wyjaśnienia  nie  rozwiewają  obaw 

Zamawiającego Biebrzańskiego Parku Narodowego co do wykonania przez SmallGlS Sp. z o.o. 

zamówienia w sposób wymagany przez Zamawiającego. 

Uzasadnienie prawne 

Zamawiający wyklucza ww. Wykonawcę działając na podstawie: 

art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.): „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został 

zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  barku 

podstaw wykluczenia". 

art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.): „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę,  który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa 

jego  uczciwość,  w  szczególności  gdy  wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego  niedbalstwa nie wykonał  lub  nienależycie wykonał  zamówienie,  co  zamawiający jest            

w stanie wykazać za mocą stosownych środków dowodowych".   

Stosownie do przepisu art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą”  

Odwołanie  złożono  „od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez 

Zamawiającego,  w  postępowaniu  (…),  co  stanowi  naruszenie  przez  Zamawiającego  art.  24                 

ust. 5 pkt. 2 p.z.p. oraz 24 ust. 1 pkt. 12

.” 

W uzasadnieniu odwołujący wskazał, że zamawiający wykluczył go na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

. Odwołujący nie wskazał żadnych okoliczności                                    

i  argumentacji  dotyczącej  wykluczenia  go  z  postępowaniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12 


ustawy Pzp. 

Ustalenia  składu  orzekającego  Izby  co  do  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

od

wołania oraz legitymacji do wniesienia odwołania. 

Skład orzekający Izby ustalił, że nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

odrzuceniem  odwołania  w  trybie  art.  189  ust.  2 ustawy  Pzp  i  nie  stwierdziwszy  ich,  skierował 

odwołanie do rozpoznania na rozprawę. 

W dalszej kolejności skład orzekający Izby ustalił, że odwołujący nie ma legitymacji we 

wniesieniu odwołania. 

Art. 179 ust. 1 ustawy Pzp brzmi: „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 

przysługują  wykonawcy  (…),  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniki  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

niniejszej ustawy.

” 

Zgodnie z zacytowanym 

art. 179 ust. 1 ustawy Pzp legitymacja do wniesienia odwołania 

przysługuje wykonawcy, który łącznie spełnia następujące przesłanki:  

posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia,  

poniesienia lub możliwości poniesienia szkody, 

3.  poniesiona  lub  ewentualna  szkoda  jest  wynikiem  naruszenia  przez  z

amawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

O

dwołujący,  czego  był  świadom  (sam  wskazał  to  w  odwołaniu)  został  wykluczony  na 

podstawie 

zarówno art. 24 ust. 5 pkt 2, jak i na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.   

Dodatkowo  odwołujący,  co  potwierdził  na  rozprawie,  “w  odwołaniu  nie  odniósł  się  do 

podstawy  wykluczenia  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  uznając  że  jedynie  formalnie 

Zamawiający podstawę taką wskazał.” 

Stanowiska  odwołującego,  że  zamawiajacy  “jedynie  formalnie”  wskazał  jako  podstawę 

wykluczenia odwołującego z postępowania art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp nie sposób jednak 

podzielić,  ponieważ  zamawiający  w  odniesieniu  także  do  tej  podstawy  prawnej  (tak  jak                               

w przypadku podstawy z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

podał uzasadnienie faktyczne. 

W  piśmie  z  dnia  18  stycznia  2019  r.  zamawiający,  w  odniesieniu  do  wykluczenia 

odwołującego z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, uzasadnił: “Wykonawca odpowiadając w dniu 

10 stycznia 2019 r. na wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 9 stycznia 2019 r nie złożył: 

(…)  b)  dowodów  potwierdzających,  że  w  stosunku  do  Wykonawcy  nie  zachodzą  przesłanki                      

w zakresie wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp,  

w celu udowodnienia Zamawiającemu, że jest Wykonawcą rzetelnym i wiarygodnym.” oraz, że 


złożone  przez  Wykonawcę  w  piśmie  z  dnia  10.01.2019  r.  wyjaśnienia  nie  rozwiewają  obaw 

Zamawiającego Biebrzańskiego Parku Narodowego co do wykonania przez SmallGlS Sp. z o.o. 

zamówienia w sposób wymagany przez Zamawiającego.” 

O

dwołujący nie objął odwołaniem zarzutu wykluczenia go z udziału  w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt  12 ustawy Pzp z  ww. 

przyczyn wskazanych przez zamawiającego                           

w piśmie z dnia 18 stycznia 2019 r.  

N

ie  można  uznać,  że  zarzut  został  postawiony  jedynie  poprzez  wskazanie,  że 

wykluczając  odwołującego  z  postępowania  zamawiający  naruszył  art.  24  ust.  1  pkt  12  (obok 

naruszenia  art.  24  ust.  5  pkt  2)  ustawy  Pzp.  Wskazanie  jedynie  podstawy  prawnej  nie  tworzy 

zarzutu.  J

ak  trafnie  podniósł  zamawiający  w  Odpowiedzi  na  odwołanie,  formułując  swoje 

stanowisko  w  oparciu  o  orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej:  „Zarzut  stanowi  bowiem 

wskazanie  czynności  bądź  zaniechania  przez  zamawiającego  czynności,  do  których  jest 

zobowiązany  na  podstawie  ustawy  oraz  okoliczności  faktyczne  wskazujące  na  naruszenie 

przepisów  prawa”,  „Oczywistym  jest,  że  treść  zarzutu  nie  jest  ograniczona  wyłącznie  do 

twierdzeń  zawartych  we  wstępnej  części  odwołania  (petitum),  dotyczy  również  okoliczności 

fakty

cznych  zawartych  w  sformułowanej  przez  Odwołującego  argumentacji.  Jednak 

zaprezentowanie  argumentacji  odnoszącej  się  do  postulowanej  oceny  oznacza    konieczność 

odniesienia  się  do  elementów  stanu  faktycznego,  jak  również  podjętych  czynności  lub 

zaniechać  Zamawiającego  w  sposób,  który  pozwoli  na  uznanie,  że  podniesione  zostały 

konkretne zarzuty wobec tych czynności lub zaniechań przypisanych Zamawiającemu.” 

W konsekwencji tego, że odwołujący nie zakwestionował (nie objął zarzutami odwołania) 

wykluczenia  go 

z  udziału  z  postępowania  na  podstawi  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  ze 

względu  na  okoliczności  faktyczne  wskazane  przez  zamawiającego  w  odniesieniu  do  tej 

podstawy  prawnej  uznać  należało,  że  wykluczenie  odwołującego  na  tejże  podstawie  stało  się 

ostateczne,  a  w  konsekwencji 

uzyskanie  zamówienia  przez  odwołującego  jako  wykonawcę 

wykluczonego 

niemożliwe. 

Dostrzec należy, że odwołanie jest środkiem ochrony prawnej nakierowanym na zmianę 

sytuacji wykonawcy, polegającej na możliwości uzyskania w danym postepowaniu zamówienia, 

tj. wyboru oferty złożonej przez odwołującego się wykonawcę.  

Odwołujący,  poprzez  odwołanie  z  dnia  22  stycznia  2019  r.  nie  zmieni  swojej  sytuacji 

(nawet gdyby zarzut bezzasadnego wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

pk

t  2  ustawy  Pzp  potwierdził  się),  ponieważ  nadal  pozostanie  wykonawcą  wykluczonym  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Reasumując,  odwołującemu  –  wobec  podniesienia  zarzutu  wyłącznie  wobec  jednej                         


z  dwóch  podanych  przez  zamawiającego  podstaw  wykluczenia  z  postępowania  –  nie 

przysługuje prawo do wniesienia odwołania. O ile można uznać, że odwołujący nadal posiada 

interes w uzyskaniu danego zamówienia, o tyle nie można uznać, że odwołujący może ponieść 

szkodę  w  wyniku  ewentualnego  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp                              

w  odniesieniu  do  jedynej  kwestionowanej  odwołaniem  przesłanki  wykluczenia.  Gdyby  nawet 

zarzut  wykluczenia odwołującego z  postępowania z  naruszeniem  przepisu art.  24  ust.  5 pkt  2 

ustawy  Pzp  potwierdził  się,  to  „aktualną”  pozostałaby  przesłanka  wykluczenia  na  podstawie                   

art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Z  uwagi  na  stwierdzony 

brak  po  stronie  odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  skład  orzekający  Izby  odstąpił  od  merytorycznego  rozpoznania  podniesionego                      

w  odwołaniu  zarzutu.  Za  wyrokiem  Sądu  Okręgowego  w  Lublinie  z  dnia  5  maja  2008  r.,                    

sygn.  akt:  IX  Ga  44/08 

wskazać  należy:  "Mając  na  uwadze  powyższe    rozważania  należy 

wskazać,  iż  prawidłowo  przyjęła  Krajowa  Izba  Odwoławcza,  że  po  stronie    skarżącego  nie 

został  wskazany  przez  niego fakt  naruszenia jego  interesu  prawnego. (….)   W  związku  z  tym 

trafne jest rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, skutkujące  oddaleniem odwołania tylko         

i wyłącznie już z tego względu.".  

Skład  orzekający  Izby  podkreśla,  że  z  powyższcyh  względów  nie  ocenił  zasadności 

wykluczenia odwołującego z postępowania ani na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, ani 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji. 


O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§  3  pkt  1)  lit.  a)  oraz  pkt  2)  lit.  b)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia                                        

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,                      

poz. 972). 

Przewodniczący:   ………………………………… 


wiper-pixel