Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Dodano: 31 maja 2018

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (fr. – Cour de justice , ang. – the Court of Justice, w skrócie TS) to jeden z trzech organów sądowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powołany na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w wersji nadanej przez Traktat lizboński z 1 grudnia 2009 r. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg.

Podstawa prawna funkcjonowania Trybunału to art. 13, 19 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 251–281 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Protokół (nr 3) w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 TUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, sąd i sądy wyspecjalizowane, a głównym celem jest zapewnienie poszanowania prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. W skład Trybunału wchodzi jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego, natomiast w skład Sądu co najmniej jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego. Językiem roboczym Trybunału jest język francuski.

Zakres działania Trybunału wyznacza dyspozycja art. 19 ust. 3 TUE, który stanowi:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka zgodnie z Traktatami:

a) w zakresie skarg wniesionych przez Państwa Członkowskie, instytucje lub osoby fizyczne lub prawne;

b) w trybie prejudycjalnym, na wniosek sądów Państw Członkowskich, w sprawie wykładni prawa Unii lub ważności aktów przyjętych przez instytucje;

c) w innych sprawach przewidzianych w Traktatach.

Sposób funkcjonowania Trybunału oraz szczegółowy zakres spraw przekazanych do rozpoznawania przez Trybunał jest opisany w art. 251–281 TFUE. Z punktu widzenia Prawa zamówień publicznych doniosłe znaczenie ma art. 267 TFUE, który stanowi:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:

a) o wykładni Traktatów;

b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii;

W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania. W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału.

Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie.

W wyroku z 13 grudnia 2011 r. w sprawie C-465/11 Trybunał potwierdził, że Krajowa Izba Odwoławcza jest sądem w rozumieniu art. 267 TFUE, wskazując, że:

Należy w tym względzie przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału przy ustalaniu, czy organ odsyłający ma charakter „sądu” w rozumieniu art. 267 TFUE, co jest kwestią podlegającą wyłącznie porządkowi prawnemu Unii, Trybunał bierze pod uwagę zespół przesłanek, takich jak w szczególności ustawowe umocowanie istnienia organu, jego stały charakter, obligatoryjny charakter jego jurysdykcji, kontradyktoryjność postępowania, stosowanie przez organ przepisów prawa oraz jego niezawisłość (wyroki: z 17 września 1997 r. w sprawie C‑54/96 Dorsch Consult, Rec. s. I‑4961, pkt 23; a także z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie C‑443/09 Grillo Star, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym przypadku należy stwierdzić, że, jak wynika z przedłożonych Trybunałowi akt sprawy, Krajowa Izba Odwoławcza, która jest organem ustanowionym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, mającym wyłączną właściwość do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów wykonawców z instytucjami zamawiającymi, i którego funkcjonowanie regulują art. 172–198 wspomnianej ustawy, jest sądem w rozumieniu art. 267 TFUE, gdy wykonuje swoje kompetencje objęte zakresem wymienionych przepisów, co ma miejsce w ramach postępowania głównego. Fakt, że na podstawie innych przepisów omawiany organ jest również upoważniony do pełnienia funkcji o charakterze konsultacyjnym, jest w tym względzie bez znaczenia.

Tym samym przyznane zostały Krajowej Izbie Odwoławczej kompetencje do kierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału w zakresie wykładni przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Podstawa prawna

Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202 z 7 czerwca 2016 r., str. 13), wersja skonsolidowana – art. 13, 19.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202 z 7 czerwca 2016 r., str. 47), wersja skonsolidowana – art. 251–281.

Orzecznictwo: wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 13 grudnia 2011 r. w sprawie C-465/11.

Autor:

Dariusz Adamus

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 10 -11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy przy rozliczeniu barterowym konieczne jest stosowanie ustawy Pzp?

Pytanie: Podmiot A zobowiązany do stosowania ustawy Pzp ma wykonać usługę na rzecz podmiotu B, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp. Wynagrodzenie należne podmiotowi A nie będzie mieć formy pieniężnej. Zapłata...

Czytaj więcej »
Różne zapisy ceny – zasady korekty ofert

Pytanie: W postępowaniu na usługę społeczną wpłynęły 3 oferty. Wykonawcy w złożonych formularzach ofertowych zapisali ceny w następujący sposób: Oferta nr 1 – 5,496.00 złotych brutto. Oferta nr 2 – 7200,00 złotych brutto...

Czytaj więcej »

Aktualności

Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.
Nowe Prawo zamówień publicznych modyfikuje wiele rozwiązań w odniesieniu do umów w sprawie zamówień publicznych, począwszy od zakresu jej treści do kwestii związanych z etapem realizacji zamówienia i zmianami umowy. Z artykułu dowiesz się, jakie...
Na ile zamawiający musi dogłębnie przeanalizować dane do oceny kryteriów?
Artykuł 91 ust. 2d ustawy Pzp wymaga, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę. Nie można tego jednak utożsamiać z obowiązkiem zamawiającego weryfikacji...
Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna
Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...
02.06.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel