Ekspert: Andrzela Gawrońska-Baran
Andrzela Gawrońska-Baran
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Porady udzielone przez: Andrzela Gawrońska-Baran

28
06/2017

Dodatkowa publikacja ogłoszenia w Biuletynie ZP – krótkie objaśnienie

Pytanie: Kiedy w ogłoszeniu BZP zaznaczamy pole „ogłoszenie nieobowiązkowe”?
23
06/2017

Braki formalne nie muszą świadczyć o wadliwości oferty – najpierw oceń całokształt okoliczności

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych. W postępowaniu wpłynęła oferta spółki cywilnej. Załączono do niej pełnomocnictwo dla jednego ze wspólników, który upoważniony jest m.in. do składania wszelkich oświadczeń, w tym o przynależności (bądź jej braku) do grupy kapitałowej, o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu własnym jak również każdego ze wspólników z osobna.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia powinien złożyć każdy ze wspólników. W przypadku tego wykonawcy w nagłówku oświadczenia podano nazwę spółki wraz z nazwiskami i imionami wszystkich wspólników, a pod oświadczeniem podpisał się pełnomocnik. Czy można je przyjąć mimo, że jest złożone na jednym dokumencie a nie odrębnie dla każdego wspólnika? Podobnie sytuacja wygląda z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Czy należy uznać takie dokumenty za poprawne?
20
06/2017

Właściwa droga oceny oferty, gdy podmiot trzeci „pożycza” doświadczenie, a chce tylko doradzać i konsultować prace

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych złożono ofertę, w której wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu. W zobowiązaniu do udostępnienia zasobów podmiot ten oświadczył, że nie zrealizuje żadnych robót budowlanych, a udostępnienie to nastąpi poprzez doradztwo i konsultacje. Również wykonawca w formularzu ofertowym oświadczył, że nie zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia. Jak powinien postąpić zamawiający? Czy wezwać do uzupełnienia dokumentu – nowego zobowiązania do udostępnienia zasobów? Czy jeśli wykonawca uzupełni prawidłowo zobowiązanie, w którym podmiot udostępniający będzie realizował część robót budowlanych, należy zmienić treść formularza ofertowego w trybie innej omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Czy może od razu trzeba odrzucić ofertę?
20
06/2017

Na jakim etapie postępowania należy złożyć dokumenty przedmiotowe?

Pytanie: Prowadzę przetarg na dostawę tuszy i tonerów z zastosowaniem procedury odwróconej. Czy już na pierwszym etapie postępowania mogę żądać dokumentów potwierdzających równoważność zastosowanych rozwiązań i dołączenia ich do oferty? Chodzi o:1)      potwierdzenie zgodności parametrów technicznych (raport z testów wydajności), w tym wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych (lub norm równoważnych). Raporty mogą być wystawione na grupę lub kilka rodzajów tonerów;2)      certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert.Czy te dokumenty podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp czy stanowią treść oferty niepodlagającą uzupełnieniu? Czy powinny być składane na wezwanie zamawiającego wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej?
13
06/2017

Sprawdź, czy pełnomocnictwo konsorcjum do reprezentowania w postępowaniu jest zawsze konieczne

Pytanie: W myśl art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Co w sytuacji, gdy ofertę składa dwóch wspólników spółki cywilnej i nie ustanawiają pełnomocnika? Do oferty dołączają tylko kopię umowę spółki cywilnej, z której wynika, iż każdy z nich:
 • reprezentuje spółkę jednoosobowo oraz
 • może skutecznie zaciągać w imieniu spółki zobowiązania w zakresie nieprzekraczającym zwykłych czynności spółki (zobowiązania majątkowe przewyższające kwotę łączną 2 mln zł nie należą do zakresu zwykłych czynności).
Ofertę złożono na kwotę przekraczającą 5 mln zł. Oferta oraz wszystkie oświadczenia/dokumenty podpisywane są przez obu wspólników łącznie. Czy w tym stanie faktycznym umowę spółki należy traktować jak pełnomocnictwo ustawowe i równocześnie, z uwagi na formę dołączonej do oferty umowy spółki, wezwać wykonawców do uzupełnienia? A może trzeba wezwać wykonawców do uzupełnienia pełnomocnictwa?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.