Ekspert: Andrzela Gawrońska-Baran
Andrzela Gawrońska-Baran
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Porady udzielone przez: Andrzela Gawrońska-Baran

25
07/2017

Dostawa i montaż klimatyzatorów – sprawdź, jak poprawnie dokonać zamówienia

Pytanie: Zamawiający chce zainstalować u siebie w siedzibie 3 klimatyzatory oraz je zamontować. Montaż obejmuje ułożenie rurociągów miedzianych z gazem chłodniczym pomiędzy jednostkami oraz niezbędne instalacje elektryczne w zabudowie. Prace chcemy zlecić jednemu wykonawcy, która dostarczy i zamontuje urządzenia. Zamówienie obejmuje zarówno dostawę (klimatyzatory) jak i robotę budowlaną (montaż klimatyzatorów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wykazu robót budowlanych stanowi robotę) a przedmiot zamówienia nie może być podzielony ze względów ekonomicznych i celowościowych. Czy zamawiający może zastosować przepisy ustawy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi? Jeżeli tak, to czy można w tym przypadku skorzystać z art. 5c lub art. 5f ustawy Pzp?
28
06/2017

Dodatkowa publikacja ogłoszenia w Biuletynie ZP – krótkie objaśnienie

Pytanie: Kiedy w ogłoszeniu BZP zaznaczamy pole „ogłoszenie nieobowiązkowe”?
30
06/2017

Co zrobić, gdy wykonawca nie wskazał w ofercie stron WWW, z których można pobrać ogólnodostępne dokumenty?

Pytanie: W siwz zawarliśmy następujący zapis: „Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera je samodzielnie. W razie wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne”.Czy wykonawca musi każdorazowo jasno wskazać miejsca, w których zamawiający może pobrać dokumenty? Czy jeżeli nie określi takiego źródła, to zamawiający może sam  poszukać dokumentów na stronach WWW KRS lub CEiDG? Czy może musi wzywać wykonawcę do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?
23
06/2017

Braki formalne nie muszą świadczyć o wadliwości oferty – najpierw oceń całokształt okoliczności

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych. W postępowaniu wpłynęła oferta spółki cywilnej. Załączono do niej pełnomocnictwo dla jednego ze wspólników, który upoważniony jest m.in. do składania wszelkich oświadczeń, w tym o przynależności (bądź jej braku) do grupy kapitałowej, o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu własnym jak również każdego ze wspólników z osobna.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia powinien złożyć każdy ze wspólników. W przypadku tego wykonawcy w nagłówku oświadczenia podano nazwę spółki wraz z nazwiskami i imionami wszystkich wspólników, a pod oświadczeniem podpisał się pełnomocnik. Czy można je przyjąć mimo, że jest złożone na jednym dokumencie a nie odrębnie dla każdego wspólnika? Podobnie sytuacja wygląda z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Czy należy uznać takie dokumenty za poprawne?
20
06/2017

Właściwa droga oceny oferty, gdy podmiot trzeci „pożycza” doświadczenie, a chce tylko doradzać i konsultować prace

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych złożono ofertę, w której wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu. W zobowiązaniu do udostępnienia zasobów podmiot ten oświadczył, że nie zrealizuje żadnych robót budowlanych, a udostępnienie to nastąpi poprzez doradztwo i konsultacje. Również wykonawca w formularzu ofertowym oświadczył, że nie zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia. Jak powinien postąpić zamawiający? Czy wezwać do uzupełnienia dokumentu – nowego zobowiązania do udostępnienia zasobów? Czy jeśli wykonawca uzupełni prawidłowo zobowiązanie, w którym podmiot udostępniający będzie realizował część robót budowlanych, należy zmienić treść formularza ofertowego w trybie innej omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Czy może od razu trzeba odrzucić ofertę?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.