Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Karol Jaworski

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy a zmiana umowy o zamówienie – ważne porady

Pytanie: Umowa z wykonawcą została zawarta po wejściu w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Aktualnie wykonawca poinformował zamawiającego o zbyciu zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej spółki oraz przedłożył umowę zbycia. Wskazał także, że spółka nabywająca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej z zamawiającym umowy oraz że zaistniała zmiana nie wpływa na zasady, warunki oraz jakość realizowania usług wynikających z umowy. Wykonawca powołał się na opinię UZP i zaznaczył, że zmiana nie wymaga konieczności zawierania jakichkolwiek dodatkowych umów lub aneksów, a obowiązek prawidłowego wykonania zamówienia będzie spoczywać od dnia zawarcia umowy zbycia na spółce, która nabyła przedsiębiorstwo. Dodatkowo obydwie spółki będą z mocy prawa solidarnie odpowiedzialne za prawidłową realizację zamówienia. W umowie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarto zapis, że sprzedający przekazuje kupującemu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., a kupujący przejmuje prawa i obowiązki sprzedającego z tytułu przenoszonych umów (w tym zawartej z zamawiającym). Przy czym obowiązki te zostają przeniesione na podstawie art. 519 k.c. Proszę o poradę, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i w zaistniałym stanie faktycznym dopuszczalna jest zmiana wykonawcy zawartej umowy o zamówienie publiczne?
Odpowiada: Karol Jaworski, 23.06.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Andrzela Gawrońska-Baran

Braki formalne nie muszą świadczyć o wadliwości oferty – najpierw oceń całokształt okoliczności

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych. W postępowaniu wpłynęła oferta spółki cywilnej. Załączono do niej pełnomocnictwo dla jednego ze wspólników, który upoważniony jest m.in. do składania wszelkich oświadczeń, w tym o przynależności (bądź jej braku) do grupy kapitałowej, o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu własnym jak również każdego ze wspólników z osobna.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia powinien złożyć każdy ze wspólników. W przypadku tego wykonawcy w nagłówku oświadczenia podano nazwę spółki wraz z nazwiskami i imionami wszystkich wspólników, a pod oświadczeniem podpisał się pełnomocnik. Czy można je przyjąć mimo, że jest złożone na jednym dokumencie a nie odrębnie dla każdego wspólnika? Podobnie sytuacja wygląda z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Czy należy uznać takie dokumenty za poprawne?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 23.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
Renata Dzikowska

Kiedy należy poinformować zamawiającego o podwykonawcach realizujących zamówienie?

Pytanie: W przypadku zamówień na roboty budowlane i zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, wykonawca informuje zamawiającego o danych podwykonawców. Proszę o doprecyzowanie, co należy rozumieć przez „wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego”?
Odpowiada: Renata Dzikowska, 22.06.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Justyna Andała-Sępkowska

Błąd w opisie przedmiotu zamówienia nie zawsze decyduje o konieczności unieważnienia postępowania

Pytanie: W trybie zapytania o cenę na zakup tonerów zamawiający nie określił ilości jednego asortymentu, co niestety odkryliśmy dopiero przy badaniu ofert. Złożono 4 oferty. Dwie zawierały tylko cenę jednostkową tego asortymentu bez wykonania dalszych działań i bez uwzględnienia jej w końcowej cenie oferty. W pozostałych dwóch ofertach przyjęto natomiast, że zamawiający chce jedną sztukę i dokonano wyliczeń z uwzględnieniem wartości w ostatecznej cenie ofertowej. Czy należy unieważnić postępowanie? Dodatkowo jeden wykonawca złożył ofertę, zapominając o ostatniej stronie formularza ofertowego  (podpisał się wcześniej). Czy należy ją odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 22.06.2017, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Katarzyna Bełdowska

Czym się kierować, poprawiając ofertę – wskazówki eksperta

Pytanie: Przeprowadziłem przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych o wartości mniejszej niż progi unijne. W siwz na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp została przewidziana możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki. Zamawiający w „procedurze odwróconej” w pierwszej kolejności sprawdził, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Podczas oceny ofert stwierdził, że w dwóch ofertach nastąpiła omyłka rachunkowa, która zostanie poprawiona, a o tym fakcie będą na bieżąco poinformowani wykonawcy, którzy złożyli ofertę z „błędem”. Zamawiający wymagał od nich m.in. złożenia wypełnionego formularza ofertowego (zał. nr 1) oraz tabeli asortymentowo-cenowej przedmiotu zamówienia (zał. nr 2). Jeden wykonawca złożył formularz, ale nie wypełnił (nic nie wpisał) w nim pozycji dotyczącej zaoferowanej ceny netto, podatku i wartości brutto. Dołączył wypełnioną tabelę (zał. nr 2), w której w podsumowaniu podana została cena netto, podatek i wartość brutto.W związku z powyższym mam pytanie – czy można przepisać dane z tabeli asortymentowo-cenowej (z zał. nr 2 do zał. nr 1) i potraktować to przeoczenie jako korektę innej omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp?
Odpowiada: Katarzyna Bełdowska, 21.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.