Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Poznaj prawidłowy sposób wypełnienia oświadczenia wykonawcy w zakresie powierzenia prac podwykonawcom

Pytanie: Moje pytanie dotyczy wypełnienia oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp na etapie sprawdzania ofert w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania. W formularzu oferty wykonawca zaznaczył udział podwykonawców, a wypełniając oświadczenie zostawił bez podpisu miejsca dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby się powołuje. Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakującego podpisu? Drugi z wykonawców, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, uzupełnił wskazane wyżej oświadczenie słowami „nie dotyczy” i podpisał. Które rozwiązanie jest prawidłowe? W odpowiedzi na pytania wykonawcy zamawiający odpisał, iż na etapie składania ofert, jeśli wykonawca nie wie jeszcze, komu powierzy wykonanie prac podwykonawczych, może pozostawić bez wypełniania podpunkt oświadczenia dot. podwykonawcy, który będzie wykonywał część robót, ale na zasoby którego wykonawca się nie powołuje.
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 17.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Agata Hryc-Ląd

Jak zapobiec zakłóceniu konkurencji w dialogu konkurencyjnym, gdy ofertę złożył podmiot, który przygotowywał procedurę?

Pytanie: Nasze pytanie dotyczy dialogu technicznego. Zgodnie z nowym art. 31d ustawy Pzp, jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania, zamawiający zapewnia, że jego udział w postępowaniu nie zakłóci konkurencji. W szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje następnie w protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. W jaki sposób zamawiający powinien przekazać pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania? Czy chodzi może, w przypadku dialogu technicznego, o przekazanie protokołów ze spotkań z wykonawcami? Czy może o sporządzenie zbiorczej informacji, co było przedmiotem dialogu i jakie informacje zamawiający uzyskał? Jaki jest wobec powyższego katalog potencjalnych środków mających na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji ?
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 17.02.2017, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Andrzela Gawrońska-Baran

Kryterium cena 100% przy dostawach energii elektrycznej – sprawdź, jakich formalności dopełnić

Pytanie: Powiat przygotowuje przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej. Czy może zastosować w nim kryterium ceny 100%? Jak powinien wyglądać zapis w opisie przedmiotu zamówienia odnoszący się do wskazania standardów jakościowych przedmiotu zamówienia? W jaki sposób uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 16.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Justyna Andała-Sępkowska

Jeśli zamawiający postawił wymóg w siwz, nie może odstąpić od jego zastosowania na etapie oceny ofert

Pytanie: Zamawiający w siwz napisał (zamówienie podprogowe): „W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda następujących dokumentów: opisów lub fotografii oraz innych podobnych materiałów (katalogi), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Uwaga! Złożenie na wezwanie zamawiającego ww. dokumentu będzie obowiązywało wyłącznie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona”. Czy przed wyborem oferty zgodnie z zapisami siwz zamawiający musi wezwać najwyżej ocenionego wykonawcę do złożenia tych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp? Czy może odstąpić od wezwania zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 2 ustawy Pzp?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 16.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

To zamawiający zdecyduje, czy podwykonawca złoży oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu

Pytanie: Wykonawca (który złożył najkorzystniejszą ofertę) wskazał na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Nie są one jednak podmiotami trzecimi udostępniającymi swoje zasoby. Czy w takim przypadku również należy wezwać wykonawcę do złożenia przez podwykonawcę oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 15.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.