Porady

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS – zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Pytanie: W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W toku oceny dokumentów komisja przetargowa powzięła wątpliwości co do zaświadczenia z ZUS wydanego w wersji elektronicznej. Dokument jest w formacie pdf i umożliwia edycję jego treści, opatrzony jest tylko kwalifikowanym podpisem pełnomocnika wykonawcy i brak na nim podpisu pracownika ZUS. Mając na uwadze: rozporządzenie w sprawie dokumentów, zgodnie z którym zaświadczenie z ZUS powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, mamy wątpliwości, czy dokument można uznać za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność przez wykonawcę. Czy stosownie do art. 50 ust. 4a−4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wykonawca mógł bez tworzenia cyfrowego odtworzenia w postaci skanu lub zdjęcia wydruku z elektronicznej wersji zaświadczenia wykonać kopię/wydruk z oryginalnego dokumentu i opatrzyć go własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Naszym zdaniem wykonawca powinien przekazać oryginalny dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika ZUS. Czy należy przyjąć, że wydruk dokumentu bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownia ZUS, ale potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę umożliwiający weryfikację zgodną z art. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest prawidłowy?

Czy zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wolno zlecać z wolnej ręki?

Pytanie: Gmina została zmuszona do unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku z uwagi na fakt, że cena jedynej oferty znacznie przewyższała jej możliwości finansowe. Zamówienie przekracza progi unijne i było realizowane w reżimie prawnym „starej” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (czyli przed wejściem w życie zmian we wrześniu 2019 roku). Potrzebujemy teraz trochę czasu na opracowanie zasad i przygotowanie nowej procedury przetargowej z uwzględnieniem reguł zmienionej ustawy. Zakładamy, że wszczęcie kolejnego przetargu nastąpi na początku grudnia i najpóźniej do końca stycznia uda nam się podpisać umowę z wykonawcą. Termin obowiązywania aktualnej umowy na świadczenie usług odbioru odpadów upływa 31 grudnia 2019 r. W siwz oraz w ogłoszeniu o przetargu poprzedzających zawarcie umowy na 2019 rok znajduje się zapis dotyczący usług dodatkowych na tzw. usługi powtórzeniowe w wysokości maksymalnie 20% wartości umowy na 2019 rok, w sytuacji gdy z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy usług na 2020 rok nie uda się w odpowiednim terminie podpisać nowej umowy. Usługi dodatkowe według założeń wskazanych w siwz miałyby być zlecone w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Umowa, biorąc pod uwagę szacunkową wartość zamówienia − mogłaby być zawarta maksymalnie na miesiące styczeń-luty 2020 r. − czas, w którym zamawiający prawdopodobnie wybierze nowego wykonawcę. Czy w świetle art. 6d ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach można tak zrobić? Chodzi o zapis mówiący, że wójt może udzielić zamówienia na odbiór odpadów w trybie przetargu. Czy nasze zamówienie dodatkowe zabezpieczające teren gminy od zalania lawiną nieodbieranych śmieci wskutek braku wyboru wykonawcy usług może być zlecone w trybie z wolnej ręki?

Zamawiający ma prawo bronić się przed awarią drukarki po użyciu nieoryginalnego tonera

Pytanie: Czy poniższe zapisy umowy obciążające wykonawcę bez względu na przyczynę awarii mogą być zgodnie z prawem stosowane w umowie przetargowej? Wynika z nich, że jeśli dojdzie do jakichkolwiek problemów przy użyciu produktów wykonawcy, zamawiający obciąży odpowiedzialnością wykonawcę i zerwie z nim umowę. Oto, jak brzmią zapisy: „§ 1. W przypadku złożenia oferty równoważnej wykonawca oświadcza, że dostarczane towary dokładnie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego sprzętu równoważnego. 3. W sytuacji, gdy dostarczone równoważne materiały spowodują awarie sprzętu i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony towar, koszty naprawy sprzętu obciążą Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w ww. przypadku. 4. W przypadku dostarczenia towarów nieodpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (niebędących równoważnymi), wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści oraz za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko zamawiającemu. 5. Niezależnie od powyższej odpowiedzialności, w przypadku określonym ust. 4, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości zakwestionowanych towarów, nawet jeżeli zamawiający ani osoba trzecia nie ponieśli szkody lub nie udowodnili ani nie uprawdopodobnili jej poniesienia, na podstawie przesłanego przez zamawiającego protokołu niezgodności potwierdzonego przez specjalistę laboranta. 6. W przypadku określonym w ust. 4 zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. Wówczas niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 3, 4 lub 5 wykonawca zwróci zamawiającemu wartość wszelkich świadczeń, uiszczonych przez zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 7. Jednocześnie wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego”.

Niemożność kalkulacji ceny na podstawie siwz to powód unieważnienia postępowania

Bezpłatne webinarium!

Co musisz wiedzieć o udzielaniu zamówienia klasycznego powyżej progów unijnych?

Sprawdź, jakie zmiany Cię czekają!

Transmisja online

24 marca (wtorek), godz. 10-11

Wkrótce startują zapisy! 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel