KIO 99/21 POSTANOWIENIE dnia 26 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 99/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 stycznia 2021  r.  

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  26  stycznia  2021  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

7  stycznia  2021  r.  przez  wykonawc

ę  OPEGIEKA  Sp.  z  o.o.,  Aleja Tysiąclecia  11,  82-300 

Elblągw  postępowaniu  prowadzonym  przez  Polska  Spółka  Gazownictwa  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-

100 Tarnów 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

OPEGIEKA  Sp.  z  o.o.,  Aleja  Tysiąclecia  11,  82-300  Elbląg  kwoty  

00  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej 

uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 99/21 

U z a s a d n i e n i e 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Zamawiający”) 

p

rowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

pn.  „Obsługa  geodezyjna  prac  projektowych  zadania  inwestycyjnego  pn.: 

B

udowa gazociągu Kolnik-Elbląg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie 

woj

ewództw  pomorskiego  i  warmińsko-mazurskiego”.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2019  poz.  1843

),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w dniu 21 

października 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 

pozycją 2020/S 205-500290. 

W  dniu  7  stycznia  2021  r.  wykonawca  OPEGIEKA  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Elblągu 

(dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności 

Zamawiającego polegających na: 

1)  zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy 

G4 Geodezja Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

oraz zaniechaniu wykluczenia tego wykonawcy z p

ostępowania, zaniechaniu wezwania tego 

wykonawcy w trybie art. 26 ust

. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów, 

2)  badaniu,  ocenie  oraz  wyborze  w  p

ostępowaniu  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej 

przez wykonawcę G4 Geodezja Sp. z o.o. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

-  art. 7 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) oraz pkt 16), 17) i 21), art. 89 ust. 1 pkt 5 

ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  G4  Geodezja  Sp.  z  o.o.  

z  p

ostępowania  oraz  odrzucenia  jego  oferty  złożonej  w  postępowaniu  oraz  poprzez 

dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy G4 Geodezja Sp. z o.o., pomimo 

iż 

wykonawca  G4  Geodezja  Sp.  z  o.o. 

nie  wykazał  braku  podstaw  do  wykluczenia  

z postępowania, nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pomimo, iż 

w

ykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, 

-  art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie jego zastosowania. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  wyboru  oferty  wykonawcy  G4  Geodezja  Sp.  z  o.o.  oraz  powtórzenia 


czynności badania i oceny ofert; 

2.  wykluczenia  wykonawcy  G4  Geodezja  Sp.  z  o.o.  z  p

ostępowania  oraz  odrzucenia  jego 

oferty; 

3.  obci

ążenie kosztami postępowania odwoławczego Zamawiającego.  

Uzasadniając  podniesione  zarzuty  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  dnia  10 

grudnia  2020  r.  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  wezwał  wykonawcę  G4  Geodezja  

Sp.  z  o.o. 

do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w tym do przekazania aktualnej informacji z Krajowego Rejestru 

Karnego  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  13,  14  i  21  ustawy  Pzp.  Jak  podał 

Odwołujący,  ww.  wykonawca  nie  przedstawił  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  

o podmiocie zbiorowym G4 Geodezja Sp. z o.o. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

21  ustawy  Pzp.  Tym  samym

,  jak  stwierdził  Odwołujący,  w  ofercie  wystąpiła  niezgodność  

z  zapisami  SIWZ  dotycząca  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  podmiotu 

zbiorowego,  jakim  jest  wykonawca  4G  Geodezja  Sp.  z  o.o. 

Odwołujący  podniósł,  że 

Zamawiający powinien wezwać 4G Geodezja Sp. z o.o. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do 

uzupełnienia ww. dokumentu. 

W ocenie Odwołującego, wykonawca G4 Geodezja Sp. z o.o. nie wykazał spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 6.1.2.3. SIWZ. Zdaniem Odwołującego, 

oc

zywistym jest, że referencje nie muszą w 100% potwierdzać spełnienia warunków udziału 

w  danym  postępowaniu,  ale  łącznie  z  treścią  umieszczoną  przez  wykonawcę  w  Wykazie 

Usług  powinny  dać  obraz  upewniający  Zamawiającego,  że  dany  wykonawca  posiada 

wymagane  doświadczenie.  Odwołujący  zauważył,  że  Wykaz  Usług  nie  może  być 

sporządzony tylko i wyłącznie w oparciu o treść SIWZ i na zasadzie „kopiuj-wklej” tej treści. 

W  ocenie  Odwołującego,  Wykaz  Usług  jako  oświadczenie  firmy  G4  Geodezja  Sp.  z  o.o. 

został sporządzony w sposób wyjątkowo lakoniczny, bazujący wyłącznie na treści zapisanej 

w  SIWZ,  bez  własnych,  autorskich  opisów  dotyczących  opisywanej  usługi,  nasuwając 

przypuszczenie, że wykonawca nie miał nic do dodania od siebie.  

Odwołujący podniósł ponadto, że w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 

10  grudnia  2020  r.  wykonawca  G4  Geodezja  Sp.  z  o.o. 

nie  przedstawił  Zamawiającemu 

dokumentu  potwierdzającego,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na potwierdzenie 

spełniania warunku określonego w pkt. 6.1.2.2 SIWZ (na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 

PLN). Wykonawca u

czynił to dopiero na wezwanie z dnia 21 grudnia 2020 r. wystosowane  

w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  ze  względu  na  brak 

dowodu  opłacenia  polisy  (wymaganej  składki),  Zamawiający  w  celu  zweryfikowania 


dokumentu 

musi  ustalić  warunki  ubezpieczenia  i  jednoznacznie  stwierdzić  czy  wykonawca 

jest,  czy  nie  jest  ubezpieczony, 

co wiąże się z  koniecznością weryfikacji  opłacenia składki. 

Zdaniem  Odwołującego,  mimo  iż  Zamawiający  nie  wzywa  do  przedstawienia  „opłaconej 

polisy”  to  wykonawca  winien  przedstawić  dokumenty  potwierdzające,  iż  jest  faktycznie 

ube

zpieczony  i  tym  samym  potwierdzić  spełnienie  warunku  udziału  opisanego  w  punkcie 

6.1.2.2  SIWZ. 

Odwołujący  podkreślił,  że  polisa  OC  musi  być  opłacona  w  momencie 

składania oświadczenia o spełnianiu warunków - wymóg opłacenia polisy OC powinien być 

wypełniony  na  dzień  upływu  terminu  składania  ofert  lub  wniosków  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 czerwca 2020 

r., sygn. akt KIO 916/20).  

Izba stwierdziła, że do rozpoznania przedmiotowego odwołania, zgodnie z art. 92 ust. 

2  ustawy  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020 ze zm.), 

znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  poz.  2019  ze  zm.),  dalej  jako 

„ustawa Pzp z 2019 r.”. 

Izba  ustaliła,  że  w  terminie  określonym  w  art.  525  ust.  1    ustawy  Pzp  z  2019  r.  nie 

zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

W  dniu  19  stycznia  2021  r.  Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu.  Zamawiający 

wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego. 

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp z 2019 r. 

umorzyła 

postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 tejże 

ustawy.  

kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  557  i  575 

ustawy Pzp z 2019 r. 

w zw. z  § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

w  sprawie  szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania 

oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu 

Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel