KIO 88/21 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

KIO 88/21 

Sygn. akt: KIO 88/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w dniu 28 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  stycznia  2021  r.  przez  wykonawcę  Famur  S.A.  z 

siedzibą  w  Katowicach  (40-698)  przy  ul.  Armii  Krajowej  51  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Polską Grupę Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (40-039) przy 

ul. Powstańców 30 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz                  

wykonawcy  Famur  S.A. 

z  siedzibą  w  Katowicach  (40-698)  przy  ul.  Armii                     

Krajowej 51 kwoty 15 0

00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 


KIO 88/20 

Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w  związku  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia                              

11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U  

z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………………………. 


KIO 88/21 

U z a s a d n i e n i e 

odniesieniu 

do 

p

ostępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

prowadzonego przez  

Polską Grupę Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (40-039) przy ul. 

Powstańców  30  (dalej  „zamawiający”)  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę 

zgrzebeł  do  przenośników  zgrzebłowych  dla  Oddziałów  Polskiej  Grupy  Górniczej  S.A. 

wykonawca Famur S.A. z siedzibą  w Katowicach (40-698) przy ul. Armii Krajowej 51 (dalej 

„odwołujący”) złożył odwołanie wobec opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego 

28 grudnia  2020  r.  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w zakresie 

następujących postanowień SIWZ: 

część  XXI Warunki  płatności  pkt  1,  w  zakresie w  jakim  wprowadza  termin  płatności 

wynoszący  120  dni  od  daty  doręczenia  zamawiającemu  faktury  wystawionej  na 

podstawie  do

kumentu  odbioru  przedmiotu  zamówienia  potwierdzonego  przez 

zamawiającego  dla  wykonawcy  nie  spełniającego  kryteriów  do  zakwalifikowania  go 

do  kategorii  mikroprzedsiębiorcy,  małego  lub  średniego  przedsiębiorcy  zgodnie                                   

z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. 

uznającego  niektóre  rodzaje  pomocy  za  zgodne  z  tynkiem  wewnętrznym                                         

w  zastosowaniu art.  107  i  108 Traktatu,  oraz  termin płatności  wynoszący  60  dni  od 

daty  doręczenia  zamawiającemu  faktury  wystawionej  na  podstawie  dokumentu 

odbioru przedmiotu zamówienia dla wykonawców, którzy takie kryteria spełniają, 

§  3  ust.  3  Załącznika  nr  7  do  SIWZ  „Istotne  postanowienia,  które  zostaną 

wprowadzone do umowy” w zakresie w jakim wprowadza termin płatności wynoszący 

120 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu dla wykonawcy nie spełniającego 

kryteriów  do  zakwalifikowania  go  do  kategorii  mikroprzedsiębiorcy,  małego  lub 

średniego przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, oraz termin płatności 

wynoszący  60  dni  od  daty  doręczenia  zamawiającemu  faktury  wystawionej  na 

podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia dla wykonawców, którzy takie 

kryteria spełniają, 

§  3  ust.  4  Załącznika  nr  7  do  SIWZ  „Istotne  postanowienia,  które  zostaną 

wprowadzone  do  umowy”  w  zakresie  w  jakim  zamawiający  wymaga  od  wykonawcy 

złożenia  oświadczenia,  że  termin  120  dniowy  został  ustalony  w  dobrej  wierze,  z 

zastosowaniem zasady rzetelności oraz w zgodzie z dobrymi praktykami handlowymi 

oraz,  że  termin  ten  uwzględnia  właściwości  przedmiotu  świadczenia  wykonawcy,  w 


KIO 88/20 

tym   

w szczególności czas potrzebny zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu 

świadczenia zgodnie z przeznaczeniem, a także termin realizacji świadczenia przez 

wykonawcę. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  [dalej  „ustawa  Pzp”], 

poprzez  przygotowanie  po

stępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  nie  zapewniający  zachowania  uczciwej 

konkurencji,  a  tym  samym  ją  utrudniający,  a  także  nie  zapewniający  równego 

traktowania  wykonawców  w  szczególności  poprzez  wprowadzenie  zróżnicowanego 

terminu płatności za realizuję przedmiotu umowy przez wykonawcę w zależności od 

posiadanego  przez  niego  statusu  mikro,  małego,  średniego  bądź  dużego 

przedsiębiorcy  co  ma  bezpośredni  wpływ  na  kalkulację  oferty  składanej  przez 

poszczeg

ólnych  wykonawców  w  przedmiotowym  postępowaniu  oraz  poprzez  opis 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  nadmiernie  drobiazgowy  (podanie  konkretnych 

wymiarów)  co  znacząco  ogranicza  krąg  wykonawców  zdolnych  do  wykonania 

przedmiotu zamówienia, a nie jest uzasadnione potrzebami zamawiającego, 

2.  art. 353

 K.c. w. zw.  z art. 5 K.c. i w zw. z art. 14 ustawy Pzp i w zw. z art. 7 ust. 2 

ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom                                     

w  transakcjach  handlowych,  poprz

ez  sformułowanie  postanowień  §  3  ust.  4 

Załącznika nr 7 do SIWZ w sposób sprzeciwiający się właściwości (naturze) stosunku 

prawnego, ustawie oraz zasadom współżycia społecznego oraz poprzez narzucenie 

w  Istotnych  postanowieniach  umowy  oświadczeń,  które  zgodnie  z  ustawą  powinny 

być wynikiem wzajemnych uzgodnień stron, a na które odwołujący nie wyraża zgody. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz  o  nakazanie 

zamawiającemu modyfikacji postanowień SIWZ, tj.: 

w  zakresie  Części  XXI  Warunki  płatności  pkt  1  oraz  §  3  ust.  3  Załącznika  nr  7  do 

SIWZ  „Istotne  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  umowy”,  poprzez 

wprowadzenie  terminu  płatności  60  dni  od  daty  doręczenia  faktury  VAT 

zamawiającemu bez względu na posiadany przez wykonawcę status mikro, małego, 

średniego, czy też dużego przedsiębiorcy, 

w zakresie § 3 ust. 4 Załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do umowy”, poprzez jego usunięcie. 


KIO 88/21 

Skład  orzekający  Izby  stwierdził,  że  do  rozpoznania  przedmiotowego  odwołania, 

zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  poz.  2020  ze  zm.),  znajdują  zastosowanie 

przepisy 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  poz. 

2019 ze zm.) [dalej 

„ustawa Pzp z 2019 r.”]. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  także,  że  w  terminie  określonym  w  art.  525  ust.  1  

ustawy Pzp z 2019 r. 

nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

Pismem  z  dnia  8  stycznia  2021  r.,  przekazanym    Prezesowi  Krajowej  Izby 

Odwoławczej 25 stycznia 2021 r., zamawiający oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty 

przedstawione w odwołaniu oraz, że dokona modyfikacji SIWZ. 

W tym stanie rzeczy 

skład orzekający Izby, na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp                      

z  2019  r., 

umorzył  postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  zgodnie                   

z art. 568 pkt 3 tejże ustawy.  


KIO 88/20 

O kosztach postępowania odwoławczego skład orzekający Izby orzekł na podstawie 

art. 557 ustaw

y Pzp z 2019 r. w zw. z  § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  w  sprawie  szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich 

rozliczania  oraz  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  z  dnia                                                         

30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz odwołującego 

zwrotu z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:  ………………………………………. 


wiper-pixel