KIO 79/21 POSTANOWIENIE dnia 25 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 79/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  –  w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  25  stycznia  2021  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

5  stycznia  2021  r.  przez  wykonawc

ę  MTM  Budownictwo  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Tarnowskie  Towarzystwo  Budownictwa 

Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie 

postanawia: 

1.  umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  

MTM  Budownictwo  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  kwoty  9  000  zł  00  gr 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu, 

Stosownie  do  art.  580  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w  związku  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  

11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U  

z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………..…… 


Sygn. akt: KIO 79/21 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący  –  MTM  Budownictwo  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  15  stycznia 

2021  r.,  przed  otwarciem  rozpra

wy,  cofnął  odwołanie  wniesione  5  stycznia  2021  r.  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „budowę  budynku  mieszkalnego 

wielorodzinnego  wraz  z  dwupoziomowymi  garażami  na  terenie  obejmującym  działki  nr 

10/107,  10/102  obręb  0274  przy  ulicach:  Sportowej  –  Prusa  –  Reja  w  Tarnowie  Etap  III 

(segment C), z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i 

zagospodarowaniem  terenu

”,  prowadzonym  przez  Tarnowskie  Towarzystwo  Budownictwa 

Społecznego  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ogłoszonym  4  listopada  2020  r.  w 

Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 605975. 

Izba  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę 

uprawnioną  do  reprezentowania  Odwołującego,  zatem  odwołanie  zostało  skutecznie 

wycofane  przed  otwarciem  rozprawy  i,  w  oparciu  o  art.  520  ust.  1  i  art.  568  pkt  1  ustawy 

Prawo zamówień publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.  

Zgodnie  z  art.  520  ust.  1  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  odwołujący  może  cofnąć 

odwołanie  do  czasu  zamknięcia  rozprawy.  Art.  568  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  stanowi,  że  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  Izba  umarza  postępowania 

odwoławcze w formie postanowienia. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 2 pkt 1, § 9 ust. 1 

pkt  3 

lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie 

szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania  oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437). 

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  557  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  wyroku  oraz  

w  postanowieniu  kończącym  postępowanie  odwoławcze  Izba  rozstrzyga  o  kosztach 

postępowania odwoławczego.

  Zgodnie  z  art. 

575 ustawy Prawo zamówień publicznych strony 

oraz  uczestnik  postępowania  odwoławczego  wnoszący  sprzeciw  ponoszą  koszty  postępowania 

odwoławczego stosownie do jego wyniku.

§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia stanowi, że w przypadku umorzenia postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę  w  całości  na  skutek  cofnięcia  odwołania  najpóźniej  w  dniu 


poprzedzającym  dzień,  na  który  został  wyznaczony  termin  rozprawy  lub  posiedzenia  

z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się 

90%  wpisu;  w  takim  przypadku Izba  orzeka o  dokonaniu zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  w  wysokości  stanowiącej 

90%  jego  wartości.  Z  §  2  ust.  2  pkt  1  ww.  rozporządzenia  wynika,  że  wysokość  wpisu 

wnoszonego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  roboty  budowlane  o  wartości 

mniejszej  niż  progi  unijne,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, wynosi 10.

000 złotych. Tym samym Izba postanowiła o zwróceniu 90% wpisu w 

wysokości 9.000 złotych. 

Przewodniczący:      ………………..…… 


wiper-pixel