KIO 7/21 POSTANOWIENIE dnia 26 stycznia 2021 roku

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 7/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  26  stycznia  2021  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

4 stycznia 2021 roku przez 

wykonawcę Odwołującego – H. B. prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą Roboty Ziemno-Transportowe H. B. z siedzibą w Łojach 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Miasto Sejny z siedzibą w Sejnach 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 10 000zł 

00  gr  (słownie:  dziesięciu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  kwoty  uiszczonego  wpisu  na 

rzecz wykonawcy 

Odwołującego – H. B. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod firmą Roboty Ziemno-Transportowe H. B. z siedzibą w Łojach  


Stosownie  do  art.  579  i  580  ustawy  z  d

nia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 r., poz. 2019 ze zmianami) na niniejsze postanowienie 

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:       

……………………………. 


sygn. akt KIO 7/21 

UZASADNIENIE 

Dnia  4  stycznia  2021  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  Warszawie,  

w  oparciu  o  art.  513  pkt  1  i  2  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  /Dz.U.2019r.,  poz.  2019  ze  zmianami/  stosowanym  na  mocy  dyspozycji  art.  92 

ust. 

2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień 

publicznych  /Dz.U.2019r.,  poz. 

2020/,  zwana  dalej  „ustawą  Pzp”  odwołanie  złożył 

Wykonawca 

–  H.  B.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Roboty  Ziemno-

Transportowe H. B. 

z siedzibą w Łojach (dalej jako „Odwołujący”).  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na 

„Uzbrojenie  terenów  inwestycyjnych  w  mieście  Sejny”  prowadzi 

Zamawiający – Miasto Sejny z siedzibą w Sejnach.  

O

dwołanie  złożono  od  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  czynności  i  zaniechań 

czynności przez Zamawiającego polegających na: 

czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  UNIBEP  S.A.  

z siedzibą w Bielsku Podlaskim, 

zaniechanie wyboru oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący oświadczył, iż o czynnościach Zamawiającego dowiedział się 30 grudnia 

2020  r.  z  otrzymanego  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Termin  na 

wniesienie odwołania został zachowany (art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PZPnowe). Kopia 

odwołania  została  prawidłowo  przekazana  Zamawiającemu  (art.  514  ust.  2  i  3  ustawy 

PZPnowe

). Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości.  

Odwołujący zarzucał naruszenie następujących przepisów prawa: 

art.  91  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.- 

Prawo  zamówień  publicznych  /t.j.  Dz.U. 

2019r.,  poz.1843  ze 

zm./,  zwaną  dalej:  „PZPstare"-  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty 

UNIBEP  jako najkorzystniejszej,  w  sytuacji, gdy  najkorzystniejszą ofertę złożył  Odwołujący, 

co wynika z dokumentacji składającej się na jego ofertę ; 

art.  91  ustawy  PZPstare  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty 

Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

u

nieważnienie czynności wyboru oferty UNIBEP S.A jako najkorzystniejszej, 

p

owtórzenie czynności badania i oceny ofert 


EWENTUALNIE 

u

nieważnienie czynności wyboru oferty UNIBEP S.A jako najkorzystniejszej, 

wezwanie 

Odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  PZPstare  do  uzupełnienia 

dokumentów i do jeszcze bardziej szczegółowych wyjaśnień w zakresie złożonej oferty, 

p

owtórzenie czynności badania i oceny ofert.  

Odwołujący  wskazał,  że  interes  prawny  i  faktyczny  Wykonawcy  został  naruszony 

rażąco,  gdyż  jego  oferta  jest  najkorzystniejszą,  a  Zamawiający  ją  odrzucił  i  nie  uzasadnił  

z  jakich  przyczyn 

podjął  taką  decyzję.  Zdaniem  Odwołującego  Zamawiającemu  było  brak 

argumentów jak uzasadnić odrzucenie najkorzystniejszej oferty. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Ustalono,  że  odwołanie  wniesiono  zostało  w  ustawowym  terminie.  Kopia  odwołania 

została  prawidłowo  przekazana  Zamawiającemu.  Odwołujący  uiścił  wpis  w  wymaganej 

wysokości  na  rachunek UZP. Odwołanie nie zawierało więc braków formalnych i  podlegało 

merytorycznemu rozpoznaniu. 

W  związku  z  tym,  że  postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  zostało 

wszczęte  przed  1  stycznia  2021  r.,  jest  ono  prowadzone  na  podstawie  przepisów  ustawy 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

stosownie do art. 92 

ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2020  ze  zm.),  który  stanowi,  że  do 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w art.  89, 

wszczętych  i  niezakończonych  przed  dniem  1  stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy 

dotychczasowe

Jednocześnie przepisy ustawy z Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

(tekst  jednolity  Dz.U.2019  r.,  poz.  2019  ze  zmianami) 

znajdują  zastosowanie  do 

postępowania  odwoławczego  w  przedmiotowej  sprawie.  Zgodnie  bowiem  z  art.  92  ust.  2 

ustawy  z  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  ‒  Prawo  zamówień 

publicznych, 

do  postępowań  odwoławczych  oraz  postępowań  toczących  się  wskutek 

wniesienia  skargi  do  sądu,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w  art.  89,  wszczętych  po 

dniu  31  grudnia  2020  r., 

dotyczących  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  wszczętych 

przed dniem 1 stycznia 2021 roku stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  iż  do  postępowania  odwoławczego  zgłoszenie 

przystąpienia  po  stronie  Zamawiającego,  na  podstawie  art.  525  ustawy  PZPnowe,  złożył 


wykonawca 

UNIBEP  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  Bielsku 

Podlaskim

. Izba potwierdziła skuteczność złożonego przystąpienia.  

W  dniu  25  stycznia  2021 

roku  Zamawiający  na  podstawie  186  ust.  1  ustawy  Pzp 

złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  uznał  w  całości  zarzuty  Odwołującego.  Wobec 

uwzględnienia zarzutów Zamawiający wnosił o umorzenie postępowania.  

Przystępujący  w  dniu  25  stycznia  2021  roku  oświadczył,  iż  nie  będzie  korzystał  z 

prawa do wniesienia sprzeciwu. 

Jednocześnie Uczestnik postępowania złożył oświadczenie 

o cofnięciu przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

Powyższe oznacza, że postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 522 

ust. 1 oraz art. 568 pkt 3 ustawy PZPnowe 

– należało umorzyć. 

W  sytuacji  umorzenia  postępowania  w  związku  z  uwzględnieniem  zarzutów, 

ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w  odwołaniu.  Zamawiający  zatem  zobowiązany  jest  do  dokonania  czynności,  

w taki sposób, który uczyni zadość postulatom postawionym w odwołaniu.  

Skoro Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oświadczył, że po przeanalizowaniu 

stanowiska  Odwołującego  uznał  w  całości  słuszność  argumentacji  Odwołującego  

i uwzględnił odwołanie, natomiast przystępujący do postępowania po stronie Zamawiającego 

podmiot, który  mógłby  skorzystać  z  prawa do  wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnionych 

zarzutów, nie skorzystał z przysługującego mu prawa, to stwierdzić należy, że - stosownie do 

dyspozycji art. 522 ust. 2 

ustawy Pzp, postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Zatem mając na uwadze, że: 

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu,  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpili  wykonawcy, 

którzy nie skorzystali z prawa do wniesienia sprzeciwu 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  do  wydania 

postanowienia 

o umorzeniu postępowania odwoławczego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

wzięła  pod  uwagę  okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 


posiedzenia i rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  roku  w  sprawie 

szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania  oraz 

wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  (Dz.  U.  z  2020r.,  poz.  2437  ze 

zmianami), 

orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez 

Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Jednocześnie  Izba  odmówiła  wnioskowi  Odwołującego  o  zasądzenie  na  jego  rzecz 

kosztów  zastępstwa  procesowego  z  uwagi  na  brak  przepisów,  tak  rangi  ustawowej,  jak 

również  przepisów  o  charakterze  wykonawczym.  Zgodnie  z  treścią  §  9  ust.  1  pkt  2 

przywołanego  rozporządzenia  o  kosztach,  jeżeli  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce 

przed  otwarciem  rozprawy  i  dotyczyło  całości  zarzutów,  zaś  po  stronie  zamawiającego  nie 

przystąpił żaden wykonawca (co miało miejsce w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na 

cofnięcie zgłoszonego przystąpienia), koszty znoszą się wzajemnie.  

Izba  stanowczo  się  nie  zgadza  i  nie  podziela  argumentacji  Odwołującego,  iż  koszty 

stają  się  należne  także  w  sytuacji,  kiedy  postępowanie  odwoławcze  podlega  umorzeniu, 

ponieważ  uczestnik  postępowania  przystępujący  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł 

sprzeciwu. Treść § 9 ust. 1 pkt 2 przywołanego rozporządzenia o kosztach wprost wskazuje, 

iż  również  w  takim  przypadku  następuje  wzajemne  zniesienie  kosztów  z  uwagi  na  brak 

przedmiotu  sporu  pomiędzy  Stronami  postępowania  odwoławczego.  Zniesienie  kosztów 

między stronami postępowania odwoławczego ma miejsce w dwóch sytuacjach: 

zamawiający w całości uwzględnił przedstawione w odwołaniu zarzuty, a po jego 

stronie nie przystąpił żaden wykonawca albo 

zamawiający  w  całości  uwzględnił  przedstawione  w  odwołaniu  zarzuty,  a 

wykonawca, który przystąpił po jego stronie nie wniósł sprzeciwu.  

Przewodniczący:       

……………………………. 


wiper-pixel