KIO 67/21 POSTANOWIENIE dnia 26 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 67/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  12  stycznia  2021  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  4  stycznia  2021  r.  przez 

wykonawcę:  INSTAL  WARSZAWA  S.A.,  ul.  Siennicka  29,  04-394  Warszawa  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:

Zakład  Gospodarowania  Odpadami 

GAĆ Sp. z o.o., Gać 90, 55-200 Oława,  

przy udziale wykonawcy: 

Control Process S.A., ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 

przy  udziale  wykonawcy:  Warbud  S.A.,  ul.  Domaniewska  32,  02-672  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje zwrot kwoty 18 000 

zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy:  INSTAL 

WARSZAWA S.A., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa

, stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu. 

S

tosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień  publicznych (Dz.  U.  poz. 2019  ze zm.)  w  związku z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie - 

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - 


przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………… 


Sygn. akt: KIO 67/21 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  12  stycznia  2021  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej,  wykonawca:

INSTAL  WARSZAWA  S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie  złożył  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  pismo  z  dnia  12  stycznia  2021  r.  zawierające 

oświadczenie ww. wykonawcy o cofnięciu odwołania wniesionego w dniu 4 stycznia 2021 r.

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego przez 

zamawiającego: Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. 

z siedzibą w Oławie w przedmiocie: „Roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj — zadania Z1-

Z5 w ramach przedsięwzięcia: Wdrożenie nowych procesów przetwarz. i odzysku odpadów 

w celu zwiększ. poziom. recyklingu w Regionie Wschodn. Dolnego Śląska”".  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 

2019  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  poz.  2019  ze  zm.)  oraz  §  13  ust.  1  pkt  6 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  31  grudnia  2020  r.,  (Dz.U.  poz.  2453),  

Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie 

§  9  ust.  1  pkt  3a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30 

grudnia  2020  r. 

w  sprawie  szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego, 

ich  rozliczania  oraz  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  wysokości  wpisu  od  odwołania 

(Dz.  U.  poz.  2437),  Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem należnego wpisu 

od odwołania.  

 
Przewodniczący:      …………………… 


wiper-pixel