KIO 57/21 POSTANOWIENIE dnia 25 stycznia 2021 roku

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 57/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w Warszawie  w  dniu  25 

stycznia  2021  r. 

odwołania  wniesionego    do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4 

stycznia  2021  r. 

przez  wykonawcę  Simple  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Wojewódzki  Szpital  Psychiatryczny 

Złotoryi 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  Simple  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  tytułem  wpisu 

od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  579  i  580  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 57/21 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi (dalej jako „Zamawiający”) 

prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

pn.  „Dostosowanie  części  administracyjnej  systemu  informatycznego 

Wojewódzkiego  Szpitala  Psychiatrycznego  w Złotoryi  do  obowiązujących  przepisów  prawa 

obowiązków”.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych z dnia 30 grudnia 2020 r. pod numerem 774532-N-2020.  

Do ww. postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019  poz.  2020), 

jako  wszczętego  i  niezakończonego  przed  dniem  1  stycznia  2021  r., 

stosuje  się  przepisy  dotychczasowe,  tj.  przepisy  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej „ustawa Pzp”). Wartość 

szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.   

W dniu 4 stycznia 2021 r. wykonawca 

Simple Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec 

opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  ustanowienia  wymagań  dotyczących  prezentacji 

systemu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

w zw. z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U. 

2020  r.  poz.  1282)  przez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  prezentacji 

systemu  w 

sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący  oraz  nieuwzględniający 

wszystkich  wymagań  oraz  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty 

wyrażające  się  w  ustanowieniu  wymagań  dot.  prezentacji  systemu  implikujących  w 

zasadzie  ob

owiązek  dostarczenia  przez  wykonawcę  (w  ramach  wspomnianej 

prezentacji),  gotowego  systemu  (posiadającego  wszystkie  funkcjonalności  o  pełnej 

sprawności), w sytuacji, gdy wykonanie zamówienia polegać ma na wdrożeniu systemu, 

a  więc  na  skomponowaniu  na  etapie  realizacji  umowy  określonych  w  OPZ 

funkcjonalności zgodnie z wymaganiami i potrzebami Zamawiającego, co stanowiłoby w 

istocie wymaganie spełnienia świadczenia jeszcze przed zawarciem umowy z wybranym 

wykonawcą; 

2.  art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ust

awy Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia 

sposób niepełny, wewnętrznie sprzeczny i niepozwalający na pełne ustalenie zakresu 

przyszłego  zobowiązania  wykonawcy  oraz  związanych  z  tym  kosztów  oraz  w  sposób 


ograniczający  konkurencję  wyrażające  się  w  ustanowieniu  w  całym  opisie  przedmiotu 

zamówienia  wymagań  dotyczących  integracji  wdrażanych  funkcjonalności  z  systemami 

posiadanymi  przez  Zamawiającego  bez  określenia  odpowiedzialności  stron  w  tym 

procesie,  a także  bez  wskazania  jakie  możliwości  integracyjne  owe  systemy  posiadają, 

co w żaden sposób nie pozwala na zidentyfikowanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

integracji oraz weryfikację, czy ten zakres zamówienia możliwy jest do wykonania i jakim 

kosztem. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania 

czynności polegającej na modyfikacji dokumentacji postępowania tj.:  

a) 

wprowadzenie do OPZ postanowień w zakresie integracji systemów, zgodnie z którymi: 

  to Zamawiający pozyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne do 

przeprowadzenia  integracji  informacje  i  dane  od  producentów  lub  autorów 

eksploatowanych  systemów  i  baz  danych,  z  którymi  ma  nastąpić  integracja,  a  tym 

samym, że to Zamawiający sfinansuje ewentualne koszty prac integracyjnych po stronie 

systemów obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego, 

  wskazana zostanie pełna lista systemów z którymi ma nastąpić integracja zamawianego 

systemu  wraz  z  dokumentacją  ich  interfejsów,  wymiany  danych,  oraz  wskazaniem 

wszystkich  technicznych  informacj

i,  dzięki  którym  możliwa  będzie  ta  integracja 

a w 

szczególności  m.in.:  specyfikacja  interfejsu  i  protokołu  wymiany  danych  w  stopniu 

umożliwiającym  ocenę  i  wycenę  przez  Wykonawcę  prac  niezbędnych  do 

przeprowadzenia  integracji,  dokumentacja  ww. 

elementów umożliwiających integrację w 

stopniu  umożliwiającym  ocenę  i  wycenę  przez  Wykonawcę  prac  niezbędnych  do 

przeprowadzenia integracji, inne, niezbędne do wyceny informacje techniczne, 

b)  ustanowienie  scenariusza  prezentacji  systemu  zg

odnie  z  wzorem  załączonym  do 

niniejszego odwołania.  

Mając  na  uwadze,  iż  odwołanie  zostało  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  4  stycznia  2021  r.,  do  przedmiotowego  postępowania  odwoławczego, 

zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy 

dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  poz.  2020),  znajdują  zastosowanie  przepisy 

ustawy  z  dnia 11  września 2019  r.  -  Prawo zamówień    publicznych (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

2019 ze zm.).  

Izba ustaliła, iż Zamawiający przekazał kopię odwołania innym wykonawcom poprzez 

jej zamieszczenie na stronie internetowej w dniu 7 stycznia 2021 r. W terminie wynikającym 

z  art.  525  ust.  1  ustawy 

z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień    publicznych  do 

postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.  


Izba  ustaliła,  iż  w  dniu  11  stycznia  2020  r.  w  postaci  elektronicznej,  a  w  dniu  18 

stycznia  2020  r.  w  formie  pisemnej, 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

odpowiedź Zamawiającego na odwołanie, w której Zamawiający oświadczył, że uwzględnia 

odwołanie w całości.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego w oparciu o art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień  publicznych. Zgodnie z treścią tego przepisu w przypadku uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć 

postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił 

terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w  odwołaniu.  Taka  sytuacja  zaistniała  w przedmiotowym  postępowaniu 

odwoławczym.  Zamawiający  uwzględnił  w całości  zarzuty  odwołania,  natomiast  po  jego 

stronie  nie  przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  żaden  wykonawca,  co  wyczerpuje 

dyspozycję  ww.  przepisu  i  obliguje  Izbę  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego. 

Powyższe  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania.  

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 

r. - 

Prawo zamówień  publicznych umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie 

postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 ww. ustawy.  

kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  557  i  575 

ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień  publicznych w zw. z  § 9 ust. 1 pkt 2 

lit.  a) 

rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów 

postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437),  nakazując dokonanie na 

rzecz  Odwołującego  zwrotu  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty  uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel