KIO 44/21 POSTANOWIENIE dnia 25 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt KIO 44/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  25  stycznia  2014  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  dniu    4  stycznia  2021  r. 

przez  wykonawcę  KWK  Construction  Sp.  z  o.o.  w  Bydgoszczy  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Gminę  Czersk  w  Czersku  wobec  cofnięcia  odwołania 

przed otwarciem rozprawy 

postanawia: 

1. umarza po

stępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  KWK 

Construction Sp. z o.o. w Bydgoszczy kwoty 9.000 

zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych 

zero groszy) st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  579  ust.  1  i  580  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia 

11  września  2019  r.  –  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.  2019  poz.  2020)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  14  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt KIO 44/21 

U z a s a d n i e n i e 

Przed  otwarciem  rozprawy 

oświadczeniem  złożonym  pismem  z  8  stycznia  2014  r. 

odwołujący  -  KWK  Construction  Sp.  z  o.o.  w  Bydgoszczy  -  cofnął  odwołanie  wniesione  do 

Prezesa  Izby  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  Gminę  Czersk  w 

Czersku. 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020)  do  postępowań 

odwoławczych, o których mowa w uchylanej ustawie, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 

r., a 

dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 

r.  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) 

dalej jako: „nowa ustawa” albo „nPzp”.  Z uwagi na 

powyższe,  Izba  wydając  postanowienie  o  umorzeniu  postępowania  odwoławczego, 

wszczętego    na  skutek  odwołania  wniesionego  w  dniu  4  stycznia  2021  r.,  zastosowała 

przepisy nowej ustawy. 

Izba  na  podstawie  art.  520  ust.  1  nPzp 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze, 

orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 nPzp. 

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 nPzp oraz § 9 ust. 1 

pkt  3 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2010  r.  w  sprawie 

wysokości  szczegółowych  rodzajów  kosztów    postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania 

oraz  wysokości    i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  (Dz.  U.  2020  r.  poz.  2437),  z 

którego  wynika,  że  w  sytuacji  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  najpóźniej  w 

dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z 

udziałem  stron  lub  uczestników  postępowania  odwoławczego  –  odwołującemu  zwraca  się 

90%  wpisu. W takim przypadku Izba or

zeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.  

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel