KIO 43/21 POSTANOWIENIE dnia 25 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

KIO 43/21 

Sygn. akt: KIO 43/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  25  stycznia  2021  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  stycznia  2021  r. 

przez wykonawcę MARKAZ s.c. E. M., P. K., ul. Wilcza 30, 99-300 Kutno,                                 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Kutno, PI. Marszałka Józefa  

Piłsudskiego 18, 99 - 300 Kutno, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

MARKAZ  s.c.  E.  M.,  P.  K.,  ul.  Wilcza  30,  99-300  Kutno,  kwoty  15  000

,00  zł  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), tytułem uiszczonego wpisu. 

 
 
 
Stosownie  do  art.  579  ust.  1  i  art.  580  ust.  1  i  2  ust

awy  z  dnia 11  września 2019  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019)  na  niniejsze  postanowienie  -                    

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia  - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Pr

zewodniczący: 

……..…....…


KIO 43/21 

U z a s a d n i e n i e 

Zam

awiający - Miasto Kutno, PI. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 18, 99 - 300 Kutno, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

pn.  „Bieżące  utrzymanie  zieleni  miejskiej  wraz  z  koszeniem  terenów  zielonych 

zlok

alizowanych  w  pasach  drogowych  oraz  utrzymaniem  miejsc  pamięci  w  obrębie  miasta 

Kutno

”,  numer  referencyjny:  ZP.271.13.2020.JB.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.10.2020 r. 2020/S 202-

W  postępowaniu  tym  wykonawca  MARKAZ  s.c.  E.  M.,  P.  K.,  ul.  Wilcza  30,  99-300 

Kutno 

(dalej: „odwołujący”), złożył odwołanie, w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze 

zm.)  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  CHERRY  S.  W.,  pomimo 

iż  oferta  tego 

wykonawcy  złożona  w  Części  IV  i  VIII  zawiera  błąd  w  obliczeniu  ceny  polegający  na 

wskazaniu nie

prawidłowej stawki podatku VAT, 

2)  art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze 

zm.)  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  CHERRY  S.  W.

,  pomimo  że 

wykonawca nie wykazał, że spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału dla 

Części IV,  

3)  art.  7  ust.  3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.) 

poprzez  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  CHERRY  S.  W., 

pomimo że wykonawca ten podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienia  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  CHERRY  S. 

W. 

w Części IV i VIII,  

odrzucenia  oferty  w  Części  IV  i  VIII  wykonawcy  CHERRY  S.  W.  i  wykluczenia  tego 

wykonawcy z postępowania, 

3)  dokonania ponownego badania i oceny ofert,  

4)  wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

odwołującego.  

Żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Pismem  z  dnia  11.01.2021 

r.  zamawiający  przekazał  Prezesowi  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, zgodnie z którą uwzględnił odwołanie w całości.  


KIO 43/21 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020),  d

o  postępowań  odwoławczych  oraz  postępowań 

toczących  się  wskutek  wniesienia  skargi  do  sądu,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej                     

w  art.  89,  wszczętych  po  dniu  31  grudnia  2020  r.,  dotyczących  postępowań  o  udzielenie 

zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której 

mowa w art. 1. 

Zgodnie z art. 522 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  może  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że                                    

w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zgodnie z  § 9 ust.  1 pkt  2 lit.  a  rozporządzenia  w  sprawie szczegółowych rodzajów 

kosztów  postępowania odwoławczego,  ich  rozliczania oraz  wysokości  i  sposobu pobierania 

wpisu od odwołania

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2437):  

W  przypad

ku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę  w  całości,  koszty,                           

o  których  mowa  w  §  5  pkt  2,  znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  przed  otwarciem  rozprawy 

zamawiający uwzględnił: 

a) w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie 

zamawiającego  nie  przystąpił  żaden  wykonawca  albo  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł 

sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu, 

w  takim  przypadku  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Dlatego 

też  Izba  orzekła  jak  w  sentencji  i  nakazała  zwrócić  odwołującemu  kwotę 

uiszczonego wpisu od odwołania. 

Przewo

dniczący: 

……..…....…………… 


wiper-pixel