KIO 42/21 POSTANOWIENIE dnia 25 stycznia 2021 roku

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt KIO 42/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Dagmara Gałczewska-Romek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  25  stycznia  2021  r.                      

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu                         

4  stycznia  2021  r.  przez  B.  S.

,  prowadzącą  działalność  gospodarczą  Neomed  B.  S.  z 

siedzibą  w  Piasecznie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Szpital  Wolski  im.  dr  Anny 

Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje zwrot  z  rachunku bankowego Urzędu Zamówień  Publicznych na  rzecz  B.  S., 

prowadzącej działalność gospodarczą Neomed B. S. z siedzibą w Piasecznie kwoty 

zł  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kwoty 

ui

szczonego wpisu od odwołania.   

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z 

art. 92 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019r. Przepisy  wprowadzające ustawę  - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.  2019,  poz.  2020)  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  14  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

                                                                    Przewo

dniczący      ……………………… 


Sygn. akt KIO 42/21 

UZASADNIENIE 

Zamawiający - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie -  prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawa artykułów fizelinowych i jednorazowego 

użytku  dla  Szpitala  Wolskiego,  zadanie  nr  1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

prowadzone  jest  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ ustawą Pzp. Ogłoszenie                             

o zamówieniu zostało opublikowane w  Biuletynie Zamówień  Publicznych  z  dnia  10 grudnia 

2020r. pod poz. 764245-N-2020. 

W  dniu  4  stycznia  2021

r.  Odwołujący  –  B.  S.,  prowadząca  działalność  gospodarczą 

Neomed  B.  S. 

z  siedzibą  w  Piasecznie.  -  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie, wskazując na naruszenie: 

1.   art. 

7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, poprzez 

błędne przyjęcie, że wykonawca K. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

KK Investment K. K. 

z siedzibą w Warszawie (dalej: „KK Investment") nie popełnił błędu 

w obliczeniu ceny, podczas gdy Zamawiający jest zobowiązany do należytego badania i 

oceny  ofert  oraz  do  równego  traktowania  wykonawców,  a  co  za  tym  idzie  jest 

zobowiązany do uwzględnienia, że jedynie dwie (2) z dziewiętnastu (19) pozycji objętych 

wyceną z Załącznika nr 1 objętych jest podstawową stawką podatku VAT, zaś pozostałe 

pozycje  stanowią  wyroby  medyczne,  które  objęte  są  8%  stawką  podatku  Vat,  a  tym 

samym oferta z błędem w cenie ( w zaoferowanej stawce VAT) podlega odrzuceniu 

alternatywnie: 

art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez błędne 

przyjęcie,  że  KK  Investment  zaoferowane  ofertę  zgodną  z  odnośną  specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ") w zakresie żądania oferowania wyrobów 

medycznych,  podczas  gdy  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  należytego  badania  i 

oceny  ofert  oraz  do  równego  traktowania  wykonawców,  a  co  za  tym  idzie  jest 

zobowiązany do uznania, że asortyment zaoferowany na stawce 23% nie jest wyrobem 

medycznym,  a  zatem  nie  pełnia  wymagań  SIWZ,  skutkiem  czego  oferta  podlega 

odrzuceniu, 


3.   art. 

7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 91 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp, poprzez 

błędne  przyjęcie,  że  KK  Investment  wykazało,  że  zaoferowane  przez  tego  wykonawcę 

Karty Informacyjne oraz treść Załącznika nr 8 zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

prz

edsiębiorstwa, podczas gdy Zamawiający jest zobowiązany do należytego badania i 

oceny  ofert  oraz  do  równego  traktowania  wykonawców,  a  co  za  tym  idzie  jest 

zobowiązany do ujawnienia tych kart, gdyż nie zawierają one tajemnicy przedsiębiorstwa 

KK  Investment, 

a  tym  samym  podlegają  pod  pryncypialną  zasadę  jawności 

Postępowania, a ponadto KK Investment nie wykazał, a tym bardziej nie udowodnił, aby 

informacje  zawarte  w  tym  dokumencie  miały  poufny  charakter,  czy  też  aby  sam  KK 

Investment  podejmował  jakiekolwiek  działania,  mające  na  celu  zachowanie  tych 

informacji w poufności, 

alternatywnie w zakresie oświadczenia złożonego na wzorze z Załącznika nr 8 

art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez błędne 

przyjęcie, że KK Investment, podczas gdy Zamawiający jest zobowiązany do należytego 

badania i oceny ofert oraz do równego traktowania wykonawców, a co za tym idzie jest 

zobowiązany  do  żądania  od  KK  Investment  wszystkich  dokumentów,  które  były 

wymagane  treścią  SIWZ,  a  zatem  jest  zobowiązany  wezwać  KK  Investment  do 

uzupełnień tego oświadczenia, 

art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp  oraz  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  wybór  jako 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  KK  Investment,  podczas  gdy  Zamawiający 

powinien  odrzucić  ofertę  złożoną  przez  ww.  wykonawcę  i  zgodnie  z  kryteriami  oceny 

ofert wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Odwołującego. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 

2.  dokonania po

nownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem odrzucenia oferty KK 

Investment z uwagi na fakt, że zawiera ona błąd w obliczeniu ceny, albo z uwagi na 

zaoferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego z treścią SIWZ 

ujawnienie  treści  Kart  Informacyjnych  oraz  oświadczenia  złożonego  na  wzorze 

Załącznika nr 8, złożonych przez KK Investment, 

dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego,  w  ramach  powtórzonej  czynności  wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

Do  postępowania  odwoławczego,  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  5  stycznia  2021r.,              

nie przystąpił żaden wykonawca.  


Pismem z dnia 14 stycznia 2021r. 

(wpływ do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia) 

Zamawiający  poinformował,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  i 

dokona ponownego badania i oceny ofert. 

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje: 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  poz.  2020)  do  postępowań  odwoławczych,                         

o  których  mowa  w  uchylanej  ustawie,  wszczętych  po  dniu  31  grudnia  2020r.,  dotyczących 

postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021r. stosuje się 

przepisy  ustawy  z  dnia  11  września  2019r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019r., 

poz.  2019)  -  dalej  Pzp.   

Z  uwagi  na  powyższe,  Izba  wydając  postanowienie  o  umorzeniu 

postępowania  odwoławczego,  wszczętego    na  skutek  odwołania  wniesionego  w  dniu  4 

stycznia  2021r., 

zastosowała  przepisy  ustawy  z  dnia  11  września  2019r.  Prawo  zamówień 

publicznych (dalej nPzp). 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Izba  stwierdziła,  że  wobec  uwzględnienia  przez 

Zamawiającego  w  całości  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu  i  braku  zgłoszenia 

przystąpień postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 522 ust. 1 nPzp.  

Zgodnie  z  art.  522  ust.  1  in  fine  nPzp

,  w  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego                

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  §  9  ust.  1  pkt  2a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

szczegółowych  rodzajów  kosztów    postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania  oraz 

wysokości  i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020r., poz. 2437), z którego 

wynika,  że  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu 

przed  otwarciem  rozprawy,  a 

do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  żaden 

wykonawca  po  stronie  zamawiającego,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z 

rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący      …….…………….. 


wiper-pixel