KIO 4/21 WYROK dnia 1 lutego 2021 roku

Data: 15 marca 2021

Sygn. akt: KIO 4/21 

WYROK 

z dnia 1 lutego 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

 Protokolant:   

Szymon Grzybowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  28  stycznia  2021  r.  w 

Warszawie  odwołania 

wnie

sionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4 stycznia  2021  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  R.  B.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Firma  Usługowo  -  Handlowa  DREWMIX  R.  B.  w 

Dobrowie oraz Grandforest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrowie 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Karnieszewice z siedzibą w Trawicy 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie; 

2.  k

osztami postępowania obciąża odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia: R. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma 

Usługowo  -  Handlowa  DREWMIX  R.  B.  w  Dobrowie  oraz  Grandforest  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrowie i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  R.  B.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Firma 

Usługowo  -  Handlowa  DREWMIX  R.  B.  w  Dobrowie  oraz  Grandforest  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrowie na rzecz zamawiającego 

Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Karnieszewice z siedzibą w Trawicy kwotę 4 470 zł 21 gr (słownie: cztery tysiące 

czterysta  siedemdziesiąt  złotych  i  dwadzieścia  jeden  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania  poniesione  przez  zamawiającego  tytułem  wynagrodzenia 


pełnomocnika oraz kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną rozprawę, w 

tym 

kosztów noclegu. 

Stosownie  do  art. 

579  ust.  1  i  580  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy 

dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.  2019,  poz.  2020),  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  14  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 4/21 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Karnieszewice  z  siedzibą  w  Trawicy  (dalej  jako  „Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn. 

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w 

roku  2021”.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  z dnia 

16  października  2020  r.  pod  numerem  2020/S  202-490268.  Do  ww. 

postępowania  o udzielenie  zamówienia  zastosowanie  znajdują  przepisy  ustawy  z dnia 

29 st

ycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z 2019  r.,  poz.  1843  ze  zm., 

dalej  „ustawa  Pzp”).    Wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  4  stycznia  2021  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia:  R.  B.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Firma  Usługowo  - 

Handlowa  DREWMIX  R.  B. 

w  Dobrowie  oraz  Grandforest  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Dobrowie  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wnieśli  odwołanie  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec  czynności  wykluczenia  Odwołującego 

postępowania i odrzucenia jego oferty w zakresie zadania nr 7 i 8 oraz zaniechania wyboru 

oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  ramach  ww.  zadań.  Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1-3  ustawy  Pzp,  poprzez  niezgodne  z  przepisami 

ustawy  Pzp  prowadzenie  postępowania  w  sposób  nie  zapewniający  zachowania  uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  poprzez 

naruszenie: 

art.  24  ust.  1  pkt.  12,  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  ich  niewłaściwe  zastosowanie 

błędne  przyjęcie,  iż  odwołujący  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału 

postępowaniu,  co skutkowało wykluczeniem  wykonawcy  z  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz odrzuceniem jego oferty, 

2.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

pominięciem  oferty  złożonej  przez  odwołującego,  co  skutkowało  wyborem  oferty 

droższej od oferty złożonej przez odwołującego; 

inne wskazane w treści odwołania. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego oraz czynności odrzucenia jego oferty w zakresie pakietu nr 7 i 8, 

dokonania  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  w  zakresie 


pakietu nr 7 i 8, ponowne powtórzenie czynności badania i oceny ofert w zakresie pakietu nr 

7 i nr 8, uznania oferty Odwołującego za ważną. Odwołujący wniósł także o zasądzenie od 

Zamawiającego na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania odwoławczego wraz z kosztami 

zastępstwa procesowego. 

W  zakresie  pakietu  nr  7  Odwołujący  podniósł,  iż  przedstawiony  przez  niego  w  JEDZ 

opis 

ciągnika  do  zrywki  nasiębiernej  jest  wystarczający  dla  wykazania  spełnienia  warunku 

udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  dysponowania  wymaganym  sprzętem.  Podkreślił,  że 

Zamawiający  nie  określił  żadnych  dodatkowych  warunków  dotyczących  wymaganych 

ciągników.  Jedynie  w  przypadku  określenia  dodatkowych  warunków  dotyczących  np.  mocy 

ciągnika lub max. rozstawu kół, wskazanie na konkretny model może okazać się konieczne. 

Odwołujący wskazał, iż nie kwestionuje, że zapis wymagający podania konkretnego modelu 

znalazł się w SIWZ. Zauważył jednak, że Zamawiający korzysta z wzorcowej dokumentacji, 

która ma zastosowanie do wszystkich zamawiających - Państwowych Gospodarstw Leśnych 

Lasy  Państwowe  w  całej  Polsce  i  dostosowany  jest  do  różnych  sytuacji  faktycznych. 

Odwołujący  zwrócił  także  uwagę,  że  Zamawiający  nie  kwestionuje  tego  jaki  ciągnik  został 

wykazany. Z pisma Zamawiającego nie wynika, że wskazany ciągnik nie spełnia warunków. 

Zamawiający  jedynie  kwestionuje  okoliczność  nie  podania  modelu,  co  jest  w  niniejszym 

przypadku  wymogiem  czysto  formalnym. 

Odwołujący  podniósł  także,  że  w  przedmiotowym 

przypadku, gdyby uznać, że informacje wskazane w JEDZ były niekompletne, to Odwołujący 

powinien  zostać  wezwany  do  ich  uzupełnienia  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp. 

Wskazał  ponadto,  że  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  może  być  zastosowany  jednokrotnie,  ale 

dotyczy  to  jednej  konkretnej  wady  danego  oświadczenia  lub  dokumentu.  W  tym  zakresie 

powołał się także orzecznictwo KIO.  

W  zakresie  pakietu  nr  8  Odwołujący  podniósł,  iż  prawdopodobnie  Zamawiający 

określając warunki udziału w postępowaniu wyszedł z założenia, że wykonawca posiadający 

jedną realizację (wykonaną umowę) o mniejszej wartości będzie w stanie zrealizować jedną 

część zamówienia, natomiast jeżeli stara się o udzielenie dwóch części zamówienia to jego 

realizacja  .powinna  być  odpowiednio  większa  w  zakresie  kwotowym  aby  podołać  realizacji 

obu  części  zamówienia.  Nic  nie  stoi  jednak  na  przeszkodzie  aby  wykonawcy  temu 

powierzono  realizację  jednej  z  części  zamówienia  jeżeli  jego  doświadczenie  jest 

odpowiednio  wysokie  dla  wykazania  spełnienia  warunku  w  jednej  z  części.  Odwołujący 

wskazał,  iż  zgadza  się  z Zamawiającym,  że  kwestia  przypisania  wartości  do  jednego  z 

pakietów nie może być przedmiotem negocjacji z uczestnikami. W niniejszym postępowaniu 

jednakże taka sytuacja nie występuje, ponieważ oferta Konsorcjum Grand Forest 2 (na część 

zamówienia nr 12) została przez Zamawiającego odrzucona w konsekwencji wykluczenia z 

udziału  w postępowaniu.  Nie  ma  więc  przeszkód  do  uznania,  że  nie  można  odpowiednio 


wartości  doświadczenia  przypisać  do  pakietu  nr  8,  Zamawiający  nie  prowadziłby  w  tym 

zakresie  żadnych  niedozwolonych  negocjacji.  Odwołujący  podkreślił,  że  zapisy  SIWZ  w 

żaden  sposób  nie  odnosiły  się  do  takiej  sytuacji,  nie  zawierały  wskazówek  co  do  sposobu 

postępowania w przypadku odrzucenia oferty w zakresie jednego z zadań, którego dotyczyło 

wykazane  doświadczenie.  Skutkiem  wystąpienia  sytuacji  nieprzewidzianej  w  SIWZ 

Zamawiający  nie  może  obarczać  Odwołującego.  Odwołujący  podniósł  ponadto,  iż 

Zamawia

jący  nie  zakwestionował  wykazanego  w  JEDZ  doświadczenia  ani  w  zakresie 

merytorycznym ani kwotowym, tym samym należy uznać, że bezspornie Odwołujący posiada 

doświadczenie  niezbędne  do  realizacji  niniejszego  zamówienia  i  prawidłowo  je  wykazał. 

Przedstawił  rozważania  dotyczące  celu  ustanawiania  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

odniósł się także do regulacji wskazanej w art. 22d ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający  w  dniu  27  stycznia  2021  r.  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie, 

której wniósł o jego oddalenie w całości.  

W  odniesieniu  do  pakietu  nr  7  Zamawiający  wskazał,  iż  Odwołujący  w  stosunku  do 

ciągnika do zrywki nasiębiernej „John Deere” oraz przyczepy do podwozu drewna „PALMS” 

wskazanych w JEDZ nie podał ich modelu. W kontekście opisanego warunku Zamawiający 

uznał  taki  opis  urządzenia  za  niewystarczający  do  uznania,  że  Odwołujący  wykazał 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

w odniesieniu  do 

potencjału  technicznego.  Opis  danego  urządzenia  w  JEDZ  powinien 

zawi

erać wszystkie wymagane w pkt 6.2 ppkt 3 lit b) SIWZ informacje, była o tym wyraźnie 

mowa w pkt 7.1 lit. a tiret dziewiętnaście SIWZ, a także w wezwaniu do uzupełnienia JEDZ. 

Zamawiający,  wobec  sytuacji,  w  której  wykonawca  składa  oświadczenie  JEDZ  w  wadliwej 

lub  niekompletnej formie,  lub  zupełnie pomija w  swojej  ofercie ten  dokument,  następnie na 

wezwanie  Zamawiającego  składa  niekompletny  JEDZ,  nie  ma  podstaw,  aby  wykonawca 

został po raz drugi (kolejny), w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wzywany do uzupełnienia 

wadliwego oświadczenia. Zamawiający wskazał, iż wprost określił w rozdziale 7 SIWZ, jakie 

informacje  wykonawcy  obowiązani  są  podać  w  JEDZ.  Żądanie  szczegółowego  opisu 

urządzeń  (potencjału  technicznego),  którymi  dysponowanie  wymagane  było  w  ramach 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  miało  na  celu  umożliwienie  Zamawiającemu  należytą 

weryfikację,  czy  wykonawcy  spełniają warunki  udziału w  postępowaniu.  Z tego też  powodu 

Zamawiający żądał podania w Części IV lit. C (pkt. 9) JEDZ informacji nt. rodzaju urządzeń 

zgodnie  z  pkt.  6.2.  ppkt  3)  lit  b)  SIWZ,  tj.  ciągnik  do  pracy  na  szkółce  leśnej,  ciągnik  do 

zrywki  nasiębiernej  (ciągnik  z  przyczepą  do  zrywki  nasiębiernej  lub  forwarder),  ciągnik  do 

zrywki półpodwieszonej, maszyna leśna typu harwester (wykazana opcjonalnie) oraz ich opis 

tj. marka, model, podstawy dysponowania oraz numer seryjny. Informacje te, ze względu na 

mnogość  urządzeń  dostępnych  na  rynku,  miały  istotne  znaczenie  dla  identyfikacji  i 


jednoznacznego  określenia  czy  sprzęt,  którym  dysponuje  wykonawca,  odpowiada 

wymaganiom  Zamawiającego  opisanym  w ramach  warunku  udziału  w  postępowaniu. 

Zamawiający zwrócił uwagę na okoliczność, iż Odwołujący – wobec braku przedstawienia w 

JEDZ  informacji  dotyczących  warunków  udziału  w  postępowaniu  –  był  już  w  tym  zakresie 

wzywany  do  uzupełnienia  JEDZ,  wskazał  na  wynikającą  z  orzecznictwa  zasadę 

jednokrotnego  wezwania  do  uzupełnienia  danego  dokumentu  na  podstawie  art.  26  ust.  3 

ustawy Pzp. 

Zamawiający wskazał ponadto, iż na etapie oceny spełnienia warunków udziału 

w  po

stępowaniu  nie  był  uprawniony  do  odstąpienia  od  żądania  podania  przez  wykonawcę 

informacji  odnośnie  modelu  sprzętu,  zgodnie  z wymaganiem  SIWZ,  gdyż  naruszyłoby  to 

zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Wymagany  przez 

Zamawiającego  sposób  wypełnienia  JEDZ  został  wprost  zakreślony  w  SIWZ  poprzez 

zawarcie w nim instrukcji wypełnienia JEDZ, w tym także w zakresie objętym odwołaniem. 

Zamawiający  nie  zgodził  się  także  ze  stanowiskiem  Odwołującego,  jakoby  na 

podstawie  informacji  zawartych  w 

uzupełnionym  JEDZ  Zamawiający  mógł  uznać,  że 

Odwołujący  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej  w 

odniesieniu  potencjału  technicznego  oraz  że  Zamawiający  nie  kwestionuje 

tego  jaki  ciągnik  został  wykazany.  Zamawiający  wskazał,  iż  na  rynku  występuje  wiele 

rodzajów  ciągników  oraz  przyczep,  a  opis  tych  urządzeń  dokonany  przez  Odwołującego  w 

JEDZ  nie  był  wystarczający,  aby  zidentyfikować  urządzenia,  którymi  dysponuje.  Zarówno 

firma  John  Deere  jak  i  PALMS  produkują  wiele  typów  urządzeń,  z  których  nie  wszystkie 

przeznaczone  są  do  realizacji  usług  leśnych  będących  przedmiotem  Postępowania  i  mogą 

być  wskazywane  celem  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowania.  Brak 

wskazania modelu ww. urządzeń w JEDZ powoduje brak możliwości weryfikacji czy są one 

zgodne  z  warunkiem  udziału  w postępowaniu,  co  implikuje  konieczność  uznania,  że 

Odwołujący  tego  warunku  nie  spełnia.  Tytułem  przykładu  Zamawiający  wskazał  przyczepy 

producenta  „PALMS",  których  model  determinuje  to,  czy  są  przeznaczone  do  zrywki 

nasiębiernej. Producent ten posiada w swojej ofercie wiele przyczep, z których nie wszystkie 

są przystosowane do zrywki nasiębiernej – Zamawiający wskazał jako przykłady przyczepę 

PALMS  model  1620,  która  jest  przyczepą  rolniczą/wywrotką,  przyczepę  PALMS  model 

Tandem 800, która jest rolniczą przyczepą ciężarową/wywrotką, przyczepę PALMS Tandem 

1200,  która  jest  rolniczą  przyczepą  ciężarową/wywrotką,  przyczepę  PALMS  model  1217, 

przyczepę PALMS model Tandem 307. Wskazał także na wielość ciągników produkowanych 

przez markę John Deere (przedstawił przykładowe zestawienie ciągników pochodzących ze 

strony  internetowej  ww.  producenta).  Zamawiający  zaznaczył,  że  nie  jest  wystarczający 

poczyniony przez Odwołującego w JEDZ opis przyczepy, iż jest ona „do dowozu drewna" czy 

opis  ciągnika,  że  jest  „ciągnikiem  do  zrywki  nasiębiernej”,  aby  stwierdzić,  że  Odwołujący 


spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu,  gdyby  bowiem  Zamawiający  chciał  się  opierać 

wyłącznie na oświadczeniach wykonawców, nie wymagałby tak szczegółowych informacji w 

zakresie sprzętu lub ograniczył wypełnianie formularza JEDZ tylko do części alfa.  

Zamawiający wyjaśnił, iż żądał szczegółowego opisu urządzeń już na etapie składania 

JEDZ,  bowiem  wykonawcy  często  składają  oferty  na  wiele  pakietów.  Zamawiający 

formułując warunki udziału w postępowaniu brał pod uwagę pewne minimum umożliwiającym 

wykonanie  zamówienia  Zamawiający  ocenia  warunki  dotyczące  zdolności  technicznej  i 

zawodowej  m.in.  przez  pryzmat  dostępności  wymaganych  zasobów  do  prawidłowego 

wykonania  zamówienia.  Zaangażowanie  tego  samego  sprzętu  w  realizację  kilku  pakietów 

skutkować  mogłoby  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  zamówienia  przez 

wykonawcę.  Szczegółowy  opis  urządzeń  (sprzętu)  pozwala  Zamawiającemu  na 

jednoznac

zną ocenę, czy wykonawcy dysponują potencjałem technicznym pozwalającym na 

należyte  wykonania  zamówienia  oraz  czy  ich  działanie  jest  zgodne  z  dyspozycją  pkt  6.5 

SIWZ, w którym ograniczono możliwość wykazywania tego samego potencjału technicznego 

dla  więcej  niż  jednego  pakietu,  z  pewnymi  włączeniami.  Zamawiający  podkreślił,  że 

wykonawcy na etapie składania JEDZ powinni wykazać, że dysponują lub będą dysponować 

rzeczywiście  konkretnym  sprzętem  już  w momencie  składania  ofert.  Szczegółowy  opis 

danego  urządzenia  (sprzętu)  pozwala  Zamawiającemu  na  jednoznaczną  ocenę,  czy 

wykonawca  nim  dysponuje,  bowiem  informacje  takie  jak  marka,  model  czy  numer  seryjny 

znane  są  co  do  zasady  jedynie  podmiotowi,  którzy  rzeczywiście  tak  owymi  urządzeniami 

dysponuje Przedstawienie sz

czegółowego opisu sprzętu miało dodatkowo na celu umożliwić 

Zamawiającemu  skorzystanie  z  dyspozycji  §  2  ust.  7  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia i odstąpienie od żądania od wykonawców składania 

wykazów urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy na dalszym etapie postępowania. 

W odniesieniu do pakietu nr 8 Zamawiający wskazał m.in., iż w świetle pkt 6.5 SIWZ co 

do  zasady  możliwe  było  wskazanie  tego  samego  doświadczenia  celem  potwierdzenia 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dla  więcej  niż  jednego  pakietu,  o  ile  jego 

wartość  odpowiadała  sumarycznej  wartości  doświadczenia  wymaganego  w  ramach 

warunków  dla  wszystkich  tych  pakietów. W  przedmiotowej  sprawie,  aby  można  było  uznać 

warunek  w 

zakresie  doświadczenia  za  spełniony  w  stosunku  do  obu  Pakietów  (VIII  i  XII), 

wykonawca powinien wskazać usługę, której wartość wynosiła co najmniej 810 tys. zł (Pakiet 

XII  433 tys.  zł  +  Pakiet VIII  377  tys.  zł),  podczas gdy  usługa  wskazana przez  konsorcjanta 

Pana R. B. 

opiewała na 719 345,03 zł, która to kwota nie jest wystarczająca do uznania, że 

Odwołujący spełniał warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia w żadnym 

ww.  Pakietów.  Zamawiający  w  takiej  sytuacji  nie  był  uprawniony  do  negocjowania  i 


ustalania  z  wykonawcami  do  którego  Pakietu  przypisać  wskazane  przez  Pana  B. 

doświadczenie.  Zamawiający  nie  zgodził  się  ze  stanowiskiem  Odwołującego,  jakoby 

wykluczenie  z  postępowania  dla  Pakietu  XII  powodowało  możliwość  zaliczenia  całości 

wskazanego  przez  Pana  R.  B. 

doświadczenia  na  poczet  wykazania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  w  Pakiecie  VIII. Wskazanie  bowiem  tego samego 

doświadczenia  dla  obu  ww.  Pakietów,  wobec  zapisów  pkt  6.5  SIWZ,  implikowało 

konieczność  uznania,  że  wykonawcy  nie  spełniają  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

żadnym z tych pakietów. Zamawiający wskazał, iż ograniczenie zawarte w pkt 6.5 SIWZ ma 

na  celu  zapobieganie  sytuacjom  wskazywania 

przez  wykonawców  pozornego  potencjału. 

Inne  rozumienie  tego  zapisu,  niż  zaprezentowane  przez  Zamawiającego,  sprzyjałoby 

sytuacjom,  w 

którym  wykonawcy  mając  doświadczenie  niezbędne  do  wykazania  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  tylko  dla  jednej  części  zamówienia,  to  samo 

doświadczenie  wykazywaliby  w  większej  ilości  pakietów,  po  czym  po  otwarciu  ofert 

decydowaliby oni, w 

stosunku do którego pakietu warto brać dalszy udział w postępowaniu, a 

w  stosunku  do  których  zaniechać  np.  uzupełniania  JEDZ  czy  dokonania  innych  czynności, 

skutkujących  wyeliminowaniem  wykonawcy  z  postępowania  na  pozostałe  części 

zamówienia.  Przyjęcie  rozumienia  postanowienia  pkt  6.5  SIWZ  w  sposób  zaprezentowany 

przez  Odwołującego  prowadziłby  do  uprzywilejowania  wykonawców  dopuszczających  się 

nieuczciwych  praktyk  w 

postępowaniu,  którzy  składają  oferty  w  postępowaniu  na  kilka  jego 

części,  dysponując  jednocześnie  potencjałem  pozwalającym  na  wykazanie  spełniania 

warunków  udziału  w postępowaniu  tylko  dla  jednej  z  nich  tj.  niespełniających  warunków 

udziału  w  postępowaniu  w  chwili  składania  ofert  dla  żadnej  z  tych  części.  Zamawiający 

podkreślił,  że  warunki  udziału  w  postępowaniu  należy  wykazać  już  od  momentu  złożenia 

oferty, nie wolno relatywizować wykazania spełnienia warunku, tak jak czyni do Odwołujący, 

w zależności od faktycznej sytuacji, która zaistnieje w trakcie samego postępowania.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  postępowania,  na  podstawie 

zgromadzonego w sprawie 

materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk Stron 

po

stępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Mając  na  uwadze  treść  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  poz.  2020),  zgodnie 

którym do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia 

skargi  do  sądu,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w art.  89,  wszczętych  po  dniu  31 

grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 

1 stycznia 2021 r., st

osuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, Izba do postępowania 

odwoławczego  w  przedmiotowej  sprawie  zastosowała  przepisy  ustawy  z  dnia  11  września 


2019  r.  - 

Prawo  zamówień    publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  2019  ze  zm.,  dalej  jako 

„ustawa nPzp”).  

Izba 

stwierdziła,  iż  w  terminie  wynikającym  z  art.  525  ust.  1  ustawy  nPzp  do 

postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.  

Izba  stwierdziła,  iż  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących 

odrzuceniem odwołania na podstawie art. 528 ustawy nPzp. 

Izba  uznała,  iż  Odwołujący,  który  został  wykluczony  z  postępowania  w  zakresie 

Pakietu  nr  7  i  8,  a 

którego  oferta  mogłaby  zostać  wybrana  jako  najkorzystniejsza  w 

przypadku  potwierdzenia  się  zarzutów  odwołania,  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu 

zamówienia  oraz  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego 

przepisów  ustawy,  czym  wypełnił  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności  odwołania, 

których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy nPzp.  

Izba  dokonała  ustaleń  faktycznych  w  oparciu  o  dokumentację  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  przekazaną  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  SIWZ, 

informację  z  otwarcia  ofert,  ofertę  Odwołującego,  korespondencję  prowadzoną  przez 

Zamawiającego  z Odwołującym  w  przedmiocie  uzupełnienia  dokumentu  JEDZ, 

zawiadomienie  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  w  Pakiecie  7  i  8  oraz 

konsorcjum z jego udziałem w Pakiecie 12. Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również 

stanowiska i 

oświadczenia Stron postępowania złożone w pismach procesowych (odwołaniu, 

odpowiedzi  na  odwołanie)  oraz  ustnie  do  protokołu  posiedzenia  i rozprawy  w  dniu  28 

stycznia 2021 r.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Izba 

ustaliła,  iż  Zamawiający  prowadził  postępowanie  zgodnie  z  zasadami  przewidzianymi  dla 

tzw. „procedury odwróconej”. Zamówienie podzielone zostało na 12 części, w tym Pakiet 7 - 

leśnictwo  Chełmoniewo,  Pakiet  8  –  leśnictwo  Lejkowo,  Pakiet  12  –  leśnictwo  Węgorzewo 

oraz Gospodarstwo Nasienno 

– Szkółkarskie.  

Zamawiający  w  pkt  6.3  SIWZ  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu  dla 

poszczególnych  Pakietów  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Zgodnie  z  pkt 

lit  a)  SIWZ  Zamawiający  uzna  warunek  w  zakresie  doświadczenia  za  spełniony,  jeżeli 

w

ykonawca  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert 

(a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): 

Pakiet  7  - 

zrealizował  lub  realizuje  (przy  czym  w  tym  przypadku  będzie  liczona  wartość 

zreali

zowanej części przedmiotu umowy) usługę lub usługi polegającą na wykonywaniu prac 


z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna  na  kwotę  nie  mniejszą  niż 

303  000,00  zł  brutto  (w  przypadku  wykazywania  przez  Wykonawcę  kilku  usług  z  różnych 

umów, może on się wykazać łączną wartością wykonanych usług z maksymalnie 3 umów, a 

każda  z wykonanych  usług  obejmowała  prace  z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i 

pozyskania drewna. 

Pakiet  8  - 

zrealizował  lub  realizuje  (przy  czym  w  tym  przypadku  będzie  liczona  wartość 

zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę lub usługi polegającą na wykonywaniu prac 

z zakresu zagospodarowania lasu 

zrywki i pozyskania drewna na kwotę nie mniejszą niż 377 

000,00 zł brutto (w przypadku wykazywania przez Wykonawcę kilku usług z różnych umów, 

może on się wykazać łączną wartością wykonanych usług z maksymalnie 3 umów, a każda 

wykonanych  usług  obejmowała  prace  z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i 

pozyskania drewna). 

Pakiet  12  - 

zrealizował  lub  realizuje  (przy  czym  w  tym  przypadku  będzie  liczona  wartość 

zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę lub usługi polegającą na wykonywaniu prac 

z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna,  gospodarki  nasienno  - 

szkółkarskiej  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  433  000,00  zł  brutto  (w  przypadku  wykazywania 

przez  Wykonawcę  kilku  usług  z  różnych  umów,  może  on  się  wykazać  łączną  wartością 

wykonanych usług z maksymalnie 3 umów, a każda z wykonanych usług obejmowała prace 

z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna,  gospodarki  nasienno  - 

szkółkarskiej). 

Zgodnie  z  pkt  6.3  lit  b)  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  iż  uzna  warunek  w  zakresie 

potencjału  technicznego  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  lub  będzie 

dysponować:  Pakiet  7  -  ciągnik  do  zrywki  nasiębiernej  (ciągnik  z  przyczepą  do  zrywki 

nasiębiernej  lub  forwarder)  w  ilości  co  najmniej  1  szt.;  ciągnik  do  zrywki  półpodwieszonej 

ilości co najmniej 1 szt. 

Ponadto  w  pkt  6.5 

SIWZ  Zamawiający  wskazał,  iż  jeżeli  Wykonawca  ubiega  się 

udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem wykazania spełnienia warunków 

udziału  w  postępowaniu  wskazywać  w  więcej  niż  jednym  Pakiecie  wartości  tego  samego 

doświadczenia  (ppkt  1)  ani  tego  samego  potencjału  technicznego,  z  zastrzeżeniem 

przypadków wskazanych w lit. a) – c) (ppkt 4).  

Zamawiający  w  pkt  7.1  lit  a)  SIWZ  wskazał,  iż  wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć 

wraz  z  ofertą  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  stanowiące  wstępne 

potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  złożone  na  formularzu  JEDZ. 

Zamawiający doprecyzował ponadto, że w JEDZ należy podać m.in. następujące informacje: 

  na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia 

informacje nt. 

usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie 


liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  - 

tym  okresie)  polegających  na  wykonywaniu  prac  z  zakresu  zagospodarowania  lasu, 

zrywki  i  pozyskania drewna  (dla pakietów I, II III, IV,  V,  VI,  VII  VIII, IX, X, XI, XII)  a  dla 

pakietu XII - dodatkowo - prace z zakresu gospodarki nasienno - 

szkółkarskiej na kwotę 

nie mniejszą niż: dla pakietu 7 - 303 000,00 zł brutto, dla pakietu 8 - 377 000,00 zł brutto, 

dla pakietu 12 - 

433 000/00 zł brutto, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ. 

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były 

wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi 

(dat  dziennych  rozpoczęcia  i  zakończenia  realizacji  usługi),  rodzaju  wykonanych  usług 

oraz wartości (brutto) wykonanych usług. 

  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  potencjału 

technicznego - in

formacje nt. dla wszystkich pakietów - (1) ciągnik do zrywki nasiębiernej 

(ciągnik  z  przyczepą  do  zrywki  nasiębiernej  lub  forwarder),  (2)  ciągnik  do  zrywki 

półpodwieszonej  oraz  dodatkowo dla pakietu XII  (3)  ciągnik  do  pracy  na  szkółce leśnej 

o max.  rozstaw

ie  kół  tylnych  1650  mm  którymi  dysponuje  wykonawca,  które  podać 

należy  w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ; W przypadku opcjonalnego wskazania maszyny 

lub  maszyn leśnych typu harwester  należyje podać  w  Części  IV  lit.  C  (pkt.  9)  JED. We 

wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 6.2. 

ppkt 3) lit b) SIWZ, tj. ciągnik do pracy na szkółce leśnej, ciągnik do zrywki nasiębiernej 

(ciągnik  z  przyczepą  do  zrywki  nasiębiernej  lub  forwarder),  ciągnik  do  zrywki 

półpodwieszonej,  maszyna  leśna  typu  harwester  (wykazana  opcjonalnie)  ich  opis  tj. 

marka, model, podstawy dysponowania oraz numer seryjny.  

Odwołujący (Konsorcjum Grand Forest 1, tj. Firma Usługowo-Handlowa DREWMIX R. 

B.  i  Grandforest  Sp.  z  o.o.) 

złożył  ofertę  w  zakresie  Pakietu  nr  7  i  8.  Ponadto  w zakresie 

Pakietu  nr  1

2  ofertę  złożyło  konsorcjum  Grand  Forest  2,  w  skład  którego  wchodzili  obaj 

członkowie  konsorcjum  Odwołującego  oraz  wykonawca  A.  K.  -  Zakład  Usług  Leśnych 

„ORKAN”  (Konsorcjum  Grand  Forest  2).  Oferta  Odwołującego  w  Pakiecie  7  i  8  oraz  oferta 

Grand Forest 2 w Pakiecie 12 zostały ocenione jako najkorzystniejsze. Odwołujący do oferty 

załączył dokumenty JEDZ dla obu członków konsorcjum, w którym w ogóle nie wypełniono 

części IV lit. C w zakresie wymaganym na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu w Pakiecie 7 i 8. Analogiczna sytuacja zachodziła w przypadku konsorcjum 

Grand Forest 2

, które złożyło ofertę w Pakiecie 12.  

Z uwagi na powyższe Zamawiający wezwał Odwołującego w odniesieniu do pakietu 7 

do  

uzupełnienia JEDZ m.in. w zakresie Części IV lit. C pkt 9 w zakresie wykazania się przez 

wykonawcę  dysponowaniem:  ciągnikiem  do  zrywki  nasiębiernej  (ciągnik  z  przyczepą  do 


zrywki  nasiębiernej  lub  forwarder)  w  ilości  co  najmniej  1  szt.;  ciągnikiem  do  zrywki 

półpodwieszonej  w  ilości  co  najmniej  1  szt.  Zamawiający  wskazał,  iż  ze  złożonego  wraz  z 

ofertą dokumentu JEDZ nie wynika, aby Wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu  w zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  dotyczącego  potencjału 

technicznego tj.  że  dysponuje  co  najmniej  1  szt.  ciągnika  do  zrywki  nasiębiernej  (ciągnik  z 

przyczepą  do  zrywki  nasiębiernej  lub  forwarder)  oraz  co  najmniej  1  szt.  ciągnika  do  zrywki 

półpodwieszonej.  Zamawiający  wyjaśnił,  że  we  wskazanej  części  JEDZ  należy  podać 

informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 6.2. ppkt 3) lit b) SIWZ, tj. ciągnik do pracy na 

szkółce leśnej, ciągnik do zrywki nasiębiernej (ciągnik z przyczepą do zrywki nasiębiernej lub 

forwarder),  ciągnik  do  zrywki  półpodwieszonej,  maszyna  leśna  typu  harwester  (wykazana 

opcjonalnie) ich opis tj. marka, model, podstawy dysponowania oraz numer seryjny.  

W  odpowiedzi  na  ww.  wezwanie 

Odwołujący  złożył  m.in.  JEDZ  dla  p.  R.  B.  (Firma 

Usługowo-Handlowa  DREWMIX  R.  B.),  w  którym  w  Części  IV  lit.  C  pkt  9  wskazano 

następujący sprzęt: 1) ciągnik do zrywki nasiębiernej: ciągnik rolniczy John Deere (nr seryjny 

1L05100RJCJ737473, własność); przyczepa do podwozu drewna PALMS (nr seryjny 12471; 

własność). W ww. części JEDZ Grandforest Sp. z o.o. wskazano z kolei następujący sprzęt: 

1)  ciągnik  do  zrywki  półpodwieszanej:  forwarder  John  Deere  1510G  (nr 

seryjny1WJ1510GVLL00441;  leasing;  2)  maszyna  leśna  typu  harwester  (wykazana 

opcjonalnie)- John Deere 1470G ; nr seryjny 1WJ1470GCLL002340; leasing.  

Ponadto  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  w  odniesieniu  do  pakietu  8  do  

uzupełnienia  JEDZ  m.in.  w  zakresie  Części  IV:  „Kryteria  kwalifikacji”,  lit.  C:  „Zdolność 

techniczna  i  zawodowa”,  punkt  1b  -  w  zakresie  wykazania  się  przez  wykonawcę 

zrealizowaniem  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli 

okres  prowadzenia działalności  jest krótszy  –  w  tym  okresie)  usługi  lub usług  polegających 

na  wykonywaniu  prac  z  zakresu  z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania 

drewna,  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  377  000,00    zł  brutto  (w  przypadku  wykazywania  się 

przez  wykonawcę  kilku  usług  z  różnych  umów,  może  on  się  wykazać  łączną  wartością 

wykonanych usług z maksymalnie 3 umów, a każda z wykowanych usług obejmowała prace 

z zakresu zagospodarowano lasu, zrywki i pozyskania drewna). Zamawiający wskazał, iż ze 

złożonego  wraz  z  ofertą  dokumentu  JEDZ  nie  wynika,  aby Wykonawca wykazał  spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu w  zakresie zdolności technicznej i zawodowej  w zakresie 

doświadczenia tj. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje usługi 

lub  usługę  polegające  na  wykonywaniu  prac  z  zakresu  z  zakresu  zagospodarowania  lasu, 

zrywki i pozyskania drewna, 

na kwotę nie mniejszą niż 377 000,00  zł brutto. We wskazanej 

części  JEDZ  należało  podać  informacje  nt.  podmiotu,  na  rzecz  którego  były  wykonywane 


usługi  (ze  wskazaniem  nazwy  i  jego  siedziby),  terminu  wykonywania  usługi  (dat  dziennych 

rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) 

wykonanych  usług.  W  JEDZ  brak  jakiejkolwiek  informacji  na  ten  temat.  Opis  w  JEDZ 

powinien zawierać wszystkie wymagane w pkt 6.2 ppkt 3 lit a) SIWZ informacje, była to tym 

wyraźnie mowa w pkt 7.1 lit. a tiret 18 SIWZ.  

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Odwołujący złożył m.in. JEDZ wypełniony przez 

p.  R.  B. 

(Firma  Usługowo-Handlowa  DREWMIX  R.  B.),  w  którym  w części  IV  C  pkt  1b 

wskazano 

następujące doświadczenie: Zagospodarowanie lasu, zrywka i pozyskania drewna 

(umowa  nr  14/2018), 

kwota  719  345,03  zł,  od  26.02.2018  r.  do  31.12.2018  r.,  odbiorca: 

Nadl

eśnictwo  Tychowo.  Tę  samą  usługę  Pan  R.  .  (członek  Konsorcjum  Grand  Forest  2) 

wskazał  w  JEDZ  uzupełnionym  na  wezwanie  Zamawiającego  dla  Pakietu  12  celem 

wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia. 

Jednocześnie  w  JEDZ  firmy  A.  K.  -  Zakład  Usług  Leśnych  „ORKAN”  dla  Pakietu  12  celem 

wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wskazano 

także następujące doświadczenie: Gospodarka nasienna i szkółkarska (Umowa nr 17/2018), 

kwota 469 

638,11 zł, od 22.03.2018 r. do 31.12.2018 r., odbiorca: Nadleśnictwo Tychowo .  

Z

amawiający  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  zawiadomił  Odwołującego  o  wykluczeniu  go 

postępowania i odrzuceniu jego oferty w zakresie Pakietu 8 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12  i  art.  24 

ust.  4  ustawy  Pzp.  Zamawiający  wskazał,  iż  Pan  R.  B.,  wchodzący  w skład 

konsorcjum Grand Forest, które złożyło ofertę na Pakiet 8 oraz konsorcjum Grand Forest 2, 

które  złożyło  ofertę  na  Pakiet  12,  w  stosunku  do  obu  tych  pakietów  wykazywał  spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. W części IV lit. C pkt 1b JEDZ 

dla  obu  ww.  Pakietów  wskazał  on  następujące  doświadczenie:  Zagospodarowanie  lasu, 

zrywka  i  pozyskania  drewna  (umowa  nr  14/2018)  kwota  719  345,03  zł,  zrealizowana  od 

26.02.2018  r.  do  31.12.2018  r.  na  rzecz  Nadleśnictwa  Tychowo.  Zamawiający  wskazał  na 

treść warunków udziału w postępowaniu dla obu ww. pakietów oraz brzmienie pkt 6.5 SIWZ. 

Podniósł, iż aby można było uznać warunek w zakresie doświadczenia za spełniony dla obu 

ww.  Pakietów,  wykonawca  powinien  wskazać  usługę,  której  wartość  wynosiła  co  najmniej 

810  tys.  zł  (Pakiet  XII  433  tys.  zł  +  Pakiet  VII  377  tys.  zł),  podczas  gdy  usługa  wskazana 

przez  konsorcjanta  Pana  R.  B. 

opiewała  na  719  345,03  zł,  która  to  kwota  nie  jest 

wystarczająca. Zamawiający jednocześnie nie może prowadzić negocjacji z wykonawcą, do 

którego  z  ww.  pakietów  wartość  doświadczenia  przypisać.  Zatem,  należy  uznać,  iż  także 

Pakiecie  8  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie doświadczenia. Zamawiający wskazał także, iż w przypadku gdy wykonawca składa 

oświadczenie  JEDZ  w  wadliwej  lub  niekompletnej  formie,  lub  zupełnie  pomija  w  swojej 

ofercie  ten  dokument,  następnie  na  wezwanie  zamawiającego  składa  niekompletny  JEDZ, 


nie ma podstaw, aby wykonawca został po raz kolejny, w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

wzywany do uzupełnienia wadliwego oświadczenia. 

Zamawiający  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  zawiadomił  Konsorcjum  Grand  Forest  2 

wykluczeniu  go  z  postępowania  i  odrzuceniu  jego  oferty  w  zakresie  Pakietu  12  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp.  Zamawiający  wskazał,  iż  ww. 

Konsorcjum  dla 

żadnego  z  konsorcjantów  nie  wskazało  w  JEDZ  osób  posiadających 

wymagane 

w warunku udziału w postępowaniu  uprawnienia, wobec czego należy uznać, iż 

nie  spełnił  on  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  osób  skierowanych  do 

realizacji  zamówienia.  Zamawiający  wskazał  ponadto  w  odniesieniu  do  doświadczenia 

podanego  w 

Część  IV  lit.  C  pkt  1b  JEDZ,  że  co  do  zasady  możliwe  jest  wykazywanie  w 

więcej  niż  jednym  pakiecie  tego  samego  doświadczenia  celem  wykazania  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

dotyczących doświadczenia dla kilku pakietów, o ile wartość wskazywanej usługi odpowiada 

sumie  wartości  doświadczenia  wymaganego  w  ramach  warunku  na  poszczególne  pakiety 

wobec  których  wykonawca  tę  usługę  wskazuje.  Dodatkowo,  jeżeli  wykonawca  wskazuje 

celem wykazania swojego doświadczenia kilka umów, to każda z nich powinna obejmować 

prace z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, gospodarki nasienno - 

szkółkarskiej.  Wobec  dokonanego  opisu  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

doświadczenia nie jest możliwe wskazywanie dwóch umów, tak aby jedna z nich obejmowała 

część  doświadczenia  wymaganego  w  ramach  warunku  doświadczenia,  a  druga  pozostałe 

prace  wymagane  w  ramach  doświadczenia.  Tym  samym  należy  uznać,  iż  Wykonawca  nie 

spełnił  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu.    Zamawiający  dodał,  iż  w  przypadku  gdy 

wykonawca  składa  oświadczenie  JEDZ  w  wadliwej  lub  niekompletnej  formie,  lub  zupełnie 

pomija  w  swojej  ofercie  ten  dokument,  następnie  na  wezwanie  zamawiającego  składa 

niekompletny JEDZ, nie ma podstaw, aby wykonawca został po raz kolejny, w oparciu o art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp, został wzywany do uzupełnienia wadliwego oświadczenia.  

Zamawiający  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  zawiadomił  Odwołującego  o  wykluczeniu  go 

postępowania i odrzuceniu jego oferty w zakresie Pakietu 7 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12 i art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający wskazał, iż w Części IV C pkt 9 JEDZ należało 

podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 6.2. ppkt 3) lit b) SIWZ, tj. ciągnik do 

zrywki  nasiębiernej  (ciągnik  z  przyczepą  do  zrywki  nasiębiernej  lub  forwarder),  ciągnik  do 

zrywki  półpodwieszonej,  maszyna  leśna  typu  harwester  (wykazana  opcjonalnie)  ich  opis  tj. 

marka,  model,  podstawy  dysponowania  oraz  numer  seryjny.  Odwołujący  w  stosunku  do 

ciągnika do zrywki nasiębiernej „John Deere” oraz przyczepy do podwozu drewna „PALMS” 

wskazanych ww. części  JEDZ nie podał ich modelu. W kontekście opisanego warunku taki 

opis  urządzenia  jest  niewystarczający  do  uznania,  że  Wykonawca  wykazał  spełnienie 


warunku  udziału  w postępowaniu.  Opis  w  JEDZ  danego  urządzenia,  powinien  zawierać 

wszystkie wymagane w pkt 6.2 ppkt 3 lit b) SIWZ informacje, była to tym wyraźnie mowa w 

pkt  7.1  lit.  a  tiret  dziewiętnaście  SIWZ.  Zamawiający  wskazał  także,  że  w  przypadku  gdy 

wykonawca  składa  oświadczenie  JEDZ  w  wadliwej  lub  niekompletnej  formie,  lub  zupełnie 

pomija  w  swojej  ofercie  ten  dokument,  następnie  na  wezwanie  zamawiającego  składa 

niekompletny JEDZ, nie ma podstaw, aby wykonawca został po raz kolejny, w oparciu o art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp, wzywany do uzupełnienia wadliwego oświadczenia.  

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła brak 

podstaw do uwzględnienia odwołania.  

W  ocenie  Izby 

ani  w  odniesieniu  do  Pakietu  7,  ani  do  Pakietu  8  nie  potwierdził  się 

zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt.  12,  art.  24  ust.  2  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  ich 

niewłaściwe  zastosowanie  i  błędne  przyjęcie,  iż  Odwołujący  nie  wykazał  spełnienia 

warunków  udziału  w postępowaniu,  co  skutkowało  wykluczeniem  go  z  postępowania  oraz 

odrzuceniem jego oferty.  

Przywołując brzmienie przepisów, których naruszenie zarzucono Zamawiającemu Izba 

wskazuje,  iż  zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  z  postępowania  o  udzielenie 

z

amówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu  lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo 

ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zgodnie zaś z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp 

ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

W  oparciu  o  przekazaną  przez  Zamawiającego  dokumentację  postępowania  Izba 

stwierdziła,  iż  decyzja  Zamawiającego  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania 

zakresie Pakietu 7 była decyzją prawidłową.  

Przede  wszystkim  wskazać  należy,  że  Zamawiający  w  sposób  precyzyjny 

jednoznaczny  opisał  w  treści  SIWZ  zakres  informacji,  jakie  należało  wskazać  w  JEDZ  na 

potrzeby  weryfikacji  spełnienia  warunku  udziału  w postepowaniu.  W  zakresie  potencjału 

techniczne

go (sprzętu) Zamawiający wymagał podania informacji na temat rodzaju urządzeń 

oraz  ich  opisu,  tj.  marki,  modelu,  podstawy  dysponowania  oraz  numeru  seryjnego. 

Zamawiający  wskazał  także  konkretne  instrukcje,  w  którym  miejscu  JEDZ  należy  te 

informacje podać - Części IV lit. C pkt. 9 JEDZ. Postanowienia SIWZ wyraźnie wskazywały, 

iż  Zamawiający  oczekiwał  podania  konkretnych  danych  identyfikujących  sprzęt,  którym 

wykonawca  dysponuje  lub  będzie  dysponował.  Odwołujący,  na  etapie  kształtowania 

postanowień  SIWZ,  mając  możliwość  zadawania  pytań  do  treści  SIWZ  czy  też  wniesienia 


odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  i  SIWZ,  wymagań  Zamawiającego  nie 

kwestionował.  W  szczególności  Odwołujący  nie  wskazywał  wówczas,  że  wymaganie 

zakresie podania modelu sprzętu miałoby być bezcelowe, na którą to okoliczność zwracał 

uwagę na potrzeby postępowania odwoławczego.  

Pomimo  jasnego,  zrozumiałego  sformułowania  postanowień  SIWZ  Odwołujący  nie 

zastosował się do nich, dołączając do oferty dokumenty JEDZ dla obu członków konsorcjum, 

w  których  nie  wypełniono  części  odnoszącej  się  do  spełnienia  warunków  udziału 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Już  ta  sytuacja 

sygnalizowała, że Odwołujący nie dochował należytej staranności podczas przygotowywania 

oferty. 

Przepisy  ustawy  Pzp  dają  jednak  wykonawcom  szansę  uzupełnienia  braków  czy 

poprawienia  błędów  w  złożonych  oświadczeniach  lub  dokumentach  służących  weryfikacji 

podmiotowej,  aby  nie  doprowadzać  do  automatycznego  eliminowania  z  postępowania 

wykonawców,  którzy  w  istocie  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  jedynie  nie 

wykazali tego w złożonych dokumentach. Z uwagi na powyższe Zamawiający wystosował do 

Odwołującego na  podstawie art.  26  ust.  3 ustawy  Pzp wezwanie,  w  którym  po raz  kolejny, 

precyzyjnie ws

kazał, jakich informacji wymaga w zakresie  warunku udziału w postepowaniu 

dotyczącego  potencjału  technicznego  (sprzętu)  i  w  którym  miejscu  JEDZ  należy  te 

informacje  podać.    Pomimo  tego  Odwołujący  ponownie  nie  przedstawił  w  pełnym 

wymaganym zakresie danych 

co do sprzętu, którym dysponuje. Izba miała na względzie, iż 

Odwołujący  jest  profesjonalistą  i obowiązują  go  standardy  właściwe  dla  profesjonalnego 

charakteru prowadzonej przez niego działalności (por. art. 355 § 2 k.c.). Należyta staranność 

określana  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  prowadzonej  działalności 

gospodarczej uzasadnia zwiększone oczekiwanie co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności 

i rzetelności składanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Odwołujący decydując 

się  na  ubieganie  się  o udzielenie  zamówienia  powinien  przeanalizować  SIWZ  pod  kątem 

wymaganych  do  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów,  jak  i  powinien  szczegółowo 

przeanalizować  treść  wystosowanego  do  niego  wezwania  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

przedstawić  takie  oświadczenia,  jakie  w wezwaniu  tym  wskazano.  Powyższemu 

obowiązkowi  Odwołujący  nie  sprostał,  co  już  samo  w  sobie  wskazuje  na  konieczność 

wykluczenia  go  z 

postępowania  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  z  uwagi  na 

niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Izba 

za bezzasadną uznała argumentację Odwołującego, jakoby w powyższym stanie 

faktycznym  zachodziła  konieczność  wezwania  go  do  uzupełnienia  oświadczenia 

wskazanego  w  Części  IV  lit.  C  pkt.  9  JEDZ.  Uzupełnienie  oświadczeń  i dokumentów  na 

podstawie 

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  ma  charakter  wyjątkowy,  to  rolą  wykonawcy  jest 

powzięcie  takich  działań  i wdrożenie  takich  procedur,  aby  dokumenty  składane  w  ramach 


postępowania  przetargowego  były  zgodne  z  wymaganiami  SIWZ  (por.  m.in.  wyrok  KIO  z 

dnia  30  lipca  2020  r.,  sygn.  akt  KIO  1598/20).  W  orzecznictwie  na  gruncie  art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp 

w  sposób  jednolity  przyjęto  zasadę  jednokrotnego  wezwania  do  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia  oświadczeń  lub  dokumentów  w odniesieniu  do  tej  samej 

okoliczności,  błędu  czy  niedokładności.  Ponowne  wezwanie  wykonawcy  na  podstawie  ww. 

przepisu 

owszem  może  być  dopuszczalne,  ale  wyłącznie  w  przypadku  kiedy  dotyczy  ono 

innych  okoliczności,  ewentualnie  kiedy  pierwotne  wezwanie  było  wadliwe,  niepełne,  nie 

wskazywało na dany błąd. Z taką sytuacją - wbrew stanowisku Odwołującego – nie mamy do 

czynienia  w  przedmiotowej  sprawie.  Odwołujący  raz  już  złożył  niekompletne  dokumenty 

JEDZ dla obu konsorcjantów i został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do ich 

uzupełnienia  m.in.  w  zakresie  dotyczącym  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 

dysponowania  odpowiednim  na  potrzeby  zamówienia  sprzętem.  Z  treści  wezwania  jasno 

wynikało,  że  jego  zakresem  objęto  konieczność  uzupełnienia  Części  IV  lit.  C  pkt.  9  JEDZ. 

Ponowne wezwanie

, którego wystosowania domaga się Odwołujący, również obejmowałoby 

swoim zakresem uzupełnienie Części IV lit. C pkt. 9 JEDZ, a jako takie stanowiłoby ponowne 

wezwanie w tożsamym zakresie, co naruszałoby zasadę równego traktowania wykonawców 

wyrażoną  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp.  Izba  podziela  pogląd  wyrażony  w  wyroku  z  dnia  13 

marca 2020 r., sygn. akt KIO 430/20, iż  w przypadku gdy wykonawca składa oświadczenie 

JEDZ  w  wadliwej  lub  niekompletnej  formie,  lub  zupełnie  pomija  w  swojej  ofercie  ten 

dokument,  następnie  na  wezwanie  zamawiającego  składa  niekompletny  JEDZ,  nie  ma 

podstaw,  aby  wykonawca  został  po  raz  kolejny,  w  oparciu  o  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp, 

wzywany do uzupełnienia wadliwego oświadczenia. 

Mając  powyższe  na  uwadze  Izba  zgodziła  się  z  Zamawiającym,  że  powstały  w 

niniejszej  sprawie  problem  jest  wynikiem  braku  dołożenia  należytej  staranności  przez 

Odwołującego  podczas  wypełniania  dokumentu  JEDZ  na  etapie  składania  oferty,  a 

następnie na etapie wezwania do jego uzupełnienia. Nie składając kompletu wymaganych w 

treści JEDZ oświadczeń (które Zamawiający precyzyjnie wskazał w treści SIWZ), Odwołujący 

sam  pozbawił  się  możliwości  ich  późniejszego  uzupełnienia  czy  poprawienia  na  wypadek, 

gdyby  okazały  się  błędne.  Odwołujący  już  raz  był  wzywany  przez  Zamawiającego  na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w stosunku do tych samych 

oświadczeń składanych na 

potwierdzenie tych samych okoliczności. Gdyby Odwołujący składając ofertę wypełnił JEDZ 

w  Części  IV  lit.  C  pkt.  9,  to  jego  dalsze  pomyłki  nie  niosłyby  za  sobą  tak  dalekich 

konsekwencji jak wykluczenie z 

postępowania, a Odwołujący miałby szansę na uzupełnienie 

niekompletnego oświadczenia w zakresie sprzętu, jakim dysponuje.   

Ponadto Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że informacje wskazane przez 

niego  w  JE

DZ  dotyczące  ciągnika  i  przyczepy  do  zrywki  nasiębiernej  są  wystarczające  do 


weryfikacji  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Izba  za  wiarygodną  uznała 

argumentacj

ę  Zamawiającego  wyjaśniającą  dlaczego  wymagał  wskazania  opisu 

deklarowanego  sprzętu,  w  tym  jego  modelu.  Po  pierwsze  okoliczność  ta  miała  znaczenie 

z uwagi na 

fakt, że postępowanie obejmowało wiele pakietów, zaś pkt 6.5 SIWZ wprowadzał 

określone  ograniczenia  w  zakresie  dysponowania  sprzętem  na  potrzeby  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu w przypadku, gdy oferta obejmuje więcej niż jeden pakiet. 

Po  drugie  wskazanie  danych  identyfikujących  sprzęt  miało  umożliwić  Zamawiającemu 

zweryfikowanie s

pełnienia przez Odwołującego warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

wymaganego  rodzaju  sprzętu  (ciągnika  do  zrywki  nasiębiernej),  co  następowało  właśnie  w 

oparciu m.in. o 

podanie modelu. Sama deklaracja, że Odwołujący dysponuje ciągnikiem czy 

przyczepą  do  zrywki  nasiębiernej  danego  producenta  nie  pozwala  Zamawiającemu  na 

jednoznaczną  ocenę  czy  posiadany  sprzęt  stanowi  wymagany  ciągnik  do  zrywki 

nasiębiernej.  Zamawiający  zwrócił  uwagę  na  ilość  urządzeń  (ciągników  i  przyczep) 

dostępnych na rynku, w świetle czego wskazanie modelu było niezbędne do zweryfikowania 

czy wskazany w JEDZ 

sprzęt jest ciągnikiem do zrywki nasiębiernej (ciągnikiem z przyczepą 

do  zrywki  nasiębiernej).  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wskazał,  iż  na  rynku 

dostępnych  jest  wiele  ciągników  marki  John  Deere,  jak  i  wiele  przyczep  PALMS,  w  tym 

przyczepy rolnicze, które nie są przeznaczone do zrywki nasiębiernej. Zamawiający ponadto 

na rozprawie wskazywał na konieczność rozróżnienia sprzętu używanego na cele rolnicze od 

sprzętu dedykowanego do gospodarki leśnej. Odwołujący powyższemu nie zaprzeczał.  

Jednocześnie  Odwołujący,  twierdząc,  że  na  podstawie  przedstawionego  przez  niego 

JEDZ  opisu  sprzętu  da  się  ten  sprzęt  zidentyfikować  i  zweryfikować  na  potrzeby  oceny 

spełnienia  warunku  udziału  w postępowaniu,  nie  przedstawił  na  tę  okoliczność  żadnych 

dowodów.  Tymczasem  to  na  Odwołującym  w  tym  zakresie  spoczywał  ciężar  dowodu, 

zgodnie z ogólną zasada rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu odwoławczym wyrażoną 

w  art.  534  ust.  1  ustawy  nPzp  i 

to  Odwołującego  obciążają  negatywne  konsekwencje 

zaniechania podjęcia stosownej inicjatywy dowodowej. Jak zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w 

Warszawie  w wyroku  z  dnia 

21  sierpnia  2019  r.,  sygn.  akt  XXIII  Ga  573/19  „ciężar 

udowodnienia  faktu  rozumieć  należy  z jednej  strony  jako  obarczenie  strony  procesu 

obowiązkiem  przekonania  sądu  dowodami  o słuszności  swoich  twierdzeń,  a  z  drugiej  

konsekwencjami  poniechania  realizacji  tego  obowiązku,  lub  jego  nieskuteczności.  Tą 

konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny dla strony wynik procesu. (…) Kontradyktoryjność 

postępowania przed KIO, oznacza nie tylko to, że na stronach spoczywa ciężar dowiedzenia 

swoich twierdzeń ale również to, że żadna ze stron nie ma obowiązku wykazywać inicjatywy 

w  postępowaniu,  bowiem  ponosi  ryzyko jej  zaniechania.”  Odwołujący  nie  przedstawił  także 

żadnych dowodów mających potwierdzać, że podany w JEDZ numer seryjny ciągnika John 


Deere  był  numerem  VIN  pojazdu,  z  którego  miałby  wynikać  model  ciągnika,  podczas  gdy 

przedstawienie dowodów na tę okoliczność (np. dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu) 

w  ocenie  Izby  było  obiektywnie  możliwe  i  nie  było  utrudnione  (przy  czym  argumentacja    ta 

nie  została  w  ogóle  podniesiona  w  odwołaniu,  podobnie  jak  twierdzenia  o  nierównym 

tratowaniu wykonawców, z uwagi na fakt, że wybrany w Pakiecie 12 wykonawca również nie 

wskazał  numeru  seryjnego  sprzętu).  Odwołujący  w  JEDZ  nie  wskazał  także  modelu 

przyczepy PALMS, tymczasem Zamawiający w treści odpowiedzi na odwołanie podał wiele 

przykładów  przyczep  PALMS,  które  są  przyczepami  rolniczymi/wywrotkami,  a  nie 

przyczepami  przeznaczonymi  do  zrywki  nasiębiernej.  Powyższych  okoliczności  Odwołujący 

nie podważał. Wręcz przeciwnie, jego twierdzenia podnoszone na rozprawie, iż wskazane w 

odpowiedzi  na  odwołanie  przyczepy  to  głównie  przyczepy  budowlane,  a  nie  służące  do 

podwozu drewna

, potwierdzają, że na rynku dostępnych jest wiele przyczep marki PALMS i 

wskazanie  dalszych  danych  id

entyfikujących,  jak  np.  model,  było  niezbędne  do  dokonania 

oceny  czy  przyczepa,  którą  dysponuje  wykonawca,  jest  wymaganą  w  SIWZ  przyczepą  do 

zrywki nasiębiernej.  

Zamawiający  nie  naruszył  przepisów  ustawy  Pzp  także  w  przypadku  wykluczenia 

Odwołującego  z  postepowania  w  zakresie  Pakietu  8.  W  ocenie  Izby  akceptacja  jako 

spełniającej  warunek  w  tym  Pakiecie  usługi  przedstawionej  dla  dwóch  różnych  pakietów, 

wbrew  postanowieniom  pkt  6.5  SIWZ,  prowadziłaby    do  naruszenia  zasady  równego 

traktowania wykonawców.  

Również  w  tym  przypadku postanowienia SIWZ były  jednoznaczne  –  Zamawiający  w 

pkt 6.5 SIWZ wyraźnie wskazał, iż jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na 

kilka  p

akietów,  nie  może  celem  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu 

wskazywać  w  więcej  niż  jednym  pakiecie  wartości  tego  samego  doświadczenia.  Tak 

ukształtowane  postanowienia  SIWZ  w  równym  stopniu  obowiązywały  każdego  z 

wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia,  jak  i  samego 

Zamawiającego.  Jak  zauważył  Zamawiający,  tego  rodzaju  postanowienia  SIWZ, 

postępowaniach,  które  (tak  jak  przedmiotowe)  obejmują  wiele  pakietów  (Nadleśnictw) 

i w 

którym  wykonawcy  składają  oferty  na  wiele  pakietów,  mają  nie  tylko  zapobiegać 

wskazywaniu  przez  wykonawców  pozornego  potencjału,  ale  także  eliminować  potencjalne 

nieuczciwe  praktyki. 

Zamawiający  wskazał tutaj na  sytuacje, w których wykonawcy mogliby 

posłużyć  się  na  potrzeby  kilku  pakietów  jedną  usługą,  a  następnie  –  po  otwarciu  ofert 

sprawdzeniu,  w  którym  pakiecie  mają  szansę  na  wygraną  –  dostosować  pod  to  swoje 

dalsze działania w postępowaniu.  

Odwołujący  zarówno  na  potrzeby  Pakietu  8,  jak  i  na  potrzeby  Pakietu  12  (o  który 

ubiegał  się  wspólnie  z  jeszcze  jednym  wykonawcą)  powołał  się  na  tę  samą  usługę, 


wykonaną  przez  członka  konsorcjum  Odwołującego  -  pana  R.  B.  (zagospodarowanie  lasu, 

zrywka i pozyskania drewna o wartości 719 345,03 zł zrealizowana na rzecz  Nadleśnictwa 

Tychowo),  pomimo,  że  SIWZ  zakazywała  podania  w  więcej  niż  jednym  pakiecie  wartości 

tego  samego  doświadczenia.  Wartość  wskazanej  przez  pana  R.  B.  usługi  nie  była 

wystarczająca,  aby  uznać,  że  odpowiada  ona  warunkom  udziału  w  obu  pakietach,  tj. 

w Pakiecie 8 i 12. Zgodnie z pkt 6.3 lit. a) SI

WZ w zakresie Pakietu 8 należało legitymować 

się  usługą  o  wartości  nie  mniejszej  niż  377  000,00  zł,  zaś  w  zakresie  Pakietu  12  nie 

mniejszej niż 433 000,00 zł brutto. Zatem, aby dopuścić jako spełniającą warunek udziału w 

postępowaniu  w  obu  pakietach  usługę  zrealizowaną  przez  Pana  R.  B.  na  rzecz  

Nadleśnictwa Tychowo w  zakresie zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, jej 

wartość nie mogłaby być mniejsza niż 810 000,00 zł.  

Izba  nie  zgodziła  się  z  Odwołującym,  ze  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  aby  w  takiej 

sytuacji  wykonawcy  powierzono  realizację  jednego  z  ww.  pakietów,  skoro  jego 

doświadczenie  jest  na  potrzeby  jednego  pakietu  wystarczające.  Takiemu  działaniu  w 

przedmiotowym  stanie  faktycznym 

stoi  na  przeszkodzie  wspomniana  już  zasada  równego 

traktowania  wykonawców,  o  której  mowa  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp.  Jak  wskazuje  się  w 

orzecznictwie  TSUE  instytucje  zamawiające  zapewniają  równe  traktowanie  wykonawców  w 

sposób  niedyskryminacyjny  i przejrzysty.  W związku  z  tym,  po  pierwsze,  zasady  równego 

traktowania i niedyskryminacji wymagają, by wszyscy oferenci mieli takie same szanse przy 

formułowaniu  swych  ofert,  z czego  wynika  zatem  wymóg,  by  oferty  wszystkich  oferentów 

były  poddane  tym  samym  warunkom.  Po  drugie,  obowiązek  przejrzystości  ma  na  celu 

zagwarantowanie braku ryzyka faworyzowania i arbitralnego traktowania ze strony instytucji 

zamawiającej.  Obowiązek  ten  obejmuje  wymóg,  by  wszystkie  warunki  i  zasady 

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia były określone w sposób jasny, precyzyjny i 

jednoznaczny  w  ogłoszeniu  o zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  tak  by,  po  pierwsze,  umożliwić  wszystkim  rozsądnie  poinformowanym  i 

wykazującym zwykłą staranność oferentom zrozumienie ich dokładnego zakresu i dokonanie 

ich wykładni w taki sam sposób, a po wtóre, by umożliwić instytucji zamawiającej rzeczywistą 

weryfikację,  czy  oferty  złożone  przez  oferentów  odpowiadają  kryteriom  wyznaczonym  dla 

danego  zamówienia (por.  m.in.  wyrok  z dnia  7  kwietnia  2016  r.,  C-324/14,  Partner  A.  D.  v. 

Zarządowi Oczyszczania Miasta).

W  przedmiotowym  przypadku  Zamawiający,  wbrew  jednoznacznym  postanowieniom 

SIWZ  zakazującym  powoływanie  się  na  wartość  tej  samej  usługi  w  różnych  pakietach  i 

pomimo  faktu,  że  Odwołujący  (sam  w  Pakiecie  8  i  w  konsorcjum  z  jeszcze  jedynym 

wykonawcą  w Pakiecie  12)  był  już  raz  wzywany  do  uzupełnienia  oświadczeń  dotyczących 

doświadczenia,  musiałby  albo  wyjaśniać  z  Odwołującym  do  której  z  części  zamówienia 


(pakietu) 

należy  przypisać  doświadczenie  wskazane  na  potrzeby  dwóch  pakietów,  albo 

samemu  dokonać  wyboru,  co  i  w  jednym  i  drugim  przypadku  nie  byłoby  zasadne.  Sam 

Odwołujący  zgodził  się  ze  stanowiskiem  Zamawiającego,  iż  kwestia  przypisania  wartości 

usługi do jednego z pakietów nie może być przedmiotem negocjacji z uczestnikami, z uwagi 

na 

konieczność  zadośćuczynienia  zasadom  określonym  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Natomiast Odwołujący możliwość przypisania wskazanego dla obu pakietów doświadczenia 

na  potrzeby  Pakietu  8  wywodził  z  faktu  wykluczenia  konsorcjum  z  udziałem  Odwołującego 

postępowania  w Pakiecie  12,  co  nie  jest  jednak  w  ocenie  Izby  uzasadnione.  Aprobata 

stanowiska  prezentowanego  przez  Odwołującego  o  możliwości  posłużenia  się 

doświadczeniem  p. B.  na  potrzeby  Pakietu  8  z  uwagi  na  brak  kolizji  w  zakresie 

zaangażowania  zasobów  wobec  wykluczenia  wykonawcy  z  Pakietu  12,  prowadziłaby 

zdaniem składu orzekającego do nieuzasadnionego uprzywilejowania pozycji Odwołującego 

w  postępowaniu,  podczas  gdy  zaistniała  sytuacja  była  wynikiem  tylko  i  wyłącznie  jego 

błędów,  przy  tym  popełnionych  pomimo  jednoznacznej  treści  postanowień  SIWZ  i 

precyzyjnego wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.  

W kontekście zaangażowania zasobów należy mieć na uwadze także okoliczność, że 

przedmiotowej  sprawie  (w  przeciwieństwie  do  sprawy  o  sygn.  akt  KIO  715/19,  na  którą 

powoływał  się  Odwołujący  na  rozprawie)  Zamawiający  badał  wykazanie  doświadczenia  na 

potrzeby 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie obu, a nie tylko jednego 

pakietów,  ponadto  badanie  to  następowało  w  sposób  równoległy,  w  tym  samym  czasie 

(wezwania do uzupełnienia JEDZ w obu pakietach zostały wystosowane odpowiednio w dniu 

10  i  11  grudnia  2020  r.).  Co  istotne,  w  niniejszej  sprawie,  dopiero  na  etapie  badania  ofert, 

w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 u

st. 3 ustawy Pzp, doszło do uzupełnienia oświadczeń 

zakresie  posiadanego  doświadczenia  i  powołania  się  przez  wykonawców  na  tę  samą 

usługę  w  dwóch  różnych  pakietach.  Okoliczność  ta  została  przez  Zamawiającego 

jednoznacznie  ustalona,  wynikała  wprost  z  informacji  zawartych  w  przedstawionych 

dokumentach. Mając jedna na uwadze, że wykonawcy już raz byli wzywani do uzupełnienia 

JEDZ w zakresie przedmiotowego doświadczenia, nie było możliwe wezwanie ich ponownie 

na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  do  uzupełnienia  oświadczeń  lub  dokumentów 

dotyczących wymaganych zdolności. Z kolei Zamawiający samodzielnie nie był uprawniony 

zdecydować, do którego z pakietów przypisać doświadczenie, ponieważ nie posiadał na ten 

temat  wiedzy. 

Oczekiwanie  Odwołującego,  aby  uznać  usługę  zrealizowaną  na  rzecz 

Nadleśnictwa  Tychowo  jako  spełniającą  warunek  w  Pakiecie  8  tylko  z tego  względu,  że 

pakiecie  12  konsorcjum  z  jego  udziałem  popełniło  jeszcze  więcej  błędów  wypełniając 

JEDZ 

w części dotyczącej doświadczenia niż popełnił Odwołujący w Pakiecie 8, jest nie do 

pogodzenia  z  naczelnymi  zasadami  rządzącymi  systemem  zamówień  publicznych. 


Odwołujący  -  jak  już  wyżej  wskazywano  -  jest  profesjonalistą  i  powinien  ponosić 

konsekwencje niedołożenia należytej staranności w procesie ofertowania, nawet jeśli wiążą 

się  one  z nieuzyskaniem  zamówienia.  Gdyby  Odwołujący  i  konsorcjum  z  udziałem 

Odwołującego,  składając  JEDZ-e  wraz  z  ofertą  w Pakiecie  8  i  12,  wypełnili  wszystkie 

wymagane w  zakresie warunków  udziału  w postępowaniu części  JEDZ,  to zaistniałe błędy, 

tym  także  te  dodatkowe  błędy  w  Pakiecie  12,  mogłyby  zostać  poprawione  w  ramach 

wezwania z  art.  26  ust. 3 ustawy  Pzp.  Odwołujący  sam  swoim  zaniechaniem takiej  szansy 

się pozbawił. 

Ponadto  Izba  stwierdziła,  iż  nie  znajduje  oparcia  w  dokumentacji  postępowania 

twierdzenie  Odwołującego,  że  podstawy  wykluczenia  konsorcjum  Grand  Forest  2 

postepowania  w  zakresie  Pakietu  12  były  zupełnie  odrębne  niż  przyczyny  wykluczenia 

Odwołującego  w  zakresie  Pakietu  8. W  zawiadomieniu  o  wykluczeniu  dotyczącego Pakietu 

Zamawiający  wprost  wskazał  na  kwestie  dotyczące  możliwości  wykazywania  się  tym 

samym  doświadczeniem  na  potrzeby  więcej  niż  jednego  pakietu  w  Część  IV  lit.  C  pkt  1b 

JEDZ („co do zasady możliwe jest wykazywanie w więcej niż jednym pakiecie tego samego 

doświadczenia  celem  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w zakresie 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  dotyczących  doświadczenia  dla  kilku  pakietów,  o  ile 

wartość  wskazywanej  usługi  odpowiada  sumie  wartości  doświadczenia  wymaganego  w 

ramac

h warunku na poszczególne pakiety wobec których wykonawca tę usługę wskazuje.”). 

Dodatkowo  Zamawiający  wskazał  na  dalsze  błędy  dotyczące  dotyczącą  wykazywanego 

doświadczenia  -  podniósł,  że  jeżeli  wykonawca  wskazuje  celem  wykazania  swojego 

doświadczenia  kilka  umów,  to  każda  z  nich  powinna  obejmować  prace  z  zakresu 

zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna,  gospodarki  nasienno  - 

szkółkarskiej. 

Wobec dokonanego opisu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia nie 

jest  możliwe  wskazywanie  dwóch  umów,  tak  aby  jedna  z  nich  obejmowała  część 

doświadczenia  wymaganego  w  ramach  warunku  doświadczenia,  a  druga  pozostałe  prace 

wymagane w ramach doświadczenia. Ponadto przyczyną wykluczenia konsorcjum był także 

fakt,  że  w  odniesieniu  do  żadnego  z  konsorcjantów  w  JEDZ  nie  wskazano  osób 

posiadających wymagane w SIWZ uprawnienia.  

Izba  nie  uznała  także  za  wiarygodne  stanowiska  Odwołującego  prezentowanego  na 

rozprawie, 

że usługę zrealizowaną przez p. R. B. na rzecz Nadleśnictwa Tychowo wskazano 

w    P

akiecie  12  przez  pomyłkę,  co  miało  wynikać  z  faktu,  że  podano  tam  dwie  usługi,  a 

usługa  zrealizowana  przez  p.  B.  odpowiadała  tylko  warunkowi  z Pakietu  8.  Powyższemu 

przeczy  dokumentacja  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Warunek  udziału  w 

po

stępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  w Pakiecie  12  dotyczył  wykazania  się  realizacją 

usługi  polegającej  na  wykonywaniu  prac  z zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki 


i pozyskania  drewna  oraz  prac  z  zakresu  gospodarki  nasienno  - 

szkółkarskiej.  Usługa 

wskazana  w  JEDZ  p.  B. 

obejmowała  swoim  zakresem  zagospodarowanie  lasu,  zrywkę  i 

pozyskanie drewna, zaś usługa wskazana w JEDZ p. A. K. (konsorcjanta) obejmowała prace 

z  zakresu  gospodarki  nasienno  - 

szkółkarskiej.  W    świetle  powyższego,  w  ocenie  Izby, 

konsorcjum z udziałem Odwołującego w sposób świadomy, a nie na skutek błędu, posłużyło 

się  obiema  ww.  usługami  na  potrzeby  wykazania  wymaganego  w  Pakiecie  12 

doświadczenia, tylko bowiem łącznie te usługi odpowiadały zakresowi wskazanemu w treści 

warunku.  Ww.  wykonawca 

popełnił  natomiast  błąd  w  innym  zakresie,  ponieważ  na  gruncie 

SIWZ  taki  sposób  łączenia  potencjału  nie  był  dopuszczalny,  na  co  wskazał  Zamawiający 

zawiadomieniu  o  wykluczeniu.  Powyższe  wskazuje,  że  argumentacja  Odwołującego 

stanowi  w

yłącznie  wyraz  przyjętej  na  potrzeby  postepowania  odwoławczego  taktyki 

procesowej, niemniej nie ma ona oparcia w dokumentach zamówienia.  

Mając  na  uwadze  wszystko  powyższe  Izba  uznała,  że  odwołanie  podlega  oddaleniu 

całości i na podstawie art. 553 zdanie pierwsze ustawy nPzp orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie art. 557 i 575 ustawy  nPzp oraz 

§  5 pkt 1 i 2 lit. a) i b) w zw. z § 8 ust. 2 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  szczegółowych  rodzajów  kosztów 

postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  2437),  zasądzając  od 

Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  4 470  zł  21  gr  stanowiącą  koszty 

postępowania  poniesione  przez  zamawiającego  tytułem  wynagrodzenia  pełnomocnika 

600  zł)  oraz  tytułem  dojazdu  na  wyznaczoną  rozprawę  (tj.  koszty  biletów  lotniczych  w 

kwocie 665,21  zł    i  noclegu  w  kwocie 205  zł), których wysokość  stwierdzono na  podstawie 

złożonych do akt sprawy rachunków oraz spisu kosztów.  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel