KIO 41/21 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 41/21 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 28 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

Członkowie:   

Przemysław Dzierzędzki 

Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w dniu  28  stycznia  2021  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  4  stycznia  2021  r.  przez 

wykonawcę OPTeam S.A. z siedzibą w Jasionce

postępowaniu prowadzonym przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu

orzeka: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego 

kwoty  13  500 

zł  00    gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy) 

st

anowiącej 90% wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  579  ust.  1  i  580  ust.  1  i  2 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – 

terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ………………… 


Sygn. akt: KIO 41/21 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Politechnika  Wrocławska  –  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Wdrożenie 

systemu  zarządzania uczelnią w  obszarze procesów  dydaktycznych  w ramach  projektu pn. 

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Wartość zamówienia jest większa 

niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp. 

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

22 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S 249-621365.  

W  dniu  4  stycznia  2021  r.  wykonawca  OPTeam  S.A.  wniósł  odwołanie  wobec 

postanowień  SIWZ  określających  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust  1  w  zw.  z  art.  22  ust  1a  ustawy  Pzp,  poprzez 

określenie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  dotyczącym  wymaganego 

doświadczenia zawodowego oraz wymagań odnoszących się do kwalifikacji i doświadczenia 

personelu  kluczowego,  w  sposób  nieproporcjonalny,  dyskryminujący  oraz  prowadzący  do 

naruszenia zasady równości i uczciwej konkurencji. 

Z uwagi na fakt, że odwołanie zostało wniesione 4 stycznia 2021 r., do postępowania 

odwoławczego  w  niniejszej  sprawie  znajdują  zastosowanie  przepisy  ustawy  z  11  września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. (dalej: nowa 

ustawa Pzp), stosownie do 92 ust. 2 ustawy 

z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych. 

W  dniu  27  stycznia  2021  r. 

do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze  – zgodnie z art. 568 

pkt 1 nowej ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  art.  557  nowej 

ustawy Pzp i 

§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020  r.  w 

sprawie  szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich 

rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu  od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 

,  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu.  

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel