KIO 37/21 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt: KIO 37/21 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  21  stycznia  2021  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

4 stycznia 2021 

r. przez wykonawcę SKANSKA Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasta Jaworzno 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  SKANSKA  S

półki  akcyjnej  kwoty  20  000,00  złotych  (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  580  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  11  w

rześnia  2019  r.  –  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w  związku  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  

11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U  

z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………….……… 


Sygn. akt: KIO 37/21 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Miasta  Jaworzno  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  „budowę  nowego  śladu  DK  79  w  Byczynie  o  długości  około  1300  m  wraz  

z  wiaduktem  drogowym  o  długości  około  166  m  9GP  1x2  KR  5)  oraz  przebudowę  

ul. Krakowskiej wraz z tarczą skrzyżowania ulic Abstorskich i Gwardzistów w Jaworznie” na 

podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, 

poz. 1843 

z późn. zm.).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 24 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  251-627246. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż 

kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O

dwołujący  –  SKANSKA  Spółka  akcyjna  wniósł  odwołanie  wobec  treści  specyfikacji 

istotnych warun

ków zamówienia zarzucając Zamawiającemu naruszenie: art. 36 ust. 1 pkt 16 

ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 471, art. 472, art. 483 § 1 oraz art. 5 i art. 

 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych w zw.  

z art. 7 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez ukształtowanie w załączniku do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzorze umowy kar umownych za opóźnienie, 

czyli  niezależnie  od  tego,  czy  wykonawca  będzie  ponosił  winę  za  niedotrzymanie 

przedmiotowych  terminów  oraz  braku  ustanowienia  górnego  limitu,  do  wysokości  którego 

kary umowne będą naliczane. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

zmiany postanowi

eń specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy w sposób 

opisany w treści uzasadnienia, w tym m. in.: zmianę treści § 20 ust. 2 pkt 1), 2), 4), 10), 11), 

poprzez  zastąpienie  określenia  „za  każdy  dzień  opóźnienia”  na  określenie  „za  zwłokę” 

oraz  u

stanowienie  w  §  20  ust.  7  górnego  limitu  kar  umownych  w  następujący  sposób: 

„Łączna  suma  naliczonych  kar  umownych  nie  przekroczy  20%  ceny  brutto  przedmiotu 

u

mowy.” 

Odwołanie  zostało  wniesione  do  Prezesa  Izby  4  stycznia  2021  r.,  kopię  odwołania 

Zamawi

ający otrzymał 4 stycznia 2021 r.  

Zamawiający  oświadczył,  że  kopię  odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  zgłoszenia 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  przekazał  wykonawcom  uczestniczącym  

w postępowaniu 5 stycznia 2021 r.  


Do  chwili  wydania  niniejszego  po

odwoławczego. 

15  stycznia  2021  r.  Z

amawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  że 

uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, dokona zmiany treści specyfikacji 

istotnyc

h  warunków  zamówienia  w  zakresie  zapisów  umowy  dotyczących  kar  umownych 

zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  i  wniósł  o  umorzenie  postępowania 

odwoławczego.  

Izba  uznała,  że  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

otwarciem  posiedzenia  i 

stwierdziła,  iż  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania  odwoławczego  i,  zgodnie  z  przepisem  art.  522  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, orzekła jak w sentencji.  

O kosztach  postępowania odwoławczego orzeczono na  podstawie art.  575  ust.  6  ustawy  z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 2 pkt 2, § 9 ust. 1 pkt 

2  lit.  a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie 

szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania  oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437), z których 

wynika,  że  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu 

przed otwarciem rozprawy, kos

zty postępowania znosi się wzajemnie. 

Przewodniczący:      ……………….……… 


wiper-pixel