KIO 3543/20 POSTANOWIENIE dnia 29 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3543/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Protokolant: 

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  29  stycznia  2021  r.  w 

Warsz

awie  odwołania  wniesionego  w  dniu  31  grudnia  2020  roku  przez  Wykonawcę  K.  M. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Emkan-Pro K. M. (Pstrągi Gniewoty 6, 

300 Zambrów) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Słaboszów 

(Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów) 

przy  udziale  Wykonawcy 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie  Zamawiającego  M.  G.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  M.  G.  – 

Ekodren Naturalne Systemy Oczyszczania (ul. Penelopy 17, 03-642 Warszawa) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy  K.M. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Emkan-Pro 

K.M. (

Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów)

kwoty 9000 

zł 00 gr (słownie: dziewięć 

tysięcy złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 

ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zam

ówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie  w terminie 7 dni 

od  dni

a  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 3543/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Gmina  Słaboszów  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest:  „Budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  na 

terenie  Gminy  Słaboszów  oraz  budowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Słupów”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  2  grudnia  2020  r.  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 760573-N-2020. 

Odwołujący K.M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Emkan – Pro K.M. wniósł 

odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  7 ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

naruszenie  zasady  nakazu

jącej  prowadzenie  postępowania  w  sposób  zapewniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  i  przejrzystości  oraz 

naruszenie innych pozostających w związku z art. 7 przepisów, tj.: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp  poprzez  bezpodstaw

ne,  bezzasadne  i  niezgodne  z  ustawą  Pzp  odrzucenie  oferty 

Odwołującego  z  uwagi  na  niezgodność  oferty  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia,  w  związku  ze  stwierdzeniem  przez  Zamawiającego  w  treści  pisma  z  dnia 

26.12.2020  r., 

że  powodem  odrzucenia  jest  nieprzedłożenie  na  etapie  składania  ofert 

deklaracji właściwości użytkowych na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, z pełnym 

raportem  z  badań  wykonanych w  notyfikowanym  laboratorium,  podczas  gdy  ww.  dokument 

nie stanowi dokum

entu wskazującego na treść oferty (nie jest elementem składającym się na 

treść  oferty),  albowiem  jest  to  dokument  potwierdzający  spełnienie  przez  oferowane  roboty 

budowlane wymagań określonych przez SIWZ, a zatem jest dokumentem, o którym mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp 

poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów 

przedkładanych  na  etapie  składania  ofert  (załączanych  do  oferty),  potwierdzających 

spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez SIWZ - w ślad za 

pismem Zamawiającego z dnia 26.12.2020 r., dokumentami tymi są.: deklaracja właściwości 

użytkowych  oferowanych  oczyszczalni  (pkt  1.1.  -  str.  4  PFU);  pełny  raport  z  badań 

wykonanych  w  notyfikowanym  laboratorium  (pkt  1.1.  -  str.  4  PFU;  pkt  2.2.  -  str.  13  PFU); 

raport  z  badania  wytrzymałości  konstrukcyjnej  wykonany  przez  laboratorium  notyfikowane 

(pkt 2.2. - str. 13 PFU). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności  polegającej  na  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  ze  względu  na  jej  rzekomą 

niezgodność  z  treścią  SIWZ  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  dokonanie 

ponownego  zbadania  i  oceny  oferty  Odwołującego  w  postępowaniu,  w  tym  wezwanie 

Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  wymagań 


określonych przez SIWZ, tj. do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp,  

28 stycznia 2021 

roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia z udziałem stron i rozprawy 

wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie. 

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

um

orzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie  drugie  ustawy  Pzp  oraz  §5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  i  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 


wiper-pixel