KIO 3542/20 POSTANOWIENIE dnia 25 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

sygn. akt: KIO 3542/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  25 stycznia 2021  roku  

w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

31  grudnia 

2020  r.  przez  wykonawcę  Comarch  Healthcare  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie,  

Al.  Jana  Pawła  II  39a;  31-864  Kraków,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Wieluniu,  

ul. Szpitalna 16; 98-

300 Wieluń

postanawia

Umarza postępowanie odwoławcze

2.  N

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie,  Al. Jana Pawła II 39a; 

864  Kraków,  kwoty  15 000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198  a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………………… 


sygn. akt KIO 3542/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Wieluniu,  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego  przedmiotem  jest  „Dostawa  i  wdrożenie  infrastruktury  serwerowej  oraz  Szpitalnego 

Systemu Informatycznego (SSI)

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  UE  z  dnia  

22 grudnia 2020 r., pod nr 2020/S 249-620040. 

Dnia 31 grudnia 2020 roku wykonawca 

Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie 

(dale

j „odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  dnia  4  stycznia  2021  roku,  przekazał  wykonawcom  kopię 

wniesionego odwołania. 

Izba  ustaliła,  iż  do  postępowania  odwoławczego,  nie  zostało  zgłoszone  żadne 

przystąpienie. 

Zamawiający, pismem z dnia 21 stycznia 2021 roku (przesłanym do Izby dnia 22 stycznia 

2021 r.), 

oświadczył, iż uwzględnia zarzuty odwołania w całości. 

T

ym  samym,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze 

należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U. 

2018, poz. 972). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel