KIO 3539/20 WYROK dnia 1 lutego 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3539/20  

WYROK 

z dnia 1 lutego 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:  

Aldona Karpińska  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  28  stycznia  2021 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31.12.2020 r. przez wykonawcę 

W.  M. 

działającego  pod  firmą  Firma  Handlowo-Usługowa  „SANIT-BUD”  ul.  Górników 

819  Kraków  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gmina 

Mucharz, ul. Mucharz 226, 34-106 Mucharz  

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu pierwszego i nakazuje dokonanie: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;  

2)   odrzucenia  oferty  wykonawcy  F.U.H.  Instalflex  A.  K.,  Chojnik  130,  33-180 

Gromnik;  

ponownego badania i oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

3.   K

osztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Gmina  Mucharz,  ul.  Mucharz  226, 

34-106 Mucharz i:  

3.1)   zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę W. M. 

działającego  pod  firmą  Firma  Handlowo-Usługowa  „SANIT-BUD”  ul. 

Górników 3/22, 30-819 Kraków tytułem wpisu od odwołania;  

zasądza od zamawiającego Gmina Mucharz, ul. Mucharz 226, 34-106 Mucharz 

na rzecz wykonawcę W. M. działającego pod firmą Firma Handlowo-Usługowa 


„SANIT-BUD”  ul.  Górników  3/22,  30-819  Kraków  kwotę  13  917  zł  00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  dziewięćset  siedemnaście  złotych  zero  groszy) 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania  oraz  koszty  związane  z  dojazdem  na  wyznaczone  posiedzenie, 

wynagrodzenie  i  wydatki 

jednego  pełnomocnika  oraz  opłaty  skarbowe  od 

pełnomocnictwa.  

Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  poz.  2019  oraz  z  2020  r.  poz.  288,  875,  1492,  1517,  2275,  2320)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  poz.  2020  oraz  z  2020  r.  poz.  1086)  na 

niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 14  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt KIO 3539/20  

U z a s a d n i e n i e  

Zamawiający Gmina Mucharz, ul. Mucharz 226, 34-106 Mucharz wszczął postępowanie 

na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego p

od nazwą »Budowa wewnętrznej 

instalacji  gazowej  w  budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym  Skawce  nr  191,  na  dz.  nr 

777/31«.  

27.11.2020  r.  zostało  zamieszczone  ogłoszenie  o  zamówieniu  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod nrem 616678-N-2020.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zwanej 

dalej w skrócie Pzp lub ustawą bez bliższego określenia.  

28.12.2020 r. zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

F.U.H. Instalflex A. K., Chojnik 130, 33-180 Gromnik (zwanego dalej 

„wykonawcą I”).  

31.12.2020  r.  wykonawca  W.  M. 

działający  pod  firmą  Firma  Handlowo-Usługowa 

„SANIT-BUD” ul. Górników 3/22, 30-819 Kraków (dalej odwołujący), zgodnie z art. 182 ust. 1 

pkt  2  Pzp,  wniósł  do  Prezesa  KIO  odwołanie  na  niezgodną  z  przepisami  ustawy  Pzp 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp:  

zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy I;  

zaniechanie  czynności  wezwania  wykonawcy  l  do  poprawienia  wykazu  robót 

budowlanych;  

zaniechanie czynności wezwania wykonawców HEJAN – Technika Grzewcza i Sa-

nitarna  H.  J.  (zwanego  dalej 

„wykonawcą  H”)  oraz  wykonawcy  MCE  Małopolskie 

Centrum Ekologiczne S. M., P. K. s.c. (

zwanego dalej „wykonawcą M”) do złożenia 

wyjaśnień zaoferowanej ceny.  

Odwołujący sformułował zarzut naruszenia przez zamawiającego:  

art. 90 ust. 3 Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez zaniechanie czynności 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  I  podczas  gdy  wykonawca  I  przedstawił  wyłącznie 

pozorne  wyjaśnienia  zaoferowanej  ceny,  które  jednocześnie  wskazują,  że  nie 

będzie w stanie wykonać zamówienia za zaoferowaną cenę;  


art.  26  ust.  3  Pzp  przez  zaniechanie  czynności  wezwania  wykonawcy  I  do 

poprawienia  wykazu  robót  budowlanych,  podczas  gdy  ze  złożonego  wykazu  robót 

budowlanych nie wynika, że wykonawca I spełnia warunek udziału w postępowaniu;  

art.  90  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  czynności  wezwania  wykonawcy  H  oraz 

wykonawcy 

M  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  ceny,  podczas  gdy 

istotne  części  składowe  zaoferowanych  cen  przez  wykonawców  H  i  M  wydają  się 

rażąco niskie.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o:  

1)   nakazanie 

zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy I; 

2)   nakazanie 

zamawiającemu  wezwanie  wykonawcy  I  do  poprawienia  wykazu  robót 

budowlanych;  

3)   nakazanie za

mawiającemu wezwania wykonawców H oraz M do złożenia wyjaśnień 

w zakresie zaoferowanej ceny; 

obciążenie  kosztami  postępowania  zamawiającego  oraz  zasądzenie  od  zama-

wiającego  na  rzecz  odwołującego  kwoty  10.000  zł  stanowiącej  koszty  poniesione  

z  tytułu  wpisu,  a także kwoty  wskazanej  przez  odwołującego  na  rozprawie według 

złożonych na rozprawie dokumentów. 

Argumentacja odwołującego  

1. Zarzut naruszenia art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp 

Wartość  szacunkowa  zamówienia,  wynikająca  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  wynosi  192.709,51  zł.  Wartość  szacunkowa  zamówienia 

powiększona o należny podatek od towarów i usług (którego stawka dla zamówienia wynosi 

8%) wynosi 208.126,27 zł.  

W  postępowaniu  ofertę  złożył  między  innymi  wykonawca  I.  Za  realizację  zamówienia 

zaoferował on wynagrodzenie w wysokości 124.355,83 zł brutto. Cena tej oferty jest niższa  

o 40,25% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług. 

Pismem  z  18.12.2020  r. 

zamawiający  wezwał  wykonawcę  I  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących  zaoferowanej  ceny.  Wykonawca  I  odpowiedział  na  wezwanie  w  tym  samym 

dniu.  

N

ie  można  uznać,  że  wyjaśnienia  złożone  przez  wykonawcę  I  są  wystarczające  do 

wykazania, że oferta wykonawcy I nie zawiera rażąco niskiej ceny, bo:  

wyjaśnienia mają bardzo ogólny charakter; 

wyjaśnienia nie są poparte dowodami; 


wykonawca  I  przyjął  koszty  pracy,  których  wartość  jest  niższa  od  minimalnego 

wynagrodzenia za pracę; 

wyjaśnienia nie obejmują wielu istotnych prac, które muszą zostać wykonane. 

Wyjaśnienia wykonawcy I mają bardzo ogólny charakter. Wyjaśnienia składają się z sa-

mym  ogólnych  stanowisk,  pozbawionych  jakiegokolwiek  rzeczywistego  znaczenia.  Nie 

zawierają również żadnych możliwych do uchwycenia wartości ekonomicznych. 

Tymczasem  w  rozpoznawanym  stanie  faktycznym  wykonawca  I  przykładowo  pisze  

o  „posiadaniu  ugruntowanych  kontaktach  z  hurtowniami  materiałów  budowlanych  oraz 

instalacyjnych”,  o  „posiadaniu  zniżek  u  producentów  materiałów  oraz  w  hurtowniach,  które 

pozwalają  zaproponować  bardzo  korzystne  ceny  dla  zamawiających”,  czy  o  „posiadaniu 

zaplecza  finansowego,  które  umożliwia  zakup  materiałów  w  większych  ilościach  po 

atrakcyjnych cenach i magazynowania ich w celach późniejszego wykorzystania w kolejnych 

robot

ach”.  Brak  jednak  chociażby  wskazania,  z  jakimi  dokładnie  hurtowniami  wykonawca  I 

współpracuje, ile lat trwa już ta współpraca, czy w jakiej dokładnie wysokości wykonawca I 

posiada rabat w stosunku do cen katalogowych.  

Podobnie  żadnego  znaczenia  nie  mają  twierdzenia  na  temat  „zatrudnienia  kadry 

kierowniczej  i  pracowniczej  z  wieloletnim  stażem”.  Wykonawca  I  w  żaden  sposób  nie 

wyjaśnił, jak ta okoliczność miałaby wpłynąć na obniżenie zaoferowanej ceny. Z logicznego 

punktu  widzenia  wypływa  wniosek  dokładnie  odwrotny  –  im  bardziej  doświadczona  kadra, 

tym  większe  jej  wynagrodzenie.  Przy  czym  wykonawca  I  nie  podał  żadnej  konkretnej 

wartości w tym zakresie (np. średniego stażu pracy pracowników). 

Również nic do sprawy nie wnosi stanowisko, że: „sprzęt, narzędzia i transport, jaki jest 

w  posiadaniu  i  użytkowaniu  przez  naszych  pracowników  zapewnia  im  komfort  pracy, 

dokładność  w  wykonywanej  dziedzinie  prac  oraz  zapewnia,  że  staranność  i  rzetelność  jest 

miarą jakości oraz zapewnia gwarancje świadczonych przez nas usług”. 

Można  stwierdzić,  że  żaden  element  z  treści  wyjaśnień  wykonawcy  I  nie  wnosi  żadnej 

konkretnej  informacji  w  zakresie  przyczyn,  dla  których  wykonawca  I  mógł  zaoferować 

konkretną  cenę.  Wyjaśnienia  nie  zawierają  przynajmniej  podstawowych  informacji 

dotyczących sposobu, w jaki wykonawca I skalkulował cenę oferty. 

Co  więcej,  nawet  te  –  w  sposób  bardzo  ogólny  przedstawione  przez  wykonawcę  I  –

okoliczności  nie  stanowią  żadnego  wyróżnika  wykonawcy  l  na  tle  innych  wykonawców. 

Każdy  bowiem  przedsiębiorca  działający  na  rynku  robót  instalacyjnych  posiada  siłą  rzeczy 

kontakty handlowe z producentami materiałów bądź w hurtowniach budowlanych i jest w sta-

nie wynegocjować zniżki na zakup materiałów względem cen katalogowych. 

Bez  podania  konkretnych  mierzalnych  wartości  (w  tym  przypadku  konkretnej  wartości 

rabatu) nie jest możliwe ustalenie, czy wobec wykonawcy I faktycznie zachodzą wyjątkowo 


sprzyjające  okoliczności,  czy  raczej  wykonawca  I  znajduje  się  w  takiej  samej  sytuacji,  co 

każdy przedsiębiorca działający na tym samym rynku. 

B

rak dowodów 

Do wyjaśnień nie zostały dołączone żadne istotne dowody.  

Za  istotny  dowód  nie  może  zostać  uznany  kosztorys  szczegółowy.  Wraz  ze  złożoną 

ofertą wykonawca l przedstawił już kosztorys w wersji uproszczonej, ale również przedstawił 

dodatkowo  zestawienie 

kosztów  materiałów,  robocizny  oraz  sprzętu.  Przedstawiając 

ponownie kosztorys, wykonawca I nie wniósł nic nowego do sprawy. 

Również  bez  znaczenia  dla  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  pozostają  załączone  przez 

wykonawcę  I  referencje  dotyczące  zrealizowania  wcześniejszych  zamówień.  Z  tych 

dokumentów wynika jedynie, że wykonawca I należycie wykonał wcześniejsze zamówienie, 

co jednak związane jest ze sferą warunków udziału w postępowaniu, nie zaś sferą wyjaśnień 

zaoferowanej  ceny.  To,  że  wykonawca  I  zrealizował  wcześniej  w  sposób  należyty  inne 

zamówienie  (zamówienia)  nie  potwierdza,  że  będzie  w  stanie  zrealizować  rozpoznawane 

zamówienie za zaoferowaną cenę. Każde zamówienie ma inny zakres prac, a wykonawca I 

nie  podjął  nawet  próby  wyjaśnienia,  w  jaki  dokładnie  sposób  realizacja  wcześniejszych 

zamówień  ma  chociażby  uprawdopodobnić  realność  poszczególnych  składników 

cenotwórczych w ramach zamówienia.  

K

oszty pracy niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

Zamówienie  będzie  realizowane  w  2021  roku.  Zgodnie  z  rozdz.  V  SIWZ  termin 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 26.02.2021 r. 

Kwota  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  określona  jest  w  rozporządzeniu  Rady 

Ministrów  z dnia 15  września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1596). 

Zgodnie z tym rozporządzeniem od 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie 

za pracę w wysokości 2.800 zł.  

Przyjmując,  że  w  jednym  miesiącu  jest  około  168  godzin  roboczych,  to  stawka 

roboczogodziny wynosi 16,66 zł.  

Należy  jednak  pamiętać,  że zgodnie z  normą  prawną  wynikającą  z  art. 90  ust.  1 pkt  1  

i  pkt  3  Pzp  wyjaśniając  zaoferowaną  cenę  należy  wziąć  pod  uwagę  między  innymi  koszty 

pracy,  k

tórych  wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego 

wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki  godzinowej,  jak  również  należy  wziąć  pod 

uwagę  koszty  wynikające  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie. 


Oznacza  to,  że  wykonawca  I  jest  zobowiązany  wziąć  pod  uwagę  wszystkie  koszty 

pracodawcy wynikające z zatrudnienia pracownika.  

W  aktualnym  stanie  prawnym,  poza  kwotą  wynagrodzenia  pracodawca  ponosi 

dodatkowo następujące koszty:  

1) Koszty wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 266 ze zm.): 

a)  art.  16  ust.  1 

–  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  pracowników  –  finansują  

z  własnych  środków,  w  równych  częściach,  ubezpieczeni  i  płatnicy  składek 

(zgodnie  z  treścią  art.  22  ust.  1  składka  na  ubezpieczenie  emerytalne  wynosi 

19,52% podstawy wymiaru),  

b) art. 16 ust. 1b 

– składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 

(pr

acowników),  finansują  z  własnych  środków,  w  wysokości  1,5%  podstawy 

wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek,  

c) art. 16 ust. 3 

– składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 

pkt 1 [pracownicy] i finansują w całości, z własnych środków, płatnicy składek;  

2)  k

oszty  wynikające  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji  zatrudnienia  i  in-

stytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 ze zm.): 

składka na Fundusz Pracy wynosi 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne  i  rentowe,  natomiast  składka  na  Fundusz  Solidarnościowy  to  0,45%  tej 

podstawy. Składka jest finansowana i opłacana przez płatnika składek (pracodawcę);  

3)  k

oszty  wynikające  z  ustawy  z  dnia  13  lipca  2006  r.  o  ochronie  roszczeń 

pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7): 

s

topa  procentowa  składki  na  FGŚP  wynosi  0,10%  kwoty,  od  której  obliczane  są 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka jest finansowana i opłacana 

przez płatnika składek [pracodawcę].  

Łączny  dodatkowy  koszt  zatrudnienia  pracownika  (poza  kwotą  wynagrodzenia)  wynosi 

więc 20,48% wysokości wynagrodzenia. 

Oznacza  to,  że  realna  stawka  roboczogodziny,  uwzględniająca  wszystkie  koszty 

pracodawcy wynosi 20,07 zł. 

Tymczasem  wyko

nawca  I  w  dołączonym  do  złożonych  wyjaśnień  kosztorysie  wskazał, 

że koszt roboczogodziny wynosi zaledwie 16,00 zł. Tym samym wykonawca I nie wziął pod 

uwagę  wszystkich  kosztów  związanych  z  zatrudnieniem  pracowników  i  tym  samym 

potwierdził, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia za zaoferowaną cenę.  

B

rak uwzględnienia wielu istotnych prac 

Zamawiający  przewidział  wynagrodzenie  ryczałtowe.  W  rozdz.  17  (opis  sposobu 

obliczenia  oferty)  ust.  3  SIWZ 

zamawiający  zawarł  następujące  postanowienie:  „Cena 


ryczałtowa  […]  obejmuje  wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania  zamówienia 

wynikające:  z  projektu  budowlanego,  projektu  technicznego  wraz  z  przedmiarem  robót, 

istotnych postanowień umowy, obowiązujących przepisów, norm i wiedzy budowlanej, w tym 

również  koszty  tj.:  należny  podatek  od  towarów  i  usług  […]  w  obowiązującej  wysokości, 

wszelkich  robót  przygotowawczych,  demontażowych,  wyburzeniowych,  odtworzeniowych, 

porządkowych,  zagospodarowanie  placu  budowy,  utrzymanie  zaplecza  budowy  (naprawy, 

woda,  energia  elekt

ryczna,  telefon),  dozorowania  budowy,  pełnej  obsługi  geodezyjnej, 

projektu  organizacji  robót,  wykonania  dokumentacji  powykonawczej,  związane  z  odbiorami 

wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, ubezpieczenia budowy na 

czas realizacji, w

szelkich uzgodnień niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i oddania 

do  użytkowania  wybudowanej  infrastruktury  i  innych  czynności  niezbędnych  do  wykonania 

przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadzie  ryzyka  z  tytułu 

oszacowania  w

szelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia. 

Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  zamówienia  nie 

może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia.  Pomimo  ryczałtowego  charakteru 

wynagrodzenia wykonawca złoży  wraz  z  ofertą kosztorys  w  wersji  uproszczonej.  Kosztorys 

nie  będzie  sprawdzany  na  etapie  badania  ofert,  stanowić  natomiast  będzie  materiał 

pomocniczy  i  informacyjny  w  przypadku konieczności  przeprowadzenia  nieprzewidywanych 

dodatkowych rozliczeń, sprawdzeń czy obliczeń należnego wynagrodzenia wykonawcy z ty-

tułu wykonania części przedmiotu zamówienia, odstąpienia od umowy. Jedyna cena wiążąca 

wykonawcę  jest  kwota  wpisana  w  formularzu  ofertowym  (załącznik  nr  5  do  SIWZ), 

sporządzona na podstawie udostępnionej dokumentacji przetargowej” [pisownia oryginalna]. 

Ponadto 

w  treści  §  2 ust.  3  istotnych postanowień  umowy  (stanowiących zał.  nr  12  do 

SIWZ)  zawarte jest  postanowienie:  „Cena robót określona w  pkt  1 zawiera wszelkie koszty 

niezbędne  do  zrealizowania  zamówienia  wynikające  wprost  z  dokumentacji  jak  również  

w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Są to m.in. koszty: wszelkich 

robót  przygotowawczych,  demontażowych,  wyburzeniowych,  odtworzeniowych,  porządko-

wych,  zagospodarowanie  placu  budowy,  utrzymanie  zaplecza  budowy  (naprawy,  woda, 

energia  elektryczna,  telefon),  dozorowania  budowy,  pełnej  obsługi  geodezyjnej,  projektu 

organizacji  robót,  innych  czynności  i  robót  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu 

zamówienia”.  

Oznacza to, że kalkulując ryczałtową cenę wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie 

prace  do  wykonania  wynikające  z  opisu  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  między  innymi  

z projektu budowlanego oraz projektu technicznego wraz z przedmiarem robót. 

Tymczasem  z  wyjaśnień  zaoferowanej  ceny  wykonawcy  I  wynika,  że  wykonawca  I 

dokonując  kalkulacji  ceny  wziął  pod  uwagę  tylko  i  wyłącznie  wykonanie  prac  wynikających  

z przedmiaru robót.  


Jednocześnie  jednak  z  opisu  przedmiotu  zamówienia  wynika  obowiązek  wykonania 

jeszcze szeregu innych prac, kt

óre nie wynikają z przedmiaru. Tytułem przykładu odwołujący 

wskazał:  

1)  demontaż  pieców  na  paliwo  stałe  (wymóg  wynika  z  załącznika  numer  2  do  SIWZ  – 

projekt budowlany [nazwa pliku „PAB_OPIS – SKAWCE  03.11.pdf”],  strona  24,  ust. 

2)  wykonanie  instalacj

i  elektrycznej  z  uwagi  na  montaż  pieców  gazowych  zasilanych 

230V (wymóg obligatoryjny); 

3)  odprowadzenie  kondensatu  z  pieca  gazowego,  zasilanie  kotła  z  instalacji 

wodociągowej  (wymóg  wynika  z  załącznika  numer  2  do  SIWZ  –  projekt  budowlany 

[nazwa pliku „PAB_OPIS-SKAWCE_03.11.pdf”], strona 23, ust. 2); 

4)  zamurowanie przewodów  kominowych (spalinowych)  oraz  doprowadzenie wentylacji 

do  pomieszczeń  kuchni  (wymóg  wynika  z  załącznika  numer  2  do  SIWZ  –  projekt 

budowlany [nazwa pliku „PAB_OPIS-SKAWCE_03.11.pdf”], strona 24 ust. 2); 

5)  podłączenie  kotłów  do  istniejącej  instalacji  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej  wody 

użytkowej (wymóg wynikający z wymiany źródła ciepła); 

6)  uzupełnienia  ubytków  po  przebiciach,  malowanie  ścian,  odtworzenie  stanu 

pierwotnego. 

Wszystkie  t

e  prace  będzie  należało  wykonać,  mimo  że  nie  zostały  ujęte  one  

w przygotowanym przez 

zamawiającego przedmiarze robót. 

Wykonawca  I  w  złożonych  wyjaśnieniach  zaoferowanej  ceny  nie  odniósł  się  w  żaden 

sposób do konieczności wykonania tych prac. Wykonawca I przedstawił wyłącznie kosztorys, 

przygotowany  na  podstawie  przedmiaru  robót.  Wykonawca  I  w  żaden  sposób  nie  wyjaśnił, 

czy w ogóle (a jeżeli tak – to w jaki sposób) skalkulował koszt wykonania pozostałych prac 

nie ujętych w przedmiarze.  

Wobec  powyższego  należy  uznać,  że  wyjaśnienia  zaoferowanej  ceny  mają  niepełny 

charakter i wykonawca I nie jest w stanie zrealizować całości zamówienia (wszystkich prac 

wynikających z całego opisu przedmiotu zamówienia) za zaoferowaną cenę. 

B

rak możliwości ponownego wezwania do wyjaśnień 

Nie  ma  możliwości  kolejnego  wezwania  wykonawcy  I  do  złożenia  kolejnych  wyjaśnień 

dotyczących zaoferowanej ceny. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej dopuszcza się 

ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień tylko w sytuacji, gdy wykonawca już za pierwszym 

razem  udzielił  konkretnych,  spójnych  wyjaśnień,  które  tylko  w  niektórych  kwestiach 

wymagają  doprecyzowania  czy  uzupełnienia.  Natomiast  nie  można  ponownie  wzywać  

o wyjaśnienia wykonawcy, który jedynie dla formalności udzielił zamawiającemu odpowiedzi, 


ale  którego  pierwotne  wyjaśnienia  z  uwagi  na  ich  ogólnikowość  i  lakoniczność  w  żaden 

sposób nie tłumaczą, skąd wynika taka, a nie inna cena oferty.  

2. Zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp 

Zamawiający postawił w sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu oraz w rozdz. 6 ust. 2 pkt 

3  lit.  a  SIWZ 

warunek  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej:  »Zamawiający  uzna 

warunek  za  spełniony  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że  w  tym  okresie  wykonał:  Jedną  robotę 

budowlaną polegającą na: wewnętrznej budowie instalacji gazowej tożsamą z przedmiotem 

zamówienia – jedna robota dotyczy zrealizowanej jednej umowy lub zamówienia o wartości 

nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto«.  

Na  potwierdzenie  spełnienia  tego  warunku  wykonawca  I  przedstawił  datowany  na 

21.12.2020  r.  wykaz  wykonanych  robót  budowlanych.  Wskazana  w  nim  została  robota 

wykonana na rzecz Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą  w Gliwicach, o wartości 251.145,84 zł 

brutto, 

polegająca  na  wykonaniu  w  lokalach  mieszkalnych  Gminy  Gliwice,  rozbudowy 

wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją 

nieekologicznych  urządzeń  na  paliwo  stałe  wraz  z  wydzieleniem  pomieszczeń  higienicz-

no-

sanitarnych i wynikającą z przebudowy instalacji wod.-kan. i elektrycznej. 

Przedstawiona  przez  wykonawcę  I  robota  budowlana  miała  szerszy  zakres,  niż 

wymagany  przez 

zamawiającego.  Zamawiający  wymagał  bowiem  roboty  polegającej  na 

budowie  instala

cji gazowej  (tożsamej  z  przedmiotem  zamówienia).  Natomiast  wcześniejsza 

inwestycja  zrealizowana  przez  wykonawcę  I  obejmowała  również  rozbudowę  instalacji 

centralnego ogrzewania,  likwidację nieekologicznych urządzeń  na  paliwo  stałe,  wydzielenie 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz przebudowę instalacji wod.-kan. i elektrycznej. 

Wykonawca  I  m

ógłby  wykazać  tę  robotę  w  celu  spełnienia  warunków  udziału  w  pos-

tępowaniu, tylko w przypadku, gdy wartość robót polegających na budowie instalacji gazowej 

wynosiłaby  co  najmniej  200.000  zł  brutto.  Wykonawcy  I  w  wykazie  wykonanych  robót 

budowlanych powinien również  wskazać wartość brutto robót dotyczących tylko i wyłącznie 

instalacji  gazowej,  a  nie  całej  inwestycji  (która  miała  szerszy  zakres  niż  warunek  udziału  

w pos

tępowaniu).  

Gdyby wykonawca I podał realną wartość robót dotyczących tylko i wyłącznie instalacji 

gazowej,  to  wartość  ta  okazałaby  się  niższa  niż  wymagane  200.000  zł  brutto.  W  związku  

z  tym  wykonawca  I  nie  udowodnił  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  tym 

zakresie.  

W  takiej  sytuacji  zastosowanie  powinien  znaleźć  art.  26  ust.  3  Pzp,  zgodnie  z  którym 

jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń 

lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp  lub 


innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub 

dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego 

wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do 

udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 Pzp 

Zgodnie  z  art.  90  ust.  1  Pzp,  jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części 

składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu (...). 

Przepis  ten  określa  więc,  że  zamawiający  ma  obowiązek  zwrócić  się  do  wykonawcy  

o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) nie tylko wtedy, gdy rażąco niska wydaje 

się  być  zaoferowana  cena,  ale  również,  gdy  rażąco  niskie  wydają  się  być  istotne  części 

składowe tej ceny.  

Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia przez przygotowanie kosztorysu 

inwestorskiego. 

Wartość zamówienia netto wynikająca z kosztorysu inwestorskiego wynosi 192.709,51 zł 

netto.  Jednocześnie  dwie  pozycje  składowe  kosztorysu  mają  bardzo  istotne  znaczenie.  Są 

to: 

1) Pozycja 1.10 Gazowy kocioł dwufunkcyjny o mocy 16 kW. Ta pozycja została przez 

z

amawiającego  wyceniona  na  104.910,24  zł  netto.  Stanowi  to  54,44%  wartości 

całego zamówienia;  

2)  Pozycja  1.15  Odprowadzenie  spalin 

–  przewód  powietrzno-spalinowy  80/125  z  wy-

prowadzeniem ponad dach. Ta pozycja została przez  zamawiającego wyceniona na 

59.484,16 zł netto. Stanowi to 30,87% wartości całego zamówienia. 

Jednocześnie  pozycje  te  są  bardzo  istotne,  ponieważ  w  gruncie  rzeczy  determinują 

należyte wykonanie całego zamówienia.  

Wykonawcy  H  oraz  M  w  dołączonych  do  swoich  ofert  kosztorysach  wycenili  obie  te 

pozycje  w  sposób  nierealistycznie  niski,  co  rodzi  poważne  wątpliwości  czy  wykonawcy  H 

oraz M są w stanie wykonać te pozycje zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego 

określonymi w SIWZ: 

1)  wykonawca  H  wycenił  pozycję  1.10  Gazowy  kocioł  dwufunkcyjny  o  mocy  16  kW  na 

59.805,76 zł netto. Wartość ta jest niższa o 42,99% od szacunku zamawiającego;  


2)  wykonawca  H  wycenił  pozycję  1.15  Odprowadzenie  spalin  –  przewód  powietrzno-

spalinowy  80/125  z  wyprowadzeniem  ponad  dach  na  28.943,68  zł  netto.  Wartość  ta  jest 

niższa o 51,34% od szacunku zamawiającego;  

3)  wykonawca M  wycenił  pozycję 1.10 Gazowy  kocioł  dwufunkcyjny  o mocy  16 kW na 

66.918,72  zł.  Wartość  ta  jest  niższa  o  36,21%  od  szacunku  zamawiającego.  Dodatkowo 

wykonawca M zmienił w kosztorysie nazwę tej pozycji na „piec gazowy wody przepływowej”, 

co  dodatkowo  rodzi  poważne  wątpliwości  czy  wykonawca  zamierza  zrealizować  pozycję 

zgodnie  z  wymaganiami 

zamawiającego  (to  znaczy  czy  faktycznie  ma  zamiar  zamontować 

kocioł dwufunkcyjny o mocy 16 kW);  

4)  wykonawca  M  wycenił  pozycję  1.15  Odprowadzenie  spalin  –  przewód  powietrzno-

spalinowy  80/125  z  wyprowadzeniem  ponad  dach  na  25.622,24  zł  netto.  Wartość  ta  jest 

niższa o 56,93% od szacunku zamawiającego. 

W związku z tym zamawiający miał obowiązek wezwać wykonawcę H oraz wykonawcę 

M do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny. 

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 31.12.2020 r. (art. 180 

ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).  

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 5.01.2021 r. 

(art. 185 ust. 1 in initio Pzp). 

Do  9.01.2021 

r.  żaden  wykonawca  nie  złożył  Prezesowi  KIO  pisma  o  zgłoszeniu 

przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania.  

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy 28.01.2021 

r.  (art.  186  ust.  1  Pzp).  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  Ponadto  zamawiający 

stwierdził  u  odwołującego  brak  interesu  we  wniesieniu  odwołania  ze  względu  na  brak 

wykazania  konieczności  oddalenia  ofert  pozostałych  wykonawców,  których  oferty 

klasyfikując  się  na  wyższych  pozycjach  rankingu  ofert  niż  oferta  odwołującego,  oraz 

zaoferowanie przez  odwołującego ceny, która  dalece  przekracza kwotę, którą  zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania  zamówieniowego  przedstawionej  przez  zamawiającego,  wyjaśnień  oraz 

stanowisk  stron  zaprezentowanych  podczas  rozprawy 

–  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  

i zważyła, co następuje:  


Izba 

stwierdziła, że odwołanie w zakresie zarzutu pierwszego jest zasadne.  

W  ocenie Izby  zostały  wypełnione  łącznie  przesłanki  zawarte  w  art.  179  ust.  1  Pzp,  to 

jes

t  posiadania  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  wystąpienia  możliwości 

poniesienia  szkody  przez  odwołującego.  Odwołujący  sformułował  konkretne  zarzuty  wobec 

oferty  wybranej  jako  najkorzystniejsza  przez  zamawiającego  oraz  przedstawił  zarzuty  –  

w  s

tosunku  do  pozostałych  ofert  –  na  poziomie  szczegółowości  adekwatnej  do  czynności 

zamawiającego,  a  zaoferowanie  przez  odwołującego  ceny,  która  nawet  dalece  przekracza 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie  stanowi 

prz

esłanki  do  stwierdzenia  braku  interesu  u  odwołującego  we  wniesieniu  odwołania  oraz 

zaprzestania obowiązywania uprawnienia wykonawcy do skutecznego wniesienia odwołania.  

Izba  stwierdza,  że  nie  zachodzą  przesłanki  określone  w  art.  189  ust.  2  Pzp,  których 

z

aistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.  

Izba  postanowiła  dopuścić  jako  dowód,  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  przekazaną  przez  zamawiającego,  potwierdzoną  za  zgodność  

z oryginałem.  

Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  informacje  zawarte  

w ogłoszeniu o zamówieniu) nie jest sporny.  

W ocenie Izby, zarzut pierwszy naruszenia 

art. 90 ust. 3 Pzp w związku z art. 89 ust. 1 

pkt  4  Pzp 

–  przez  zaniechanie  czynności  odrzucenia  oferty  wykonawcy  I  podczas  gdy 

wykonawca  I  przedstawił  wyłącznie  pozorne  wyjaśnienia  zaoferowanej  ceny,  które 

jednocześnie  wskazują,  że  wykonawca  I  nie  będzie  w  stanie  wykonać  zamówienia  za 

zaofe

rowaną cenę – zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  stwierdza,  że  –  natykając  się  na  cenę  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zaoferowaną  przez  wykonawcę  I  –  zamawiający  zwrócił  się  do  wykonawcy  I  o  udzielenie 

wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny,  na  podstawie  art.  90  ust.  1a  pkt  1  Pzp,  który  to 

przepis brzmi »W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od […] 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia«.  Udzielone  we  właściwym  terminie  wyjaśnienia  zostały  uznane  przez 


zamawiającego  za  kompletne  i  wystarczające,  co  pozwoliło  zamawiającemu  do 

dopuszczenia  oferty  wykonawcy  I  do  fazy  oceny  ofert  i  wybrania  tej  oferty  jako 

najkorzystniejszej.  

Jednak  zamawiający  nie  wziął  pod  uwagę,  że  wykonawca  I  w  wyjaśnieniach  wskazał 

stawkę  16  zł  za  roboczogodzinę,  co  jest  stawką  niższą  niż  wynikającą  z  przepisów 

rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  15  września  2020  r.  w  sprawie  wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 

r. 

§  1  tego  rozporządzenia  brzmi  »Od  dnia  1  stycznia  2021  r.  ustala  się  minimalne 

wynagrodzenie  za  pracę  w  wysokości  2800  zł«,  a  §  2  rozporządzenia  brzmi  »Od  dnia  1 

stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł«.  

W  związku  z  tym  zamawiający  powinien  uznać,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę, 

jeżeli  wykonawca  nie  wykazał  pełnego  pokrycia  podstawowego  kosztu,  jakim  jest 

wynagrodzenie za pracę na minimalnym poziomie.  

Jednocześnie  Izba  stwierdza,  że  zawarcie  przez  wykonawcę  I  w  kosztorysie 

szczegółowym  (załączonym  jako  dowód  do  wyjaśnień  wykonawcy  I)  tylko  elementów 

wskazanych  w  przedmiarze  robót  sporządzonym  przez  zamawiającego  nie  powinno 

stanowić  podstawy  do  stwierdzenia,  że oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę, szczególnie przy 

założeniu dokonanym przez zamawiającego obowiązywania ceny ryczałtowej (rozdz. 17 ust. 

3  SIWZ).  Ponadto 

Izba  nie  może  uwzględnić  nieuargumentowanego  stwierdzenia 

odwołującego  cyt.  »nie  ma  możliwości  kolejnego  wezwania  wykonawcy  I  […]  do  złożenia 

kolejnych wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny«.  

Ogólnie Izba stwierdza, że po analizie wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę I, z któ-

rych 

to  wyjaśnień  wynika,  że  wykonawca  I  nie  zapewni  zatrudnionym  nawet  płacy  w  mi-

nimalnej  wysokości,  zamawiający  powinien  uznać,  że  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi 

dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia,  co  wynika  z  art.  90  ust.  3  Pzp,  który  brzmi  »Zamawiający  odrzuca  ofertę 

wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku 

do przedmiotu zamówienia«.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższą  argumentację,  zarzut  pierwszy  naruszenia  art.  90  ust.  3 

Pzp 

– musi zostać uwzględniony przez Izbę. 

W ocenie Izby, zarzut drugi naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp 

– przez zaniechanie czynności 

wezwania  wykonawcy  I  do  poprawienia  wykazu  robót  budowlanych,  podczas  gdy  ze 

złożonego wykazu robót budowlanych nie wynika, że wykonawca I spełnia warunek udziału 

w postępowaniu – nie zasługuje na uwzględnienie.  


Izba  stwierdza,  że  zamawiający  w  rozdz.  6  ust.  2  pkt  3  lit.  a  in  fine  SIWZ  postawił 

zobowiązanie,  że  »Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że  

w  tym  okresie  wykonał:  ►  Jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na:  wewnętrznej  budowie 

instalacji gazowej tożsamą z przedmiotem zamówienia - jedna robota dotyczy zrealizowanej 

jednej  umowy/zamówienia  o  wartości  nie  mniejszej  niż  200.000,00  zł  brutto«  [w  brzmieniu 

oryginalnym 

–  przyp.  Izby].  Zgodnie ze słownikiem  języka polskiego  „tożsamy  […]  «niczym 

się  nie  różniący,  taki  sam  lub  ten  sam;  identyczny»”.  Jednak  Izba  musi  stwierdzić,  że 

zamawiający  nie użył  w  tym  postanowieniu SIWZ wyrazu »tożsamy« w  jego  podstawowym 

znaczeniu  słownikowym,  co  jest  zalecane  przez  §  8  ust.  1  Zasad  techniki  prawodawczej 

(ZTP) 

stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002  r.  w  sprawie  „Zasad  techniki  prawodawczej”  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  283)  »W  ustawie 

należy  posługiwać  się  poprawnymi  wyrażeniami  językowymi  (określeniami)  w  ich 

podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu«.  

Izba  musi  zauważyć,  że  zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  stosowania  tego  aktu 

prawnego, a zwłaszcza SIWZ nie jest ustawą. Jednak tworząc SIWZ, będący specyficznym 

aktem  prawnym, 

zamawiający poddają się wskazaniom tworzenia przepisów prawa, a więc 

działając  z  należytą  starannością  zamawiający  powinni  brać  przykład  z  możliwie 

najdoskonalszych  wzorów,  a  takim  wzorem  są  szczególnie  ustawy,  których  projekty  są 

redagowane właśnie zgodnie z Zasadami twirzenia prawa.  

Wskazany  wyżej  brak  zastosowania  w  SIWZ  podstawowego  znaczenia  wyrazu 

»tożsamy«  powoduje,  że  najpierw  należy  ustalić  znaczenie  tego  wyrazu  i  to  w  taki  sposób  

w  jaki  u

stalić  to  znaczenie  powinien  każdy.  Skoro  nie  można  uznać,  że  zamawiającemu 

chodziło  o  znaczenie  wyrazu  »tożsamy«  jako  »niczym  się  nie  różniący«,  bo  w  takim 

przypadku warunek mógłby spełnić tylko wykonawca, który wykonał roboty budowlane w tym 

samym budynk

u i w tym samym zakresie, na co opiewa obecne zamówienie, a to zapewne 

wiązałoby się z koniecznością unieważnienia postępowania ze względu na brak możliwości 

znalezienia  takiego  wykonawcy  lub 

należałoby  stwierdzić  naruszenie  zasady  uczciwej 

konkurencji.  Po

dobnie  nie  można  wziąć  pod  uwagę  znaczeń  »ten  sam«  czy  »identyczny«. 

Dlatego  należy  stwierdzić,  że  zamawiającemu  chodziło  o  wyraz  »tożsamy«  w  znaczeniu 

»taki  sam«  czyli  przede  wszystkim  obejmujący  taki  sam  zakres  robót.  A  więc  wykazane 

przez  wykonawcę  I  roboty  polegające  na  rozbudowie  wewnętrznej  instalacji  gazowej  i  in-

stalacji  centralnego  ogrzewania 

w  swoim  zakresie  robót  jest  taki  sam  jak  zakres  robót  w 

rozpoznawanym  zamówieniu  i  zawiera  np.  demontaż  starych  rur,  instalację  nowych  czy 

roboty związane z remontem łazienek czy innych pomieszczeń lokatorskich.  

W  związku  z  wykazaniem  spełniania  przedmiotowego  warunku  przez  wykonawcę  I 

zamawiający nie miał podstaw do wzywania wykonawcy I do składania jakichkolwiek innych 

dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, który to przepis brzmi »Jeżeli wykonawca nie 


złożył  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1,  oświadczeń  lub  dokumentów  po-

twierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są 

niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, 

zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania«.  

Dlatego, w ocenie Izby, zarzut drugi naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp 

– nie może zasługiwać 

na uwzg

lędnienie.  

W ocenie Izby, zarzut trzeci naruszenia art. 90 ust. 1 Pzp 

– przez zaniechanie czynności 

wezwania wykonawcy H oraz wykonawcy M do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej 

ceny,  podczas  gdy  istotne  części  składowe  zaoferowanych  cen  przez  wykonawców  H  i  M 

wydają się rażąco niskie – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba stwierdza, że zamawiający w postanowieniu rozdz. 8 ust. 3 pkt 1 SIWZ określił, że 

postępowanie jest prowadzone w tzw. „procedurze odwróconej” na podstawie art. 24aa ust. 

1  Pzp,  k

tóry  brzmi  »Zamawiający  może,  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  najpierw  dokonać  oceny  ofert,  a  następnie  zbadać,  czy  wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

war

unki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  taka  możliwość  została  przewidziana  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu«.  

Zamawiający w rozdz. 8 ust. 3 pkt 1 SIWZ szczegółowo określił jak będzie postępować 

w  „procedurze  odwróconej”,  cyt.  »W prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa 

Pzp. Procedura ta polega na tym, że zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie 

dokonywał podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału 

postępowaniu  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia)  i  nie  będzie  badał  wszystkich 

wstępnych  oświadczeń  wykonawców,  złożonych  w  ofertach.  Zamawiający  najpierw  dokona 

oceny  złożonych  ofert,  pod  kątem  kryteriów  oceny  ofert,  określonych  w  rozdziale  18  […] 

SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Pzp), po czym dopiero wyłącznie w 

odniesieniu  do  wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  (uplasowała  się  na 

najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego wykonawcy tj. zbada jego 

oświadczenie wstępne złożone w ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 

26  ust.  2  Pzp  przedłożenia  określonych  dokumentów.  W  przypadku  nie  spełnienia  przez 

wykonawcę  warunków  udziału  i  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w postępowaniu 

zamawiający dokona oceny kolejnego wykonawcy, którego oferta będzie najwyżej oceniona, 


a następnie wezwie do złożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia«.  

D

latego zamawiający – po ocenie ofert – zbadał tylko czy wykonawca I, którego oferta 

została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki 

udziału  w  postępowaniu.  Natomiast  zamawiający  nie  badał  czy  którykolwiek  z  pozostałych 

wykonawców  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  czy  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu. 

Ponadto 

należy  wziąć pod uwagę, że cena żadnej z pozostałych ofert nie była niższa  o co 

najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług 

ani średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  

Dlatego 

nie  można  stwierdzić,  że  zamawiający  był  zobligowany  do  zwracania  się  do 

któregokolwiek z wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia zaoferowanej 

ceny  na  podstawie  art.  90  ust.  1  Pzp. 

Z  tego  powodu  Izba  nie  może  uwzględnić  zarzutu 

trzeciego.  

W  ocenie  Izby,  zarzut  trzeci  naruszenia  art.  90  ust.  1  Pzp 

–  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie. 

Zamawiający naruszył art. 90 ust. 3 Pzp.  

Z powyższych względów uwzględniono odwołanie, jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  575  ustawy  

z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  stosownie  do  wyniku 

postępowania  oraz  na  podstawie  §  7  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

w  sprawie  szczegółowych  rodzajów  kosztów  postępowania  odwoławczego,  ich  rozliczania 

oraz  wysokości  i  sposobu pobierania wpisu od  odwołania z  dnia 30 grudnia 2020 r.  (Dz.U.  

z  2020  r.  poz.  2437)  uznając  za  uzasadnione koszty  wpisu  w  wysokości  10 000,00  zł  oraz 

koszty związane z dojazdem na wyznaczone posiedzenie lub rozprawę w wysokości 300,00 

zł,  wynagrodzenie  i  wydatki  jednego  pełnomocnika  w  kwocie  3  600,00  zł,  koszty  opłaty 

skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł (razem 13 917,00 zł).  

Przewodniczący: 

………………………………  


wiper-pixel