KIO 3538/20 WYROK dnia 08 lutego 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3538/20 

WYROK 

z dnia 08 lutego 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Protokolant:             Szymon Grzybowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 lutego 2021 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  grudnia  2020  r.  przez  Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: FADBET S.A., STEKOP 

S.A.  (

ul.  42  Pułku  Piechoty  46,  15-181  Białystok)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawia

jącego  12  Terenowy  Oddział  Lotniskowy  w  Warszawie  (Al.  Jerozolimskie  97, 

00-909 Warszawa) 

przy udziale:  

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum:  CEKOM 

Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „UNI-SAN” A. M. (ul. Zaborowska 

1A/2,  01-462  Warszawa) 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Z

amawiającego; 

- wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. (ul. Parzniewska 10, 05-

800 Pruszków) zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

orzeka: 

oddala odwołanie 

kosztami postępowania obciąża Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Konsorcjum: FADBET S.A., STEKOP S.A. (ul. 42 Pułku Piechoty 46, 

181 Białystok) i  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum:  FADBET  S.A., 

STEKOP  S.A.  (

ul.  42  Pułku  Piechoty  46,  15-181  Białystok)  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 

ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejszy  wyrok w terminie  7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.

P

rzewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 3538/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  12  Terenowy  Odział  Lotniskowy  w  Warszawie  prowadzi  postępowanie  o 

udz

ielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na  wykonanie  robót 

budowlanych  w  ramach  zadania  „Budowa  budynku  archiwalno  -  biurowego”  na  terenie 

kompleksu wojskowego nr 8602 w Legionowie.  

Ogłoszenie  o  przedmiotowym  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 15.06.2020 r. pod numerem 2020/S 114-277767. 

Odwołujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: 

„FADBET"  S.A.  oraz  STEKOP  S.A.  wnieśli  odwołanie,  w  którym  zarzucili  Zamawiającemu 

naruszenie art.  89 ust. 1 pkt  2 Pzp poprzez  błędne przyjęcie,  iż  treść oferty  Odwołującego 

nie  odpowiada  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  co  skutkowało 

odrzuceniem  złożonej  przez  Odwołującego  oferty,  pomimo  iż  treść  oferty  Odwołującego 

odpowiada  treści  SIWZ;  art.  93  ust.  1  pkt  4  Pzp  poprzez  unieważnienie  postępowania 

pomimo  braku  zaistnienia  bezwzględnych  przesłanek  do  jego  unieważnienia;  art.  7  ust.  1  i 

ust.  3  w  związku z  art. 91  ust.  1  Pzp poprzez  naruszenie zasady  zapewnienia zachowania 

uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  poprzez  odrzucenie  oferty 

Odwołującego,  pomimo  iż  była  to  oferta  najkorzystniejsza  spośród  ofert  nie  podlegających 

odrzuceniu i ofert wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 

Odwo

łujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, unieważnienia czynności odrzucenia 

oferty  Odwołującego,  przeprowadzenie  ponownego  badania  i  oceny  ofert;  obciążenie 

Zamawiającego kosztami postępowania i orzeczenie o ich zwrocie na rzecz Odwołującego. 

22.12.2020  r.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o  odrzuceniu  jego  oferty  na 

podstawie art. 89 ust. pkt 2) Pzp z uwagi na to, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W 

uzasadn

ieniu  Zamawiający  wskazał:  „Wykonawca  złożył  ofertę  na  kwotę  27.437.329,77  zł 

netto (33.747.915,62 zł brutto). Wartość pozycji Nr 2 „Budowa budynku” w Tabeli elementów 

scalonych  wynosi  12.347.312,91  zł,  co  stanowi  45,001875%  wartości  oferty.  Zamawiający 

wy

magał, aby wartość pozycji Nr 2 „Budowa budynku” nie przekroczyła 45% wartości oferty. 

W związku z powyższym wartość poz. Nr 2 nie powinna przekroczyć kwoty 12.346.798,40 zł. 

W  złożonej  ofercie  wartość  pozycji  Nr  2  przekracza  wymagany  poziom  o  514,51  zł,  co 

stanowi 0,001875% wartości oferty. Tym samym wartość poz. Nr 2 przekracza 45% wartości 

oferty. W związku z powyższym powołując się na pkt 14.4 SIWZ Zamawiający odrzuci ofertę 

Wykonawcy,  który  sporządzi  Tabelę  Elementów  Scalonych  niezgodnie  ze  wzorem 


prze

kazanym wraz z Zaproszeniem do składania ofert.” 

23.12.2020r. Zamawiający poinformował o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp, wskazując, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

W  ocenie  Odwołującego,  Zamawiający  odrzucając  ofertę  Odwołującego  w  sposób  rażący 

naruszył  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  bowiem  treść  oferty  odpowiada 

treści SIWZ. Zdaniem Odwołującego nie można podzielić oceny Zamawiającego, że Tabela 

Elementów  Scalonych,  stanowiąca  załącznik  nr  1  do  oferty  Odwołującego,  została 

sporządzona  niezgodnie  ze  wzorem  przekazanym  przez  Zamawiającego  wraz  z 

Zaproszeniem do składania ofert. 

Odwołujący  wskazał,  że  nie  jest  prawdziwe  stwierdzenie,  iż  Zamawiający  wymagał,  aby 

wartość pozycji Nr 2 „Budowa budynku” nie przekroczyła 45% wartości oferty, jak czytamy w 

uzasadnieniu decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego. Jedyne wymaganie co do sposobu 

wypełnienia  Tabeli  Elementów  Scalonych,  które  Zamawiający  przekazał  Wykonawcom, 

znajdowało się wyłącznie w treści samego wzoru tejże Tabeli. W każdej z pozycji ww. Tabeli 

Wykonawcy musieli uzupełnić dwa pola: w kolumnie I pole opisane jako „udział procentowy” 

oraz w kolumnie II pole opisane jako 

„wartość oferty netto”. Istotnym przy tym jest, że wymóg 

o treści:  „nie więcej  niż  45%  wartości  oferty”, który  rzekomo  naruszył  Odwołujący,  dotyczył 

udziału procentowego wyrażonego w który znajdował się w kolumnie, a nie, jak przedstawił 

to Zamawiaj

ący w uzasadnieniu, wartości oferty wyrażonej w złotych, która znajdowała się w 

kolumnie  II.  Jak  wskazał  Odwołujący,  to,  że  Zamawiający  utożsamia  pojęcie:  „wartość 

pozycji Nr 2” z danymi wpisanymi w kolumnie II, wynika wprost z treści uzasadnienia decyzji 

o odrzuceniu oferty z 22.12.2020 r., gdzie czytamy: 

Wartość pozycji Nr 2 „Budowa budynku” 

w  Tabeli  elementów  scalonych  wynosi  12.347.312,91  zł,  co  stanowi  45,001875%  wartości 

oferty. Zamawiający wymagał, aby wartość pozycji Nr 2 „Budowa budynku” nie przekroczyła 

45% wartości oferty.” 

Odwołujący  wskazał  także,  że  w  SIWZ  nie  było  żadnych  zapisów  dotyczących  sposobu 

wypełnienia  w  Tabeli  Elementów  Scalonych  pozycji  2  „Budowa  budynku”  kolumna  II.  W 

związku  z  powyższym,  zastosowanie  przez  Zamawiającego  sankcji  w  postaci  odrzucenia 

oferty  z  powołaniem  się  na  pkt  14.4  SIWZ,  stanowiący,  że  Zamawiający  odrzuci  ofertę 

Wykonawcy,  który  sporządzi  Tabelę  Elementów  Scalonych  niezgodnie  ze  wzorem 

przekazanym wraz z Zaproszeniem do składania ofert, było nieuprawnione. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  wartość  procentowa  opiewająca  na  45%,  wskazana  przez 

Odwołującego  w  pozycji  2  „Budowa  budynku”  kolumna  I,  jest  wynikiem  wyliczeń 

przeprowadzonych przez  narzędzie  informatyczne  w  postaci  arkusza kalkulacyjnego  Excel. 

Istotne przy tym 

jest, że korzystanie z tego instrumentu przy wypełnianiu Tabeli Elementów 

Scalonych  przewidział  również  Zamawiający,  gdyż  w  dniu  22.10.2020  r.  na  swojej  stronie 


internetowej  zamieścił  arkusz  kalkulacyjny  Excel  w  wersji  edytowalnej.  Nie  można  zatem 

czynić  Odwołującemu  zarzutu  z  tego,  że  korzystając  z  instrumentu  wskazanego  przez 

Zamawiającego  wypełnił  Tabelę  Elementów  Scalonych  rzekomo  w  sposób  nieprawidłowy, 

skoro  formuły  obliczeniowe  wynikające  z  zastosowaniu  tego  instrumentu  dały  wynik  w 

pozycji  2  kolumn

a  I  zgodny  z  wynikiem  wymaganym  przez  Zamawiającego,  tj.  udziałem 

procentowym wynoszącym 45%.  

Ponadto Odwołujący zwrócił uwagę, że z żadnego zapisu czy to SIWZ, czy to dodatkowych 

wyjaśnień  i  odpowiedzi  Zamawiającego,  nie  wynikało,  że  formuła  przyjęta  do  ustalenia 

udziału procentowego w pozycji 2 kolumna I Tabeli Elementów Scalonych ma prowadzić do 

uzyskania wyniku z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a więc tysięcznych części 

procenta.  Zatem,  skoro  w  pozycji  2  „Budowa  budynku”  kolumna  I  Tabeli  Elementów 

Scalonych,  załączonej  do  oferty,  Odwołujący  wpisał:  „45%”,  to  niewątpliwie  nie  może  to 

zostać  poczytane  za  wypełnienie  jej  niezgodnie  z  przekazanym  wzorem  Tabeli  Elementów 

Scalonych. 

Zgodnie  z  SIWZ  umowa  podpisana  z  Wykonawcą  wybranym  w  toku  przedmiotowego 

postępowania  zakłada  rozliczenie  kosztorysowe  wykonanych  robót.  Ze  względu  na 

rozliczenie  kosztorysowe  określone  na  podstawie  przyjętych  i  zatwierdzonych  przez 

Zamawiającego kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę (§ 3 ust. 1 

Ist

otnych  postanowień  Umowy)  należy  założyć,  że  i  tak  dojdzie  do  zmiany  ilości 

obmiarowych,  a  więc  zakres  robót  i  tak  ulegnie  zmianie,  co  w  konsekwencji  spowoduje 

zmianę  wartości  udziału  procentowego  poszczególnych  pozycji,  w  tym  poz.  2  Tabeli 

Elementów Scalonych „Budowa budynku”, jak też innych elementów robót zarówno  in plus, 

jak i in minus.  

Nigdzie w SIWZ, wzorze umowy i udzielonych Wykonawcom wyjaśnieniach Zamawiającego 

nie  znalazło  się  postanowienie  o  konieczności  zastosowania  założonego  udziału 

procent

owego nie większego niż 45% wartości oferty dla poz. 2 Tabeli Elementów Scalonych 

„Budowa budynku”. 

Faktyczny udział procentowy wartości pozycji 2 „Budowa budynku” i pozostałych elementów 

wyniknie z rozliczenia kosztorysowego po zrealizowaniu wszystkich ro

bót i na pewno będzie 

odbiegał  od  wstępnych,  orientacyjnych  wartości  uwzględnionych  w  Tabeli  Elementów 

Scalonych, w tym 45% dotyczących pozycji 2 „Budowa budynku”. 

Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  unieważnił  postępowanie  na  podstawie  art.  93  ust.  1 

pkt 4 

Pzp, pomimo braku zaistnienia bezwzględnych przesłanek do jego unieważnienia.  

Zdaniem Odwołującego, w sytuacji gdy czynność Zamawiającego polegająca na odrzuceniu 


oferty  Odwołującego  zostanie  unieważniona,  to  Zamawiający  będzie  miał  możliwość 

zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Świadczy o 

tym fakt, że Zamawiający w toku przedmiotowego postępowania dokonał uprzednio wyboru 

oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej, pomimo iż cena jego oferty przekraczała 

kwotę  33.553.684,74  zł  brutto, którą  Zamawiający  zamierza przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia.  Cena  ofertowa  brutto  Odwołującego  wynosi  33.747.915,62  zł,  a  zatem 

przekracza  kwotę  jaka  dysponuje  Zamawiający  jedynie  nieznacznie.  Różnica  w  wysokości 

zł  stanowi  jedynie  0,57%  kwoty,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  zdecydował  się  na  unieważnienie  postępowania 

dopiero  wówczas,  gdy  odrzucił  ofertę  Odwołującego,  gdyż  kolejna  oferta  w  rankingu  ofert 

złożona przez Konsorcjum firm: STRABAG sp. z o.o. i KONSMETAL ALIANS sp. z o.o. była 

wyższa  aż  o  1.587.717,24  zł  od  kwoty,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia.  

Odwołujący  wskazał  także,  że  postanowienia  SIWZ  powinny  być  sformułowane  w  taki 

sposób, aby nie stwarzało to możliwości ich odczytywania w sposób dowolny i jednocześnie 

różny  w  zależności  od  osoby  zapoznającej  się  z  tymi  postanowieniami.  Należy  stąd 

wyprowadzić  nakaz,  aby  warunki  zastrzeżone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  były 

odcz

ytywane  w  sposób  literalny,  co  jest  podyktowane  ochroną  Wykonawców 

uczestniczących  w  postępowaniu  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  dowolną 

interpretacją  zapisów  SIWZ  mogącą  prowadzić  do  naruszenia  zasady  zapewnienia 

zachowania uczciwej konkurencji or

az równego traktowania Wykonawców zapisanej w art. 7 

ust. 1 i ust. 3 Pzp.  

Nie  można  uznać  za  dopuszczalną  wykładni  rozszerzającej  przedstawionej  przez 

Zamawiającego w piśmie informującym o odrzuceniu oferty z dnia 22.12.2020 r., odnoszącej 

się do wymogu określonego w treści Tabeli Elementów Scalonych. Za taką wykładnię należy 

uznać oceny formułowane przez Zamawiającego w stosunku do sposobu wypełnienia przez 

Odwołującego pozycji 2 kolumna II Tabeli Elementów Scalonych, w sytuacji gdy wzór Tabeli 

przekazany 

przez  Zamawiającego  wraz  z  Zaproszeniem  do  składania  ofert  nie  zawierał 

żadnych wymagań w stosunku do danych z kolumny II (dotyczących wartości kwotowych w 

złotych),  a  zawierał  taki  warunek  tylko  odnośnie  danych  z  kolumny  I  (dotyczących  udziału 

procentowego).  

Odwołujący  wskazał  także,  że  Zamawiający  w  żadnym  miejscu  SIWZ  nie  wyjaśnił  czemu 

miało służyć zapisanie warunku w pozycji 2 kolumna I Tabeli Elementów Scalonych. W takiej 

sytuacji  tym  bardziej  należy  oceniać  fakt  spełnienia  tego  warunku  w  sposób  ścisły, 

odnoszący  się  jedynie  do  wykładni  literalnej  zapisów  zawartych  w  Tabeli  przekazanej 

Wykonawcom. 


Z  ostrożności  Odwołujący  dodatkowo  podniósł,  że  zarzut  Zamawiającego  o  przekroczeniu 

założonej  wartości  w  pozycji  2  „Budowa  budynku”  Tabeli  Elementów  Scalonych  o 

0,001875% wartości oferty (co odpowiada kwocie 514,51 zł), stanowi nadmierny formalizm i 

rodzi 

pytanie  o  racjonalność  postępowania  Zamawiającego  w  wydatkowaniu  pieniędzy 

publicznych,  gdyż  pozostałe  oferty  z  rankingu  ofert  były  znacznie  droższe  od  oferty 

Odwołującego. 

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie. Wniósł o oddalenie odwołania. 

Zamawia

jący  wyjaśnił,  że  niezgodność  treści  oferty  Odwołującego  z  treścią  SIWZ  polegała 

na  przekroczeniu  przez  Odwołującego  określonej  przez  Zamawiającego  dopuszczalnej 

proporcji  ceny  netto  zaoferowanej  przez  poszczególnych  Wykonawców  tytułem 

wynagrodzenia  należnego  za  realizację  robót  budowlanych  w  ramach  zadania:  Budowa 

budynku, w odniesieniu do całkowitej ceny netto składanej przez danego Wykonawcę, oferty 

—  która  to  proporcja  —  zgodnie  z  jednoznacznym  sformułowaniem  określonym  przez 

Zamawiającego we wzorze przekazanym  wraz  z  zaproszeniem Wykonawców  do  składania 

ofert  w  Postępowaniu  —  miała  wynosić  „nie  więcej  niż  45%  wartości  oferty”.  Odwołujący 

zaoferował  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach  zadania:  Budowa  budynku,  za  kwotę 

netto  12.347.312,91  zł  zaś  wykonanie  wszystkich  robót  składających  się  na  przedmiot 

postępowania za cenę netto 27.437.329,77 zł. 

Przyrównanie do siebie w/w wartości implikuje uznanie, iż Odwołujący uchybił określonemu 

przez  Zamawiającego,  wymaganiu  w  zakresie  dopuszczalnej  proporcji  ceny  netto 

zaoferowanej tytułem wynagrodzenia należnego za realizację robót budowlanych w ramach 

zadania:  Budowa  budynku  (tj.  12.347.312,91  zł),  w  odniesieniu  do  całkowitej  ceny  netto 

oferty (27.437.329,77 zł), która wynosiła 45,001875 %. 

Postanowienia określonego przez Zamawiającego wzoru Tabeli Elementów Scalonych miały 

w tym zakresie charakter oczywisty i jednoznaczny prowadząc do wniosku, iż każde nawet 

najmniejsze przekroczenie równowartości 45% wynikającej z określenia proporcji ceny netto 

zaoferowanej przez 

danego Wykonawcę za realizację robót budowlanych w ramach zadania: 

Budowa  budynku,  w  odniesieniu  do  całkowitej  ceny  netto  oferty  składanej  przez  danego 

Wykonawcę,  skutkować  będzie  uznaniem,  iż  doszło  do  sporządzenia  Tabeli  Elementów 

Scalonych w sposób niezgodny ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego 

Zamawiający  wskazał,  że  jego  obowiązkiem  było  dokonanie  odrzucenia  oferty 

Odwołującego,  gdyż  wymaganie  takie  wynikało  z  ppkt.  14.4  SIWZ,  zgodnie  z  którym 

„Zamawiający  odrzuci  ofertę  Wykonawcy,  który  sporządzi  Tabelę  Elementów  Scalonych 

niezgodnie ze wzorem przekazanym wraz z Zaproszeniem do składania ofert”. 


W  odniesieniu  do  zarzutu  dotyczącego  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  4  P.z.p.  Zamawiający 

wskazał,  że  nakłada  on  na  zamawiającego  obowiązek  unieważnienia  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia,  gdy  cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Wykładnia  językowa  powyższego  przepisu  wskazuje,  iż  każdorazowo  w  przypadku 

zaistnienia  sytuacji  objętej  hipotezą,  w  której  cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferty  z 

najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie  zamówienia,  zamawiający  jest  zobligowany  unieważnić  prowadzone 

postępowanie  -  chyba,  że  istnieje  możliwość  zwiększenia  tej  kwoty  do  ceny 

najkorzystniejszej  oferty.  Decyzja  o  zwiększeniu  kwoty,  jaką  zamawiający  zamierza 

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  stanowi  suwerenną  i  niezawisłą  decyzję 

podmiotu  prowadzącego  postępowania.  Każda  z  ofert  złożonych  w  toku  postępowania 

przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

stanowiącego  jego  przedmiot,  a  zatem  nie  sposób  czynić  zarzutu,  iż  Zamawiający  nie 

skorzystał z przewidzianego w treści art. 93 ust. 1 pkt 4 P.z.p. uprawnienia. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  dotyczącego  naruszenia  art.  7  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  Zamawiający  wskazał,  że  wymóg  spełnienia  odpowiedniej  proporcji  pomiędzy 

ceną netto zaoferowaną tytułem wynagrodzenia należnego za realizację robót budowlanych 

w  ramach  zadania:  Budowa  budynku,  a  całkowitą  ceną  netto  złożonej  oferty,  został 

określony  przez  Zamawiającego  w  sposób  jednoznaczny,  niebudzący  jakichkolwiek 

wątpliwości  interpretacyjnych,  uniemożliwiający  jakąkolwiek  swobodę  interpretacyjną  a  tym 

bardziej - 

rozszerzającą wykładnię. 

Kategoryczność  postanowień  SIWZ  dotyczących  odrzucenia  oferty  Wykonawcy,  który 

sporządzi  Tabelę  Elementów  Scalonych  niezgodnie  ze  wzorem  przekazanym  wraz  z 

zaproszeniem do składania ofert czynność odrzucenia oferty Odwołującego nie może zostać 

uznana jako przejaw nadmiernego formalizmu ze strony Zamawiającego. 

Zdaniem  Zamawiającego  nie  doszło  do  nierównego  traktowania  biorących  w  nim  udział 

Wykonawców  tym  bardziej,  iż  na  identycznej  podstawie  Zamawiający  odrzucił  ofertę 

Konsorcjum  firm:  CEKOM  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  A.  M.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „UNI-SAN” A. 

M. . 

Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

Z  ppkt.  14.4  SIWZ 

wynikało,  że  „Zamawiający  odrzuci  ofertę  Wykonawcy,  który  sporządzi 

Tabelę Elementów Scalonych niezgodnie ze wzorem przekazanym wraz z Zaproszeniem do 


składania ofert”. 

Zgodnie  z  treścią  Tabeli  Elementów  Scalonych,  w  pozycji:  „Budowa  budynku”  w  kolumnie 

pod nazwą udział procentowy Zamawiający wskazał: „nie więcej niż 45% wartości oferty”. W 

kolumnie  kolejnej, 

Wykonawcy  byli  zobowiązani  wpisać  wartość  oferty  netto  w 

poszczególnych pozycjach tabeli.  

Odwołujący złożył ofertę na kwotę 27.437.329,77 zł netto (33.747.915,62 zł brutto).  

Wartość pozycji  Nr  2 „Budowa budynku”  w  Tabeli  Elementów  Scalonych  została określona 

na 

12.347.312,91 zł, co stanowi 45,001875% wartości oferty (okoliczność bezsporna).  

W

artość poz. Nr 2 przekracza zatem 45% wartości oferty. 

Zamawiający  wymagał  natomiast,  aby  wartość  pozycji  Nr  2  „Budowa  budynku”  nie 

przekroczyła  45%  wartości  oferty.  Skoro  wartość  pozycji  nr  2  „Budowa  budynku” 

przekroczyła  45%  wartości  oferty,  oznacza  to,  że  oferta  Odwołującego  nie  odpowiada 

wymaganiom SIWZ. Nie można zatem uznać, aby Zamawiający naruszył artykuł 89 ust. 1 pkt 

2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  dokonując  odrzucenia  oferty  Odwołującego.  Skoro 

oferta nie odpowiadała treści SIWZ, podlegała odrzuceniu.  

Wbrew  twierdzeniu  Od

wołującego,  wymaganie  Zamawiającego,  wskazanie  w  kolumnie 

„udział  procentowy”  odnosiło  się  do  wartości  cenowej  pozycji  „budowa  budynku”.  Tabela 

Elementów Scalonych została opracowana w ten sposób, że w kolumnie udział procentowy 

wykonawcy  wpisywali  wartości  określone  w  procentach,  zaś  kolejna  kolumna  stanowiła 

wynik  zastosowania  pierwszej  kolumny.  W  kolumnie  drugiej  zatytu

łowanej  wartość  oferty 

netto wykonawcy wpisywali wynik 

udziału procentowego w stosunku do wartości netto oferty. 

Zatem  skoro  Zamawiający  określił  wymaganie,  aby  pozycja  „budowa  budynku”  nie 

przekraczała  45%  wartości  netto  oferty,  to  wykonawca  powinien  zastosować  się  do  tego 

wymagania 

i  przedstawić  w  kolumnie:  wartość  oferty  netto  dla  pozycji  „budowa  budynku” 

wartość wyrażoną w kwocie zł, nie przekraczającą 45% wartości oferty.  

Odwołujący podniósł argument, że w SIWZ nie było żadnych zapisów dotyczących sposobu 

wypełnienia  w  Tabeli  Elementów  w  Scalonych  pozycji  2  „Budowa  budynku”  kolumna  II. 

Należy jednak zauważyć, że wymaganie to zostało ujęte w jednym z dokumentów będących 

częścią  dokumentacji  przetargowej.  Tabela  Elementów  Scalonych  została  przekazana 

wykonawcom  do  wypełnienia,  stosownie  do  punktu  14  SIWZ.  Zatem  wszelkie  wymagania 

ujęte w dokumencie Tabela Elementów Scalonych były wiążące dla wykonawców.   

Bez znaczenia pozostają argumenty Odwołującego, iż Zamawiający umożliwił wykonawcom 

korzystanie  z  arkusza  kalkulacyjnego  Excel  przy 

wypełnianiu Tabeli  Elementów  Scalonych, 

gdyż w dniu 22.10.2020 r. na swojej stronie internetowej zamieścił taki arkusz kalkulacyjny w 

wersji edytowalnej. 

Okoliczność ta nie zmienia podstawowego faktu, że Zamawiający określił 


jednoznaczne  wymaganie  w  treści  Tabeli  Elementów  Scalonych  dotyczące  limitu  wartości 

pozycji budowa budynku.  

Nie  ma  także  znaczenia  fakt,  że  Zamawiający  nigdzie  nie  wyjaśnił,  dlaczego  określił  limit 

45%  dla  pozycji  Budowa  budynku  w 

Tabeli  Elementów  Scalonych.  Zamawiający  nie  ma 

obowiązku  wyjaśniać  postanowień  zawartych  w  dokumentacji.  Istotne  znaczenie  ma 

okoliczność, że wymaganie to było określone dla wszystkich wykonawców.  

Nie  ma  także  znaczenia  podnoszony  argument,  że  Odwołujący  w  sposób  nieznaczny 

przekroczył wymaganie Zamawiającego oraz okoliczność, że „formuła przyjęta do ustalenia 

udziału procentowego w pozycji 2 kolumna I Tabeli Elementów Scalonych ma prowadzić do 

uzyskania wyniku z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a więc tysięcznych części 

procenta”. 

Postanowienia  wzoru  Tabeli  Elementów  Scalonych  miały  charakter  jednoznaczny,  wiążący 

wszystkich  wykonawców,  a  zatem  każde  nawet  najmniejsze  przekroczenie  równowartości 

45% wynikającej z określenia proporcji ceny netto zaoferowanej przez danego Wykonawcę 

za  realizację  robót  budowlanych  w  ramach  zadania:  Budowa  budynku,  w  odniesieniu  do 

całkowitej  ceny  netto  oferty  składanej  przez  danego  Wykonawcę,  powinno  skutkować 

uznaniem,  że  Tabela  Elementów  Scalonych  została  sporządzona  w  sposób  niezgodny  ze 

wzorem przekazanym przez Zamawiającego. 

Zgodnie  z  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo  z

amówień  publicznych,  zamawiający 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub 

oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia.  

Skoro oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na  sfinansowanie  zamówienia,  Zamawiający,  stosownie  do  ww.  artykułu,  miał  możliwość 

unieważnić postępowanie.  

Zamawiający  ma  możliwość  zwiększenia  kwoty,  którą  zamierza  przeznaczyć  na  realizację 

zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, jednakże decyzja o zwiększeniu kwoty stanowi 

suwerenną i niezawisłą decyzję Zamawiającego. Nie jest to jego obowiązkiem.  

Bez  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  pozostaje  kwestia,  że  pierwotnie  Zamawiający  dokonał 

wyboru  oferty  Odwołującego  i  był  gotowy  zwiększyć  kwotę  na  realizację  zamówienia  do 

kwoty zaoferowanej przez Odwołującego. Skoro oferta Odwołującego podlegała odrzuceniu, 

zaś  po  odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  w  postępowaniu  pozostały  oferty  zawierające 

wyższe ceny  za realizację zamówienia,  to  należało stwierdzić,  że  Zamawiający  miał  prawo 

unieważnić  postępowanie,  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.  


W  konsekwencji  należy  również  uznać,  że  Zamawiający  nie  naruszył  także  art.  7  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym artykułem Zamawiający przygotowuje i 

przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości.  

Zama

wiający  dokonał  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  gdyż  oferta  nie  odpowiadała 

wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego.  Wymaganie  obowiązywało  wszystkich 

wykonawców.  Zatem  w  sytuacji,  gdy  Odwołujący  nie  zastosował  się  do  wymagania 

Zamawiającego,  jego  oferta  podlegała  odrzuceniu.  Nie  jest  istotne,  o  jaką  wartość 

Odwołujący przekroczył wymaganie Zamawiającego. Istotna jest okoliczność, że Odwołujący 

przekroczył określony przez Zamawiającego limit wysokości ceny dla pozycji Nr 2 „Budowa 

budynku”.  

Zamawiający określił wymóg spełnienia odpowiedniej proporcji w sposób jednoznaczny i nie 

jest  uprawnione  twierdzenie  Odwołującego  o  zastosowaniu  przez  Zamawiającego  wykładni 

rozszerzającej. 

Należy także zauważyć, że oceny, czy Zamawiający w sposób równy traktował wykonawców 

w  postępowaniu,  należy  dokonywać  w  danym  konkretnym  postępowaniu.  Bez  znaczenia 

pozostają  wywody  Odwołującego  zgłoszone  podczas  rozprawy,  dotyczące  innego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego  równolegle  przez  tego 

samego Za

mawiającego. Sposób postępowania Zamawiającego w innym postępowaniu nie 

może  być  przedmiotem  oceny  w  niniejszym  postępowaniu  odwoławczym.  Złożone  zatem 

dowody dotyczące dokumentacji innego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nie stanowią dowodu w niniejszej sprawie i nie potwierdzają tezy Odwołującego o nierównym 

traktowaniu wykonawców przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Na marginesie 

należy jedynie wskazać, że w prowadzonym równolegle postępowaniu Zamawiający również 

odnosił  maksymalnie  określone  wartości  pozycji  do  ceny  całej  oferty.  Zatem  sposób 

formułowania oferty, wypełniania formularzy, powinien być dla Odwołującego znany.  

M

ając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

postanowień  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

P

rzewodniczący:      ……………………….. 


wiper-pixel