KIO 3537/20 POSTANOWIENIE dnia 27 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3537/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  27  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  grudnia  2020  r. 

przez  wykonawc

ę  Budimex  S.A.  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego Uniwersytet Gdański w Gdańsku  

przy udziale wykonawcy Strabag Sp. z o.o. w Pruszkowie 

zgłaszającego swoje przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2. nakazuje 

zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Budimex 

S.A. w Warszawie kwoty 18.000 

zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) 

st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt KIO 3537/20 

U z a s a d n i e n i e 

Przed otwarciem rozprawy 

oświadczeniem złożonym 26 stycznia 2021 r. odwołujący 

– Budimex S.A. w Warszawie – cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Izby w postępowaniu 

na roboty budowlane pod nazwą wykonanie inwestycji „Budowa zespołu budynków Centrum 

Sportowego  Uniwersytetu  Gdańskiego  zlokalizowanego  w  Gdańsku  przy  ul.  Wita  Stwosza 

” prowadzonym przez zamawiającego – Uniwersytet Gdański w Gdańsku.  

W tym stanie rzeczy Izba umorzy

ła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 187 

ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  co  orzekła  w  formie  postanowienia  na 

podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O  kosztach  post

ępowania  rozstrzygnięto  na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  187 

ust.  8  zd.  2  us

tawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  i  b) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Pouczenie o długości terminu na wniesienie skargi od orzeczenia Izby oraz ustalenie 

sądu  okręgowego  miejscowo  właściwego  do  rozpatrzenia  skargi  wynika z  art.  92  ust.  1  i  2 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  zgodnie  z  którymi  w  stosunku  do  odwołań 

wniesionych  przed  1  stycznia  2021  roku  zastosowanie  znajdą  przepisy  dotychczasowe, 

natomiast sądem okręgowym właściwym do rozpoznania skarg wniesionych po tej dacie jest 

Sąd Okręgowy w Warszawie.

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel